92550

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΑΡΤΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 26 Μα.ου 1912 — ΑΡΙΘ. 46
  Η ΕπΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣΥΝΕΑΕΎΣΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
  ΠαρακαΛοϋντα τα μέλη της Έπαναστατιχης των
  Ί λλήνων έν Κρήτη Συνελεύσεως νά προσέλθωσιν
  είς συνεδρίασιν αύτάς γενησομένην νατά την 2 Ιού¬
  νιον 1912 έν τή αιθούση τού Πρωτοδικείου Χανίων.
  Έν Χανίοις ττ) 24 Μαίου 1912.
  Ό Προεδρεύων της Συνελεύσεως
  Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1(15
  » Διεκπ. 1029"
  ΑΝ0ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  περ φανεράς τελειωτικής πλ&ιοδοτικίίς δημοπρασίας
  διά την έκμίσθωσιν τοϋ φόρου επί των συγκοιχχζο-
  ιχένων δημητρχακών προϊόντων παντός είδους
  διά τό ετος 1912 των κατωτέρω οίκονομιχών
  περιφερειών των Νομών Ρεθύμνης ' Ηρα¬
  κλείου και Λασηθίου
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟ1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι,
  Επειδή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευταίαι
  προσφοραί διά την έκμίσθωσιν τού φόρου δημητριακών των κατω¬
  τέρω αναφερομένων ο'ικονομικών περιφερειών έπλειοϊίτήθησαν
  εμποοθε'σμοις κατά 5 °)ο.
  Εκιίθΐτα( εις φανεράν τελεΐωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή «χμίσθωσις τού φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών
  προιόντων παντός ε'ιϊ:υς διά τό έ'οος 1912 των άμέτως κατω¬
  τέρω άναφερομένων οικονομ κων περιφέρειαι.
  ΤΟΤ ΝΟΜΟΓ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Έπαρχία Μυλοποτάμου
  ι) Άβδελά υπό τού Ιωάν. Α. Λαμπρινός επί τής έκ
  ορ. 271 τελευταίας προσφορας.
  ) Πισκοπή υπό τοϋ Ιωάν. Γεράνη επί τής έκ δρ. 190
  ίας προσφορας
  ο) Μονή Βοσάκου ώςπρώτη χροσφορά δρίζεται τό πο-
  δρ. 45
  Έπαρχία ΆμαρΙΌυ
  ', 1) Κολΐώνε* υπό τοθ Κωνστ. Στρατηδάχη επί τής έκ
  δρ. 903 τελευταίας προσφορας.
  2) Γεραχάρι υπό τού Τίτου Ριτσάτου επί τής έκ δραχ.
  1302 τελευταίας προσφοραί.
  1 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  | Έπαρχία Μαλεβυζίου
  Ι 1) Λουτρ"ίκη υπό τοΰ Έμμ. Χαρωνίτη ΐπί τής έκ
  ί δραγμών 151 τελευταίας προσφορας.
  Ι 2) Άβτυράκη υπό τοϋ Χαρ. Ι. Χαρωνίτη επί τής έκ
  ϊραχ. 475 τελευταίας χροσφορας.
  Έπαρχία Καινουρίου
  1) Βόρρθΐ υπο τοθ Γεω. Μιχελινάκη επί τής έκ δραχ.
  960 τελευταίας προσφοραί.
  2) Κκσσός υπό τού Άντ. Πετράκη επί τής Ικ δραχμ.
  450 τελευταίας προσφορας.
  3) ΊΙαγαρικάρί υπό Άντων. Πϊ^ράχη ίπί τής Ι* ϊρ.
  450 τβ'λίυταίας χροσφορας.
  4) Β«σ>.λικά Ανώγ^ια ώ; πρώτη χροσφορά όρίζονται
  δραχμ. 750
  Έπαρχία Μονοφατσίου
  1) Λούρες υπο τοϋ Έμμ. Βλαχάκη επί τής έκ ϊραχ.
  435 τελευταίας χροσφορϊς.
  3) Ααγούτα υπό τού Γεωργ. Ν. Δαμιανάκη επί τής
  έκ δραχ. 1101 τελευταίας προσφορας.
  Έπαρχία ·Πεδιάδος
  1) *Εμ«"ίθθς υπό τοϋ Γεωρ. Εμμ. Βασιλάκη επί τής
  " έκ δοάγ. 3050 τελευταίαο χροσφοραο
  ] 2) Οοταμΐαΐς υπό τού Έμμ. Παπαϊογιάννη επί τής ΐκ
  1 δραν. 1120 τελευταίας προσφορά^.
  >. 3) Κράσι υπό τού Έμμ. Μιχελάκη Ιπί τής έκ δρϊ"/.
  . 448 τελευταίας προσφορας.
  ί ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ] Επαρχίας Σητείας
  | 1) "Εξω Μούλια υπό τού Γίωογίου Μαραίελάκη επ!
  ι τής Ικ δρα·χ. 800 τελευτο-ίας χροσφορας.
  ; 2) Καρύδΐ υπό τού Ιωάν. Φωτεινάκη επί τής έκ Βραχ.
  405 τελευταίας προσφορας.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς έπαναληπτικάς τελειωτικάς δημοπρασίας τής εκμι¬
  σθώσεως τού φίρου επί των σ^κομιζομένων ϊημητρ»ακών προϊ-
  όντων των ανωτέρω άνχφερομ'νων κεριφερειών όρίζονται
  ώς πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί κατά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι Ι
  ί> '
  }
  ,· ι
  τάς προηγηθείσας καί άκυρωθείσας δημοπρασίας συν τί) νρο·
  θήκΐ) τοθ ποσοθ 5 °/0 καθ' ό έπλειοϊοτήθησαν νομίμως.
  Κατακιίρωσις των δημοπρασΐών
  Η όριστική κατακύρωσις των δημοχρασιών τί)ς εκμισθώσεως
  τοθ φόρου επί των συγκομιζομ.νων δημκιτριακών προϊάντων
  γενησεται.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου *Ά Ά μαριου
  Των ανωτέρω άναφερομένων ο'κονομικών πεοιφερειών των
  Έπαρχιών Μυλοποτάμου καί Άμαρίου την 7 Ίουνίου ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 12 -τ. μ.
  ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έηαρχία Μαλεβυζίου. Καινουρίου.
  Μονοφατσίου καί Πεδιάδος
  των ανωτέρω άναφερομίνων οικονομικωσ περιφερειών των είρη-
  μένων Έπαρχιών την 7 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  12 π. μ.
  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Έπαρχία Σητείας
  των ανωτέρω αναφερομένην περιφερειών την 7 Ίίυνίου η¬
  μέραν Πέμπτην καί ώραν 12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί όροι συμφώνως πρός τούς όποίους θά διεξαχθώσ'ν αί προ-
  κείμεναι έπαναληπτικαί τελειωτικαί ϊημοπρασίαι είναι οί αότοί
  οί άναφερίμενοι ε'ς την ύπ' αριθ. Β*ιΙ^9 καί χρονολογίαν 31
  Μαρτίου 1912 (φύ>. 20 Τεύχ. ΓΊ912) οιακήρυξιν.
  Χα·*1<χ 24 Μαίου 1912. Ό επί των ΟΙχονομιχών ϊιοιχον ' Ε. ΕΗΡΑΣ •Αριθ Πρωτ. 7313 Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΕΖΙΚΟΥ Διακηρύττεί 6τι 'Εκτίθησιν είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, κβτόπίν τί|ς δπ' αριθ. 313*/ιοβ8 χ^ ^2 όϊεύοντος ίγκρίσεως τή*ς Ανω¬ τέρας Διευθύνσεως τή"ς Δηιιοσ!*ς Ασφαλείας στηοίζομένης ίπί των διατάξεων το3 αρθρου 113 τοθ ύπ'αριθ. 63 τοΒ ϊτους 1904 Δ'βτάγμβτβς την πώλησιν τοδ Γππου τού Δημοσίου ονό¬ ματι «Άμπο». Ή δτ,μοπρασία βνβογηθήσεται ίνώπιον τ6ΰ Οικονομίδου Συμ- μίϊνλίον τίς χωρβφυλακής καί έν τφ Καταστήματι τής Ανω¬ τέρας Διοικήσεως κβτά την 5 Ιουνίου έ. ί. ημέραν τρίτην κα'ι ώρβν 9—11 π. μ. Οί βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος είς την προκειμένην δημο¬ κρατίαν δέον νά ίχωσιν ύπ' δψει ότι ί ίππος παραδοθήσεται είς τόν τελευταίον πλβιοϊάτην, α,^α τί] καταδολή* τοΰ τιμή- ματβς «ΰτο3 καί ό'χι έπ'οΰδενί λόγω έπιτρέπεται ή έπίστροφή αΰτοϊΙ, λόγ<ρ παρουσιάσε^ς νοσήυιατός τινος ή οιαδήποτε άλ- λ^ς «φορμής. Τα «ηρύκεια καί λβίκά συμβησόμινα Ιξοδα ϊπιδίρύνουο'- τόν τελευταΤον πλειοδότην. •Εν Χανίοις τή 22 Μαίου 1912 "Ο Άνώτερος Α.