92553

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ1
  ΠΑΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡίΔθΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μ ΗΡΗτ
  ΤΕΤΧΟ2Ι ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τΫι 30 Μαίου )912
  47
  Αριθ. Πρωτ. 1931
  » Διβκπ. 1133
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  περ φ/ανερας τελειωτνκης πλειοδοτικης δημοπρασίας
  δχά την έκμίσθωσιν τοΰ φόρου έπ των σνγκομχζο-
  μένων δημητρτακών ποοϊόντων παντός είδους
  διά τό έτος 1912 των κατωτέρω οικονομικήν
  περιφέρειαν των Νομών Χανίων, Σφακίων
  Ηρακλείου κατ Λασηθίου
  0 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ.
  Διακηρύττει ότι,
  Εκτίθεται εις φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  η εκμίσθωσις τού φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών
  προιόντων παντός είδους διά τό έ'τος 1912 των άμέσως κατω¬
  τέρω αναφερόμενον οίκονομικών περιφερειών,
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  1) Μουρν3ές πρώτη προσφορά όρίζεται οραχ.
  *| Αρώνι » » *
  3) Μουζουρας
  4) Χορδάκι
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  160
  400
  400
  120
  Τής Επαρχίας Σβλίνο
  )^ν0ς πρώτη προαφορά όρίζεται δρ.
  ί) Λειδαδας Μονή καί Κουστογέρακο πρώτη
  προσφορά δρίζεται.......................
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Λ??»κορώνου
  Καλαμίτσια ώς πρώτη προσφορά ίρίζετοκ δρα.
  ι> Μαχαιροί » » » » ',,
  Τής 'Έπαρχίας Σφακίων
  ) Νήσος Γαύδος πρώτη προσφ:ρά όρίζεται δραχ.
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπαρχία Τεμένους
  ) Τοπαλτί ώς πρώτη προσφορά όρίζεται δραχ.
  750
  65 '
  650
  390
  200
  6,000
  Έπαρχία Μαλεβυζέου
  1) Κεραμοϋτοι ώς πρώτη προφορά όρίζεται δραχ.
  2) Πετροκέφαλο » » » »
  3)Μενταμόϊι » » » »
  4) Καλέσσα » » » »
  5) Κυθαρίδα » » » »
  β) Κεράσα » » » »
  7) Σίββα » » » »
  Έπαρχία Καινουρίου
  1) ΙΓλώρα ώς πρώτη προσφορά όρίζεται
  2) Κουσσές » » »
  3) Λύσταρος » » »
  4) "Αγιος Νικόλ. » » »
  Έπαρχία Πεδιάδος
  1) Βαρβάρη ώς πρώτη προυφορά ορίζηται δραχ.
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Έπαρχία Μεραμβέλλου
  1) Βραχάσι χρώτη προσφ. όρίζεται δραχ.
  2) Μύλατος » » » »
  3) Σκανιάς Λούμα » » » »
  4) Έλοϋντα Πανές » » » »
  Έπαρχία Σητείας
  1) Σκοπή ώς πρώτη -ροσφορά όρίζεται δραχ.
  Έπαρχία Βιάννου
  1) Κάτω Σύμη πρώτη προσφορά όρίζεται δραχ.
  Έπαρχία Λασηθίου
  1) Καμινάκι πρώτη προσφορά όρίζεται δραχ.
  Κατακύρωσις τφν δημοπρασιών
  Η όριστική κατακύρωσις των δημοπρασιών τή εκμισθώσεως
  τβδ φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών προ'ιίντΛν των
  ανωτέρω οικονομικήν περιφερειών γενησεται την 8 Ίουνίου
  1912 ήρ,ε'ραν Παρασκευήν καϊ ώραν 12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί όρβι συμφοίνως ~ρός τοϋς όποίους Οά διεςαχθώσιν αί προ-*
  κείμεναι έπαναληπτικαί τελειωτικα'ι δ-μοπρασίαι είναι οί αύτοι
  οί αναφερομένη είς την ϋπ' «ριθ. 841/»4ϊ Χαι χρονολογίαν 31
  Μαρτίου 1912 (φΰλ. 26 τεύχ. Γ'.) 1912 διακήρυξιν ημών.
  Έν Χανίοις τ^ 30 Μαίου 1912
  Ό έχι των Οΐχονομιχών {ιοιχών 'Βπίτροπθί
  ΕΜΜ. ΞΗΡΑΣ
  150
  100
  100
  250
  70
  200
  100
  650
  200
  200
  20
  250
  1000
  400
  708
  750
  450
  100
  350
  91*3
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ' 1
  Αριθ. Πρωτ. 1933
  > Διεκπ. 1134
  βΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περ φανεραςτελειοτνκίιςπλοιοδοτικής δημοπρασίας
  διά τΗν έκμίσθωσιν τού φόρου έπ των σνκγομι-
  ζομένων δημητ^αακών προϊόντων παντός |
  εΐδους διά τό έτος 1912 των κατωτέρω ;
  οίκονομικών περιφέρειαν τού Νομοΰ *
  Χανίων
  Ό επί -.ών 0ίκο3ΐΐίκών Διοΐκών Έπίτροπος ·
  Διακηρύττει ότι ί
  Έπειίή α! κατά τάς δημοπρασιας γενόμινα* τελευταίαι < προσφοραί διά την έκμίσθωσιν τοΰ φόρου δημητριακών των κατω- ; τέρω άναφερομένων ο'ικονομι/ών πίριφερειών έπλειοδοτήθησαν 4 έμποοθε'σμως κατά 5 ο)ο. · Έκτίθϊται είς φανεράν τίλειωτικήν πλο'.οδΐτικήν δημοπρα¬ σίαν ή έκμίσθωσις τού φόρΐυ επ: των συγκΐμ'.ζομένων δημη- τριακών ή πρβιόντων παντός είδους διά τό έτος 1912 των άμε'σως κατωτέρω άναφϊρομένων οίλίνομικώ ,> περιφέρειαν.
  ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  τής Επαρχίας Κυδονίας
  1) Μαλάξα υπό τού Γε»ρ. Τζουγκαράκη επί τής έκ οραχ
  μύ> 401 τελευταίας πρΐσφορας.
  2) Σκοινές υπό τού Βασιλ. Νικολούϊη επί τής έκ δραχμών
  200 τελευταίας προσφορας.
  3) Θέρισσο ΰ-:ό τού Άρ*ίρ.ί<υ Μανταχάχη επί ττ]ς έκ ϊραχ- μών 102 τελϊυταίας προσφΐρας. 4) Κουνουπιδιανά υπο ;ών Μιχ. ΓελΛσάχη ι»αί Γεωρ. Μανω- λικάκη επί τής έκ δραχμών 608 χβλευταίας προσφορας. 5) Ρκαλαγκάδος όπο τ^ύ Γίωρ. Μανωλικάλη επί τής έλ δραχμών 216 τίλευτΛίας προσφορας. Έπαρχίν. Κιααάμου 1) Νοχιά υπό τού Άντιβνίου Σαριδάχη ςτιί τής έκ ίρ. 605 τελευταίας προσφοράς 2) ΙΊοταμίδα υπό τού Κυριακού Αποστολάκη επί τής έκ δρ. 1679 τελευταίας πρ»σφορδς 3) Σπηλιά υπό τ;ύ Ιωάννου Νινολάκη επί τής έκ δρ. 121 τελευταίας προσφοράς 4) Καμάρα-Κουμοόλι υπό τού Γεωρ. Καλαίτζάκη επί τής έκ δρ. 1131 τελευταίας προσ«Όρας 'Επαρχία Σελίνου 1) Τεμένια υπό τοΰ Εμμανουήλ Γλακουσάκη επί τής ίχ δρ. 361 τελευταίαι; προσφοράς 2) Ροδοδάνι υπό τοϊ Άναστασίοβ Μαρματάκη επί τής εκ δρ 303 τελευταίας προσοορας 3) Άϊδονί καί Μερτές υπό τού Άνασν. Μαρματάκη επί τ έκ δρ. 231 τελευταίας προσφορδς. Αί Ιπαναληπτικαί αυται τελειωτλαί δημοπρασίαι 3ιεξαγθή '- -., >.[..,,- , Υ-,. (·,ν .,.: ν'-·'ωνΐ -'
  νως τή 6π'άριθ.'8*'/51ϊ τής31 Μαρ.ιου 1912 διαχηρΰςει '^ί
  χατ'οίκονομΐ/·ιάς περιφερείας καί ενώπιον τής πρός -ίθΰτο 'Ε-ι
  τροπείοίς ήν όρίζε; ή ειρημένη Βια/.ήοϋξις ή;λών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς επαναληπτικόν τελεΐωτικάς δημοπρασιας τής Ι/.μ
  σθώσεως τ#ύ γίρον επί των σ^γχ.;;Λΐζομ.ένων δημητριαχών "ρϋ
  όντων των ανωτέρω άν-φερομένων τςϊρ',φερειώ^ όρίζονΐΜΐί
  ώς πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί ί.ίι
  τάς προηγηθείσας καί άκυ/ιωθϊίσας οημοπρατίας συν ί7ι προ
  θήκη τού ποσοΰ δ °/0 κα9' Ο έπλειΐδοτήθησαν νομίμως.
  Κατακιί ρωοχ των δημοπρασχών
  Ή όριστιχή κ·κτα>;ύρωσις ?ών δημοπρατιών τής Ιχρ,ισθίότ.ω
  το3 φίρου :πί ·νων συγΛ9μιζομ.5νων δημητριακών προιο^τω
  των ανωτέρω ο'ικονομ,ικων πΐριοΐρίΐών γενησεται την 8 Ίζιη:
  1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 1*2 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί ίρ.ι συμφώνως χρός τούς ίιποίΐυς Οά διεςαχθώσιν αί πρ-
  κείμενα: έτ*αναληπτικαί τελειωτικαί δημοκρασίαι είναι ο1 α.ι !
  οί άν.ΐγβρόμενοιεΊς την ύπ' αριθ. 841/5ΐ* καί χρονολογίαν <)1 Μαρτίου 1912 (?ΰλ. 26 Τεύχ. Γ'1912) διακήρυξιν. Χανιά 30 Μαίοιι 1912. Ό έ.τί τώ/ Οΐ*.3<ομΐίίών ύ'.θι^ώ^ Έπίη''Τ' Ε. ΞΙΙΡΑΣ