92556

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑ&ιΑΕΙΟΝ ΤΗΈ
  ίΑΓΐ.ΓΪΗ.Ϊι ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙ&ϋΣ ΤΗ! ΚΪΒίΡίίΗΣΕώ
  ΊΓ Η
  ■;-=·:γχοσ τρίτον
  Έν Χ*ν»οις τη 31 Μαΐου 1912 —ΑΡΙΘ. 48
  Αριθ. Πρωτ. 1903
  » Διεκπ. 1125
  ^ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟϋΟΜΙΚΟΜ
  Προ κήρυξις τελειωτικης δημοκρατίας διά την έκ-
  μίσθωσιν αγριάδων τυθ Δημοσίου έν τοίς Νο-
  μοϊς Χανίων Ηρακλείου κα Λασιθήου
  δι' εξ «η
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙΟΙΚΩΝΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  'Εκτίθενται είς φανερόν δημόσιον χλειστηριαϊμόν έκμισθώ-
  σεως συμφωνως τω ΰπ' άριθμ. 356 Νομώ «περί δημοπρασιών
  χ*ί εκτελέσεως οημοσίων ϊργων» καί τί) παρούσΐ( δακι^ρι<ί{ει αί κατωτέρω άγριάδες τοθ Δημοσίου. Έν τώ Νομ$ Χανίων 1.—Νησίς Γραμβοθσα. 2.—Άγριάς Μακρίις τοΐχος 3.—Νήσος Κάργα 4. — Άγρι«ς Βελόνα. 5.— » Κακή Σκάλα. ο.— » Γραμβούσα. 7.— » Καψοδάσι ή Πρινοδάσι δ.—Νησίς Θοδωροΰ. 9.—Παλαιά Σούδα. 10.—Τα έν Γαλατα Λειβάδβτοι Άγυιας. Έν τφΝομφ Ηρακλείου 11.—Νήσος «Δία» Έν τώ Νομώ Λασηθίου '2.—Ή υΐς θέσιν «Πόρος» τής περιφερείας τοθ χωρίου Έλούν άγριάς. Διονυσιάδες Έλάσσα καί Γράντες Κουφονήσι, Στρογγυλό καί Τρά·/Τ)λος. ΨΛρα, Κόνιϊα καί Πρασονήσι 'ΐ.— » Κολοκύνθα Όροι εκμισθώσεως Η έκμίσθωσις των ανωτέρω αγριάδων θά γίνη υπό τοίις εξής 1) Η δημοπρασία των αγριάδων διεξαχθήσεται την 9 Ίου- *ι'υ 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον -^ιτροπειας αποτελούμενης έν Χανίοις διά τάς άγ;ιαϊας τοΰ Νομοθ Χανίων έκ τού Νομάρχου Χανίων ώς Προεδρου,ή το>
  ';υ κωλυομίνου, τού νομίμου αυτού άναπληρωτου, τού Ειρη-
  13.—Νήσοι
  η.- ;
  15.- »
  16.- »
  νοδίκου Χανίων ή τούτου κωλυομίνου, τοθ νομίμου άναπλΐ)ρ<#- τοθ αύτοϋ καί τοθ Ο'ικονομικοΟ Έφόρου Χανίων ώς μελών. Έν Ηρακλείω διά την νήσον Δίαν έν. τοθ Νομάρχευ "Ηρα¬ κλείου, ώς Προεδρου, ή τούτου κωλυομένου, τού νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοθ, τού Ε'ιρηνοδικου Ηρακλείου ή τούτου κωλυομέ- νου, τοΰ νομίμο» άνβπληρωτοϋ αύτοθκαί τοδ Ο'ικονομικοΟ Εφό- ρου ώς μελών. Καί έν Άγίω Νικελάω έκ τοΰ Νομάρχου Λασηθίου, ώς ΓΙροέδρου' ή τούτου κωλυομένου, τοΰ νομίμοκ αύτοϊ άναπλη¬ ρωτου, τοθ Ε'ιρηνοδικου Άγίου Νικολάου ή τοάτου κωλυομένου τού νομίμου άναπληρωτου αότοΰ καί τού Οίκονονμικοΰ Έφό- ρου Λασηθίου ώς μελών. 2) Πας πλειοδότης δέον ν« προκαταίάλη είς τι των δηρ.ο«ων -»<5ς Κρητικής Πβλιτείας ταυ,εϊον, είτε εις τό Κεντρικόν Κα- τάστημα, είτε είς τα ύποκαταστή|*ατα τής Τραπέζης Κρήτας, λόγω εγγυήσεως, ποσόν ίσον τουλάχιστον πρός τό εικοστόν τοΰ προυπολογιζομένου μΐσθώματος συμφώνως τοίς άρθροις 9 καί 20 τοθ 356 Νόμου, δριζομένον υπό τοθ ο'ικείου Προεδρου τής Επι¬ τροπείας επί τής διεξααγωγής τής δημοπρασίας. Πας πλειοδότης ΰποχρεοθτβι, Οπως γείνη δεκτός είς την δη¬ μοπρασίαν νά Ίΐροσαγάγΐ) ?να το!ιλάχισ;ον έγγυητήν, ούτινος τό άξιόχρεων έξβλέγχει ή αρμοδία Επιτροπεία, "όστις έν περι- πτωσ&ί κατακυρώσεος τής δημοπρασία-ς έπ' ονόματι τοθ 4ι»ε£ ου έγγυαταιπροσυπογράφει τό προεχτικόν δημοπρασίας εΰθυνίμενος συμφώνως τή διατάξβι τοΰ ά'ρθου 60 τού ύπ' αριθ. 196 Νόμου 3) Οί μισθωταί ϊχουσι τό δικαίωμα νομής μόνον των χλωρών χόρτων, ούχι δέ νά κάμνωσι καμίν2α ασβέστου καί κεραμοπβι- ίας, ή νά έςαγάγωσιν ο'ικοδομήσιμον ή καύσιμον ύ'λην, ή νά ένεργώσιν οιανδήποτε ά'λλην εκμετάλλευσιν έν τ* ένοικιαζομένω κτήματι. Τα μισθώματ* καταβληθήσονται είς εξ ϊ»ας δόυβις ώς εξής : Ή πρώτη δόσις καταδληθήΐ«τ»αι την 1 Δΰγούστου 1913 » » » 1914 » » » 1915 » » » 1916 » » » 1917 > » » 1918
  5) Αί δημοπρασίαι είναι ιελειωτικαί. Εάν ομως «ι προσ-
  φερθησόμεναι τιμαί ήθελον θεωρηβή υπό τού Διοικοοντος επί
  των Οίκονομικών Έπιτρόπου ώς άσύμφοροι είς τό δημόσιον,
  δικαιούται ούτος νά άκυρώση τα πρακτικά τής δημοπρασίας καί
  νά διατάξη την έκ νέου επανάληψιν τής δημοπρασίας, χωρίς
  οί τελευταϊοι πλειοδόται ν' άποκτώσιν ουδέν δικαίωμα άποζημιώ-
  σεώς των κατ« τοΰ Δημοσίο».
  6) Ή έκμίσθωσις θά ίσχύη δι' έξ ϊτη άρχόμενα άπό τής
  πρώτης Σεπτίμίρίου 1912 καί λήγοντατήν 31 Αύγούστου 1918
  7) 'Εκΐστΐ) άργιάς δημοπρα,τβϊται ν,αΐ ένοικιάζεται ιδιαιτέρως.
  * δευτέρα
  » »
  » τρίτη
  » τειάρτη
  » >
  » πέμπτη
  » >
  » έκτη
  » »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αί προσφοραί λογίζονται β'ις ακεραίας μονάδας κκί είς χρ·σας
  δραχμάς, εις άς θά καταβάλληται τβ μίσθωμα πρός τό οικείον
  δημόσιον ταμείον.
  Διά τάς ίχ,μισθουμέ'νας άγριάδας ορίζηται υπό τού Δημοσίου
  ώς πρώταιπροσφοραί τα κάτωθι ποσά, καί έπομένως ζασα υπό
  πλειοδότου γενομένη προσφορά διά νά ληφθϊ) ϋπ' οψε* δέον νά
  είναι ϊση ή άνωτε'ρα τής υπο τού Δημοσίου όρ^Ο;ί^/-(ς τ:ΐΐό:·-ς
  ώς πρώτης.
  Διά την άγριάδα Νησίς Γραμίίύαα διά την έξαετίαν Δρ. 400
  Διά την άγριάδα Καχ,ή Σκάλα διά την έξαετίαν Δρ.
  »
  »
  »
  »
  800
  400
  2000
  129
  200
  1200
  » » » Μακράς Τοΐχος -
  » » » Βελόνα »
  » » » Παλαιά Σούδα »
  » » » Κάργα »
  » » » Γραμβούσα »
  » » » Καψοδάσ ή Πρβ-
  νοΒάσι »
  » » )) θοδωροϋ »
  » » » Λειβάδίΐα Άγιας »
  κ » » νήσος Δία »
  » » » είς θέσιν Πόρος
  Έλούντας » * » »
  » » »Νήσον Διονυσιάϊες » » » »
  » » ϊ Έλάσσα Ρράντβς » » » »
  » » »Κουφονήσι,Στρογ-
  γυλό καί Τράχηλ:ς » » » »
  » » » Ψείρα, Κόνιδα
  καί Πρασονήσι » > » »
  » » » Νήσος Κολοκόνθα » » » »
  8) Ουδείς συμψηφισμός δύναται νά γίνη άπεναντι τού
  ματος δι' οιονδήποτε λόγον.
  9) Οί μισθωταί ύ~οχρείύντ-αι νά συμμορφ(.')νωνται έπαχριδώς
  πρός την παρούσαν διακηρύξη καί νά χαράσχωσι κατά την σύν¬
  ταξιν των συμδίλαίων άξιΐχρέους Ιγγυητβς.
  Καί οί μισθωταί δέ καί οί έγγυηταί αυτών εισίν άλληλεγγύως
  1800
  2800
  150Θ
  4000
  400
  4500
  400
  7000
  1400
  200
  Ι ύπεύθυνοι άπέναντι τού Δημοσίου, ά'νευ δικαιώματος φς
  ; ή διζήσεως δι' ίλον τό μισθα,μα, μετά των ένδε/ομένων τόκων
  ί ύπερημερίας ».αί έξόδων έκτελέαεων, μέχρις όλοσχερΐύς έξ φλή-
  5 σεως, καθώς καί διά την άνΐλλιπή εφαρμογήν των ορων τής ·,τα-
  ■ ρούσης διακηρύξεω; συμφώνως τΐϊς ΰπ' αριθ. 190 469 κα,ι 530
  Νόμοις καί οίωϊήττίτί α^λω σχβΐίκφ Νομώ.
  10) Τό Δημ'σιον έ'χβι ?ικαίωμα νά λαμβάνη ά'νευ άποζημιώ-
  ' σεως έκ τώ; , ',' ,' ' " "' ,7 '"* '"' "" '"'/"' ?"-γ'Λΐ)ν αύτω
  οΊκοϊομ.ήσιμον υλικόν.
  , 11) Αί έκμισθούμεναι άγριάδες Οίωρούνται παραδβδομέναι ε'ς
  ! τούς μισθωτάς Ιυνάμϊ' τοΰ συντανθη73μ»ν3υ συμβολαίου '/ωρ'ς
  ι ν!/, άκαιτήται ά'λλη παράδοσι;.
  12) Οί μίσθωταί ύπο);ρεο^ντ^ι νά 0!«Εϊ]ρώσι καί προστατεύι,ΐι
  πάντ« τα επί των ένοικιαζομένων άγριάϊων δικαιώματα τβύ δη¬
  μοσίου.
  13) Συν τί) λήξει τής ;αρώΒο^ τής μισθώσβως λήγει κ«ί ή
  μίσθωσις ά'νευ άνάγκης ίϊίας προειδο»3ΐήσεως καί χωρίς νά ί'χω-
  σιν οί μισθωται δικαίωμα άνανεώ»€(ος τής μιεθώ^εως επί τοίς
  οροις τής ληξάσης ενοικιάσεως.
  14) Τα κηρύκεια καί Ιξοδα των συμβολο,ίων, ά'περ θέλουσι συν-
  ταχθϊ] ενώπιον συμβολχιογράφων, βαρύνουσι τούς μισθωτάς.
  Έν Χανίοις τη 30 Μαίου 1912.
  Ό επι τώ,· ϊ,ο ίμ
  Ε.
  ώ; Δίοιχώ/
  ΞΗΡΑΣ
  1