92559

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  8Α-.ΪΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ
  «Ν ΗΡΗΤ
  'ί'ΕΥΧΟΙ: ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοις τ* 1 Ίουνίου 1912 --ΑΡΙΘ. 49
  Αριθ. Πρωτ. 2811
  » Διεκ. 2229
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη δτι:
  Έκτίθιται «Ίς μειοδοτικήν τελειώση» δημοπρασίαν σφ
  πρός τάς διατάξβις τού ύπ' αριθ. 356 περί δημοπρασιών καί εκτε¬
  λέσεως δημοσίων Ιργων νόμβυ καί χατά τοΰς υπό τής υπηρεσίας των
  δημοσίων "Εργων συνταχθέντος χαί υπό τοΰ Διευθυντού των Δη¬
  μοσίων Έργων θει#ρηθέντας άρους συμφωνιών καί σχετικόν προϋ¬
  πολογισμόν δαπάνης ή κατασκευή αμαξιτής &3ού Καλυδών
  Άλμυρΐδος Γαδαλογωρίου. ν
  Άρθρον 1. Τα Ιρ'γα ταυτα προίίπελογίσθησαν κατα την λε-
  πτομερή εκτίμησιν είς το ποσόν των δραχμών 984ό και
  δι'άπρόοπτ* ϊξοία δραχ. 157. Επί τοΰ ποσοΰ των απροο-
  πτων οΰίέν οΊκαίωμα Ιχει ό βργολαδος.
  Ή έκπτωσις γενησεται επί τοΓς °/ο «ί «*«Ρ*'«« μονβδας.
  "Αρθρον 2. Ή ϊημοπρασία ίνεργηθήσβται έν ταΤς ϊδραις των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοις -/«ταστη-
  μασι των οϊκείων Νομαρχιών ενώπιον έ*ιτροπων_ συγκειμένων
  παρά των οικείον Νομαρχών ώς π,ϊοέίρων ί των αναπληρωτων
  αυτών, των ο'ικβίων Είρηνοδικών καί ενός μηχανικαί η τ~ν ανα-
  πληρωτών αυτών ώς μελών την 26 Ιουλίου 1912 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 10—11 π. μ.
  "Αρθρον 3. Είς νόν διαγωνισμόν δύνανται να λάβωσι μέρος χαι
  άλλοδαΐίθί συμμορφούμενοι πρός τας διατάξβις τού ~ρι δημοπρα-
  σιών καί εκτ«λέσε»ς ίηυ,θήων Ιργων νόμου καί λοιτους τοΰ
  Κράτους.
  Άρθρον 4. Πας ε'ργολάδος έχων τα προσόντ» τού «π' άριθμ.
  356 νόμου είναι δϊκτ'^ς είς την δημοπρασ.αν βν προυαγαγΐ την
  άδειαν το3 επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ 811 Νομφ και
  γραμματιον «ιστοποιοΰν την είς τι Ταμείον τού Δημοσίου ή τής
  Τραπέζα Κρήτης κατάθεσιν, λόγφ εγγυήσεως, δρβχμων «Μ
  Είς τους άποϊυχόντας κατά τόν δΐαγωνισίλ^ν έπιστρέφονται τα
  λόγψ εγγυήσεως" κατατεθέντα ΐντός τριών ημερών άΥο τή; μεΐο-
  ^οσίας.
  "Αρθρον 5. Τα κηράκεια %<* Ιξο3« τού συναφθησομένου συμ- δολαίου έιτιδαρΰνουσι τόν εργολάβον. "Αρθρον 6. Ό προϋπολογισμόν καί ή συγγραφή των υποχρε¬ ώσεων «V», έκτεθειμένα είς τα γραφ«Εα των ά'νω Νο^μαρχιών εις την διάβασιν των βουλομένων νά λά6ο*τι γνώσιν αυτών. 'Β» Χανίοις τί 1 Ίουνίου 1912 Ό έκί τής Δ^οσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργων Διοικών Έβίτροπος Γ. ΓΑΛΔΝΗΣ Άρ(θ. Πρωτ. 2812 ϊ Αιεχπ. 2230 Ο ΕΠΙ ΤΗ2 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει ότι Έκτιθεται είς μειοδοτικήν τελειωτικήν δημοπρασίαν φ ναις πρός τάς διατάξεις τού ύπ' αριθ. 356 πβρί δημοπρασιών καί εκτελέσεως δημοσίων ϊργων νόμου καΐ κατά τούς υπό τής ΰπη- ρεσίας των Στμοσίων Ιρ·,·ων συνταχθέντος κ*ί υπό τού Διευθυντοΰ των Δημοσίων Έργων θεωρηθέντας βρους συμφωνιωνκαί σχετικόν προϋπολογισμόν δοχάνης ή άνέωξις διώρυγος άπό λίμνης Κουρ να πρός Σφακοπηγάδα καθαρισμός καί διαπλάτυνσι; των δπο - λειπομένων τμημάτων τής Χανδάκας Κο»ρνοπατημ«τ**ν μέχρις μέχρις θαλάσσης. Άρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προθπελογίσθησαν κατά την λε- πτομίρή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμών 5890 ΑβΙ ίι' ά*ρόοπτ« ϊξοοα δραχμάς 110 Επί το5 «οσοϋ των άπρΓΟπτων ουδέν δικαίωμα Ιχεΐ ό ίργολάδος Η ίκπτωσις γενησεται επί τοίς °/0 «ίς άκεραίας ιιονάδας. Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ϊν&ρ ,'Τ(5ί)β*ται ίν ταϊς ^δραις των Νομών Χανίων Ρεθύμνης κ«ί Ηρακλείου καί ίν τοΤς κατσστή- μασι των ο'.κείων Νομαρχίαν ενώπιον έπιτροπΛν συγκειμένων παρά των οίκβίων Νομαρχών ώς προέδρων ή των άνα·τληρω- των αυτών των ο!**ίων Ε!ρΐ|νοϊι/ών καί ενός μηχανΐκοϋ ή των άναπληρωτών αηών ώς μελών την 26 Ιουλίου 1912 ήμέεαν Πέμπτην κ«ί ώρον 11—12 π. μ. "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται να λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί συμμορφου;Α-:νοι πρός τάς διατάξεις τοΰ περί δη- μβπρασΐών καί εκτελέσεως δημοσίων έργων νομου καί λοιπού; τοΰ Κράτους. "Αρθρον 4. Πάς έργολάδος ίχων τα προσόντ» τού ύπ'αριθ. 356 νόμου είναι δεκτός είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγττ;, την άδειαν -τού επιτηδεύματος τού συμφώνως τω 811 Νομώ καί γραμματιον πυτοποιοδν την βΓς τι Ταμείον τού Δημοσίου ή τής Τραπίζης Κρήτης κατάθεσιν λόγιο εγγυήσεως, δραχμών 300. Είς τού; άποτυχόντας κατά τόν διαγωνισμόν έχιστρέφονται τ« λόγψ εγγυήσεως κατατββέντα έντός τριών ημερών άπό τής μειο- δοσίας. Άρθρον 5. Τα κηρύκ<:ια καί έξοδα τοΰ συναφθησομένου συμ- βολαίου έπιδαρώνουσι τόν εργολάβον Άρθρον 6. Ό προϋπολογισμός καί ή συγγραφή των ύποχρ»- ώσεων εΐΐίν έκτεθειμένα *ίς τα γραφίΤα των άνω Νομαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. Έν Χανίοις τή 1 Ίουνίου 1912. Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων Διοικών Έπίτροπος Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ