92562

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ:
  ΜΡΤΗϋΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  ΕΝ Κ Ρ Η Τ Η
  ΤϋΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  1 ;"· ν
  Γ, ν -
  ττ,
  1 'ίο
  ιθ. 50
  Αριθ. Πρωτ. 2732 1
  » ΔιεχΛ. 2162 Ι
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ί
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΓΙΟΣ |
  Δι ακηρύττειδτι: |
  Έχτίθίταιεΐςδια-,'ωνισμ'ϊν με :?οτι*ή*ς τελ-ιοβτίκ',ί δ/)μ:π?αΐ.ας !
  κα-ά τι υπό τ?1ς ύτηιβτίας των Δη^οί'ων "ίί^γων σ.ιντα/_<)έ»τα καί άν- τί3 Διε^^ντοϋτώ; ΔηΛθΐίων ?ργ*>ν «=ω?η'ιέντα δ.βγράμ-
  ματΐμϊτάτοΰπρίΰτολογιΐμοΰ σογγρχϊή'ς υποχρεώσεων καί τιμ:>- ,
  λογ^ου Τ) κατασκευη τμγ-μχιος ϊγ.ο Περιβολίο; π.-ό; Πρζασε; ,
  τής αμαξιτής όίοΰ Ρεθύμνης Άμϊ(.ίου. ;
  Άρθοονΐ. Τα ίργα ποοθιιολογίζοντϊΐ κα-ά την λεπτομερή
  ίκτίμισκ εις τό πισόν των ίΐαχ. 35,000 περιλχμδινο.ΑίΜβυ
  τού ποσο3 τώ* δραχ. 270 δ:' άχροόιττοο; δαπανά; έφ' ώ
  οΰδΐν δΐλαίωμα Ιχ*ι ό έργολάδος. Ή ϊλΐΐτωτις γενήτετχ'. επί
  τοΤς εκατόν είς άκεοαία; μ?νάΒας.
  "Αρθρ3ν 2. Ή ϊηΛΟΛρασίϊ ένϊδγηθήΐεταί εν ταΤς έ'ϊρΐΐί των
  Νομΰν Χανίων, Ρ<ίθ^μνη; καί Ήρακλϊί^ *« ι" τϊϊ; Κατχ- στήΐΛΐΐι τώ* οΊκείων Νο,α.*ΡΧ"3ν ίί' ίγγ^άρωι/ λ« >-σφ?αγ.σμ,ίνων
  προσφορών υπό ίπιτρίπής πί^ε3ρ5^2μ^ης ύτο^τών οίκε ών Ν:-
  μαρχών ή1 τώ; άναπληυωτών αύ'τών των ο'ιχείων 1Ιροί?ρ«.ν
  των Πρωτοδιχών καί ενός αηχ^νικο^ ή των άν χ-ηρ^τών
  ϊύτδν ώς μελων την 26 Ιουλίου 191* τ,Μ?^ Π μπ η>
  καί ώραν 9 —10 π. μ.
  Άρθρον 3. Πάσα κρινγορα θά σ,ινοδίύηται ύτό τής αδείας τοϋ
  ΐπαηδεΰ,Αατις τοθ ί ρ ι-ολάδο ο σι.μφώ ^ω;τφ 8 ^ 1 Νί,Αω,υιιό τού προ¬
  βλεπομένου υπό τού περί Δτ;μ5π3!χσ ών καί ΐχτελέΐίως Δημοσΐων
  Ιογων Νόμου χιστ:π-,ιητι/.ο3 ναί υπό γριιμματιου βεθϊΐ-,ΰντο; ττ,ν
  ρ σηαειοΰσα τούς λόγους δι' οίΐς τυχόν θά άπέκλειί
  τίνα τί3ν μ?ιοϊοτών.
  "Άηήρον 5. Πΐτα κατά παράβασιν των άρθρων 9 3 κ«ί 4προσ-
  φορά ιιναι οπαράδεκτος χαί ίττΐστρίφεται πρός τόν έπίδόντα ταύ¬
  την /ωρίς ν ανιχθΓ ό π·ρ'κλϊίων αυτήν φάνεΧΐοϊ.
  Μ«τά τ'ον ίλιγγον τδν ΐγνρίφων ή συνε?ρίασς άποχαθίσταται
  ίκ νΌυ ϊηιιοσ(α, ό δέ πρόΐ^ρος άτι-'φρϊγίζεί τα των προσφορών
  διλτ'α κα"ά την άΐιθ^ιητιχήν αΰ-ών σειοάν, χι-αγωϊίζει τό περιε-
  χόμενον αύ'ών ΐν τω ιτοωτίχίλλω καί αν«'.η-ύττει τελευταίον
  μειοίότην τό·"Χ2θοφερόμενον νά εκτελέση τό έργον είς τιμήν συμ-
  συμμορφθΰμενοι πρός τάς δ.αίάξεις τ3θ πιρί
  έχτϊλίσίω; δημ;σ.ων έργων νόμ.:υ ίαίλΐιπύς το3 Κρίΐους^.
  Άρθρον 4. Ή δημοιτραΐία διεςάγετχ. δτ^οσίως. Ό έτφρα-
  γισμένος φάκίλλος, έν φ είναι έγχ,ίκΧί-!3μ.·:νη ή πρΐϊφορά, τι^ί-
  ται όμ,οΰ μετά τώ> ί* τω άνωτέ:φ άίθρψ μν/]38-:ντων εγγράφων
  ίντΐςδιυτέροαβϊκέλλου, ο'ΐτις παραδίδεται^σφραγισμ.έος^'ιςτόν
  πρόίδρον τής έ-ιτροπής σϋν.ϊρϋζίύ^ης. Ό πρόεϊρίς άίΐθλίϊ
  τίϋς Φϊί,έλλους κατα τάξιν τής ίγχί-.ρ.σεώς των, ά*!Λού6.ΰ; *"ο-
  σφραγίζονται οί έξωτερίκοί φίκελλο , ή δέ ίπιΐρ:πί·, β^χειοΓ 5φ
  έ<.άσ>οο ίσωτερικίί φακ,ϊλ^-ου πίρικλείοντο; τ'ν εκάστου «,οοιφ:-
  ράν τό δνομα αΰτοί καί τόν αύςοντ/ αριθμόν το3 έξιοτ ρΐλθΰ φϊ-
  κέλλου κκί κΐταγράφει έν πρωτοΑ3%<4> τα Ιμπερΐϊχομενα κατά το
  3 ϊγγραφα. "Εΐτειτα οί έν τη αίθο^3Τ^ τής σ^νε*ριάσίΛ>ς
  "Αν πλε'Όνις τ^»ν διαγωνιζομένων ήθείλίχ προσΐέρτ^ την αυτήν
  συμ:>5ρωτ»32ν πο-σφ^οάν, ή ϊηαοπρασια ίπαναλαμδάνϊται κ»ί
  παρατείνεται επι ίΰο ώοϊς, ό δι Ισφραγσμ^νοιν προσφορών δια-
  γο»νΐσμϊς μεταξυ των πρ^σενεγκόντων τάς αύ:άς σ'-'μΦΐρωτέρα;
  τιμάς. Άν δέ οΰ-οι τυγχάνωιιν άπόντες τότε Ιπανα^αμδίνεται
  ή ίημ.-;πραϊίϊ χα^' όρ σθησομέντν υπό τή; ίπιτριτΐή; ημέραν, ήτις
  δέν δϋνατα'. νά ύχϊρβή τί,ν ?;κ<την πέμπτην αΐϊο τής πρώτης ?ηυ.ϊΐ:ρατ!ας. Η δευτέρα αΰ'-η ϊημοπρασ'.α θα η ϊγκυρος μόνον ίάν ό ϊίς των διαγων'.ζο'αένων κάιιτ; ε*πτωτιν μεγαλειτέρον τής γενομένης ν.ατά την ποώττϊν ϊη^οποαΐίαν. "Αρθρον 6. Είς τίΰς κατά τόν ϊ^αγωνισ·ΑΟν άποτυ'χόντας ΐπι- στρ^φοντα: τα λόγω ίγγ,νήτεως κατατί^ίντα χρήματα ή ό'ΐολογίαι ίντός τριών ήιιεοών ατό τ"ς ϊημοπρασίας τί ίγγράφψ είδοποιήσει τοϋ ΐΓ?ο·-δ2θυ τή; έπιτοοπής -τοός τούς δημοτίους ταμίας ή διευ- θ^^'■:άς των χ.ατασ:ημ.άτων έν οΓς κατ«τέθηΐ'»ν. "Αρθρο· 7. Ό έρ(·ολάδ:ς ίιπόκειται εις τα; δ;ατάξε·ς τοΰ ιτεόί δκ;μ3^οα^ιώ^ >αί ϊΑτδλίσεως δημοσίαν έργων ύι' αριθ. 356
  Ν'ΐι;υ
  ΑρΟ;εν 8. Τα 3ιαγράι*ματα ό ποοϋκολογυμίς, τό τιμολό-
  γ.ον χϊί ο'ι οΊοί των συ ΑίΜ'ΐών εισίν άκτεθειμίνα είς τα γρα-
  φεΤί των ϊνω Ν3ααρχιών είς την δι χ εσιν των βουλομένων να
  λάβωσι γνώσιν αυτών.
  9. Τί κηρύκϊια καί ίςο?α τοΰ συναφθη-.ομένου ΐυμ-
  ίπ·.6ϊρύν ;..ι τόν ΐργίλάίον.
  ί;ις~ 30ΜΛ» 1912.
  Ό τι Ι τή; Δηιοιίας 'ΑβφαλεΓτ; χαί Δημοβίων
  "Εργων Διοιχών 'Κ^'τοο
  Γ. ΓΑΛΑΜΙΣ
  άρθρον 3 ϊγγραφα.
  παοευρυκίμϊνοι άποΐΰροντα!, ή
  ίϊί*ν τα ϊγγραφα ά
  τη αίθο^3Τ^
  δέ ίχιτρυτί, έξϊλςγχουσα κϊτ
  τον; είς εβν δ.αγωνυ/ον
  Άοιθ Προτ. 2730
  Ι Λιε/.-. 21 60
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι
  ΈΑτίθί;αι εί; ϊιαγων-σμ^ν μΐιοδοτικίΐς τελ€!ωϊ'.ιιή'ς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σί»ς κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχ- ' ονμο*ο«σιών καί εκτελέσεως δημίσίν»ν ίργων ύ*'αριθ. 35ο
  θέντακαί δπό το3 Διευθυντού των Δημοτ'ων ίργων θεωρηθέντα ι Νόμ?υ.
  ϋιτολογισιιοί, σ^γγηαφϊίς ίττογοεώσειον Ι Άρθοην 8. Τα ϊΐαγοάυμαυ* ό πρ:ΟΐΓολογισμ*ϊο, τό τίμολό·
  ιή *ροεντό«ως τί!<: όδοϋ Κα)ομοΜου Ι γιβν χαϊ ο! ό'οοι των <τυι±Φων!<5ν είϋϊν ίχτεθ'ίμέν* εΐί τα γββφεί* ό^οο ΉραΑείου Καττελ"'ίου. Ι των άνω Νοααογιών ε;ς την διάθεσιν των βουλομένων ά λά¬ βωσι γνώσ'ν οΰκον. "Αρθρίν 9 Τα ΧΓρύχβΐα καϊ Ιξοδϊ το3 συνϊφδησομένου συμ- ϊ'βγράμΐίατα μετά το3 ιρ^ϋιτολογισιιοί, ναϊ τιμολογίου ή χατασχευή Καστε),λ(ου τμήματος τής ό "Αρδρον 4. Τα ϊργα τββίτολίγίΓοχτϊΐ χα-ά τ,-ν λεπτοιιερί το>5 ΐΓοσο·1 των ϊρΐγμων 794 ϊι' άτοο'ζτους *ατάνας έ» ών ο^ϊέν
  ίιχσίωμα Ιγϋ ό ίίνολάίίς. Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς
  εκατόν «ίς ακεραίαν μονάίας.
  "Αρθοον 2. Ή ϊηαοτρασία 1>·ργηθήσεται «ν τα!« Ι?ο*:ς των
  Ν^μών Χανίων, Ρ'θίμνης καί Ήο&κΛβ'ου κ-ζί Ιν τοίς Κατβστή-
  μασΐ των οίχείων Ν:μϊρχιών ϊι' ίγγράφων χαί ίσ*Ρ'»νυμένων
  τρ-σφερών υπό Ιπιτροπϊίς Ίτοο«Ϊ3ίυ*μένης υπό των ς'χ'ων Νο¬
  μάρχην ί τίίν άα·τλτρ«*-ώ'ν αΰ^ών τ<3ν ϊίχίίων Ποοέίοων τδν Ποωτοϊίχών χαϊ ίν'ς μηγινινοθ ν) των άναπληίωτών ού-ών ώ« κ»>.(5ν τήν 25 Ιουλίου 1912 ήαέοαν Τετάρτην χαϊ (5;αν
  9—10*. μ.
  "Αοθρον 3. Πασά «ίθσΐορά θΐ συνοδίύητοΊ δπό τ9!« »ϊεΕ~ς
  τοδ ίπίττίίύματος τοθ ίρ·Ό·)ίίίου συμφώνως τώ 8Ηω Νόυω υπό
  το3 προί)ίΐίίμένου υπό τγ3 πε:ί Δημοπρασίαν
  ΐπ δαρύνο^ι τόν Ιο
  Έν Χανίοις τη 30 Μβίου 1912.
  "Ο έπ' τής Δημοσίας 'ΑσφΛε'βς και
  Δτμοσίων Εργων Έ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2731
  » ΔίίΧΤΓ.
  Ο ΕΠΙ ΤΗ3 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Δ ιαχη ρύ ττβ ι ότι:
  ■?ί ίΐβγωνισμόν μεΐΓΪοτιχής Τ8λε!(ι)'!κϊ/ς ϊημοπρ»-
  ύπό τ?!^ υπηρεσίας των Διμοσίων "Έογων συντβ'
  ιιτ3 τοΰ Διρυΐυ^τοΰ τ<3' Δημοσίων "Εργων θίωρη το3 σΐατς κ^τα τα νθίντα >βί ι

  I*-
  δίυτ'οου φαχέλλο^, δτττς ΐΓαρ3δ''*ίται ίσνρνιαίΐί'ος ίΐί τόν
  ι τίίς ίτιτριπή: συνεδοίαζούσης. Ο ποόεδο^ς άρ θμεΤτους
  ; κ-ττά την τάξ ν τ?ς έγγειρίτίως των, ά«ολ:ύθω; βπο-
  σ*ραγίζονται οί ίξωτεο'κΐί φά'ΐλ'λ'·!, ή δέ {τιτροπή σηΐΑΊοϊ ΐφ'Ιχά-
  6*ιο0ντ5ί τήν ιΓς τι τίνν ίημοσίων ταμβίων ^ τίς ΤρΛπ·;η? ινρη- > γρίώτεων >β? τ(|Χε>ογ{βιί ή ϊ1αρρύθμ[σις τού γώοου
  -ς κ*τα»εσ.ν, λόγω Ιγνϋήϊεως, ε?ς γρήαατί η ίμολογι'βς τί|« λ(μίνβς Ήραχλείου ισβ«έ»ο.<·ις κ«τ--σν5υή άπιθηκών κλπ. Τραπέζης Κρίχκ, χα-α την επι τής «κΪ3σεω: των αξίαν ποσο3 | 'Αρθ5ον 1_ ~β ?ργα «ο£!)π.λογ!ζΛνται χ*τά τ*ν ϊραγμΰν 2500. ^ ^ ( }|χτίμησιν «Ίςτό ποσόν τώνίρβγμών 56779 χαί «'/,οΛ- Ή Ε'ς τόν ϊΐϊγωνΐσμόν ούνανται νάλάίωϊΐ μ^οος χαϊ βλλοδαπα ι πτωσ ς ν<νήσ·ταί ΐκί τοΤς έχατον «ίς άχίραίας μονάϊας. συμιιορφοΰμενοι πρόϊ τίς ίιατάζεις το3 «γ! ϊ/μοττρασιών χαί | Άρθοον 2 Ή δημοπρ*σ'α ίνεογγθήσεται εν ταίς Ιδραις ίχτ!>έσβ'Λς ϊημητπον ϊργων νόαοΐ/ χιί λοίτίίί τΟ3 Κίάτους. ν4 των Νομών Χανίων ΡεθΊανης χϊϊ Ήρτχλείου χαί έν τοίς
  "Αρθρον 4. Ή δημοΐΓίϊσ-'α διεϊα'γϊται ϊη^οσίωί. Ό ίσφραγι- ; Κατασττίμασι των ο'ιχείων Νομαρχΐών ϊΐ" εγγράφων καί ΐσΦΡβ-
  σμέν-ς φάχελος, ίν ώ εΓνΐί Ινκίχλεισαένπ ή ποοσφορα, τίθίτβ! ^ γ,σμ^νυιν -ροσφοεών υπό ΙπίτροπΫΐς χροείρίυοιιένης υπό των
  όιιο3 ιιετά τΛν ?ν τ<3 ϊνωΐίΐω ϊίθ"ωα.ν»!σθίντυ)ν «γγράφων ίντός , οί^ϊίων Νομαογω'ν ή των άνα-τληρωτών αυτών των οι'κηων Προέδρων των Ποωτοϊίχών χαί ενός μηγανικοί ί) τ^ν άναπλη- ρωτών αΰτοϋ ώς ιΐίλώ'ν τήν 25 Ίουλ'ου 1912 ημέραν Τετάρτην ι χαί ώραν 10—11 π μ. Ι "Αρθρον 3. Πασά ιτοοσφΐρά θά συνοδεύηται υπο τίίί ά%ε'α€ »του Ισω·βρ(χο3 φβχέλλίυ ιτερικ>είοντος τ/ν εκάστου πρΐστοράν » Τ03 Ιπιτηϊίυμβτος το3 ίργο>ά6ου συμφώνως τώ 811 Νομώ υπό
  τό 5?οι*α ίΰτο3 καί τόν ϊύξοντα αριθμόν τοϋ εξ*τ«ριχο3 φχχέλ- | το3 προίλε-οαέ'νου 5πο το3 περί ϊημοπρασιών κοΐ ίκτ·λέσίως
  λου /βί χτταγραΦε! ίν χρωτοχόΧλψ τα ί'μπ·ρ'«χόμενα χατά τ ό Δτμ. ίργων Νόμου πιστοποιητιχοΒ χαί Ιπβ ν0βίμαατίου ^εδαι-
  αρθοον λ Ιγ-ρααχ. . Ο3ντος τήν εΓς τί των ϊημ'-οίων ταμ,ε'ων ^ τί[ς Τραπέζης Κοήτης
  'ΕππτΛ εί ΐν τ? οίθίάστο τής συνεδριάσεως παρευοίσιΐόυΐί- ι χαταθΐσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήιΑοτα ή ου.ολονί«ς τής Τρ«-
  νοι άτοσύίοντβτ!. ή 91 έπιτροπή ίξϊλίγ-/ουσα χατ' ΐίί*> τα Ιγ- $ «έζης Κρτδτηί, χατά τήν επί τίς έχΒέσιώς των άξίβν ποσοί
  γρα«α άτοφτσίζει χατ* όν:μα τούς *'ς τον διιγωνΐσυιόν παρΐδι- , ϊριγαών 3000.
  χτέους σηαειοϊσα τούς λέγους δι' οδς τυχόν θά άπέκλϋέ τίνα | Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρυς καί άλλοϊϊίτοί
  τ6ΐοντ')ς την
  εκάστου προσ»-ράν τό όνοιιια α3το3 χαί τόν α'ςοντίΐ αριθμόν το3
  έξωτεοικο3 φαχίλλευ καί χατα-'ράφίΐ «ν ιτρωτοχόλ^ω τα ίμπβ-
  ί ρί'χόιΐίνα κατά τί άοθρίν 3 ίγγοαφα. "Επΐίτα ο ΐν τή αίθίύση
  τής ΐυνεϊοιάσεωί «ϊρευρ'ϊ<όμΕνοι άχοτύρονται, ή ϊέ ϊπιτροιτή ι βξβλέγγουσα κατ' ιδίαν τα ϊγγρα?α άπθφασιΤε' χ*τ' όνομα τοι)« εις τόν διιγωνσμιον ■»ϊοϊ^5».τίους ση^ειο^σα τού; λόγοος 3ι* ούς , τυγιν θΐ «ττίχλίΐέ τίνα των μβΐοϊοτών. Άρθοον 5. Πασά κατά ιταοάίασΐν των "ρθραιν 2 3 καί 4 προ- σ?οοά είναι ά·τ«οάϊε*τος καί ίπιστρέβ'ται πιός τόν έπιδόν-α Ι ταύτην γω-ίί ν' ανοιχθή δ περικλείων α5τΫ·ν ιράχίλλος. Μετά τϊν ϊλεγγον τ&ν ΐ^γράίΐΜν τ, σονεϊρίΐιΐί : ίΓναι άΐΓΐοάίίϊΤ'ς χαί ίπισ-ρίφίτ/ί πρόί τυν ίπιϊόντα ταύτην γωοίς ν'ανοιχθή οχερ'χλιίως αΰττν φάκελλο;. Μετά τόν ίλιγγον των ·γγρά»ων ή συνίϊρίασις άποκαθίστα- σ»ατΐ[ ΐχ ν^βυ ϊϊΐμίσία, ό δέ ποόίϊίΐίάττοσ^οαγίζει τα των προσ- ίορων δί^τία κατά ττν "ίρίθαητιχήν αυτών σιι;άν, κ»τι·χωΐίζ€ί τό ΐΓερίεγί^ινον αυτών ΐν -φ τοωτΐχόλΧω καί άνακηοόττίΐ τ«- λ«υταΐΓν μΐΐοδότην τον ζρίσ?;ίίμίν3ν νά ίχτΕλέΐΥ] τό ϊργτν είς τιμ·>·ν συιιφϊΐωτέραν.
  Άν πλϊίονες τ<3ν ίίαγωνιζ-'μένων ίθϊλον πο5σ?έρ»ι τήν αυτήν συιίϊεο'οτέραν ποϊσφίράν, ή δΐΊΑθτρασίϊ ίταναλϊμίίνίτϊ! χαί Κϊπατϊΐνετίχι ϊπι δϋθ ωοας ο δι ίσφοαγ'σ/ίνβν ποοστοοων δϊαγω- ν!!τ^Αό^ αεταξ) τ<3ν»εοκνεγχόντων τάς ρύ-ά: σομϊίρωΓΪοας τι- αάς *Αν 3έ οδτοι τυγγάνα.σ'ν άτόντις τότε ίζαναΧαμίάνεται ή ϊηοοποίσίβ κ»θ* ί'ΐϊβτϊσομίνην υπο τί!ς ίπιτοοπής ήΐλίραν, ήτις ϊέν ϊ'ινΐται νά δπίρβί! τήν ?5χάττν πέϋΐττην άτό τής τρώτης δη- μ:ιτρΐσίαί. Ή δΕυτέΐΐ αυτή δηαοπρισία θά ?ϊ ίγχχρος μόν:νΐάν ό «Γς των ϊ'αγωνιζΐιιένων κάμτ, Ικπτωτιν μεγαλιιτϊραν τής γενο¬ μένης χατά την ιτοώτην δηι»οχρασ'σν. Αρθρον β. Είί το^ς κατά τϊν ϊΐαγωνσμον άποτυγόντας ίττί- στρίΐοντα' τα λό·'ω Ιγνυίσζιος χαΐατ(0;/τα γοήμϊτα,ή όμίλο- γίαΐ Ιντός τοΐών ήμ«;ών ό"^τ^> τή- δημοπραϊίχς τη έγγοάΐω είϊο-
  ιτοιήσιΐ τοΰ προέϊρου τής έπιτροιτίΐς τρός τοΰ; δηαοΐίους ταμίας
  γ) ϊ^ίυθυντάί των κατβστημάτων ίν οΓς κατετίθ^ΐαν'
  "Αρθρον 7, Ό έργολάίος ύπόχειται είς τάς δυτάξειςτοθ περϊ
  γ γρ , ρί
  ί* νίου δτ)ΐχοσ''α, ό δέ Ποίείοος άκοσφί>3γίζ*ι τα των ρ
  εελτια κατϊ την αριθμητιχήν αότών σειράν, καττχωρ'ζπ τό πε~
  ριεχόμενον αυτών έν τώ χβωτϊκόλλφ κι! άνϊκηΐύττπ τίλίυ-
  ταΤον μει&ϊότην τόν προσφερομεν νά εκϊίλέστ) τό Ιογβν «ίς
  τιμήν έ

  ΕΦΗΜ-Ρ12
  ΚΤΡΕΡΝΗϊΕΟΪ
  Άν πλείονες των ϊιβγωνιζοιιένων ΙξθΛο» π5οσφΙρ« τη» αύτην
  ϊυαφϊοωτίίαν ποοσφοοαν, ή δη'αοπρϊσί» ΐπϊν»λ»αίίνεται καί
  κιρ«τ«1νετϊΐ ΐιτί ίιί·> ώΐας ο ϊι* «σφρϊγισχέ ι*ν ποοσίΐρω'ν ϊια-
  γωνίσιός μ«.ταξί) των πβοσενεγκόνπον τάς αύτάς συμι>ί3'·>τέρας
  τιμίς. *Αν οί οδτοι τυγ·/ί»ω<τιν άπύιτες τίτε Ιτανζλλιιβΐνβται ή ϊηΐΛοποασία κΐθ' όρισθησιμέ'Π^ υπό τής ίπ τροτής ήυιέραν, ητίς ϊέν δύναται να δπίοδή την δεκάτην π^μπ^ην «πϊ τή* — ώ- τη; ϊηιιοπροσ'βς. Ή ίεκτίρα αυτή οηίΐοποίπίί θά η ϊγχυρος μόνον ίάν ό εις των ίιΐνωνιζομένων κάμη ϊκιτΐΛσιν μεγαλει¬ τέρον τν*ς γίν»μί·ης κατά ττιν ποώτην ϊημοιιρασ'αν. "Αρθρον 6. Είς το·}? χατά τόν 3ιαγιι>»ΐβι»όν άποτυγόντα;
  έχιτΓρέΐονται τα λόγω ένγκίσεως χϊτατεθιντα γ_ρτμχτϊ, βιιο-
  λο-'ίαι έντος τρ·<5ν ήυ.«οών άχο τής δη'ΐιτιαυίας τή ΐγγοάφ'ι) ειϊοποιήσ»! το·3 ι-ροέϊρου τή"ς ΐττιτοοπί!" — :ι- τους ϊημιοσίους τϊ'Α!ας γ] ϊίευθυτοτς τ&ν κατΐττη-ΐάτων έ> α- κατετέθησαν.
  Άρθρον 7. Ό έρνολάδος ύτόκειται ε'ς τάς διατάςίκ τοΰ
  —βϊ ϊηιιοποατΐώ'ν κ»: ϊκτϊλέσΐως δημοσία»» ϊρνων δ χ* αριθ.
  356 Νόμου.
  Άοθρον 8. Τα διαγοάμ',ιατβ ό ιιοοϋιβλογίσΆίί:, τό τιμο-
  λδγ;ον χα< ο! ίροι των συμΛαίνΐών εισίν ΐηη^ει^ίνι είς τα γρα¬ φείω των άνω Νομιαοχ'ών είς την διάθεσιν τώ» ^ουλονιένιβν νά λαίωσί γνώσιν (*ύτών. Άοθο'ν 9. Τα Ληοόχϊΐα καί 1Α% τοΰ συναίθησομ^νου σ^μ- ίολα'ου έττιββοΰνουσ! τόν εργολάβον. Έν Χαν'οις τη 22 Μαίου 1912 Ο ίπί τί1; Δημο^ίΐί 'Ααφαλ Έργ». ν Δ οΐκών 'Ρκ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ !♦' ίκ*»του ίσωτεριχοβ Φ«»ίλλου ιτδακ^είοντος την 4κά«ου πρυφοοϊ» το όνουια αυτού καΐ χον οΰξοντ» αριθμόν τοΰ ί|»τερι- χοΰ φίΧίλλου κιί χαταγοάΐί! έν ποωτο^ίλλαν τα έμιΐ*{.ι«ι/έμϊνα κα<·ά ·>:!> άοήβον 3 Ινγρβφγ, "Κειτα οί Ιν τή αίθοΰστ1 τ*ο συνϊίριά-
  ακΛχ "ταο«υβ!σ*ίμ»νοι άπ^σ'>ρ3ντα(, -δ ϊέ ίπιτρ'ϊΐΐί) έξίλ<γ·/ου!Ιϊ κατ' ίδιαν ·*ά ϊγγοαία άτθφαΐίζβΐ κατ' όνοΐλα τού: *'ς τόν ϊια- ν<ον σιιον πϊραϊ«χτέο>ς σημ€ΐ3ΰσα τού; )ογους ϊι' ούς ϊυγόν Θά
  απ^χλϊ!» τίνα τί5ν αιιοίοτΰν.
  ΆοΘριν 5. Π5ΐ« κατά πΛθάίασιν των άοθ;ων 2, 3 χ*ί 4
  ποοσϊ3ρα εΓναΐ απβοάϊβκτος κα'. έπιΐτρέτβταί χΛς τόν 1«!Ϊόντα
  ταύτην γωρ^ ν αρνηθτ ό ιτερίχλείίΛν αυτήν «άχε'νλβί.
  Μ«τα τόν ελε·"/ον των ΐνγρίφοιν ή σ^ν4ίοίατι'
  Ικ νέου ϊηΐί,οσία, ό δέ πρόεδοΡί αποσ»οα^ίζ·ι τα των
  δβλτία χατά την άριθμητιχήν α!)ΐών σειβάν, κα-αγωρίζε[ Ά τι·
  Ρ'εγόαενον αυτών ΐν τώ πρωτοχόλλω «αί άνίκηΛυττ* τίλί»τ«Τον
  ιΐϊ'θδότην τόν προοφίρόμενον νά ίκτελίσο ^ό Ιργον είς τιμτν
  . Πρωτ. 2733
  » Διεκπ. 21^3
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ Αί
  ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηούττ*! δτι:
  αί βίς διαγιονίσιχον μεΐϋδοτΜϊΐς τβΕΐιοτιχί!ί ϊημοπρα-
  οίας κατά τα υπό τής ύιτηίετίαί των Δη^οσ'ων "Εργων συν-
  ταγθένιΐα χά! υπο τοΰ Διευθυ^τοΰ τΛν Δημοΐ'-ων ίοναιν θ*ωοη-
  θέντα διαγράμΜατα ιιετά τοΰ ποοΰτολ^γι-μοΰ, σιΐνγοαφί'ί υπο¬
  χρεώσεων καί τιμολογίοΌ ή χατασχε^ή τμ+μ τοί άπο Ρ»Β 'μνης
  πρός ΆρΐΑίνιοί χί!ί ίμιξιτήί β*ο3 Ρεθύυ,νη; Άγίου Βχσιλβίιυ
  "Άρθρον 1. Τα ϊογα πριϋπΛογί'^τ-τι χατά τΐν λεπτομερή
  έκτίυ,ηοιν είς το ιΐοσόν των ϊοαγιχών 45,000. "Η ϊχ-ττωϊΐς γε¬
  νησεται ίπί τοΤ'- έχατ^ν εις άκεραίας μονάϊας,
  Αοθριν 2. Ή ϊη ιοποασία ενεργηθήσεται έν ταΐ; εδοαις
  τ&ν Νομών Χανίων, ΡεΒκινης, κ^ί Ηρακλείου χαί ίν τοΤς
  Κιΐτίίστήμίσ! των οίχ,νων Νο·Α5ργιών ϊι' ίγγρχφων χαΐ ϊβφο*-
  γισαένων προβφορών υπο έϊΐτοιπίΐ- π^οεϊ^ευοΐΑ-νης υπο των
  <~ΐχ.ίί «ν Ν-υιαργών γ) των άνιπ^ ηοιοτώ·· αυτών τίόν οΐκ-:ίων Προίδρων των ΤΙο·*τοδικ<5ν καί ενός μηγανκιδ τ] τώ» ανατλη- ρωτών αύΓώνώ- υιελΰν'*τήν 95 Ίιυλ'ου 1912 ημέραν Τετάρτην κοί ώραν 4—5 μ., μ. "Αρθρον 3. Παΐα προϊφορά θά σινοίεύιται διτο τής αίε'ας τοΰ «·ΐιτηϊεά)Α·»τος τοϋ Ιργολάδ'υ συμφώνως τοΰ 81 1 Νόαω ΰιβΒ τοΰ τρο5λίπαμιέ<ιου δ «ο τιύ πεοί Δηκ.ττρχσιών χϊ'. ίκ.τελ*- σΐω; Δ,ηιΐίτίων έργον Νό *ου τιΐτοποίητΐίίύ χ-ϊι υπό ·ότι!-ιι- τιου βί6α!οΓίντος τή ι β"; τι τ·3ν *η'Αθσ'ων το"Αεί(ι>ν ή τής Γοϊίγ--
  λης Κοήτηο χ-»τά*£τιν. λόγψ εγγυήσεως, είς γρή^ατα ή βΐΑθ-
  λογίις τ*ί; ^απέζηί Κρήτης νιατά τή>> επί τής ίκϊότεώς των
  αξίαν ποσοθ δραχμών 2 500.
  Είς το.* δικγΌνίτμ^ν δύνανται να Χαδίοτ! μ^ρ^ς χαι ά^λοδτ-
  ποι Οι)μα5ρφ5^ϊνοι πρόο τάς ϊΐατά^ϊίς τοΰ π*ρί δηα''~5αΊΐι,)ί
  καί ίχτελίϋίως ί-ηιιοσίων ίργων νό'Αοι» καί λοιποδς τοΰ Κοάτους.
  "Αρθο·ν 4. Ή 8ηι>οΐΓ3χσία δι?ξάγϊ*α' ϊη·^"σίω;, Ό Ιτφοα-
  ΥΙσμίνος φίχελλος, ίν ώ είναι ί*κ£'Λε>σι*έν.η ή τροτφΐρϊ, τίθεται
  ΐΑΐτά των ίν τω ά«οτέρφ άοθρω μνησθίντων εγγράφων ίντό:
  βακέλνου, 5«τις παθϊΐίδξται ^νοΛ-ιαΛίνις εις τόν
  "Άν π^ε'ονες των ϊιαγωνιζομένων ^θίλον ποοΐφίριι τή-1 βΰ-
  την συμφ'.ρο>τέραν, προσΦοοον. ή οηα'ίτροσ'α ίτ
  χβί 7ταρατ«ίνεται ΐπΐ ϊΰβ ώοΐς 4 δι* Ισφραγισα^νιον
  τ*ιΐ(γ(ον'σιι.ό·: α»τα?ύ των προσ*νενκίντων τάς ούΐάς
  ραΐ τΐμίο. Ά» δέ ούτοι τυγγάνιοσιν άιτόντες τότ»
  νεται ή ϊηιιοΐΓρϊσίϊ χαθ' βρΐ7θησομέ··ην ύτό τί!ς Ιπιτροιτής ήμέ-
  ΐϊΓώτης ?ημοιτοασία<. Ή δίυτ'ρα βυ-η ϊηιχοποασΐα θϊ ^Ινχυρβί μονο: Ιΐν 'η ίίς των δ'ΐγων ζομ^νων χάυιη ϊ*πτ<ι>σ'ν μιγβλ»ιτ«-
  ραν τί|ί νενο 'έντη' κατα την τρώτιην δτμιοΈρβσίΐίν.
  "Αρθρον 6 Είς τους χατά τόν διαγωνισμόν άποτυγόνταί
  ίΐτΐστρ'φίνται τα /6γω ΐγνυήσΕως χατατ'βίντα γργιιχοτα, $ όμο-
  λογίαι «ντός τρ'ώ" ίμεΐών άιτό τ·*ϊ« δηιιθπρασίαί τί) ΙγγρβΦω
  ΕΪδοιτοιήτε! τοΰ ποοέ^οο» τί|ς ίπιτροπής ποβί τβδς ϊη^ιοσίους τα-
  (ΐία; ή ϊΐί *υνταίΓ των 5">τΐιττυιΐτ(ι)ν ίν οί; κατετέθησαν.
  "Αοθ^ον 7. Ο ίρνοάδοί δ-όχπται βΐς τ^ς ϊ'ά Τοΰ ιτ«ρ'ι Λτ-
  ^οτρασιών χϊί ίχ.τε'λέσίως ϊη ησίω» ?ογυ>ν ύπ' ?βιθ,*όν 356
  Νόμου.
  "Αρθοον 8. Τα ϊιαγϊίμματα ό προϋπολονιιμ^ο το τιμολόγιβν
  δνω Νομαρν,ιώ^ είς ίιά'εσιν των βνΛοΐΑ^νων νά "λάβωσι γνώσιν
  "Αβθρ-ν 9 Τα χηούκ-ι* καί ϊ?οία τοΰ συναφθησονιένου
  ιυ {πι6·ϊρ^νουτ. τον ΐργολάδον
  Έν Χανίοις τ? 29 Μαί™ 1912
  Ό β—Ι τι»ς Δημοσίας Άσΐα>Ρ'Λτς κα; Δίΐμιοσίων
  "Εργων Διο'χών Ι
  Γ. ΓΑΑΑΝ^Σ
  Άοιθ. Ποωτ. 2720
  » "Δ~*τΓ"2 ί50~
  ή
  τους φα*ίλους κατάταξιν ·;ής ίγχειρίΐεώς των, άκολο'ιθως
  ίζ »5.4ς>τ·ίΛοΙίί*«λλι>ι, ή δέ «π,ιτροπή ,ση
  Ο ΕΠΤ ΤΗΣ ΛΗΜΟΤΤΑ.Σ ΑΣΦΑΛΑΤΑΣ ΚΑΤ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διαχηούττει 8τι:
  Έκτ'"βται βϊς ϊ'αγ·*νισΐΑΟνμβΓδ5τ!Κί]ςτ·λ'"*τικί!ς3ηιιοΐΓρασίβς
  χα-ά τα !ιπό τής ΰιτηοϊσί~ς τί>ν Δη|Α-σίων "Εογονν συνταγθίντα
  ναί δ-το τιΰ Δ"·οθυντοΰ των Δηιιοσ'ιβν 'Ερ^ων θε<ορηθ'ντα δ·- α^ράμματα ιιετα τοΰ τροοϋ·ολονιΐι<ιο3, συγγροφί^^ ϋτογρί<ί>σεων
  ν. ί τ[μ"">ογ'"υ ή χοτϊσχί 'ή προ«ν<τάτε(ι>ς τ9ίς όϊιΰ Κακοΰ
  "Ο->-υ- Χεΐσονττίυ τμιήυ,ατος τίς όϊοθ Ήθϊχλβίου Λασηθίου.
  "Ατθΐον 1. Τα ?ογα προΰτοΧ'γ'Σίντοι νατα τί-ν λεπτ-ΊΛϊρϊΙ
  εις τό ποσ-ν των δραχμ,ών 30000 ττεριλομβίΐνομένου το3 τοαοΰ
  τ'ύν. δρ. 333 ϊι' άτοοόπτους ϊαιάνας Ιφ' ών ο'ϊέν ϊιχαίίιΐΐια
  Ιγε· ό ΐργολόδος. Ή ίχπτωσις γενήσϊται επί τςϊ€ εκατόν
  "Αοθ;·?ν 2 'Η ϊηα-τρτ-τ'ία ίν«ογηθήιεται Ιν ταΤς Ιίρβ'ς των
  Νου,'3/ Χ-.ν·Όιν, Ρεθήμνης καί Ηρακλείου χα' έν τοίς Κατα-
  σ'Τ)Αατι τω> οίκ<ί'·)ν ΝθΜ^ρχι^ν ϊι' ϊγγραίων χϊι ΐσφραγισιιίνιον τΓ3;σ5ΐίών ')τό έτιτρ'πής προΓδρευομένης 3τό των οιχΐίων Ν^- μαργών ί) τ5ν άναπληρωτών αύτΰν των οΐ*εί<ι-ν Προέδρων των καί έ/ό; μηχανικοΰ ή των ά;ϊπληρι*τών αυτώ»
  ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΉΣ
  ώ; μελών τή» 25 Ίϊυλίου 1912 ημέραν Τετάρτην και ώρ>ν
  11-12 χ. μ. ( §
  "Αρθρον 3. Παΐα προσ»ορά Λα συνοδεύηται ΰιό τίς χΖΑΐζ
  τοθ επιτηδεύματος το3 έργολάίου συμφώνως τφ 811 Νόίψ
  ύιΐό το3 προβΧϊποαένου ΰπ^ το3 π*ρί δη.ΐ5*οασ·'ον και Ιχτ*Χέ- '
  σεως Δηιιισίων ϊογων Νί^ου ιτιστοπϊίητιχού χ αί ι πό γοϊμκ.^-1
  τίου βεβαιοθντος την *Γς τ; τώ.» δημόσιον ταιι'ίων <) τής Τοα- ί πεζης Κοτιτηί χατάθεσιν, λόγω ϊγγυήσεως, εί; ν οί*ατ α γ) όιιο- | λογίας τή: Τραπέζης Κ^"«ς, κατά την «.τί τής έχϊόσβώς των αξίαν ποσο3 δρβγΐλών 1500 Είς τόν διαγωνΐίΐόν Μύνϊν-αι νά Χίβωΐι ιιέοις »α? άλΧοϊαποϊ ' συμμορφούμιενοι ποό: τα; >ΐϊτάξ3·.ς τοί5 πεοί ϊηϋ.οπ«ατ ών χαί
  ϊχτεΧέκως δημοτ'ω> Ιίγων νόυιοιι <οί Χοιπίίς τοθ Κ-ά-5.>;. ι
  ^"Α-θοον 4. Ή ϊιιοΐΓρατία ϊΐίξχ-'ίτϊΐ ΐημ.5τί'ύ·. Ό ίστρα ί
  γισκ,ένος φά<.ελλο<-. ΐν ώ ρι·>αι έγ<.ε><Λ εισμένη ή χρθίϊοοί, τ θβ- τ«ι όμοΰ μιτα των Ιν τφ ϊνωτέοω αοθίω ιινιησβίντω« ΐνγοί^ων ίντός ϊευτ«ρ;υ φ'κ^λλου, 5στις πϊο>ϊίδϊτα' 5ϊι>αγι<τυι=νοο είς τον ποόεδρον τής ίπΐτίοτή σ^ε?3·αζοΰτηί. Ό π£ Άοιρ. Πρωτ. 2728_ » Διελτ. 2158 Ο ΕΠΐ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ Δ1ΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διαχηοϋττε! 8τΐ ι Έ/τίή!ται εκ ϊ'αγωνισμον μιιοϊοτικγΐς τε>.είωτιχίΙς ϊτμο-
  ποοσίΐ'ς χατά τα υπό τής ΰπγιρ·σίας τί"ιν Δτμοσ'ων ϊογων
  συντανθίντα <β υπό τοϋ Διευθι>ν«3 των Δημοσίων ΙΌγων
  θ*ωρηθέντα ϊιαγβάμματα μετά το3 ΐΓθθ0πο/-ογίσαο0 συγ-
  νοοφί'ί ΰπονρ'ώίεΐιΐν *ο·! τ!ΐ»οΧο*'ίο'> ί) Χίτβσκίυή ποοεχτά-
  σιως τήί όϊοϋ Άγίοίς βΐίβάρσΐ Πεϊ'άϊος Μεσσαράς τμήμα-
  τοο τ?' όϊοΰ ΉρβΌιίΌυ Μίσσβρας.
  "Άρδρον 1 Τα ?ον« ποοΒτοΧο·"'ζ'>ν|τ')" χιτά την Χβττομερί!
  ίχτίιιησ·ν εί; τό ποίον των %οιιγχ3>ν 120.000 ΐΓΕθΐλαμβανοιιένβυ
  το" ποσ~3 των δ'αγμών 277 ϊι' άτοοόπτους ίαπβνα: ΐφ'ών
  «6οί·. Ή ϊχπτωσις γενησεται έιτί
  Κ
  «· »«τβ|γ,
  ·Ρ ;; 3
  ι'ς
  ς τυγόν 6? ά
  "Αρδρον 5. Πα
  τ<5« ταύτην - ι ού1; λόγο^ς δι' V 2 3 οί ΙΓΟΟ- τ<Χν ίΰτίον ώ" μελίν, ίν -,- ■ Μνης, ώ; Ποοέίίου, τοΰ Ποο-δοο ΘΟΛντ Πθ'ΛΤθϊΙκώι». ΐ.^ ^ κ,ί V5" το") · γς ν « Ήραχ)ε'Όυ, ενός Μηνα τοί Νομόργου Ρ«Αύ- ίΧ'ω- των Ιν Ρι- ^ηυ7^γί5(^ Ρεθ'- Ηοαχλιίω πκρά ΠοοέϊίΌυ ί τ'3 , Έβϊ- ■3 Δη- «ν Υ 3—4 μ. μ. τ« έχνέου ϊ,μβσ!?, 0 ϊ| ,βί,ϊβ,ς *"„„—;„ τ^ τώ< τοο. *«ορων ϊ«Λτ!3 χατάτήν βρήμητ.ιιήν α'^τών σειρ« χ-,γωοΐΤ,, το «εο,.χο,Μνον ,ύτών «ν τώ πρωτο^λλω χ,! 4ν,νηβ4ΓΙ.-, τε_ λευταΤον ιιει;ϊότην τροσφε3έμ;νον νά έ*τεέσ* τό ίργον «ϊ- τι¬ μήν ί-υμφερωτέραν. : Άν πλίίο,.ς των ϊι»γω»ιζ,ιιίν·ν ή»Λ9ν ,ββτ..ρ« ,',, αί ίη» σ^-εβ,α έρτ» τρ,σ,,οίν, ^ ί, »,,„,, ί,,,Λ,χ.^τ,, **1 «««« νετα, -„ «β ώ?α: β ,,· 4,ΜΧγϊΐίϊ-, π=0τί,0,3ν 3'αγω,σμο-^τ,-, τ^ν π»«ν,^οντ,>ν τάς ,ύτϊς ».*φ·,«,4- ι
  νεται ή ϊηα,,ρ,,,, χαθ ο,-θητ,μενην οπό τΧς έ--9,Τί) *αί_
  ραν,ήτις ί,, *.„„—,, ν* ·,«,6η την ϊε,ίτη* πέαπτ'ν ί-'ο ,«.
  «««-ςϊη,»,-^,. •Ηϊ-υτΙβα αυτή ϊηΑβ"«ί, θί η ϊγ^.
  ΑθβρθνΡ, Ε-0 Τ,0<:χ,^ ,!,, ?.ϊγ(ι)ν,71-5ν ί, , , στρ,φοντα· -, λ-γ(ι) |γγϋήκ ,, «-αΓΐθίντϊ + * . ^ " « ^ 5ΐνε*5ΓΠ^% ν«,νΑχ?0°»'1· Τ^ ίΐ'γΓίι*ι*!τ«.&«Ρ'ί·«λ'γ-«#4ί. ^ ΧΙμ2λό- ; *°Ρ"τί5 5ν^β ««^ "'« τόν βδςοντ. άριθ,όν το3 Ιξωτ.0-χ'-3 γνβ,Γ.£ων ?* €-ί ^ α ε"ν Τών ^ο^-** « >*6οβ! 1° ^θΓ°ν ,3 «ϊ^^' ^ει.α οί Ιν τ? ,^βί- ,„, ^.ϊρ,άσ,-ί
  ί , ^"Ρ'"/1»·-0· βτοσίρβν™,, ή ?έ <„„.«* Ι5,λ<,γβϋσβ ,ατ' , -ϊιαν τα ΕγγΓαφα απρ^βΐζ,ι ,«' 5,0,Αα .ο0ς ίίς τ2ν ?Ι^,,νΙΙ- | 'Αον παραίε^ε-.υς στμειοίσα τους λΑγβος ίι' ού'ς τυγόν θά άπέκ- ( λε^ρ τίνα τώ* μειοδοτών. " 4 'Αοθρον 5 Π«α χατά π«ίά6~ιν τών άίθρων 2 3 χά! 4 πΡοσ- ?.ρ*ει»ϊ- «αίαϊί,χος Χ4{ ί,ιστρέΜται ί08ς τϊν |πίϊ6ντα ταύτην χωρις ν α,ανθη ό χ^^ΐα,ν αυτήν φά.εΧΧοί. •ίε^ τον έλεγχον των ίγγράίων ή συνεϊρίασκ άχοκαθίσ- ταται ** νέ υ δημοσία, ό ίέ πρόεδοος άποσ»ραγίζ«ι τα των ..ρ«?ββων ϊίλτια χ2τα την άρ,βΛηΐχτν αηών σειράν χβταγω- • ριςει το π*ριεχοαενον αυτών έν τώ πρα.το*ϊλ>ω ««' αναχηοόττεΐ
  , τ.λευταΤον μ«,88τι,ν τον προσ?ε?5 ^ . λέ ^ ,
  1 «Ο τιμήν συμίερωτέρον.
  ' Αν πλείονες τών δ(3-γων (ζομενων ή,,,λον χροσφέρει την αυτήν
  γ <-■■ · ».»^- "^»·ϊι'κ ν.* υ^ν^ϊίυηται υπο ττ; αΐίΐας τού ϊπίτηϊεύιΐοτος τοϋ Ιργολΐδου συαφώνως τώ 81 1 Νομώ ΙιΛ τοΤ ποο6Χεπο^'νου υπό τού περ'ι Δηι»οπ<·»σιών χα{ |χτ6ί(,6...ς ΔηΆοσΐ'ον ?ον,,>ν Νόαοα ^ιστοποιητΓ/οΟ, ^αί ύΤ>, νρ»αματ'ου (5ί-
  «3.ο·3ντΟί τ^ν εί; τιτων ίτμβσ{ων τβα,{ων ^ τί,ς Τεοπέζης Κβ*"ς
  κ—-ί«ίϊ'·. λέγω ίννυήσεωί £Ϊβ γο^αατα ί όμοΧογίίς τή; Τρ*-
  *<:ηίβηΛηΤης Χα * Τίίν ί>π1 τ«ο<λ μνησθε'ντων ίγγΓάβων ίντός ϊευ^ρου ««ί)λου, ίστις«,ρα»ίϊ,ται ίσΦ=3γΐσμίνΟί ,!ς τόν πρόε- «?^ν τ^ ,-,τρο,ίΐί συν.ϊρ.αζϊόσΥΚ. Ό ,ρέείοο« άρ-θμεΤ τουί ϊ, -μ..οΓ γνώσιν αΐιτϋν. "ΑΓ&ίον 9. Τϊ Ιςιϊα το^ σ^αρήηΐθΑϊν-υ = 0<ίΙίί Χϊ ϊ-ν Χανίοις τη 30 Μ,ίο.> 1912
  Ό ΪΊ ττίί· Λγ,ϋ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  ΦΙΪΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  > «ροσφοραν ή δημοπρϊϊ'α ϊπαναλϊμ5αν«ΐαι καΐ προεφυραν τό όνομα αύτοϋ καινόν *ΰξοντ« άριβμον το3 έξω-
  παρα:«νεταΐ επι ουο ώρας ό δι" *σφραγισμι»ω» ΐ:ρΓ;?3ίών 3ια- τερ.χοθ φαχεΑΛου χαι κατα-τράφει ι» πρακθίόΛλω τα ίμπερι-
  γωνιομός μεταΜ τώ* πρίΐενεγχ,οντω^ τίς αύΐας συ^κρίοτερΐς «χομενα κατα το άρθρον 3 έγγραφα. Έκϊΐτα εί «ν τί αιθούση
  τιμάς. Άν δ» ούτοι τυγχά/ιβσιν »πο»τες τΐτε έΐα,α,Αίμ.6ανε:αι ή ' τής συνεδρίασιν ς παρίυρισκόμενοι απ>συροντ«ι, ή 3ί έΐΗΐροπή
  ίΐ)μιπρασΙοι καθ" όριΐθηΐομενην υπο τής ίπιτρίΐτξς ήμ:ραν ήτις . έςελεγχβυαα χζτ'ίβιαν τα ίγγραφα απίφασιζίΐ κατ όνομα τοΰς
  διν δύναται ναύπερδιο την ίεχατην πεμτΐην ατνο τής πρώ ής | «;ς τον διαγωνισμόν παρα3«»,τεους οη|Μΐοϋσα τούς λόγους Ι'
  δημοκρατίας. 11 δίυτέρα αυτή δ/;ΐΑθ-ρασια θα $ έγ»υρος μόνον | ούς τυχόν «α αχεκλειε τίνα των ΐΑ*ιοδοτών.
  έβν ό είς των διαγωνιϊ,ομενων καμ^ ί*πτωσιν !>ε-^«.πέραν τής > *Α;»ρον 5. Πάσα >α:χ «αραόϊ^ιν των άρθρων 2, 3 κΐί 4
  γίομ4νης κατα την πρώτην δημοπρασίαν. { πρθϊφορα «ι**-, βΜρβοεχτος κβί έ«ίσ:ρΐφ«-ια. προ τον ίπιοόντ* .
  "Αρθρον 6. Είς τίύς κα:»τί* διαγ«ν.σ^ον ά^;τ^χ^ντα; επ:»- | ταύτην χωρΐς ν' ανοιχθή ί ^ερικλίΐι»» αύτην φίκιλλθςι
  τρίφονται τ·» λόγφ εγγυήσεως χατατϊθεντα χρημ.ατΛ, ή ό,ιολογιαι ; Μ β τα τ&ν ίΑΐγχον των εγγράφων ή συ>ιόριασις άπο^αθίσ-
  ιντος τριών ημερών άπο της ?ί, μΐπρασιας τη ϊγγρίΐω ΐίίο-ϊΐή- ί ταςαι έκ ν«ου ϊημνίΐα, ό δέ προ«δ ος απουφραγίζει ια τώ» προ-
  σεΐ ·<οδ προείρου τής έιιιτροπής πρός τοϋς δτ,μοσιους ταμίαι; ή ' σφαρών ϊεΛτια κυτα την βρίθμΐιτικην αύτΐι,ν σειράν, καναχω- διευθυντας των κα.αστηματων έν οίς κατετϊθηΐα^. ί ριζει το περιεχόμενον αυνών εν τφ πρωτοκβλλφ και ανβκηρυτ-ιιι Άρθρον 7. Ο έργολαδος Οίίθ/.ειται είς τ*ς οιαταςείς τού ί τβλ*υτα{ον μϊΐβοίτην τον προίφ»ρ5μ*νον να ίκΐϊλίστι τό έργον περί δ^μοπρβσών καί έλτελυίω; δημυσιων Ιργω< ύπ'αριί. 355 ; <ίς τιμήν σι,μφβρωτεραν. Νομου. ί Άν ΐ!λίΐενις των ίιαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν Άρθρον 8. Σχ δι .γρά,Α^ατα ό ζρϊθπολϊγισμός, τό τιμολό- · σ^μφερϋ>τεροιν ιροσφοραν, η δημοπρασια ίπαναλ^μόανβται καί
  γιον καί οί'όρθί τύ* ςυ^ιαηώι εισίν ^τιΒπ.ΐΕνα «ϊς τα γραφεΐα ! «αρατεινιται »ΐ« ουο ώρας ό ίι' εοφριγι^μένων πρ^σφΐρών 3(α-
  τών ανω Νομαρχιών εις την ίΐϊ9$σ:ν των βο^λο■^.^ν^>ν να λα-
  ίωσι γνώσιν α των.
  Άρθρον 9. Τ* κηρΰχεια καί ϊςίδα τού συνα^θησομ»>ου
  ΈνΧανί3ΐς τί) 30 Μαίου 14ί 12.
  Ό επί τής Δημοσίας Άσφα>ϊας καί Δημοΐίων
  "Έργων Διοι/ών Έπιτροπος
  Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗϋ
  Αριθμ. Πρωτ. 2734
  Ο ΕΙΙΙ ΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑϊΦλλΚΙλϊ Κ
  VI
  ΤΩΝ
  ΛΒΜΟΣΙϋΝ ϋ,ΡΓΩΝ ΛΙΟΙΚΩΜ ΕΙΙΙΓΡΟιΙΟϋ
  Διακηρΰττει δτι:
  Έκτιθεταί εις διαγωνισμόν μϊΐοίοτΐλής τελείωιικής ίημο-
  πρασιας κατα τ« υπο -.ής υπηρεσίας των Δημο««ν Λργων 5
  συνταχβίντα καϊ ^πο τοΰ Λιε^υντ'ιΐ των Δ^μοαιων Εργων ,
  Οϊωρ^ίντα ίιαγραμμ,ατϊ μϊτα τού* ΐΐρ;ϋτολογισμου, συγίραφής
  ύπςλρίωΐίων χαί τιμθΛογιου ή κατασχ,ϊνη 03οΰ ατ.ο τού χω-
  1 γωνισμός μεταςυ των προσεν»γ*οντω» τ»ς αύτάς
  ί τιμάς. "Αν οβ ούτοι τυγχανωσιν άπαντες τοτ* έιιαν->λαμ6λν«τςΐ
  "· ή όϊ-,μοπρασια χαθ οριοθησςμίνην ίπο τής ιπιτρ^Γ.ής ημέραν,
  ϊ ή*ις δέν θυναται να ί>~ι^^ την ίϊχΛΐτ,ν πέμπιην απο τής πρώτη;
  ί οημοιτρασιας. ΊΙ δβυτερα αύτη όημοπρασΐα «α ^ έγ/.υρ&ς μόνον
  ' «αν ό είς των ίιαγωνιζομενων χ,ο>υ; έ/.πτ*·ΐιν μϊγαλί.ιτέραν τής
  ί γενομένης κ^ία την ιτρώττ,ν δημοπρασίαν.
  | "Αρδρον ό. Εις τοϋς κατα τον δ αγωνισμόν άποτ^χόντας ε*ι-
  '.στρεφονται τα λογψ «γγυή·:εως κατιτβ'ίεντα χρήματα, ή όμολογίαι
  ϊ έντος τρ ών ημερών ά.;ο τής οημοπρασιας τ^, έγγρα^ω ϊΐδοιοιήσει
  ! τού Ιΐροέδρου της έπιτροπής πρός .ούς βημοσιους τα,Λ'.ας ή 5ί»υ·
  | θυντας των καταστηματων ιν οίς κατβτίθησαν.
  Ι Άρθρον Ί. Ο εργολαδος ΰπο».ίΐται είς τάς ϊιι?τάξ«ις τοδ
  ' περϊ δημοχρυιών καί εκτελέσεως δημοσιων ίργ·- ύιτ' αριθ.
  '« 35(3 Νομου.
  | "Αρθρον 8. Τα διαγράμματα ό πρΐυπολογισμός, τό τιμολό-
  γιον /.αι οί όροι [ών 3υ|/φι»νιών εισίν ολτεθΐιμενα εις τι ΡραφεΤα
  είς την διάθεσιν -ών ^βυλομινων ν α λαδωσ:
  ρι»υ Μ*λι4ονί.» ΜυΛοποταμου μέχρι Ιΐανορμου.
  Αρθρον 1. Τ» ΙΡία πρίϋττολογτςονται %*τχ την ;
  βκτιμτ,σιν είς χί> ποσόν των δρ^χμών 1"2000 περι/αμδανομιίνου |
  τιϋ ποσού ι ών ϊραχ. 2"269 δι* άπροο■ττο^ς ϊαπανας έφ ών ί
  «ύοέν δικα.ωμα Ιχει ο ίργολϊβος. Η Ικπτωσις γίκήσβναι *πί |
  τοίς εκατόν ιίς άχιραίας μοναδας.
  Άρθρον 'Ζ. Ή δημοπρασία ένεργηθίσίται έν ταίς έ'ίραις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Κΐτα-
  σχημσι των οίχε-ων Νομαρχ ώκ δι' εγγράφων *αι ϊΐφραγυ-
  μένοιν προοφ^ρών υπό ίπιτροπής πρ:«3ρ8υομένης «ό των οι·
  Χειων Νομαρχών ή των άνχτληρωτύν αυτών των ο'ΐΑειων Ε:ρη-
  νοδΐ/,ών και ίνος μηχανικοΰ ή ίών άναπληρωτών αΰΐών ώς με-
  λών την 25 Ιουλίου 1912 ημέραν Τίταρτηνκζί ώραν 5—θμ.μ.
  "Αρθρον 3. Πάσα προσφιρα Θλ συνοδεύηται υπό τής αδείας
  τοί5 έπιτηίεΰματος τού έρ^ολαδου συμφώνως τώ 811ω Νοι ψ
  «*ό τοϋ προδλίπο^έϊθυ υπό τού π»ρ? ίημοπρασιώχ και ίχ,τε-
  λέσεω4 Δημόσιον Ιργων Νομ^υ πιστοπ:ιη»χού καί υπό γραμ-
  ματιου ^ίδαιοΰντας την είς τι των έη,Λοσίων ταμείον ή τής
  Τραπέζης Κρήτης, καταθε^ν λογφ έ,γυή^ως
  ή
  ·ΑρΛρον ο,. Τι
  συμδολαι^υ
  καί ές;δα τοΰ συναφθηΐομένου
  :ι τόν ε
  Αανιςις τχι ϋθ Μαίςυ
  Ό έτι τής Δημοσίας Άΐφαλάας καί Δημοσίαν Έργων
  Διοιχών Έχιτροπος
  Γ. ΓΔΛΑΝΗΣ
  Άρ.θ. Πρωτ. 140)905
  Ά 3ί)8
  Αριθ. Άτΐά!ρ;_279
  Έν ' νό}ΐατι τοιί Οαιίχλέως των Έλλήνων
  Γεω^γίοΐι τού Α'
  Γο ει^>ϊ·νοόικεϊον Σητείας
  Συ ;<ιιμινο» χ.τ.λ ης ρήης, γφ ,γ ή δΐλίΛθγιας τής Τραπέζης Κρήτης κατ» την ·λι τή ε-ιίίϊίως 363)90Ζ απ Διά τχϋτα Διχάζον |ρή(4ην των έναγομίνων Κηρΰσαιι Λν-Λις έχπτώτου; τού Αιχχστιχού ύι/αιώμβιος ·νης ςοσιως ιον 6ι« ιής ύπ' άριΐ τού Διχχστηρί υ τούτου έπιβληβίντος αξίαν κοσεϋ δραχμών θΟΟ. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται να λαδωΐι Μ?5; καί άλλο- ! ίπζχτοϋ όρχσυ. Δενεται ΐη» προχειμέντιν άγωγήν τού ένάγοντος Ιωάν. Γιαννα- »α-, Αιΐηνώ» Σητείΐς χ*τ' αύ^ών. έν ώ ίίνα; ίγΛεκλευμενη ή προσσφ^ρΐ, τίί)£:αί όμοί των έν τψ άνωτϊρω άρθρω μνηαθϊντων ίγιραφων ίντος ρου φα*ελλου, όστις παραίιδεται ϊσφραγΐσ,Λίνος είς τόν ϊρον τής ϊπιτροπής συνείρΐϊζουσης. Ό ιτρΐε^ος ά?·θμ;Ι φακελλους κατα την ταςιν τής εγχειρίσεως των ακολού¬ θως «ποσφραγίζονται οί ίξωτερικοι φακίλλοι, ή δέ ίπιτροχη βη· Κ*ιοΙ έφ εκάστου έσωτιριχοΰ φα«λλου περικλειοντος την ί;οφληΐ'.ω; ,&ζχκιΐκλν. ί'κ 6ιοο« τώ< έναγωμέίων τας τού ένα- Εων πλη^ίζουσίων τού γοντοί βΐπΐνΐί τήϊΐι <χί την άαο;6ην τ ϊ< δρ. ιν όλω ίϊ*,»ϊΐν έξ (*ϋ9. 2Β). Έ*ρί8η έν ώητεία τή ο Μϊίίυ 1911 ά ρί8η έν ^ητεία τη Ό Είρηνοβιηη; ΤοΊρτμόνης άπΐφαΐίσίη δέ χ*1 Ιδη· Γραμματιΰ; . Χλονβεράκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ι», άπο*.- 350
  ί«.τ«λ««ίό» τό ίϊγρβψΛν ιγοϊτο
  «Ίί "«βί»ς Κίτ*γί»Α«ϊ; εί; τοΰς «ξΜβιυιτιχιΰς τή< «Α^«τιρβ!; χ*ι κρ«ί πα.τ* όϊιμίίΐον οτάλληΑον να ινίβγήιωϊΐ τα χ«φηχο«τί των κάντα τα πρός Ικτέλισιν. Έν λητιία ι% 10 Μϊί»υ 1912. Ό Εί3Ί)>ο2ιχ<ύων Στ. Καλεντζάκης μα'α «ντι^ραφής Δ^αχ. 0,7ϋ. 'ϋν Σητιία τγ) 10 Μ*ίο« 1912 Ό Γραμματιΰ; Στ. λ.λ«ν6ιράκης "Οκ Χ<βιό4ς ίκίίγρΐφο* εί τ;ϋ εί; £»ί·>·χς μ^α ί«ιι5*βμίΐθυ
  *α! «α,Α'.μω» *»*υ)α)4.ϊ«βϋ «ίω-ο ^ ϋΓίλίσ.-ού ατιγρϊ^ου ούανος
  την δτ,μίο .«σι» ηΛραγι-ίλλίμίν εις τό π*ρίρτημ* της εν
  18 ΛΙιί·ι« 1912
  Ηληρις. Οκη/Λρος τοί ««ϊγοντχ κ«1 παοαγγίλλοχΐος
  ΑΙ. Κοβρλς
  Αριθ. 'Δποφ. 54
  Γό Λ.κ ιστή^ιο/ τώ» έ» Χανίοις Ορωτο-
  ώ ί κτλ.
  χ. κχτχ το πκιϊβ'.ο,ι ώς βασιμ:/ την ύχά κρίσιν υπό
  ΐαιί ^ι,Λΐ.χρΕΐο.1 Ιίίΐϋ α^ωγ^ν τής Καλλυπης β.
  λ! ΐίίΓΛΑΐ *I;βι1ι.ο^ Χ^κΐω/ κ«ΐ« £:ρχί3*.Μ^; ΙΙϋΐπ/)
  Χανικι/ λαι ή^η Άλεςα*ίρ»ιας τή,
  τ:ν
  ε'ς τη/
  ] μ ^,μ;υ ^λυ αύ:ώ/ κ,ιίς ίί/ο ίθ]ΐΐω; ατιο τής
  <5ίΐί«ις τήΐ αγ_γης ( ο Ίΐ^Λΐΐυ 1^10 ) μιχρις ίς^φΛΓ,ΐΐά),. '£>Κ.6^ι^Λ^■ι «,ς ^ιρος τΐυ ·να[υμ>ν^υ τα όικασςι«. ό
  τής ί'α^β^αης χχι την δι*ηγβρινην αμοιβήν τού
  αυ.η<> «α οραχμων «Αατΐκ τ&ασ^ρ4Κ3ντ2 μιάς και
  ί*.α·(θστών ^ αριθ. 141. 50) και
  τη/ περι πρισωρΐνης έΛΤβ*σεως τής παρούσης
  της ίναγουσης.
  άχεφ.ζΐΐβθ<] *η ίϊ^μοσιυθη έν Χατιοις ττ} 18)] 11)1"2. Ό Ιΐροεδρος ΑΙ· Γιαναχακις Ό Βιηθός .τού Γραμματεύς Γεώργιος Β. Ξίίνάκις Ότι άκριίες αντίγραφον Έν Χανίοις τ^ 21 Ίανουαρίου 1912 Ό Γραμμα«ύς Κ. Νυστεράκςς "Οτι άκριίίς «πόσπασμα ίξ-χγθέν ϊα τοΰ «Ίς χεϊρΐς μο.» έ γ, ιοημοι» αντιγρ*φου ΟΛ«ρ ίημοσιε^θΓ,τιιΐ ίίϊ τή^ Επ.σςμϊυ 'ϋφτ,μΐριίος της Κυ6ιρνησ-«ς και 4.Λ τής «ντ^υΰα ίκοΊΙΌμενης, ος *Ν*α Έρϊ^νΐ» οΐί τον έν-χγομινον Σ ν γ,ω~5νον κάτοικον Άλΐδ Έν Χανίοις τί) 5 Απριλίου Ό τΐ)ς ένατθυσης Καλλυκης θ. Μ πλτρεξοκσ Δ Λ. Ν- 'Δνθούιης τού Εΐυηνοδικΐιον Χανίων Α Γ Ω Γ Η Άντωνίου Χ. Β*«ντή ίμτΐάρου καί κοτοίκου Χανίων. Κατά Αντωνιοσ Ν. Ββλάνη μϊταχράτίυ κατοίκο.υ τέως Λόκχων καί ήδη αγνώστου διαμονής «ν τγ, β:ρείω Άμίρικίϊ. Ως δεικνυτοι έ* αής συνημμέ>ης ώϊεάπο 9 Αύγούστου 1911
  ίδιωτκή, τής ύπογροφής ούτον άπο'είξεως ό καθ' ου {] *α-
  ροΰσα μοί όφε.λει /ρυ?ας δραγμάς 300, τας οποίας τώ <ίμ.έ- τρησα πΓός ίμποριαν τού ήτοι δι αξίαν τυρο.0, τόν οποίον βά ήγόρϊζ» παρ' ά^λων οΰ:ος κβί θά μετευωλει κχί παρέδ ϊ*ν ?ΐ; εμέ έν Χανίοις έ τί σκοπώ ίιΐΐϊ^ικαΰ κέρδαυς καί τόν όποΐο' τυρ:ν 'έν μοί «ίαρϊϊωΐιε, δέον συνεπώς νά υποχρεωθή εΰτος είς την π,ίός έ^έ πληρωμήν τοΰ ι'ρημΐ'νοο ποσ;0 διά ιτρο,σω- πική; αϋτοθ κρατήσίως. Διά ταυτα *αί τα κατά την συζή:ησιν καί άρνού.Λενος άπότ3ύ3εκα. άποκρ^ύω/ πάντα εναντίον ίΐχορισμόν τού άντιδ «υ μ.ή ρ·):ώς ύπ' έμϊϋ όμιλογούμε/ον ώς άναληθΤ) κ>ί ναμφ άβχσιμον καί απαράδεκτον.
  Αίτοϋ'μαι
  Τ()ν παραΐς-/ί;ν τής παρ3ύσ(;ς άγ(*γί{ς μου ΐ«ί τφ τέλει.
  Νί ύπ^χρεωθί) ό καθ ού αύτη κ« δια π^οσωπΐΑής αΰτίΰ
  κρατήσεω; ν? μοί πληρωστ; χρ σάς δραχμάς 300 εντόκως άπό
  σήμερον μέχν.ς ίξ^φλ^σε^ς καί τα ίςοδα και τέλη τής δικης
  χαί
  Νί κηρυχθή προσωρινώς Ικτελεστή ή ίκϊο&ησομένη άτόρασις.
  Κχλώ ?έ τον άντιϊΐιιον νχ ίμφανΐϊθή ίνώπιον τοθ Είρηνο-
  δικ ί^υ Χίν:ω/ ϊημισια έν τω άιιρϊα-τρίφ οϋΐού ϊπί πολιτικών
  δι*αζοντ;ς ύ-ο9ίΐειον την 24 Σ-πτεμ6;ίου 1912 ήχέραν Δίο-
  τεραν καί ώ-αν σ,ιντ,θτ) των πολιτιχ,ών συνεϊριάσεων τοθ Δι-
  καυτηριου τούτου πίθς σ,ιζητηΐιν τής παρούσης, ίιότι άλλως
  ή σ,ιζήτησις γε ήσεται «ρη^ην α!>τ*ΰ.
  Διμοσ ε.^ίήτω ή παρο»σα ϊν τί) Έπισήμψ Εφημερίδι τής
  Κυδιρνηΐίως καί ίν τή ίνταυθχ ί^ίιίομίν^ ίφημεριίι ο.Νέα
  'Έ:ε^ν:χ» δια τόν κα6' ου αύτη «γνωοτου διαμονής έν τί] Βί-
  ρειω Άμερι*ή Αντώνιον Ν. Β.λά/ην.
  Έν Χανίοις τή 8 Μαίο; 1912
  Ο το3 ίνάγοντος καλ9"ίν;ος κϊί παρχγγέλλοντος ιτληρεξβΰ-
  σιβς Δικηγόρος.
  Α. Ν. Άνθούβης
  *Εκ "ίαϋ ΈΟνικοΟ