92572

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΑΡΤΗΝΙΑ ΪΗ ~
  ΕΦΗΙΕΡΙΑΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤιΙΎΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 4 Ίουνίου "Μ 2 — ΑΡΙΘ. 52
  ΑΙ1ΤΕΡΙ αΙΕΗϊϊίΙΣ ΤΐΗ 3143.3 31
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΓΠΗΡΕΣίΑ.
  Αριθ. Πρωχ. 53 _ε.λτίον ύ
  27 Μί)ν Μ*Ϊ5ς 1912
  Η Ιιγιεινή κατάστασις των ζωων έν τ^ϊς
  ά
  φ»1, Ρεθύμνης χχί Λζση&ίο.) ότήρςε *αΐά ιόν παρίλθ;ν;α
  μή*να Μίϊ/ν αρίστη.
  Κατά'.όν αυτόν μήνα ΐ—ι των βοών τώ^ χωρίων Μπόμ·λ ^α
  καί Άληβινή Καινουρίου <σηΐί*'ώθησ-ζν, ώ; ό Κτ/)ν'.ατρ3ς τ ί"5 Β . Κτηνιαϊρικής περιφερείας ά^α^έρί Λρούσμχτά τίνα θανατη- φόρα έμφησιματικοΰ άνθρακος. Πρός περ'στολήν πάσης περαιτέρω εξαπλώσεως τής λοι,ιΐιΐ- ϊους ζω,ονίσου ταύτης ΰπεδιίχθησαν τοίς κατοίχοι; τ^ν άνωιί,ω λοιμοβλή-βων χωρίων !,τ: τ?ΰ Λτηνάτριυ Ηρακλείου μ*τα6άν- τος ΐπΐ τόπου πάντα τα πρ,,φυλα/ΐ,τικά κϊϊ άντιλοιμικά μέτοα Ο άΐ όρροΰ ρ, πρός ίμβολ-.ατμόν πάντων των βοών των λοιμ-.6λήιΐΛν Έν Χανίοις τή 1 Ίουνίου 19Ϊ2. Ό Α*ενί>υ-ντίις
  ΧΡ. Θ8040Σ0Π0ΥΑ0Χ
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό έϋί των θΐχθίθμιχών Λ'.οκώ
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  3
  Αριθ, ίΐρωτ. 4450
  » Διεκπ. 2710
  Έν Ονόματι τοϋ ΒαΰιΤ,ίως
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΪΚΡ1ΜΑ
  *Ο ηαρίι Ορωτοδίκαις Χανίων Ε{(ίαγγελείτς
  Έ-*ιδή ό Ίδραήμ Αχμέτ Χαϊδεράκης. πολίτης "ώλλην,
  Μουσουλμανος, κάτοικος Νίΐς Χώρας Χανίων κ*ί ήδη άγν*
  στου ϊιαμονής, ·Ααττ,γρρϊΤται ώς ύπαίτ ος τ:ί5 βτι, «λ συστάοεω;
  μετά τοϋ Χι^σιΙν Αχμέτ Χαΐδ*ράκη κ« 5πό κοινιϋ αι>μφέρον-
  τος κινούμενοι συνατεφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξι-
  οποΐνου πράξεως χαί Ι»εκ.-: τ*ΰτης συνβμολογήσαντες άμβι-
  δαίβν τρός αλλήλους συνδρομήν /.αί ύποΐτήρτξιν την 3 Μβρ-
  χίου 1911 ένώβτβν το3 'ίίφϊνΐίου Χανίων δημοσία ίτΛ πολι¬
  τικών ύκοθέσϊΜν συνεϊριάζοντος, ώρκίσθησαν έν γνΛϊίΐ ψευ3ώς
  ώς ϊιάϊικοι ΐπτι τής μεταξύ τούτων κίί τώ' Ίδριήμ κ*ί Μ&-
  νμέτ Χαίδ8{ά*ην πολιτικής διαφοράς δ'τι δέν είναι άληθές ό':ι
  εί οιν,ϊχόπτοντβς καί έ<ρβσί6">ήτοι ρηθέντε; Ίβραήμ κ^Ί Μβχ'^έ:
  Χαϊϊεράκης κ«τέέαλον Ινανΐΐ καί πρός εξόφλησιν τής επιίί-
  κου άπ>ι ί,τ ς πρός χο> ίςχαιοπάροχ-ν 'ιιανίρχ αυτών α) την
  27 Ίυυνίοι 1882γρ:σ!α Τούρκικα 2951 6) την 4 Ό*τω6ρίου
  1882 ε ; τόν "ληρεςοέΐΐ^ν αυτώ/· Χ. Φανϊρίδην λίρας οΟλ-
  μ^-κϊ; εξ (6). γ) ιήν 31 'Ο/τωδκου 1882 διά αυυοΰ πληρϊ-
  ξ:-σ'ο γρόΐιΐ 2202 5) διά τοί3 Εΰθυμίου Καρδαμάχη γρόσια
  1154 Λαί ε) χίν 30 Νοεμβριού 1882 διά το3 πληρεξ ν,ισίου
  τού πατρός των γρόσια ταμειακά 466.
  Έ;βιΤήτ5 ^νόμηιια τουτο προδλ'πιταί χαί τιμωρϊϊται άπό τ'
  ά.:ί){.α 266 χιί 57 τοθ Ποιν.Αΐ) Νό,ιου, τροιΐιποιούτα: υπο τοΰ
  ΰπ' άριθ' 408 Νόμου χαρχΑτηρ ζετα·. δί ώ; πληΑμέλημα.
  "•Μΐϊβιδι; ό χχτηγ-ίςούμϊ-.ϊ, ;:ΰτος ίί ε ίοτώ' κα'ι άγνοϊΤται δ
  τόπος της 8ι·>μον·/|ς τού.
  Ίδόντβ·, καί τ' άρθ,;α 405 καί 406 τί]ς ΙΙοινικ9|ς Δικονομίας.
  ΚαλοΰΛίν τίν εΐρήμενον Αατηγορούμενον ί'νϊ έμ.φανισ35 αΰτο-
  προσώπαίς ενώπιον τυ3 αΑροατηοίου τοί Πρυτοδιχϊίο.) Χα,ίων
  την 5 τού ι*ην':ς ΊοΛίο; τ«ΰ ϊτους 1912 ημέραν Πέμπτην
  και ώ?ϊ/ 8 π.μ, Γ χ δικ.«3θή ώς ύπα/τιος τής ίλτείιίσις πρά-
  ξίως, 'άλλω; ΟΛϊ; 3ιχασΟ^ έρήμη^ συμφώνως τω Ζρΰρφ 407
  τή» ί1οΐ/·.Αής Δικον:μί»ς, συγχρόνως $1 κΐλοϋμιν αΰτ'ονΙ ό'τως
  λάβη γνώΐ.ν των εγγράφων τής δ:κογραφιας,
  Έν Χανίοις τή 16 Μαίο.. 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκονλας
  Οί κλη6έ»τες μάρτυρες
  Ίδραήμ Χ. Χαίδιρά'.χης ή Σουμ«ασάκης κάτοικος
  Μεχμέτ Χ. ΧαΤδεράκς ή » »
  Σουλε'ίμάν Μαυρουδής ή Τζιγλιμπόζης » »
  Ίδοαήμ ΧουσιΙν Λ.θουρ«Λ.ης κάτοικ;ς Νέ«ς Χώρας »
  » Σακήρ Σα*λάκης ή Τζιρ·'μος κάτ. Αγ Ιωάν. »
  Ισμαήλ Άριφ Φασΐυλάκης » » Λουκϊ »
  Έγγρ»φα τρός απόδειξιν
  Ή Οπ' ί?'.θ. 4*β/9ΐο απόφασις ΈφϊΓϊίοα Χχνίων
  Τί ύπ' αριθ. 13/βΗ σ;^ίδράσιω; το5 Έφ:τϊίο.> Χανίων
  Άρμόϊιος δικα3ΐ*':ς χλητήρ πϊραγγιλλιται ό'πω; εν αντίτυ¬
  πον το; παρόντο; τοϊχολολλησΐϊ ΐ'.ς την τελευταίαν κατοικίαν
  τοο κα:ηγ5ρονμένου και Ιτεριν τοιχοχ,ολλήσο είς δημόϋα μίρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άοιθ. Πρωτ. 4086
  Χανίων
  Β
  » Διεκχ. 2479
  *Ε> ' >νόιιατι τι>Ο Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει τώ/ άίβ^ων 405 ια 406 τή; Ιϊο.νιχήί
  Καλούμεν τόν ίπ'ι κλο·ϊκί χατηγορούμινον Εΰΐτράτιι» Ε. Κρομ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  νουαρίου 1912 άλλως ίέλβι διχΐσθγί *ρ'μη
  Έν Χαν.'οΐς τή 7 Μ«{ου 1912 ϊ .,, '
  V,
  )() ,Γ < α ο ■' , , , Ε· Β->μω -> 12 Μ αρτ οκ 19 Ι.
  Ο Εισαγγελεύς Χινων <Λ ,ν . , ν Γ Σκουλάς Ι ° &ί6«·ίγ-λεϋ: Σφακιων Άρμό5ιθί δι,αΐτΐΛΟ; ίλητήρ -βραγγέλλβ «ι όπως 1ν αντίτυπον | *· ϊ «-νερ'ϊλης της -παρούτης χλήιεω; τοιχθΛθλλήτ}) εϊι το δημισιώτί^ον ΐΑβρ."; <* Οί νλη&ί.τί», μάίτυ,:. ς : 5Τηγι,'ι«ς τού χωρ·'·-υ τού χα-.η,-ορίυμένου χαί ίτεοον ίίς την ίδρα τοί .^,, γ) Νχ χ_ Μ ^.^, ^ Δ.μχά^ς κάτο: ΐς Φυλα- άχροατηοίου τοΰ Πρωτοϊιχείου Χανίων. ^ ^ >Α ^ ρώνϋ(^,ν ,',-'ς).
  Έν Χανίοις αϋ^η
  Ό Εισαγγελεύς Χινία»
  Γ. Σκονλας
  Αριθ. Πρωτ. 1070
  ϊ ΔτΤ^ 670
  "Έν Όνόίΐα.ϊ τοϋ ΰαο"ιλίως· των Έν.Λιίνιον
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Λυνάμβι τώ/ άρθρων 405 κ«ϊ Ί'6 Γ1α.-ν "■.οί έΐτΐ υΏχΐίΐσδι Χλτη 'ορ-«■'ι*,;^αϊ· ΔηΛ/].* ο^ Κ.
  Γαυγ:ωτά>πίΐν ή Καργιοτη* ·:οώη· χχ-οιχ^/ ΝίπθΜ; Άτο.-ορώνου
  χαϊ ήδη άγνώττ ο όιαμονής ίνα ΐίΐίαέλβ-β αύΐ.ΐΓρ:σ'ί)''ως τή< 5 Ίουλ.5υ τοΰ ϊ:ου; 1912 ήιχέ«/ ΙΙίιΑ-ΐΓΓ,ν κα! ώραν 8 π μ ενώπιον τ.ϋ ίιχρ3/.τη!ίου τοΰ Δι αΐ.-ηρ'.^υ τώ< έντ;ΰ·^ ΓΙοοι^ο άξηπαί/ου πράξϊωί τή; ίνΛφ(οομ;<ιτ|ς εις τί χ-.ηΓί);!.·ν 'ϊέτπιϊ^ά μας ύπ( άριβ. 91)50 ;ή; 12 Ίανί,υχρίου 1912 άλλω; 6έλϊΐ ίΐϊθΐσθίί έρή(Λ.τ,ν. Έν Βϊ,αω ττ, 24 Άπριλίον 1312. Ό Είσ«γγελεϋ,- Χφΐϊ.ίω/ Ι. Γενίοά ης Δημοσιευθήτω έν τϊ) Έΐτισηιω Ί'.φγι^ίρίδι. Έν Γϊϊμω αΰι,μερ''Ό>ν
  Ι. Γενεοάλιν,
  ίτών
  Άρ(ρ. Πρωτ. 629
  Α / Ι 4
  » ίΛΐεκπ. 411
  Έν Όνόματι τού Ιχαβ.λέως των 'ίΐλλή
  -ΛΐΙΤΗΡΙϋΝ ΙϊίΐίκίΊΛί ,
  'Επείίή ο Μάρκ-,ς Στυλ. ΓΙΐπΛΪίνκβλάκη; ή1 Σΐ.λ-.ο.ί.κ ς
  3ν 17, άγαμος ίγγρίμ,χ«;ος σΐρατ.ώ:/),-, 'Ε,Α/αν^ή Ι οίν
  ΓΤκαλομίρμάκηί ίτών 25 άγαμο; έγγρ-τμ,ματοί τ."· ι,γ ι ,.α
  Γεώργιος Σ·^^ύρο^ ΔασΑϊλϊμ^ρχά ής ή Βΐλόνη: γ4 -,0-ν
  καί χατοι<:0ντ£ς είς Άσή Γωνίαν Άπ;·/.',ρ·Λνυ, τ;~; .;λϊ -.· ^ φυγ'.ίικίθντος ήδη. Χιυτ:ανοί ΌΓθ3}ϊς:! χ-(ί τ:3 ϊτχ ',; /.^..,; ώς 'νκχΐϊΐο: τζΰ ότι, βπί κοινοΰ σΐ/μ^£ρςντο; χινο >;*ΐν: ■ . ,
  ίαίαν σ^ν3μοΛογή^αντες πρός άλλή ούς (Η,ορυ.·,·; :;ΚοίΐΓ,τ ,■
  είς την «κτέλεσιν τί^ς ί-ομένης άςι:-!3ίιΐ3υ πρϊξεω,· ή·
  δα, την νβκτα τή[ζ 3 — 4 Φίδρουαιίβ» 1911 =κ τής .ν τφ χω , ο
  Φ«>λΛκ/] Άτζΐγ.ορίύ'νΛ^ αϊτερ[φρΛχτβ^ αύ^ή- τή^ ^ί^'Λ^ τού Ι· λ*
  ν« Νικ^λ. Μυγιάο» ή* Δαμινάχγ; ϊλαΐον είς την .<λζτ/_,.ι τω/ τρία προβατα άξίας άνω των 40 καί έλαττον τ^ 4θ0 ορΛχμώ έν γνώσει τής άλλοτριότητος βύτογ^ωμόνως καί άνευ ;ή; σλκα τ<ον ενόντων δικβίωμα ίίθΛτημόνα)/ 'ϊ^^±ϊν:1- Ι. ν μ ημό Έ^αανο^Λ Ι Ζ-'μίραγουίάκη κβί Ίωάννβυ Ν. Μυγΐάχΐ) ή Δαιανάχη Γνΐ ?/„>
  σιν^αΰτά παρανόμω; είς την χ.2το-/ήν των ώ; ι'ί'.οκ-.ηΐ'αν το>ν.
  Έϊϋδή τό άνόμημα τούτο ~ρ;6λέπίτα( χαί τιμιορ.ί-ϋ ',χτι -χ
  άρθρα 57, -71, κίί 373 τού Πίΐν. Νόμ:υ, Ι, "2 κ·»ί έ-.:μ;να ΐοΰ
  ύίΐ'άριθ. 665 Νβμιυ κ«ί τοί ύιτ' >ρ'.'·. Ν:,,5.· 55 τ ΰ 1911
  ψτ·?ίσμα:οί τής Σ^^ελ*ύΓε1^ίς το3 Πο·ν. Νομου, χαρα<τ- ιζ*τΐ! ϊέ ώς χλημμέλημα. Εικιίή ό καΐηγοροόμινος ΓυΓ·; (ί-α( α.ών καί ί δ Έ ΆΙ ξ. ΙΙλ. Ή ι .' ·■ '·. >^,' . ή ■/:■'
  ΐ> χί '.'-ω 2^
  Ζ '.ί ί/.άχι;ς κάτοψις Κουρνά Άκο
  η, ; ή ?
  χϊάί-'Κ ή ;μανί>η- άτ^'.ν.;1: Άτί/ορώνου
  ν:"- » ο · ΐό Μ?:τ·>υ 1011 Ιθ
  ,; - ; '.'ϋ Ιν ; ·,5 Α-: %■
  . / .;) ίΐ! ;^ή;·ω Ε?ί;ο. ρίϋί,
  /.-ι ό'.ό-
  'Λρ.Ο. Π: )7, ί ^2

  Έν ό
  ΐίί; ό 1*]ύ>γγ-: Μιχ,
  ίί κα:ο;κ'3ν ί'ι-: Φ;έ '
  ΚιίίΚΡΐΛίΑ
  να^δ.Λ,-άχη^, ι ών 28, γεννη
  κϊϊ ή"5·;
  ^•·;ιι ος όρθίδ.'^ο, καί
  τιο; τοο ο ι, :ήν Ιδ
  ς Ελλκΐν, πατηγορεΤται ώ-; ΰίΐαί-
  ίοο 1Ή2, ΐ') τί) Οέϊϊί «Καβοΰΐη»
  σ, ώ ψ;.'.ΐΛ.-;ς -ρ.:..;, ^.·ρ-ΐί.ο,ά;ί ;ί διά μ-.χαιρας κάτωθεν τής άρι¬
  στ: ά; ώ ο,.Λ3*>), ιόν ό,^ίχώριόν γ.υ Ιωάννην Κ. Μπου μπ;κην,
  Ι- 'ίι '3 ύ ατ^ς ώς ;Λ;·,ης νίργ.-υ ι'τ --; ενό'ηΐίν ούτος '/αί
  τ'< ί.ΐθρ-! 307 53 2 -'Μ 308 ι Γ 2. τ'ό Π. ^,ν^ΝΓμ^ "·/«?«" 103 λ-/· Ί06 -,;3 Π; .ικ-;-'ς Δ[Κ9ν;μία·. ~': ; -1 ι Τ3-1 ·''·'5ΐ·'5 5ί >5^ ΙΙρω ο9ινβ'.3^ ™ί>3;. ίων
  1 "'■ - -· ο Ι ·»λ! ι τιί ϊ---ς 1912 ημέραν Πίμιτ^ν χα!
  !ί>:ϊ '■! ■ ,Α ? Ί 'σθί) ώ; ΰ"ΐ''Γ ο. τ*·; -τεθείσης ττράξίαΐί,
  'ΆλΜς -«= ι 4 ·ί·' ή τ.-.μνν σπτώ · -ώ 5?6ίω 407 '.ήί Ποι'-
  - ν -.., ,γ· ρ :- .ν :ής ϊικ;γρ.-φία-
  " Β,μω ,, 5 .νΙα·'υ ί -:2.
  Ό Ε «ΐ',γβλϊύς Σφαν.ίων
  Ιω.
  Γ'· -/.'-■, )ΐν:ϊ-; μά. ,;£ ν τη
  Ιω ν -ς Κ. ,νίπ-κρ α-7./. ■. ί·. Φ^; Ά-ο»οο
  ίι,' ΐνίυ^.'. Ίωιν Μτ'Κο^'-ιπ ·» »
  »■>·!, Ιωσ. >ϋ .ΐΓκη »' „' »
  Αί ,.ί?ίν/)χ:(·Λ Δή , Ι'ζχ ;2ρ^. %ί Τ·,ΐ:ζ'?
  Ή ...' '^ιθ. 2 κ ■ ν- 3 :-, ' 16 Ία ουαρίοο 19,2 εκί,-ς
  ■ Ί Φ;ϊ
  ήπος τή; ϊίαμονής „„. ' .",ί-ν'··.ν ί -ϊ 1«'*
  V
  " -.ο/5,8 ν~:*'·?"«!'« υ"Ζ?°
  Ίϊ4*«ς καί τα ά.ρρα 405 καί 406 τ>)ς Π«ν«,ς Δοκ:,βμίϊς. ^ %.^] ,·' ϊβ χρ.^;^, ;7 ^τίοΐίί 2 Ιγγ^ο
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ
  τοδ βιηθοΰ ίατροϋ τοθ Δημο-αχοΰ νοσοχομείου Χανίων Δημη-
  τβίου Μελισιακαί όλόκληρβς ή σχετική ϊικογραφία.
  Δημ:ο(ϊυθήτω ΐν τ7( Έπιΐημω Εφημερίδι.
  Έν Βάμψ αυθημερόν.
  Ό Είσαιιγ€)εύς Σφακίων
  Ιω. Γενεράλης
  Πρωτ. 3843
  Διεκπ. 2380
  Όνόαατι ^οβ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕίΤΙΚΡΙΜΑ
  Έ-ΐειϊη ό Άτάν Τσαφεράκης τέως κάτοικος Ηρακλείου κα'
  ήϊτ) αγνώστου ?ΐϊμβνή" ΚαιηγορίΤτπι ώς ϋπαίτιος ο'τι κατά
  τα: αρχάς Σ-.πτεμβρίθϋ 1011 περιελθοισ&ν είς την κατοχήν
  τού ϊραχ-μών τρυκοβίιον τάς όπίίαί ϊ'ισέχοαξεν έκ πωλήσεως
  ϊύο Λ/ελά*ων καί ένές βοός άνηΛουσών είς την σύζυγον αυτώ·
  χ.ϊί τ.ί); αδελφάς τίότης Κειιάλ, Μουσταφά, "Αχμέτ, Νηχέλ,
  Άφέ ής /αί Σολ'.ιαές έ» /λγρονομίϊς τοΰ πατρό: των Άλ Καμ-
  νεαάγ.η ήν '-νήργησ'.ν οΰτος ίν ιω '/ι^ο'.ιλ Έττϊνω Ακπα Μονο-
  φ-.τούυ ΐτι ;.';■ ω ~ο". ν' ά-πσΓερήοτ,ι τούτων τους ίίρ/,μίνους
  συγχληρονόμςυς τήΐ συζΰνου των, κίίτεκίάτητεν ταότας άρ»ού-
  μενος την άκόϊο-'ν αυτών.
  Έπειδή τό άνόμ^μ* τουτο νρΓ6λίπί:αι κ»ί τιμο>ρϊΐται απΐ
  τ'άότθρα 385, 386, 388 τοθ Πό νί/ίΰ Νόμου, ·χ>ραχτηρ·ζϊται
  ίέ ώς πλημμέλημα.
  'Ευειδή ό χατηγορθ'μενβς οΰτος ϊνε άηών άγνοεΐταιι ό τόπος
  τής ίίαμονής τού.
  Ίίόντες καί τ' άρθρα 405 λ&ϊ 40ό τής ΙΙοινικής Δικονομίαι;
  Καλοΰμ&ν τον εί^ημένον ΜβτηγοροΰμεΌν ϊνσ έμφϊνισθί) 'Ηπ.ιδή τό άο,Α','λί ιβίυ π^6λ<ΐΐτα. λαί τιμιορεΤτα! άπό τ' άρθρα 371, 373 τού Πβιηχ:>3Ν4μου, χαρακτηρίζετα1. δέ ώς
  λέλ
  Έπειίή ό ·Αατηγορί6μ«νος ούτος «ίνε άπών άγνοεϊται ό τόπος
  τή*ς διαριον-ζς τού.
  Ίίόντες καί τ' άρθρα 405 καί 40Β τής Ποινικής Δ[χ.ονο|*ίϊς.
  Καλούμεν τϊν είρη*ένον χατηγορούμενίν ίνα ίμφανιεθτ] αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τού αχ.ρ;α;ηρ:ου τού Πρωτοδιχϊίου Ηρα¬
  κλείου ιήν 5 τοΰ μηνβς Ιουλίου τοδ ί-ίοος 191ί ημέραν Πέμ¬
  πτην ?.αί ώραν 8 π. μ. Ίνα δικασΐή ώς ύπαίτιος τής ίχ.-.ίθΐίσης
  πρ«ξ«ως, άλλως θέλει δικασθ-η ΐρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407
  τής ΠοΐΜ/ής Διχονομίας. συγχρόνως ίε καλοΰμβν αυτόν 'όποις
  λάδτ, γνώσιν των εγγράφων τής ϊικογραφίας.
  Έν Ηρακλείω τη 19 Απριλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
  Έ. Αναγνωστάκης
  Οί κληθέν««ς μάρτυρες
  Ιωάννης Ιωσήφ Μηλιαράς κάτ. Ήρακλϊίου
  Ε γ γ ϊ α φ α
  Ή ύπ' αριθ. 548 τής 9 Ίο»λίιυ 1911 Ικθϊσις :οβ Κενιρικοΰ
  ΣταΟ. Ηρακλείου
  Ή όμολογία τής κατηγορουμένης.
  Ή Σχετική Δικογραφία
  Δημοσιευθήτω ϊ'ά τής Έκισίίμίυ Εφηαβρίδος.
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Ήρακλϊίου
  Ε. Αναγνωστάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1362
  » Διεκπ. 831
  Έν όνόαατι τοίί Βασιλέως των Έλλνίνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Λ;.νάμβι των άρθρων 405 /.αί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
  Καλούμεντους ϊπί άντιστάσει κατά τής χωροφυλοχής χατηγο·
  ρβυ;'ένοΐ)ς θεοϊΐκρον 'Ανϊρ. Ζοόλην πρώην κάτοιχον Ίμδρου
  Σφα ίων καί Γεώργιον Ν. Δουρουντίχην τ) Κατσουλόν πρώην
  νάτοιχον Καλβΰ ΛάλΛθυ Σφακίων κιί ή!η άγνώ«σου διαμονής
  ίνα προσέλθωσιν οΛτο·τροσώιτ»ς την 5 Ιουλίου τοδ Ιτους 1912
  ήμ,ί'ραν Πέμπτην >.}'ι ώραν 8 π. μ. ΐνώττίον τοδ άχαοατηρίου τού
  Δικαστήριον χών άνταΰθί Πρωτοδιχών πρός απολογίαν χαίπερβτ-
  τέρω συζήτησιν τής ώ< εΓρηται άξιοποίνου κράξεως τί{ς άναφε- ρομ^νης είς τό κλητήριιν έπίχρΐίΐιά μας ύπ'άριθ. ΜΙιη τ^ ^ Μαρτίου 1911 άλλο)ς θέλουσι δι«ασ$ϊί έρήμην. Έν Βάαψ τή 17 Μαίου 1912. Ό Εισαγγελεύς Σφακίων Ιω. Γενεράλης Δημοσιευθήτω ίν τ^ Έπισήμφ Έτημερίδι. Έν Βάμφ αυθημερόν Ό Είσαγγελεϋων Σφακίων Ιω. Γενεράλης •Αριθ Ποωτ. 3916 ~» Διεκπ. 2427 Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής ίΐοινιχής Διχονομίας. Καλοίμεν τον ίτ>ί ζωοχλο^ή κατηγοροΰμενον Νικόλαον Σφα-
  χιανάχην πρώην κάτοικον Νιθαυρι ' μαρίοβ καί τ)δη αγνώστου
  διαμονής Γνα προσέλθφ αϋτοπροσώιιως την 5 Ιουλίου τοθ Ιτους
  1912ήι*έ,ΐν Πέμπϊην χαί ώραν 9 π. μ ενώπιον τοΰ όχροατη-
  ρίίυ τ:3 Δί'/αττηρίου ;ών ί^ταΰθα Πρωτοδι/ών πρός περαιτέρω
  συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποίνου πράξεως τής άναφβρομένης
  είς τόκλητήρι:ν Οε'σπισμα ύπ' άριΑ. 9413/58ί3 τίίί ^^ Όκτωβρίοο
  1910 άλλως θέλει δικασθή ϊρήιιην.
  Έν Ηρακλείω τή 21 Απριλίου 1912.
  Ό ΕΊσαγγελίύων "Ηρακλείου
  Ε. Αναγνωστάκης
  Δημοσιευθήτω είς την Έΐίίιΐημβν Εφημερίδα.
  Έν "Ηρακλείω αύθημ*ρόν
  Ό Είσαγγβλΐύων Ηρακλείου
  Ε. Αναγνωστάκης
  232
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4ΙΑΊΊΜΗΣΙ11 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΝ
  Των εγχωρίων φυαικών προιόντων κ«τά ·εήν έΐξ «γωγήν
  ρ συμφώνως τψ άρθρφ 6 τού ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 190 > Νόμου καί τφ ύπ' αριθ-
  697 καίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύβυσα διά τον μήνα Ιούνιον 1^12, τλήν τοθ έλνΌ'-, οίνου
  γ,α) αάττί*νος, διά τα δποία ίσχιίει αυτή επί μίαν τριμηνίαν, άρχομί ·ην '.ί) ί Γΐαί&υ 1912 καί
  λ άγουσαν τη 31 Ιουλίου 1912
  ;>οοολογον·Λΐίνα ειδή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Ειδή φοοολογονιΐίνα ίιΛ ■:·> |}ά<4ί» Ιναντ» -ημών. λ'. πρός 13 τοίς % 1 Έλ.,ιον.........................>
  2 Σάπ-υν, κατά την αναλογίαν μόνον το3 έν
  αύΐώ περΐΐχομένου ελαίου.Είς 1 χιλ;ό-
  /■ρομμον σάπωνος λίγίζονται 0,6392 χ:-|
  λιό>οαμμα ελαίου. } 0,6392X0,75—Ι
  3 Έλί.ΐαι πράσιναι έν έλαίω, ή" έτέρψ έκχυ-
  λίσματι ξυνώ.....................
  4 Ελαίαι μαύραι.....................
  5 Έλοΐαι πράσιναι έν ςη,ίζί καταστάσει. . . .
  6 Ελαίαι ίν ξηρόΐκαταίίάσίΐ πρόςάλεσμα. . .
  7 "Ελαίαι έν ΰίατι ή «ν άμο (κολυμπάδες,
  τσακιστες).......................
  Χ Οίνοπνιυματώδη ποτά, κονιάκ, ροΰμι,ήδύπο-
  τα, οί»όιΐν*υμα, μααίίχα, χ.α·»' αναλογίαν
  τής χαραγοΰσης αΐτ» ιτοσότητος οΓνου, ύπο-
  λογιζομίνων τριώνχιλιογράμμων οΓνουεις
  Ικαστον χιλιβγραμμον α5·ϊών )3χΟ,15—
  9 Ραχή >; σούμα μίχρι ϊίκ.αίξ βαθμών, κατ' ανα¬
  λογίαν τής ΐϊαραγούσης αύτάς ποσότητος
  οίνου, ΰιΐολογιζομίνου ϊύο χιλιογράμμων
  οϊνο ϊίς£ν χιλιόγρομρακής.}2Χθ/ΐ5.—
  10 Πιτμέζι, αναλόγως τής ποσότητος τοΰ
  γλεύκους, εξής παράγεται, υπολογιζόμε¬
  νον τριών χιλιογράμμων Ίλτύκους «Ίς εν
  χιλι ίγραμμο* πετμεζίου. } 3X0,15.—
  11'. πρός 11 τοϊς »/ο
  1 1 Βαλανίίι μαθρο 6ρ«")μ5·ον..........
  12 Β»>ανίδι είς θρύμμα-να έκ κροστριβής.....
  13 Βαλϊνίδ:.......................
  14 ΒαλϊΛδόκουπα....................
  15 Κικίίια...........................
  16 Μίτίςα..........................
  Π Μ4λι...........................
  18 Κηη''; .........................
  19 Μ·λο ;ηται.......................
  20 Δείκ-αμος.................
  21 Λάία.ος....................;....
  22 Αιναί·όΐπορος.....................
  23 Δαφν ίφυλλα......................
  24 Α'ιθίί-ια ίλαια κϊί ίπθίΐάγ.Ααϊα, κ,αρα^πά-
  οι, ϊαφνέλαιον, ©^κομν,λίλαιον.......
  25 Ροδότταγμα, άνθό,.«ρον καί λοιπά τοι«0τ«
  -5ϊυι*ρ«ύοντα πρ )!βντα..............
  Γ'. πρός 10 τοίς °/0
  26 -τα«ιί«ς «Ιίους οουλτανίνης ξελικισμέναι.
  β2 " » » ξ
  .8 Στ«· ί«ς ξα.Οα· ξελι,χυ,.ΐν
  22
  4
  1
  3
  6
  Φορολογονμενα ε'ίδ/ι
  ί
  κατα
  75
  48
  62
  43
  16
  22
  25
  45
  30
  45
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  80
  23
  10
  50
  30
  80
  73
  34
  31
  50
  50
  50
  30 'Αποκάθαρα ςανθών ττ^Ίί/ον.
  31 Σταφίδες μαύραι. ..............
  32 Κουκούλία ήλιασμένχ
  33 Κουκοΰλια τρυπημένί καί 3ιτ 2
  34 ΚουΛθύ'λί,α σχάρτα. ........
  33 Κ
  ο
  Αίί ηάτ;! τοΰ
  ήρ
  36 Χονδράδα μί,τάξης
  37 'Υποστάϋμν; οΓνυ
  38 'Τποστάθμη ρητινήτου
  39 ϊ*γρό.τ«ϊα ;ίνυ. ...
  4ο Όξ
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  ........
  Άμυγοβλδψυ/α γλυκβϊ*......
  Άμυγϊαλάψυχ« πίκρά
  Άμύγδκλα ίν βλοιώ
  Άμύγίαλα έ > φλίιω (άφ^άτα)
  Χαρούπια
  Έ
  ρή
  Γλυκάρριζα..............
  Λεμονάδα καί 'ϊορτοχ<λά?α Πορτοκάλΐ2 , 55 - ρ Κίτοα . ...... ,............ Κίτρα (κασέρ'α).................. Δ'. πρός τοίς 6 ο|ο Οίνοι......................... Πυρηνέλαιον, παραγόαενβ; «ι. χτεργασίας.................. «άς παραγομενου, κ£ιτά ..,. ,>η.ηΐ(1[ιι.
  ,λίνον τού ίν αύτφ περΐίχΓμίνου τοιούτοι
  Εις 1 χιλιόγραμμον σάπωνος ίκ κυρη
  ^^.^^,^^ο 6392— :"Χ 3ΪΡαίλμί
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  57 »
  ',δ >
  Γ>9 >
  60 'τ.-~λ
  /.«!
  . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
  ",ϊοηοορολογ,.ύαίΝα κατάχτλιό . θ
  3Ρ'αχαία'ϊ«ίιΧ«< (τρίν*) 62 Τυρος, άνθότυρ^ς, άνθίΥβ,ν χιί βούτυβος θο Μυζήήρβ χ..;! ,· -·' ■ 64 Μιζύθρα ξϊϊνγ; 65 Γινο33τ. . . 10 ~- 30 6 55 2 50 3 20 1 10 2 30 — 08 — 66 — 07 2 30 1 30 .._ 55 1 20 10 03 — 04 —. 62 —— 27 17 —— 35 — •55 — 15 — 50 32 ΕΙΰπρακ ίέας Φόρος 30 60 20 15 10 05 10 02 50 Έν Χ-ϊνίοΐί -,η 26 Μαίοα 1912. Ο * 1 ϋι ( ΐκονομικών 'Ε-.ίτρβκοι· Ε. ΒΗΡΑΣ