9259

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , Ί —-^.^.^ υιι&^ρυιτνν"
  ό οποίον θά έπανεξετασθή κα-
  μετά των κ. κ. Ροϋσβελτ καί Στά '
  ή έξε,ύρεσις μιάς δημοκρατικής βά-
  χώρας, ή Ελλάς θά τεθή προσωρινώς
  , --μονίαν.
  (Άπό τάς έν Αθήναις δηλώσεις κ. Τσώρτσιλ)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΚΛΕΦΟΝΚ· ΓΡΑΦΕ1ΩΝ *ρ. 4-55
  ·--------------ιι»/Γ.ψ_πη. ΤΥΠ0ΓΡΑφ , 2_06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔγΙ/ΛΟΚΡΒΤΙΚγΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ε-γο- α'. περιοδο-β. αριθ. 6ο|| ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 Δεκεμβριού 1944
  -ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  «ΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗ- ΚΠΙ2ΑΚΗ2
  ΠγΤΤΙ ΠΡΟΓΙΠΠθνΗ
  ΤΗ ΒΙλ ΚΟΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΞΕΠΙΞΙ
  Όταν ή κοινωνική έπανάστασις,
  δηλ. ή δικαία κοινή άπαΐτησις γιά
  μιά δικαιότερη κατανομή των μέσων
  τής συντηρήσεως καί τής εύμαρείας
  πάρη μορφήν όλοκληρωτική καί γυ-
  ρεύη, μαζί μέ τα έρείπια καί τά
  έτοιμόρροπα, νά γκρεμίση καί τά
  γερά, ή όλοκληρωτική αυτή κοινωνι¬
  κή έπανάστασις δέν μπορεΐ νά εί¬
  ναι είλικρινής καί καθαρά. Διότι,
  δπως ελέχθη καί είς άλλο άρθρον
  τής «Νίκης» ή κοινή λογική δέν μπο¬
  ρεΐ νά εννοηθή πώς είναι δυνατόν
  ώρισμένες άρχές σάν-έκεϊνες πού
  προστατεύουν την ελευθερία, την
  ίδιοκτησία, την οίκογένεια νά καταρ
  γηθοθν σήμερον στόν είκοστόν αίώ-
  να, χωρίς νά άνακοπή ή προοδευτι-
  κή εξέλιξις τής ανθρωπότητος. Δέν
  είναι δυνατόν π. χ. νά νοηθή λογι-
  κώς πώς μπορεΐ νά καταργηθή γιά
  πολύ ή λίγο διάστήμα ή ελευθερία
  —τό κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ
  άνθρώπου—καί νά άντικατασταθή
  μέ μιά όποιαδήποτε δικτατορία, δηλ.
  τυραννία, χωρίς αύτό νά σημάνη
  όπισθοδρόμησι τού πολιτισμοθ, δεδο
  μένου δτι ή δικτατορία — δπως κι'
  άν όνομάζεται φασισπκή'ή προλετα
  ριακή—είναι σκλαβιά' καί ή σκλαβιά
  είναι άποκτήνωσις καί δχι πρόοδος
  ή τϊολιτισμός.
  Ή όλοκληρωτική κοινωνική έπανά
  στάσις δέν μπορεΐ νάεΐναι είλικρινής
  καί καθαρά καί διά τόν λόγον, δτι
  είναι ύποχρεωμένη, δπου έπικρατή-
  σΠι—ή πεΐρα τό λέγει αύτό καί δέν
  έπιδέχεται διαψεύσεις,—νά κάνη συ
  νεχεΐς άβαρίες καί νά έπςχνέρχεται
  όλοένα καί πλησιέστερα πρός έκεΐ-
  νο πού ηρνήθη καί^ϊ κατήργησε. Κα¬
  τήργησε μάλιστα μέ ποταμούς αί-
  μάτων καί απειρίαν φρικτών έγκλη-
  μάτων, μέ τά όποΐα βεβαία, δέν προ
  άγεται ό πολιτισμός, ουτε έξημερώ
  νεται ό άνθρωπος. Τουναντίον άπο-
  θηριοΰται καί έπανέρχεται στήν πρω
  τόγονη κατάστασι
  καί βαρβαρότητος.
  τής αγριότητος
  Άλλ' ακριβώς έπειδή είναι κατά
  βάσιν προφανής παρολογισμός καί
  έγκλημα κατά τοΰ άτόμου καΐ τής
  ανθρωπίνης κοινωνίας, ή κατάργη¬
  σις αίωνίων αξιών καί κατακτήσεων
  τοθ άνθρώπου, μέ την πρόφασιν
  κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, πού
  είναι δυνατόν νά γίνουν καί χωρίς
  όμαδικά έγκλήματα καί βιαίας ανα¬
  τροπάς, ακριβώς δι' αύτό γεννάται
  άθελα τό έρώτημα: Πώς έξηγεΐται
  λοιττόν ή τάσις, ή ψανατική κίνησις
  τόσων άνθρώπων καί παρ' ημίν, δ
  πως άλλαχοθ, πρός επιβολήν διά
  τής βίας καί των δολοφονιών καί
  των όμαδικών έκτελέσεων καί τοϋ
  έμφυλίου πολέμου τής δικτατορικώς
  κοινωνικής έπαναστάσεως; Τί κρύ
  βεται κάτω άπό τούς φανατισμούς
  αύτούς των δικτατορικών τάσεων
  έν ονόματι... τής ελευθερίας; Ποία
  βΐναι τά έλατήρια καί οί σκοποι
  τής καταπατήσεως πάσης λο-
  γικής τάξεως; Τό πρόβλημ' αύτό εί¬
  ναι ασφαλώς τό σπουδαιότερο καί
  ζωτικώτερο άπό δλα τά προβλήμα-
  τα τοθ σημερινοΰ κόσμου.
  Γιά νά δώσωμε σαφή καί συγκε-
  κριμένην απάντησιν είς τό έρώτημ'
  αύτό δέν θά ανατρέξωμεν είς θεω-
  ρΐες καί φιλοσοφΐκά κατασκευσσμα-
  τα. Θά σκύψωμε στό δρόμο τής
  πείρας των τελευταίων σύτών δεκα
  ετηρίδων διά νά άναζητήσωμε προ
  σεκτικά την έξήγησι τοθ αίνίγμα
  τος.
  Την λύσί πού θέλομε πρέπει νά
  την γυρέψωμε στά τρία όλοκληρωτι-
  κα κοινωνικά συστήματα μέ τά ό
  ποία μας έφερεν είς επαφήν £ή μοΐ-
  ρα κατά τά τελευταία αύτά ετη!
  Δηλ. στό φασισμό τοϋ Μουσολίνι,
  στόν Νατζισμό τοθ Χίτλερ καί στόν
  Κομμουνισμόν. Διά τόν τελευταίον
  δηλ. τόν Κομμουνισμόν, έφόσον ή
  Ρωσία πολεμτ? κατά τοθ Γερμανι
  κου Τέρατος καί έπωμένως άγω-
  νίζεται καί διά την άπελευθέρωσι
  τής Ελλάδος άπό τό ζυγό των Ουν-
  >ων, δπως κβτά τά τριάμισυ τελευ-
  ϊ«ϊα χρόνια Ιτσι καί τ*ρα στοι·
  χειώδης βΰγνωμοσύνη δέν μδς επι-
  τρέπει νά ασχοληθώμεν. Μόνον τόν
  Ιδικόν μας, τόν Ελληνικόν κομμου¬
  νισμόν έχομεν ύπ' δψιν είς την με
  λέτην μας.
  Πας τις νομίζομεν, δέν μπορεΐ πά
  ρά νά παραδεχθή δτι, πίσω άπό την
  κοινωνικήν άνασύνταξι τοϋ Ιταλικού
  Κράτους υπό τοθ Φασισμοΰ, δπως
  καί τοΰ ΓερμανικοΟ Ράϊχ υπό τοϋ
  ΝανζισμοΟ, δέν ευρίσκεται ή πρό¬
  θεσις καί ό σκοπός τής έξυψώσεως
  καί έξευγενίσεως τού Ιταλικού καί
  τοθ Γερμανικοΰ λαοθ έν τώ συνό¬
  λω των, άλλά κυρίως ή δι'άποκτηνω
  τικής πειθαρχίας καί μαύρης σκλσ
  βιδς οργάνωσις τοϋ μέν Ίταλικοϋ
  λαοθ πρός άνασύστασιν τής Ρω·
  μαϊκής Αύτοκρατορίας, τοθ δέ Γερ-
  μανικοϋ λαοϋ πρός κατάκτησιν τοϋ^
  κόσμου. "Οχι «όθος έξυψώσεως")
  τοΰ άνθρώπου «αί τοΰ πολιτισμοΰ
  τού είς ανωτέρα έπίπεδα, άλλά
  χυδαία εκμετάλλευσις τής δυστυ¬
  χίας κοιτών κατωτέρων ένστικτον
  τοΰ λαοΰ πρός πραγματοποίησιν ί
  διοτελών σκοπών καί χιμαρικών
  έπιδιώξεων μιάς κλίκας άρριβιστών,
  καί στή μιά καί στήν άλλη περίπτω¬
  σιν, ωδήγησε στό φασισμό κσί τό
  Νατζισμό.
  Τά περιτρίμματα τοΰ Ιταλικού λα-
  ου πού περιεμάζευσεν ή φασιστική
  δικτατορία γιά νά επιβληθή καί νά
  άπαρτίση τόν άστερισμό των αύλο-
  κολάκων τοΰ Μουσολίνι, δέν απετέ¬
  λουν, βέβατφ, τάςεΰγενεστέρας άξί-
  ας τοΰ λαοθ αύτοϋ. Ουτε οί Γκαου-
  λάϊτερ, πού περιεστθιχίζουντόν Χίτ-
  τερ καί προωρίζοντο διοικήται τοθ
  κόσμου, άποτελοΰν τούς πράγματι ά
  ξίους Γερμανούς. Αύτούς ή' τούς έξε-
  μηδένισεν ή τσύς ίσοπεδώνει μέ τόν]
  όδοστρωτήρα τοθ κόμματος. Άλλά
  μήπως τό ϊδιο δέν συρβαίνει κατά γε
  νικόν κανόνα (ποΰ δέν άποκλείει καί
  τάς έξαιρέσεις) καί προκειμένου πςρί
  των ιδικών μας κομμουνιστών; Ουτ£
  λόγω προσωπικής άναμφισβητήτου
  άξίας, ουτε λόγω προηγουμένων ύ-
  πηρεσιών πρός τήνΙΈλληνικήν Πα·]
  τρίδα καί τόν Ελληνικόν λαόν έπι-
  ζητοϋν οί πλεΐστοι τουλάχιστον έκ
  των παρουσιαζομένων τώρα ήγετΰν,
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  ΤΟ ΒΕΤΙΚΟΝ ΚΕΡΛΟΣ
  Μολονότι ή χθεσινή σννάντησις άν-
  τιπροσώπων των Όργανώσεων
  καί των Καπετάνιων εις τό Γραφείον
  τοϋ κ. Στρατ. Διοικητοϋ δέν εΐχε τόν
  χαρακτήρα επισήμου άνταλλαγής γνω-
  μών διά την κατάπαυσιν τοΰ π >λέμου
  των νεύρων πού κάνει αύτές τίς μέρες
  τόΕΑΜ μέ τίς άπειλές γενικής άπεργίας
  καί έπομένως ενάρξεως καί Ιδώ τον
  έμφυλίου πολέμου, εν τούτοις δέν επή¬
  γε τελείως χαμένη. Διευκρινίσθησαν με
  ρικά πράγματα ούσιώδους σημασίας.
  Πρώτον έτονίσθη επισήμως άπό τούς
  άντιπροσώπους τοϋ Άγγλικοϋ Στρατη
  γείου, ότι οιαδήποτε διατάραξις τής τά·
  ξεως είς την πόλιν θά έχη ώς ά'μεσον ά-
  ποτέλεσμα την διακοπήν τοΰ έ'ργου τής
  "Εμελ (Συμμαχικής Βοηθείας).
  Δεύτερον. Διευκρινίσθη χωρίς τή*1
  νά άναρριχηθοϋν στήν πλατή τοϋ
  ΈλληνικοΟ λαοϋ. Καί γιά νά έχουν
  τή λαική βάσι νά άνυψωθοϋν ΐσα μέ
  την κορυφή τής Έλληνικής Πολιτεί-
  άς δέν καλλιεργοϋν τάς εύγενεΐς ά-
  ρετάς καί δυνάμεις τοϋ Έλληνος
  πολίτου. Ουτε γιά την φιλοπατρία
  τοΰ όμιλοϋν, οΰτε γιά τόν σεβασμό
  των έθνικών οίκογενειακών καί θρη
  σκευτΐ'.ίών τού παραδόσεων. 'Αντί
  τής σγάππε πρός την εργασίαν, ή ό-
  ποία συντηρεΐ καί πλουτίζει την α¬
  ξίαν ύποθάλπουν την άπεργία «αί
  την άεργία καί τή ρεμσύλα. Καί «ν
  τί τής καλωσύνης καί τής άδελφι-
  κής αλληλεγγύης καλλιεργοϋν τό
  μίσος τοΰ άπλοΐκοΰ κόσμου πρός
  π'ίντα ύπ' αυτών δακτυλοοεικτού-
  μενον. Καί οί ύπ' αυτών δακτυλο-
  δεικτούμενοι συνήθως είναι δλοι δ
  σοι δέν εχουν τάς ιδίας ίδέας μ' αύ-·
  τούς. Αύτοι είναι λέει «έχθροί τοΰ
  λαοϋ» καί έπομένως.... πρέπει νά έκ·
  λεΐψουν. Δέν γυρεύουν όπαδούς, θέ-
  λουν συνενόχους.....
  Μάς φαΐνεται, δτι, αί ίδιοτελεΐς
  τάσεις πού κρύβονται πίσω άπό
  τά όλοκληρωτικά κοινωνικά συστή¬
  ματα έξηγοΰν επαρκώς καί τό δια¬
  τί δέν έχουν εμπιστοσύνην είς την
  ομαλήν εξέλιξιν. Βιάζονται νά έπι-
  βληθοθν μέ τό τουφέκι προτοϋ νά
  τούς καταλάβουν ποιοί εΤναι. Έχ·
  θρός των άσπονδος είναι τό φώς
  καί ή ελευθερία. Καί γιαυτό άγωνΐ-
  ζονται νά σβύσουν τό φώς μέ την
  ψ;υτιά καί νά καταργήσουν την Έ
  λευθερία μέ τή δικτατορία.
  "Ημείς έν τούτοις πιστεύομεν δτι
  ό τίμιος Έλλην τής σήμερον είναι
  δημοκράτης καθαρός δπως πάντοτε,
  δέν θά αυτοκτονήση βάλλοντας
  και
  στόν τράχηλό τού τό ζυγό οίασδή-
  ποτε δικτατορίαν.
  «•Λ-Π-
  παραμικράν αμφιβολίαν άπό τούς ΐδι-
  ους τούς άντιπροσώπους τοϋ ΕΑΜ.
  πρσκληθέντες πρός τουτο, ότι δταν
  λέγουν ότι άντιτάσσονται κατά πάσης
  δικτατορικής τάσεως, δέν συμπεριλαμ·
  βάνουν καί την προλεταριακήν δικτατο¬
  ρίαν, την οποίαν δέν θεωροΰν, λέβι,
  δικτατορίαν.
  Καί, ετσι άπό τώρα κι' έ'πειτα τούλα
  χιστον, θά ξέρη όλος ό κόσμος τί έννο
  οΰν οί διεθνιστές δταν λένε Δημοκρα-
  τία καί Λευτεριά. Έννοοϋν κομμου¬
  νιστικήν δικτατορίαν, άπλούστατα. "Ας
  μην έξαπατώνται λοιπόν ο* άπλοϊκοί.
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ
  ά είχαμεν νά συστήσωμεν είς
  τάς διαφόρους αρχάς, ενώπι¬
  ον των οποίων προσέρχωνται πολί¬
  ται διά διάφορα ζητήματά των—ού ,
  χίδέσπανίωςπροσάγονταικαίβιαίως—
  νά δείχνουν την μεγαλυτέραν τυχόν*
  προσήνειαν καί ευγένειαν πρόςτούςι|
  προσερχομένους καί πρό παντός νά
  άκούουν μετά προσοχής έκεΐνα τά
  όποΐα Θέλουν νά τούς έκθίσουν
  οί πολίται, νά μην τούς διακόπτουν
  καί τέλος νά δίδουν την προσήκου-
  σαν απάντησιν καί λύσιν άφθθ σκε
  φθοΰν καΐ άφοΰ έννοήσουν περί τί-
  νος πρόκειται καί 3χι έκ τοΰ προ-
  χεΐρου καί σύμφωνα ή άντΐθετα μέ
  τόν άέρα ό οποίος συμβαΐνει νά πνέη
  κατ' εκείνην την στιγμήν.
  Πας κατέχων άξίωμά τι μικρόν
  ή μεγάλον είναι άνάγκη νά έννοοή-
  ση δτι ευρίσκεται είς την υπηρεσίαν
  τής τιατρΐδος καί των πολιτών καΐ
  τΐοτέ δέν δικαιοϋται νά φέρεται «αί
  -νά κρίνη σύμφωνα μέ τάς άντιλή-
  ψεις τού ώς άτόμου άλλ' έντός τής
  γραμμής τής εξυπηρετήσεως των
  συμφερόντων τοΰ Έθνους καί των
  πολιτών έκ τής οποίας δέν ^έπιτρέ-
  πεται παρέκκλισις ουδέ χιλιοστοθ
  Καΐ δέν ύπάρχει δευτέρα γνώμη δή
  πας ώξιωματοΰχος μή δυνάμενος νά
  Κ.
  Η «ΛΙΜ ΑΡΟ» ΜΜ
  Άπό την έ~ίστ>μη εκθέση *οΰ Ύπουργείου 'Αεροποαίας νιά
  τις ίντεινομενίς οχοοποριχές έπι^έσβις κατά τής Γε^μανίας.
  ΒΟΜΒΕΣ £ΤΟ ΒΒΡΟΛΙΝΟ
  'Υττό
  ·ΜΓ~·Ι·Ζ-ΑΚΗ·
  Τό Ββρολΐνο δέν είναι ευκολοςΙ άπό τίς έργσπκές συνβικίβς τοθ Βε-
  στόχος, άλλά οί πέντε έκεΐνες έπι-ίρολίνου.
  δρομές έκαμαν ζημίες αημαντικές.
  Στήν έπίθεσι τής 7—8 Σεπτεμβρίου,
  π. χ. καταστράφηκαν 50 άπό 65
  ταχυδρομικά βαγόνια πού βρέθηκαν
  στόν Σταθμό Πότσδαμ. Κι' ό σταθ-
  μός επαθε βλάβες σοβαρές. Οί σιδη
  ρσδρομικες γραμμές πρός τούς σταθ
  μούς Άνχαλτβρ καί Φρείδρικστραζ€
  κτυαήθηκαν σέ πολλά σημεΐα καί
  σταμάτησε ή κΐνησι ή χώλαιναν οί
  συγκοινωνίες 4πί κάμποσο καιρό.
  Κοντά στό σταθμό Όστ—Κρότες
  κάηκαν όλόκληρες άποθήκες. Μ(α
  βόμβα 2.000 κιλών Ιρριξε τέσσερα
  μεγάλα κτίρια στή Παρίζερ Πλάτς,
  στό τέρμα τής Οΰντερ ντέ ΛΙντεν
  καί σκότωσε περισσότερα άπό έκατό,
  πρόσωπα. "Αλλο διακόσια πρόσω-
  πά κάηκαν άπό ζεματιστό νερό πού
  πλημμύρισε τό καταφύγιό τους δταν
  εσκασαν τά καζάνια των κολοριφέρ.
  Στίς 7)8 Νοεμβρίου κτυπήθηκε 6 στα-'
  θμός ήλεκτροπαοαγωγής τοθ Σπαν-
  τάου καί έγιναν μεγάλες ζημίες σέ
  μεγάλη περιφέρεια τοθ Μοαμπιτ, μιά
  Οί άπώλειες τής νυκτός Ακείνης
  ήταν άρκετές 37 άεροπλάνα άπό δυ-
  ναμη λίγο μεγαλύτερη άπό 400. Μέ
  αύτά ήτοην καί έ"να Ούέλλιγκτον, άλ¬
  λά τό πλήρωμά τού έ'φθασ£ στήν
  Αγγλία υστερα άπό -έξήντα ώρες
  Εΐχε ρίξει τίς βόμβες τού. άλλΛ ό
  στόχος σκεπάστηκε άπό σύννιεφα
  πρΐν προφτάσει νά ρίξπ τίς έμπρη-
  στικές. Ένώ στό γυριομό προσπα-
  θοΰσε ό πιλότος νά βρή άλλο κα-
  τάλλτ^λοστόχο κτυπήθηκΐ άπό Ούέλ¬
  λιγκτον άπό τά άντιαεροπορικά πυ-
  ροβόλα.
  Πήραν φωτία τότ* οί έμτιρηστικές
  καί σέ λίγο καιότον ή βομβοθήκη.
  Εΐ/χε σιτάσει τό ψιηχάνί^μα -έξαττολύ-
  σεως βομβών «αί οί -έ-μπρησΐικές δέν
  Μ,η&ααν.
  Έπιασαν φωτία πού ξβπλώ»θηκε
  σ' δλο τό σκάφσς. τΗταν άδϋνοητο
  νά την σβύσουν παρά τίς τΐροοπά-
  θειες τοϋ πληρώματος πού καί ·
  άκόμη ερριξε ττάνω στίς φλόγες.
  Η ίΤΐΓΐΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΣΗΓηθΗ ..ΕΚΘΕΣΙΝ
  συντονίση, την ώς δημοσίου ύπαλλή-
  λου δράσιν τού έντός τοΰ άνωτέρου
  πλαισίου όφείλει νά πάρη τό καπέλ-
  λό τού καί νά μεταβή είς την οικίαν
  τού.
  Ή έποχή είς την οποίαν ζώμεν
  δέν είναι ποσώς διατεθειμένη νά
  δεχθή συμβιβασμούς ή ύκοχωρήσεις
  επί τοΰ σημεΐου τούτου.
  ΠΡΩΤΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ποπΐτΐεπηοε
  Φονεύω, φονεύεις, φονεύει, φονεύβ-
  μεν, φονεύετε, φονεύουσιν. Είναι τό
  μόνον ρήμα γνωστόν άπό πενταετίαςκαί
  πλέον, τό ρήμα τής ημέρας, τό οποίον
  συναντώμεν είς τούς χρονους, είς όλας
  τάς έγκλίσεις καί είς όλους......τόπους
  τοΰ κόσμου μ' όλους τούς τ^όπους. Καί
  όμως, κύριοί μου, ζώμεν είς τόν αίώνα
  των φώτων, τού ήλεκτρισμοΰ, τοΰ ρα-
  διοφώνου, τοΰ άεροπλάνου, τής τηλεο-
  ράσεοος, ποζάρομεν ώς ά'νθρωποι είς τά
  στόμια των "|τηλεβόλων καί ό"μιλοϋμεν
  μέ περιφρόνησιν γιά τό παρελθόν. "Αν¬
  θρωπος ποΰ ταξιδεύει σήμερον μέ αυ¬
  τοκίνητον κι' όχι μέ άεροπλάνον είναι
  παοελθοντιστής, καί έκδιώκεται πάραυ-
  τα έκ τοΰ κύκλου ιών προωδευμένων
  άνθρώπων. "Ανθρωπος πού δέν φέρει
  στήν μέσην τού τό άσπρβμάνικο μα-|
  δέν θεωρεΐται γνήσιος κρητικός
  έ ό ώό ό
  Άπό τό τρΐτο-ν τεΰχος τής Ίστορί-
  ας τής δράσεώς τής 2 ΝΖΕΦ (2ας
  Νεοζ)κής έκστρατευτικής Δυνάμεως)
  πού έπιγράφεται «Μάχη τής Κρήτης»
  <αί ·εχει πρόλογον τοΰ Στρατηγοΰ Β. Ο. Ργ€3γ&6Γ£, ιδιαιτέρως ένδια- φέρουν τά κάτωθι γιά τή συμβολή τής Μάχης αυτής Είς τόν όλον μαχικόν Άγώνα. «Ή Ίστορία τής μιάχης τής Κρήτης είναι ίστορία μιας ήραϊκής καρτερι κότητος καΐ άντοχής. Οί ύπερασπι σταί έκαμαν δ,τι τούς ή"ταν δυνατόν εναντίον δυνάμεων, ανωτέρων είς α¬ ριθμόν, έφοδιασμόν «αί εύκινησΐαν. Επολέμησαν ύτιέροχα μέ τά δπλα πού £ΐχαν καί παρ' δλα τά πλεονε- κτήματα πού είχεν ό έχθρός,^ΰπέστη μεγάλες άπώλειες σέ άνδρες καί υλι¬ κόν. Ή μάχη τη>; Κρήτης απέδειξεν, ιδτι
  ήταν δυνατόν, μέ ύττεροχήν είς τόν
  άέρα, νά έξαπολυθή επίθεσις μέ έ-;
  ναε,ρίως μβταφερομένας δυνάμεις,
  άπό μιά ύπερθαλάσσια βάση καί νά|
  δημιουργηθή έτσι άπό βατικό προγε-
  φύρωμα στήν άπέναντι άκτή. Έπί-Ι
  σης έ"οειξε τί δαπάνες άπαιτεΐ μιά|
  τέτοια έπιχείρηση.
  Παρ' δλο πού ή Κρήτη χάθηκε, οί
  μάχες πού δοθήκανε ΐπάνω της δέν
  ΐπήγαν χαμενες. Ό εχθράς έχρειά-
  φέκι, δέν είναι γνήσιος άπόγονος τοΰ
  Κουρμούλη, τοϋ Δασκαλογιάννη, τοϋ
  Ξωπατέρα, τού Κόρακα τοϋ Κοντοΰ. Τό
  έγκλημβ άλλοτε δέν ήτο <ΐτό καθημερι¬ νόν πρόγροιμμα. Έκεϊνος πού άπέβλε- πεν είς τόν φόνον ώς μέσον επικρατή σεως καί επιτυχίας εβγαινε στό κλαρί, εγίνετο βασιλεύς των δρέων. Ή χαρά- δρα, τό δάοος, τό βουνό δέν κρύπτει πλέον συμμορίας. Ή συμμορία δέν ι.ι ναι πλέον τής μόδας.. Γι' αύτό άκρι βώς τόν λόγο'ν κατε^αίνουν άπό τά κορ φοβούνια οί άνθρωποι εγκαταλείποντες συγγενεΐς, γτωστούς καί φίλους. γιά να επιτύχουν ό,τι δέν κατώρθωσεν ή γερ- μανική βία, τό γερμανικόν όπλον. Οί δρόμοι των Αθηνών έ'γιναν πεδίον μα χών φοβερών. "Αλλοτε οί φόνοι έγίνον το εν βρασμφ ψυχικής όρμής, έν άμύνρ,, ή διά την αποκατάστασιν τής κηλιδωθεί σης τιμής τής αδελφής. Οί σύζυγοι έφό- νευον τάς άμαρτωλάς καί μή άμαρτωλάς συζύγους των. Τά άβρά θήλεα εν συ νεργασία μετά των εραστών έξεπέρδ€υο"ν τούς συζύγους, πού ήσαν έμπόδιον είς την νέαν ζωήν. Όλ« αύτά έν πλήρει ή- μέρα υπό τό φώς τοΰ ηλίου, ένφ τά ?ρ τζιανά κύματα μβταφέ^ουν άπό κάθε γωνίαν γής τά πολεμικά γειγονότα καϊ τούς μελφδικούς ηχους καί τάς περιπα- θεΐς στροφάς, τά δέ άεροπλάνα έκκε- ϊ ά καί δέν κράτει στόν <δμόν τού τό τού- νώνουγ τ,ά φοζτία των άντιμα· στηκεν ίνα μήνα γιά νά έξαπολύση την έπίθί-σή τού καί νά καταλάβη τό Νησί. Ό μήνας δμως αύτάς ήτ«ν ζωτικός: Ένισχύσεις σέ άνδρες ι»ΓαΙ υλικόν έφθασαν στή Μ. Ανατολή. Ή έπανάστασις πού είχεν υποκινή¬ σει ό "Αξων είς τό Ίράκ κατεστάλη. "Η Συρίοτ κατελήφθη άπω Βρεττανι- κές Δυνάμεις καί οί προετβιμσσίες γιά την άμυνα τής Κύπρου εΤχαν προχωρήσει σέ μεγάλ'ο βαθμ-ίΊ. Άκόμη σπουδαιότερον &ΐναΑ, δτι τά περίφημα άλεξιΐττωτιστικά στρα- τίύματα τοΰ Χίτλερ εΐχαν κατ" ού· οίαν καταστραφή, καί οί ΓερμχΐνοΙ εξηναγκάσθησαν νά,χρησιμοποιησουν γιά νά καταβάλουν την Κρήτη έκα· τοντάδες άεροπλάνων τής Λοώφτ Βάφε καί άεροπορικώς μεταφερόμε- νες Δυνάμεις, πού προωρΓζονται γιά τή Συρια. Τό κεφάλι «ου άβεεηατίου τέρατος είχεν άποκοπίί, κηβώςϊϊ—εν ό κ. Τσώρτσιλ «Ις την Βουλήν «ών Κοινοτήτων. Τέλος ή επίθεσις κατά τής Ρω· σίας ανεβλήθη [μέχρις δτου καταλη¬ φθή ή Κρήτη. Γίόσην αξίαν είχεν Ο αύτός καλοκαιρινός μήνας, «ού έλειψεν άιτό τούς Γερμανοι, δταν έφθασαν μπροστά στή Μόσχακαΐ την Πετρούπολη, μόνον ή Ίστορία μπο¬ ρεΐ νά έκτιμήση»........ χομένους. Σήμερον τρώγει κανεΐς χον ό¬ μοιον τού. Ό πολιτισμ-ός, ή τελειότης, ή πρόοδος, ή εξέλιξις..... είναι ή άδελ φοκτονία. "Ε καί «πειτα, ό φόος, τά ξεπάστρεμα τοΰ άδελφοΰ είναι κι' αύτύς πολιτισμός, Φροΰτον τοΰ τωρινοϋ πολι- τισμοϋ, άπότοκον τοΰ ςροβεροΰ πολέμου, τής νέας ίδεολογίας__ Μή φονεύεις πλέον σέ καρτέρι άνύ ποπτον τόν εχθρόν σσυ σάν ανθ-ρωπος καθυστερημένος, δηλαδή νά πούμεν, στό βουνό απάνω όπου μόνον τό μάτι τοΰ θεοΰ θά σέ ίδ^. Νά εισαι φονεύς δχι τής παλαιάς σχολής, τής χοεωκοπη- μένης, άλλά τής νέας προωδευμένης, νά γίνεσαι φονεύς μοντέονος τής άβάν— γράρ. Νά σφάζης τούς άτΊσχνρους »αί άσθενεΐς είς τά Νσσοκομεΐα, μ, μρ στά μάτια τοΰ κόσμου, γιά νά πάρης τόν μεγαλόσταυοον. Άφοΰ σοΰ άρέσ'ει κι' άφοΰ στόν τόπον αυτόν δέν ύχχίρ- χει νόμος νά δικάζτι και νά φυλακίζη τόν ύπεύθυνον, όλλά άπεναντίας νά ά- ποφυλακίζη τού^ ύχοδίκους τοΰ χοινοΰ δικαίου. Έδώ είναι τό όλον μυστικόν νά σφάζης όχι σάν ληστής Γιβγκούλας, άΡ.λά σάν κύριος βίς τβύς «εν δρόμους καί ϊίς τά σπίτια μίοβ γ κος καί παιδία. Αύτό θά πή τάξις, ι¬ σότης, όμόνοια, άγάπη χριστιανική, ξ- ΙΒΡ^ί >ν
  νωσις άνθρώπινος.
  Ι. ΡΙΑΝΟ2
  -ε"··
  ΓΛΠ ί.Ιί-.ΑΑ'Χ/Μ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΌΣ ΑΠΗΝΤΗ Ρ.ΙΣ ηΐΊηΚΡΙΒΕΙΗΣ
  Πρός την Δ)σιν τής "Εφημερίδος
  «ΝΙΚΗ» ενταύθα.
  Κύριε Διεοθυντά
  Πρός έπανόρθωσιν μιάς άνακριβεί-
  άς απεστείλαμεν πρός την Δ)σιν τής
  εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»
  την κατωτέρω απάντησιν την οποίαν
  ηρνήθη νά δημοσίευσις παρά τόν νό¬
  μον καί παρά την ηθικήν αρχήν τοΟ
  καλοπίστου^δημοσιογραφικοΰ έλέγ-
  χου.
  Την υποχρέωσιν της ταύτην της
  ύπεμνήσαμεν καί δι* άλλου μας εγ
  γράφου τής 20 Δεκεμβριού πλήν καί
  πάλιν ηρνήθη νά προβή είς την δη¬
  μοσίευσιν τής άνασκευής.
  Σάς παρακαλούμεν δθεν δπως
  τψοβήτε είς την δημοσίευσιν τής κα¬
  τωτέρω απαντήσεως ύποβοηθοϋντες
  ημάς εί€ την ανασκευήν μιας άνα-
  ληθοθς εΐδήσεως τής «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
  ΓΝΩΜΗΣ.»
  Μετά πολλής τιμής
  ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Πρός τόν Δ)τήν τής ενταύθα εκδι¬
  δομένης εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ
  ΓΝΩΜΗ
  Κύριε Διευθυντά,
  Όσον είναι ηθικόν καί κοινωφε
  λές τό έλέγχειν τάς δημοσίας υπηρε¬
  σίας, τόσον έπιζήμιον καί ούχι καλό
  πιστον τό έλέγχειν άνευ προηγουμέ¬
  νης έξακριβώσεως τής αληθείας των
  γεγονότων.
  Τάς σκέψεις ταύτας μοΰ εγέννη¬
  σεν ή άνάγνωσις τοΟ σημερινοΟ σας
  άρθριδίου υπό τόν τίτλον «Μία άστο
  χη πρόταση τοΰ κ. Δημάρχου».
  "Αν εΐχατε την καλοσύνην νά πα-
  ρακολουθήσετε την πρώτην συνεδρία¬
  σιν τοΰ Δημ. Συμβουλίου ή όν τουτο
  σας ήτο δύσκολον έστέλλατε συντά¬
  κτην σσς νά λάβη γνώσιν των πρα¬
  κτικών καί άποφάσεων τοθ Δημ.
  Συμβουλίου αΐτινες ώς θά γνωρίζε-
  τε δέν κρατώνται μυστικαί, άλλά
  πας δημότης δύναται νά λαμβάνη,
  γνώσιν αυτών, ασφαλώς δέν θά πε-
  ριπίπτατε είς την ήν αί έσφαλμέναι
  έξώδικοι πληροφορίαι σας περιήγα-
  γον άνακρίβειαν, διότι θά έμανθά-
  νατε δτι ό Δήμαρχος δχι μόνον δέν
  υπέβαλεν πρότασιν είς τό Δημ. Συμ¬
  βούλιον διά νά ληφθή παρ' αυτού
  απόφασις δτι έγκρίνεται δλη ή οίκο-
  νομική διαχείρησις τού Δήμου κατά
  τόν χρόνον τής κατοχής, άλλ' άκρι
  βώς τό αντίθετον δτι τούτέστιν ό Δή¬
  μαρχος διά τής πρός τό Δημ. Συμ¬
  βούλιον ύποβληθείσης καί άναπτυ-
  χθείσης έγγράφου εκθέσεως τού με-
  ταξύ άλλων ρητώς καί σαφώς προ-
  τείνει καί τα εξής.
  Κρίνομεν έπιβεβλημμένον δπως
  γίνη, λεπτομερής έλεγχος των ύπηρε·
  σιών τοϋ Δήμου δι' άς κατά τό διά-
  στημα τής κατοχής έδαπανήθησαν
  κολοσσιαία ποσά».
  Τ' ανωτέρω παρακαλώ πρός απο¬
  κατάστασιν της αληθείας, νά δημο-
  σιεύσητε είς την αυτήν στήλην καί
  μέ τα αύτά στοιχεΐα τοθ ανωτέρω
  δημοσιεύματός σας.
  Μετά πολλής τιμής
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  Ό Στρατιωτικάς ΔιοικητήςΉρακλείου
  κ. Νάθενας εξέδωκε Γενικήν Διαταγήν
  διά τής οποίας εντέλλεται όπως ά'παντες
  οί όπωσδήποντε έχοντες είς τάς υπη¬
  ρεσίας των άνταρτικών όμάδων, συνερ-
  γείων, όργανώσεων ή καί ϊδιωτών Ίτα-
  λούς, Γερμανούς ή καί οιονδήποτε άλ¬
  λον όστις ύπηρέτησεν είς τόν Γερμανι¬
  κόν Στρατόν, νά παρουσιάσωσι τούτους
  είς την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Ηρα¬
  κλείου μετά πάντων των δημόσιον ή ι-
  διωτικών είδών των έντός 5 ημερών ά
  πό τής κοινοποιήσεως τής ώς άνω Γε-
  νίκης Διαταγής.
  Οί μή συμμορφωθησόμενοι πρός την
  έν λόγω διαταγήν καί διατηρούντες
  τούτους δι' οιανδήποτε υπηρεσίαν θά
  παραπέμπωνται είς τό Στρατοδικείον ε¬
  πί παραβάσει Στρατιωτικής έντολής.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Σήμερον καί περί ώραν 4 μ.μ. Θά
  δοθή υπό τοΟ ΦοχτητικοΟ Συλλόγου
  Ηρακλείου είς την αίθουσαν τής
  Στρατιωτικής Λέσχης διάλεξις.
  Θά ομιλήση ή φβιτήτρια Σημαιωνί-
  δου μέ θέματα «Ρωμαντική σχολή
  ΙΘ' αίώνος».
  ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ή Διοικοΰσα τόν Δήμον Έπιτροπή
  εψήφισεν πίστωσιν δραχμών 15000
  καταβλητέων υπό τοΰ Δημοτικβϋ Τα-
  μείου υπέρ τοΟ Γερωνυμακείου Δη-
  μοτικοθ Βρεφοκομείου.
  Τό ποσόν τουτο θά καταβληθί)
  τμηματικώς αναλόγως τής ταμειακής
  εύχερείας τοθ Δήμου.
  ΤΑ ΕΞΟΔΑ
  ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής Διοικούσης
  Έπιτροπής τού Δήμου θά καταβάλ¬
  λονται δι' Ικαστον παρ' αύτοϋ κηδευό
  μενον άπορον ώς εξοδα δραχμαί 100
  έξ ών δραχ. 40 θά λαμβάνη ό ιερεύς,
  αί δέ ύπόλοιπαι δραχμαί 60 θά δια-
  νέμωνται μεταξύ των νεκροφορέων
  ίσοπόσως καί έφ' δσον οΰτοι δέν θά
  είναι εργάται ή νεκροθάπται άμοι-
  βόμενοι παρά τοΟ Δήμου.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  Ή επιβληθείσα διατίμησις επί τοθ
  κβέατος ίσχύει |άπό τής 2ας Ίανουα-
  ρίσυ 1945 καί ούχι άπό τής 28ης τρέ¬
  χοντος μηνός:
  ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.— Εύχαριστώ θερμώς
  τούς δτιωσδήποτε συμμερισθέντας στό
  πένθος γιά τόν άδικον χαμόν τοθ υιού
  μου Γβωργίου (άπό τα βρωμερά τεχνά-
  σματα των ΟΟννων), ιδιαιτέρως τόν πρό¬
  εδρον Άντ. Ίωάνν. Στρατάκην, έκφωνή-
  σαντα λόγον, τούς Ιερεΐς Καλίνικον Ά-
  γαθάνγελον καί Παπά Γεώργιον Καπετα
  νάκη δπως κα'ι άπαντας τοϋς παρευρι-
  σκομένους.
  Ή οΐκογένεια
  ΕΜΜ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ό Φροοραρχος Ηρακλείου
  Καττετάν Γιώργης Πετράκης προσέφερεν
  είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομεί¬
  ον τριάκοντα δύο οκάδας κρέατος είς
  μνήμην Έμμ. Γ. Πετράκη πατρός τού.
  —Ό κ. καί ή κ. Μιχ. Μαστοράκη κατέ-
  θεσαν 500 δρ. είς τό "Άσυλον τής Γερόν-
  τισσας είς μνήμην Γεωργίου Λιαπάκη.
  —Ό κ. Ανεμογιάννης προσέφερε υπέρ
  τής Έθνικής Αλληλεγγύης 75 όκ σάπω¬
  νος. Ό κ. Ν. Κστσουλογιώργης ομοίως
  10 δ'έρματα καί 10 όκ. λάδι. Ό κ. Λαμ¬
  πράκης έπίσης 4 δέρματα. Ό κ. Κούτης
  διά τόν αυτόν σκοπόν ίνα ζεΰγος παπού-
  τσια γυναικεΐα. "Ωσαύτως ό κ. Νερατζού
  λης Μνα ζεθγος παπούτσια γυναικεϊα.
  —Ό κ. Στεφανίδης προσέφερεν έπίσης
  50 όκ. σάπωνος.
  —Ή χήρα Εύσεβία Κικολάου Κοσμαδά-
  κη ηροσέφερεν είς τδ Πανάνειον Δημοτι¬
  κόν Νοσοκομείον 33 όκάδ. έ'λαιον καί 52
  όκάδ. σταφίδβς είς μνήμην τοΰ αειμνήστου
  συζύγου της επί έννεαμήνφ μνημοσύνω
  τού.
  —Οί Άδελφοί Γεώργιος, Ιωάννης καί
  Ανδρέας Μιχ. Σταυρουλάκης, κατέθεσαν
  «ίς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομεί¬
  ον δραχμάς πεντακοσίας (500) είς μνήμην
  των γονέων των Μιχαήλ—Άμαλίας.
  —Έπίσης δ κ. Γεώργιος Μιχ. Σταυρου¬
  λάκης κατέθεσεν είς τό Πανάνειον Δημο¬
  τικόν Νοσοκομείον δρ. 500 είς μνήμην
  τού Ιωάννου Βασ. Νικηφόρου.
  Ή Διεύθυνσις "τοθ Ίδρύμοτος θερμώς
  εύχαριστεΐ.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  ΕΜΜΑΜ. Α· ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
  ΚΙΜΗΜηΤΟΓΡΚΦΟΙ
  ΗΛΕΚΤΡΑ (Πρώην Πουλακάκη)
  Σήμερον Σάββατον καί ώραν 6—8 μ.
  μ.£ Τό υπέροχον καί θαυμάσιον Αγγλι¬
  κόν έργον «Τό ωραίον φθλον» μ' έλληνι
  κοθς τίτλους. Έκτός προγράμματος πό
  λεμικόν ζουρνάλ.
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ίατρός
  Παθολόγος. Δέχεται είς τό ίατρεΐ
  όν τού όδός Σφακίων 46 (Καμαρ'κι) πα¬
  ραπλεύρως Φαρμακείου Σωκράτους—Χα¬
  νιωτάκη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις Έργοσταβίου Ζυμαρικών
  «Καρούζου—Καστελλάκη» έν τη έπιθυμία
  της δπως εξυπηρετήση τό κοινόν, θά δέ-
  χηται άπό αυριον μέχρι τής 7ης Ίανουα-
  ρίου άλευρα λευκά Αύστραλίας διά κα¬
  τασκευήν ζυμαρικών μέ αναλογίαν 1 1)2
  οκά άλΐύρι 1 οκά μακαρόνια.
  Ή μικροτέρα ποσότης άλεύρου την ο¬
  ποίαν θά δέχηται θά είναι τουλάχιστον 3
  οκάδες 5—1
  ΔΑΚΤΥΛΟΓρΑΦΗΣΕΙΣ
  Συντάσσομεν καί άντιγρΑφομεν διά
  Γραφομηχανών: Αίτήσεις, άναφοράς, ΰ-
  πομνήματα, άπολογίας, καταστάσεις,
  συμφωνητικά κλπ. παντός εϊδους £γγρα·
  φα (άπόλυτος έχεμύθεια των γραφομέ-
  νων).
  Άναλαμβάνομεν την έκμάθησιν γβαφο-
  μηχανής είς άρχαρίους. Έκτελοΰμεν με-
  ταφράσεις.
  Πληροφορίαι Γραφείον Άδελψών Γ. καί
  Ν. |. Παντουβάκη, όδός Μιχελιδάκη 20.
  τηλεφ. 3—87 (όπισθεν Γιωργαντδ).
  Τιμαί Λογικαί.
  ΑΠΟΔΕΧΘΗΣΑΝ τρία δελτία τροφί-
  μων τοθ 'Ερυθροϋ Σταυροΰ άνήκον-
  τα είς την Χρυσή χήρα Νικ. Βλαχάκη. Ό
  ευρών άς τα προσκομίση είς τα γραφεΐα
  μας.
  ΑΠΩΛΕΣθΗΣΑΝ ματογυάλια άπό Βι-
  κεΑαίαν Βιβλιοθήκην, Μεϊντάνι, Πλα
  τύ-σοκκάκι, μέχρι τής όδοΰ Δοίράνης. Ό
  ευρών παρακαλεϊται νά τα παραδώση
  είς τόν Στρατηγόν κ. Άλεξάκην καί _βά
  ώμεΐφθρ.
  ΠΡΩΐϊΝΑτ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Γίροοδεύουν οί Σύμμαχοι είς τό Δυτικόν
  Μέτωπον.- Οί Γερμανοΐ ύποχωροΰν.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ: Ό κ. Τσώρτσιλ καί δ κ.
  Ήντεν ανεχώρησαν έξ Αθηνών διά
  Λονδίνον. Θά συναντήσουν τόν Βα-
  σιλέα των Έλλήνων καί θά τοΰ συ-
  στήσουν νά δεχθή την εγκαθίδρυσιν
  άντ.βασιλείας.
  Κατά την 3ήμερον παραμονήν, οί
  κ.κ. Τσώρτσιλ καί ΤΗντεν εμενον επί
  Βρεττανικοϋ άντιτορπι> λικοϋ.Ό οτρα
  τάρχης Αλεξάντερ, ό Στρατηγός
  Σκόμπυ καί δ κ. Δαμασκηνός επε¬
  σκέφθησαν τόν κ. Τσώρτσιλ επί τβΰ
  πολεμικοθ. Τό πολεμικόν ευρίσκετο
  έντός βολής μιάς πυροβολαρχίας τοΰ
  ΕΛΑΣ καί μία όβίς έ'πεσε έντός τής
  θαλάσσης είς απόστασιν 200 μέτρων
  άπό τό πολεμικόν.
  Άεροπλάνα Σπιτφάϊρ καί Μπό-
  φαϊτερς συνεργαζόμενα μέ τό Βρετ¬
  τανικόν πυροβολικόν επετεθησαν α¬
  κριβώς κατά τής πυροβολαρχίας καί
  άνετίναξαν μίαν αποθήκην πυρομα-
  χικών.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Συμμαχι-
  κά στρατεΰματα επετεθησαν εναν¬
  τίον των πλευρών καΐ τοΟ κέντρου
  τής Γερμανικής άντεπιθέσεως. Είς
  την Νότιον πτέρυγα ή 3η Άμερικα-
  νίκη Στρατιά υπό τόν Στρατηγόν
  Πάτον ευρίσκεται έν δράσει επί με-
  τώπου 60 χιλιομέτρων. Ανεκατελα¬
  βον τό 'Έτερνακ καί διηύρυναν τόν
  διάδρομον πρός την Μπαστόν ίναν-
  τι ισχυράς Γερμανικής άντιστάσεως.·
  Ή 3η Άμερικανική Στρατιά είναι
  έκείνη ήτις έφθασεν είς ενίσχυσιν
  των περικυκλωμένω · δυνάμεων τής
  Μπαστόν. Λαμβάνει μέρος καί ή 101
  Άμερικανική Άεροποβατική Μεραρ-
  χία υπό τόν Μάξουελ Τέϊλα δστις
  ανεχώρησε έξ Ούασιγκτώνος την
  παραμονήν των Χριστουγέννων καί
  έφθασεν είς την Μπαστόν διά μέ-
  σου των Γερμανικών γραμμών διά
  νά διευθύνη αυτοπροσώπως τάς έπι-
  χειρήσεις τής Μεραρχίας κατά την
  τελευταίαν φάσιν τοθ αγώνος.
  Όταν Εφθασεν έκεΐ έπληροφορή-
  θη δτι ή Μεραρχία τού κατέστρεψε
  150 Γερμανικάς τβθωρακισμένας
  μθνάδας, άποκρούσασα τάς έπιθέσεις
  4 Γερμανικών Μεραρχιών.
  Είς τό Κέντρον τής Γερμανικής
  άντεπιθέσεως οί Άμερικανοί έπιτί-
  θενται είς τό Σαίν καί Ροσφόρ καί
  συνέλαβον 10Ό0 αίχμαλώτους. Είς
  τό βόρειον τμήμα, Συμμαχικά Στρα
  τεύματα ανεκατελαβον τό Γκράν
  Μενΐλ καί Μάς. Κατά τάς έπιχειρή
  σεις αύτάς ή Συμμαχική άεροπο-
  ρία κατέστρεψε 5.ΟΟΟ Γερμανικά ό-
  χήματα καί 1000 περίπου άεροπλάνα.
  Οί Σύμμαχοι άπώλεσαν 298 άερο¬
  πλάνα.
  2.ΟΟΟ άμερικανικά βομβαρδιστικά
  επετεθησαν χθές εναντίον σιδηρο-
  δρομικών έγκαταστάσεων καί γεφυ-
  ρών είς Καϊζεκσλάουτερν, Κομπλέν-
  τς καί Βώνην. Βαρέα συμμαχικά
  βομβαρδιστικά επετεθησαν έν καιρώ
  ημέρας εναντίον στόχων είς την Κο
  λωνίαν. Βομβαρδιστικά έξ ίταλικών
  βάσεων επετεθησαν εναντίον πετρε
  λαιαποθηκών είς Ρέγκινσμπούργκ,
  Παρτοβίτκ καί Κολίν.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—ΤάΡωσικά στρατεύ-
  ματα προελαύνουν βορείως καί νο-
  τίως τής Βουδαπέστης διά νά μην
  έπιτρέψουν είς τούς Γερμανούς νά
  ένισχύσουν τάς έντός τής πόλεως
  περικυκλωμένας μονάδας των. 12
  νέα προάστεια τής Βουδαπέστης κα-
  τελήφθησαν. Αί μαχαι συνεχίζονται.
  Βορείως τής Βουδαπέστης οί Ρώ·
  σοι έξεκαθάρισαν καί άλλας περιο¬
  χάς μεταξύ των ποταμών Χρόν καί
  "Ιμεν.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Οί Άμερικανοί έξακο-
  λουθοθν την εκκαθάρισιν των περιο
  χών κατά μήκος τού ποταμοΰ Σέ-
  νιο. Άεροπλάνα έξ Ίταλικών βάσε¬
  ων επληξαν στόχους είς την Τσεχο-
  σλοββκίαν καί Σιλεσίαν. Άλλα άε¬
  ροπλάνα επετεθησαν καί πάλιν κατά
  των στενών τοΰ Μπρένερ.
  Δηλώσεις τού κ. Τσώρτσιλ
  πρός δημοσιογράφσυς
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού 1944.—
  Ό |κ. Τσώρτσιλ ομιλών πρός δη-
  μοσιγράφους πρό τής έξ Αθηνών
  αναχωρήσεως τού εξέφρασε την
  έλπίδα ότι οί "Ελληνες θά εύρουν
  μίαν λύσιν τοΟ προβλήματος. Εάν,
  εσυνέχισεν ό κ. Τσώρτσιλ, δέν εξευ¬
  ρεθή μία λύσις είμεθα άποφασισμέ-
  νοι να έκκαθαρίσωμεν την πρωτεύ¬
  ουσαν καί μίαν μεγάλην περιοχήν
  πέριξ αυτής άπό τα ένοπλα στοιχεΐα
  ο'.αοδήποτε παρατάξεως. "Ηδη τα
  βρεττανικά στρατεύματα εχουν έκκα-
  θαρίσει μίαν μεγάλην περιοχήν. "Ε
  χομεν αρκετάς δυνάμεις έδώ καί
  άλλαι ευρίσκονται καθ" οδόν ώστε
  άν δέν καταστή δυνατή ή λύσις διά
  φιλικών τρόπων, θά χρησιμοποιήσω-
  μεν τα δπλα. Τότε ό λαός θά συ-
  νέλθΓ] καί θά αντιληφθή τό μέγεθος
  των καταστροφών.
  Όταν ό λαός έκδηλωθεΐ δέν δύ¬
  ναται κανείς νά τόν έγκαταλεΐπει.
  Τοιουτοτρόπος δταν εμείς άποχω
  ρίσωμεν δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
  τής άντιθέτου παρατάξεως θά προ·
  βοθν είς άντεκδικήσεις έκείνων πού
  έξεφράσθησαν υπέρ ημών. Γνωρίζο¬
  μεν δτι άντιμετωπίζομεν σοβαμάς
  ευθύνας έπεμβαίνοντας είς τό Έλλη
  νικόν ζήτημα τό οποίον θά έπανε-
  ξετασθή κατά την προσέχη μου συ¬
  νάντησιν μετά των κ. κ, Ροΰσβελτ
  καί Στάλιν. "Αν δέν καταστή δυνατή
  ή έξεύρεσις μιάς δημοκρατικής βά·
  σεως διακυβερνήσεως τής χώρας,
  ή Ελλάς θά τεθή προσωρινώς υπό
  διασυμμαχικήν Κηδεμονίαν.
  Άναφερόμενος είς τό ζήτημα τοΰ
  Βασιλέως ό κ. Τσώρτσιλ είπεν δτι
  είναι τελείως άνακριβή τα λεγόμε-
  να, δτι δηλαδή ή Μεγάλη Βρεττανία
  σκοπεύει νά έπαναφέρτ) Φασιστι
  κόν καθεστώς καί τόν Βασιλέα.
  Ό Άγγλικός τύπος, άκόμη καί αύ
  τος δστις κατέκρινε τόν κ. Τσώρτσιλ,
  κάνει σήμερον εύμενή" σχόλια τοΰ
  ταξειδίου τοΰ κ. πρωθυπουργοΰ είς
  την Έλλάδα.
  Άμερικανικαί έφημερΐδες Ιγρα-
  φαν σήμερον δτι δέν έπίστευε ό κ
  Τσώρτσιλ δτι επρεπε νά άπβστείλη
  ίνα παιδί γιά νά κάμη τή δουλειά
  ενός άνδρας.
  Η κατάστασις είς τάς Αθήνας
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού 1944 —
  Ό ΆρχιεπΙσκοπος κ. Δαμασκηνός
  εδήλωσεν είς τούς κ. κ. Τσώρτσιλ
  καί ΤΗντεν, πρό τής αναχωρήσεως
  των, δτι ή άντιβασιλεία είναι μία
  άπαραΐτητος προσπαθεία πρός επί¬
  λυσιν άλλων ζητημάτων.
  Ό Στρατάρχης Αλεξάντερ καί ό
  Στρατηγός Σκόμπυ ευρίσκοντο πλη¬
  σίον τοΰ κ. Τσώρτσιλ δταν οΰτος
  παρ' ολίγον νά επιπτε θΰμα έχθρικής
  σφαίρας.
  Ό κ. Τσώρτσιλ επρόκειτο νά έπέμ
  βη τεθωρακισμένου αύτοκινήτου
  έμπροσθεν τής Άγγλικής πρεσβείας
  δταν άκροβολιστής τοΰ ΕΛΑΣ εύρι
  σκόμενος είς την άπέναντι πλευρόν
  τοΰ δρόμου ήνοιξεν πΰρ δι" αϋτομά
  τού δπλου. Οί Βρεττανοί φρουροί
  έβαλον εναντίον τού. Μία γυναΐκα
  εΰρισκομένη 200 μέτρα μακρύτερον
  έτραυματίσθη. Ανταποκριταί τηλε-
  γραφοϋν, δτι άν καΐ ή σφαΐρα διήλ¬
  θε 30 μέτρα μακρύτερον άπό τό ση¬
  μείον ποΰ ό κ. Τσώρτσιλ ίστατο, δέν
  ύπάρχει τίποτε ποΰ νά μάς πείθτι,
  δτι τουτο άπετέλει έσκεμμένην επί¬
  θεσιν εναντίον τοΟ κ. Πρωθυπουρ¬
  γοΰ.
  Έν τώ μεταξύ αί μαχαι συνεχί-
  ζονται είς τάς Αθήνας. Κατά τάς
  2 τελευταίας ημέρας συνελήφθησαν
  362 αίχμάλωτοι τοθ ΕΛΑΣ, 54 εφο¬
  νεύθησαν καΐ 36 ετραυματίσθησαν.
  "Ηρχισεν συνδεδιασμένη επίθεσις
  Βρεττανικών δυνάμεων καΐ Όρεινής
  ταξιαρχίας ανατολικώς τής όδοθ
  Φαλήρου—Άβηνών. Δέν ύπάρχουν
  λεπτομέρειαι. Ανταποκριταί τηλε-
  γραφοΰν δτι ή επίθεσις έξελίσεται
  ίκανοποιητικώς. Είς την Πλατείαν
  Ήρώων, Όμονοίας καί πέριξ τής
  Άκροπόλεως εγένετο πλήρης έκκα-
  θάρισις των στασιαστών.
  —Κατά τάς χθεσινάς συμπλοκάς
  ενεφανίσθη καΐ £ν τεθωρακιασμένον
  μέσον των έπαναστατών προερχό-
  μενον άπό την Βορειοδυτικήν κα¬
  τεύθυνσιν των Αθηνών.
  Έν Βρεττανικόν τάνκς τοθ επετέ¬
  θη καί τό έγκατέλειψε «καιόμενον
  καί ψηνόμενο» κατά την έκφρασιν
  των πολεμικον άνταποκριτών. Δυ¬
  νάμεις τοθ ΕΛΑΣ. επετεθησαν εναν¬
  τίον τής Βορειοδυτικής κλιτύος τοϋ
  ΛυκαβητοΟ. Άπεκρούσθησαν υπό
  τής Έθνοφυλακής ύποστηριζομένης
  καί άπό Βρεττανικάς δυνάμεις.
  Είς τόν Πειραια ή κατάστασις πα·
  ραμένει άμετάβλητος. Μέχρι σήμε¬
  ρον συνελήφθησαν 7.5000 άνδρες
  τοθ ΕΛΑΣ.
  Συνελήφθησαν πέριξ
  τής Βουδαπέστης 6 χι-
  λιάδες αίχμάλωτοι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβριού.— Αί
  Ρωσικαί λαβίδες πέριξ τής Βουδαπέ
  στής σφίγγονται συνεχώς. Οί Ρώ-
  σοι έξεκαθάρισαν εντελώς την περι¬
  οχήν μεταξύ Ίπολι καΐ Χρόν. Άλλαι
  Ρωσικαί δυνάμεις ϊφθασαν τόν Χρόν
  επί μετώπου 50 χιλιομέτρων μεταξύ
  Λεβίτσε καί Δουνάβεως. Χθές συ¬
  νελήφθησαν πέριξ τής Βουδαπέστης
  6ΟΟΟ αίχμάλωτοι ^μεταξύ των οποίων
  1 στρατηγός καί 8 συνταγματάρχαι.
  Ό κ. Στετίνιους
  είς τό Λονδίνον
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού.—Ό Ρα·
  διοφωνικός σταθμός τοθ Λονδίνου
  ανήγγειλεν δτι άναμένεται ό κ. Στε-
  τΐνιους Ύπουργός των Εξωτερικών
  των Ήνωμένων Πολιτειων. Ό κ.
  Στετίνιους πρόκειται νά συναντη-
  θή μετά τ^Ο κ. ΤΗντεν δστις θά τοΰ
  εκθέση την έν Ελλάδι κατάστασιν.
  Πιθανόν νά φθάση είζ Λονδίνον καί
  ό επί των εξωτερικών Κομισάριος
  τής Σοβιετικάς ενώσεως.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΛ,Η
  Επραγματοποιήθησαν
  πολλά κέρδη υπό των
  Συμμάχων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— 29 Δεκεμβρίου.—
  Ανταποκριταί έκ δυτικοϋ μετώπου
  τηλεγραφοϋν δτι ή κατάστασις σή¬
  μερον παρουσιάζει περισσοτέρας ελ¬
  πίδας άπό την αρχήν τής Γερμανι¬
  κής άντεπιθέσεως. Ό ύπουργός των
  Στρατιωτικών κ. Σίμψον ομιλών πρός
  δημοσιογράφους είπεν δτι αί Συμμα
  χικαί δυνάμεις έπραγματοποίησαν
  πολλά κέρδη κατά τάς τελευταίας
  ημέρας είς την περιοχήν Βελγίου—
  Λουξεμβούργου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβριού.—Άνε
  κοινώθη" επισήμως δτι αί. απώλειαι
  των "Αγγλων έκ των άεροπορικών
  έπιδρομών κατά τής Αγγλίας κατά
  τούς τελευταίους 11 μήνας άνί)λθον
  είς 8 χιλιάδας νεκρούς καΐ 21 χιλιά¬
  δας τραυματίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβρίου__Διά
  6ην κατά συνέχειαν ημέραν ή συμ¬
  μαχική άεροπορία ίπληξε στόχους
  είς τα μετόπισθεν μεταξύ των οποί¬
  ων τό Όμπλάμπεν καί την Κολω-
  νίαν. Έπίσης καταδιωκτικά καΐ κα-
  ταδιωκτικά βομβαρδιστικά ^έπετέθη-
  σαν εναντίον βάσεων Ιέκσφενδονή-
  σεως βομβών /2 είς την "Ολλανδίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβρίου.—Ε¬
  γνώσθη έκ Νέας |Ύόρκης ^δτι ηυτο¬
  κτόνησε δ Στρατάρχης Φόν Κλοθγκε,
  "'ίο