92592

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «ε» ι«-
  ίΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  τευχοσ: τρίτον
  Έν Χανίοις τί) 9 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 54
  Αριθ. Πρωτ. 2ρ78
  » Διικπ. 1202
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  Περί ανερας τελβιωτικής πλειοδοτικϊις δημοπ^ασίας
  διά τηνέκρίσθωσιν τού φόρον επί των συγκομιζο-
  μένων δημητριβκών προϊόντων παντός είδους
  διά τό ίτος 1912 των κατωτέρω οικονομικόν
  περφφερειών τΛν Νομών Ρίθύμνης
  καί Λασηθίου
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΌΣ
  Διακηρύττη ότι,
  Επειδή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευταίαι προσ¬
  φοραι δια την έκμίσθωσιν τοα φόρου δημητριακώ^ των κατω¬
  τέρω αναφερόμενον οικονομικήν περιφέρειαν ΙπλίΐοΙοτήθησαν
  ιμπροθέσμως κατά 5 ο)β.
  _ Εκχίθεται είς φανεράν τε) ειωτικ^ν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή εκμισθωσις τού φόρου ;πί των συγκομιζομένων ϊημηχριακών
  *ροϊόντα>ν παντός εϊδους ϊιά τό ϊτος 1912 των άμέσως κατω¬
  τέρω αναφερομένων οικονομικήν περιφέρων.
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  'Έπαρχία Ρεθύμνης
  Ατσ,ΠθΠθύλθΤ> 6πό τού Βασιλ, Παπατζανή επί
  Τί<| εκ ^ραχ- 796 τ5λευταί»ς προσφορας. (.„,' Α; μένοΐ υπό τού Μαρ. Φραγκούλη έτ?ί τής έκ 3ρ*χ. ••ο·} τελευταίας προσφορας. χηο **°^β'8'κ31 6πό τού Θεμ. Γ. Λαρίου έτοί τ>|ς ΐκ ϊραχ.
  ' μ *λ_ε»τ»ίας π^οσφορας.
  λε
  Κωνσταντίνος όιεο τού Κωνστ. Λίκνι-
  Άϊγεωργιανάκη επί τής ι/, δραχ. 853 τε-
  υταίας προσφορας.
  ύιΑ το3 Μαρ. Δημη-νρα'/.άκη επί τής έκ δραχ.
  ι ■:βί, "λΐϋτα£^ «Ρβσφορας.
  ··.■'; «ίπ:σχοβ:ή υπό τοθ Ιωαν. Ε. Κββΐοϋ επί τής έκ
  **%■ 1026 τελετάς προ^οράς. _
  ■ τ**01^ Έπαρχίχς εκτίθεΐαι βΐς τελευταίκν δηψιβπρο—ίαν
  «μΐίθωσεως « ?5ρος τής εξής οικονομικάς περιφερείας, μή
  ^μοπρα;ηθείσης χατα την !ι« τ^ ώπ' αριθ. 1737Λβ4β έ- ε. (φύλ.
  ηΎΟς γ ^ διακτίρύξίωςόρισνίϊίαν ημέραν.
  / Αργυρούπολΐς πρώτη προσφορά ορίζηται δρ. 600.
  Επαρχίας Μυλοποτάμου
  4 υπό τοΰ Β«σιλ. Δροσάκη επί τής έκ ϊραχ.
  τ& Γεωρ. Τοκρνάκη επί τής έκ
  εκ
  Μετόχΐα υπό τοθ Έμμ. ϊταυρακάκη
  501 τελευτώβς προσ?»ρας κα< 'Ο Ντοτλαμπέλλθς κριθβίσης άσυμφόρου τοϋ προσενε" χθβντος μισθώματος καί οριζομένης πρώτης προσφοράς ίρ.300. Έπαρχία Άμαρίου 1) Άποσέτι υπό τοϋ Ιωάν. ΜατΟ. Λίτιν* έχί τής έκ δραχ. 421 τελευταίας προσφορας. 2) Νίθαυρι υπό τού Γεωρ. Σέρϊ: επί τής έκ δρ<χχ. 881 τελευταίας προσφορας. 3) Βυζάρι υπό τού Έ[*;λ. Καούνΐ) ί%1 τής «κ ϊραχ. 171 τί- λίυταί'ας προσφορας. Ί) Άγιος Ιωάννης υπό τοϋ Δημ, Γ. Δασκχλαντωνάκη ίπί τής έκ δραχ. 872 τελευταίας προσφοράς. 5) Πλάτανΐ; Δοχρΐά βΐΕΟ τοΰ Άριστ. Β. Σταυρακάκη έ^κ τής έκ %ραχ 421 τελεβταίας πρβσφορας. Επαρχίας Αγ, Βασιλε ου 1) Πρέβελη υπό τού Νικολάου Γιοηκουμογιαννά/.η έτΐ* τής έκ Ιρ. 345 τελβυταίας προσφβράς. Έκτίθίται επί ίσης ί'.ς τ.λε ιωτικήν δ*)μεπρααίαν εκμισθώ¬ σεως ο φόρος τής οικονομικήν περιφερείας. 2) Κούμΐα Κουμόβρυσι οριζομένης πρώτης προσ¬ φορας ίραχ. 1100 μή δημοπρατηθείσης κατά την διά τής δπ αριθ. "'Ύιοίϊ *· ^· διακηρύξίως όρισβίίσαν ήμβραν. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Έπαρχία Ίεραπέτρον» 1) Βασιλική ύκό τοϋ Έμμ. Καραμανωλάκη επί τί)ς έ) δραχ. 575 τελευταίας προσφοράς. ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ Κατά τάς έχαναληππκχς τελ3ΐωτικάς δημοπρασίας ττ]ς έκμι- σθώβ-εως τού φίρου επί των συγκομιζομένων δημητριχ/.ών προϊ- όντων των ά/ωτέρω άναφϊρομίνοεν περιφεροιών όρίζθνται ώς πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί κατά τάς προηγηβείσας α*, «κυρωθείσας ϊημοπρασίας σόν τί) προσ- θήκ·); τβθ ποσοθ 5 ο)ο καθ ό έπλήοϊοτήθησαν. Κατχκύρω<κς των δημοπρασιών Ή όριστική κατακύρωσις -»δν 5ΐ)μοπφασίών τ*5ς έκμισθώσΐο)ς τού φόρίυ έκ·ίτων συγκομιζβμένων δημητριακών προίόντων των ανωτέρων οικονομικήν πίριφερϊΐών γενησεται την 18 Ίοβνίου 'Β. 'έ. ημέραν ΔΛΐτέραν καί ώραν 1? π. μ. ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Οί όροι σ»μφώνως πρός -ούς όποίους θά ίιεςαχθώσιν «ι χρϊ- κϊίμεν»ι έχαναληπ·κκαί τιλιωτικαί δημοπ-ρασία* είναι οί αύτοι οί άναφ«ρ:μ*ν3ΐ είς την όπ' άριθμ..8*1/*»! καί χρονολογίαν 81 Μαρτίου 1912 (?ύλ. 26 Τείχ. Γ'. 1912 διακηρίξιν ύμ4ν). Έν Χανίοις τή 7 Ίαυνίου 1912. Ή ΈνταναστατικίΊ Διοι κητικη 'Βπν Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!) Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΙ