92595

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ1Δ01 ΤΗΣ ΚΤΒίΞΡΝΗΙΕΩΙ
  Κ Ν ΗΡΗτΗ
  Τ-.ΥΧΟ— ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χαν.οις τή 11 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 55
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  1ης ΓαχιτόοοιΐκΛς καί Γηλεν·£(ΐφ.κηζ
  Α»ϊνθύν<ίεως Κρήτης Ώς ήμίραν ενάρξεως τή λβΐτουργιας τ;ϋ διά τοΰ ύπ' αριθ. 34 έ. Ι. Λιαταγματος ιΐ,ς Λιοι*ουσης Επαναστάτας Έτιτρο- πής συσταθέντος 'Γβχυίρομικοΰ Γραφειου Αγ. Γαληνης όρίζο- μεν την Ιην έπομίνου μηνός Ιουλίου ημέραν Κυριαχήν. Είς τό Γραφείον τ0θτο θέλουσιν υπαχθή αί βγροτκαί πίριφί · ριιαι των Δ ημών Κουρήτων καί Μελαμπων. Έν Χανίοις ττ} η· ΊοιΜου 1912. 'ΈκτήςΤαχυίρομικήςκαίΤηλεγραφΐιιήςΔιευθύνσεωςΚρήτης) Αριθ. Πρωτ. 1068 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗιΊΤΙΚΒΣ 11ΑΚΙ0Δ0Σ1ΑΣ Λαβόντες ΰττ" δψει την ΰπ' αριθ. 72 Ι- Ι. απόφασιν τής όλομελείας τού1 Δημοτιχοϋ Συμβουλίου Χανίων, διά της ίιττ' αριθ. 182 έ. ε. άπφάσεως τοθ κ. Νομάρχου Χανίων, δι' ής ά.ιιυρουντα.ι τ* πρακτικά της κα.τά την 28 "Απριλίου Ι. Ι- ένεργεθείσηζ πλειονοτικνίς δημοκρατίας διά την επι 4 ϊτ>) έκ-μίσθωο-'ν των είς ΚχλεΛαπησί α .
  άριστερά καΐ α'. β1. κ*ϊ ε'. δεξ'« των επερχόμενην της πόλε¬
  ως Δημοτικών μ*γ*ζείων, κριθείσης ώς τελείως άσύμφορα
  τής τελευταίας
  τικών
  Ότι διά. την έχμίσθωσιν των είρημένων τεοσάρων δημο-
  μαγαζείων ενεργηθήσεται έ;ταν*λτΐπτική πλ.ιοδοτικη
  οσμοπρασία την 16 Ίουνίου .. ε. τ,μ-ρχν Σάββατον καί
  ώραν 10-11 π.μ. έν τω Νομ*Ρχι«κψ Καταστήματι^ ενώπιον
  της νομιμου έπιτρ&τςείαί συμφώνως πρός τούς έν της ΰπ αριθ
  *74/ έ. Ι. διακηρύξίΐ ημών καίτης σχετικης υπό χρονολ.
  5 Απριλίου έ. Ι. συγγραφί; άν*γρ·9ομίνους «ρους καί
  συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τ?
  Αριθ. Η;ωτ. 9
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Έπιτροτΐη τής Κοινότητος Χανίων ϊηλίΓ ό'τι, ΐκτίθησιν «ίς
  φανεράν πλϊΐίδοτιν-ήν δΐ]ιιοπρασίαν, σ,ψφ,Λνως τώ Νίμψ, την
  ιν των Κοινοτικώ,· χ.ΐημ3(ΐω«.
  1) Τα; κάτωθεν τοϋ Δημ3;ικ.οϋ Σχβλειου Τερσανά κα· πρός
  την θάλασσαν άπθθη/ας.
  2) Την κάτωθεν τοθ αΰτο3 Σχολείου Τερτανά καί Ιναντι τής
  άνω «τοθήχης ι τέραν τοιαύτην
  3) Το κατωΊιν τή; τοράτσϊς τοθ αΰτοθ Σχολ*(ου μαγβζιΤον.
  Ί1 έμίσθα)σις γίνεται άπό 1 Ιουλίου 1912 μέγρι 30 Ίβυ-
  νίθίΐ 191 Ί διά 2 Ιτη κιχωρισμίνως δι' £<αστον τούτων. Ό μισθωτης ΰιΐοχριοίται νϊ ιΐροκαταίάλτ) είς «ξαμηνι- αίας ή τριμηνιαίας δόσιΐς τό μίσθω,ια καί νά παρασχη άξιόχρε- ων ίγίνητην, ΰποχρεούμενον άνευ τού δικαιώματος τής διζή- σία»ς /.αί !-α ρίσεως διά την καταβολήν το3 μισθώματος καΐ διά τάς συνεπείας, έν περιπτώσει καθυστερήσ*<«ς αυτών, δ» θίλ»ι ΰποδιιξει κιτα την ίνέργεΐϊν τής δημοπραοίας. Ή δημοπρασία έν»ργηθήσεται είς τό Νομαρχιακόν κατά- στημα Χανίων την 27 Ίουνίβυ 1912 ημέραν Τετάρτην κοί ώραν 10—Η Χι μ· ενώπιον έπιτροπής αποτελούμενης έκ τοΰ Νο¬ μάρχου Χανίων ώς προέϊρου, τοϋ Ε'ιρηνοϊικου Χανίων ^ των νομίμων αυτών άνϊπ>ηρωτών, καί ενός μίλους τής ««ιτροπής
  Χής Κοινότητος.
  Ό μισθωτης ύποχρεοΰται είς την συντήρησιν καί παράδοσιν
  των χτηαάτων, εί, την λήξιν τής ενοικιάσεως, έν χαλΐ) κατα-
  σΐάσει.
  Τί πρΐκτικά τής πλϊΐοδοσίας ΰπόκεινται είς τή» Ιγκρυιν τή".
  Έπιτροπής τής Κοινότητο , Χανίων, ήτις Ιχιι τό δικαΐωμ» κα-
  τά τό ϊοχούν αυτή ν» έγκρινχ, ή μνι αυτά, χωρίς ίκ τούτου ί
  τελευταίας π/.ειοοότης ν' άπο«.τ? ουδέν δικαιωμα κατ' α^τής.
  Τα χηρύχειχ καί ίςοδα των σχν»φΐησομ·νων συμδολαίων
  ίαρΐνουσι τ^ύς μισθωιάς.
  Έν Χίνίίΐς τί 31 Μαίου 1912.
  Τα Μέλη
  Γ. Ν. Φουρναράκης
  Ι. Μ. Λουγ2άκης
  Ίουνίου 1912
  Ό Δημαρχος Χανίων
  Έ. Μου·ντάκης
  Αριθ. Πρω·:. 17
  6
  •Π Ένοριακη Επιτροπεία Νεαπόλεως
  Δ ιακηρύττει 8τ (,
  Έκτίθιται είς διαγωνισμόν μιιοϊοτικτ'ς δημοπρασίας κ»τά τί
  ίιπο τ«3 άρμοδίου Μηχανικόν1 βυνταχθέντ* καί ύ«ό τ«5 Δ9
  Γ
  *
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοϋ των Δημοσίαν Ιργων θβωρηθί,τα διαγράμματα τού συμπλη- ] καίωμα κατα τό δοκοϋν αύτφ νά έγχρίντ; ή μή αΰτά λαμβάνων Ιχ'
  ρωματικθϋ «ροϋιϊθλογισμοΛ συγγρίφήί ϋποχρίωσεων ή άποπερα- όψει το συμφέρον τής Ένοριακής 'Επιτρςβειας χωρΐς^ έ* τούτυυ
  τωσις τοϋ οί*ο3ο^ικοΟ μίρους τού «ν Νεαπόλει Λ.αθ»δρικο3 ΝαοΟ Ι να άποκτί ό τελε,,ταϊος μ$ιο3ότης ουδέν κατ« τής "Επιτροπείας
  τής Μ*γαλης Παναγίας. ! «ΐχαια>μα.
  Άρδρον 1. Τα έργα προϋίθΑογιζονίοιι κατά λεπτομερή εκτί¬
  μησιν εις τό ποσόν των $ραχ^ Ιίί,οϋΟ περι,αμ6ανομενου χαί
  τοϋ ιίθσοϋ τώ» οραχμών 200 δι" απροοπιους δαπάνας ίφ' ών
  ούό"»ν δικαίωμαίχκ ό ίργολαόος.
  Ή Ιχιιτωσίς γενησεται*πι τοΓς εκατόν είς ακεραίας μονάδας.
  Άρδρον 2. Ή 8ηι*ο*ραοι* τελείωτΐΛϊ) ι,ύνα ενεργηβησίται »ν
  Νεαπόλει και έν τώ Γραφείω τή*, 'ανορΐακής Έπιφοκειας καί
  ινωχιον ϊ7.ιτρο«£ΐας αποτελούμενης α*3 χον Νομάρχην Λασηθιου
  ώς Πρόεδρον, τον Πρόεδρον των ιΐρωΐοόΐχών ή τους άναπΛηρω-
  τ«ς αυτών, τον άρμςδον μηχανικόν κ^ι τον &κ των μίλών τής
  Ένοριακής ταυ'.ης Επιτροπείας Ιωάννην Έμ,Α. Άλεξβκ/ιν την
  Ιην ΊουΑΐου ημέραν Κυριακην κοί ώραν 10—12 %. μ.
  _"Δρ9,.ον 3. Πάσα προσφορα βα συνοδεύηται υπό τοϋ προβλε¬
  πομένου περί δημςπρίσιώ^ και &χ.τϊλίσ<;ως οημοσίων έργων Νο- μου όριζομίνου πιστοποιητΐκςί, συμφώνως τω αρθρ. 1ϋ καί υπό γραμματίοκ βεδαΐουντος την είς τι των Λτ,μοσΐω» Τα|*Εΐων ή τής Τραπέζης Κρήτης καταθοίν ^ογψ ιγ^ήσιω; είς χρήματα ή όμολβγιας τής Τραπέζης Κρήτης κατ« την ιπι τής ίκδςσεωςτων οξιβς κοσοϋ ίραχμών 1000. Άρθρον 4. Είς τόν ΐιαγι«νι?μόν δύνανται νά λάβωσι μέρος /αί άλΛοίαποϊ σί,μμθρφβυμινοι πρός τας διάταξης του~ερί δημ^'ρα- οιώνκαίίιιτίΑ.4σίΐι)ς δημοτιων έργων Νομο^ καί λοιπούς τη» 11ο- Ή οημοπρασιαδιεξάγεται δημοοιως. Οίσφρα(·ισμένος φακ»λ- λος έν ώ είναι ίγκικλιισ^ίνη η προσφορα τίθεται όμοθ μετβι των ιν τώ ανωτέρω ά,.()ρφ μ^ησθενΤΜν εγγράφων καί σημειωσεως ^μ- ι ο Ονθ^α, ιο ιπαγγ&Αμχ και Τΐ,ν κιτοικιαν τού μειο- ϋ, ΐντ:ς ίιυτερου φακιλλθυ όστις παραοιδ^ται έσφραγίσμί- νθς εις τον 11ρο*ορο^ τής Έπ.τροπης σϋνεδρΐίί,ουσης. Ό Ιΐρό»- ?ρος «ριίϊμεί τους φακΐΛλους καΐα ταςιν τής «γχ«ιρη«ως των. Άβως αποσφραγιζονται οί «ξωτβρικοι φακίΛΛοι, ή θε Έπι- ςημειοΐ, ιφ'έχαστου το όνοΐΑα αυτού και τον αΰςοντα τού ίξωτεμκοϋ φακελλου, χαι καταγραφιι ϊνπρωτοκολ/<φ τα εμΐ:εριΐχ:μ*>α χατα τό ά'ρδρ. ) Ιγγραφα. Έπειτα οί ϊν τί)
  τής συνεδριάσεως παρευρισχομίνοι αποσυροντϊΐ. ή δέ
  πειβ ιξελεγχουσα κατ' ιϊιαν τα έγγραφα αιτοφασιζει κατ'
  όνομα τους *'4 τόν διαγωνισμόν παρχδικτεους ση^ίΐοϋσα τοΰς
  λογους δι* (.υς τυχόν ^α άπεκλειε τίνα των μειοδοτών.
  Άρθρον 5. Ιΐβσα κατα παραδϊσΐν των άρ^ρ. 8 και 9 προσφορά
  ι ιν αι «παραίεκτος καί >πισιρέ^»ιαι κρός τον ίπ.όΌντα ταυιην χω-
  ρίς ν» «νο,χθγ; ό περικλειων αύτην φακελΛος.
  Μ»ιβ τον έλεγχον ιών ίγγράφων ή συνείρίασις απο».αΟισταται
  έκ νεου ίτ,μϊσια, ο ίε Ιΐροίδρος «ποσφραγιζίΐ τον ε*, των τιρ5ίφο-
  ρίν ΐίλιΐα /,ατα την αριθμητικην αυτών σ<ιραν καταχωριζει τα πβρκχομεν» αυτών «ν πρωιοχθλΛω »αι αναληρυττει τϊλ»υτ1^^^ν μιιοόοτην τιν πρ5οφ»ρομ*νον να ίκτ«Λέσις το έργον είς τιμήν συμ- γερ<»τέραν. Άν πΛεΐί·ν«ς των δια^ωνιζ^Γϊνων ήΟ»Λον ττ,ν αύτην συμφίρωτέροι» προοφ^ραν η 4ημοιΐρίχαι;ι έ- ν*τ«ι βι' ένσίραγισιων προοφορών αύθις και ιίαρατιινβϊαι »πι ύ^ι>
  ώρας μί,ταςύτών ιτροσ»ν^·ί»θντων τας αύτβς συμφιρο-.έρας τιμάς.
  "Αν δ* ούτοι τυγχανωτιν άτιονιις τοτ* ειαναΛομδανιιαι ή ίη-
  μοπροσια χαθ' ορΐιθη^ομίνην ίπό τής 'ΙΙιτκ;ρς>τ(εια, ήμΐρ^ν ή;ις
  ϊέν δύναται να υπϊρδ^ την 15 απο τής ιτρωιης δτ,μ^π,νασιας. 11
  {ε δευτέρα αυτή ίη,Αίπρααια είναι ίγΛυρως μ.νόν 5«ν ο άς των
  διαγωνΐι,ομενων κΛμ,^ ίκτττωβιν μιγαΛητΐριν τ»)ς γενίμίνης «,ϊ
  την πρώτην 8ημοτΐρ«σιαν.
  Αρδρον ο. Είς τους »,α;α τόν διαγωνισμόν άκΐτυχόντας έπι-
  στρϊ?ον.αι τα λ^ΐψ ίγ-)υησεως καΐατίθβνΐα χρΓ(ι»ατα ή ομο/,ο-
  γιβς, εντβς τριών ημερών απο τής 3,(μ3'ρασιας, τή
  ά^οί.ςυ 14ροίί?5υ τής '^πιτροττ*ιας π
  ή Λιε«Ο^ντ»ί ΐώ^ Κβτασ η.*ατων ίν
  τεϊησ»ν.
  Ά
  7. Ό ίργολαβος ύποχειται »ϊς τας διάταξης τοΰ π«ρί
  ών καί ιχ,ιΐΛΜίως ίημοσιων έργων ύπ' αρι9. 35ϋ
  8. Τβ ΐ5ρα»,τι*ά τής ό~ημο«ρ«σιας ύπόκεινται εις την
  τοδ επι Τής 11αιδ«1»ς Έκιτρβίΐου, δντις Ιχει τό δι-
  Άρθρον 9. Τα διαγραμ,ματα ο πρου^ολογισμός καί οί δοοι των
  συμφωνών εισί κατατεθειμένα είς τι Γραφείον τής Ένοριακής Έ-
  Λΐτρςπεια; Νεΐπολίως «ίς την δ ά«»οιντών βουλομίνιιίν ν* λάβωσι
  γνώσιν αυτών.
  "Αρθρον 10. Τα κτ,ρύκεια κ^ί ίςοϊα τοϋ συναφθησομίνου συμ-
  δολΐίου ίπιδαρυνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Νεαπόλει τί) 14 Μαίου 1912.
  Ό Πρίεόρος
  χ Πέτρας Τ11ΌΣ
  "Ο Γραμματεύς
  Ν, Γ. Ταμ,πουρατζαχης
  "Οτι ακριδες αντίγραφον
  Έν ΝεαποΛϊΐ τή ΐ5Μαίου
  Τα Μέλη
  Ι. Ν. Καφφετζάκης
  Ί.'ίίμμ.Αλεξάκης
  Ι. Γ. Τσιχλάκης
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Ταμττουρατζα*ης
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήιιαρχος Κ.αοα>οοκα^ιόαΐ4ίων
  Γνωσΐοποίεΐ ότι,
  Κατά την 15 Μαί^υ έ. ί. εί/ρίθη ίν τή θισ·ι «Μανωλιου-
  ίιανών χηπου^» τοϋ χωρίου Καρανου μια αίς αίεσποτος με^'
  ενός αρρ^νβς ϊριφιου «ί)'>αζνν;ος χ,αι μ£ χαραλτηρισςιχα η μέν
  <>ις ψίροχεΑη 5—6 γίννών με σαμά δικοΰτσαυτη τό ίί ϊριφιον
  ωσαύτως όκιυτοαι,ΐθν και ψ^ρθχελον.
  ΙΙρί^καΛείίαΐ Οθεν πά, ό γνωριζων αύτην τε και τό έριφ<ον ώς ϊίιον τςυ»ΐήμϊ ίνα ·ν^ 2ελα ζ10( ημερών ατίθ τής εις τ»|» 'ϋ,π.βημαν Εφημερίδα όη^οσιειισεως τής παρούσης, παρουσϋΐθ'ί) ενώπιον τού ^η,Αΐχου ΚαρανοΐλαφιΙαχ,ΐΜν «^.θΐαγω^ σ-·ναμ.α τα ύίθ τοϋ Νομου οριζομενα απβέεΐΑΐΐκχ μΐσα καί π*ραα&^ αυτήν ώς και το έριφιον, αΑΑως έκΚΐΐ,,ϋησΐνΐαι η,ρϊ, οφϊΑος τού Δημο^ι. Έν Καρανω τή 23 Μ αί ο υ 1^12. Ό Λήμαρχος Καρανοσκαφιδακίων Έ. Γ. Πενταράκης 'Δρισ. Ιΐρωτ. 4480 Ονόματι τοϋ ΒαοΊλέως των ΕΛλήνων ότι ·α Ό «αοα Ηαωτοαικαΐι; χανίων ±ιΐ«ίαγγ;ελει;ς οί Ι) Γεωργιος 1. 'ΛΑιςαοραΛης η — »Λ«ί *αΐ5.- μ»η, Α,τοκορων^^ *αΐ 1) ^τ.φ^ινος ΤραχχΛβχης ή Τααν- ΑαιυΐΑθς Α,.ωνΛ/α Κίραμειων Κυθωνιας «θΛΐτΛΙ "Εα- κ^ι λρισϊυινίΐ οροοί-ςβι, *»ί«]γορο3νται ώ, υΐαιτυι τοΰ μ·τα τ^υ Ιωάννου Κ, ΧαΜο.Λακη *αι ^'I5 βνοι σι»να»εφΛσισ«ν την ί ί *Γ^μ£»ης αςιοπβινου πραςεως και εν*Λα τιίύΐης σ τες α,ιοιΟΛΐΐϊν πρις «ΛΛηΛθυς συνδρίμην »ν γνώσει μθνως «.»ι ίινευ της σ^γκ».ααϊσϊως τού έχοντες θίχ,αι»μί κν^κνος Ιλαθίν εις ττ,ν Ααιοχην των ςενα *ινη:β ίΐτη,Αατ» ότι απο τής 26 Ψί&ρουαριου 1Μ12 μεχρι τής 1ο Λΐ^ρτιου 1 ίόιθυ ίιο-ς »λ των ϊν τφ χωρίψ ιΐίροολια Κυθωνιας 11ερι6θΛΐΜν των Ιδραημ ΛΐαΑμίυτ3ΐΑη και Άντωνί&ιι Α. 4α».η Λγ^ο}3.ι. πενταΑθαιας ο*αθας Λεμΐνια »ς ών διακοσίας όχ«· οας Λ^^ίζΛν ίκ των περιοολιων τού εΐρημινοα Άντ. 11-»ιτ·—~ ολαγ, /.μ άΟΟ οκάδας «α των ϊΐερίίολιων τοϋ '1ορΛ/)μ. ί1*%γ·ο·>'
  ταχη αςιας οραχμων 2υϋ *αι ότι την 20 Μαριου 1912 π«ρί
  ώραν Ί π. μ. α, των πε^ιδοΛΐων τού Λΐο^ταφα Βέη Άληί'ω"
  κϊ,μίνων «ν τώ χωριω 11ίρ64λια Κυΐωνυις αφήρεσαν *«'-
  87 ό**4ας Αεμονια αςιας οραχ. 34,80 «νηιιοντβ *'ί τ:ν
  Δ οια νά τα ίχωαι παρανίμως ώς '2ι0'
  σης
  κτησιβ' των.
  ?Ι*2ί
  «β*
  Έπειδή τό άνόιιτμα τουτο προδλέπεται χαι τιμωοεΐται άτό
  τό αρθρον 57, 109, 371 καί 373 το3 Ποινιχοΰ Νίμου, χα-
  ;2χτηρίζίται δέ ώς «λημμέλημα.
  'Επιιϊή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί άννοεΤται ό
  ίόιτος τής ϊιαμονή'ς τού.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 κα! 406 τί|ς Ποινκής Δικον-μίϊ;.
  Καλούμεν τόν είρημένον κατηγίρούμίνθν Γνα ίμί^νιοθη αυ¬
  τοπροσώπως ενώπιον το3 άν.ροατηρίου τοϋ Πο'κτοδικιίου Χανίων
  την 12 τοθ μηνός Ιουλίου τού ίτους 1912 ημέραν Πέμπτην
  χαί ώραν 8 π. μ. Γνα ϊικ«θη ώς Ιπαίτιος τής «τεθείσης
  πράξεως, άλλως θέλει δικασθή" ίρίμην συμφωνως ιφ αρθρω 407
  τ?ς Ποινικής ΔίκονομΙας συγχοόνως δέ καλούμεν αυτόν 8πως
  >ά6η γνώσιν των έγνοάφων τής διχογραφίας.
  Έν Χανίοις τϊ| 17 Μ*ίοιι 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. —κουλας
  ΟΓ κληθέντες μάρτυρες
  Αντώνιος Α. Παπαδάκης κίτοιο: Πεοίόλια Κυίωνίας
  Μου»ταφ5ς Χαλήλ Αληγιζάκης χάτοΐκοΐ Χανίων
  ΊδραήμΜ. Μαγμουτάκης » Περ66λια Κυϊω>
  Μιχαήλ Δηυι. Διαα,κντ.ύλης 'Ρινωυ.οτββγης
  Ισμαήλ Άλή Μοτζάχης Χωροφύλίξ
  Εγγραφαί πΓος άπόϊειξΐν
  Ή υ** αριθ. 26 =. Ι. ϊκθίσΐί τοϋ Σταίιοϋ Πβοιβολίω^
  Άρμόϊιος δικαστικός κλητήο παίαγγέ"λλετ-ίΐ ό'ιτως ί> αντί¬
  τυπον τοθ παρόντος τοινοκίλλήστι «ΐς τή τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ κατηγορουμένου καϊ έτερον τοιχοιΐολλήστ, είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αΰθημ»ρόν.
  "Ο Είσαγνίλίΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 4488
  » Διεκπ. 2734
  'Ελ' Όνόαατ» τού Βασιλέως Γεωργίου
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά Π^ωτοδίκαις Χανίων γγ
  Έπείδή ο Στχδρος Μ. Πατεράκης, πολίτης Έ'λην,
  Χριστΐανός Όρθόδοξος καί νάτοι-.βς Κουσ-ιογέρακον Σιλίν^υ
  χο.1 ή?η φυνέ8(χ3ς χατηγορεϊται ώς ίιπαιτιος τ^3 ότι την Π
  Δεκεμβριού 1911 κβρί ώραν 4 Ι]2 μ. μ. υΐίταδάς είς την έν
  τή συνθίκία « Παπαδΐοό » τοΐ χωρίου Λε:6ιϊά Σΐλίνου ^κει-
  μένην οικίαν τοϋ Νικολά-υ Πουμακ4κη. «χ <α<.6:υλίϊς α*έ- κτεινε ενα βοί5ν καί £ν ιιοσ>.όριον άξίας 215 δίβΥ.. πυοδδολήίαί
  ■'-ατ' αύτβν ϊιά πυ;εβόλ-.υ δτλ^υ ττβπληίκμέν&υ ττ^οί"8θ€ χ.ι
  σφαΐρών άνήχον-α είς τόν είρημίνον Ν. Κ'-.υμϊκίκην.
  Έιτειίτ; το άνόϋηαα Γθ3το ιιβϊβλ.πεττ' κβ· τιαωρεΤται
  «πό τ'άρθβίχ 1 «αί έπέμιενα το3 ΰπ' αρθ. β6ό τοϋ Ποινιχοί
  Νόμου, χαοακτηβίζεται δέ ώς *λη*μί)τυ·». > ,
  Έπε·δή ό κ*τ»ινορίΐΰϋβνϊς οΰτος είνε άκών α« αγνΐεΐχαι
  ο τοτός τής ίιαμονήί- τού.
  Ίδόντίς ?αί δα 5ο»ρ* 405 χαί 406 τ-ς Πό νΐκτΐς Διχονομιας.
  ^«λοΒμεν τον είοημένίν κατηγθί--ΰμενον ίνα έ^.φανισ«ή
  αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ" άκροαττρ!ο^ τίΰ Πιωτοδικείϊυ
  Χανίων την 12 τοϋ μηνός Ιουλίου τοϋ ίτο^ς 1912 ήμίεαν
  Πίμιΐτην Μ' ώοαν 8 π. μ. ίνα δικασθή ώς ύταίτιος ^ τής
  'κτίθίίσης πράξεως, άλλως θέλει ϊικα-θ'. βρήμην συ·Λ?ώ'.>ς
  τω ά?θρω 407 τής Ποινικής Δικονοαίας, συγνράνιος ίε
  κιλοϋμ»ν αυτόν 8*ως· λάδτ, γνώσιν των εγγράφων τής δικο-
  γρί
  Έν Χανίοις τή 17 Μαίου 1912
  "Ο Εισαγγελεύς
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντες μάρ-.υρες
  Λίικόλαο; Κουμακίκις κίτοικβς Λειδαϊά Σελίνου
  Μιχαήλ χτ. Παπ^Περός » » »
  —τυλιανός _·. Παραδερός » » "
  "Εγγρα»α τρό;
  Ή ύπ' άριθμ. 51 1911 Ικθεσΐς «3 ΣταθμοΒ ΚαμχανοΒ
  Σελινου.
  Αρμόδιον δικαστικός κλητήρ ιτα?αγγίλεται 8πο»ς 2ν
  αντίτυπον το8 πϊοόντος τοιχοχολλήΐιο «ίς την τ«λ«υταίαν
  «ατοικίαν το3 κ^τηγορουμένου καί ίτερον τοιχοκολλήσ-5 είς
  ϊημ,όσι* ιιέρη.
  Έν Χανίοις ούθημερόν
  Ό Εϊσΐγγελ«δς Χανίων
  Γεώργιος Σκουλάς
  . Πρωτ. 4711
  » Διεκ-. 2868
  Έν Όνόματι τού Ι*-»σ·λέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνβιΐει των άρθίων 405 καί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν ΐπϊκλοιΐή κατηγορούμιενον Παναγιώτην Ι. Βλαν-
  τήν, ποώην κά'.2·χον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονήν Γνα
  προσέλθη αύτοπροσωιτως την 26 "Ιουλίου τοθ ίτους 1912 ημέραν
  Πέμπτην χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού άκροατηοίου τού Δικα¬
  στήριον των ΐναϋθα ΙΙοωτοϊιχών πρός βπολιγίαν τής ώ{εΐοη-αι
  άξιοποίνου ιτράξ«ως τ·ϊ)γ· άνΐφερομένης είς τό «λητήριον Έπί-
  χριμά μας ΰπ' αριθ. *10β1]773Α τής 31 Δβχεμδρίου 1911, άλλως
  θέλει ίικασθή Ιρτ,μην.
  Έν Χανί0Ις ττ] 23 Μϊίου 1912.
  Ό ΕίσαγΎ*λ·υ; Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόδιος δικασακός *λητήρ πβραγγέλλεται ο'πως ίν άντίτυ-
  ιΐο» τής παρούσης *λήσρο>ς τοιχοκολλήίη είς ιό ϊτ,μ.σιώτερον
  μέρος τού ■χωρίο^ τοϋ κατηγθίουιιένου καί ϊτερτν είς την έδραν
  τίϋ άχροίΤΓιρίου τ;ϋ Πρωτοϊικείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  •Αριθ. Πρωτ. 4712
  » Δίκ~. 2869
  Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δ νάμ=ι των άρθρον 405 406 τής Ποιν(κής Δΐχονομίας
  Καλο"ϊμίν τΐν επί κλοτνή χατηγορ^ύμενον Ευάγνελον Ι.
  Σισ£ΐΐχά«.ην χρώην κάτοικον Χανίων κα! ήϊη αγνώστου
  ίιαμ-νϊΊς ΐ>α τροσίλ(,τ( αΰ-απροσωπως την 26 Ιουλίου τοΰέτους
  1912 ·;μ6ραν Πίμ·~την *»ί άριν 8 *. μ. ενώπιον τςΰ άχροι-
  τηρίΐϋ των ϊντ3ύ*)α 11,:ω;ίίι>ών πρός απολογίαν τής ώς
  ε'ρη-αι Ίξιοιιί· ου ιτΓάξεω' τής άν^φερομίντ,ς είς τό κλητήριον
  βέσιιβμά ι>ας ϋπ' αριθ. 110β1/77Λ3 τής 31 Δικεμδρίο.» 1911
  ίλλω, Οίλει ?ι*ααθ' έρήμτ,ν.
  Έν Χ.ν.οις τή 23 Μβίου 1912
  Ό ΕΊσαγ,ε'λές Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Ά;μόϊιος ϊιχαστΐίΐός κλητήρ παραγ·;ίλλεταί Οπως έ*ν
  ανχίτκπ·>ν τής παρούσης ν,λήσεως το^οχολλήσ·^ »ϊς τό
  ϊημοΐιώτερον μέρο; τ-3 χωρίου τοΰ χατη-. ορουμένου καί έτερον
  ί'ις :ήϊ είραν τοΰ ά<ρίατηρίου χοϋ Πρΐϋ-ιοδ χείου Χανίων. Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Εισαγγελεύς Χ: νίων Γ. Σκουλάς ΆβιΘ. Π:ωτ. 5145 ο Δΐίκπ. 3168 "Κν 'Ονόιιατ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθοων 405 καί 406 τής Πιινκής Δικονομίας, Καλούμεν τόν επί κλοιςξ κα:ηγοροΰ,Α«νον Μεχ. Σουλεϊμάν
  *»*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Μπετράχιν χρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου ίιβμο-
  νή; ινα τροσέλθΐβ αυτοπροσώπως την 26 Ιουλίου τοθ Ιτους
  1912 ήμέοαν Πέμπτην καί ώραν 8. π. μ. «νώπιονν το3 άχρο- ,
  ατηρίου τοθ Διχαστηρίου των ενταύθα Πρωτοδιχών πρός πεοαιτέοω ;
  συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποίνου κράξεως τή; άναφερομίνης |
  είς τό κλητήριον Θίσπισμά μας νκ' αριθ. 3008)180*) τής 4 Ι
  Απριλίου 1912 άλλως θέλει δικασθή* ερήμην.
  Έν Χανίοις τη 5 ΊουνΐΌυ 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόδιος δικοσΐικός κλητήρ πβραγγέλλίται 8πως Ιν άτί-
  τυπον τής παρούσης κΧήσεως τοιχοκολλήση είς τό δημοσΐώτε-
  ρον μέρος τοθ χατηγορουμένου καί έτερον είς την έδραν τοθ
  άκροατηρίου τοθ Πρωτοδιχείου Χανίων
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 5215
  » Δΐεκπ. 3209
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Εισαγγελεύς Χανίων
  Πρός τόν ίπί χαταχρ. δηλητηρίου χατηγβροΰμενον Γεώρ. Τ'
  Κουφουϊάχη πρφην κάτοικον Χανίων καί ηίη αγνώστου ϊιαμονή'ς
  Καλεΐσαι ό'πως έμφανισθ-ξς αυτοπροσώπως ««ώνιον τ -Ο άχρο-
  ατηρίου το3 Δικασΐηρίου των ενταύθα ΓΙ^ωτοδικων την 26 το3
  μηνός Ιουλίου τοϋ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην χαί ώία«
  8 ιτ. μ. *ρος συζήτησιν τής υπό ·χρονολογί«ν 1 Μα(ου 1912
  έφέσιώς σου κατά τής υ*' αριθ. 243 τής 26 Απριλίου 1912
  αποφάσεως τίΰ Είρηνοδκΐίου Χανίων άλλως θ;λ*τι δικασθή
  έρήμην.
  Έν Χανίοις τί) 7 Ίουνίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόοιος δικαστιχός κλητήρ τταριτγγέλλεται όπως Ιν αντί¬
  τυπον τής παρούσης χλήσεως τοιχοκολλήση είς τό δημοσιώτβ-
  ρον μέρος τοθ χωρίου το3 κατη ^ορουμένου καί έτερον ίΐς την
  Ιϊραν το3 άχροατηρίου το3 Πρωτοδΐχείου Χανίων
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 5216
  "Αριθ. Πρωτ. 4979
  ......»..........ΔιεκτΓ. 3059
  Έν όνόιιατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 χαΐ 406 τής Ποινκής Διχονομίας.
  Καλί3μεν τόν ΐπί «αβΛβίσει άστυνομικϊίς «ιτιτηρήσεως κατη·
  γθρούμένου Κυριάκβν Κ. Πβτράκιν. έκ Κλαδβυριανών Κισσά-
  μου πρώην κάτοικον Χαλέπας καΐ ίβΐ) αγνώστου 8ισμο«ήί ίνα
  ιτροσέλβη «ΰτοπροσώπ'ος την 26 Ίο,Λίου 1912 το3 ϊτους 19"?
  ήμέριν Πεμπτην χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοΰ άκροατηρίου το3
  Διχαστηρ^ου των ενταύθα Πρωτοϊικών π»Ός άιτΛογίαν τή-: ώς
  είρηται άξιοποίνου ιτίάϊίως τής άναρεοομένης ίίί τό κ^ητήριον
  ίπίκριμά μας ΰπ' αριθ. 14Ι3/145ϊ τής 14 Μβρτίου 1912 άλλκις
  θέλει δικασθή ίρήμην.
  Έν Χανίοίς τϊ) & Μαίου 1912
  Ό Είσαγγβλεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόοϊος δικαστικό-; κλητήρ ιςαβαγγίλλε.ταί όπως εν αντί¬
  τυπον τής παοούσηί κλασεως τοιγοκολλήττι είς τό δημοσίώ-
  τερον μίρος το3 χωρίου το3 κατηγορουμένου κ«ί έτερον είς
  την έδραν το3 άκροατηρίου το3 Πρωτοδικείου Χανίων
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 3812
  ~ » Διεκπ. 2363
  Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειϊή ό Άσάν Μεχμέτ Καντεμάχης τέως κάτοιχος Ζήντβς
  Μονοφατσίου καί ήδη αγνώστου διαμονήν Κατκ;γορεΤται ώς
  ύπαιτιος 8τι έκ συστάσεως μετά τοθ ήδη χαταοΊχασθέντος
  Ρεμεντάν Χασανάχη ·ίίτοι ΰιτβ «ηι>ιηϊΐ »η·.~ί--------- .....-'■.......
  » Δκκπ. 3210
  Έν 'Λνόιιατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Εί<Ιαγγελβ«ς Χανίων Πρός τόν έχΐ χαταχρήσει ίηλητηρίου κατηγορουμενον Βχσ· Δ. Καλογιράκιν «ρωην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής. ΚαλιΓσαι βπως ίμφανισθης αυτοπροσώπως ενώπιον το3 άχρο¬ ατηρίου το3 Διχαστηρίου των έντα3θα Πρωτοίιχών την 2ίϊ τού μηνός Ιουλίου τοϋ ίτους 1912 ημέραν Πεμπτην χαί ώραν 8 π. μ. χρος συζήτησιν τής υπό χρονολογίαν 26 Απριλίου 19ΐ2 έφέ- σεώς σου κατά τ^ς ύπ'αριθ. 243 τής 26 Απριλίου 1912 αποφάσεως τοθ Είρηνοδιχεί^υ Χανίων άλλως σελετε Ιικασθή έρήμην. Έν Χανίοις τί) 7 Ίουνίου 1912 Εισαγγελεύς Γ. Σκουλάς Άρμόδιος διχαστικός κλητήρ πβραγγέλεται ό'πως εν ά»τί- τυπον τής παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήση είς τό 3ημοσιώτερον μέρος τοϋ χωρίου τοθ κατηγορουμένου καΐ έτερον «ΐς την ίίραν τοθ ακροατηρίου τοθ Πρωτοβιχείου Χανίων Ό Εισαγγελεύς Γ. Σκουλάς κ συστάσεως μετά τού ήδη καταίιχίτσθίντος μ Χασαναχη ήτοι υπό κοινοϋ συμφέροντος χινούμενοι συναπεφασισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξιοκοίνου πρά¬ ξεως χαι ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες άμβ[«αίαν πρός άλλτ! ■ λους συνδρομήν την νύκτα 5 6 Μα τίου 1911 Ιλαδον «Ις την κατοχήν των ίΧ τής θίσβως «Σ(Λρ!ςβ ^ - Μουκταοην Πεδιάδος 22 αίγας καί 5 /ράγοας άξίας μ?. ζο ος των40Ιλασσονο;τών400δ?αχμών άνήχονϊα εις τόν'ρ.ώ γι^ Ιΐετρουλαχην έν γνωσ,ι τής άλλοτριότητος των αύτογνωμόνος ««ανευ τ·ς συγκαταθέεσως το3 είρημίνου Ίδιοκτήμονος όπως ί/ουσι τοιαθτα> παρ,νόμως ώς ίϊιρχτησίαν των.
  άπό τ
  τοθ Πο,νιχοθ Νομου, χαραχτηρίζ,ται δέ ώς πλημμέλημα.
  Επειδη ο χατηγορο.μ,νος ούτος είνε άπών καί άγνο.ΐται
  ο τοπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' '^?Λ 405 καί 406 τής Ποΐνικής Δ.κονομίας
  Καλούμεν τον «,ρημενον κατηγορουμενον ίνα εμφανισθή αύ-
  .ίΓωΓςΐ0ωπ'.0ν τοαν«Ρθ«ηρίου τοθ Πρωτοδικ.ίου Έρα-
  .ι,υν,ν 12 τβ, αηΛς -οΛ,οϋ χο0 |τβ
  Πέμπτην κα, ώραν 8. %. μ. ?να ί(χαίΐθ- Λ ^
  ΙΖ4ΤΛΤ-Π ,ς Γ61 ϊιχασ9ή έρή^ν «^^
  3 ^ 'Γ^ Δίκ0ν0^ί' συγχρόνως ίέ χαλοθμεν
  όπως λαί, γνώσιν των Ιγγρί.^ Ιη-ς ίίχ9γρβ,{βς.
  Ηρακλείω τξ 18 Απριλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  —· Χλαπουτάκης
  χληθέντες μάρτυρες
  ρηϊ**Κ ^« Μουκτάρων Πίδ.άδος
  -
  Ι
  Π ΚοζΓράκης
  Α^· π«ρ«
  Ρο,σοχωρ(ων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Εγγραφα
  Ή ύπ' άριΛ. 45 τής 18 Μαρτίου 1911 ένθίβις το3 Σταθμοΰ ί
  Κβστελλίου Πεδιάδος
  Ή 6—' αριθ. 48 τής 4 Μαρτίου 1911 έκθεσις τοΰ Σταθμοΰ
  Καστελλίου Πεδιάδος
  Ή Σχετική ΔικογραφΙα
  Δημοσιευθήτω τό «αρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Ό Ε'ισαγγελεΰς
  Έ. Χλαπουτάκη;
  Αριθ. Πρωτ.3778
  » Διεκπ. 2340
  Έν ονόματι τού Βα<»ιλε'ω«, των ΈλλΛνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ. Έπειίή ό Κωνσταντίνος Ε. Σπορδαλάχης τέως χάτοικος Ήοικλείου καί ήδη αγνώστου διαμονής. ΚατηγορεΕται ώς ΰπαίτιος 'ότι την 19 Φεδοουαρίου 1912 έντός χατά την συνοικίαν ΐΒίυλιασμένη βρθτι» τής πόλεως Ηρακλείου χειμίνης οικίας των Εμμανουήλ Ξυμϊριτάχη βξ άμελείας, άπροσεξίΐς καί άνιπιτηϊιότητός τού άπέκτεινε δι» περιστρόφου πλήρους «υρίτιϊΌς χαί σφβ'ρών, τόν Εμμανουήλ Θιμ Κωστάχην τραυμβτίσας αυτόν είς δεξιάν κόγχην το3 4φθαλιιο3, έκ*νεΰσαντα μετ* Ολίγον άπό το3 τοαυματισμοΒ τού. Έπειδτ το άνόμημα προδλέπίται καί τιμωρεϊται άπο τ' άρθρα 300 το3 Ποινικο3 Νόμου, χαρακτηρίζεται δέ ώς πλημ,ιέλημα. Έπ»ι!ή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπω» χαί αγνοεΤται ό τόπος τής διαμονής τού. Ίδόντες καί τ'«ρθρα 405 καί 406 τη-ς Ποινιχίΐς Διχονομίας. ΚαλοΒμεν τόν «ΐρημένον κατηγορούμενον Γ»α εμφανισθή αυτο¬ προσώπως ενώπιον το3 άκροϊτηρίου τοΒ Πρωτοδικείου Ηρα¬ κλείου ττν 12 το3 ι·ηνός Ιουλίου τοΰ Ιτους 1912 ήιιέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. ίνα δικασθή ώς δπαίτιος ^ τής «xτεθ»ίση^ πράξεως, άλλως θέλει ϊικασθή «ρήμην συμφώνως τω άρθρφ 407 τής Ποινικής Δικονοιιίαί, συγχρόνως δέ καλοΰμεν «ΰτόν 8πως λάδϊ) γνώσιν των εγγράφων τί!ς δικογραφίας Έν Ηρακλείω τή 17 Απριλίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Εμμ. Χλαμπουτάκης ΟΙ χληθέντβς μάρτυρες Μαρία χτίοα θεμ. Κωστάχη κατ. Ηρακλείου Ιωάννης Ν, Τζανάκης » * Εμμανουήλ Ι. » "~ » » Εμμανουήλ 1 Ξωμεριτάκης * " Διαμάντα Ε. » " Μ "Εγγραφα Ή δ*' άρ.θ. 111 τής 21 Φεβρουβρίο-. 1912 έκθεσις τ:3 Σταθ. Γενΐ Τζοαί. Ύπ· άριθ' 362 τής 20 Φεδρουερίου 1912 Ικθεσις τού Ίατροΰ Ε. Άσαργιώτη. Ή Σγετιχή Διχονρ»φ!α Δηιχοσιευθήτω τό παοόν διά τής Επισήμου Έφημεριδίί. Έν ΉρακλεΙφ αυθημερόν. Ό'Είσαγγελεύς Έμμ Χλαμπουτάκης Αριθ. Πρωτ. 3677 _....... 2365 Έν ονόματι τοίί Βασιλέως των Έλλτίνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό ΕίίΙαγγελενς Ρεθύμνης Έπ«ιϊή ό 5β¥»τώνιος Έμμ. Μαστοροσηφάκης ή Καρυοφυλ λάχης χάτοι-ιος Ζίυρίδι Ρϊθϋννη; κα'ι ήδη φυγόδικος κατηγορεΤ· ται ώς ύπαίΐιος τοϋ ότι έκ σοστάσίως μιτά τοΰ Γεωργίου Κ. Βραναδάκι κάτοικον Άρχουδαίνης Ρεθύμνης κ«ί υπό κοινοΰ συμ- φε'?.οντος κινοΰμ«νοι συναπεφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξιοποίνου πράξεως καί ίνεκα ταΰτΓς συνοαοΧογήσαντες κρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδοολήν καϊ υποστήριξιν την 22 Φεδοου- αρίου 1912 όπό την θέσιν «Ποταμίδΐ» το3 -χωρίου Ζθ'-'ρ'ϊι έν γνώσει Ιλαδον είς την κατοχήν των αύτογνωιόνως καί ά-ΐυ τής σ^γκαταθέσΐως το8 Ιχοντος διχαίωμα ξένα κινητά κτήαατα ήτοι μίαν αΐγα ϊξίας δααχιιών 50 άνήκουσϊν ι'ς τόν έκ το3 Ζουρίδι '.διοκτήμονα Δηαήτριον Στυλ. Άγριμάκην διά νά εχωσ' τα.την πϊρανόμως ώς ίδιοκτησίαν των Έπειδή τό άνόμημα τούτο ποοδλέπίται καί τιμωρίΐται άπό τ'άρθρα 1, 2 Ιϊ. γ" το3 655 Νόμο» 56 καί 57 τού Πο·.νικο3 Νόμου, χαρακτηρίζίται δέ ώς πλημμέλημϊ Έπίΐδή ό κατηγοροΰμενος ούτος «ίνΐ άπών καί άγνοείται ο τόπος τής ϊιβμονής τού Ίϊόντε< καί τ' άρθρ« 405 κα! 406 τής Ποινικής Δικονομίας Κϋλβΰμεν τόν είρημένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή βΰ- τοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρ'Όυ το3 Πρωτοδ'.*ε;ου Ρε¬ θύμνης τί ν 12 το3 μηνός ΊοΑίου το3 !τ»υς 1912 ήμίρον Πέμ¬ πτην »αί ώοαν 8 π. μ. Γνα διχασθΐϋ ώς ΰπα'τιος τής «κτεθείσιτς πράξίω;, άλλως θέλει δ κοσθή έρήιιην σ^φώνως τώ άο6;ω 407 τής Ποινικής Δικονομίϊς. σ^γχρόνως δέ καλοίΐμϊν αυτόν οτως ά) γνώσιν των ΐγγοάφων τής δικογραφ'ας. Έν Ρίθύμνη τί] 18 Μαίου1912 Ό Εΐσαγγε>6ύων Ρεθύμνης
  Ν, Στρατουδάχης
  Ο? κληθέντες >.άρτ)ρι.ς
  Δημήτριος Στυλ Άγριμάκις κάτοικος Ζουοίϊι Ρ«θυ·>νης άϊικηΐείς
  Κωνσταντίνος ,Εμ. » » » »
  Μιχαήλ Σταύρ. Σταυριανάκης «Ρουστίκων Ρεθΰμ»ηςΧωροφύλ.
  "Εγγραφα
  Ή ΰπ'αριθ. 32 «. ?. ϊκθίσΐς το3 Σταθμο3 Ρουϊτίχων
  Τό ύπ'άριθ 2"6 έ. Ι. β·3ύλευμϊ το(3 ΔιχαστιχοΟ Συμδουλίου
  των Πρ(»τοδικών Ρεθύμνης χαί
  Ή σχετική διχογρα»ία
  Άριιόδιος δικαστικός χλητήρ παραγγέλλεται ίπως £ν αντΐ-
  τυιτον τοΰ παρόντος τοιχοχολλήσχι »ΐς την τελευταίαν χατοιχίαν
  τοϋ χατηγορουμένου καί ϊτερον τοιχοκόλλησις, είς δημοσία μέρη.
  Έν Ρίθύμνη αυθημερόν.
  Ό Είσαγγελεύων
  Ν. Στραταυδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 33
  » Διικπ. 409
  Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειίή ό Αντώνιος Δτμ. Κασσαπάχης ίτών 16 κάτοικος
  τοϋ χωρίου Β^φέ Άποκοριόνου καί ήδη άτνοιστοϊ ϊιΐμονής κατη-
  γοριΤτϊΐ ώς 0-α;τιος ότι την 10 Φι63ουΐρ:ου 1912 ίντός τού
  χωρίου Β2:ε άπρομίλετήτως /αί ίν β,οααμώ ψ^χικής ό;μής,
  έτραυμάτιαεν διά μαχαίρας, χατά την κοιλιακην χωρΛν τόν ομο¬
  χώριον τού "Οθωνα Β. Καδρουδ.·:χην ίς 🙂 τραύματΐς, ώς μόνης
  ίνίργβϋ αϊτίϊς ίνόσηβεν οΰιοε καϊ άνί'ίνος πρός εργασίαν κα¬
  τέστη π/έο< των τριών κη Ι/αττον των τρ(ά*οντα ήμΐρών. Έπειδη τό άνόμημα τουτο προ6λέ**ται καί τΐμωρϊΐτβι άιΐο τ' άρθρον 308 ίϊ. 4 τοΰ Ποινιχςα Νόμοο, χαρακτηρίζϊται δέ ώς πλημμέλημα. Έπειδ', ό κ«τΐ)γορούμινος ούτος «ινε άπών καί αγνοεϊται ό τόττος τής διαμονής τού. Ίδόντες καί τ' ά'ρθρα 405 καί 406 τής Ποινιχ,ής Διχονίμίας . Καλοϋμιν τό» »'ιρημίνον κατηγοροΰμενον Γνα ΐμοκνισθη αΰτο- προ:ώ::ως ί.ώ~ιο» τοΰ ά*ροατηρίου τοθ ΕΊοηνϊδιχιί^υ Βάμου την 17 τοό μηνός Ιουλίου τού ίτους 1912 ημέραν τρίτην καί ώραν 8 π. ια, ινα διχασί)ή ώς ϋ'αιτιος τής :χτ«θ(ίσης χρίξιως, άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τώ άρθρφ 407 τής Ποι-
  ΕΦΗΜΕΡΠΓΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ■II
  νίκης Δικονομίας, συγχρόνως δι καλούμεν αυτόν ό'πως
  γνώσιν τώ.» εγγράφων τής α.κογρβφίας.
  Έν Βάμω τί! 16 Μαίου 1952
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Ν. Ε. Άβτρινός
  Οί κληθέ«ίες μάρτυρες
  "Οθων Β. Καίρουδάχης
  Κωνστ. Μ. Σϊαι»α-άχ·«ς
  Βίύλευμϊ 39 (9)2) Π?ο·τοί:χιί:υ Σφαχίιον
  Σχετιχή δικογρϊφίζ
  Αριθ. Πρωτ. 298^
  » Διεκχ. 223
  Ό Δημόόιος Κτϋείγτρος ΧερΊονήόον
  Λαβόντες ύπ' όφιν τα σν.ετιχά ίρ^Ί. τοΰ ύν' 'ίριθ. 8ί) Νομο-
  Όρίζομεν τόπον (κδιχβιεως των άνοοζ-"'ΐών Τών Δή ίων ;
  ;, Κάτω Βίθ ·»·:, ΚαινοΰοΜο-γ 'ϊ··υ χ«ί Γίλυτε τό '
  Ήμ*ο*ς *χϊ κάσεως ΐ^τών την Δίυτ-ίτν "ή; Α'. >αί τ*» .
  τίς Γ'. έδδοιιάϊθί εκάστου μηννς |
  όοίζοαεν τόπο' ί·»διχ>'σε'«.ς τίϊ); βγτί-η "'ίν —5
  Δήμου Μαλίων τό δημοτικόν χατάττηυια τίϋ "ύ'θί Δήμου,
  καί ήαέΌα; ϊν,διχάσίως αυτών ττν Β . Κυοιϊχ^ν *νί-- ·> >·».Ας
  "Ωοχν ενάρξεως των συν=δοιών την 9 π α.
  Ή ίσχυ; τής παοούση? άογεται την Ι Ιούνιον 1912
  Χερσόνησος 24 Μοίου 1912 < Ό Δημόσιος Κίϊτήγ^ρος .' Θεόφρ. Γ. Κοζύρης ι *Αναβολί»ζ . Πρωτ 1008 ε Άιτοο. 344 Ρν *ί>νόιιατι τοί? ^ίΐίϊιλ^ωζ τ&ν Έλλνΐνων
  Τό Αικα<*τήοιον *"ων έν Ρεθύιιντι Ποωτοδϊκών Χ^γχιίμενον «κ τών Διχα'τίν Φρανζ·=5 Φραντι,εσ^άκ! Προ- έ?Ρ:υ Μιχαήλ Κθϋο>άκι χαί Γίιχολάοι» Σχρατοιϊάχι (ιίσηγΓ,τοϋ).
  Παρόντος >υί τ:3 Γραμμβτέως ΕΟσταθίοιι Πετράκι
  ί^νεϊριάσαν δημοσία ίν τώ άκροϊτίΐείψ «ύτοθ σήιι«ρβν την
  4 Ά'Ρ'λιου 1912 Γνα δικάσϊ επί τής έξ/*ς ύπ-θέσεως με-
  Το5 ίνάγοντος Παντελή Γ· Ραλάνη χατοίκου Ρεθύμνης
  Τϊ3 ίνϊγου,δνου Ιωάννου Ν. Ν κολιδάκι κατο'κου επάνω Βαρ-
  σαμ* έρ:υ Ρεθήμνης
  Ό ίνάγων 8(ά τής υπό χρονολογίαν 22 Ν.εμβρίου ι 911 ίνώ
  τοΰ Διναστίοίου τούτου βττευθυνοΐΑΪνης αγωγής τού «ξί-
  δτι ό Ινάγόμβνος ότείλει αΰ-ώ δοανμάς 993 Ιντόκως
  | «ρίς 9 ο)ο ά—δ τής 24 Ί*νου*ρίου 1912 μέχρις ΐξ'φλήσεως.
  ! άς τ?, 24 Ιανουάριον 1911 έ3«Χ5ν αό^ω λιγφ 8«νϊ ου ίν Ρε-
  θύ^ντ) κατά τό ΰ—· αρθ. 19782 τοΰ ΣυμίοΧαιογράφου Ρϊθύ-
  μνη· Περτέδ Δερ6ισακη.
  ί Έχειδϊΐ ό ίναγόμενίς τώ «ΐρέ—ησϊν ίν γνώσει ψιυδή πράγ-
  μϊτβ ώς άλτ,6ή< Οτι τού" Ιστιν ήτο μόνος κύριος καί κάτοχος τΐν ιχρός ίξ^σ^άΧιστν τ;ΰ δανΐίου τούτου χεθ-ντ«ον δπέρ αύτοί στιχώ ό'πεο έ'τ'σ<νί·τΓτβι έ·» ώ την Ινυποθήχην τούτων είναι *ύ- ρ!θς μόνον κατά τό */« ω' π5ΐί?ϊρίται όποϊεϊξαι, δεύτερον δτε τ' άνίνητα Ιθη<*ν ϊίς ύκϊθήκ^ν ηταν τινά τούτων ποογινδστβ- ρον βί6*ρυμΐνα '^ϊί δι" ετέρας ύποθή'ης Ιπέρ άλλιον δανευτών «ΰτο3 ώ? άποδίΐχνύει ή άπό 2 Φϊδρουαρίου 1911 πιστοποιήση το3 ύΛΐθηχθφυλαχείου ΡβΗυμνη;, οίίτω ϊέ τόν Ιξαπάιηΐί καί ίϊβνεισεν αΰτ<^ τόν ίί^ημένίν ιτοσόν πρός ίξϊσ^άλισιν δέ κατ' βΰτ33 άπαιτήτεώς το^ ταύτης κΐίτοΐ το χρέος δέν είναι ληξιπρό- θί·σΐλον διχαϊΐΰτ*1 να βγ«ίργ) την χαοοδΐίν "να έγγράφγ ιτρθ3η- μίί<ΐ)ο(ν επί ίτέρ<»>ν άιινήτων τοΰ ϊνα^ομένου καί μετατρέ"Ψθ
  ΤοΟ
  σά<η ώς Ι Ταμί:υ Ηρακλείου Γίωίγίιυ Κο-ζααχα- ς ίν τρο<.ιιΐΑ:ν>4> το Ελληνικόν Δή
  μόσιον ίν Κοήτη κιί ώ; ίντ*ταλαίι»ου τή" ίΓτπ-αξ ν ΐών χρη
  μάτιον ϊο3 Μοναστ. Τϊμεου τθ'3 Νομοΰ Ήρακλε ου.
  Κ α τ ά
  Διά ταυτα
  Ή τήσ ατ ο
  Νά γίντ, δεκτή }; άγωγή τού
  Νά υποχρεωθή ό ένανόμε^ος νά τω πληρώστ, διά την ίν τώ
  Γορ·»ώ ίναφιρομένην αϊΐίιν δρ. βντόκως 993 πρός 9ο)ο άπό
  Τοΰ τέως Δημοσίου «ίβπράκτορος Νιχολίου Λαμπράχη κα- ; τί]ς 94 Ίϊνοναρίου 1912.
  τοίχου Κάτω Άΐιτών Μαλε6υζίοι> καί ήδη χοατθνμίνου ίν ταίς ( Νά κ^ρυγθίί προΐωοινώς
  ένταΰθα βυλαχαΤς κα! 2) χατά Σταύοου Λ·»ιι·τράχη γεωργοΰ κα- Ι δοθΐ^^μίνη άπόί^σις.
  τοίκου Κάτω Ασιτών ίνγ^τοΰ αύτοϋ | Νά χα-αίιχασθτΐ ϊΊο τα εξοδϊ χαί τίλη κ«ί χν/ν
  Ό διά την ύτό χρονολογίαν 7 Μίίου 1912 -ιρογρ'μμιανός · άμο·ίή» ιι3 —ληρίξ υτίου κυρίαν *^ί
  μου π'«ιστηρ;ασ.ιοϋ πρβκηρυχθβίς καί ΐν τω ύπ' αριθ. 39 τής
  16 Μαίου 1912 ΐύλλω τ<5ς Έπ'ίήμβι» Έφη^ιΐρι.δος ϊη·Αοσι- ρυ 92 προΐωοινώς χ,αΐ ϊνευ έγγΰκεως έιιτιλίστή ή έλ- ϊημό-ιος άναγκαστιχό; πλ»ιστη3!ΐσ·*ο; ιών άκινήτοιν κτημάτων τών κΐθ' ώ» άπευθύνετϊΐ ή πϊρ^3ϋα μου όριιλίτών μου τδν όριζιιιένοιν χ^ί πϊ^ιγοαφΓ^ίνων ίν τώ ε'.ρη'ΐένω ~ ο- γροτ,ιμϊτί μυ π*'ϋΐτηρ'.»σμ33 χειμε <ον Ιν τ^ΐς κ·:ημ·χτ'χ*Τ; χερινεοιίαις των χωρίων Επάνω χαί Κάτω * σιτώί *··ι Πυργος τής ΕίρηνοΒιχειαχής 7ΐερΐΦϊρε:α; Αγίου Μύ.ωνος Μα11^^ ου, ανα(ληθ(ίς Ινοεν ν:μ'μ·>ν λόγων ιί5ο~··ιώ 4'τι ό πλε:ιτηρ:αιμός
  ούτος γεννήσε-α· άνυπείβίτως την 12 Αύγ;ύστ:υ 1912 ημέραν
  Κ,,ριακήν /αί &?χ> 10--12 π. α. Ινώτιον το3 Σ^μί;λα!ο-
  γράφου Άγίου Μύ1) «νος Μίλ16^ζιΌι· Χρ'.7τ;»ίρ3ο Δαρϊιντή },
  τοΰ νοιιίμου βΰτοΰ άνϊπληΐοοτοΰ χϊί ΐν τώ δτμοσ ω ^■^το0 γρα¬
  φείω ίνθα καί 8τε χβλοθντα' οί πΧίΐο^οτήσΐντες. ί
  Άρμόδιο; δ'.ιαττικΌ κλητηο ή ϊΐ)ΐιοσ:ος είσχράχτωρ γ- τ«>ω-
  νοφΰλαξ Ινε3γησάΐω τα νόμιμα «πί το3 πρ:χεμέν:υ.
  Έν Ήρίχλείω τή 4 Ίουνίου 1912
  Ό Έ«ισπεύδων χαί παραγγΐλων δηϋΐόσιος Ταμίας Ηρα¬
  κλείου κΐί ό κληρ-.ξούτυς ΐι*ηγόρος α1τ>ϊν.
  Γεώρ. Κοτζάμπασης
  του
  ο"η ήσεως γενοϋ=νης γ—4 τής προχεΐμένηί ύτίοθίσεως «ξε-
  ], ύπ'αρθ. Ί022 τ^ΰ 1911 άπόφΐίΐς τοΰ ίιχαστηρ'Όυ τού-
  Κ
  φ
  άιΐοδείξϊΐς είς τόν ίνάγΐντα
  Γών ϊΐα-αξίων τής απ:φάοει*ς
  χαί αυίις ϊΐΛυίμου Τΐϊς συζή ησιν τής προκειμένην ύπο-
  ; χή- 4 Άπριλίο,ι 1912 δ.ά πράξεως τοϋ Γραμματί'ως
  φ^νηθΐίΐη; χής Ιιτοβέΐίως ίντολή τοΰ Προίδρου υπό το3
  αχ.ρ-α;η-ιίω τοΰ Δ
  ό μέν ΐνάγων ?ιά τοΰ ιΐληρες^υιίου ούτοϋ ί«ιτρόιΐοο Ίωίννου
  σχχα ϊι τ,ιόρ-ν ίυνάμ=·. τοα ύ^'αριθ 1532 ϊ τής ί Νο-
  ?ί·_^ 19Μ πληρΞς^^3ιου ίγνρ^,^5^ τ.ΰ Σ,ι
  '-ι.ΐ'νς Κω σ'2ντ''ν3^ Ί
  Ο δ' έναγόμενο; ποσΰς
  ρ
  ίν τω σχετΐχώ
  ά
  οή:·) τ5'3 Ινάγοντ-ς
  δημοσία; συνεδριά(»<ικ το3 Δι- Ι ϊϊν την ϊικγρ Σχϊφθέν χατά τόν Νόμον Εκίΐίή ό ί,,αγόμίνίς νομίμως βχλήβτ) Γνα παρβστη κατά την ίν τ? αρχΐ] τή; δ> μνηΛθνε«ομί*ην διχάσιμον πρός συζήΐησιν
  νή; προκειμένην ύτϊοθυεω;, μή ίμ^χνισθιίς 3έ δικαΐϊέίς «»Τ'»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έπιιδή έκ τού ύιό τ«ϋ Ινάγοντςς συνιπεία *αί δυνάμει τής
  ΐιχ' αριθ. 10*22 τού 1911 "ριδιχαστιχ,κΐς τού Λιχΐστηριΐυ του-
  του άποφάσίως προσάχθέ,ιτος άιΐ'άρ.Θ. 191&2 άνοποΙ?ή*ου γραμ-
  ματΐου συντεταγμένον ενώπιον των Συμβν.αΐογράφου Ριθύμ,νης
  Πίρτίδ Δερθισακι καί ϊκ τής έν τή δικογϊαφια κατατίβειμένης
  υπό χρονθΛ-γιαν 2 Φ-δρουαρίου 1911 ■ΊΐστθΛθΐη««;ς τοϋ ύπο-
  δηχοφυλακος Ρεθύμνης εξής εμφαίνει: ότι έκ των πρός ασφά¬
  λειαν .ής ί~ι?ίκου αχαιτησΐως ίοθεντων τω έαγ&ντι ύκο ένα-
  γομένου «κινητών κτηματων τίνα τούτων ήΐαν προγενιστέρως
  βιδαρυμε'να κίί δι' ετέρας ύποϋήλης ύπίρ άλων δανευτών,
  άποοεικνΰεται το βάσιμον τής υπό κρίσιν άγωγής καί αμνεπώς
  ϊεον βΰ'τη νά γίνηται 3«κτη νά καιαίικϊσίΐΤ) ο ίνβγομβνςις ά;*
  ήττώμβνος είς τα νομιμα τέλη καί οαπαν <)ματα καί έχίΐίη η *ίρ< «ροσωρινής ίκτε,λίσίως τής άπΐφασίως αϊ:ηοις τοΰ ένά- ' βντος νομιμος ούσα δικτή καθισταται Δια ταύτα Ιϊόν >.αί τό άρθρον 212 τής Πολιτικάς Λι>ιβν:μίιΐς Διχ,ά-
  ζον «ρίι^ην τού βν-ζγο,λέ'οΐ) Ίι«>αννβ^ Ν, ΝικοΛΐίακι κ* ;:>·.>> ών
  α^άνω βΐρΐαμον^ρου Ρεθύμνης Λίχβΐίι ώ; βατιμον ΐ<)» κατ αύτοι) υπο χρονολογίαν '22 Νβεμδριου 1 Έ) 11 άγωγην τού ένα- γοντος Παντελη Γ. Γαγάνη. 'Υποχρεοΐ τ^ν ίνα(θμενον τούτον νΛ πληρώση τώ έναγονΐι πρός %ξ:φλη3.ν καί ώ;α ττ,ν έν ττ^ αγω^η αναφ»ρ^μίνην αίιιΐν ϊραχμβς ίνν*α/.οαίο'ς ΐννί*ηκ3ντ« τρείς (993) ιντοχ,ως π^ός 9 "/( ετησίως ά'·ό 24 Ίανουαρΐ'-υ 19ι'2 μίχρις »ντ»λ6ϋ; εςοφΛτ,σΐ^ς χαί «πι6αλλει β'ις ^αρος τεθ ίναγίμένϊ^ τα δικ,αοτι .α τού «νϊ- γοντος ίαπαντ,ματα όριζβμενα μετα τής ι»μ5ΐθής τού Ιΐληρε- ξ Ι Αριθ. Αποφ. 93 Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ϋρωτοδτκ&ν , Συνχ>!μεν3''χλτι...................................
  ! Διά ταίτα
  ί Διχάζον ίρήμ-ην των ένΐγομί»·)»
  Ι Δενεαι την απδ 11 Όχτωβίίο^ 1911 άγωγήν των Αίχβτι-
  Μ«Αεΐϊχ»ι χήρϊί Ανδρ. Άρχο.τΐχι δι' «»υτήν χαΐ ως 4«-
  ΐ δ'χέως των £ιχΐ<«.μιτων τ·η^ Είργ^ης Άρ£ΐ·τίχι καΐ ταύτης ώς ! ϊχ&οχίως τοϋ Άντω (ου Άρχοντ&χι χά! ώς ίΐτιτρίπ,ϋ των άντ,- ι λίχων τίχνω τη; Χ:υτής Ά*γ·λιχ.ής «αί Θιοίώρου Άρ/οντβχι, ! ττοί; Η κχ τής Είρηνηί Άρχοντά«ι, άπχννων ώς ι; άάια9ιτου μ ίι»ηγορου έν ορα/μα; ίςηιιοντα ίννάα και ηγρ ψ / τριά«.οντα έχατοστ» (69,30) καί τα νομιμα τ4λη £ καί «ννινηκθντα πέντ* έιιατοίτών (4,9ο). ίει την παρούσαν η Εκρίθη άπίφαοίαθη καί λίου 1912. Ό Πρόε^ρος «1>ραιτζή% ^>ραντζεσκάκις
  ίν Ριθι^ντ, τί) 13 Απρι¬
  Ό Γραμματεύς
  ΕύΐτάΒ. ΙΙετράκις
  . 107
  Κηρΐίσσβμιν ίιιτελεστον τό έγγραφον τουτο καί πρΠ
  μ.ν «ρος τ.ύςΕιοαγγεΑΕΪς πρός τςϋς 'Δςιωμβτικους τής χω-
  ροφυλακής κρός τους κΛητηρας και πρός «-» έημ-εα-β»
  ύπαλληλον να ίνεργησωσι συμφώνως πρός τ» καθήκον.» τιχν
  παντα ταζρός έκτέΛεσιν.
  Έ Ρ0 1 Μ:
  Έν
  ττι
  Ό
  Φραντζής
  "Οτι πρώτον άπό,ραφον έ,αίλεστον δι.
  άντιγραφί)ς ο?αχ^ής μι^ί *« ^ίπτΛ π
  λώ τεΐΐαρακον.α εν όλω δραχ. (Ι,
  Ρ τί 7 Μλιο^ 191 ί
  Ό τού
  Έν
  Όί( άκριέές αντίγραφον
  προσηκόντως κ&κυρω,*ινοα
  ό
  εις
  νόν
  'Τποχρίοϊ ιθϋς ενοιγίμινους ν,ί πληρώΐωαιν «Αληλιγγΰως εί;
  | τού; έ^αγοντ«ς δρΐχμβς χι)'ας »;*»οτί«ς ί^χοντα πίντ» (1665)
  | έντο»ως πρδ; 9ο)ΐ ιτϊΐσ ως άπδ τϊΐζ άγωγή; μίχΐΐς έζοφλ/,υιως
  χ»ί »ίς μέν -ι ην Αίχατβίίνην Μΐλπί'ΐ χηρ»ν Α. Άρ^οντ»χι
  δι'4ίυ:ή> χϊτβ τα 2)6 «ι·, δ4 τού *0:ΐΓ0Βς ·ίββ«ρ«ς τό Ιν ϊχτον
  (1]6) ιίς ϊ-αστο«.
  'Βΐΐτιβχλλΐι (Ι. βίρο; των ίναγο^,ί.ων ύπΐ3 των ι απάντων ιχ
  δκβστι»α αϋώ. δχπι·ή!»»τχ 4^«νμϊ« τριχ<β.τ« δυθ (3.') χλΙ Κηουιβίΐ την πάθησιν πρθΐω^ιώ, έχτΐΛΐατγ,ν. ,■κ■:ζιx^ σ6η χβί «οημοβΐίυ·)»; ίν Χ» (ιιΐ^ τ^ 28 Ί«- Ό Β-.ηβίχ ταν Γραμματέως Γεώρ. 13. Ξενάκης "Οτι Ό Πρόι$(ος Λ1. Γταννοκάκης Όπ άχριβέ, ά·τί·}ραφον Άν Χΐνΐοι; τή 31 Ίχνουχρίου ϊί)12 Ό ΚΓαμμ«τ·ί)« Κ Ν,;η ιράχης ΐπϊσ^α έζ«/θέν έχ τού «ι; χιϊράί μου «6- ακτιγρ-φυ, οτιρ $ιτ|μοσιιυ4η^<ο νομίμως Οιά τη; 'Κιΐιιήμβυ Ί'.(ρημιρί»3 τής Κίβ«ρνηΐ»<ι»; χ*1 )ια τής Ιν :αυβ« ί·{ιιο (χί Γ,ς ' Κνημιριόπ «Νΐ* "Εριυ α» 6ια Τ(.ίι; Ιωάν¬ νην ί1»πα5ογ.αννην ,»ιθι»βν ήόη Άίηνών χαΙ Μι^αΐί,λ Α Φρ«ν- Ηκΐϊ χχτοικον ή;η Ά/ι;ΐν.ριιας Ί' α λ^€α>σι γνώι>ν ίΰτής.
  Έν Χχνίοι; τ»! 4 ΜβρτΙου 1912
  Ό των ίν«-(θιοών Λ1«ατιρίνί)ι, χν»< 'Λνβ^ιοο Άρ^οντάχι δι* εαυτήν χαΙ 6-ΐό τοις ίοιοτη α; τη, «ϊΐ 2) Κΐρ/|ν»| Α. Άρχον- χάχι >ατο!χων Χα/ίων πλΤ|ί·^ύτιος Λιχηγορος
  Α. Ν. ΆνΟοθΛιις
  ΓΝΩΣΤυΠθΙΗΣΙΣ
  Κιίυμ^ρας τί γ-:ν5; Όσ,ΐλν Ταισκακη, σοζύγου Ίδραήμ
  Μπεγια^α»η /.ατοικοα Χανίων
  Κ α τ ά
  γγ μης γ
  Ιωάννην Ν. ΝικβΑΐ5α*ι και τέως κατ,ιι«<>
  «ι των έν Βαρσαμ^νερφ συγ|*νών α-τοϋ μεχρι
  θμου, μ»λη(,Γ(·;ω δ» της <5Γ,μοσι*^σιως τής τω» 5?Γ(μεριοων τής Ιΐρωτίυΐυΐης Κρήτης **<■ τνβτι ^ίς &φη,*ϊ?ιϊοί τής Ι^ίε,,^ησ.ω,β το ΈλΛβϊος. Έν Ρεθυμνχ, τί) 22 Μαίου 1912 Ο τοϋ χαρβγγίλΛιντος 11. ΓαΛανη Μλη?£ςο^.:ς Δι*ηγ=?9ς 1. Μανούσακχς μς μ κα^οικου Χανίων νυν οε Σμ^νης ·.$., Γβ«ρ*ιας χ,ι Κ α τ » Τής τρ.ττ,ς Κεντρΐί-ης »τά τώ* άποζημιώσιων Έ βδρ*Λι*στ.ς ίν Χινιοις και «Αΐτροαωιτο^ίνης ύχ: χμ Ιΐροιδρου αυττ,ς >■'■ Σ.μπ-υνι» Γ. Π^ςί'ίϋ της Ρ«ιΐσιας ίν Κρηττ,
  Γ',ωϊτ5πνιυμ.ι» υ^Γν ότι έ .τ ι της μιταςυ ημών «χκριμβθς
  ίνω^.ον τ... Ε.?ί,ν.5ΐλεΐ9ν> Χανΐι-' ϊιχης τής αρξαμένης δι»
  τί" ■"■>" ΧΡ-ν.Λ 18 Ίανίυα^ιβ^ 190'^ α(ωγτ;ςμας καθ' υμών
  φ'}5^ ή ύ-' »ρ.*ίι*. 77' ^4 » Δ)6?'3υ ,'^1.1 «»»?*"« τοί
  Δ'.*α3-τ,ρι:υ τ-^του ής τό ίιχβστιν.ον έχει ώς έ;ή;.
  1 ή ς καίτης Ι ριτης
  Ου Ιϋϋΐ*
  Ί'-ισ*ακη
  φίΐ/,.τριζς Ψψ?^ ^ίής Γ,^η^, ΚερΐερβπίυΑα, «τα τ*-ς
  τριτης Κ.ντρικής ·τ=1 των α^Γ,ημιωίΐ-ν Επιτρ^.ιας Κρη,ης
  ίϊ-Μϊ-ίΓ,ς ίν Χαν·.5ΐς «ι έκττροαωπου^ίνης υπ5 «Ο 1 εν.
  Ιΐρίςενου τής ΑγγΜας ώς 11ρο*ορου αυτής,
  Ε-ικυροΤτ,,ν εις χεϊρίς ε-ΛληίεΤσαν χατασχ
  ■Ι'Μχρεβϊ "«την να καταβίΑ,τ, ^ ίναγουσ^ *«ν ποσόν,
  ίπεριίς χείρας της ευρισκομένον άνηκιι τή έναγομί,τ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έντελοϋς έςοφλήσεως τής χοτά ταύτης (έναγομένης) άχαιιήσεως
  της (τής έναγούσης) δι' ήν ή κατάσχεσις αυτή επιβληθή καί
  των 4ίά τής παρούσης έπιδικαζομΐνων δικαστιχών έξοδων. καί
  Καταδικάζει την έναγομένην είς δικαστικά Ιςοία τής ένα-
  γούσης καί την αμοιβήν το3 πληρίξοιυίου διχηγόρου της δρ.
  43 Εκρίθη άπεφχσίσθη χαΐ εδημοσιεύθη έν Χανίοις τή 6
  Δεκεμβριού 1911».
  ΔημοσιιυΘήτω ή παρο3σϊ διά τής Επισήμου Εφημερί¬
  δος 2ια τής Φΐτμέν 'Οΐουσ^πιράχ,η σύζυγον Έμίν Κουτσου-
  καλακι κατοίκου Σμύρνης τής Τουρχίας
  Έν Χανίοις τή 10 Μαίου 1912
  Ό Πληρεζούσιος διχηγόροςτής Γ,ιωστοποιούσης καί παρβγ-
  γελλοθσης
  Ν. ΑΙ. Σολανάκις
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Τό Πρωτοδιχεΐ«ν Ρ*θύμνης διχάσαν επί τής υπό χβονολο
  γίαν 15 Δεκίμδρίου 1910 άγκγής τοθ ίΐϊτρου Ίωτ. Πέτρας
  *α.οί*ου ΡίθυΑνης καΐά θιοίωρου Εύστρατίου Κλαπάκι πρφ-
  ην κατοίχΐυ ΙΙάττ,μϊ Άποκορών^ιι καί νυν αγνώστου
  διαμονής, ώς διαθέτοντος εν Άμιρική καί 2) Μαρίας
  Εΐστ. Κλαπά ηώς τ;ίτης, κατοίκου Ρέννης, έξίϊοτο την
  ΰχ' αριθ. "26 τοϋ 19ί"2 οριστικήν απόφασιν αύτοΰ ής το δ.α-
  τακτικόν ίχ«ι αΰ;ολιξείώς εξής:
  «Διάτβηΐ. Ι3όν καί τό άοθρο»· 212 Πίλ. Δικονομίχς.
  Δίκάζον έρή,ιην τοϋ ΐναγομένου Θ^οί(1>1ίο^ Έ. Κλαπίλΐ
  Δέχεται ώς βάσιμον την κατ' αύτοθ υπό χρονολογίαν 15 Δϊ-
  κιμοΛ-.υ 1910 άγωγήν Τ3ΰ έναγοντος Πέτρου Έ ΙΙετράχί.
  'ΥποχοεοΤτόν ίναγομενον τούτον να πληρώσ/ι τφ ίναγβντι πρός
  εξόφλησιν καί διά τι,ν έν τη άγαιγή αναφερομένην αί ί«ν *ραχ-
  μαί χιλ'ος ένενήκβντα 2(1090) έντοκως πρός 9% ετησίως άπό
  τής βπτδόϊεω; τής άγωγή; μέχρις «ντελοϋς ίξοφλήσιως Ίίπι-
  κυροΐ την ιίς χϊΐρας τής τρίτης Μαρίας χήρας Ευστρ. Κλα¬
  πάκι ενεργηθείσαν συντηρητιχήν κατάσχεσιν διά τό ποσόν δραχ-
  μών ιΐ*·,τήχοντα (50) 'Υχι-χρεςΐ αυτήν να πληρώση τω ένά-
  γοντι τό ποσόν τούτο των 50 ίραχμών ίντόχω; άπό τής κατασ-
  χεσε«ις μέχρις ίξοφλήσιως πρ:ς μερικήν ιξόφλησιν τής έκ
  δραχμων, |ός α,οτι εΓρηται 10^0 έπιδικαζομίνης άπαιτήσεως
  τού κατά το3 έναγομένου.
  Επιβάλλει (Ίς βάρος τοϋ έναγομίνου τα δικαστιχά τοϋ ίνά-
  γοντος δαχανήματα όριζό,ιενα έν συνόλω είς δραχμάς (100)
  είς τα τής παρούσης νόμιμα μ>λη έκ δραχμών πέντε και πεν¬
  τήκοντα έκατοστών (5, 50) Εκρίθη απεφασίσθη καί έϊημιοσιευ6η.
  Έν Ρεθύμντο τί 14 Μαρτίου 1912
  Ό Πρόεδρος ό Γραμματεύς
  Φ. Φραντζεσκάκη Έ. Έ. Πετράχις
  Άχριδές τ.ερίληψίς έξ»χ()εΐσα έξ επισήμου άντιγράφου «αρ'
  ΐμοί εύρισκομί'νου ήτις οηκ,οσιευθητω είς τό «Ποράρτημα τής
  Εφημερίδος τή; Κυβερνήσεως έν Κρήτΐβ τού Β?σιλειου τής
  Ελλάδος» καί εις την έν Χανίοις έκδιδομένην εφημερίδα «Νεα
  "Ερευνα»
  Έν Ρϊθύμνη ττ] 14 Απριλίου 1912
  Ό παραγγίΤΛων Πληρίξίύσιος έναγοντος Διχηγόρος
  Ί. Μ. Μανουσάκης
  Αριθ. Άποφ. 628
  Π Ε Ρ ΙΛΗΨ1Σ
  Τής Ιτί' άριθμ. 628 τού 1912 αποφάσεως τοθ ΠρωτοοΊχείον
  Χανίων.
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ΠρωτοοΊχων.
  . Συνΐδρίάΐαν.......................ινα διχάοη μιταξϊί
  Τής αίτούσης Στυλιανή; τό γένος Γρ. Καρυδάχη συζύγου
  Ιωάννου ΙΙαπουτσχκη καί τούτου ώ; τοιούτου κατύίχου Χανίων
  ώ; έχδοχέως των διχαιωμάτων τοϋ Έμμ. Κατζουράκη' καί
  Τοΰ /ςαθ' ού ή αΓτησ ς 1) Άζηζές χήρος Μεχμέτ Λυιαν-
  ριϊζάπη 2) Σελήμ ιιαί 3) Άφέτ Μεχμέτ Λ>μανρ«ϊζβι.η χατοίχων
  Κωνσταντινουπόλεως, ώς νομιμων έξ οΐιζθ-ιοο χληρονομων
  τοϋ θανόντος Μεχμέτ Λιμ χνρεΐς,αχη συζύγου τής πρώτης χαί
  πατρός των λοιπών.
  Διά τ α Ο τ α
  Διχάζβν ϊρήμην των χαθ' ών ή αίτησις.
  Δέχεται την άπό 1 Δύγοίιστου 1911 βΓ:ησ.ν τίς Στυλιανός
  Καρυδάκη συζύγΐυ Ιωάννου Παπουτσάκη κατα Άζιζές χήρας
  Μιχμέτ Λι^ανριίζάιη, Σ:λη;Α καί Άφέτ Μεγμϊτ Λιμανρεϊζάιιη.
  Διατάσσίΐ την εξάλειψη τής τε προσ(]ιΑίΐώσίω; καί ύιιοθήχη;
  τής έ(-γϊγραμμ-.νης έν τόμφ 63 φύλλον 4482, καί 69 σελίς
  206 τοΰ βιβλιου !>ποθηκώ< Χανίων υπό τοϋ Μϊχμ τ Λ'.μανριϊ- ζάκη επί των έν τί) έπιδ'.κφ α'ιτήσει πεοιγραφομε»ων κτημάτων. Καί επιβάλλει είς βαρος των καθ' ών ή αίτησις υπέρ τής αίτούσης τα δικαΐτικά αΰ:ής δαπανηματα δριχμάς έβίομήκοντα (αριθ 70)^ Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη έν Χανίοις τή" 26 Μαίου 1912. Ό Ποόεδρος Μιχ. Γιαννακάχης Ό Βοηθός Γραμιιατεΰς Γ. Β. Ξ «νάκη ς Άχριβής πεοίληψ-.ς τής ώς ά'<· άποφάκω; ήΉς δηΛθΐιευ- θή ω έν ττ} Έπισήμω Εφημερίδι. Έν Χανίοις ττ^ 6 Ίουνίου 1912. Ό τής αίτούσης πληρεξούσιος δ>)Αηγ4ρο;
  II.
  Μ. Ταζεδάκης
  Έκ τού ΈΟνικοΟ