92604

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦπΜΕγΙΜ ΤΗΣ ΚίΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  Ι_Ν
  ΤΕ.ΤΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ) 14 Ίοονίο» 1912 — ΑΡΙΘ. 56
  Αριθ. Ιΐρωτ. 2138
  1221
  Δ 1 Α Κ Π^Ρ Γ Ξ Ι Σ
  ..α 4 φανεράς τώλειωηκαςπΑειοόοτικίχς δημοπρασιας
  διά την εκμίσοωσνν τούΦ,όρου έη των συγκομιζο
  μένων όημητριακών προιοντων παντός είδους
  διά τό έτος 1912 των κατωτέρω οικονομικαί ν
  περιφέρειαν των Νομών Χανίων Σφακιων
  Ρεθύμνης και Ηρακλείου.
  ΟΙ ΔΐΟΙΚΟϊΝΤΕΣ Ε11ΙΤΡΟ11ΟΙ
  Διακηρύττουν ότι
  Έκτιθεται είς φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή έκμισϋωσις τού φορου επι των συγκ^μιζομΐνων δημητριακών
  προιοντων παντός εί'ίους δια τό έτος 1911 των άμέσως κατω¬
  τέρω άναφερομένων οίκονομικών περιφερειών.
  1ΌΤ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Α'. Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  1) Μουρνιές ^πρώτη προσφορα όριζεται δραχμαί 100
  „ "Ι) Άρωνι » » » » 250
  3) Μουζουρας » » « » 320
  » » » 85
  Επαρχίας Σελίνου
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α'. Έπαρχία Μαλευζίου
  1] Πενταμόδι πρώτη προσφορα δραχμάς 80
  2) Καλέσα « » » 160
  3) Κυθοιριδα » » » 50
  Β . Επαρχίας Καινουρίου
  1) Άγιος Νικόλαος πρωτη προσφορα δρ. 10.
  Γ'. Έπαρχία Πεδιάδος
  1) Βαρδάρα πρώτη χροβφορά δρ. 200.
  Κατακύρωσις των δημοπρασιών
  Ή όριστική καταχ,ύρωσις των δημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  τού φόρου επι των συγκομιζομένων δημητριακών προοντων των
  ανωτέρω ο'ικονομικών περιφ^ρειών γενησεται την 23 Ίβυνίου
  1912 ημέραν Σάββατον καί ώραν 12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί όροι συμφώνως πρός τοϊις ο^οίους θά διεξαχθώσιν αί προ-
  κείμεναι έπαναληπτικαί τελειωτικαί δημοπρασίαι είναι οί αύτοι
  οί άναφερόμενοι είς την ύπ' αριθ Ι4ι/511 κβ' χρονολογίαν 31
  Ι Μαρτίου 1912 (φύλ. 26 Τεύχ. Γ'. 1912) διακήρυξιν.
  Έν Χανίοις 13 Ίουνίου 1912.
  ΟΙ Αχοτκοϋντες 'Επίτροποι
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΪ
  1) Λειβαδας Μίνής Κουαΐογέρβκο
  Πρώτη πρβοφορά ΐρίζίται ϊραχ. 40
  ΤΟΪ' ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής ΊΕηαρχίας Άποκορώνο>
  χ) Μβχβνρβϊ » » » 250
  Ν0Μ02 ΡΕΘΓΜΝΗ2
  .Α'. Έηαρχία Ρεθύμνης
  1) 'Δρκοΰδίνα πρώτη πρβσφορά δραχμάς 200
  2) Κυριαννα » » » 100
  3) Λούτρα
  4) Μέση κλπ.
  Β'. Έπαρχία Μυλοποτάμου
  1) Άγ}ά πρώτη προσφορα δραχμάς 100
  Γ'. Έπαρχία ·Αγ. Βασιλείου
  1) Με'λαμπες πρώτη προσφορα δραχ. 500
  100
  100
  ^ΕιΓτ^βΟ^Κβνι^ίθΤΊν^ίο^^