92607

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΜνΜΪΓΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗτΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 16 Ίουνίου 1<Μ2 — ΑΡΙΘ. 57 Άοιθ. Πρωτ 2982 » Δίΐκπ. 2382 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤίΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ύπ' 8φ8ΐ 1) Τάς δπ'αριθ. «»%8,οκ*ί»'8/,Μ5 < *■ δ^χηούξείς τί); Ανωτέρας Διευθύνσεως τί]ς Δηαοσίας "Ασφαλείας /«ι Δή- μοοίων "Έργων δι' ών Ιπανελα<ι6άνίτο κατά την 4 Ίουνίου 1919. συμφώνως τοίς 8ρ-ις τίΐς ίιπ' ά-ιθ 153%50 «*· ?· ίτέραζ δΐ3κηρύξ«ως τίς αυτής Ανωτέρας Διευθύνσεως, ή συμ¬ πλήρωσις τής έχβανθύσεωί τοΰ /Ίιιένος Ήρίχ^ίίου συνε¬ πεία τής υπό γρονολογίον 9 Μαίου 1912 ϊη>ώσίως τοθ ίη-
  γολάδου θεοδώρου Μανουσακασ ϊι' ής Ίτροσϊφ«ρ« τρία^τοΐς
  βκιτόν επί ϊλαττον τϋς δπό τοΰ τελίυταίου ΐ*ε'οϊ6του χατά την
  ϊιεξαγωγτν ττ»ς μϊ'.οοοσίας τής 2 Μ»ίου 1912 ποοσϊερθιίσης
  τιμής ήτοι προσ6φ^ρ»Τ!) ν' αναλάβη την Ιντίλεσιν τής πρ.χει-
  μένης ίργασίας άντί εξ τοίς εκατόν επι ϊλαττον τής ιΐρβθπβ-
  λογισθείσης τιμής καί
  Σκεφθίντϊς
  Έπειϊή συμφώνως τώ νομώ 657 καί τώ 2 άρθίψ τής ΰπ'
  άριθμ. !ΒΙ/1ίίβ δ-ακηρόΕεως ή ϊτιιιοττ-ρασία !δ«ι νά ενεργηθή είς
  τίς έ'ϊρας των Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου κατά
  την άνω όρΐσθίΤσαν πρός διεξαγωγήν τής μίΐίδβσίας ταύτης
  ίΐμεοαν
  ΐμοαν.
  Έπειϊή ώς Ιμφαίνετ»ι έκ των υποβληθέντων ήαΐν τρακτι-
  χών ιών ίπιτροπειών αΓτινίς συνεστήθ^σαν ποός ϊιεςΊγωγήν τής
  μειοϊοσία; ταύτηί ένηργήθη μόνον είς τάί έ'ϊρας των Νομ?ρ-
  Υ'Ον Ρεθύμνης καί Ήοα-<λε!ου ίέν ένχρνήθη δέ μ «ΐς ^τήν ίϊραν τής Νομαοχι'ας Χανίων ώς μή κατϊρτισθείσίΐς τής ε-ι- •ροπιιας ώς ϊίκνυται έκ το3 ΰπ' άριθμ. *330/4|8ΐ «· 1· »γγΡ«·<»» ϊ«3 Νοίλο'ρχου Χβνίων Έπίΐδή Ινβκα των άνύτίρω ΙκτεθΙντων ή προχειμ^νη μει- ίνηργήθη ιιαρατόπως *« έν τοιαύττ; ττεριπτώΐει ίέον νά λθή Διά ταυτα Ίϊόντες καί τό αρθρον 1 4 τφ3 356 Νόμ.Γυ ^ >
  'ΑκυροΟιιεν τα σχετικά πρακτΐκά τής νενομίνης κατα την 4
  Ιουνίου {. Ι. μειοδοσίαι εις τάς ίδρας των Νομϊίχιών Ρεθυ-
  ^νης κα'ι Ήρακλίίου καί
  Διατάτσομεν ττν επανάληψιν αυτής συμφώνως ποό; τοθς
  *?»»ς των ϊιαληφθεΐών ΰπ' αριθ. 1ι35/ηβί 2*°°/ΐ88κ καί 'ι89ϊ
  '· *· ϊΐίκηρύξεων Άνωτίρ*« Δΐευθΰνσίως τής Δηαοσιας
  Ασφίίλείαο καί των Δημοσίαν "Εργων /.αί χατά τάς διαταζϊΕς
  1«·ΰ 355 Νόμου Ινεργηθν;σομένην ενώπιον των διά τής ΰπ
  «ρι«. Μ»/1||§ έ> | α'αχηρίξ«·*ς ωρισμένων επιτροπών καί εν
  τοίς αυτοίς τόποις την 10 Ιουλίου 1912 ημέραν Τρίτην χαί
  ώραν 4 — 5 μ. μ.
  Έν Χανίοις τη 13 Ίουνίου 1912
  Ή Διοικοθσα Έπαναστατικτΐ Έπιτροπίν
  Χ" Μ. ΠΑΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔνΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Άττοφ. 12
  *Ο 'Υ)τϊοτΕλώνης Σητείας
  Λαβόντες ΰπ'ϊφ«ι τή> διά το? ύπ' άρ(9. υρωτ. 713 τϊ|ς 6
  Μαρτίου 1919 ίγγρίφου το3 ΐντοθθχ τμήμΐτος τής ·χ<·>ροφυ-
  λακής παρατ.ν,ι^εΐαζν ήιιΤ« Ικθΐσιν το8 Σταθμοί Παλαικά-
  στρου ΰπ' αριθ. 93 τής 3 Μϊρτίου 1912, τ»ίν ύπ' αριθ. 95
  τής 4 Μαριίου 1912 έτερον έκθεσιν τίΰ αΰτοδ Σταθμ,οδ τής
  Χιι>ροφυλαχ.ίίς, οί" ών παραγγέλ7»«ται τό Ήγουμβνοσυμδοΰλιον
  τής Μονίίς Τοπλοϋ' δτι κατά τόν Όκτώδριο» το3 1911 ΐ!σή-
  γαγβ ~Κί^ρα 1% το3 ορμου ΣιΪΓ,Γου δίί τινος ΣυμιακίΟ πλοια-
  ρίου ϊβρυ.ατ», 8τι τό αάτό Ήγουμ»νοσϋμ6ούλιον ΐξήγαγεν «πί-
  σης λάθρα ίκ τήί αυτής θέϊεως >.αί δια το3 αύτοθ πλϊΐαρίου
  έ'ν φορτίον τυροΐί χαί ότι κατετχίθη είς τό κελίον το3 Ήγου-
  μένου τήί Μ'.νής ΤοπλοΟ £ν τεμάχιον δέ"ρμα ό«άϊις μίαν χαί
  ήμιίπειαν ύποπτον προΐόν λαθριμπορίου
  Τάί άπολογίας τοΰ κατηγορ^υμένου Ήγουμενοσυμ6βυ'/ίου
  τής Μονής τοκλοΰ άζοτελο^μένου άπο τόν Ήγο 'υ,ενον Μιθό-
  δΐον Βρυωνάκην καί τους Συμίούλους Άγαθάγγελον Βουγιου-
  χλάκην καί Ίωίννί/ιον Τσαρδινάκην.
  Τάς ενεργηθείσαν άνακρΐΐιις καί
  Σ».ίφθέντες
  Έπ·ιδή έ/, τής ίνεργηθείσης διαδκαϊ'ας 9έν άποδεικνύιταΐ
  ή κατά το3 Ήγίϋμϊνοΐυμβονλίου τή; Μονής Τοπλοί άπίδι-
  ?;μέντ: 5ΐ:ί λ^θριμπορία δερμιάτων καί τυροΰ χατηγορί».
  Έπίΐίή ίχ τής ίνίργηθείσης ϊιαδικαΐίας άτοϊϊΐχνΰεται 5τι
  χατά την 26 Σ)6ρίου 1911 κατέπλευσεν έχ Σύμης ίΐς τόν
  ορμον τοΰ ακροατήριον Σιδήρου τό ίστιοφόρου «Χβριτωμένη»
  τ?ΰ πλοΐάρχου Σταύρίυ Γιωρνα υπό Σημαίαν Όθ<ι)μανιχ.ήν ίφ ου ίπίβαινεν ό Χρυτόδ^υλος Ξ;πολυτ·ίκης χάτοιχος τής Νησοο Σύμης ό'στις μ«τά το3 πλοΐάοχου Σταύρου Γιωργα καί τί, σιιν- δρίμή τοΰ φϊν:φ6λϊχίς Ιωάν. Δ·ακάκη, άπιδίβασυν είς τόν ορμΐν τοϋ άκρωτηρίου Σιϊήρου, λάθρα χά! ΐν άγν^ία τήί τΐλω- νειαχής άογτ]ο τ*σσ*ρα Σϊ'.χίδια έμπεριέχοντα καπνόν, τουμ- τ.ίΑ, δέρματα χαί Ιιφάΐματα βίρο^ς περί τάς εΓχοσι πέντε οκά¬ δας. Έπειδή ίκ τής ένεργηθασης διαδικατίας άποδεικνύετα·. ότι ίκ τοΰ λα&ραί»ς ώς άνωθι είσαχθέννος καχνοδ Ιλαδεν ό φανβ-
  £
  τ
  *βθ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ* ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  φύλαξ Ιωάν. Διακάχης καί κατηνάλωσε δί'ίϊίβν τού χρήσιν
  καπνόν μίαν ιτερίπου οκάν.
  Έ*ειϊτ) έκ τής ένιργηθείσης δΐϊϊιχασίας άττεδιίχθη ό'τι τό
  ΰ*δ τής Χωροφυλαχ,ής είς τό κελίον τού Ήγουμί,ου τοπλοΰ
  Μεθοδίου Βρυπνάκη κατασχεθίν δέρμα μια; όχας καί ήμισείας
  ίεν προέρχεταί έκ λαθρεμπορίας.
  Έπίίδή έκ τής «νεργη>ίί3ης ϊιαϊικαΐίας 3έν δύναται νϊ
  ιτροσδιορισθϊ) καί εξακριβωθή χροσηκόντος ή ποσότης το3 λαθ-
  οοίως είσαχθ«ντ«ν έκ τοϋ ορμου Σιϊήροιι υπό τώ/ Χριστοδοΰ-
  Ξυπολυτάκη, Σταύ. Γιωργα τη συνδρομή τοΰ1 Ιωάν. Διακάιςη,
  καπνοθ τουμπεκίου δερμάτων καί δφασμάτων.
  Διά ταυτα
  Κηρόττομιν άθώους τής άποϊιδομένης αυτοίς κατηγορίας επί
  λαθρεμπορία* τούςνάΐΕοτελο3ντΐχς τό Ήγ:υμενοσ^6οΰλιον τής
  Μονής ΤοιΓ'θ3 Μεθόδιον Βρυωνάκην Ήγουμβνον, Άγα9αγ-
  γελον Βουγιουκλάκην καί Ίωννί-αον Τσαρδινάχην συμίοόλους
  κβΐ παοαγγίλλομεν την *ί; αΰτους απόδοσιν τού είς τό κελίον
  τοθ Ήγουμένου τοπλοΰ υπό τής χωϊθ'υλυκής κατχσχεθΐντος
  οΊρματος'μΙα'ς καί ήμΐσείας ό κάς.
  Ένόχους τούς Σταθρβν Γιωργαν κλοίαρχον τού ΰπΌ Ση¬
  μαίαν ΌΟωμανιχήν ίστιοφόρου «Χα.ιΐωμένη» καί Χριστόίοΐ)·
  λον Ξυπολυτάκην κατοίκους τής Νήσου Συμης, σονεργόν δέ
  τόν Ιωάν. Διαχάχην' φϊνοφΰλακα το3 Φανού" "Σϊ'.ϊήρβυ καί κά¬
  τοικον Ροόσσας Έχκλησίας, ότι την 26 Σεπτεμβρίου 1911 λάθ-
  θρα καί έν άγνρία τής τελων«!βκής άρχής άπεδιδασαν είς τόν
  βρμίν τβθ Άκρωτηρίου Σιϊήοου τέσσαρα σαχκίδιΐ έμπεριέ-
  χοντα καχνόν, τουμπεκί, δέρματα κϊί ίφάσματα, ών ή ποσό'
  της δύναται προσηκόντως νά έςαχριβωθη καί ΐΐροσδιορισθή καί.
  Καταδικάζομεν αύτοΰς Γνα άλληλεγγοως αδιαι έτως καί κα:α
  τα «ερί ι'ισπράξίως δημοσίων ιτροσόδων όριζόμενα πληρώϊίΰσί
  πρόστιμον ίριχ. όκτϊκίΐίίς πεντήκοντα (850). Τα τέλη τής
  σημάνσεως τής παρούσης αποφάσεως δρϊχ. δέκϊ (ίθ) καί τα
  λοιπά συμίησόμενα νόα'.μα ϊαπανήματα.
  Πρός έξα»φΙΧ(«·(ν το15 δία τί)ς ιίιρούσης άποφάΐεως έπιδ-
  ληθέντος προστίμου τελών σηχάνϊ!»; λαί λοιτΰν *ς>3ιΐ^,
  παραγγίλομιν την κατάΐχετιν το"» πλ^ί3^ «Χΐριτω^ίνί]» το3
  ιτλβιάρχου Σταύρου Γιώργη άνποτε ήίελί τουτο προΐεγγίση
  (ΐς τα παράλια τής Κρήτης.
  Έκ το3 ημίσεως τοί3 διά τής παρούΐης αποφάσεως ίπΐδλη-
  θίντος χροστΐμου 70°/0 ήτοι ίραχ 297, 50 χηγ
  λό·*ψ αμοιδής, είς τους συνεργήΐαν:α; πρός ανακάλυψιν
  λ»Ορεμιτορίου τούίθΐ) Ίυίάν ΧατζινΐΛην τΐλωνφ Χρ
  ανβον Μηλιαραν Ένωμΐτάοχην τ<1ς Κρητικ»); χωρ-φολαλής' Γ. Σ'λιγαρδάόαςν κιχί Γ. Κο<κινά».ην χωροφύλακας. 309/ο 8^ ■ίίτοι δραγ. 127,50 είς τού; τελωνειαχοΰς ϋπαλλήλους Μιχ. Καλογεράκην Β^ηθό«το3 "ΐ)τϊλωνε!ου ^ητΐ'.ας, Ανδρ. Αντύπΐν καί Ρ. Περιφεράκην ΓραφεΤς. Ε!δοπο!ο3μιν τού; καταξικατθέντας ότι ίντό; τή; !ιτό το3 ίρδρ. 145 τοΰ Ιχ' αριθμόν 413 Ν"μου δύνανται, «άν θελωσΐ νά έφβσιδάλωσι την παρούσαν απόφασιν ϊνώκον τού συμδουλίου το3 αμφισδητουμένου Δοικητΐιΐοΰ άλλως χαίίστατα; καί τελεσίδιχος. Εγένετο καί εξεδόθη Έν Λιμένι Σητείας τη 19 Μαίου 1912 Ό Υ)τελώνης Σητείας Α. Γ. Πετρουλάκης "Οτι άκριβές άντίγρ»φον Έν ΣητεΙα τί) 22 Μαίου 1912 Ό Βθ μ πϊρχναλοΰντοί νά ορισθοσιν αί διίο μετ« τοί Ιούνιον Εύνοδοι τού Ο3»ωτοΰ ϊιχαστηρί,υ Χΐνίων. Ί5ό< χαΐ τ6 άρθρον 3. ταϋ 6π' ίρ'.ί 44 τοΰ 191)7 Διατάγμϊτο;. '0ρ!ζ.ι -υνό^ικ τοΰ Κκ^υογυδΐ'.ίίου Χΐν'ω* ίτο τής 3 μέχρι τής 22 ΣιΐΓτβμβρίΐυ 1912 χχ! ταύτης β ■ ένης χχϊ δ μιί^οι τ^;23 Ό'.τωορ'ίυ 1912 Έ/ Χχνίοΐί τϊ) 19 Μαΐβυ 1912. Τα Μ λη Α. Ζηλιιιιων Ηλ. Χανζ'ιανδρέον Γ. αλονιιίδπς Κ. Γβωρ/ιάδιι^. Κ. Παπαδάκης Όη άχριβέί άντίγ-αφον Έν Χανίοις τ?ι 19 Μαίου 1912 Ό Γραμματεΰ; Κ. Χρ,.στινάκη; Ό Γραμματεύς Κ. Χριιτινάχΐ5{ Αριθ. Ποωτ. 4363 2836 Έν Όνόματι το€? Βασιλέως Γεωργίον ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρα Πρωτοδίκαχς Χανίων Εισαγγελεύς Έΐΐίΐϊή δ Γίώργιος Κ. Β'5«λάχ7ΐ<, πολ'της "Ελλην, Χο.ιχι- ανόϊ "Ο;θι55ο?·)ς, χάτοκος Μουττάχο Σβλίνου χχΐ 115111 ?»τ'" οκοΐ χατηγοίειται ως ΰπχ'.τιος τοΰ οπ χατιχ διαφόρους επο/*< έχ 7τοοί'<ΐείι>ς χατέί·τρ ψ» έ<ατ?ιν χυψέλλας μελισσών τοϋ Κυ?ι«- Ί. Κυιΐϊχογιάννη, ίξ'α; δθθπίοίτ^ι, δρ«νμώ; ήτο; χά ά (ΐ£ϊ ' την 9-10 Νϋ',χβί'ου 1911 χκ! 15-20 Δίχεμιβρίου έν τή θέοε: ; " Άρολίθι , τής ΐίβριφεΐί'ας ?3φαχ:ά Τελίνου χχτεστρεψί 80 χ«- ψ-'λλα; μελισσώ/ χατά δα την 15-25 Δϊχεμβρίου {8ίου ετου; ι» τη θέσιι "Πϊπα-στην,άρη^ τής «Ι3ΐφεο«'«ς Σφακιά 2ίλ!νου χ«ΐ6· ^ στοεψί έπίσης 20 έ-ίοα: χυψέΧλα- μϊλ'.ΐσώ» ά'η«3ύτϊί είς ^ ί (ίατϋχένον Κυριαχθ' Κυ3'χχογ'αννά<τ|ν. ή τ!» άνόυιη^χ τοΰτι π3θβειετιχι χ«! τιαωίίϊτϊΐ ί^ 1 χα' ίπί^,βνα τοΰ ύπ' 665 Νίίλ^υ »·σΰ Ποινιχρΰ Νιίμοο ° χκρα<τηο'ζε*αι5έ ως πλημμίληιια. • 'Βπίιϊη δ χατηγ^οϊύμϊ/ος -·υτος ίί.α! άπώ' χαΐ άγνοεϊ'ϊ: ^ ' τάπϋς τής διΐμονής τού. ί Ήιίνϊες χαί ■(' άιθοΐ 405 Χ3τί 406 τής Ποινκής Λιχονοαϊί· Ι Καλου-Λε^ τον ίίο-η & όν χχτη όρ ύαϊνον ?>οί έίχφ^νΐΊ^^ Λυ*3-
  ΐ π οσώιτως ΐ/ώπιον τοΰ άχρίατηρ'" υ γοϊ Ποωτοδιχείου Χ>ν'ων την
  1 26 τοΰ ιιηνος Ίουν(·)ο τοΰ ϊτους 4912 ημέραν Τρίτην χαϊ ω5«»
  ; 9 π. μ Ενΐ ϊϋααθΐί ώ: δπϊ'τος τής έχτί8$ίσης πραξιως, ά/λ ■>< * θέλει 5ιχβ(β9ή έίηαην (Τυαφώ/ω; τω α;θ'ω 407 τής ΙΙοινιχή-' | Δκονομ!ο;ς συγχρόνως δέ χϊλοΰμιν αυτόν οηω{ Α0.6/] γνώίΐν τω' ιον τής διχονροιιρίας. Έν Χανίοις τί, 22 Μϊΐοι» 1912 Ό Ε'υαγγελεϋς Χανίων Γ. ϋκονλΛς Οί χλτ)θ*ντεί ιχάοτυρβς Ό Βο/)θός 'Υ^τελω'. Σητείας Μ. Γ. Καλογερά/.ης Αριθ. πραξ. 35 Τό Συμβούλιον της ΔτκαιοόΰνηΓ .ών μίλΓόν ϋυ, χ«ί Κ. Σογχεί|ΐίνο* έχ τού Άντ Ζηλήμονος τροίϊρ υ Γ. Πλουμίδου, Κ. Μ. Γεωογιάδςυ 'Η7. Χϊντζη Γ. Παχαδάχ-η. Παρίντο: χ«1 τοϋ γραμμα έως Κωνστ. Χριττκιχη. ΣϋινεΧΟόν Ιϊι«:τεοως έν Χανίοις χα> έν τω ίωμβπ'ωτών δι*«-
  χέψΐών ' >Λΰ *Εφετ«(6α Χηνίιον την 19 Μαίου 1912.
  Λβ?ό» δττ' ϊψ«ι τ6 δχαριθ. 2591)1690 της 18 Μιί^υ 19}2
  τβν χ. Είσαγγβλίως Χανίω*, ίκιυαυνό,χ^νον πρός τό
  ] μρς
  Κϋριάχος Ι Κοοι»χογι«,ν*ΐίης χάτοιχος
  Πχ^-.ος Τΐα'βϋρωνάχΐ); »
  φΐχιά Σίλί'θ»
  ά
  ηηρ ]ς
  Άοαίί.ιος ΐ'.χ«!ΐτ·χοί χλητήο πΐρΐγγελλίται όπως εν
  τοϋ π«;ό<τος τ·5ΐ/-ιχ λληιγ) «!ς την τΐλιυ-α'ιν χ χ«τηγοοου(Αένου χ»ί ϊτερ ν οιχοχολλή.,-γ| εί ϊηαιίτιΐ μέ Ε< Χανίοις αυθημερόν. Ό Είβχνγελεΰ: Χ*ν(ων Γ. Σκονλας Αριθ. Πρωτ. 5431 » Διε*-. 3340 €ν '^νόηατι τοϊ» ΚΛΗΣΙΣ Δ,*νί>( των α?»?ω< 4)5 καί 406 τής Ποινιΐίί; Κϊλ-ΰμεν τούς ;π; ζωΜλ Βΐλα ά<.ην κχ: Μ χχηλ 11. ΛτΑ',Μν Κ^δωνίας καί ή?η ά ιυρώην
  ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΈΟΣ_ _
  ί*»
  ''1£ν Χανίοις τί) 12 ΊουΛου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόδιος ϊικβστιχος χλητήρ «βραγγέΧλεται όΐως έ'ν αντί¬
  τυπον τή; παρούσης κλήσίως τοιχοκολλήση εις τό δη>θϋώτε-
  ρον μέρος ^χοδ χωρίου τοΰ κατηγ^ροομ^νου χαί έτερον ,ίς τί-,ν
  έ'δραν τού" άκροα-ηρίου τοδ ΠρωτοοΊχε'.ου Χανίων
  'ίθν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Βουλίύμ. 296
  Το 4ικα'-ν προφυλαΛ'σ.Αΐ'νους
  άπο τής23 Ίανουΐρίου 1912, Ιωάν ηνΠ.Ριϊαλη ,
  Μιχάχην γεννη^ντα€ καί κ->τοιχ3ϋντας είς θίρυσΐ^
  καί ή$η φυγοδιχους, Δη^ή"τριο< Π. Σπβτσ: ·»τί <.ην κ*ι Ν'.κο'.αον Έμμ, Κβλαι'δίχην γεν.ηθιντας κιί κατοΐΛθΰντϊς εί; Ριζοτ λς- πον Άκοωτηρίου καί ή"3η φυ/οίικυ; άταντα; π:λιτα; "Ε*η- νας χαί Χριστια^ύς Όρθοϊίςιυς ίνώ^ιον το^ ά/.οωΐτϋ:·.ου -■-'■>
  Κακβυργιοδιχείου Χανίων, Ινα ?!/·χσ<>ώτϊν ώς ύτΐίτιοΐ το3 ό':ι
  υπό κοιν^ΰ συμφέροηι; κινούμ»νοι συνα-ε?ίσ:σαν την ίλτίλεσν
  τής επομένης άςυποίνου πρά:εως <ΐί ένεκα ταυτος σηο*.τ- πρός ίλήλβυ; συνδρομήν κ*ί υσοστήρ ;·.ν αυτών χ οδηγή¬ σαντες ταύτην ε"ς τι σπήλαιον κϊίμενον έν τη Οίσει «Κα*0 πλάϊ Καααοέλα» ΐή; ΐϊϊθίφιρίία·; Ρουίεινίτοΐ Άκίωτηρ'ου την ίγχατέλίΐτον ίν ΐϋτώ μ$:ά τού ρηθέντος ΜϊΐΒαίου Κίλαϊ'άχη ί τώ ΐο-.ώ ότι*; άναγ^,ά^/) ταύτην εί; άΐ4λ-(εΐϊν 5πϊ? *»ί γ) ( κιτώ:θωσίν οΰτο- μ«ταχ»ιΐ!ΐθί!ς σωαχΐΐίήν ^ίαν κατ' αυτής ί ά χΐϊ ατειλήσας την ζωήν της ϊιά ιχαχΐίρας. καί Διατάσΐιι την παράτϊίΐν τή; προφυ>α.κ!.;εως των ποςφυλα-
  κισθέντων κα! την σύλληψ ν κιί τ.ρο$ ',άχυιν των φι/γοϊιχών. κ«ί
  Παύίΐ ποόςκκΐρό-ι τΐβΐϊν πεοαιτέο'ιί πθί·ΐΊ.ϊ)ν κχτϊϊίωΐ; ν χατα
  τ·3ν Γεωργίου Ι. ΨνΛλάχη γε>^νηθίντςις κιΐ χΐτκιχού/τος είς
  Χιοοδίκη Ά*Λωτν,οίου ίτών 20, βγάμου, έγ· ραμμίτίυ, •'ίωρ-
  γού, Εΰσ:3ατΪ5υ Ι. Τσιχουίάχη γεννηήέντο: «'ς "Ι ιβρρν Σφα-
  /ίων καί κατοιχοΰντος είς Ρ.ζόΐχλοπον έτών 75, ΐγγβΑθυ, έγραμ-
  υιάτου, γεωργοΰ καί Κυινσπΐντίνΐυ '&νχ Μυ^εϊίχη γϊννη-
  ίέντος καί χατοΐχοΰ^τος «ίς Ρ ζόίίλοπ^ν Άοωτηοίου, ίτών 25,
  άνάμ-)υ, έγγοαμμάτου, ί2γατι<.οϋ, ά'άντων πΛ'τών Ελλήνω' χιί Χουτιανών '0·>9οδό'(ι>ν κατηγορουμένων ΐπί τί) αυτή ώς
  άνω εΤ-?ητι>ι πράξίΐ.
  Έχρί6ηάπεφαΐίσ9η Κϊί έξεϊίήη έ» Χον'οις τ"ό 6 Ίοανίου 1912.
  Οί Δκασταί
  Μ. Γιαννακάκης
  Ι. Κα-:*λαγ*ί>ι«.ν05
  Άοιστ- Βΐταικουνάκης
  Ότι άχριδίς άιτόσιΐασαα
  Ό Β. Γρ
  Χ. Δ. Νικάκης
  Διζμοτΐί
  διά τής
  Ό Β. Γραμαατέως
  Ι. Μ. Σπυριδάκης
  Ίίΐιη^«·:ίδ.'; Ϊιϊ τού; *υ-
  ζμή ής η
  γοϊίνους Μϊτθ^ί3ν Κιλ^ϊδά/τν, Ί^ά'. 11. Βιδά*ην, Ήλίαν Ν.
  Μιγά-κην, Λΐμήτρ'θν
  II.
  Σιεςπιωτ/Λην κϊί Νικόλαον Ρ-μΐ*··
  Κελα'ίδάκην.
  Έν Χχ/ίοις τή 7 Ίίυνίου 1912
  Ό Είσα"ίγίλ£ύς Χαρίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. βουλ. 295
  Γό Α»κα«ίτήοιον των έν
  ΙΙοωι:οδ»κών
  Δια
  Δ:<άζ./ πέν-ε Μρι Ιωαν. Γΐχ ΐ-ί ι^τ.ίύ ρά-ηιε :α Έ^μ. ι Τ3ν /.ι η '55 > '·'-->ζι
  ; τι1,; Τϋ.χ τ-; ά, ώ;
  τούτον ί/ογον ί,τ'
  τ;ν
  τ-;
  Τουρχι»ς
  3κ.ά<.η ειχε /Λ ά .ίϊτ·:η 1 τ/, κατίνα* ■ τ<5ν ττΐατώ/ τούτου κ?ί ωί τό< Ίδυ .τήιιίνΐ τας >ατ«χ-
  άκιυ ίΐίζη^'Όΐεω; πρις τόν
  *α/.··."ΐν 'ι?γ.Ό.'. 5; τ^ν α-:;?ο
  ίΐρΊς τούταν1 /αι
  Χρΐ7τ.5;?α/.·.> εί; φυ'.αΑ'σΐν ϊυο (2) μηνων.
  Έν Χαν.ίΐ; τή 31 Μαίου
  %1. Δασκαλάκης
  Ό Ι>. Γρ
  Ι Μι/
  Ότι άχριδίς ά·Τ53^
  Έ/ Χανΐο(ί χο 6 'ί
  Ό Β.
  Β.
  τ
  ' ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Βοολ. 309
  Τό Δικαΐττικ6ν Συμβούλιον των
  έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγκείμενον.....................................
  Συνελθόν........................................
  Διά ταυτα
  Παραχίμπει τον φιιγοδιχοΟν*α κατηγοροίμενον Νικόλαον Ι.
  Παπαδομαρχΐτάκην γ»ννη9έ«τα καί κατοικο3.·τα «Ίς Μάζϊν Σ«-
  λίνου, ΐτών 38, ίγγιμον. ί^ρί'Λ.μα·:ον, πολίτην "Ελλην* καί
  χριστιανόν όίθόδοξον, ενώπιον τοΰ άκοοατηρίου το3 Καχουρ-
  νιοϊικείου Χανίων ?να διχασθή ώς υπαίτιοι; το3 ίτί την 23
  Νοεμδρίου 1911, ίδαλε πΰρ ιΓς την Ιν τώ χωρίω Τεμέι/ια
  Σιλίνου κειμένην οικίαν το3 Νιχολάβυ Θ. Μπιτσάκη την χρη-
  σιμεύουσα» ώς κατοικίαν α!το3 καί τής οικογενείας τού καί τό
  π3ρ «ξερράγη.
  Άποφϊίνεται άπαράίεκτον την έγιρθεΐσβν ποινικήν άγωγήν
  χατά τοΰ αΰτο3 ώς άνω κατηγορουμένου επί φθορα ξένης ίδ:ο—
  κτησίας {νϊντί;ντοΰ αΰτοϋ παθόντος. Διατασσει την σύλληψιν
  χαί προφυλάκισιν τού.
  Παύει πρός χαΐρόν πόίσαν περαιτέρω ποινιχήν καταδίωξιν κ*τά
  των Εμμανουήλ Ι Μαρκϊτάχη γεννηθίντος καί κατοικο3ντος
  «ΐς Τεμίνια Σελ'νου, ΐτών 30, ίγγάμου, άγρ*μαάτου, γεωρ-
  γοποιμίνος χοί Εμμανουήλ Ι. Μαρκβτάχη γεννηθέντος κ« κβτοι-
  κοΒντ^ς ώταύτως έτών 30, ίγγάμου, άγραμμ,άτου βοσκο3,
  άιιφοτέρων ιΐολιτών 'ΕΧλή ιων καί χριστιανών όρΐοδόξων επί ταϊς
  ώς άνωπράξεσι.
  Εκρίθη, άπιφασίσθη καί ίξεδόθη ττ] 8 Ίουνίου 1912
  Οί Δικασταί
  Ό Β' Γραμαατίως
  Μιλτ. Δασκαλάκης
  Ι. Καταλαγαριανός
  Άρ. Βιτσικουνγκης
  "Οτι άκοΐβές άπόοπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Χ.
  Ο Β' Γραμματέως
  Α. Λιονάχης
  Αριθ. Βου/βύμ. 295
  Τό Δτκαότικον Συιι6ούΧιον των έν Χανίοις
  Πρωτοδικών
  Συγκείμενον..................................
  Συνελθόν.......................................
  Διελθόν την Δικογραφίαν
  Σχβφβέν χατά τόν Νόμον
  Εΐ'ειϊή διά τού: φυγοδικΓ3ντ«ς «κ τ<3ν κατηγορβυμένων Νι¬ κόλαον Άντ. Μαλϊξιανάχην, Π<ΐ·3λον "Αο Τζιν*ουνά*ϊΐν, Γε¬ ώργιον Ι. Π5-ράνην όϊ Χ3ίτ-ό?3·50» Α. Λ·ο»άκην τα κττ' αυτών Ιχδοθίντ» ύ«' αριθ. 559, 560.561, χ*ί 502 τί<ς 20 Φ»6οολ- ρ , , τς Φ»6οολ αρίου 1912 κατασχβτ-τοια το3 ίντβ'θα Άναχο'.τοΟ έτοίγο<ολλή- θησαν »ίς τα ύτό το3 Νάυιβυ όθ'ζίμινι μέοη ώς δείχνη-»: ίχ τΛν ύ*' αριθ. 43594 κ»ί 43595 43501, 43598 κα! 4599 τ?ς 23 Φεδρουτρίου 1912 ίΐτιϊοτπρίίον τσϊ 8ικ»σηκο3 κηττ]9ος Ν. Τό καΐ των ύτϊ /οίνολο-Ί'ΐν 26 ΦείοιυζοιΌυ 1912 π:στί- ' ά ( άγρατ;χο3 ϊίανοιιέως. Έ«·ι?ή οί ΐν τη ποο-βσει το3 Εισαγγελέως έχτιθέμενοί λόγοι εισίν δίήίί χ^ί νΐΛ'μιι χϊί σύιιφιονοι ποος τα έκ τής έν£=γεθ*ίση; άναχρίσεω; π3οχύψ«ν« περΐσταπχά δεχτοί καί υπό το3 Συμίουλίου τούτο.» χρί>-οντ-»ι καί έπομίνως δέον νά πίοα-
  τεμφθώσιν 'νώκιον τού *κ5β»τη-ί·<υ το3 Κϊκουογιοδι)'.εί^^ Χΐνίων Γνΐ 5ιχ»-ΐ·ωσ·ν ώς ΰιτϊ'τΌ! έτ! φίνψ συϋίώνως τοΤς άίθοοις 287, 288 κα1^57 τοΰ Ποινικοϊ Νόα^υ. ϊίατϊτσομένης τής πα¬ ρατάσεως τής" προφυλακίσβως το3 Έμμ. Καλλιγεοάχη καί τ?ς συλλήψεως χαί *βοφυλβκίσ««- των λοιπών ουμφώνως τώ άϊθρψ 191 τής Π οινικής Διχονομΐας. Διά τ α 3 τ α Παραυέμχ,ι χούς κατητορουμένους Εμμανουήλ Ν. Καλλ«- γ·Ρ*«|ν ή Ιιαννικάκην γ.ννηθ,ντβ «ίς Ναύ*λιον καί κατοι- κοβντα είς Χωρβφάκια Άχρωτηρίου Κυίωνίας, ίτών 43, ϊγγα- μον, έγγράμματον, γεωργόν καί προφυλακισμένθν βχό τίΐς 23 Ίανουαρίου 1912, Χριστόφορον Άντ. Λιονάκην γεννηθίντα καί κατοικο3ντα είς Μο«ζουο5 Άκρωτηρίου Κυδωνίας Γεώργιον Ι. Περάκην, άνροφίλακα, Παθλον Άρ. Τζιγκουνάπ^ν γεννηθέντας καί κατοϊκοθντας ωσαύτως καί Νικόλαον Α. Μαλαξιαννάκην σιδηρουργόν γεννηθίντα καϊ κατοικοΰντα εις ^ία.'λέπαν Κυδω¬ νίας, άπαντας φυνοδίκους, πολίτας "Ελληνας χαί Χρΐστιανούς Όρθοδόξους ενώπιον το3 άκροοτηρίου τοδ Κακουργιοϊικ«ίου Χα¬ νίων ίνα δικαοθώσιν ώς υπαίτιοι τοδ ίτι υπο κοινου συμφέ- ροντος κινο6'4ινοι συναπβφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξιοποίνου πράξεως και έ'νΐκα ταύτης ίυνομολογήσαντις αμοι¬ βαίαν ποός αλλήλους συνδρομήν καί υποστήριξιν τον 19 Ίανου¬ αρίου 1912 έν τή θέσει «Περίικάρί τα φροΰϊια» τής π«ρΐ- φερε'ας Χωρσαχίου Άκρωτηρίου Κυίωνίας έσχεμμίνως καί έκ πβομελέτης άιτεφάσισϊν καί εξετέλεσαν την άνθρωποχτονίαν τ°ίί Γεωργίου Φυτουράχη πυροίολήσας κατ' αΙτοΒ ό «κ τούτων Γεώργιος Περάκης είς την νβφρΐκήν χώραν ίι' όπΐσθογεμοϋς ό'πλου πλήρους πυρίτιδος κοί οφαίρας χαί πλήξβς τοδτον είς την ρη'εΤσαν χώραν, έξ οδ έπίίλθίν αΰτφ ό θάνατος, —αρι- σταμένων χαί των λοιπών ενίχλων καί Ινισχυόντων ίιά τής παρουσΐΛς των τόν αδτουργον καί Δΐα:άσσ!ΐ τίιν παράτασιν τής προφυλαχίσϊως τοΰ "Εμμανουήλ Κβλλιγίρη κΐί την σύλληψιν καί προφυλάκισιν των λοιπών κα¬ τηγορουμένων. Εκρίθη απεφασίσθη κΐί Ιξεδόθη «ν Χανίοις τϊί 6 Ίουνίου 1912 Οί Δικασταί Μιχ. Γιαννακάχης 1. Καταλαγαριανός Άριστ. Βιτσικουνχκηβ "Ο,τι άκρ:*ές άπόσπασμα Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Β. Γραμματέως Ι. Μ. Σπυριδάκης Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος ϊιά τούς <ρυ- γοδίκου: Χριστό*ορον Αντ. Λιονάκην, Γεώργιον Ι. Περάκην, Πα3λον Αρτ. Τζιγκοιινάκην καΐ Νικόλ. Α. Μαλβξιανάκην. Έν Χανίοις τζ 7 Ίουνίου 1912. Ό Είσαγγίλεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Ό Β. Γραιιμβτέιβς Χ. Δ. Νικάκης Αριθ Άττοφ. 300 Τό 1ινα<ίτήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Συγχείμενον ....................................... Διά ταυτα Διχάζ^ν έρήιιην τΟ5 χαττ,γορουμένου Στυλ. Δημ Κσχχινάχη τοώην χατβίχου Φ λίππου Άπο<ορώ νο» χαί ηδη αγνώστου δια- μοήί (δί) γ) Κηρύ^σιι τόν χχτηγοροιίμ»νον τούτον Ινοχον &τι εν γνώσει ύτογ.ωμόνω; χ«ΐ ά/ευ τής συγχαταθίσεω? τοϋ ε>ο»τοί 8ιχ«<ωμα λβ ί η ή τού ξέ»α χινητά χτήματα ήτοι ότι την 16 ΝβΌ 1910 έ έ Χί εί; την χά χή η ήμα ή η νυ.τα τής 15 πο>>ς την 16 Νο.μβρΐΌυ 1910 έχ τοϋ έν Χανίοις
  άρτοποιείου τοϋ Ί·ίννου Καλομϊνοποΰλοα άφήοβσε $ραχ. 51 «!ί
  διά^οοα νομ'σματα. άνη<ούτΐς είς τό< εΐρημίνόν Ιωάννην Καλο- μενόπουλον^ $ι» νά τα ε/γ| παρανόμω; ώ< ίδιοχτηβίαν τού χαί· ΚβταΒιχάζίΐ τον χηουχθέντβ |,9χον χατηγορούμενον Στυλιαν. Δ. Κοχχινάιην βίί φυλάκισιν δύο μηνών Έχρίβη, ά«φ»σίσ9η χ*1 έ8ημ.;σι«ι»θΐ| έν Χανίοις %% 31 Μαίοι» Ό Β. Γραμματέως Ι. Μαναρόλη; Ό Β. Γραμματίωί Β. Δαμιανάχης Ό Π Μιλτ. Ααο*καλάκης "Οτι άχριδές άπιίστα«μα Ε* Χανίοις τή 5 Ίουνίου 1912
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΪΕίίΣ'
  ΆΡί9. βουλ. 279
  Το Δικαϋτικόν Συμβούλιον των έν Χανίοις ί
  Πρωτοδτκών
  Συγκείμενον..............................
  Συνελθόν.................................
  Διά ταυτα
  Παραπέμπει τόν χατηγορούμενο^ Έμμ. Μ.Ρενιέρην κάτοικον
  Φωτακάϊων Κισσάμου καϊ ήδη φυγόδικου, πολίτη» ίλληνβ καί )
  χριστιανόν ορθόδοξον ενώπιον τού" ακροατήριον τοδ Κακουργιο- ]
  διχείου Χανίων ίνα ϊικααθή ώς ύπαίτιος τοΰ ό'τι σκοπών (ήν
  άνθρωποκτονίαν τοϋ Νικολ.
  I.
  Φίυνδίϋλακη καί Ν. Ζ. Μχιτζα-
  νάκη έπεχείρησεν ίξωτερικήν πράξιν αρχήν έκτ«λέσ«ω; περιέ-
  χουσαν ήτοι την 27 Φ*6ρο»αρίου 1912 «ν τη Θέσιι «Λεώαδιανά»
  τής περιφερείας Φωτακάδου Κισΐάμο > άττρομελετήτως χ αί είς
  βρασμόν ψ«"/ιχ.ής όρμής έπυροδόλησεν επί τω σκοπώ τοότψ
  κατ' αύτοι» διά πυροδόλου δικάνου κκνηγετικοϋ δπλου πεπλη¬
  ρωμένον πυρίτιδος καί σφαιριδίων άπίτυχε δέ το3 σκοπο3 τού
  ιχ λόγ<·ν άνεξαρτήτων τής Θιλήσεώς τού τραυμχτίσας μόνον τόν μέν Ν. Φουνδουλάκην εις την κροταφιχήν χώραν, τόν δέ Νικ. Μπιτζανάκην είς την δεξιάν χεΓρ* χαί την δεξιάν θωρακικήν χώραν* καί Διατάσσει την σύλληψιν καί προφυλάκισιν τού. Εκρίθη, απεφασίσθη χαϊ εξεδόθη Έν Χανίοις τη 23 Μαίου 1912 Οί Δικασταί Μ. Γιαννικάκης Α. Βιτσικουνάκης Γ* Σκουλούδης Ότι άκριδίς άκόσπασμα Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Β'. Χ. Γραμματεύς Νικάχης Ό Β. Γραμματεύς Β. Δαμνιανάκης Αριθ. Άποφ. 42 Το Δικαστήριον των Πρωτοδικών Σφακίων ^Συγχείμενον κ. λ. *................................... Συνιδριάοαν χ. λ. π................................... Ίδον την δικογραφίαν' κ«1 Σχίφθέν χατά τδν Νομόν Επειδή, ώς διίχνυται έχ των υπό χρονολογίαν 8 Δΐχΐμ- δρίον 1911 δύο άποδεικτιχών τού ο£χείου «γροτιχού διανομέως, ή χατα τοΰ χατηγορονμιίνον, φυγο'ίιχούντος έχδαθ(ϊ<ΐ> υπό χρο¬
  νολογίαν 7 Διχεμβρίου 4911 χλήσις τοϋ χ. Εισαγγελέως Σφα¬
  κίων, πρό; εμφάνισιν, ετοιχοκολλήθη ίίς τδ δημοσιώτερον μίρος
  τοϋ χωρίον τής τελευταίας αυτού χατοιχίας χ«Ι είς τό δημοσιώ-
  τ»ρον τή; ίίδρας τοϋ Διχαστηρίου τούτου μίρος χαί έδημοσκΐ'θη
  «ί? τδ 6π' άριο. 116 τής 14 Δίχ(|ΐβρίου 1914 τεύ/ους Γ'.
  φύλλον τής Έφημΐρίδος τής Κι>6*ρνήσιως έν Κοήτγι, ίτηρή·
  ίΐϊΐσαν δέ χΐί αί νό,ιιμοι πρός 4μφί»ιυι* «ύτοϋ χζτ» τη> έ» τ?|
  •ΡΧίϊ τίΙί παροώσηί νομίμως 6;ισ0ϊίσαν δικασιμον, προ()ισμίαι,
  ως ο* ωσαύτως διίχνυται έχ τού ύπ' αριθ. 1001 της 16 Λ»·
  μ6ρίο« 1911 έπι4οτηρίου τοϋ διχαστιχού χλητήρος, τής πίρι-
  ριίας τοϋ Πρωτοδιχ«ίοι> τούτου Ιωάννου Στ. Φλιμιτάχη 6
  χατηγορούμενος χαί έν«γ<$μίνος έχληΓίΰθτ, νομίμως όπως μφσβή ενώπιον τού αυτού Διχαστηρίου χαί χχτ» την αυτήν διχάσιμον, πρός συζήτησίν χαί τής ΰπ4 ιρ'σιν χατ' αυτού πο- λιτιχής άγωγής τού ένάγοντος >Ι ιχαήλ Γ. Φλΐριιτάχη, |ΐή
  ίμφανιαβί,ς 54 διχαΐτέος εστίν ίρήμ,ην, ώ; πρ6ς τι την
  *βινι»ήν χαί πολιτιχήν άγωγήν.
  'Επιιδή έχ τής ενώπιον τού Διχαστηρίου τούτου δ'ΐξαχθι'σης
  *"*οϊ«ιΧτιχτ,ς διιχδιχασίαί άπβδίίχ6η χαί τ6 Διχΐσττ,ριον ίπ»ίτ6η
  *τ' ό χβτηγορούμενος χατά τ6ν έν τώ χατηγορητηρίω άν«φ«-
  όνον τόπον χαί χρόνον ετραυμάτιτ» τό» π«9ο»τ« δια μ&/χΙ-
  είς το άριστιρόν μεσοπλιιίριον διάστηϋα 3<ι«τίΙίν τής |»*σ/α- ς γραμμής χαί »|ς την 6μώ(κμο» λαγο€θϋ6ωνιχην χύρ&ν χοιλία; χαί επί τής άριβηρϊς άνω λαγω>ίου ίχι.ίης, έξ ών
  μίτων ένίσηι* χαί άνίχϊνος πρός ίργΐσιχν χατίστη πλέον
  των τριίχοντβ ή^(ρων, χ«1 ν«ί μέν προιχυψεν ότι ό π*0ώ» έπ«-
  τίβΐ) πρώΐος διά ρχβδου χατ' αυτού, χλή·», το τοιούτον έκηργή-
  »«ν υπέρ τοϋ βυγγε»οϋς τού Γ«·ργίοο Φλεμετχχη εΐρισχομένου
  ·'« χατάβτβί,ν βΐΑβνηί, έκβμένακ * κβτ^γβρβύμενβς οίτος $έ·ν
  Ι »1« Χ«τ«—«»,
  νά χηροχίϋ Ινοχος τής προχί;|»ΐνϊΐς *ολ«σίμου πρχξεως, συμ¬
  φώνως τώ άρβρφ 308 έδάφ. 4 «ν βυνίιασμώ πρός τό αρβρον 307
  ϋ. 4 τοΰ Ιΐθινιχοϋ Νόμον χαί ν« 4πι6λΐ)θΫ αυτώ ή >όμιμος
  ποινή.
  'Επειδή, ώς πρός την πολιαχήν άγωγή», συνωδα τώ άρβεφ
  7 τίς Ποινιχής Διχοτομΐας 6 άβιχηβΐίς οιχαιοϋται «ίς χρημα¬
  τικήν Ικανοποίησιν δια την ίπενιχ««ϊ«αν αύτω ήΐιχήν βλάβην
  *>σίχις ή αξιόποινος πιίςις προσβαΛΛ|) την ίιγιιν ή την αωμ·-
  τιχήν ϋχεραιθτητα, άλΛα ή διά τής ποΑιτιχής άγωγής αυτού
  »ςιου|»ί»η τοιαύτη Οίωριϊται λίαν ΰπερβολιχη ύτ6 τού Διχαατη-
  ρΐου, χ»1 ιπομίνως πιριορισηα τυγ^ανιι αΰτ>) ·ίς τ6 ποα6ν των
  όρα/μών ό/δοηχοντα (80), δι' αίς διον να γί^ηται διχτη ή υπό
  χρίαιν πολιτίχη αγωγη αύτοΰ, χαθώς χαί ώς πρός την α^ετι-
  χην «Γτησιν αυτής, πιρΐ ιίσπράςεως τοϋ ποσβύ τούτο» χαι δια
  προσωπιχής ιού ίναγομίνου χρχιήϊϊως τχροχει^ιίνου πιρΐ άπαι-
  τήσιιος ι; άπχημαιος απορριφθ[| δέ χχτα τα λοιπά ώς ά6<χ σιμος. χαί Ιπιδληυώσιν (ίς βχρος τού έναγομΐνου τα νομιμ* 6ι- χαΊτιχα τέλη χαι Ιξο&α τού ένάγοντΐ,ς. Διά ταύτα Διχάζον ίρήμην τού χατηγορουμίνθυ Νιχολάου Μιχ. Μπο- λανάχη χατοιχου Βχμου Άποχορώ<ου χαί ήοη φυγοδΐχου. Κηρύσβιι τουτα» ίνοχον τού ότι, την 8 Μαΐου 1911, Ιν τη βυνοιχΐα Τβιχολιανχ Βϊμου Άπυχορώνου, χπρομελενήτως ιις βρασμόν ψυχιχής &ρμή; ϊπιφάσιοί χκί έτΐηνιγχιν ιπιτηδες σω- ματιχην βλχβη» ((ρχυμτ) «ιΐι τού πχίό/τος Μιχαήλ Γ. Φλι- μετχχη, χχτοίχου Βϊ^ου Άποχορώνου, πληξχς αίιτθν δια μα¬ χαίρας είς τό χριστερον μισαπλιυριαν διάττημα όπια&ιν τής |*α- σχαλιαιας γρα^μης χαί ιις την όμώνυμον λα-]θ€ου6α>«ιχήν χώραν
  της χοιλία, χαι &πι τή; αρισιΐράς άνω λαγωνΐου άχα.Οτ,ς, εξ ώ< τραυμχτων ίνοσηαι χαι ανίχανος πρός εργασίαν χατιστη π/ίο» ,τών τ,,ιω» χχί ϊλαττον των τριαχςντα ήμιρών. .αί. ΚΐΓαθιχαζιι το» χηρυχθίντα τούτον 1»ο/_ον χατ^γοροΰμΐνον, Νιχύλίον Μ. ΜΐχοΑα,χχη», (ίς φολχχισςν ένΟς χαί ήμίσ(ως ( χριί. 1 χαι 1)2 ) μηνων, χχί εις τα ε;οδ» τής «ιχης, υπέρ τοϋ Δημοσίου ΐ*μ«ίοι», έχ δρα^μών τριχχοντα (30), οια Οςχαίωμχ τώ/ ΐατρο^ιχαστιχιυν ιχθίθίΐυν, είαπραχτέων χαί διά 0(χαπε>0η-
  μίρου προσωιτιχής αυτού χρ^τησεως.
  Διχ(ται έν μίρ(ΐ την χηό 2 Αυγουστον 1911 πολιτιχήν άγωγήν
  τού ιναγο»τος Λΐι^αηλ Γ. Φλιμ(τοΐχη χατοίχοιι ϋχμαυ Άποχο-
  ρώ>ού, χατα τού ε.αγαμΐνου ΝιχοΛχου Μιχ. Μπολανάχη χα-
  τοίχου ώΐιύτως χαί ήαη χγνώΐτο» διαμο»ης.
  'Γποχριοΐ τον (νχγομινον τούτον να Κληρώσγι (ίς τόν ίνά-
  γοντα, οιχ ττ,ν έ. τή χγωγή τού χναφ(ρθ|ΐΙ«ΐ)« αιτίαν, δραχμάς
  όροηχοντα (30), έντοχως μίχ^κ εξ«^λήσ«ιος χχί δια δίμηνον
  «ροσωπιχής αυτού χραΐήΐεως ιισπραχτίας χαί,
  Έπι6χλ'(ΐ ιίς βχρος αυτού τχ νίμιμα διχαυτιχά δαπαν^ματχ
  χαί τέλη τού ε*αγοντος, όριζθμ,ινα (ίς δραχμάς τριαχοντα (30).
  Άπορρίπτιι οέ την αΰτ^» χ^ωγην χατχ τα λοιπά ώς αβα-
  σιμον.
  'Κχριίΐη άπ(φχσίσ9η χ*ί έδημοσκιΛη
  Έν Βχμω τή 5 Απριλίου 1912
  Ο Ιΐρόιδρος
  Ιωάννης Καψάλης
  Ό Ύπογραμματίΰς
  Κ. Μ. Δαυχαλαχης
  Ότι άχριβές άπίσπασμα
  'Κν Βχμω τ/1, 12 Απριλίου 1912
  Ό Βοηθός τού Ρραμματίως
  Σ. Φραντζ(σχχ«ης
  Αριθ. 'Απο?· 303
  Το Δικαστήριον των έν Χανίοις ΙΙοωτοδικών
  Συνεδρίασιν..........................................
  Διά ταύτα
  Διχίζον έρήμην τοϋ χχτηγορουμέν >υ Νιχολάου Π. Άρβΐλχχη.
  έτών 18, πρώ(|ν χχγο(χο» Κ^ντοπουλων Κιρχμιιών τής Κυδ«-
  νίχ; χχ'ι ήίη χγνώχτου διαμο>ής (φυγοοίχου)
  Κηρυσκι το, χαττ)γορού(Χ(νον τούτον Ινοχον 5τι έν γ»ώσιι
  αύτογνωμόνως χαί άνιυ τγ|ϊ συγχατχθέσΐως τού Ιχοντος διχαίωμα
  ίδιοχτημβνβς (Λχέιν (ίς τ γ,» χβιτοχην τον ζενα χινητα χτήματα,
  ήτοι ότι την νύχτχ τη; 22 προ; την 23 Λιχιμβρίου ΐυϊθ έχ
  τή( ί)έυιω; «Άλιγχ»ου· τής πιριφιριίας Κιρχμιιών Κνδονίας
  ι πίντι αί^»ς χ;ί»ς δρχχ. 130 (χνευριβΐίβών των δυο) «νη··
  χούϊας ε'ς ι'ον Γίώ^γιον Λ. Τζιεζιχϊλίκη» διά νί τάς ίχγι ««ρα-
  νάμως ώς ίδιοχτήσίαν τού" χαΐ
  ΚαΐΛδιχάζιι τί>ν χηρυχθέντα ενοχον χχτηγορούμινον Νικόλαον
  Π. Άρβιλάχην είς φυλάκισιν εν!ις ίτους, εί; στέρτ,τιν των πο¬
  λιτικών αύτοι βΐχαιοιμάτων ίπί ίν ε*ος άπ& έχτίστβς της φυλα-
  «ίσΐω'4, ιίς αποζημίωσιν δρα/μών ογδοήκοντα (80) υπέρ τού
  παρόντος Γιωργίου Δ. Τζιτζιχαλάχη δι! την αξίαν των χλαπει-
  σών χαΐ μή ανΐυρίίΐεισών «ίγών τού χαΐ είς την πληρωμήν έτέ-
  ρων δραχμών ίέχα (10) δπέρ τοϋ αυτού *«6<ίντ-ς δια -άς ήμι- ρχργία; χαΐ λοιπάς «ύτοϋ δχπάνχς, είσπραχιεων απάντων των Λοσών τούτων >αϊ διά οιμήνου προσωπικάς κρατήσεως τοΰ χα-
  τηγορούμίνου
  Ίϊχ(!·θη άπεφ»4(σθη καί εδημοσιεύθη ϊν Χοινίοις τή 31 Μοιιου
  1912
  Ό Προεδρεύων
  Μιλτ. Δασκαλάκης
  "Οτι άχρίβές
  Έν Χανίοις
  ^ 7 Ίου.ίου 1912
  Ό Β. Γραμματέως
  Ι. Γ. Μαναρόλης
  Ό Β. Γραμματεύς
  Π Ν. Δα(ΐιανάχης
  Αριθ. Αποφ. 86 .
  Λτ.κα<ίττ!{>ιαν των Πρωτοδικών
  κ. λ. π.........................
  Συνελθόν κ. λ. π..........................
  ΆποφασΙζει
  Ό'ρίΤ,βί Δικα:(μους, κο*.ιτιΛών μέν Ιποθέσεων την τετάρτην,
  ποινικών δι την Πέμπτην έχ,αστης εδίομαδος, ώρας δί .νάρξίαις
  των συνε^ριών αυτού από σημερον μεχρι τού μηνός Ό«.τα>6ριου
  τρέχοντος έτουςτών μέν πολιτικών ϋποθίσίαιν την 10 π. μ.
  των δ« ποινικών τί,ν 8 π. μ. καί όίοας, καθ" άς τό γραφ?Γον
  τοθ Δικαστήριον τούτου έσεται ανοικτόν κατά τό αύτο χρονι¬
  κόν διάϊτηι*», τας 8—1*2 π. μ. καί "Ί — 6 μ. μ. κατά τας
  εργασίμους ημέρας, %α^ δέ τας έορτασιμους 9 -12. π. μ. κα1
  Διατασσει την δημοστϊυσιν τής ιτίρουσής δια τής "Επισήμου
  Εφημερίδος
  Εκρίθη Απεφασίσθη καί ίξίδοθη
  Έν Βαμψ τί 28 Άπριλίβυ 1912
  Ό Προ^δρος Ό Γραμματεύς
  1. Καψάλης Γ. Λεκανιδη;
  "Οτι ακριϊβς αποσπασμα
  Έν Βϊμω τή 30 "Απριλίου 1912
  Ό Βοηθός τοϋ Γραμματέως
  Σ. Φραντζεσκάκη^
  Αριθ.
  43
  > Άπσφ. 81
  Το Δικαστήριον των έν Ήρακλ'είω Π(>ω-
  τοδικών
  »
  Συγκείμενον'....................................
  Διά ταυτα
  Δικαζον έρήμην τ-ΰ κατηγορουμένου "Ιωάν. Κριτσωτάκη
  χατοίκου τέως μέν Σφενδιλι Πεδιάδος καί ήδη αγνώστου δια-
  μονής·
  Κηρύσσει τοθτον Ινοχον τοΰ ότι έκ συστάσεως μετά τού ίίη
  χαταδικααθίντος Εμμανουήλ Α. Κριτσωτάκη καί υπό κοινοΰ
  σκ^φέροντος κινούμενοι συναπεφϊσ.σαν την ίκτέλεσιν τής επο¬
  μένης άςιοποινου πράξεως καί ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες
  αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν κβί ύποστήρηξ ν ήτοι
  την νύκτα τής 16—17 Αύγουστου 1909 περί ώραν 11 μ. μ.
  χωρίς νά ϊιαταραξωσι την κοινήν ειρήνην είσέδαλον παρανόμως
  •Ίς την ίν τώ χωρίω Σφενδιλι Πεδιάδος κ«·μένην οικίαν των
  άδελφδν Λοξανδρας καί Γίωργ. Ν. Άργυρα*ηδων καί άνοί-
  ξαντεί την θύραν τής ίν λο^ω οικίας εισήλθε έν αύτί **»
  έπεχειρηβίχν πράξις είς ά'; ούίεν δΊκαίιαμα είχον τραϋματίσα»-
  τες-συναΐμΒ ίι' αμδλ,ίως όργανον είς τήνκίφτχλήν την Λοξάνϊρβν
  Κ. Άργυράίΐην κβί
  Κατβδικάζει τόν κηρυχθέ^τα τούτον Ινοχον εις φυλάκιοιν
  ενός μηνός χαΐ τα Ιξοδ* τής δίκης ίκ δραγμ. 14 είσιτρακτίων
  καί δια δϊχαχε,νΐημίροι προσωπική'ς αότοδ κρατήσεως
  "Εκρίθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Ήρακλεαρ τη 9 Φεδρουαρίου 1912
  ΟΙ Δικασταί
  Κ. Τσαγκαράκης
  Α. Περακάνης
  Ε. Μεϊμαράχης Ό 6οηθό< τοδ ΓραμιΙατέως Μ. Χ. Θαλασσινός :ς αποσπασμα Έν'Ήρακλειφ τξ 8 Μαίου 1912 Ό Γραμματεύς καί ά", ά. Μ. Χ. θΐλάσσινος Αριθ. 904 699 Τό Δικαστήριον των έν 'Πρακλείω Πρώ- τοδικών Σ^γκΕίμενον............................... Διά ταυτα Δικάζον έρήμην τού κατηγορουμένου Έμμ. Ποραούρη. Κηρύσσίΐ τόν κατηγορουμενον τοϋ-ιθν Εμ^. Παρβσύρί,ν έτών 25 γεννη^έντα καί κατοιχοδντα τέως μέν είς Ζωντβνα Μυλοποτάμου νυν δ' αγνώστ^-. ϊΐίμονής, άγομον Ιι^ράμματον ποιμένα χριστιανόν ορθόδοξον καί πολίτην ίλληνα Ινοχον τίΰ δτι έκ σ^στάτϊως μετα τοΰ Ν. Π. Πετράκη η Πβρ6ολαρά*η τήί νόκτα τής 2--3 Ν-,εμ6ρίο.> 1907 Ιλοδεν είς την κατο¬
  χήν τού έκ τής θέσεως αΐΐβρτΐϊι»"1 τής περιφερείας τοΰ χωρίου
  Δεμάτι Μονοφατσίου ξένα ».ινητά κτήματα ί^τοι τέσσαρα πρό-
  6ατα άξιας, δραχμών 80 άνη/,οντα είς τούς Εΰγ. Καρακων-
  στανιάκη Δημήτριον Κανακαράχην καί Ίωί . Καοακο'νσταν-
  τάκην κατοικους Δεματη Μονοϊατιίου ίν γνώσει τής αλλβτρι-
  ότητός των αΰΐογ·, ωμόνω; κ^ί α/ΐυ τής συγ*.αταβέσεως τΰν
  ώς είρηται ιδιοκτημονων όπως έχη τΐθτα παρανόμω; ώς ιδιο-
  τησίαν τού. καί
  Καταίΐλαζΐΐ αύτίν ε'ς φολάί,ΐση* ίννίϊ (9) μηνών καί «'ί
  άποζίμίωσιν ΰπεο το3 άίικηθΐντος δραχμ. τριάιΐοντϊ' δύο (32).
  ΈχριθΓ, απεφασίσθη /αί εδημοσιεύθη,
  Έν Ηρακλείω τη 1 Δεκεμβριού 1912
  Οί Δικασταί
  Α. Περακάκης
  Δ. Κατζουοάκης
  Δ. Χαλκιαδάκης Ό βοηθος τοδ Γρβμματίως
  Μ. Χ. θαλασσινός
  Άχριδές άπόσ«α;μα
  Έν Ήρ«λείφ τξ ΙΟΜαίου 1912
  Ό Γραμματεύς καί ά'. ά.
  Μ. Χ. θαλλασσινος
  Έκ τσν *|- *>νικοΟ Γνπογρα^είο»