92614

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΪ9Λ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΗΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΕ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ* 18 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 58
  Αριθ. Πρωτ.
  > ί·ιεκπ. 1019"
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΙΜ01ΪΈΗΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΐκύεΙσης της έτίρ-ς τώ* θίσειβν τού Συμίολα.ογράφου το3
  ΕΊρηνείινεί- Άγίοο Μύρωνος Μαλεβυζίου,^ "βσχβλ.»ι.τβι ο!
  βουλόμενοι νά οιοριβθΔ» έ, των εχόντων « υ«ο «Ο Νομο.
  όριζόμενα πο-^όνΐα νά υποβάλωσι τάς αίτήσε.ς των *ν-ός 2«*α-
  πέντ. ημερών άπό τίς 8ηΐΜ««6««ί τής προύσης *ν τ|» *φη-
  μιρΐϊι τής Κυβέρνησις είς την Ανωτ. Δ,,υ&υνσιν τής Δι-
  καΐοσύνης.
  Έν Χανίοις τίί 15'Ιουνίβυ 1912.
  Ή 4χο?ΐίο0^α Έπαναότατικη Έπιτροπη
  ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΝ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  δαπάνας, είστρακτέων απάντων των -;ΐών το^ων κιί ίι* μη
  νιαίας προσωπικάς κρατήσεως το3 κϊτηγο.-ο> α.-.ο-.
  Εκρίθη άπεφαοίϊβη χά! εδημοσιεύθη
  ΈνΧανίοιι τ' 31 Μ»ίο; 1912
  Ό Π:,;ι?ρεύαιν
  Μιλτ Δασκαλάκης
  Ό Π
  Ι
  "011 ά«·ι6ες άιΐόσπασμα
  Τν Χανίοις τή 6 Ίο,νίοο 1912
  Ό Π.
  IV
  Π. Δ;μ·ι>ΐχτ,ς
  Αριθ. 'Αποάζον έρήμην τού κατηγορουμένου Μιχαΐ,λ^Έμ». Ρ«υ-
  κουνάκη πρώην κατοίχου Περι6:λίων Κυδωνίας καί ήδη ιιγνωστου
  ϊιαμονής (φυ-.οδινοι.)
  Κη-.ύασει τόν κατηγο οίμενον τούτον Ινοχον όπ εν γνώσει
  αύτογνωμίνως «ι Γβυ τής συγκατάθεσις τού εχοντΐς ^δι-
  καίωμα Ιλαδεν είς την κατοχήν τού ξένΐν κι»ητόν τμή^α ηΌΐ
  8χι την νύκτα τής 6-7 Δεκ.μδρίου 1911 έκ τής αυλής νής
  έν τω χωρίφ Περιδολια Κυϊωνίας καιμίνης οικίας τι» κ,ων"
  σταν-ίν,,ϋ Ά·ίγ£λά«η άφτίρείε μίαν αϊγα αξιας δραχ. ^5 ανη-
  κουσαν είς τόν είρημίνον Άγγελάκην διά να την εχτ) πϊρα-
  νόμως ώς ίίι:κ:γσίαν τού" και
  Καταδιχάζα τόν κηρυχθίντα Ινβχβν χ«ηγο?βυ|Μνον Μιχ.
  Έμμ Ρο,κ:υά/Γ.ν είς φΛα/.ισιν ίννδα
  V»)
  μηνων εις χ~9·
  ζΓ,μιωαιν ϊρ-^μών'τρ'άκςντα πέντε (35) ΙτΛρ το", αϊαη'ίεντος
  Κων^αντιν:υ Άγγ.λάκη διά την αξίαν τής *>^«"ϊ 2.^°«
  τού χαί ιίς αήν πληρωμήν έτέρων ϊραχμων Ϊ6/.α (10) οπε,ρ
  τού αύτο3 άδικηθίντος διά τάς ήμεραργί^ς > η λ:«άς ι«^
  έν Χανίοις (ίρωτοίτ»ικ·δν
  Διά τ α ΰ τ α
  Δικάζον έρ^μν' τού κ;-.ηγο;.β.μένου
  II.
  Φ.-ριρόλη πρώην >.α-
  τοίκου Λά*>α.ν Κ'.δαινίας κιϊ ήϊη άγώσ-οο ϊ'βμονή; (φα'ιθ-
  ίί*ου)· , ,
  ΚτίΡ'.σΐει τό« καττ,γβρουμενον ιο3τ:ν ί>5/4ν ο:ι εν γνωσίΐ
  αΰτογνωμόνως καί ά ευ ιής συ καταΙισΕω, τοϋ ίχ·.ν;ίς δι-
  καίωμα ελιίεν «ίς την *<χτο·χήν τού ξίνα χινη-ά κτήυατα ί«ι ίΐι ττ,ν νΟΛ-2 τ-ί, 20 — Π Φιβ,ιουΐρί ν 1911 ι* -ή; «Κουτρα ιϊν Λϊ/./'.νο τ?(-- περιφερ.ιας Ά*ρω ηρίοο Ι Κι»σ»μ:υ *?'<Γ-ί:ΐε ? 10 «?ν!" άξί*ς Σροχνών εΓ'-οσι άνήκοντα εί; τϊ' Ν: ό'λ Γ. Ναξί»ην, διά νά .α ίχτ, πορανίμως ώς ιδιοτησ ΐν του' και Κετϊΐ '.αζιι τ3ν κηρ.χ0^** ?ν-'/.-'ν κζτί;·,':;^μ2ν:ν Μιγ. Π. Φε9-»Ρ'-λην 'ί-' φ^όκσν εξ (6) μηνών /οί €ΐς π'ηρωμτν δραχμώ' 5έκϊ ^ερ το^ «θ:ντος Νικ-λ. ΝϊξΐΛη δια τάς ήμεραργί^ς «ι λ='~«ί "ΰ"3 ϊβ«*'*·. είοπ?αΑ·.5ων καί διά μηνϊαίας -^σω-ικής χρϊτν,σί», τοϋκ·ιη ο^υί^ον. Έκριθί) άπεί»;!α»Γ| κίί έϊημοσιιυίιη Έν ΧινΙ'-ις 'Ι 51 Μ*1™ 1912 Ό Ιΐρςεϊρείων Μιλτ. Αασκαλ-κης Ό Β Γραμμβτέως Ι. Μίναρίλης Ότι άΛρ.ίίς όπίσπασμα Έν Χανίΐις τή 7 Ίοενίβυ 1^12 Ό Β. Γραμματίως Π.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  Άποο. 261
  Τό Δικαστήριον των έν Ίϊοακλ. Πρωτοδικών
  Σ-ΐγκΕΐμϊνβν....................................
  Δ ι ά ταϊ τα
  Διχάζθν έρήμην τού κατηγορονμένου
  Κηρΰοσει τόν /.ατηγορούμίον τούτον Γεώργιον Ν. Μαρήν
  κότβ.κίν τέως μέν Άγίίυ Θα>μα Μονοφατσίου καί {|δη αγνώ¬
  στου ί·.α^:1[ς ίνοχον τοΰ ο ι διακαΐέχων άπό 1 Ιανουβρίου
  19*0 ξ.να »ινητά κ.ήματβ ή-οι 250 πρόδατα άτινα ϊπούμβκεν
  ι/ τή ιτεμφ.ρεία ιοϋ χωρίου Αγ. θωμά, Μονοφατσίου κβί»
  άΊινϊ ίί/ΐ δωστΐ αύΐώ υπο σ-ίνεταιριχόν λογαριασμόν ό Κων¬
  σταντίνος Μιχελιίάκης κάιο κος Ηρακλείου ϋφ^οεσεν «α τοΰ
  κοίνοί τούτο» πράγ,Αΐτος άπό τοΰ Μαρτίβυ με'χρι τού1 Αΰγού
  στίυ 1910 /ατά 'ΐαφόρους εποχάς περί τα ογδοήκοντα αιγο¬
  πρόβατά 'ξίος ανωτέρας των "50 χ-ί κατωτέρας των 400 δραχ.
  ιΐρΌς βλάίην τ ο δ σ^ιμ.τέχου το^ Κωνσταντίνου Μιχελιδάκη καί
  Καταίινάζ'ΐ α*τ:ν ε;ς φυλί-ιτιν έ'ς (6) μηκδν καί είς τα
  εξο?α τής ίιχΓ,ς έκ ίίβχμώ/· όχτώ .ΐσ~ρακτέ«ι; τκρ'αΰυου καί
  διά δί/αη^^ρθϋ προσΐί,πιχής τού νραιήσεως
  Έ>ρθη, άπίφ^οίοθη κ»! 5δτ)μθ2ΐ;>0η ι* Ήρϊκλείω τϊ] 26
  Ά 112
  Ό βοηδός τοΰ Γραμματέως
  Μιχ. Χ. Θαλασσινός
  Ό Προείίρύων
  Λ. ΚατζουράχΓ,ς
  άκόσπασμα
  Έν Ήρακ>είψ τη 7
  Ό Γραμματεύς καί ά, ά.
  Μ. θαλασσινός
  Αριθ. Διικ. 903
  Αριθ. Άπορ. 267
  Ί ό Δικαστήριον των «ν Ηρακλείω (Ιρω-
  τοοικών
  Συγχείμενον
  Διά
  Δικάζςν έρημην τοΰ χατηγορουμένου Ιωάν. Σ. ΧαΐζηΒάχη
  έτών 22 γεννηθέντος ιίς Κ^μηλάρι Πυργιωτίσσης χαΐ χα·
  τοΐκοβντος τέως μέν έκεί ήίη αγνώστου διομ νής άγάμυ
  έγ^ραμμάτου γεωργοΰ Χριστΐ. όρθοδόξου χαΐ πολίτου ελλην:ς
  Κηρΰσαίΐ τΐν χατηγ.ρ-ύμενον τούτον ίνοχον τού δ'τι έκ συσ-
  στάσίω; μετ» τοϋ Γβλατίου θ. Σπυριδάκη την νύκτα τής
  15 —16 Σίπτεμβρίοο 1909 χωρΐς νά 2ιατ«ράςωσι την ι<ο:νήν ειρήνην ε'ισίίαλον παρανόρΐως εις την «ύλην των οίναών ~:ο Δ. Κουμίντάκη καί Γεωργίου Κουμανταχη Χ^ί «ϊς μέν «ήν οικίαν τοίί Γεωργίου έπεχείρηΐαν ιτράξε'ς είς άς δέν είχον ϊΰδέν δικαίωμιϊ τ)τοι ιΐαρηνώ/λησον αυτόν ϊι' απρεχοΓς τρόπου καί ϊιάτ.Ο πα-ρβθϋρβυ έρριψαν κατ' αυτού λί6ους χβί τόν έτρανμά- τισαν είς την κεφαλήν ές* :ΰ ένόσησεν χαί άνίχανος πρός ϊρ- γασίαν χατεστί} πλέον των τριών κβί έλαττον των τ;;άχοντα ήμιρών πρός τούιοις έπεχείρησαν «ραξΐν αρχήν έχτ«λίσ8'ιΐς Τ3ρ(έ·/ο»σαν τειΐ^σκοποδ των ήτοι διά λαχιιαμάτων κατί: τής θύρας τής οικίας τοΰ Δημητρίοε Κουμβντάκη άπιπεΐραθησαν νά δια-αράξ<*σιν την ο'ιχιικήν α»τού ειρήνην άλλ' απέτυχον τ*3 σχοποΰ των έ'ν*κα λόγων άνεξαρτήτων τής θίλήσεώς των. κ;ί Κατβϊκάζει αυτόν είς φυ)ά*ισΐν ενός μηνός. Ε/ριΟι-, β)τεγασ''σθη χαί έίημοσ.'ει/$η Έν Ήρ·κλε·'ω τή 26 Απριλίου 1912 Ί"1 Πρεδρε-ων Ό 6:τ,θν·;ς τα Δ. Κατζουρίκης Μ Χ Ά ά μ Έν Ήραχλΐ'ψ τν 7 Μοίιυ 19Ι2 Ό Γρ^μυ Μ Χ ·ευ. , Λ ~ ί. Μ/ο- ό Αριθ, πρακ. Διατχ. 301)912 Τό Δικαστήριον των εν Λαο"η9ίω Ηρωτοδικών Συγχείμενον ίν. των Δικ«σ.ών Μιχαήλ Κοίψάλη, Προέδρου Ν. Τζορΐζακάλη κ»ΐ Έμμ. Παΐοΐ,β». Π»ρόντων τβϋ ιε Εισαγγε)έως Σ, Παπαντωνάκη κα'ι τοθ 'Υ)ματεα> Μ. Αλέξη.
  Συνελθο»1 ίϊιαιτβρως έν τω κρός δίάσχεψιν βύτοΰ τεταγμέ'νω
  δωμιΐτίω αΰτοϋ -.ήν 5 απριλίου 1912 ίνα αποφασίση επί τοΰ
  ΰχ' αριθ. 238ί/ι?ϊο τί3ί 28 Μαρτίου έ. Ι. «γγρίφου τής Ε'υαγ-
  γελίας Λα"οηθ;ο^ ίι' ής ϋ. λ. π.
  Διά ταυτα
  ίΐροσϊΐοριζίί την άπ'άρ:0' 531 τοΰ 1911 απόφασιν τού,
  Προσΐίορ'ζει έφ' άπας δ'νασ'μους Ιπί ποινικών ΰποθέσεων
  /αί τας 4 κ. ι 5 προσ^χο^ς μηνός Μαίου ημέρας Παρασκευήν
  κα' Σάίδατΐν
  Δ(ατάσσε: την ϊν άντιγράφψ χοΐνοποίησιν τοΰ παρόντος Είς
  την θύραν τοα ^:/.αστηρίου τού εν.
  Οί Δίΐίτστιχί
  $8. Καψάλης
  Ν. Τζωρτζακάκης
  Έ£* ΙΖδΏουβά: Ό Ύ)γρομματευς
  Μ. 'Αλέςης
  Άχρι6ες άζόσπα^μα
  Έν Άγΐ'ψ Ν'. ολάω τή 8 Απριλίου 1612.
  Ό Γ-αμματεύς ,τοΰ ΠρωΕθϊικείου Λασηθίου
  Ν. Καραίελάκης
  Αριθ. Διε«τ. 181
  » Άττοφ. 266
  Τό Δικαστήριον των έν 'ΙΤρακλβίω Πρω-
  τοδικών
  Συγχβίμβνον.............................,
  Διά ταύτα
  Διχάζον έρήμ,ην τοΰ κ?.τηγορ:υμένου Κων. Ί. Ββσιλαντωνά-
  κη ΐ;ών 23 γίννηθέντϋς είς Πειραια καί χαίοικυΰντος τέως
  μΐν έν Ήρακλε'φ κ« ήδη αγνώστου δΐΛμονή*ς άγάμου έγγρβ'
  μάτου τσ'.γαροποί-ΰ χριστιανοΰ όρθοδόξου και πολίτου έλληνος
  Κηρύΐσει τόν χατηγοροϋμενον τούτον ίνοχον τοδ ότι την 17
  Ίίν:υ«ρίοιι 1911 περϊ ώοαν 10. ζ. μ. έν τ5) αΰλτ] τής ο'ικί-
  λ- τ:3 Εΰστρα. Καλογερίδου έν ώ ειχιν τούτον ένηγκαλισμέ-
  ν;ν έλαβεν έ* τή: δσΐύος τοθ τό χρηιΐ'χτοφυλάκίόν τού περι-
  ίγ/,ν δραιχ. 30—40 ά<η- οΰ;ας ι'ις τόν είρημένον Εύσ. Καλο- γ.ρίίην Ιν ννώΐϊΐ τής άλλοιριίτητος των αύτογνωμονως ν ο έ ί ί η ής ρης γμος τής συγχατιιθέσίως τ-3 είρημένου ίδιοκτήμονος όπως χ% παιανόμως ώς ίδΐοκτησία^ τ:υ κ*! Κίτβδΐκάζεί τούτον ί^λά<ι!^ιν έν'ες μτ»ος Έ*ρί^^, άιιφασ'αθη χαί έϊήμοσίβόθν;. Έν Ήρ«Α)είφτ!5 26 ΆπριλίοΛ 1912 Ό Προε'ρίύων . Κατζθυράκης Ό Βοηθός Μ. Χ. Ακρι:·ς άπόαπασμα Εν'Ηρβκλίίω τή 7 Μαί;υ 1912 Ό Γραμματεύς χαί ά. ά. Μ. Χ. θαλασσινός ίΰ Γραμματέως θαλασσινός Αριθ. Δΐίκπ. 1066 » Άποφ. 83 Τό Δικα<ίτήοιον των εν 'Πρακλ. Πρωτοδικών Σΐ/γχείμενΐ................................... Διά τα5ϊ2 Δικαζον '-ρ'^τ.' .ή: νατ.-Λ,ορίομένης Άϊνιές Σεληαοζοΰλας ''--, '* · Τ:; - /χ. <,-.; - ω- μ1 ν Ή?ικλ»ίο./ Χ-' ',Ιχ άγ· ώ- ; ί -λ: ·/,, ^ Κη -;.μ τ^ /ίτηνο-ο^ΐνγ; -^ Ινΐχο; τοο ότι θιλον;α νά ^αψτ; ·ον Ιωάνν,ν Τσ.κ:λ.5ά'ν κάΐοικβν Λοχρως Άμαρίβυ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ρ»ι?ς
  «ι ν ά πβρΐποιήση β'ς εαυτήν άσυγχώρητον όφίλος παρέστη»*7
  ι. ,ώτ€ΐ ψ·υίη πρά"ιματα ώς αληθή ήτει ό'τι είναι «ρία
  ΐι ο τοΰ ^ν τφ ύπ'άριθ. 8035 συμβολαίψ τοϋ Σιιμδο-
  Γ^πί Π !?λλείου Γεω^ιίου Ν Παταϊάκη περιγρβφομένου
  ΐϊ·ς ί/α άγροί κειμένου είς θέσιν «Λαγκό» τής περιφϊ-
  Ά^δαχτςυ Άμαριοο ώσει τεσσάρων μουζουρίων Ιμπεριέ-
  •/ο·τ. . 27 ε,-αιίϊινδρα και 10 άπιδέας καί ουνυρείοντος κτή-
  ιι,3ΐ Μγ/ϊΑ Χαΐζ'ίάκη ποταμω χαί δρόμψ έν ώ τό λτήμα
  -: - ά/?;*Εν αΙΐΓβ μόνον ^ίτά τ* 3/24 δέ κιί ν.ατά τό υπόλοιπον
  2' 2, ϊτει άνί/εν είς τα τέκνα της Μοασταφα ΜτΐαΤραιμχιιη
  Μ«/μ=τ Μπ^ιΐρμάχ/! κβΐ Σαΐΐκ Μ«»ϊρ«·νίκη ού':ω ?έ δ ά των
  ψε §£ν τοπων τ^ραστάσεων έττετυχε τ*, ν σύνταξιν τοΰ είρημένου
  ν->Λο*Αθι ν.ύ ίζημίωαε τΐν αγοραστήν την άξιαι» τοί ο'ιρημένβυ
  κχ" '.ί-ο; ι, ώϊίληθ/; ?ίΙΐη ίδε-ίτω;ή-ο' δραχμάς διακοσίας χαί
  'ία:β; λάζ»: ϋύϊην β;ς φυλάλΐσιν τεσσάρων (4) μηνδν
  Έχοιθί), άτ··5ΐσίσθ)] καί έί/)μθ8ΐ'υθη ίν 'Ηρίνλβ'φ τη 9
  ^2
  Γί. Τσαγκαράκης
  Αντ. Ε^ερακάκης
  ϊιύίγ. ^Ι^ϊ,χαράκηβ
  Ό βοηβός τοΰ Γρ^μ
  Μ. θαλασσινβς
  Άνριίές ο-πόσπαίμα
  Ήν Ηρακλείω τί) 9 Μαίου 1912
  Ό Γραμματεύς καί ά ά.
  Μ. Χ. Θαλασσινός
  'Λίΐθ. Πρωτ. 689
  Άποφ.
  Τ-> Ειοηνοδ'Κβΐον Ηρακλείου
  Διά ταυτα
  τάζον έριίμην τοϋ κατηγορουμένου Σπυρίδωνος Ματθαίου
  αρδ^υλάκ^ λίμ6οΰχου καί κατοίκου Ηρακλείου
  Κηρύσσίΐ τούτον Ινοχον ό':ι έρευνηθέίς υπό των όργάνων τής
  ωρΐφυλαΐνής ΐν τω Σταθμώ Λιμένος Ηρακλείου παρά την
  ~·*. μ. ώ;α. τής 20 Όλτωδρίβυ 1911 έ'ι'θα ωδηγήθη δί'άλλχ,ν
  β;ΐ5«ΰΐν;ν πράξις ευρέθη φ ρων Ιντινί θυλα/ίω τοΰ έπανωφο-
  μοϋ τοΒ μί·χιιρ3ν )>ατίλίη/ον πρός δ.άπραξιν άνθρωποΐίτονίας
  ΰ είς κριτησιν τ«σσαρά*οντα όκτώ ώρών κ*ί
  ί
  Εκρίθη άπίφασίσθη κ*ί έδημοιιεύθη τί) 3Ό Απριλίου 1911
  Ό Είρηνοδ'χης
  Αναγνωστάκης Ό Ύ)γραμμ»τευς
  Η. Νιωτάκης
  Άχριδϊς «κόβπασμα
  Έν Ήρΐκλίίω τί) 17 ΜλιΌκ 1912
  Ό Γραμματεύς
  Μ Αναγνωστάκης
  •Αριθ. Πρωτ 809
  » Άποφ 649
  Τό Είρηνοδικεΐον Ίϊρακλβίου
  Σ|λγκείμϊνον.................................
  Διά ταυτα
  Δ,ίκάζο» ΐρήμην τοϋ «λ των κατηγορουμένων Νΐιΐολκοιι Μ.
  Βιττώρη κατοίκου Άκ-Τ.->Ίλτ^ς ΉρακλιΙου
  Κηρύσσ^ι τβϊτον μέν εν:>-/;ν ότι την 6,30 π. μ. τής 30 Ό*-
  τω6ρι'υ 1911 Ιξωθ: τού εί; Ρ:.σ:ιΤς δηΑθτίχ,οΰ Σφαγείου Ηρα¬
  κλείου κατελήφθη υπό τ3ν όρ ;'νων τής Χωροφυλακής τοδ Σταθ-
  μοδ Μεσκηνΐβς φέρων ϊπί τή, όσφίβς το^ πχρανόμως μάχαιραν
  ικανήν πρός ϊιάπραξιν άνθρωζθΑτονίας κατοσχΐδεΤσαν επ βΰ-.οθ
  τ^ΰ δέ ετέρου *ατηγο?ο*,μί.ν-.υ Στυλιανο3 Γ. Κλων;υ κάτοικον
  Κατσαμπά άθ}ον τής αυτής χατηγορίας καί
  Καταδι/ίζΐΐ τον κηρυχβίντο Ινβχον ίίς κράτησιν εΓκ:σι τισ-
  σίρων ώρών, διατάβσίΐ δέ -β3 μέν καταδικασθέντος την δήμευσιν
  τής κατασχιθείσης μΐχαίρας τοθ δι άθωωθέντος την απόδοσιν
  αύτ^ς εις αυτόν ώς άκβταλλήλου πρ'ίς ϊιάπρβξιν βνθρωποκτο-
  νΐας.
  Εκρίθη, άιτεφασίσθη χαί έδημοσ εόίη
  Έν Ήρ«*λ«ίω τή 17 Δ./·^δ;ίβυ 1911
  Ό Είρηνοδίκης
  Έμμ. Άναγνωτβάκης
  Ό βοηθός τού Γραμματέως
  Ζ. Δ. Τσακριτσής
  Άκριίές άπόσπασμα εν Ήραλλείω τή 17 Μαί»υ 1912
  Ό Γραμματεύς
  Κ. 'Δναγ(»στάκης
  Άοιθ. Πρωτ
  ΚβταϊίΑΐζϊΐ αΰ:ό; είς κριτησιν τ«σσαρά*οντα όκτώ ώρών
  Λιατ3:σε· την δή^ευσ:; τής κατασχεΒίίσης μαχαίρας
  . '^κ? Οη, άτΐίφασηθη ν.α·. '.ϊηΐΑθΐιεύθη την 5 Νοεμβριού 1
  Ο £ϊηι:; τοϊ ΰίίρ.^οϊίκο^ καί ά. ά. θανόντος κατ'ΐν:όλη
  τοΰ κ. Εΐσα^γελίως των Πρωτοϊικών Ηρακλείου
  Ν. :45εϊμαράκης
  Ό βθϊ,θ^ς το3 Γραμμίϊτέ
  Έμμ. Διαρμισάκης
  Αέ ά
  1911
  ην
  μ
  -ή 17 Μ»ίοι» 1912
  . 285
  «ις β
  ο"5
  Ό Γραμματεύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  ?. 259
  Τό Ετρηνοδτκεΐον Ηρακλείου
  Διά ταυτα
  Γο^ίνο> Μ*χμέτ Ντεμήρ Δ:υ-
  κατοΐΛβν Ηρακλείου
  53ει αυτόν ένοχον δ'τι -ί?ί ώραν 2,30 μ μ. ^;ς τε ΐν
  καφφενείον τοΰ Ίβραήμ Πορτακαλάίΐι ά-ρομελετήτως
  |λΌν ψϋχικΐ,ς όρμής ή"<ιτϊ διά των χειρών τού κάτωθι 3 όφθ-ΐλ ο3 τ;ν Ιίρχ'ςχ Κοιοτζολά/,ηί προξϊνησας μ?;' »Αχτ,'.άΐίως ίχιι^ν άν:ο; τριώ^ ή-ΐ-ςρώ/ καί Ιει ούτον είς κράτησιν τριών ημερών ΐρήμην τοΰ » Διεκπ. 381 Τό ΕΐαηνοΓίΐκεϊβν Ηρακλειον Συγ κείμενον..................................... Δια ταυτα Δ!*άζο<· «ρημηντ:} να ηγ.ρυ^ένοιι Χοοσειν Χατ'.ηϊΙραϊμάχη χατοίχευ Ηρβκλ^ί-υ Κηρύ^σει τ.ΰτο' ίτοχΐν οί Γϊ;ίώ>2ν 10 η. μ. τ^ς 6 Ίου-
  λί^; 1911 κατελήνθη ϋ-.ο -όν όργανω< τίς Χωροφυλακήν τ^^5 Κεντρ,κοϋ Σταθμ;"ί 'ΙΙ^βχμιο^ ίν δηκοΐία εδφ ιής -βλεα,ς Ήρϊκλείοκ φίρων επί τής β-τύος τς» παρανόμως καί άνευ άϊείας τής αρμοδίας άρχή' μ*/3ΐ?αν ϊ^αμένην να -/ρηβιμεύσ^ είς δ(ά- ττοαςι^ άνθρωπ//.·;;νί«.ν, > ατ»σ7ϊθ(ίσΐν ΐτ.' αύτβθ.
  Καταδικάζίΐ α^τΐν είς τρή^ιρον >ράτη«ιν.
  Δατα.ί!!ει την ϊήμϊ»σι> τής καταΐχεθείσης χ
  'Βκρίθη άπεφασίίθη καί ϊδτ,μ αιεΑ-η
  Έν Ήρακλίίω τί 23 Ι υ^ου 1911
  Ό Είβηνοδικεόων
  Μιχ. Λαγουδάκης
  Ο Β. τοϋ Γραμματεύς
  Ζ. Τσικριτσής
  Άχριδές άπόσ~ϊσμ.α
  Έν Ήρα/.είφ τη 17 ΜΛ:υ 1912
  Ό Γρομμιτεύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  ΪΪΛί
  ΕΦΗΜΡΐΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  ι'
  Αριθ. Πρωτ. 267
  » Διικπ 247
  Τό ΕίρηνοδικεΙον Ηρακλειον
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην τοϋ κατηγορουμένου Άσάν Μεχμέτ
  >ατοίκου Ηρακλείου.
  Κηεύοσιι τούτον Ινοχον ίτι π«ρί ώριν ίΐ, 30' μ. μ. τής
  58 Μα^τίου 1911 κατϊλήίθη ύτίθ των όργάνων τής χωροφυ·
  λΐκής τοίί Σταθμοδ Γενί Τζκμί Ή-αιλείου, ΐν δημοσία οδώ
  τής ιτόλίω; ταύτνις φίρων έ-ι τής όσφύος τού ιταρανόμως κϊΐ
  ανευ άίείας τής άομοδίας άρχής μάχαιραν δυναμένων νά γρη¬
  ά μιύΐτ, «ίς διάτραξίν άνθρωποκτονίίς κατίσχεθεΐσαν επ" αΰτοθ.
  Καταίιχάζιι αυτόν ε'ις τριή.ι»ρον κοάτηαν χ.αί
  Διατάοσε: την δήμιυσ ν τής κατασχεθίίσης μαχαίρας.
  Έχρ θη απεφασίσθη κοί εδημοσιεύθη
  Έν Ήρα*λ(!ω τή 16 Απριλίου 1911
  Ό Β: ,6:ί τ:ϋ Είρηνοϊικ,ο^
  Στυλ. Παπαδάκης
  Ό Β το3 Γραμματεύς
  Ζΐχ Τσικριτζής
  Ά>ίΐ(ές άπδσπαομ*
  Έν Ήρακλϊίω -ιί) Π Μοίου 1912
  Ο Γραμματεύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  ΆριΊ. Πρωτ. 645
  554
  Τό
  Συγκε μινον
  Ηρακλείου
  Διά
  Δικόζον έρήμην τϋ κατηγορουμύνου Εμμ. Ζ. Λιοδάκη,
  •κΜουρτζϊνα Μυλοποτάμ.;υ, αστίΐνομιχώςέπιτηρουμένΐυ ενταύθα
  Κηρύΐσίΐ τούτον Ινοχον ότι την 11,30 π. μ τή; 27 Σεπτεμ-
  δρ.ου 1911 «ίς τό ενταύθα Στρατολογικόν Γρ*φιΐον ν.ατβλήφθη
  υπο -ών όργάνων τ^ς χωροφ λακής ?«ρ(ι>ν επί τής όσφύος τοι.1
  πΐρανόμως μάχαιραν ΧΛτάλληλον πρός διάπραςιν άνθρωποκτο-
  νίας κατϊσχϊθϊΤσαν Ιπ' αυτών
  Καταϊιχαζ»! αυτόν είς τεσσαράκον.α θΛ'ώ ώ,.ών κράτησιν καί
  ?ιζτα;:ε: τή. ϊή,Αίυσιν τής κατασχβθίίσης μαχαίριΐς
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Ηρακλείω τή 1 5 ' Οκτωδρί;υ 1911
  Ό 6οηΟος τοΰ Είρηνοίίίθυ ό βοηθός τού Ρραμματέως
  Σ. Παπαδάκης Ζ. Δ. Τσι-ρηΐής
  'Δκριίές άπόσχασμα
  Έν Ήρα»λίίω τή 17 Μαίου 1912
  Ό Ρραμματίύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 180
  » Διεκπ. 1β#
  ι ό ίτ {οηνοδικεϊυν 'ΙΓ^ακλείον
  Συγκειυ ε. όν.................................
  Διά τ α 3 τ α
  Δικάϊ,ον ίρήμτ,ν τοϋ κατ^γορουμένου Χαραλάμ,πους Νικολ,
  ακανυχβυ, άστυνομκώς «πΐτηρθυμένου έν Ήραχ,λείφ.
  Κηρύσσϊΐ βύτόν Ινοχον ότι «·ρί &ραν 9 μ. μ. τής 7 Φ«-
  βρουαρίου 1911 ίξωθι τοθ ΣταθμοΟ Τυλίσσου Μαλεδυζιου
  κατελήφθη υπό των όργάνων τής χωροίυλαλίΐς το3 Στα-
  θμού Τιΐλιοσοο φίρων («ι τής όσφΰίς τού παρανομως κα! άνευ
  αδείας τής αρμοδίας άρχής μάχαιραν δυνΐμέν.^ν νά χρησΐμβύση
  είς διάταξιν άνθρωποκτονίας χατασχεθεΤσχν ύχ' αύτοι} καί
  αυτόν είς κράτησιν πέντε (5) ή,ιϊρών διατάΐαίΐ
  ίέ χβί την δ'ήμΕ,,σιν τής καταδληθείσης μαχαίρας.
  Εκρίθη άπεφασίβθη καί έϊημ:σιεΰθ/]
  Έν Ήρακλείφ τί) 19 Μαρτίου 1911
  Ό Βοηθος τοΰ Είρηνοδίκου
  Στυλ. Παηχδάκης
  Ό 'Υπογραμματεύς
  Ήρακλίίς Νιωτακν;ς
  Άκριδέι; ά-όσκασμα
  Έν Ήρακλείφ τή 17 Μαίου 1912
  Ό Γραμματίύς
  Μ. Άναν4ωστάκης
  Αριθ. Πρωτ. 355
  » Άποφ. 435
  Τό Εϊρη οδικεϊον
  Δ'ά ταυτα
  Δικάν,ιν ίρή*ην τοΰ •«.ατιγορουμ.ένου Άλή Άχμέ: Ντου-
  ρουντάκη η Γιάκί, ν,ατοίκου Ηρακλείου,
  Κ»;ρύσϊει τΐΰτον Ινοχο·* ό'τι *!ς τάς άρ/άς Φΐίρ.υαρίο»
  1911, έ* τοΰ ίν τώ λιμένι Ηρακλείου ίστιοφόρου «Ντίνα
  Χουάνα» τίδ χλο·άρχοιι ΡιουΝτάν Στοκ, Ιλαδεν είς την κατο-
  >ήν τΐ> αύτογνωμόνω; μί«ν Ιλυσθν δίκα περίπου μέτρων,
  ό-ξίχς ώ·:*ί δραχμων ίέκα, έκ γνώσει τής άλλοτριότητός ιη;
  καί άνβυ τής σογκαταΟίοίΐΛς τ·ΰ ειρημίνου ίϊιοιιτήμονος, ίνα
  ίχτ; ταύτην τ.αρανέμως ώς ϊδίοκτησίαν τού.
  Καταδικάζ«( αυτόν «Ίς κράτησιν ημερών εΓκοσι καί διατάσσει
  την απόδοσιν τής είς χείρας τοΰ Δημοσίο ι Κατηγόρου εύρισ-
  κομένης άλΰΐεως είς τόν κύριον αυτής.
  Εκρίθη, άπεφατίσθη καί έϊημϊσιιόδη.
  Έν Ήραχλϊίω τ-1 20 Αΐγοΰστου 1911
  Ό ΕΊρην;,ϊικεΰο>ν Ό 'Υ)γραμματίΰς
  Έ. Μεϊμαράκης Κ. Νϊωτάκης
  Άκριίές άπόσπασμ.α
  Έν Ήρακλείφ τή 17 Μαίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  Αριθ. Πρωτ. 608
  » Άποφ. 514
  Τό Είρηνοδικετον Ηρακλειον
  ΣυγκβΙμενον κ. τ. λ...............................
  Διά ταύτα
  Δικάζον έρήμιην τοΰ κατιιγορουμένοϋ Αχμέτ Κοχχινογο^-
  ϋη καίκου Ήροίκλείου
  ηρύΐυει τοΰτον Ινοχ:ν δτΐ περί ώραν 8, 30 τής 11 Σεπ-
  1911 Αα;ελή{.θη ύκϊ των δργάνω^ τής Χωροφυλαχής
  τοδ Κ. Σταθμου Ηρακλείου ΐν δτ,μισία όϊω Ηρακλείου
  φήΐων επί τής όσφόος τού τορανόμως καί ά.ευ αδείας τής αρμο¬
  δίας άρχής μάχαιραν ίυναμίνην νά χρησιμεΰση ιίς 8ιά*ραξιν
  ανθρωποκτίνίας κατασχεθεΓαΐι» ΰπ' αΰτοΰ
  Καταδικάζίΐ ούτον είς προΐτιμο^ δραχμών δέκα (10) εΐί-
  ί υπέρ τοΰ Δήμ.->υ Ήρακλιίου. καί
  Διατάσσε^ την δήμιυσιν τής κατασχεθϊίσης μαχαίρας
  Εκρίθη απεφασίσθη καί ίδημςσ·ςύ6η
  Έν Ηρακλείω 8 8)6ρίου 1191
  Ό βίηθός τοΰ Εϊρηνοϊικου Ό βς,ηθός τοΰ Ρρκμματέω;
  Σ. Παπαδάκης Ζ. Τσιχριτσής
  Άκριδές άπόσταΐμα
  Έν Ήρακλιίω 17 Μαίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Μ. Αναγνωστάκης
  •Εκ τού 'Έθνικού Τυπογραφείου