92619

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΛΡΑΡΤΗΙ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ
  Κ Ν ΗΡΗΤΗ
  ΤΚΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 19 Ίουνίου 1912 — Άριβ. 59
  Αριθ. ΙΙρωτ. 2189
  » Διεχΐϊ. 1252
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΗΟΙΒΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  πλεχοδοτικης δημοπρασίαν διατί.ν έκμίσθωσιν τού
  φόρον έπ των ο-υγκομ.ζομέν&ίν δημητριακών
  προϊβντων παντός εϊδους διά τόετος 1912 τής
  Οικονομικάς περιφερείας Έσΐάνω και Κάτω
  Χωρίου Φοι/ρνης Μεραμβέλλου κοΛ
  Βασιλικης Ίεοαηέτρου
  ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΝΤΒΣ ΕΗΙΤΡΟΠΟΙ
  Διακηρύττουν ότι
  Άχυρουμένου τοΰ υπό χρννολογίαν 11 Ίουνίου 1912 πρ«-
  κτικου δημοπρασίας εκμισθώσεως τοϋ φόρου δημητριακών τής
  ο'ικονομικής περιφερείας Επάνω καί Κάτω Χωρίου Φουρνής
  Συμφώνως τώ άρθρω 13 τοί ΰπ' αριθ. 541 τής 20 Μαρτιου
  1911 Διαταγματος άς ετροποποιήθη διά τοδ ύπ'αριθ. 2ο τής
  21 Μαρχίου 1912 ετέρου τοιούτου
  Εκτιθεται εις φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή έκμίβθωσις τού φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών
  προιόντων παντΐς είδους διά ι* έ'ΐος 1912 τής ής ή προσφορα
  έκρίβησαν άσύμφοροι είς τό Δημόσιον, >
  Έκτίθίται ωσαύτως είς τελειωτικήν δημοπρασίαν ή ίκμισθω-
  σις τοΰ φόροβ δημηΐριακών τής οίκονομΐλής περιφερείας Βασι¬
  λική Ίεραπέτρου ματαιωθείσης τής προκηρυχθείσης ϊγ1^οπΡ?"
  σίας διά την έκμίσθωσιν τού φόρου τούτου αριθ. πρωτ. Μ16
  Διβν,χ. 1205 φύλ. Έφημ. Κυβερν. 54 τείχ. γ ·)·
  «Ρ'θ· 841/μϊ 29 Μαρτίου 1912 καί *"/«„, τής 7 Ίουνίου
  1912 διακηρυξϊ-ι τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οίκονο-
  μικών ορΐυς καί ενώπιον των έν αύτη άναφϊρομε'νων Έπι-
  τροπειών, ανευ δικαιώματος τής επιτροπείας νά προβαίνη εις
  έλαττώαεις των προσφορών.
  Έν Χανίοις 18 Ίουνίου 1912
  Ή άιοικοΰσα Έπιτροπττ
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΐΝΔΟΥΡΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑ3ΗΘΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Μεραμβέλλου [
  Έβάνω καί Κάτω Χωρίοο Φουρνής πρώτη π:οσφορ« δ·ί-
  ζετο.1 Δρα^. 1300 ξ
  Τ%ς επαρχίας Ίερα«έτρ«.υ
  Βασιλο*) ύ-ο τοβ Έμμ. Καραμανωλάκη επί ι*ς έκ ίραχ.
  574 τελευταίας προσφορας.
  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή »ροκηρυσ«μένη δημοπρασία διεξ«<θ^εται έν τώ νο- , μαρχικακω καταστήμαικ Αγ. Νικολαου την 29 Ιουνίου 1«1Ζ · ημέραν ΠαροΛκευήν καί ώραν 10 π. μ. υπό ·»ο^ς εν τί) υπ Τυπογραφείον
  'Αι
  Αβ
  α .
  Ξεζωι
  τονομι
  β'·
  ίπώ',υ
  γ'
  ροφύλ:
  «ίτουμ
  μόν «
  Γίωρι
  Μονοφ
  νειαχό
  •Ό
  Μιχα);
  αίτουμ
  Η-ον«;
  Γ1-]
  λου 1
  νουιασΙ
  1' ·]
  ΪΛκη,*
  •Πολι
  7,ωρο·
  'ΐ των
  Εμυι»
  ιί'.