9262

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Οσα χρονια πολλα κι αν πούμε είς τάς ένταΰδα Συμ-
  μαχικας Στρατιωτικάς Υπηρεσίας ΜΧ. καί Α.Ι.5.
  θαναιλιγα, για να έκφράσωμε τίς εΰχές μας γιά τόν
  «αινουργιο χρονο 1945.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΓ1Α:
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι 4 Ρ Υ Τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ)
  Α . ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β . ΑΡΙΘ. 61
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Ίανσυαρίου 1945
  ΔΙ6Υ0ΥΝΤΗΪ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ
  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1945
  ΕΥΧΑΙ
  ΕΠΙ ΤΩ ΜΕΩ ΕΤΕΙ
  Τό απελθόν βίσεκτον ετος έξήγα
  γεν ήμδς έκ δουλείας πικράς καί
  μδς έδώρησε διά των νικηφόρον πό
  λέμων των ένδόξων συμμάχων μας
  καί των άγώνων άντιστάσεως των
  άνταρτών μας τό πολύτιμον άγαθόν
  τής "Ελευθερίας, έκληροδότησεν δ¬
  μως είς τό άνατέλλον νέον έτος
  τόν έθνοκτόνον άλληλοσπαραγμόν.
  Ή Ελλάς έμφανίζεται κατά τάς
  ημέρας αύτάς διχασμένη, ξεσχισμέ-
  νη είς φατρίας, άλληλοσπαρασσομέ-
  νη κατά τόν πλέον αποτρόπαιον
  τρόπον, έξησθενημένη καί άνίκανη
  νά υπερασπίση τα ούνορά της κατά
  πάσης κατ' αυτών έπιβουλής. Ή
  καρδία κάθε Έλληνος ραγΐζεται
  πρό γοΟ έμφανιζομένου άποτρο-
  παίου θεάματος τής Πατρίδος μας.
  Τα βλέμματα δλων των φίλων καί
  Συμμάχων λαών πρωτοστατούσης
  τής Μ. Βρεττανίας, στρέφονται μετά
  πόνου καί συμπαθείας πρός την
  βασανισμένην χώραν μας καί εΰχον
  ται την ταχείαν κατάπαυσιν τοθ κα
  κου καί καταβάλλουν προσπαθείας,
  ίνα επανέλθη ή φυγαδευθεΐσα γα-
  λήνη καί δυνηθή ή χώρα νά άνακα-
  ταλάβη την αρμόζουσαν είς αύτήνθέ-
  σιν μεταξύ των ήνωμένων Εθνών.
  Ή Μήτηρ Έκκλησία διά τοθ στό·
  ματος τοΰ Μακαριώτατου Άρχιεπι-
  σκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλά¬
  δος, εκάλεσε τα τέκνα αυτής δπως
  πετάξουν τα δπλα καί ξεσχίσουν τό
  σάβανον τής Ελλάδος, προΐσταται
  δέ συσκέψεως των Πολιτικών άνδρών
  τής χώρας συγκληθείσης τή πρωτοβου
  λί« τοθ αφιχθέντος είς Αθήνας Προ
  θυπουργοΰ τής Μ. Βρεττανίας καί
  έξόχου Πολιτικοΰ άνδρός κ Τσώρ¬
  τσιλ μετά τού διαπρεποΰς Ύπουρ-
  γοϋ των Εξωτερικών κ. Ήντεν, "ίνα
  συμβάλωσιν είς την είρήνευσιν τής
  φίλης Ελλάδος, πρός εξεύρεσιν τής
  ποθητής λύσεως, τής γαληνεύσεως
  καί άποκαταστάοεως.
  Καμμία άλλη εύχή δέν άρμόζει
  επί τώ άνατέλλοντι νέω έ'τει πλήν
  της διαπύρου εύχής τής καταπαύ-
  σεως τής άδελφοκτονίας καί τής εί-
  ρηνεύσεως τής φιλτάτης Πατρίδος.
  Ή Πατρίς έχει ανάγκην είρήνης
  διά νά περισυλλέξτ} τα έρείπια τής
  πικρδς δουλείας, νά άνορθωθή καί
  νά εύημερίση. Ό ελληνικάς λαός έ-
  κουράσθη πλέον καί ποθεΐ την γαλή¬
  νην. Άς συμβάλωμεν δλοι, άς έργα-
  σθβμεν, δσοι πράγματι άγαπώμεν
  τόν Ελληνικόν λαόν, άς έπιστρατεύ-
  σωμεν τάς πνευματικάς μας δυνά¬
  μεις διά την αποκατάστασιν τής
  έσωτερικής ένότητος, τής άποτε-
  λούσης την μόνην βάσιν τής εύημε-
  ρίας τοΰ λαοθ καί την μόνην εγγύη¬
  σιν καί ασφάλειαν τής φιλτάτης
  ημών Πατρίδος. Άς άντικαταστα-
  θοθν τα σύμβολα τής εκδικήσεως καί
  τοθ μίσους πρός τόν ΐτλησίον διά
  % συγγνώμης καί τής άγάπης, την
  οποίαν διεκήρυξεν ό ένανθρωπήσας
  θεός καί Σωτήρ τοθ κόσμου, ό Χρι-
  στός.
  'Επ' αυτής καί των άλλων άρχών
  Τ°0 ΧριστιανισμοΟ στηρίζεται άσά-
  λευτον τό μεγαλείον των άτόμων
  *αί των λαών. "Ας στηθή είς τάς
  Καρδίας δλων λαμπράς καί άδιάσει-
  "ος 6 βωμός τής Ελλάδος.
  Τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτηο
  Ό Πρωτοσύγκελλος
  ί Άρχιμ. ΕΥΓ. ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  Η ΝΙΚΗ" ΕΠΙ ΤΒ ΝΕΩ ΕΤΕΙ ΕνΧΕΤΓ.1
  Είς την Έλλάδα πλήρη καί ταχείαν την νίκην κατά παντός έχθροΰ της.
  Είς
  Είς
  Είς
  δλους τούς "Ελληνας άδελφικήν ομόνοιαν διά την εξασφάλισιν τής
  εύτυχίας των.
  δλα τα μέλη τής ,* ΕΟΚ. καί Ιδιαιτέρως είς τάς ένόπλους δυνάμεις της
  πλήρη ελληνικήν χαράν.
  τό εργατικόν καί λοιπόν
  νειακήν ευτυχίαν.
  προσωπικόν της καλό χρόνο καί οίκογε-
  Η ΗΙΤΐη ΤΟΥ ΚΗΚΟΥ
  Όλοι οί Έλληνες άκούσαμεν άπό
  ΐροχθές στό ραδιόφωνον δτι «Βούλ-
  αροι έ'νοπλοι είσέβαλον έντός τοϋ
  Έλληνικοϋ έδάφους καί δτι ή βουλ¬
  γαρική κυβέρνησις εδήλωσεν δτι εί¬
  ναι άνεύθυνος».
  Έπίσης ήκούσαμεν ότι άκόμη καί
  «Άλβανοί έ'νοπλοι εισήλθον έντός
  τοϋ Έλληνικοϋ έδάφους». Παρακο¬
  λουθούμεν δέ καθημερινώς στό ρα·
  διόφωνον τόν άδελφοκτόνον άλληλο¬
  σπαραγμόν μας καί ήκούσαμεν δτι
  μεταξύ των κομμουνιστών άνταρ¬
  τών ευρίσκονται καί Γερμανοί, Ιτα¬
  λοί καί Βούλγαροι, μερικοί των οποί¬
  ων συνελήφθησαν καί αίχμάλωτοι.
  Καί ό έμφύλιος σπαραγμός συνεχί-
  ζεται επί μήνα σχεδόν, κάθε μερά
  καί άγριώτερος. Γενόμεθα άδελφο-
  κτονοι καί καταφέρομεν θανάσιμα
  πλήγματα κατά τής Πατρίδος μας
  βοηθούμενοι καί ύποκινούμενοι είς
  τουτο άπό τούς προαιωνίους θανα-
  σίμους έχθρούς τοϋ έ'θνους μας.
  Καί όμως, δσοι έδιάβασαν ελληνι¬
  κήν Ιστορίαν, ή είναι λίγο γεροντήτε
  ροι καί έ'ζησαν την πρόσφατον ιστο¬
  ρίαν, έδιάβασβν οί πρώτοι καί ένθυ-
  μοϋνται οί δεύτεροι δτι μ' δλα τα
  έλαττώματα πού εΐχαν οί πατερά-
  δες μας, μ' δλα τα όξύτατα κομμα-
  τικά των πάθη καί διαιρέσεις καί μ'
  δλα τα θανάσιμα μίση, οσάκις πα·
  ρουσιάζετο εξωτερικάς έχθρός, οσά¬
  κις διέτρεχε κίνδυνον ή Πατρίς δλα
  έλησμονοθντο. Κοί δλοι μιά ψυχή,
  άδελφωμένοι, ηνωμένοι έστρέφοντο
  κατά τοΰ έξωτερικοθ έχθροθ θυσιά-
  ζοντες τα πάντα χάριν τής σωτηρίας
  τής Πατρίδος. Καί ένίκων πάντοτε.
  Κοί κατήγον θριάμβους. Καί έμε-
  γαλούργησαν.
  Καί έσωσαν εαυτούς καί την πά-
  τρίδα. Καί μας αφήκαν κληρονομί
  αν δχι μόνον πατρίδα ελευθέραν, άλ
  λά καί δόξαν, δύο πράγματα διά τα
  όποΐα κάθε Έλλην δικαίως ϋπερηφα-
  νεύεται. Είς την αρετήν αυτήν των
  προγόνων μας όφείλεται τό τρόπαι-
  ον τοθ Μαραθώνος καί τής Σαλαμΐ-
  νος καί ό αγών τοϋ 21 πού κατίσχυ
  σε τής μεγαλυτέρας τότε αύτοκρατο-
  ρίας τοϋ κόσμου. Έδώ είδικώς στήν
  Κρήτην οί παλαιότεροί μας ενθυ¬
  μούνται τό 66, τό 78, τό 89 καί τό
  96—97 πού μέ τόσην ευκολίαν οί πά
  τέρες μας άφηναν κατά μέρος τάς
  κομματικάς οξύτητος πού εΤχαν καί
  μέ άδολον ειλικρίνειάν έστρεψαν δ
  λας τάς προσπαθείας των κατά τοθ
  έχθροΰ καί έθυσίαζον τα πάντα, δ
  χι μόνον μικροφΐλοτιμίας καί μικρο
  φΐλοδοξίας, άλλά καί ζωήν καί πε¬
  ριουσίαν προθύμως καί άγγογύστως
  διά την πατρίδα. Τό 908, Βενιζελι-
  κοί καί άντιβενιζελικοί εξεχάσαμεν
  τα μίση μας καί μιά θέλησιν, £να πό¬
  θον είχαμεν δλοι πώς νά έπωψελη-
  θώμεν τής τότε περιστάσεως καί έ-
  πετύχαμεν την έ'νωσιν. Καϊ τώρα;
  ΚαΙτώρα μανθάνομεν δτι θανάσι·
  μοί μας έχθροί κατέσφαξαν δλους
  τούς άδελφούς μας Θράκης καί Μσ-
  κεδονίας. Μανθάνομεν πώς Βούλγα¬
  ροι καί Άλβανοί καταλαμβάνουνώς
  άδέσποτα έδάφη την Πατρίδα μας.
  Βλέπομεν πώς ό άπαίσιος κατα-
  κτητής γερμανός κατέχει άκόμη εδά
  φη τής πατρίδος μας. Καί ημείς οί
  άπόγονοι δέν μιμούμεθα τάς άρετάς
  των προγόνων μας, άλλά τα έλατ¬
  τώματα αυτών διά νά καταστραφώ-
  μεν.
  Άντί νά έξεγερθώμεν ώς έ"νας άν-
  θρωπος κατά τοϋ έχθροθ τής πατρί
  δος μας, τοΰ έχθροθ τής ελευθερίας
  μας, τοΰ έχθροΰ τής ζωής καί τής
  εύτυχίας μας, αντιθέτως ύποθάλπο-
  μέν τα μίση μας, συνεχίσωμεν άγριό-
  τερον τόν άδελφοκτόνον σπαραγμόν
  μας, καταστρέφομεν την ζωήν μας,
  την ελευθερίαν καί την ευτυχίαν
  μας.
  ΠοΟ νά άπόδώσωμεντοθτα; Είς τό
  δτι άπό την παροΰσαν γενεάν λεί-
  πουν αί αρκεταί των προγόνων μας;
  Οχι. Διότι ή παροΰσα γενεά είς
  αυτοθυσίαν καί άνδρείαν, είς αγά¬
  πην πρός την πατρίδα καί την έλευ
  θερίαν, δέν ύστερεΐ ποσώς των προ¬
  γόνων μας. Άλλά είς την σημερι¬
  νήν κοινωνίαν μας ύπάρχει κάτι,
  έστω καί είς μικράν κλίμακα, τό ο¬
  ποίον προηγουμένως δέν ύπήρχε πο¬
  σώς είς την Έλλάδα. Σήμερον ύπάρ
  χει ό κομμουνισμός, δστις θέτει τάς
  αρχάς τής ίδεολογίας τού υπεράνω
  τής ίδέας τής Πατρίδος καί των έθνι
  κων μας παραδόσεων. Καίμέ την πρό
  φασιν δτι κηρύσσει τόν διεθνισμόν,
  δέχεται πρός επικράτησιν των άρχών
  τού καί ξένην συνεργασίαν έστω
  καί άν προέρχεται άπό έχθρούς
  τής πατρίδος μας. Οί ολίγοι κομμου
  νισταί, πού, μέ καμουφλάρισμα των
  ίδεών τού παρασύρουν καί ολίγους
  άλλους μή κομμουνιστάς μέχρι τής
  ώρας, δημιουργοθν την σημερινήν κα
  τάστασιν, την οποίαν δλοι μας μέ
  φρίκην καί πόνον παρακολουθού¬
  μεν.
  Άλλά αυτή ή κατάστασις είς τούς
  λαούς, είς τα έθνη, δέν φέρει την δό¬
  ξαν, την ελευθερίαν καί ευτυχίαν, άλ
  λά την εθνικήν υποδούλωσιν καί
  καταστροφήν καί δυστυχίαν των λα¬
  ών Όταν δέ ένας λαός, έ"να έ
  θνος δυστυχεΐ καί τα κατ' ιδίαν ά-
  τομα, δέν είναι δυνατόν νά εύημερώ
  σιν. Έπομένως ή ευτυχία των άτό¬
  μων την οποίαν ό κομμουνισμός υπό·
  σχεται, είναι πλάνη οίκτρά.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Κατόπιν κοινής συμφωνίας τΰν εφημε¬
  ρίδων «ΝΙΚΗ» και «ΈΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»
  καθωρίσθη τό κατωτέρω τιμολόγιον δή
  μοσιεύσ&.ων: 1) Νομικών Προσώπων Τρα-
  ττεζών, Όργανισμών, Σωματείων κλπ ό
  στίχός δραχ 20. 2) Δημοσιεύσεις κοινές
  δ στίχος δραχ 10 καί 3) Κοινωνικά κατ'
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΘΜ. ΟΡΓΗΝΩΣΕ.ΩΣ
  ΚΡΗΤΗΣ Π. ΗΡΗΚΛΕΙΟΥ
  Άγαπητοί Συμπολίται,
  Λόγω τής ανησυχίας πού δημιουρ
  γοϋν είς τό κοινόν κατ' αύτάς αί εί·
  δήσεις περί επικειμένης γενικής άπερ
  γίας, κρίνομεν απαραίτητον καίστοι-
  χειώδες καθήκον μας άπέναντι τής
  Κρήτης καί τής Ελλάδος νά φέρω¬
  μεν είς γνώσιν δλων τα κάτωθι.
  Μετά καταφθάνοντα κάθε έβδομά
  δα φορτία τροφίμων τήο Συμμαχικής
  Βοηθείας είναι απολύτως βέβαιον, δ
  τι έντός 3 μηνών ή Κρήτη μας θά
  είναι πλήρως αύτάρκης είς δλα. Θά
  εχει εξασφαλισθή καί ή διατροφή καί
  ή ένδυμασία τοΰ λαοθ, άλλά θά
  ΙχΓ| εξασφαλισθή καί τό θειάφι καί ή
  μπλάβη πέτρα γιά τ'άμπέλια καί σπό
  ροι καί λιπάσματα καί λοιπά έφόδια
  διά τόν γεωργικόν κόσμον. Συγχρό¬
  νως έντός τοΰ ίδίου διαστήματος θά
  εχουν τεθή αί βάσεις διά την εξα¬
  σφάλισιν εργασίας καί στέγης διά
  τής ανοικοδομήσεως δλων των κατε-
  στραμμένων οίκημάτων.
  Παραλλήλως ευρίσκονται είς τό
  τέλος των αί διαπραγματεύσεις διά
  την εξαγωγήν 3 χιλιάδων τόννων στα
  φίδος σουλτανίνας περυσινής καϊ έ-
  φετεινής εσοδείας είς λίαν ίκανο-
  ποιητικές τιμές,πρδγμα πού θά τονώ-
  ση τεραστίως καί τόν αστικόν καί
  τόν άγροτικό πληθυσμόν.
  Όλα δμως αύτά τα θετικά καί ά
  ναμφισβήτητα θά γίνουν μέ ή
  προϋπόθεσιν δτι δέν θά διαταραχθή
  ή τάξις. Τυχόν διασάλευσις τής τα
  ξεως θά εχει ώς άποτέλεσμα την
  διακοπήν καί τοθ έπισιτισμοΰι τής
  κοινωνίας μας καί πάσης άλλης ερ¬
  γασίας διά την άνόρθωσιν τής Κρή¬
  της.
  Ή άπειλουμένη άπεργία πού θά
  δώση τό σύνθημα καί την αφορμήν
  γιά την διασάλευσι τής τάξεως καί
  τόν έμφύλιο σπαραγμό, καί μάλιστα
  ένώ άκόμη οί Γερμανοί ευρίσκονται
  στήν Κρήτη, έπιζητείται άπό άνθρώ-
  πους πού δέν μπορεΐ, νά είναι φίλοι
  τής ήσυχίας τής οίκονομικής τακτο
  ποιήοεως «αί τής εύτυχίας τοϋ λα-
  οΰ μας.
  ΠροτοΟ λοιπόν νά αίματοκυλισθή
  ό τόπος καί νά ριφθή σέ μεγαλύτε-
  ρη δυστυχία άπό κείνη ποΰχει τώρα
  —καί μάλιστα άπό πράχτορες ξέ-
  νους πρός τα συμφέροντα τοΰλαοΰ —
  καλούμεν δλους τούς φρονίμους πολί
  τας, δλους δσοι ένδιαψέρονται γιά
  την άσφάλεια καί την ευτυχία καί
  τής οικογενείας των καί τής Ελλά¬
  δος μας, νά άντιδράσουν μέ όλας
  τάς δυνάμεις των κατά πάσης προ¬
  σπαθείας άπ' δπου κι' άν προέρχε
  ται πρός απεργίαν, διασάλευσιν τής
  τάξεως καί εμφύλιον πόλεμον
  Ή Ελλάς καί δλος ό κόσμος έ
  χούν αυτή τή στιγμή τα βλέμματα
  των έστραμμένα πρός την
  ΕΥ^ΗΙ
  χ ΕΜΜ. ΗΑΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΕΠΙ ΤΩ γΙΕΟ ΕΤΕΙ 1945
  Καθ' ήν στιγμήν διαβαίνομεν τό
  κατώφλιον τοθ Νέου "Ετους, διάπυ
  ρον ευχήν άπευθύνομεν διά την ευ¬
  τυχίαν καί την ευημερίαν δλων έν γέ¬
  νει των κατοίκων τής Πολιτικής Διοι
  κήσεως Άνατολικής Κρήτης. Ό Πα-
  κκόσμιος Πόλεμος συνεχίζεται. Είς
  τό διαμέρισμά μας άνέτειλε τό φώς
  τής Ελευθερίας καί δλοι ήλπίσαμεν
  βελτίωσιν των δρων τής Ζωής. Α¬
  τυχώς είς την Ήπειρωτικήν Έλλάδα
  αί φρικαλεότητες τοΰ έσωτερικοΰ αί-
  ματοκυλΐσματος εδημιούργησαν οίκ-
  τφάν κατάστασις έκ τής όπβίας έπη
  ρ&άζεται καί ή Ιδική μας ζωή. Είναι
  εύτύχημα δτι ό Κρητικός Λαός έμ-
  ηνεόμενος άπό άγνόν πατριωτισμόν
  καί ακολούθων την ιστορίαν των
  προγόνων τού δέν παρεσύρθη μέχρι
  τής ώρας είς την δίνην των φρικα-
  λεοτήτων τοθ έμφυλίου σπαραγμοΰ.
  Καθ' ήν στιγμήν έγκαταλείπομςν
  τό παρελθόν ετος καί είσερχόμεθα
  είς τό Νέον Έτος δέν εύρίσκω κα¬
  ταλληλότερον σύστασιν έκείνης καθ'
  ήν πάντες οφείλομεν νά παραμερί-
  σωμεν τα μίση καί τα πάθη μας κ<χ- νά όδεύσωμεν τόν δρόμον τοΰ καί θήκοντος πρός την Πατρίδα έν όμο· νοια, έν άγάπτ). Θα αποτελέση, τίτλον τιμής διά τή > Κρήτην
  ή αποφύγη τοϋ αίματοκυλίσματος,
  άλλ έν ταύτώ τουτο θά εξυπηρετή¬
  ση καί τα συμφέροντα τοΰ Κρητικού
  Λαοϋ, διότι οί μεγάλοι τής Ελλάδος
  Σύμμαχοι μέ ρυθμόν κανονικόν ένερ-
  γοϋν είσαγωγάς τροφίμων καί δλων
  των είδών των οποίων εχει ανάγκην
  ό Κρητικός Λαός, ώστε νά ύπάρχει
  βάσιμοςή ελπίς δτι άν ό Κρητικός
  Λαός διατηρήση, την νομιμοφροσυνην
  τού καί αρκεσθή εις την παρακολού¬
  θησιν τοΰ έν Κρητη παραμένοντος έχ¬
  θροΰ πολύ ταχέως θα έπουλωθώσιν
  όλαι αί έκ τού Πολέμου πληγαί τού
  κατά τό δυνατόν.
  Έκ τής επισήμου έπαφής ήν έ"χω
  μετά των αρμοδίων Συμμαχικών 'Αρ
  χών δύναμαι νά δώσω κατηγορη-
  ματικήν περί τούτου διαβεβαίωσιν.
  Άν δμως παρασυρθή είς την παρα-
  φροσύνην τοΰ έμφυλίου Πολέμου
  θά έχωμεν ακριβώς τα άντίθετα ά-
  ποτελέσματα.
  Ε υ χ ο μ α ι είς τόν Θεόν νά χά-
  ρήσΐ] είς τόν Κρητικόν Λαόν όρθο-
  φροσύνην, γαλήνην, ησυχίαν, ευτυ¬
  χίαν, ευημερίαν.
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
  ' λνατολικής Κρήτης.
  ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
  ΤΟΥ ΕΡΓΜΐΚΟΥΚΕΙΙΤΡθν
  Εΰχεται σ' δλους τούς έργάτες,
  έργάτριες καί ύπαλλήλους τοθ Νο-
  μοΰ μας, δπως ό καινούργιος χρό-
  νος π' άνατέλλει μδς χαρίστ] την
  ευτυχία, την έσωτερική γαλήνη καί
  τή κοινωνική λευτεριά καί δικαιο-
  σύνη.
  Ό Πρόεδρος Σ. ΠΕΡΓΑΛΙΔΗΣ
  Ο Γ. Γραμματεύς Α. ΣΤΆΡΟΥΛΑΚΙΣ
  Η ΠΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Άπό σήμερον ή τιμή των εφημερί¬
  δων τής πόλεώς μας όρίζετσι είς
  ραχμάς 10 κατά φϋλλον.
  Δέν πρέπει νά γίνη ή Κρήτη μας
  θέατρον έμφυλίου πολέμου, δπως
  ή Άθήνα.
  Μέ άδελφικό χαιρετισμό
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ν
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Ίανουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΐηΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΗΤΩΜ & ΓηΛΑΚΤΙΚΟ.ΙΪ
  Ή 'Επιτροπή Διατιμήσεων διά τής
  ΰπ' αριθμόν 7 αποφάσεως της έπέβα-
  λεγ τάς κάτωθι διατιμήσεις. Σολοδέρ
  ματα Α' ποιότητος δρ. 600 Β' ποιό¬
  τητος δρ. 500. Περιεκτικότης είς αλα
  ταίκαί θειίκήν μαγνησΐαν ούχι ανω¬
  τέρω τής πσραδεδεγμένης.
  Βακέττες δο. 700 κατ' οκάν. Βιδέ-
  λο δρ. 750 κατ' οκάν. Άδιάβροχα
  ντόπια 150 καί σεβρά ντόπια δρ. 150
  κατά πόδα. Κάμποτ δρ. 70—80 κ~τ*
  πήχυν. Βαμμένα κάμποτ δρ. 75—85.
  Βατίστες δρ. 75—85. Άλατζάδες 60
  —70 κατά πήχυν. Κασμηρότοκος δι-
  πλόφαρδος δρ. 400. Τόκος φάρδους
  60 έκατοστών δρ. 100 κατά πήχυν.
  Αινά "Οξφόρδ δρ. 100—120 κατά πή
  χυν. Άλατζοφορέματα δρ. 80—90
  κατά πήχυν. Λαίκά 110—120 κατά
  _χυν. Καρόλια των 200 ύαρδών δρ
  πη των 100 ύαρδων δρ. 15 έ'καστον.
  μβάκια δραχμ. 350—450 κατ' ό-
  Τσεμπέρια δρ. 80—120 κάλτσες
  30,
  Βα
  καν'
  γυναικεϊες κοινές δρχ. 70—80 κα
  άνδρικές κοινές 50—60 ΣτΙλβωμα ύ
  ποδημάτων Σκαρπίνα 10, Άρβΰλβ
  15, Μπότβς2Ο. Γάλα δρ. 40. Γιαούρ
  τη δρ. 55. Βούτυρο γάλακτος δρ. 300
  Βοΰτυρο φρέσκο δρ. 250. Φέτα όλό
  παχη δρ. 150 κατ'άκδν. Τελεμές 6
  λόπαχος δρ. 120. Μυζήθρα φρέσκη
  λόπαχη δμ. 160. Μυζήθρα κουρ©ύπα< ξυνή δρ. 180 Τουλουμοτύρι δρ. 180 Κασσέρι δρ. 200. Κεφαλοτΰρι ξηρ καί άνθότυρος δρ. 240. ΚρασΙ μαΰ ρο 13 1)2 βαθμών καί άνω δρ. 25. Κρα σί μαΰρο κάτω των 13 1)2 βαθμών δρ. 20. Κρασΐ λευκό άνω των 12 1)2 βαθμών δρ. 25. Κρασί λευκό κάτω των 12 1)2 βαθμών δρ. 20. Αί παροθσαι διατιμήσεις ώς καί α δημοσιευθείσα! είς τόν έγχώριον τύ πον, την 29ην Δεκεμβριού 1944 ίσχύ ουν άπό τής 1ης Ίανουαρίου1945, έκ παραδρομής δέ ανεγράφη ότι ίσχύ ουν άπό τής 28 Δεκεμβριού 1944. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΑΜΑ¬ ΤΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ Τό Φρουραρχεΐον Ηρακλείου άπη γόρευσε την είσοδον ένόπλων είς τούς κινηματογράφους. Πας όπλοφορών έντός των κι νηματοθεάτρων θά συλλαμβάνεται καί θά άφοπλίζεται. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άνοκοινοθται δτι είς την πόλιν καί τοΰς συνοικισμοΰς ύπάρχει έπι- δημία τύφου κοιλισκοΰ είς εύρυτά- την κλΐμακα καί συνιστοΰμε τόν προ- ληπτικόν εμβολιασμόν είς άπαντας άνεξαιρέτως τοΰς κατοίκους άπό ήλικΐας 2 έτών καί άνω. Ό έμβολιασμός άρχεται άπό τής 2—1—1945 καί θά ένεργήται δωρεάν είς τα κάτωθι κέντρα άπό 2—5 μ.μ. καθ" εκάστην. 1) Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬ μείον. 2) Είς τάς παιδικάς έστίας 3) Είς τό Ιατρείον τοϋ Ε.Ο.Χ.Α. Έκ τής Στρατιωτικής Διοικήσεως ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντχης ΠεζικοΟ • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Μερικοΐ συνδρομηταί μάς κατήγγει- λαν δτι ένοχλοΰνται διαρκώς άπό διαφόρους Φαρσέρ άπό τηλεφώνου. Έπειδή ή τοιαύτη κακή χρήσις των τηλεφώνων των κ.κ. συνδρομητών ά- παγορεύεται καΐ οί συλλαμβανόμενοι τιμωροϋνται διά νόμου γνωρίζομεν είς τούς έν λόγω Φαρσέρ μέρος των οποίων είναι ήδη γνωστόν είς την "Υπηρεσίαν μας, δτι μέλλονται καί άνευ ετέρας συστάσεως οί συλλαμ βανόμενοι θά παραδίδωνται είς την Δικαιοσύνην. (Άν. Έλληνική Τηλεφωνική Έταιρίο) ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Λαμβάνομεν καΐ δημοσιεύομον την κατωτέρω επιστολήν: «Είς τό ΰπ' αριθ" 53 τής 20ης, φθί νοντος καί είς την πρώτην σελίοα τής εγκρίτου εφημερίδος σας έσχολια- σθη κατά τρόπον έλεγκτικόν ό τρό- πος τής έφετεινής διαθέσεως σπό- ρων υπό τοΰ Κέντρου Σποροπαρα- γωγής τής Γεωργικής Σχολής Μεσα- ρδς. Ή σχετική εισήγησις καί τα παράπονα θά εδόθησαν ασφαλώς άπό πρόσωπα άτινα απεκλείσθησαν τής σποροπαραγωγής διότι δέν πα· ρεΐχον τάς απαιτουμένας έγγυήσεις Ι καλής χρήσεως. Είναι γνωστόν δτ ή Χ°ΡήΥΠσ|ς σπόρων υπό τοΰ Κέν τρου Σποροπαραγωγής Μεσαράς γί νεται βάσει επισήμου κανονισμοΰ καί μόνον είς προοδευτικοΰς γεωρ γούς παρέχοντας τα έχέγγυα καλής χρησιμοποιήσεως καί έπιστροφής ό λοκλήρου τής παραγωγής είς τό Κέντρον τουτο καί τουτο πρός πολ λαπλασισμόν των έκλεκτών ποικι- λιών σπόρων. Οί μή συγκεντροϋν τες τα άπαιτούμενα προσόντα των γεωργικών έφοδίων καί τής καλής πίστεως άποκλεΐονται τής χορηγήσε ως. "Αλλο κριτήριον διά την διά θέσιν σπόρων ή άλλων είδών δέν ΰ φίσταται. Κατά την 19ην τού παρελ- θόντος Όκτωβρίου έπιθεωρήσαμεν τό ώς όνω Κέντρον Σποροπαραγω γής καίτοι δέ ή διάθεσις των σπό¬ ρων εΐχε συντελεσθή ουδέν συγκε¬ κριμένον παράπονον παρ' ουδενός καλλιεργητοθ μάς υπεβλήθη. Ηράκλειον 22—12—44 Μεθ' υπολήψεως Α. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ Έπιθεωρητής Γεωργίας Κρήτης ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΨΑΛΛΙ- ΔΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤ1ΚΗΝ Α- ΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ό Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος τής 1. Μητροπόλεως Κρήτης Άρχιμ. κ. Εύγένιος Ψαλλιδάκης, απέστειλε τό κάτωθι ευχαριστηριον τηλεγράφημα πρός την άδελφότητα Κρητών Άλε- ξανδρείας: Πρόεδρον Αδελφότητος Κρητών Άλεξανδρείας Αξιότιμον κ Καλοχριστιανάκης Αλεξάνδρειαν. Άποσταλέντες δι' ατμοπλοίου Άντι κλεια παρά Κρητικής Αδελφότητος Άλεξανδρείας Έλληνικοΰ ΈρυθροΟ Σταυροΰ Αιγυπτου εκατόν ττερίπου τόννοι όρύζης, 24 φαρμάκων καί εί¬ δών ρουχισμοθ είς ημετέραν παραλα βήν ελήφθησαν στόπ ευχαριστούντες θερμώς άποδήμους άδελφοΰς Κρήτας Άλεξανδρείας Αιγυπτου δι' εύγενή δωρεάν υπέρ άπόρων άδελφών σκλη ρώς δοκ.μασθείσης ιδιαιτέρας Πατρί δος καί την ευγνωμοσύνην αυτών διερμηνεύοντες, ευχόμεθα ολοψύχως πλουσίαν έφ' υμάς την εύλογίαν Σαρ κωθέντος ΘεοΟ ημών. Άρχιερατικός Έπίτροπος Ι. Μητρο πόλεως Κρήτης. τ Άρχιμ. ΕΥΓΕΝ. ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ ΕΟΡΤΑΙ.—Είς τόν έορτάζοντα κ. Βασί¬ λειον Ραφτόπουλον εύχόμαστε χρόνια πολλά καί εύτυχισμένα. Β. Χ. —Σήμερον δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Βασίλειος Νουφράκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ— Καθήκον μας επιβε¬ βλημένον θεωρούμεν όπως καί διά τού τύπου εκφράσωμεν τάς θερμάς μας ευχα¬ ριστίας είς τούς κατοίκους τού χωρίου Άττοδούλου καί γενικώς τής περιφερείας Άμτιαδιδς διά τό εξαιρετικόν ενδιαφέ¬ ρον τό οποίον επέδειξαν κατά τάς τρα¬ γικάς στιγμάς ποϋ βαρύ κτύπημα εΊτλη- ξε την άτυχή μας οικογένειαν. Ιδιαιτέ¬ ρως ευχαριστούμεν τοΰς διακεκριμένους ίατροϋς κ. κ. Φωτβΐκην, Ψαρουδάκην καί Δανδουλάκην οίτινες μετ" αδελφικού έν- διαφέροντος καί μεγίστου άλτρουϊσμοΰ προσεφέρον τάς επιστημονικάς τους καί αδελφΐκάς τους περιποιήσεις πρός την ά- τυχήσασαν οικογένειαν μας. "Ομολογού¬ μεν 8τι τοιούτοι έπιστήμονες όντως τι- μοϋν εαυτούς καί την κοινωνίαν. Ή ευχαριστούσα οικογένειαι ΕΜΜ. ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΓΑΜΟΙ. — Σταύρος Κορώνης—Βάσω Κουτσουράδη ετέλεσαντοΰς γάμους των. Στό ταιριαστό ζευγάρι ή «Νίκη» εϋχε- ται κάθε ευτυχίαν, Χρυσοΰλα Γιαννακάκη—Μάρκος Μαστο ράκης ετέλεσαν προχθές τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Μίμης Ά λεξίου. Προιστάμενος Τυπογραφείου ΕΜΜΑΝ. Δ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ» Φέρεται είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομ«|- τών μας, τής πόλεως καί των έπαρχιών δτι άπό σήμερον θά διακοπή ή αποστό¬ λη τού φύλλου είς εκείνον όστις δέν θά προκαταβάλη την συνδρομήν τού τρέ χοντος μηνός άνερχομένην είς δραχμάς 260. (Έκ τοΰ Λογιστηρίου) ΑΓΓΕΛΙΑΙ Οώτορινολαρυγγολόγος Ιατρός Γα¬ λανάκης Έμμ·, έν Γαλλία είδικευ- θε'ις δέχεται δδός Βασιλογεώργη 5 Περ- βόλα. ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ όμματογυάλια μαΰ- ρα μυωπίας έντός τού κινηματογρά φού «Μινφα» άνήκοντα είς τόν Αριστεί¬ δην Λουκάκην. Ό ευρών άς τα προσκομί- είς τα Γραφεΐα μας καΐ αμοιφθήσεται. ΚΑθΗΓΗΤΗΣ Άγγλικής άναλαμβά νει παραδόσεις κατ' οίκον. Έκμαθη- σις τελεία τής Άγγλικής έντός 6 μηνών. Σύστημα ΒΑ5ΙΟ (Ίνστιτούτου Αγγλικών Σπουδών, Αθηνών). Πληροφορίαι παρά τω Κατ)τι κ. Δημ. Χανδάνου, Καμαράκι ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρία δελτία τροφΐ- μων τοΰ ΈρυθροΟ Σταυροϋ άνήκον¬ είς την Χρυσή χήρα Νικ. θλαχάκη. Ό ευρών δς τα προσκομίστι είς τα γραφεΐα μας. Ο γνωστάς ώρολογοποιός κ. Κ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗΣ έναντι άρτοποιεί- ου Νεραντζούλη (Πλατεΐα Μιϊντάνι) επανήρχησε τάς εργασίας τού. ΤΤΡΩΐϊΝΓΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οΐ'Αμερικανοί είς τα προάστειατού Ροοφόρ Τό Συμμαχικόν πολεμικον ανακοινωθέν. ΕΛΛΑΣ: Ό Βασιλεύς διά δηλώσε- ώς διώρισε τόν αρχιεπίσκοπον Δα- μασκηνόν άντιβασιλέα. Πιθανόν σή¬ μερον νά δώση τόν νενομισμένον δρ- κον είς τό Σύνταγμα. Καΐ χθές έσυνεχίσθησαν αί μαχαι είς την περιοχήν των Αθηνών. Είς τάς μάχας έλαβεν μέρος καί ή έθνο φυλακή ύοστηριζομένη υπό τοϋ Βρετ- τανικοΰ πυροβολικοΰ, Οί Βρεττανοί έξεκαθάριααν την περιοχήν βορείως τοΰ νεκροταφείου καΐ τάν λόφον τού ΆρδητοΟ. Έπίσης όλόκληρος ή Και- σαριανή ευρίσκεται υπό Βρεττανικόν έλεγχον. Οί άντάρται άπεσύρθησαν είς τοΰς πέριξ λόφους τοΰ Βύρωνος. Πλέον τοΰ ημίσεως τής πόλεως των Αθηνών έ'χει ξεκαθαρισθί). Είς τόν Πειραια ή κατάστασις παραμέ- νει άμετάβλητος. Είς τάς Πάτρας ή κατάστασις είναι ολίγον τεταμένη. Κατά τάς μάχας τής Καισαριανής συνελήφθησαν 800 αίχμάλωτοι καί ε¬ φονεύθησαν 300 περίπου άντάρται. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Οί άμερι- κανοί έσυνέχισαν τάς έπιθέσεις των ίς την νοτίαν πτέρυγα τής γερμα- νικής προϊξεχούσης. Ό διάδρομος πρός την Μπαστόν διηυρύνθη 6 χιλιόμετρα πρός δυσμάς καί 5 χιλιόμετρα πρός βορράν κατό- Ιπιν ισχυράς γερμανικής άντιστάσεως. Οί Γερμανοί έξαπέλυσαν σφοδράν επίθεσιν πρός την Μπαστόν μέ μίαν τεθωρακισμένην Μεραρχίαν καί μί¬ αν μεραρχίαν πεζικοθ. Νοτιοανατο¬ λικώς οί άμερικανοί έφθασαν τόν ποταμόν Σίρ καί άπέχουν 4 χιλιό- μετρα άπό τό Μπλίτς. Είς τό δυ¬ τικόν άκρον τής έξεχοΰσης ο'. ά¬ μερικανοί έξαπέλυσαν μετωπιαίαν επίθεσιν καί εισήλθον είς τα προά- στεια τοΰ Ροσφόρ. Είς δλα γενικώς τα σημεΐα οί Γερ μανοί κρατοΰν άμυντικήν στάσιν καί κατά πληροφορίας των άνταπσκρι- τών, μεταφέρουν ένισχύσεις διά νά έπιτεθοΰν καί πάλιν. 2.ΟΟΟ Ισυμμαχικά άερθπλάνα επε¬ τεθησαν εναντίον σιδ. έγκαταστάσε- ων είς την δυτικήν Γερμανίαν. ΟΥΓΓΑΡΙΑ. —Μετά την απόρριψιν τού ΣοβιετικοΟ τελεσιγράφου, οί Ρώ- σοι ανέλαβον την έξ έφόδου κατά¬ ληψιν τής Βουδαττέστης. Τό τελεσίγραφον έκάλει τούς Γερ- μανοούγγρους νά παραδωθοΰν καί δτι ή πόλις είναι τελείως περικυ- κλωμένη. Κατά τούς δρους τοϋ τελε· σιγράφου έ'πρεπε οί ύπερασπισταί τής πόλεως νά καταπαύσουν την αν¬ τίστασιν, νά παραδώσουν τα δπλα καί τό πολεμικόν υλικόν. Τούς έγκυ- ώντο δτι οί μέν Γερμανοί αίχμάλω- τοι θά ηδύναντο νά μεταβοΰν δπου ήθελον μετά τόν πόλεμον κβί οί θδγγροι νά έπιστρέψουν είς την οι¬ κίαν των. 4|Οί Ρώσοι άπεσταλμένοι, οί φέρον¬ τες τό τελεσίγραφον, εφονεύθησαν υπό των Γερμανών, ό είς καθώς έ- πλησΐαζεν τάς Γερμανικάς γραμμάς καί ό όλλος καθώς άνεχώρει. Οί Ρώσοι Ικαμψαν την εσωτερικήν άμυναν καί εισήλθον είς την πόλιν άπβ δυσμών καΐ βορρα. Δέκα έργο- στάσια τής πόλεως Ιχουν ήδη κα¬ ταληφθή. Είς την Τσεχοσλοβακίαν οί Ρώσοι έπεξέτειναν τό προγεφύ- ρωμά των επί τοΰ ποταμοΰ Χρόν. Ή προσωρινή Ούγγρική κυβέρνη¬ σις τοΰ Ντεμπρέτσεν έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας. ΙΤΑΛΙΑ.—Είς τόν τομέα τής Ά- δριατικής παρετηρήθη δράσις περιπό- λ»ν εκατέρωθεν. Ανέλαβε την αντιβασιλείαν ό κ. Δαμασκηνός ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού.—Ό Βα¬ σιλεύς των Έλλήνων μετό την συ¬ νάντησιν τού μετά τού κ. Τσώρτσιλ εξέδωκε δήλωσιν διά τής οποίας διορίζειτόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών :. Δαμασκηνόν Άντιβασιλέα. 'Η δή¬ λωσις αυτή λέγει. Ημείς Γεώργιος Β' Βασιλεύς των Έλλήνων κατόπιν έπισταμμένης έξε- τάσεως τής καταστάσεως είς ήν ευ¬ ρίσκεται ή προσφιλής ημών χώρα καΐ έχοντες ύπ' δψιν νά μην έπιστρέψω μέν είς την Έλλάδα πρωτοΟ ένεργη θοθν έλεύθεραι εκλογαί, έχοντες δέ απόλυτον εμπιστοσύνην δι,ορίζομεν υμάς, διά τής παρούσης δηλώσεως Άντιβασιλέα. Σδς έξουσιοδοτώμεν νά λάβετε δλα τα μέτρα διά την τήρησιν τής τάξεως καί τής γαλήνης έν τώ Βασι- λ&Ιω μας καί την ταχείαν διενέργει αν διά δημοκρατικών μεθόδων, εκδη¬ λώσεως τής θελήσεως τού Λαοΰ ϊνα συντομευθώσι τα πληγώνοντα την ψυχήν μας δεινά τής φιλτάτης μας Πατρίδος. Κατόπιν τής δηλώσεως ταύτης ό κ. Δαμασκηνός διωρίσθη άντιβασιλεύς. Ό κ. Παπανδρέου πρόκειται νά πα¬ ραιτηθή άλλά ώς λέγει ό ΐδιος, δέν ορισθή άκόμη ό διάδοχός τού. Τό ΕΛΑΣ υπέβαλεν ύ- πόμνημαπρός τόν πρω δυπουργόν κ.Τσώρτσιλ ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού.- Ή Κεν τρική έπιτροπή τοΰ ΕΛΑΣ υπέβαλε ύπόμνημα, μέσω τού ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ, πρός τόν κ. Τσώρτσιλ διά τοΰ όποίου γνωρίζει είς τόν Πρωθυ¬ πουργόν, δτι δέν δικαιολογεΐται ή συνέχισις τής αίματοχυσίας, δτι εί¬ χον απόλυτον εμπιστοσύνην, ότι ή ιαρουσΐα τού θά 1σκτ επιρροήν επί τής έν Ελλάδι "καταστάσεως, δτι ■φ' δσον παραδέχονται τούς δρους τοΰ ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ έπρεπε νά παύσουν αί έπιχειρήσεις, δτι ή κατά παυσις των έχθροπραξιών θά έδη μιούργη μίαν καλυτέραν άτμόσφαι ραν συννενοήσεως καί δτι ό Λαός χει απόλυτον εμπιστοσύνην είς τούς Συμμάχους τού. Πιστεύεται δτι πιθανόν νά γίνη άνταλλαγή καί άλλων ύπομνημά- ων μεταξύ τοϋ Πρωθυπουργοΰ κ. "σώρτσιλ καί τής Κεντρικής Έπιτρο- πής τοϋ ΕΛΑΣ. Ικανοποίησις τώνπολι τικών κύκλων τής Με- γάλης Βρεττανίας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού. —Επι κράτει γενική ίκανοποίησις μεταξύ των πολιτικών κύκλων τής Μεγάλης Βρεττανίας διά τόν διορισμόν τού κ. Δαμασκηνοϋ ώς άντιβασιλέως. Αί έφημερίδες τοθ Λονδίνου περι- γράφουν την χειρονομίαν αυτήν τοΰ Βασιλέως ώς άναγκαΐον διορισμόν καί συμμόρφωσιν πρός την λαϊκήν θέλησιν. Τό τέλοςτοΰ παρόντΓςετους, γρά· φουν αί αγγλικαί έφημερίδες, είναι έλπιδοφόρον διά τούς Έλληνας καί τούς συμμάχους. Έγινε ήδη τό πρώ τον βήμα διά τοθ διορισμοΰ τοϋ Άν-1 τιβασιλέως. Ή σημαντική βελτίωσις τής κατα¬ στάσεως είναι άποτέλεσμα τής επι¬ σκέψεως των κ.κ. Τσώρτσιλ καΐ ΤΗν- τεν είς τάς Αθήνας. Κατελήφθη ό σιδ. κόμ- 6ος τού Γκιόρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού. — Δύο Ρωσικαί Στρατιαί βαδίζουσαι πρός τα Αύστριακά σύνορα κατέλα¬ βον τόν σιδηροδρομικόν κόμβον τοθ Γκιόρ καί πλησιάζουν συνεχώς πρός τό άνοιγμα τής Μπρατισλαύας. Επίθεσις κατά γερμα νίκων τορπιλλακάτων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.— Βα ρέα συμμαχικά βομβαρδιστικά επε¬ τεθησαν εναντίον βάσεων τορπιλ¬ λακάτων είς τό Ρότερνταμ μέ βόμβας των 6 τόννων. Υποχώρησις Γερμανι- κών σκαφών ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.— Είς την "Ολλανδίαν, 8 Γερμανικά σκάφη τα όποΐα προσεπάθησαν νά διαπε- ράσουν στρατεύματα είς την άντίπε- ραν τοθ ποταμοϋ Μάας, ηναγκάσθη¬ σαν νά ύποχωρήσουν κατόπιν τοθ πυρός των συμμαχικών πυροβολαρ χιών. Εγκατελήφθη τό προ- γεφύρωμα τοϋ Σάαρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.—Ε¬ γνώσθη δτι οί Σύμμαχοι έγκατέλει- ψαν τό προγεφύρωμα τοϋ Σάαρ. Τό Σάαρ—Λάου^ερν κρατεΐται είσέτι υπό των συμμάχων. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοϋμεν τούς μετά τής εφη¬ μερίδος μας συναλλασσομένους δτι τό δικαίωμα είσπράξεως παντός λθγαριασμοϋ Ιχειόκ. ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕ- ΔΑΚΗΣ λογιστής καΐ διαχειριστής τής εφημερίδος μας. Κατάρριψις 600 γερμα- νικών άεροπΑάνων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.— Κα τα τάς 12 ημέρας τής Γερμανικί)ς άντεπιθέσεως οί Γερμανοί άπώλε- σαν 600 άεροπλάνα καί 600 τάνκς καί θωρακισμένας μονάδας Έβομβαρδίσθη ή νήσος Μιντόρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.—Ά- μερικανικά ύπερφρούρια έβομβάρδι- σαν στόχους είς την νήσον Μιντόρο. 3 άντιτορπιλικά 1 θωρηκτόν καί 1 καταδρομικόν έπλήγησαν. Άλλα ά¬ εροπλάνα έβομβάρδισαν τό Ίβογίμο καί Βολκάνο ,^200 χιλιόμετρα άπό τό Τόκιο. Αί είς Τσεχοσλοβακίαν γερμανικαί απώλειαι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.-Οί Ρώσοι κατέλαβον καί άλλας περιο¬ χάς τής πόλεως τής Βουδαπέστης. Νοτίως καΐ νοτιανβτολικώς τοϋ Λούτσενεκ οί Ρώσοι κατέλαβον καί άλλας πόλεις. Είς την Τσεχοσλοβα- κί«ν καί παρά τόν ποταμόν Σάκι οί Ρώσοι συνέλαβον 7500 αίχμαλώ- τους καί εφόνευσαν υπέρ τούς 7000 Γερμανούς. ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓ/ΥΓΐ Κατελήφθη τό "Ετερ- ναχ υπό 'Αμερικανών ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.—Ή 3η Άμερικανική Στρατιά προελαύ- νουσα εισήλθεν είς τό Έτερναχ. Οί Γερμανοί, λέγεται, δτι έκκενώνουν την πόλιν. 5χιλ. Γερμ.αίχμάλωτοι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού.—Είς την περιοχήν τοθ Μασάου δπου οί Γερμανοί άντεπετέθησαν διά δύο με- ραρχιών, κατόπιν τής Άμερικανικής έπιθέσεως, διεσκορπίσθησαν. Κατά τάς χθεσινάς μάχας ή 3η Στρατιά συνέλαβε 5.000 αίχμαλώ- τους. Άλλη Γερμανική άντεπίθεσις πα¬ ρά τό Γκάΐλϊν—Κίρχεν άνεχαιτίσθη. ΤΥΠΟΙΙ ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΒΒΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ