92622

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »?* ϊ
  : £**. —.
  ϊβνίίΐ
  Ο 2*
  ΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ
  ΗΝ ΗΡ
  "Τί
  Γ&ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις Μ( 23 Ίουνίς. 49ί2 — Αριθ. 60
  . Πρωτ. 3012
  » Διεκπ. 943
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Λαβόντες ϋπ'όψιν τάς ΰποδ'ηβείσβς ημίν αίΐτ,σΕΐς :
  ^ α'.) "Υπό χρονολογίαν 8 Δεκεμβριού 19:1 τοϋ Γΐωρνου Μ.
  Ξεζωνάκη, κατοίιιου Παναγίας Πεδ.άδος αίτουμένου όπως με-
  τονομασθή «Παπαδομιχβλης».
  β'.) Υπό χρονολογίαν 27 Δεκεμβριού 1911 τού" —* ζοθ χω-
  ροφύλβκος, Μιχαήλ Γεωργ. Φρ*γκιαϊάΑη έλ Μοόλετε Κισσά-
  μου, αιτουμένου δ'κως φέρ?) τοϋ λοιπού τό οικογένειαι όν τιυ
  ίπώ',υμον «Φραγκίίης».
  γ' ] Υπό ·χρονολογίαν 17 Ία^υαρίου 1912 τοΰ πεζοΰ Χω-
  ρο?ύλαχος Έμμ. Γεωρ. Μανολαράχη, έκ Λίκ^ων Κυϊωνία;,
  αϊτουμένου όπως φβρΐβ χςΰ λοιποΰ τό οίιογενε'.βκον το^ ίπώνυ-
  μον «Σφάκας».
  δ' )^ Ίο χρονολογίαν 20 Ίανουαρίου 1912 των Ιωάννου,
  Ι ίωργίου καί Μιχαήλ Ν. Καρπα^ιαιτίκη, χατοίκων Καλυβι;υ
  Μονοφατσίου, αίτουμένων, ό'κως φίρβυν τοο λειποΰ τό ο'ιχογε-
  νειακόν των έπώνυμον «Παυλάκης».
  « .) "Υπο χρονολογίαν 20 Ίανουαρίου 1912 Γίωργίου κ*ί
  αχα))λ Γ. Κ.αρπαθιωτακη, κατίίκων Καλιβίίυ Μοοφ%τσίου,
  «ιτουμένων ό'πως φ·ρουν τοΰ λοιπού τό χώρον αΰ,,ώ* έ-ώνυ
  υ-'χ «Καλφάκης».
  ' ■) "Υπο χρονολογίϊν 14 ΦιβρουαρίθΛ 1912 τοΰ Εύαγγέ-
  Κ. Κατσανίβάκη έκ Χαμαιτ-ολ υ Ση·είας, αίτ υμενου,
  ις μιτον-.μασθίί «θ^οδωριϊης'»·
  ·) Υπό χρονολογίαν 18 Φίδρουαρίου 1912 το3 ΐεζον χω-
  5ς Ιωάννου Μ. Άντωνι/, άχη αϊτουμ5ν5ϋ, ο ω; μετο-
  «Άντωνιαδης».
  . , "Υπό χρονολογίαν 3 Μαρτίου ^9ι2 τοΰ Σ»66ϊ Λ»γ.υ-
  Λκη,κατοιιιου Μοχ.Ο Ιΐίδ.αδος αίτίυμίτου ό'τως μ«το εμασδή
  «Πολίτης».
  <» ·) Υπό χρονολογίαν 27 Φεδρου5ρ;ου 1912 τοΰ πεζοϋ /.ωρο^υλακος Στυλ. Κωστάιΐη, ϊκ ΠρΛ3ί Κυδωνίας ^ίΐουμίν^υ •πικς τοϋ λοιπού φερις τό οΊκογενειαχον τού ίπωνΐιμον «Κωτσά· Υπό χρονολογίαν 27 Φε6ρου-ρί;υ 1912 το3 πεζοΰ χω Ρ*Τ«λβχος Νιχολαου ΙΙαπαΒάχη ίκ Κουσέ Καινουρίου ο'ιτουμί- 1 τού ίτΐών,μίν «Π% μοxάρχο^ Άντωηου Έμ,α. Γιανναράκη, αΐτουμένου, 8πω; τοΟ λοιπού φε'ρΐ τό έπωνυμίν «1"Ίανναρης». αγ.) )'πό χρονολογίαν 6 Άπριλ'ου 1912 τοϋ μουσΐλθΰ χω- ροφόλακος Κωνστ. Κωτσακη, έκ Μϊ:κλών Κυδων.ας, α'ιτουμέ- νου δ'πιβς τ;3 λο.κοΰ φίρ-η τό ακθϊ'ίνίΐαλόν τού έπώνυμον «Βουλγαρά>ης».
  ιδ'.) Υπο χρον3λοιίαν 19 Μαί-.υ 1912 το3 πίζοθ Τ)τάρ-
  χου Μανούσου Ιΐωλο (ΐαννάκη, αιτουμένου ϊπως τοϋ λοιπού
  φ?ρο τό οίλογενε αχόν τού έπώνυμον «Πωλο .ιαννης».
  Προσκαλούμεν ταύτας τςύς Ιχοντας εύλόγους αντιρρήσεις
  κανά των μετονΐμοσΐών τούτων, Οπως υποβάλωσι ταύτας εις ττ,ν
  καθ' ημάς Ανωτέραν Δίίυθυισιν τής Δικαιοσυνης ϊντός 15 ήμϊ-
  ρών ατ.ο τή; ί^οαιεύΐίω; τής παρούσης προΐΛ'ήσ^ο; έν τζ
  Εφημερίδι '.ής Κίβίρνησεως.
  Χανιά ττ) 26 Μιίου 1912.
  Ό επί τ,ής Δίκαιοΐύνης Διοικών ΈπίτροΛος
  Γ. ΜΪΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 798
  » Δεαττ. 716
  'Π επί τήο μειοδοΰίας τού έν Καότέλλω
  'Απ'!κοοώνον ένεργεθεκίομένοι/ ί
  ναοϋ τβί? Άγίου Νικόλαον.
  Έτ: ϊή ςόϊείς παρο^ιάοθη μκοϊότης κατά την σήμερον όρ.-
  ^ μ».δ.οίαν τ;0 ίν τω "/ωρ'ω Καΐτέλλου Άπθλορωνυ
  ά εγερθκΐ^με-νδιΐ ί=ρϊϋ ναοϋ τοϋ Άγίου Ν.λολάοιι, όρίζΐμ.ίν
  έπανα/ε!τ.τι»ην μειο3;σίαν ϊιά ττ,ν ν.αταΐλε'οην τοΰ ναοθ τούτου
  δίίςαγ6μί.νκΐν ΐ> ΚαστέΑ/ω χαί έν τί) Δτμοτικΐ) Σχολη κατα
  την 2'» Ιο^νίς» ί. Ι. ημέραν Κυριακήν καί ώΐαν 10 —12 π. μ
  ίνώπιον τής ίν ίτ| ύπ αριθ. έ. Ι. ημετέρα δυ:κηρυξβ(
  όριζ-μένης 4πιτροπί«ς ν.α! υπο τοΰ; έν α^τ^ άναφερομενους
  ό
  Έν Καστέλ)ω τή 10 ΊβυνΙου 1912
  Ό ΙΙρ.είρος
  Στυλ. Όρφϊνουδάκης Ιερεύς
  μΐΑανίυηλ τό χΰμον έπώνυμον των «
  ιί ·) Υπό χρονολογίαν 17 Μαρτίου
  Τα Μίλη
  Ι. Δασχα>άχ,ης
  Γ. Λωμάκης
  Ανο. Άναγνΐι-σιάιΐης
  Λ. Ζιμπετά/.ης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΡΝΗΣΕΩ2
  ι—*
  ι?
  Ι ,
  Άριθμ. Πρωτ. 16
  ϊ Διεκπ. 12
  Ό Αήιιαρχος Φουρνέ Κνδωνίας
  ΓνβστοιΐοιεΤ δτι:
  Κατά την δευτέραν τοΰ μηνός Μαι:υ ι. ϊ. άνίΐρέβηΐαν παρ*
  τοθ αγροφύλακος Γεωργίου Κοκτρουλάλη , ΐν τί) πίρΐίερεία τού
  χωρίου Φουρνε, μία όνος σχιδϊν έτών 7 μ.έ μίΐν ρδλον 6ήλυ
  ενός ετους, τα όποΓα έ'χ.τοτί διβκηρόττο/ται άλλ' ί'.σέτι ?έν
  ανευρέθη 5 κύριος αυτών.
  Έ» Φουρνί τή 3 Ίουνίου 19!2
  Ό Δήμορχες
  Φωτ. Φραγκονικολάχης
  Ά_ρι_θ. Πράξ. 37
  Τό Συμβούλιον της Αικαιοΰί'νης
  Συγκείμενον «χ των Άντωνίου ΖηλήΐΑθνος, Προίδρου, κα'
  χών μελών Γεωργίου Πλουμίδου, Η*ία Χατζηανδρέου καί Κων¬
  σταντίνου Παπαδάκη.
  Παρόντος καί τοϋ Γραμματεύς Κωνσταντίνου Γ. Χριστινάκη.
  Συνελθόν ιδιαιτέρως έν Χαν.οις καί έν τώ δωματίω των δια-
  σκέφεων τοδ Έφετείου Χανίων την 16 ΊοινΙου 1912.
  Λα6όν ύ*' όψε: τό ύπ' αριθ. 3121)5000 τής 16 Ιούνιον
  1912 έγγραφον το3 ΓενικίΟ Εισαγγελέως Χανίων, όπ»υθυνά-
  μενον χρός τό Συμ6ούλιον τούτο, παρακαλο3ν;ος νά ορισθή
  σύνοδος τοθ όρ/.ωτοθ Δικαστηρι:υ τοΰ Κακουργιοδικείου Χανίων
  κατά τόν μήνα Νοέμβριον 1912.
  Ίδόν καΐ τα ?ρθρ? 3 τοΰ ΰπ' αριθμόν 44 τοΰ Ιτους 1907
  Διατάγματος.
  Όρίζει Σύνοδον τοθ Καχουργιοδικείου Χανίων «πό τ?,ς 5ης
  μέχρις τής 23 το3 μηνός Νΐίμίρίου έ. ί.
  Εγένετο καί εξεδόθη.
  Έν Χανίοις τί 15 Ίουνίου 19.2.
  Τα Μελη
  Αντώνιος Ζηλήμων
  Γεώρ. Πλουμίόης
  Ηλίας Χατζηανδρέου
  Κωνστ. Γεωργιάδης
  Επ»ι5ή ί> χατηγοροιίμίΌς ούτος ί!ν*ι άπώ' καί άγνοιίτ«: Ι
  τίπος ττ,ς βιΐμοντ,ς τού.
  Ήοντες χαϊ τ' άρθρα 405 χ»1 406 τής Ποινκής Διχονομ(«<. Καλούμεν τόν ιίρη^έ.ον χοιητιγορούμίνον ?να έμφχνισθΐ «ΰτο- ποςσώτΐως ενώπιον τού άχροατηρ'.ου τοΰ Πρωτοδιχείου Χΐνίων την 26 τοΰ μηνός Ιουλίου τοϋ ϊτους 1912 ημέραν Πέμπτην χά! ωοΐν 9 π. μ. ϊ/οτ δκαοβϊ) ώ; ύπβίτιος τής ϊχτ«8«(βης κραζ«ως, άλλως θέλει ?ιχασθ~κ) έρήμην συμφώνως ιω α 8νω 407 τής Ποινιχής ΔΐΛθνομίας συγχρόνως δέ χαλονμεν αυτόν 5πως Αά6γ) γνώσιν των έγ^ράίρων τής διχογραφίας. Έν Χανίοις ιζ 22 Μαΐου 1912 Ο ΕΙσαγγελιϋς Χανίων Γ. Σκονλας Οί χληθέντ:ς μάρτυρες Κυριαχος Ι. Κυριαχογιαννχχης χάτοιχος Σΐτχιχ Σελίνοβ Πϊΰλος Τσαισχρωνάχης » Μνυβτάχο » Ληΐλήτριος Σχαλιδάχης Άρμόόιος 8ιχαστιχός χλητήρ παρ«γγέλλ»ται δ*ω; ϊν αντίτυπον τοϋ παρόντος τ^ιχοχ^λλήσ-η είς την τ«λ«οΐαίϊν χατοιχίαν τβί χατηγορουμένου «.αί ϊτεριν τοιχοχοΑλ'ήσΎ] είς δημ^σιχ Έν Χανίοις αύθημβρόν. Ό Είβίγγιλίΰς Χανίων Γ. Σκονλας Κωνστ. Παπαδάκης "Οτι άκριίές αντίγραφον Έν Χανίοις τ^ 18 Ίουνίου "Αριθ Άποφ. 256 Τό Αι--α<ίϊήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Σογχείμενςν.................. Σιινεοριάσαν.................. Διά τ α 3 τ α Άναδάλλε. την ίκδίκβσιν τής προκειμένης υποθέσεως είς άλ¬ λην αΰτοϋ δικάσιμον νομίμως όρισθησομίνην καθ" ή> 8ιατάσσιι
  την έ^ώπον τοθ Δικαστηρίου τούτου β'.ϊίαν «ροσαγωγήν τής μάρ-
  τυρ:ς τής κατηγορίας ΑίκϊτερΙνης συζάγου Ρεοιργίου Γαλαθια-
  νάχ,ί) κατΐίκου Τσακίστρβς Κάμπων Κυΐωνίχς,
  ι Έιιδάλλί·. είς αύ;ήν δέχϊ δραχμών χρημβτΐί.ήν ποινήν
  υπέρ τού Δημοσίου1 καί
  ; Δίατάΐσίί τη» ίκ νέου κλήτευσΐν τβ3 κατηγορουμένου πρός
  Ζίραιτέρω συζήτησιν τής υποθέσεως.
  | Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  | Έν Χανίοις ττ] 10 Μαίου 1912.
  ' Ό Προεδρΐΰων
  Μιλτ. Δασκαλάκης
  Ό Γραμματεύς
  Κωνστ. Γ. Χριστινάκη
  1912
  Ό Γραμματεύς
  Κωνστ. Γ. Χρυτινακης
  Αριθ. Πρωτ. 4363 |
  > Διε*π. 2836 |
  Έν Όνόματι τ«>ϋ Βασίλειος των Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΠΜΑ
  Ό πορά Πρωτο5ίκ<ιις Χανίων Εισαγγελεύς Έχειίή 6 Γιώργιος Κ. Βιϊ«>άχης, πολίτης Έλλην, ΧριβΜ-
  ανός Όρθό5οίος, χάτοιχος Μουσ-άχο ^.'ίλ;ν^υ χαΐ ή5η τυγό-
  οΐχος χατηγοριϊ'αι ώς ΰπιίτιος τιϋ ί ι »ΐτά Ειαΐόροος έποχΐς
  έχ προθέσβικς χατέστρεψ» έ«ατ^ν χυψίλλας μελιββώ* τοϋ Κυριά-
  τήν 9-ίθ Νθ*μ6ρίου 1911 χΐΐ 15-20 Λ-.χεΗ€ρίου ίν τ>, β4θ£ΐ
  " Άρολίθι.. τής πιριφίρβίοις ϊφ«χ<ά 1 ελίνου χατίστρί|-ι 80 >υ-
  ψίλλας μελισσών χατά δα την 15-25 Δεκεμβριού ί5·.ου ετους ιν
  στριψ» Ιπίβης 20 ΐτέρας κυψέλλα< μιλυσώ/ άνηχ·:υ3βς (!ς τ6ν (Ιρημίνον Κυριαχον Κυριαχογ'αν,άκην. 'ΚτειΣή το άνίμημ,α τουτο ττροβλέιεΓΐΐ χαΐ τιμωρ£Ϊ-ι> ίττο
  άρίρ. 1 χαΐ »π<}ΐΐν« τού ύπ' 665 Νόμ:υ τοϋ Ποινιχοϊ ώς Ό Β. Γραμματΐΰς Έμμ. Μπαρ νιας "Οτι άκριδές άπόσπασμα Έν Χανίοις ττ] 13 Ίουνίου 1912. Ό Β. Γραμματεύς Ι. Μ αν « ρ όλη ς Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Έφημτρίδος διά τήνάγνώ- διαμονής Αικατερίνην σύζυγον Γεωργίου Γαλβθιανάχη πρώην κατοίκου Τσίχίστρβς Κυδιβνιας. Έν Χανίοις τ^ 15 Ίουνίου 1912. Ό Εΐ»αγγελ»υς Χανίων Γ. Σκουλάς Περίληψις αποφάσεως Τό Δικαστήριον των έν Άγίω Νικολβφ Λασηθίου Συνέδρων ι* ;ής ύπ' αριθ. 7 τής 10 Μ^ '. 912 αποφάσεως τού κατΐϊί- αιιοφασεως ί~Ί ίπρ:μϊλιτήτω τραυμΐτισμφ κατά το3 'ιΐμμΐνουήλ Γ. Καπαρόν κά;οι«.ον ώσϊύτως είς φ,ιλάκισιν δύο (2) ίτών. Έν Άγ;ω Νίχολάψ τί) 11 Ίουνίίυ 1912. Ό Γρβμματευς Ν. Καραβελάκης Περίληψις αποφάσεως Τό Διχασΐήρυν ;ώνέν Αΐσηθίφ Σονέ'ρων διά τής υ** ΐριβ- ^ |ς 10 Μίΐο^ 1912 βποφάίϊώ; τ»υ κατεδικασβ τόν **ί *πβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  «ίρα ίκδιβσεΜς κατά Ιωάννου Μυτάχη κατοίκου Χριβτβ3 Ίε- Σταματάκη κατΐίου Π.)ργο3ς β:*ιοιΐραγή«ς χατά τοϋ προσώπίυ
  ρ«έ'τρο» κηρ,,χβέντβ Ινοχον Μιχαήλ Γ. Κακβρόν κάτοικον αυτής.
  ώυ»6τως είς «,Λάκισιν 4 έτών. | Είτα συζητήσεως γενομένης
  | Δια ταθτα
  « Καταίιχίζε: τόν κηρυθέντα Ινοχον Χαρίδημον Καλογεράχην
  είς φυλάκισιν 2ύ3 μηνώ^ συνυπολογιζο,ιένο.» κΐί το3 χρόνου τής
  • «ροφΑακισεώς τού κοί είς την πληρωμήν ϊ?*χμών 100 είς τόν
  { χολιτικδς ένάγοντα Ιωάννην Γ<«ρ. Σταμττάκην γεκργον κά· Ι τβΐκον Γκαγχάλαις Μονοφατσίου ώς ένασχ,οΰντα πατρικήν έξιυ- Έν Άγίφ Νικολάφ τί) 11 Ίου>ίο« 1912.
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Καραβε-λάκης
  άηοφάθιως
  Τό Διχασττ,ριον των έν Λισηθίφ Συνεδριον διά τής Οπ' αριθ. 8 ' βίαν «κι τής άνηλίκευ βυγατρος αυτού Άγγελικί|ς Σταματάκη
  χ(|ς 12 Μαίου 1Ί12 αποφάσεως τού κατείικασεν τόν επι ίίιο- διαμινούσης προσωρινώς έ» Πύργου Μαλεβαζίου είβ'χραχτέω·
  ποιήνει κηρυχβέντα Ινοχον Ιωάννην Νιχολακβκην κατοΐλβν Ρε- ; καί δι* προσ*»πικής τού κρατήβεως ίξ μηνών καϊ των ίξόϊων
  θ-ιμ,νης τουομω»6,*ου Δήμου καί Επαρχίας προσωρινώς ίέ Άγίου
  Ναολαου Μεραμβέλλου είς φυλάκισιν ΪΙκα τεσσαρων καί ήμΐ-
  βΐκς (14 '/») μηνών.
  Έν Άγιψ Νικολάω την 11 Ί«υνίου 1912.
  Ό Γραμματεύς
  IV.
  Καραβελάκης
  Περίληψις αηοφάθεως
  Τό Δικαστήριον των εν Άγίφ Νικολβψ Λασηθίου Συνίίρων
  διά τής δπ' άριβ. 13 ττ}ς 12 Μαίου 1912 άποφάαεώς τού χατε-
  ίίχαοιν τόν επί άναιρεαει κατα τής Καμερης Σ,χλή Χαλβατζάλη
  χηρυχβέντα ϊνβχον Χουσείν Σαλή Χαλ6ατζακη κάτοικον Λιμί-
  νος Σητείας τοθ δμ«ν6μοκ Δήμου καί Επαρχίας είς είκοσαετή
  ηράΐκαιρα ίισμά.
  Έν Άγίφ Νικίλάφ ττ] 11 Ίο-νίου 1912.
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Καοαθϊλάκιΐς
  «{τις αποφάσεως
  Τό Δικαστήριον των έν Άγίφ Νικολ*φ Λασηθίου Συνέδριον
  διά τής ΰχ-' αριθ. 31 τής 19 Μαίου 1912 βτοφασεως τού κατε¬
  δίκασε τόν επι άναιρέΐίΐ καΐα τού Ήρακλ. ΙΙαρασΑβκη κηρυ- .
  χθεντα ενοχον Μιχαήλ Ι. Καδδο,ιΐανί,ν κάτοικον Άγιου Ιωαν- |
  »ου τού όμωνύμου Δήμου τής Επαρχίας Ίίραίέΐρ^υ είς ε'ιρχτην
  (8) έτών.
  Έν Άγίφ Νικολάψ τ^ 11 Ίουνίου 1912.
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Καραοΐλάκας
  αποφάσεως
  Τό Δικαστήριον των έν Άγίφ Νιχολάφ Λασηθίφ ^
  δια τής ΰ*' «ρι9. 36 τής 22 Μαιου 1912 αποφάσεως τού χατείί_
  Χ«»ε τοϋς έκί κλοχή εις ζημίαν τού Νιχολαου Χ ' Δημ. Κου^
  νβλάκ/) κηρυχβίντας ένόχους Ιωάννην Ε. Φρουζάχην χατοιχο
  Αβυμά Μεραμβέλλου τής όμωνώμου "Επαρχίας, Χρονην Ι. Ζϊρ-
  δόν, ΚωνσταντΤνον Χ" Ε. Ζιρδόν χβτοιχο,ΐί Δωργιών Μεραμ¬
  βέλλου είς Ικαστον 16 μηνών.
  Έν Άγίω Νιχολάφ ττ] 11 Ίουνίου 1912.
  Ό Γραμματιύς
  Ν. Καρα6ϊΑάκη< Πρωτ. Μον.157)1911 ^ Άποφ. 12 Τό Είρπνοδικεϊον 'Αγίοι/ Μύρωνος Σίυγχείμενον {,ς τού Είρηνοδίκου Έμμανοι^ήλ Μ. Βογιάχη, »«ί τού Γραμματέως Κωνσταντίνου Ι. Τσατ»ακην. Συνεδριάσαν.....·.............................· Διά ταθτα ; , Κηρΰσσει τόν κατηγορούμίνον Χαρίδηαον Καλογεράχην κατοι- "ν Σι66βς Μαλ.δυζιου έτώ* 32 γεννηβέντα έτιυηί «ς Σιδδαν Μίλεδυζίου άγαμον έγγράμματον γεωργόν χριστιανόν όρί^οξον «Ι πολίτην Έλληνα καταδικασθέντ» χαί άλλοτε είς 24 ώρας *Ρ«τησιν βκί παρανόμω όπλοφορία ϊνοχον τοΰ ότι πρό μεσημ- Μβςτής 15 Μαρτίου' 1911 έν τί) θίσει «Πέρα Μεριά» τού χ-ρίί* 2166», έ«ετένη §λω5 «ναιτία»ς *ατ« τής Άγγελικής άνίρ·χο|»ένων ιϊς δραχμάς εΓχ,οΐ! πίντε (25) Εκρίθη απεφασίσθη χβί έδημοσΐεύθΐ) «ν Άγίφ Μύρωνι τη 11 ΦιδρουαρΙου 1912 Ό Είρηνοδίκης Έμμ. Βογιάκης Ό Γραμματεύς Κωνστ. Τσατσάκΐίς Ότι άκριβες άπόσπασμα Έν Άγίφ Μΰρωνΐ τ^ 12 Μαίου 1912 Ό Γραμματεύς Κ. Τσατσάκης Αριθ, Άποφ. 467 Τό Λικαο*τήοιον των έν Χανίοις Ιΐρωτοδτκών Συγκείμενον..................................... Συνεδριάσαν..................................... Σχεφϊίν....................................... Διά τ α 3 τ α Δικάζον έρημον τής έναγομένης νην ύκό χρονολογίαν 1ϋ ΣεπτεμδρΙου 1911 άγωγήν ίον ΐράν.η χατοιχου Ηεριδολίων κατά τής ένα- ζύγου τού Άργυρής Καλίϊίοπούλας τέως χατθίκου δέ αγνώστου οΊαμονής ώς βχαιμον. 'Διτοφαίνετα; δχι είναι βασιμοι οί έν τω σχεπτιχφ' τής πα- ροΰσης άνχφερόμινοι λογοι διχζεύζεω; καί Καταδικαζει την έναγομένην ύκέρ τοθ ένάγοντος είς τα ΰχ' αύτοΒ καταδληθίντα διχαστικά δαπανήμβτα και τέλη κανονιζό - μενά είς δραχμάς τεσΐβφάκοντα (40). Εκρίθη άπίφισίοθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τί) 28 Απριλίου 1912 Ο Πρόεδ^ος Μιχ, Γιανακάκης Ό Β. Γραμματίως Γ. Β. Ξενάκης "Οτι άχριδές αντίγραφον Έν Χανίοις τ·5 30 "Απριλίου 1912 Ό Γραμματεύς Κωνστ. Νυστεράκης "Οτι άχριδές άπόσπαϊμα_, έκ το3 *'ις χείρας μου εύρισκο- μένου επισήμου άντιγράφου. Έν Χανί3ις τ γ, 12 Μαίου 1912 Ό Πληρεξίύσΐος ιο3 Άντ. Χογδράκτ) Γ. Ηλιάκης Αριθ. Πρωτ. 900)910 » Δ'ε/.ιτ. ΠΟ Τα Είοηνοδικεΐον Ίεοαπέτοον Συγχείμενον χ. τ. λ............................... Ίίόν κΐί τό άρθρον 212 τής Πολιτικής Διχονομίβς. Διχάζον έοήμην τού έναγομίνου. Δέχεται την υπό χρί'ολ. 26 Ίονλίοιι 1910 άγωγήν τω»
  - ΤίίΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίναγόντων Μβρίας Μ»ταξ«χη μετ· τοΰ συζύγου της ώς τοι- |
  • ύτο» Γΐωρ'ίίου Χατζάχη 2) Γίωργίου Μιτβςίχη δι' έ«υτόν
  χαι ώς ίπιτρόπου τής άνηλίχου αδελφής τον Κατίνας Σ. Μετα-
  ξάχη 3) Ιωάννου Μετβξέχη 4) 'Βμμ. Μεταξάιιη 5) Νικολάου '
  Μεταξάκη 6) Σχυρ'β'ωνος Μεταξάκη 7) ' σχβσίας Μετ«ξάκη !
  8) Γεώργιον Παχαδάκη ώς *ν*σχούντος καιρΐχήν εξουσίαν επι ]
  των άνηλίχων τέκνω» «ύτοθ κ« τίς άπβδιωσάσης σιιζύγου τού |
  Άβηνβς Μιταξάχη Μαρίας κ·ί Εμμανουήλ κατοίκων τοΰ χ««- {
  ρίου Όρΐινοϋ Σητείας πλήν τβϋ τελευταΐου ίιαμένβτος έν Ιερβ- |
  πέτρφ κατά τοδ έναγομένου Νικελάιυ Άλεξανδρίδευ χρώψ κα- ]
  τοίκου Ίεραπέτρου νΟν δέ τής νήσ»υ Χάλκης ώς βάσιμον. ]
  Ύπ»χρεοΤ τόν έναγίμενον δπως «ληρώση τ·Τς ίνάγίυσΐ συμ- |
  μέτρΜς δραχμάς εκατόν τισσ«ράκοντα καί έςήκοντα πέντε έ «α- ]
  τοστά (άριΙ. 140. 65) ίντόχβς ά πό τή; ά(·ωγί[ς μέχρις έξο- |
  φλήσίως. Ι
  Επιβάλλει είς Ιάρος τοϋ ΐναγβμένου τα δικασπκά Ιξιδα ]
  των ένανόντων έκ δραχμών 24, 70.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί (δημοσιευθή.
  Έν Ίεβαϊτέτρω τί 5 Απριλίου 1912
  Ό Είρηνεδι'κης
  Γεώρ. Βλαστός
  Άχριδής περίληψις ής την δημοσίευσ.ν παραγγέλλω διά τής
  Έπΐίήμου Έφημίβίϊος τής Κυβεονήσιως δια τόν ενβγόμινον
  Νικόλαον Άλεξανδρίδην πρώην κάτοικον Ίεραπέτρου νυν ίέ
  τής Νήσου Χάλκης.
  Έν Ίεριπέτρω τ?] 4 ΊουΛο.) 1912
  Ό Πληρεξούΐΐος των ένβγόντω» καί παοαγ^
  Μ'.χ. Ν. Τραπεζανάκης
  "Οτι αχριβές άνόσπασμα
  Έν Ίεραπέτρψ τί) 28 Απριλίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Γεώρ. Δημάκης
  Ό Γραμματεύς
  Γεώρ. Δημάχης