92627

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΪ4ΡΑΡΤΗΙΑ
  Γ8ΕΡΝΗΣΕΏ1
  ΤΕΥΧΟ2; ΤΡΙΤΟΝ
  Έν ΧβνίοΐΓ «- 25 Ίουνί υ :'!12 ΑΡΙΘ. 61
  Αριθ. Πρωτ. 2723
  » Διεκπ. 1234
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΝ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό επί ΐών'ώ«ίωτερϊΐίών Διοικλν Επίτοοπος
  Λαβόντες ύπ' ό>ν τα ϋποβληθέντα ήίΐν ταρβ τ?ς Διε--
  β^σεως "ών Τα, υίρ&μ&ίιιίν καί Τηλέγραφον μ-τά τή, ύπ Λρ θ
  668" ,αμβδοττσε>*ς αυτή. -ραχτι** -ή« ' ϊρ^,ηβιΐίης ν> «"·< Ιδρα.^ των Νβμών Χανίω/ Ρεθύμνης κα'ι Ηρακλείου -τη 1» Ίουν ου ι. ε. και ενώπιον των 4ΐχεία»ν Ί-η ιν^ώ' μ«ιοϊοτικής δημοτ.οα^ς ίια την έκμίσθωσιν τί],, μιταφιράς τΛν ταχυδρομι¬ ον οί κ. ών καί φίκέλλων διεβνών καί ίσωτερι^ών και > οιτΐών
  ε!δών ττι, Ταχυ ρ;μικής χαί Δηιιοσίας έν · ένει 1-η^ν- , τ^
  προχηρυχθάαης διά τής ύπ1 αριθ. 11β8/1061 τής 12 Μαίου 191/
  ημετερας όΊβκηρ ξίως.
  Τπειδί; διά τής ι»1 αριθ. ι7Μ/ι236 ήμβτίρας αποφάσεως «·-
  κυρώδη το άποτι ίσμα τής ίνεργηθήσης ϊη οπρϊΛς δ α το
  τμήμα Λασηθι άνακιςρϋ>6έντος έργολαβυ τού ρηθεντος τμΤ
  ματοί τού Γ. Νίωτάκι άντί δραχμώ; 8100 ίτηο «ς,
  Έπειδη δι» το, τμήματα Χανίων Ρεθύμ-ής χαί Ηρακλιιου
  οϋϊεις μειοδότης παρουσιασθή,
  Ίίοντες τα άρήρα 13 καί 14 τού ύχ' αριθ. 356 Νομου,
  'Ακυρουμεν
  Τα «ρακτικα τής ίνεργηθεισης ττ^ 10 Ιο^ιβι» ε. ϊ. δημοπρα-
  σίας διά την έκμίσθωσιν τής ρεταφορας των τ*χ σακκων κ.λ.π.
  ώς πρός τα τμήίΛβτα Χανίων, Ρεθύμνης - αί Ηρακλείου κ»ι
  προκτ,ρύσσ:μίν νεαν δημοπρασίαν ?ια ττ,ν έ/μίσθωσιν της μιτα-
  φορας των προμη ευδέντων είδών είς τα ρη».ντα τμημα.α Χανίων
  Ρεθ^ντ,ς κβί Ή ακλείου ένεργηβησ.μενην τί 18 Ίο/μο« 1912
  ήμέρ«ν ΤΓτάρ-η καί ώρβν 9-11 π μ. έν τβΐ; ίδραις των
  Νομώ, Χ-νίων Ρεθύμνης κϊί Ηρακλείου, ουμφω/ως κιτα ^βντ*
  πρός τας βίΐτάξε ; τής ύπ' αριθ ίΙβ8],06ι ·· '· *ηΦ™1 ^ών
  χαί 'πι τοίς είς αύτή^ προσηρτημίνους ορο.ς ΰϋοχρεωσιων,
  δημοσευθ ντας έ τώ ύπ'αριθ. 33 τής 16 Μαίου 1912 φυλλφ
  τοΰ Γ' Τίύχους τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Εν Χανίοις τη 18 Ίουνίου 1912
  ΊΙ Δτοικοϋοα Έπανασταακη Επιτροπη
  Α ΜΙΧΕΛΪΔΑΚΗΣ
  Μ Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α2·.θ. Άποο. 296
  πρωην χα:;ικ»^
  Κ^δω,ιας καί ήδη «γνώστευ "ίιαμονής
  Κηρύοσιι τον κ*Γηγς·ρούμενβν τοϋ-ον ένβχον 5τι «ν γνοισει
  αΙ-ογνι,'Λ'ινως καί ϊνιυ τί,ί, σ^ (·χατ: θέσεως το3 Ιχοιτος ϊι-
  ι-ίομα Ι'ϊδϊν είς την κ«τΐ)/ήν το^ ξε'νί /ινΐ ά λ *αΐτα ϊ'ΐτοι
  ο ι τν* νύκ.α τής 'ίδ - 97 Φ«6ροα3^ 191'ί»κ τί,ς θεσίκς
  «Κ1; τρα τ^ν Λάκ/ον» τίς περίφέ,ρείοίς Άχρωτηρίου Ροδοιτςί3
  Κ^σΐ,ιου άφν,ρεσε ϊυο άρήα άξ «ς ϊρβχμών είιιοσι άνήκοντα
  ε'» τον Ν>κόλ. Γ. Νϊςάκην δ β ν* ια ί^^ παρα*όμως ώς
  ιί ΐχτησυν τού. κοι
  Κ Λταϊιχαζει το > κ(]ρυ>θΐντοί Ινίχς» κατηγορουμένων Μιχ.
  Π. Ί>ίρα;./1ην ε'ί φυ/αιΐα ν έ'ς (6) μηών %ν »ίς πληρωμήν
  ϊραχμο,ν ?ι>.α ίτ.ιρ -ο3 παθονι ις Νι*ολ. Ναξακη ίιά τάς
  ή-ΐρβργΐα·; *αί λ: τζαα ουτού ϊϊπαναί, ι'ισ-ρακτ^ων κβί διά
  μηνιαιας ' ρ ίσο>ΐίΐ>τ,, κ.^ ;'ή;ιως ίοΟ /αττ,γ'.ρο.ιμενου.
  Ίίκρίθη άτ»φατ οθη καί ίϊτ,μοσιηθη
  Ί' Χανίοις ;τ] ΪΙ Μαίου 1012
  Ό Ι1ρο*ορ«ύων
  Μ. Δασκαλάκης Ό Β Γραμματεύς
  Ι. Μοναρόλη;
  "Οτι άχριδές «ιι»στιασμα
  Έν Χανίοις ττ^ 7 Ίουνίςυ 1912
  Ό Β. Γραμματέως
  Π. Δοψιανάχην
  α
  ϊΐ α ρ ό ρ α
  Ό έν τή άπο 4 Δεκεμβριού 1907 γνωστοιΐοιήϊ«ι μου δημο»ι«κ
  θευί] ίίς τί ύ-:' άμθ. 7 τοΰ έτους 1907 βύλλον τεθ Γ'. Τεό-
  χους της Έτιοημςυ Εφημερίδος τής Κρητιχής Πβλιτείας άριθ-
  μ,ός τή^ ϊ7ΌφαΒ»ως κατα Μαρίας Κ. Β γικλαχτ, συζυγου Μιλ-
  τιαδ^^ ΚβΛο·1».η Αοί Έ/-νης Κ. Βιγικ,λακη ^^ζύγου Νιχβλ.
  _»οία η ϊίν ιΐ αι 48ο, ώ, ίσ^χλμενως άναφέρεται, άλλά 458 τοϋ
  1907 ,ιΰ Είίηνοϊι, ειοϋ Χανίων λϊι διορθοοται α .α τουτο ή δη¬
  μ, αιεϋσις ϊυτη.
  Χανιά 20 Ίουνιου 1912.
  Ό «ληρίξουσιος τοΰ Μιχαήλ Σαγκλιίάνη
  ΐμπιρου κατοίκ:υ ΆλεΕανδρειις Αιγυπτου
  Δη(ΐτΐτοιος Γ. Φλειιετάκης
  Τό Δ καίίτήριον των έν Χανίοις Πρωτοδϊκών
  Συγκε μενον.............................
  Συνεδριασαν.
  Δ·ά ταυτα
  'ρτμτ,ντοθ
  Μ χαηλ Π. Φερα?:λη
  Ι
  τον 'κΌνικοϋ
  Ι'
  π
  Ε
  Κ.1
  Β
  -4Γ.