92630

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

27/6/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΎΆΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΪϋΟΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤίΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χβνίβίς τη _7 'ίουνίου Ί9ΐ2 — Αριθ. 62
  Άρ.β. Πρωτ. 2-256
  » Διεκ-, 1267
  η τχ
  ίΙΙ11ΤΙΡΑάΙ£ί3ΪΗΙΙΣ3υυί2
  ΙΙερι έκμ.σθώσε ος τοΰ Ί>όυοι/ {γ^υαλιείας τού Νομοϋ
  ' -ίρακλείοιτ, Γεω^γιουηόλε'ος κιι Κ άοα(. Σφακίων
  Ό έϊϊίχΧ>ν Οικονομικήν Αιοικδν Τ.π'τ^οπος
  Δια/.ηρΰττει δπ,
  Έ^τίθε-αι είς φχνερόν δημόσ.ον -λ^τν^ιριχτ ;.όν ΐ/.μισίΐώ-
  σεως ό φόρος ίχθυχλΐίίχς συμφώνως ώ !<-' αριθ. 356 νομώ ΐϊίρί δημοπρασίαν κ,χί τϊί πχρού;γι 5 χ/.η:υ;ει 5 χ τάς έττο- μ:'<χς ττερ φερε.'χς άποτίλουαε.χς χιτό τχ χνέ αθϊν γνωστά δρ α ιχύτών Έν τώ Νομώ 1. Γεω^γιουπόλειος. 2. Χώρας —φχκ'ων. Έν τφ Τίομφ ' Ν-μοΰ Ήρακ,λει,υ. Ο, ΟΙ ΕΚ^ΙΙΘΩΣί.ΩΣ Ή έί'μσθωσις Οά γίννι ύπ6 τ ΰς χΆολού'^υ; όρο^ς. __ 1. Ό ίνοικιαζόμε"ος 4ών τος δη;χοπρχ7ΐ*ς είς την Άνωτί'ρχν Διεύθυνσιν τ(.>ν
  Ο κ. ο μ κ.ών δέν γί/γι είς τόν Επίτροπον των Οικονομικωσ
  νίχ π οιρ^ρχ χνωτίρα τος τοϋ ά/ΧΛορυχ')πτος τελευτΛίου
  πλειοδότου, τοϋλίχιιτον κχτχ 5 ο)ο έτΐ τοΰ ό)ικοϋ ποαοϋ
  δύ^χ-χ ό Έπίτρΐ7ος κχτ' ο'·/.ρ'χν κρίσιν νχ έπικ;ρωτν) ϊ
  ν' ά'.υςωτ^ την δτ.ΐΑοπρασ'χν, λχυ.βά'ων '/π ο|ει τό τυμ-
  φίρον τοϋ ΔηΓ<."/';ί'3υ. Έχ δ;ο.ως ΐντος τής έν λόγω ίξχηαερίχς γίνγι τοιαύτη προσφο.χ είς τόν έ,τί των ΟίΛΐνο ' ■κων Έπίτροττον, θ' άκυ- ρωθίϊ ΰπ' χϋτοϋ ή δημοπρχσ'α κχ' Οά δ χταχ'λτ, ή έπ,'.νχληψ.ς α.ϋτής τελε'ωτ'κώς. Έχν όε κχτχ τίιν ούτω προκηρυχθΐΐτχν έπα·αληπτικγ)ν τίλειωτικήν όημοτϊρχ^ίχν ττρο^ε/εχθώσι μισθώαχτα άσύμρορχ είς τό Δο^-όιιον, 'ίζ.οΑχΐ'ίί·. τουτο είς Ix^τό το δκχίω^α τ?ϊς ά./.^^ω7^ως τ/ίί δοΛοπ.χτ.'χς /.εί τι, /.χί της άπ' ίϋ')είχς ειιτρχ^ως τού οορον, /ω:ις ο τ6λε^τx'.ος πλε'.οοοτης να άτ:ο/.-α οίθ'δ/)τοτε δ.Λχ'ωιχχ ά'θζ'/ϊμ ώτεως αχτχ τοϋ Δη- !/.'><ϊίθΜ. 5. ε II ίνοΐλί^ΐ'.ς Οχ ϊι/ύ·Λ| διχ ούο ε τί", άρχόμε^α άπ6 π,ωτ/); Σε-τεν.β ίου 1912 λχ'ι λή·Όντχ την 31 Αύγούστου ΐ'ΐ)14. 'νΐς την ~.ωτην δθ7'.ν τοϋ μ.<ϊΟώΐΑχ-ος Οχ συμ.ψη^ιαθη ό 93-5ς όν Οχ εί<7·—ρ-3ί.ς/ϊ τό Ληαοΐ'ον χττό 1 Σίπτεμζρίου 19 10 αί/ίΐ -.γ,; =γ/.ρίτεος τ?,ς ό; στ'.Αης Λχτν./.;ρώ-£ως τή; τλειο- δ^σιχς εί; όν;χ υ.ίρι-, τγ>ν δ=ν όχει ^ίνει έν τω ιχετχξυ τοι-
  χντ/-, χόρ,ϋ ζ:ΐΓ,γουα:Λ>; ΛρχτοΟ'οσ; τχ νόιχ μχ ?ςο8χ ίί-
  ίζ-χξϊθίί ιχ; /'Ίρις νχ δ .χ οϋτχ1 ό μ η ω.ης ν' χπχιτγ, δι*
  οίο<5/·,-:>75 λόγον -τερ.-λέ^ν των εί'ΐ^ρχχΊε'ντων μενά. την
  ^'θχίρετιν των τοιούτων εςο^ων.
  υ. ί τροτ-ρο^χΐ >ογ;ζοντχι είς χ'.εραίχς μο χδχς κχί είς
  δρ*/;Λχς ε·1; χ; 'λχ ΑχτχζχλΛ/-,τχι κχ: τό ^ίι'^ωμα πρός τό
  οΆίϊον τχαεΐον.
  7. Ή Λχτχβολή τοϋ έτητίου ιιισΟώ;Λχτος θά. γίνητχι ε·'ς
  δω^Ξ/.χ Ϊ7χς δθ76ΐς ών έ'.χττη π/ηρωτ·'χ είς την λήξιν ίκί-
  στου ΐΛηνος.
  8. Ουδείς η^ίγ.ηρ^ δ^νχτχι νχ γίνη χπίνχντι
  τος δι' οίονδόποτ* λόγον.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΚΡΝίίΣ_α|_
  επα,κρι-
  /ωσι
  Οί μισθωτα'. υποχρεούνται νά συμμορφώνωνται 6πακ
  βώς πρός την παρούσαν διακήρυζιν καί ν ά παράσχη
  κατά την σύνταξιν των συμβολαίων άζιοχρεους έγγυησεις.
  Καί οί μισθωταί δέ κα'ι οί ϊγγυτηταΐ αυτών είναι άλληλεγ-
  γύως ΰιτιύθυνοι άπέναντι τοθ δημοσίου ανευ 6:χχιώι/.χτος
  διαιρεσεως ή διζησεως, δι' όλον τό μίσθωμα αιτχ των ;
  φώνως καϊ τοίς ύ-'άριθ. 196 204 καί 241 νόμοις κα'ι
  οίωδήποτε άλλψ σχετικω Νομώ.
  10. Ό έντίλώς Είτε έν μέρει άποκρύψας άοορολήτους
  ίχθείς τιμωρεϊται συμφώνως τω άρθρο> 403 τού Ποινκοϋ
  νόμ,ου.
  11. Οί μισθωτα'ι υποχρεούνται νά τχρχδώσωσι καί είς τό
  Δημόσιον άνήκοντα ίχθυοπωλίϊχ, είς ην κατάστασιν θά πα-
  ραλάβωσιν αύτά.
  12. Πρώται προσφοραί όρίζονται αί εξής.
  Τοΰ ιρόρου ίχθυαλιείας Ηρακλείου διά τα Ι τη 1912—
  1914 δραχ. 30000.
  Τού φόρου ίχθυαλιε.'ας Σφακίων διά τα ετη 1912—1914
  οραχ. 400.
  Τού φόρου ίχθυαλιείας Γεωργιουπόλεως διά τα έ'τη 1912
  —1914 δραχ. 200.
  13 Τα κηρύκεια καί ί;οδα των συμβολαίων βχρυνουσι
  τούς μισθωτάς.
  Άντίτυπα της "παρούσης εΰρηνται είς τάς Νομαρχία;
  Σφακίων καί Ηρακλείου.
  Έν Χανίοις τ·?ί 25 Ίουνίου 1912
  Ό επ! τώ» θίκονομΐχών Διοικώ' Έπίτρ;πος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ)
  "Αριθ. Πρωτ. 2256
  » Διικπ" 1268 " '
  αΙΜΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΗΟΜΟΪϋΙΚΩϋ
  ΑίΑΚΗΡΓΕΙΣ
  Περ τής καθ' άπασαν τίιν Νήσον εκμισθώσεως
  τού έπα τής καταναλώσεως φόρον τώ
  λα^ανικών καί όπωρικώ/
  Ό Επί των Οικονοιιικών ΑχοικώνΈπίτροπος
  Δ ια κη ρ ύ τ τι ι ότι,
  Έκτίθεται είς φανεράν πλειοδιτικήν δημοπρασίαν, συμφώνως
  τώ Οπ' αριθ. 455 Νομώ «π*ρι φοροΛογιας -,ών ι/χωρίων φυ-
  σικών προιόντων» τω ύπ'άριθ. 356 Νομψ «τερϊ ίημοπρα;ιών
  κλκ.» καί τοίς ό'ριις τής τ.α.}!}}^ ίιαιιηρνιςεως, ή έκμισΊωΐις
  τοϋ εκί τής καταναΛωσεως φ:ρου επί των λαχαναών λϊι όχορι-
  κών οριζομένου είς ΐυ "], επι τί)ς τιμης είς ή^ πωλοθνταί ταυ¬
  τα χονδρικώς είς τοΰς μεςακωλητας υπο των ιΐ^ρα^ω,'έων (αρθ,;
  9 Νομος 455). Είς την κατη (·οριαν των λαχακχ,ων ϋ-ίγονιαι
  (ά δια καΛλιεργϊίας παραγίμινα (ν τ1^ Νί)3ω λαχανιχα, πλτ-ν
  των άγρίων ή αύτοφυών χορτων, ώ; και τα χΜορζ ϊΐπρια'). ιί,
  τή» κατηγορίαν δέ των οπωρικών «τα όεωρικα χλωρά ή ςηοά,
  ταγ«ωμηα, κρομ,Αυα, %α3τχ·,α, αί πρός ,ΐρώτΐν ά^οχλεΐστΐλώ^
  νωπαί σταφυλαί, τα πεπόνια, τα καρ-ίυ,-.α, »κ ίέ ■(ών έΐπίρι-
  δοειδών τα ξυνολέμονα, γΛυχ,ολεμονα, νϊραντζΐϊ, φραται καί γλυ-
  χοπορτάκαλα» (αρθ. 8 Ν:μ:ς 4ί)5;.
  Τα άκωτέρω λαχανι-.ά καί τ» ώς όπω,οιχα χ^ρακτηρ,ζόμε. α
  φορολογο5νται, 6τβν μετ^φίρωνιαι 81 α ςηρ5; ή *ίχ
  κρός πώλησιν είς τας κατωτέρω αν^φερΰμ.νας άγορας
  τρα. Τα άπαξ φορολογηθινςα «* των λ»χανΐκών καί όπωυι,
  ίιν φορολογοθνται έκ νίΐυ μεταφίρομενα είς άλλας ίγορί;, τοό
  φόρου ίέ καταδαλλομ4νου έν τώ τοχψ τής καταναλωΐεως, (χΑρ.
  ΙΓΝόμος 455). ίορολογο^νταΐ και εις αυτόν μεταφερΐμε»/ ,ςβί
  χ«ταναλισκομ«να αύτόθι, άΛλΓ, έπιστρεφεται *ν το'ιαύ~ περιπτώσει
  ' Ιι «λλ^ άγορα κα-.βδλη&ιίς φοράς.
  ΑΓΟΡΑΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
  Έν τώ Νομώ Χανίων
  Είς την ι,όλιν Χανίων μίτά των προαστείων αυτής, είς τάς
  χωμοπόλεις Χαλέπαν, Σουϊαν, Κολκμπάρΐ, Καστέλλι Κίσσά-
  μου, Παλαιίχωραν Σΐλίν»υ. είς τάς εΐ'ρας των ΕΊρηνοδαείων
  τοϋ Νομού Χανίων καί «ίς τάς έίδομαδιαιας άγοράς Βουκολιώκ,
  Δρακώνίς Κισσάμου κβί Κα δάνου Σελίνου.
  Έν τώ Νομώ Σφακίων
  Είς Γε»ργιούπολιν, Καλύ6ίΐς, Χώραν Σφακίων καί Βάμον.
  Έν τώ Νομώ Ρεθύμνης
  Είς ττ,ν πόλιν Ρεθύμνης μ*τά των προαΐτεί)*ν αυτής Περ6ί-
  λ:α Ρεθύμνης, Καστβλλι Μυλοποτάμου, είς τίς έ'ίρας των Ειρη-
  ν&δικ-βιω)) τού Νΐμοΰ Ρεθύμνης καί είς την έΐδιμαΐιαιαν αγοράν
  «Βυζαρι».
  Έν τώ Νομώ Ηρακλείου
  Είς την πόλιν "Ηρακλείου μετά των προαστείων αύττ)ς, είς
  Αρχάνας εις τας έ'5ρας των Ε'ιρηνοίικείων τοϋ Νομοϋ Ήρα-
  κΑει«υ κ^ί την έβόΌμαίΐΐίαν αγοράν Άρκαλοχωρίου.
  Έν τω Νομώ Λασηθίου
  Είς Νεάπολιν, Άγιον Νιχίλαον, Σπίνατλάγιιαν, Ίερίκετρον
  Λιμένα Σητείας λζι είς τας ίίρας των ϋιίρηνοδιχ,είιΐΐν τοθ Νομ^ϋ
  Λασηθίου.
  Έξαιροΰνται τϊίς φορολογίας τα αγρια ή1 αύΕθφυϊ! χόρΐα. κϊί
  τα μανταρίν α, πορταΛάλΐα καί κίτρα, ώ; φορολούμενα κατά
  την έςαγωγην. (άρθρ. 1. Νόμος 455).
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΔΩΣϋΩΣ
  Ή έκμίσθωσις γενησεται υπό τοΰς εξής ορους.
  Οί ανωτέρω φόροι ΐνοαιάζονται ώς εξής :
  Α' . Των Λίομών Χανίων καί Σφακίων ομού
  Β'. Γών Μομών Ρεθύμνης κ αί Ήρακλεου
  Εκάστου των Νομών τούτων κεχωρισμίνιος.
  Γ'. Τού Νομού Λασηθίου
  1) Των άγορών τής Επαρχίας Μεραμβέλλου κεχωρισμέ¬
  νως μΐας έκαστης ήτοι:
  α'.) Νεαπόλεως
  6.) Σπιναλόγκα
  γ'.) Άγίου Νικολάου
  2) Των Έπαρχιών Λασηθίου, Βιάννου.
  Ί&ραπέτ.,ου καί Σητείας.
  ιδιαιτέρως μιας έκαστος.
  2) Ο φορος είσπριττεται διά διπλοτΰπων άττοδειξίων ϊπί τής
  τ:μης είς ήν πωλούν;αι τα άνωπρω είίη χονδρικώ; είς τ«ύς
  μίΐαπωλητας υπό των παραγωγέων, καταδαλλεται δέ υπό των
  μ5-ϊαχ«ίλητών, όντων ύπευθάνων άυίναντι τού μισθωτοΰ.
  Έαν παραγωγεύς τις πωλήσΐ] έκ των έν λόγω βίδών «'
  εύθίία; λιανικώς, τοτε τόν φόρον *ατα6άλλει αύτός Ό πβρβγω-
  γεύς. (αριθ. 9 το3 Νάμου 45ϊ>).
  3^ Έν περιπΐώσεί ίξαγοίγής έκτός τής Νή«υ λα-/ϊνι-
  κών τ) ότΐυϋρΐί,ώι» »α των ανωτέρω καΐονομαζομένων όφϊίει ό
  ίξαγων νά προΐαγάγ-ζ είς τε οικείον Τ*λωνεϊον την κατ* τόν 2
  όρον τής παρούσης διακηρύξας ίιπΛότυαον άιάδειξιν τής κατα-
  δολής τού φόρο. κχταναλωσεως. 'ών βλλείψϊΐ τςιαότης αποίίί"
  ς:ως τό ο'ΐΛίΓίν Τελωνείον είσπραττ··. διπλούν τόν φόρον τοΰτον-
  (άρβρ. 11 τοϋ Νομ-υ 455).
  4) Εάν Λαχ^ν κά η όκωρικά έκ των ανωτέρω μνημονίϋθμέ-
  νων εξαγωνται τής Νήσου ίκ μερών άλλαι» ή των έν τη έπικε-
  φα/>ι2ι τή; π2ρούα«ί δΐΛΑηρυξϊίίς όρΐζομένων κατί6ίλλ«Γαΐ »ϊί
  το Τ*λωνεΤ;ν ό δ, αύτα «ΚϊνονισΑένος φόρ^ς, όστις άνήχβ'
  «ίς το^ημοσι;ν. (άρβρ. 12 τοϋ Νίμου 455).
  ο) Ο οποιΐτ5ή-3ίϊ αποιΐβύπίων, ώ; κ»ί ό εντελώς ^ έν μέρει
  αι:οκρύπ;ων μεταφίρόμενα υζ' αυτού λΐχανΐχά ή1 όκωρΐχά, ή
  ότιι»αδήχο:ε ύπεχ^γώ* έν όλψ ή" ίν μέρει τόν ειςί τής κΛτα-
  ναλώΐεως φόρον τιμωρεϊται διά των έπομένων ποινών: διά φ«-
  λΛΑΐσιως μίχρι &ίι3 μηνών, διά πληρωμή; ίιπλοϋ φόρίυ καί
  ίιά *ρ9ϊτιμ3ΐι 20—50 έραχμών ού τό ή>·,συ έπιδικβζεται ώ;
  άμ.ιδή διά τής καταδικαζουσης τόν Ι^οχον άιτβφάσεως είς τβ»
  χχταγγείλα τόν χαρα6άτ«]ν.
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρμόδιος δέ πρός έκίίκασιν των τϋοότων όποθέσεων είναι ό
  Εΐρη'ίδίκης τής^πϊρφ-ρίί»;, έν η !λα5ί γ.<όο*ν Α άί-κηϋ-ϊ, ίίτις όφ»!λει νά ίχίικάζτ) την υτόδεσιν ίντός 8 ή;Α*.ο<5', άφ* ·ζ; εγένετο ή μήνυσις, ή κλήσις δέ πρόί τον κατηγιριό ".ενο* ϊέην νά κοινοποιήται τουλάχιστον χρ'ο 48 ώρω,ι. (ϊοθ. 13 Ν:- μος 455). 6) Πάς χλειοϊότης δέον νά Χ09«ατϊ6άλλη «Γ; τι των δηΑο- σίων Ταμΐίων τής Κρηταής Πολιτείας εί.ί ε!·: τό Κί'-ριΐΐν Κατάστημ*, εϊΐϊ είς τα ύπ5*αΕ«τήιχατχ τή; Τοατέζη· Κ3ή- της> λίγφ ΐγγυήσίως, ποίον 'ϊον το'Αάχ ΐτο« π?^>; το ϊ'ΐΑοστόν
  το3 πιοϋκολογιζοΊΑίνο·) |ν.ΐθώ,Αα:ος <υχγώ>-ύς τίΐ; άοθ^ο'.ς 9
  χαί 20 το3 ό— &μΆ 3>6ΝΟΜ·>υ χαίνά προταγάγη πθίϊτοποίητιν
  τού άρΑοδίου Ταιιείου, δτι δέν όίΐίλβι είς τό Δημόσιον ο·3:β ώς
  πρωΓοφΜλ'της ουτβ ώς έγγυητ^ς λη;'.πρόθϊΐμ·νν 6τίρ6αί-
  νων τάς 100 δραχμάς.
  7) Είς τόν διαγωνισμόν «ΐιί δ«τβί καί άλλοϊατοί συΑαιο-
  φούιινοι Ιπαχρι6ώς χρος τή»ι:>ρβ3σϊν ϊιαΛ-ΊιυςΊν, τόν ΰτ' 3»ιθ.
  356 Νόιιο" καϊ τοδς λο'.π^Ος νόιιου: τής Π))ιτϊ''α;
  ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞ^ΓΩΓΉΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  8) 'Η δημοτρχτία τ<3< πΐ?ιφί3&ιδν έ*άυτι>υ ΝθΑοϋ ώ; ώοί-
  σΊη ΐν τώ ό'ρψ τή; παρούσης δια*ηρόξϊ.ος 9ά ϊϋξϊχθί) την 11
  Ίουλίίιυ έ. ίχ ημέραν Τβτάίτηκ κα! ώόαν 8 —12 π. μ. ΐ/ώ-
  πιον των εξής Έτιτοοπε.ών άΐΐιϊρϊιζομίνων ΐχ των:
  Επιτροπείαι επί των δημοπραβ ών
  Έν τώ Νομώ Χανίων
  Διά τόν«4ρ5ν τώ,ν Νί^ώ* Χανίων καί Σφχ'.ίων 'ίι τω Νι-
  υ.ϊρχιαχδ ΚατιστήΛατ!) τοΰ ΝθΑϊοχου Χανίων ώ; Πρίίδοοί, το'>
  Ε'ρηνοϊαου Χανίων χιί το3 Ο!«3νομι*ο3 <Ε7^?3^ Χχνίων ώς μελών ή των νομίμων άν>πληρωτών.
  Έν τώ Νομώ Ρεθύμνης
  (Έν τφ Ν-·;ι.ϊρχ ακ.3 κατΐστή*ϊ:ι) τοί Ν )*ά3χο
  ώ; Π5^έδ^ου, το3 Ηϊίβι,νϊϊίον» Ρί(ίύ;Α'κΐ; κ« τιΐ
  Έφίρου Ρεθύμνης ώ; μ.λών η τώ>νούΑ<ι>> αυτών άνζ
  Έν τώ "νομώ Ηρακλείου
  (Έν τω Ν:Λαρχίϊ'ώ Αϊταΐ;ήΑα:() το3 >,χ
  κείο^ ώ;
  II
  ιοέίοοο τί3 Ε·ρηί35.*3^ 'ΗΐϊΊλϊί^ <.χ το3 Ο Α3- νοαΐλοΰ Έ?ϊβο!» ΉοαΛίίο.) ώ; μϊλώ' η των νίμί.Λ,ον τ.όίίθ» «ναπληρωτών. Έν τώ Νομώ Λασηθίου Διά τάς ά^οράς Νιαπόλί'ος, Σιιναλόγλτς καί Άγίου Ν'.ίο- ίίς ίΐίχρχίχ; Βΐί^νθίκχ Λίτη^'-ίΐυ ίν ώ Νιμϊ?·/ια<.ώ κατστήα,ατι τοΰ Νομάρχου Λΐϊηΐίου ώ; Πο)έϊ?ου, το-3 Ε·ρη- νοδίκο^ Άγίου Νι*ολάου καί το3 Οίκινομκοί 'Βφ3?3υ Λ ϊιγ,Ο ο >
  ως μίλών ή των νομίμιον αύ:ώκ άναιηρΐι>τ2>^.
  Διά τάς 'Βΐϊϊρχία; Σητϊίχς κχί Ίίοατέτιυ ίν τοϊί Ε:3(]ν3·
  ίιχειακοΤς καταστήαασί λιμέος Σ«]τ*!ας καί Ίίοα·ΐέτ.-Όυ τ <1 Ε'?η»3Ϊ;κ3υ ώ; Προ=3:υ, τ^ο ΎI5^;6ώνο^ (Σιτ«ια; ή Ί.ο^- πέτριυ) κβΐ τού ε'ιδικοΰ Γραμ,ι.τίως τού Είίην.-ϊκειο.ι Ση-.ι χς η Ιεραπέτρου ή τώ; νομ-μων αΰτώ^ άι/ατληιωτώ^. Οί α,ιαπλη ωταί των Ο!<5ν3Α:Λ'"6ν Έ?39.0' ϊ' ■τερ'.'ττώί··. λ ο λΰμ»τος όρ:ζο*ται δι* ιδίας διαταιής. 9) Πρώται ιιροσφιραΐ όρ ζονται αί έξ/|ς. 'Γοΰ Νομο3 Χοινίων καί ΣφαΛί^ν,......,....... 360ι)0 ΤοΟ Νομου Ρ.βύμνη;....................... 7000 ΤβΟ Ν3μ3ϋ Ήρχκλείου...................... 37000 Τής άγορα; Νεατόλεως...................... 1300 * » Σπιναλόγ/ΐας..................... 30 # » ΆγΙιι, Ν κολ................... 10 >0
  Τής Επαρχίας Βιάννου.......,.............. 30
  » » ΛασηΘο^..................... 30
  » » Σητείας...................... 500
  * » Ίεραπίτρου................... 1500
  • Ο) Εί δ-,μ.οΐϊρατίαι δέν «ίναι τελιΐωτιχαί.
  Ετομ,ένως ίϊν έ;τός ε; ή-ΐ3:ών άπό τ^ λ',ψί^); των πίχ-
  τής δημοκρατίας είς τί)ν Ά«ο>τερα' Δ εύίυ^σιν τώ^ Ο.Αί-
  δΐνγι η ε'ς ΐόν ΈπίτροίΓον τώ^ Οΐον.μι^ώ^ ν?α τ,ϊ',ζ-
  έα τ?ίς τ^ΰ ά.α^η^^χθίντ^ς τ-:λϊ^τ^ιί3
  5% 4—ι τοϊ'ον.κοί ποΐίύ, ϊ^ατα·· β
  ούτος και" οΐχϊΐαν κοίσιν ν» ΐπίκυρώΐ^ ή ν' ίαυρώϊη την δημο-
  ■τρΐσίαν -χΛ'ιιλί ΰτ' όψει τό σ^μφίρ5ν το3 Δημοσίου.
  ^ Εάν έηος τή; Ι ν λό^ω έξαημυρία; γίνη τοιαάτνι προσφορά
  ϊ'ς τό* ^π. τώ· Ο Λθ^ομ,ίκών Έΐίτροπον Θά άκυρ(*βίί ΰ—* αύτοδ
  ή δημΐπ^ασία κϊΐ 0ά ίιαταχθή ή επανάληψς αίτής τελειωτιχώς.
  Έίν 8μως ή γενοΛένη τελίυταία προσφορά κατά την έχανβ-
  νΐν ταύτην δημοπρασίαν δίν είναι συ^φίρουυα είς τό Δη-
  ό Έπίτροπος επί ιω/ Οίχ,ίνομιχ,ών δύναται κατ' οίκείαν
  χίίΐιν ν' Λχ,ϋρώϊγ- ταύτηκ κ?ί νά διατάξη τή* άπ' «ύθείας έκ μέ-
  ρους τού Δημ3σ!ο ιΐΐπρϊξιν τοθ φόροιι τούτου.
  Ή ΙκμίσΟ^σι; Θά ίσχύτ; ίι' εν Ιτος αρχόμενον την 1 Σϊχτιμ-
  6ρί™ 191ί «αί λήγον την 31 ΑύΓΐύΐτου 1913.
  Εί; την πρώτην δόσιν τού μισβώματος Θά συμψϊΐΦΐσΘή" ό φόρος
  ό^ θα ε'ισΐτράξίΐ τό Δημόσιον άπό 1 ϊ εττεμβρ'ου 1912 μέχρι της
  κοινΐποιήσεως τήί έγχρίσειΛς τής όρΐστ(χ.ή(, κατβχυρώσεως τϊ|ς
  πλειοϊοσ'α;, (Ις ο'σα μ-ρη ?έν Ιχει γίνγ; τυχόν έν τώ μεταξύ τοι¬
  αύτη, οτφ" γ*1 προηνουμένως Χία:τ,θ3σι τα νόμιμα ίξοδα είσπρά-
  ζεως, το3 μ·;0α»το3 μή διχ.ΐιιυ,ιίνου ν' άπαπτήστ^ 8:' ί'ιονδήιΐοτ»
  λόγον περιπλί&ν των άπ' εύθείας υπο το3 Δημοσίου ώς ανωτέρω
  είσπραγίέ.ντος . ε^ά τή' άφα'ίΐσιν των νομ.ί*'ι>ν έξ3Ϊων.
  1)) Α! τυοτφορχί Χογίζι^τχι ϊΐς άχ,ϊρϊία; μινάδας καί είς
  δριχμά;, ε'ι; ά·; 6ά κΐταδίλλητϊΐ χαί το μ'σΟω,Λα πρός τό οί-
  Κϊΐο^ δηαίσιον ^α^-Χον.
  12) Ή ίίταί^λή τ, ου μ.'.ΐθώμ.ο'τος θά γίνητα'. είς ϊώϊεκα Γσας
  δόΐε'ο, ών έ<άϊτη πληρωιέχ βϊ« την λήξ.ν εκάστου μηνός. 13) Ο'Λύ: συΛψη^ισμις ίΰναϊαι νά γίντ, άπίνοιντι το3 μισθώ- μ1;το^ δ; οίονδή^οιε λόγον. ] 14) Οί μιΐ:θ!>:ϊί ύποχρ;οΟνται νά σ^μμορφώνωνται ακριβώς
  ] πρός τοΰς κειαένους νόμ3υ<. κλΊ την παρούσαν διακηρύξη καί νά , τιοίζχΐΛπ κϊ:ά τί]ν σ3νταξι» των σομιόολαίων άξιοχρέους έγγυ- γ ητά;. Κΐί εί ιΐ'.ΐθιιιτχί δέ καί οί έγγ,ιηταί αυτών εισίν αλλη- ί λεγγΰιιίς ΰ-τίό'^νοι άπέναν"! το3 Δημοσίου, άνευ δικαιωματος ϊιαΐοΐΐϊως ή ϊιζήσ-ως δι'δ'οντό μίσθωμχ μίΐά των ένδεχομέ- νων τόλιυν ότίρη,Αίοίΐς κα'ι ίξόϊων εκτελέσεως μίγρις όλοσχε- ροΰς Εςίφλήτειος καθώ; καί ϊ'.ά την άνελλιπ?5 εφαρμογήν των όρον τή; «ϊίοΰΐη; 3ια7.ηρύςίως. 15) Δι' ά-ττυνομική; δ αταγής τής Νομαργ.ία; Ριθόμνης θέ- λε'. ^παγ^ρ£^θη, επί ταΤ; ποινα·"ς ταίς «ροδλεπομίναις υπό τοΰ άοθρϊ.) 13 χι"3 ύπ' ά:;0. 455 Νόιιου, ή εϊσαγωγη λαχανικών καί όχι)9ΐ<ιώ'·' ϊι'ίίιόίων άλλω., πλήν ιών ϊύο παλαιών «Με- γάλη; Πίο-ας» «καί Πίοΐα ''Λμ.·ιΛ.3^1), τοΐ Δη;Α·>ιί~υ μή άν»·
  λαχδάνΐντο; οΐ!:μαι άτί^ντ: των μισθω; ώ; ευθύνην πρός
  φοούρηΐιν των ύταρχουσών ν3ν ιτυλών /.αί άλλων εΐιόδων και
  τώ; τ^χόν άνίΐγησομένω^· έν ιω μέλλοντι τοιοΰτων.
  Το Λτιμ;σΐ3ν ώΐαύτωςϊίν ίιποχίεοϋτϊΐ νά ϊ.αττ;ρή, χαριν των
  μ!σΉ>κών. -χω35φϋλα*α; ή άλλΐυς ύχιλλήλους τού εις τάς είρη-
  μένα; πΰλα; καί ε!σίδο.>;τι1ί πόλεως Ρϊθ^ανη:, ώς *αί εις τής
  ύΐ30/_3;σ·)ς καί αν3ΐγησομ.ίνας είς ΐ!σ:ϊους τής πόλεως Χανίων,
  δί' ώ> θά '.κο',λί'.ωνται τα φορολογητέα λαχανΐκά κβί όπωρικά,
  ο!ιδ. 5ϊί τΐ>οΐ";ά φοραλογΐκά χέντρα έπαρχιών.
  16^ Ύχ κηούλϊΐα χαί Ιξοϊα των έ,οικ-ΐαΐτηρίων ΐυμδολαίων
  ,3χου^υσι τ:ύ; μισθωτάς.
  Άντίτυτα τή- παο^ύτης ίΰοηηα'. είς τίς Νυμαρ-χίΐς καί λοι-
  πϊς ϊ?ί^ς »<ώ·:1.3' τώ; Όκιίοα Θϊ ϊ εςΐχθώτι αί ϊημοπρασίαι. Έν Χανίοις τη 26 'Γυνιου 1912. "Ο ίπί των ΟίλθνομΐΑΜν Διοικών Έυίτροπος Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αριθ. Π;ωτ. 1182 » Λι5<λ. 764 ΔΗΜΑΡΧΪΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚοινοζΐιεΤ ότι Έλ:ίιΪ5τϊ. εί; πλειοδοτικήν δημ;-ραιτίαν ή Ιτά έν Ιτος άπό ά-:ό 1 Σϊ-ΤΓ.ίβρίου 1912 ΪΑ'Αιΐ'ίωϊΐς των Δηαοτικών φόρων χαταναλώτ-ως /ρ;ατος καί Σίαγείο; ώ; διερρυθμίσθησαν αΰ;αι διά τή; ί,π' αρθ. 69 τοΰ 1908 άττοϊάυεω; το3 Δη·Α3τι»ο3 Συμ- δουΧιϊΐΛ-ο'Λΐϋ-ϊη; *ιΐ τή; ύΐ' ά^ιθ 401 τ^ 1908 ίποφάϋως Τίΰ α. Ννμίρ/.ο.- Χανίων, χαθ' ή' οίον ά?3ρ» μί; τϊν φ:ρον «τα α ,ώτ-:ω; Αρέατος ό πρότΉΐος φόρ^ί ί^ό 2 λίττά ε!ς 4
  ΕΦΗΜΕΡϊ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κατ' οχϊν, 8σον ί' άφ^ρα τόν φ5?ον σ?χ;·ε'.3.ι
  σϋστημβ, όρισ^ένυ-ς ό':ι θά καταβάλλετο διά
  υ τρία μέν λειττά *ατ' όλα> δ·ά τό 65ΐ!υν χρίχς *'ω τώ*
  50 οκάδων, πέντε 2ί Χίΐϊ^ά και'ό'α* διά τό χ.ρία; άινΐου, ΐρ:- "
  φίου, μοσχΐρίου μέχρι 50 όλίδνθν, στϋροπροδίτων, αΐγός, τρα- ]
  γου κλπ.
  Ή πλειοδίσία δΐίξαν^ίβται δί' ίγγοίφ-ο/ κΐί ίιιρχ'ΐυ,ί-
  νων προσφορών έν τώ Ν:μαρχΓα<ω Καταστήματι, ένώτο* ετι- τροιτϋς άπαρ;ιζ3^.έης έκ το5 Νιμάίχί^ Χλίίων ώ; Πρ >ί§ οί
  τού Προέϊρουτών Πρωτοϊΐχών /./£■ το3 Λτ(!Αάρχ3υ Χχ/ω' .* τ.3^
  άναπληοωτών τ^ν ώ; μιλων την 12 'Ι^υλί^ι 1912 ημέραν ΠϊΑ-
  ιττην κϊί ώραν 10—11 π. μ. οπίϊί γιννήΐεται ή πρ/σωρΐίή >
  καταχάρωσις. !
  Ή πλειοδίσία δΐϊξΐχθήτ-;τιί κατά τάς ϊιχτυπώτε ς τα; Ό?·- ■
  ζομί'νοις ένάρθροις ΙΟκαί '1 τίΐυ Ν3μου 356 —βρί
  σιών κοί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
  τής χοονολογίας ταύτη;, προσφΐρτ;, 5 ο)ο επί πλέον
  την πρθσωρ'νήν καταχύρωσ.ν τελεοταία;
  τιον καταθισεως πζρά τώ Τΐμ Ιω Χχν ω;
  2000
  !τό Αριθ. Πρ^τ. 1183
  Δΐίκπ. 765
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  ΚοινοιτοιεΓται δ'τι
  ίθιτϊΐ είς πλειοδοτικήν 8*) Αοκρϊσίαν ή Ικμίσβ λτϊ; τοίΐ
  ή ά-ορϊτωλητ'.χς κτηνών κ· Ικϊτος άτο ! Σ
  6ο·'ου 1912 ώ: Ιτρ3τοτ5 ήίί) «ύ:ος 8ιΐ τής ϋπ' αριθ. 181 τοί
  1908 Ίτ^φάϊίΌ: τια Δταοϊ. Σ.>μ6ο/λίου Χανίων νομίμως ■>')-
  ρω^ϊ'βη; κ·«Τ ^> τόν φόοον τούτον κατα6άλ)ει ό αγίραστής.
  Ό ΔηΑο-ικβς οΰτο; φόρίς των2 ο)ο Ιττΐ τοϋ τΐμηΐΑατος των
  Ιν τή ΐΓ'ρ:'£ρ;τ'α το3 Δήμου Χανί'Λν πωλου·*ί'ν«ν ζώντων χτη-
  νώι) (ί'πτων, ϊ·υ.·όνΛν, δ «όν κχι
  Ι ίίόγΓ,ΐ;
  ί 36 τοΰ 1900 αποφάσεως τού
  «ΐτπ5'».τ'·ϊτ·χ! χ*ι κατα την
  ϊιά τής ύΐϊ'αριθ. 245
  Ν,_ρ,/:ι
  έκ
  τωι
  την
  ιγγ,ητην ου το
  α; 1000 β
  κρινει
  .—
  -,
  «ροουπογράψτι τό πρακτίλόν πλειοϊοσ'α; χά! τό σ-ινχϊθησό-ΐίνον ί ^ . "",',' -. ' , " ► ,ν'
  #«ι ι »· . , »> · - - . - - * ν3Χογία; τϊΰτης ήχε33ν τρίΐΦίρη 5 °):
  συμουλαιον είνε 8 υπονρεως δ: ακζσας τ*ς υπονρεωσϋ; Τ3ΐι } , , , « ,
  ,„ α,γ·» '-»αι-·>' χην ποίσωϋνην κχτνκυ^ ·)σ:ν τελί ^τϊ'.α; π
  τ, δίΐτό; όΐ5·λ.·ι ν!«
  ^ς ί,ξ βΛ τή; γ.ρο-
  ' τλεον της
  Αί προσφοραί των πλειοδοτών γίνον-αι γωοιστά δι" έ'
  τελευταίαν ημέραν ε-ΐϊστου μηνο;, τή; τρωτ'ΐς
  τίαςτήνΛΐ ώεπτεμβριου 19Κ', κϊγ^ τ» ν τή γ;
  οριζομενα, πασά δ οιαδήποτε κα9^ϊ.ερη^:ς δοσίω; τινος πλε-ν ·
  των τριών ήΛ«?ώ. κ»β «3 τ,ν δ,, ν τ,^ν ε,τοον κ,Ι «?έ- ϊ
  γεΐ τώ Δη.Αάρ-/φτο δικαίω^ τής άπ ε^ίας άτό τού έγγ.ηνού
  είσπράξεως τ," κ,θ,στίρ5.μ«νης 86»ε«α; ή 3(*ι5>8«, τή; μι-
  33
  σθώσίως ί
  % Έν τβι'βύτ» «ρι«ιώ».ι τ) έν ά,νήτε' «3 τελε ,ταίου πλειοδότου ]
  ά ύπογρ*ψιη τό συ^αφ9()σ3·Λ5νον σϋ,Αδίλαιον έντός δ^ο ήιεοών ί
  ]
  'ί ρ^/ΐι τ<3 Δγ)ΐαρ·χψ το «ι«?«5«ί νβ ϋχογρ*ψ·ζ τθ συιΐαφΐκ)σ3·Λ5ν3ν σϋ,Α63λαιο» ίντός Β^ο ήιεοών άπότής είς αυτόν χοινοπο ήτίωςτής τελικίς έγκρίσβω;, τό μέν κατατεθειμένον ύπ' αύτοϋ ώ; έγγύηκς ποτον ΑατΛππ:«ι είς π«τα δ ο»^ή~τ. ^ ν βί«ντ,υτην ε,τοκον χ« «χ- τής απ εοθεια; ατο το5 εγγυ- ^έ,ης δό«ω; η 3ι«λδ»«·ς τή; «3 τελευτα,ου πλε(ο»ο- . <*«3λ«βν «ντο5 ίοο ή·Λ«- έγγυητής αΰτοα ειυίν α-ί^αντ: το3 Δή^θϋ ύτόχοίϊ: 8·ά τα αύτοϋ έκνέΐς ίλϋΐισίώτί ^ς άπ' εόθεία; 3: <γ_ίΐρίσίως ζίΐαίιν επ ίλιττον τβϋ άρχΐχοΐ μιτΟώ,Αχτβ; χωρίς νά Ιχωτι* ού3«ν δΐίαί(α,»α επί τού τυχόν ιτλίονάσματος. Τό δί*αίωμϊ τής τελικ^ς ίγκρίΐεος τή: πλ-ηίοπ-χς Ιπφ^- λίσσίτα! τφ Δημοτ:κ<ρ Σι» δίυλ'φ ή1 τή Επιτροπεία α5:β3 ή ελλείψει τΐύτην τω ΔηΐΑϊρχψ Χχ/ίων Ιϊό τήί κοίϊ'.ν το^ κ Νο¬ μαρχου Χαν:ων, ϊλ τής '.γ*ρ.3« ο; ή ά*υ;ϊ όΐιω; Τ(Τυ ~οα/.:ικ(3ν τούτων τής όριστΐλής κϊτ2x^ρώ^51^>; ότϊ^ε^τ^ίος πλΐιοϊότης δέν
  άποκταούϊέν χατάΓθΓ>Δί;μ^ ί
  Ο: όροι των μ τΟ 'ύΐζω* Λ
  γραφη τΰν ό-τιχρ5ΐι)ΐί»>ν ί'ισ'ν ϊ
  Δημιρχίας είς την 3:άί-3'. ιω/
  σύτ<3ν. Τ* κηρΰχιια καϊ τί μισθωτήν. Λέν γιν;;τα: ϊϊ*--ί « πρός τόν Λή;Α3ν λ·;; μάς ώς κοί ο! έγγυητ^ί Έ* Χανίοις ^ 22 Ίου,ί,υ 1912. Ό Δήμιοχυς Χΐν'ων Ε. ΑΙουντάκης νόν ϊτ:2 χχί'Ό; τί)- ^ηαχρ-χίας, ό'τί ίί τ-λ.,ιτϊης πλϊίΐϊότη; κιί ό ίγ- γ·)"τής τΐτο1! εισίν άτέναντ; τοΰ Δ-αοϊ '-ΐπόγοειι δ·ά πϊσαν αί- τ3^ Ιχ νία; ί/.ΛΐσΟώτίω: ή χα' ίϊθ-ίας διαχί'.οί-τεω; ζηι*ί·ϊν επί Βύ ϊ ά ' έλαττον Τ3") άρ-χ'.οΐ ω '.α ΐτ? '.οί τυχόν ιτ ^Τό ϊ'καίΐύΑα τη; τίλ'.ιιή ίι τώ Δ χ χωρϊς νά Ιχίθ?:ν ι'Λϊν ίγ»ρίτε(·>; τ^ς πλίί^δοΐίας ίπιφυ-
  τ) τη ί
  γραφΐ':ν τ»);
  λάίωΐι γ;"ότι.*
  ρ
  /_3-:ος ί-.·ε;6Λ3ν τλ; 100 δραχ¬
  ε'ς την τηΛοιτριτιιν οί
  ■:3ο, ττό' ΛήΊ,ίν Χ^ς-Τίόθΐταο* χ3Ϊο; ';π;ρ5»ϊν5ν τας
  μα: ώ; χαΐ ΐί ίγγο.^τα· αυτών.
  Έν Χχνίίΐς τή 22 Ίο^ίου 1912.
  100
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Έμμ. Μουντάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  981
  Αριθ Πρωτ. 1179
  » Διεκπ. 761
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαοχος Χανίων
  Διακηρύττη ίτι
  Έχτίθβται ιίς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασ'αν ή διαρρόθμΐίις
  των άΐΓο/ωοηΓηοίω* έν τω Νοσοχομβ'φ «Άγιθί Γΐώογιθς» χά-ά
  τα 6βο τής Μηχαννκήί υπηρεσίας τού ΔήΊιου σ«ντ«χ8έντα χαί &·)-
  μ,οδίακ θεωρηβίντα διαγράΐίμΐτα μιτά ·προϋτολογισ(<ιοϋ σαγγραφή: δπο/ρΕ(ί>τιων χαΐ τιμολί··γίου.
  1 —Τα ε^γβ ιτροϋτ«λογ!σθϊ>-<»ν είς δ?αχμ« 4000 έξ ώ/ 142,30 ϊι' άπο·!(!πτου: δαπανά-, έφ' ω/ ούϊϊν διχϊ'ω ·.% ϊ/ιι δ Ιογολάδοί 2 -Ή ϊ<πτωτΐί νίνήσετίΐ είς άκίρχίας ΐίθΐί^χζ επ! τοις εκατόν 3—Ή δημβπρ«β'α ίνίργηίήσίτα! βν Χανίοις έν τω χϊταττή- αατι τή> Νομαρχίαν Χαν'ων την 7 Ιουλίου 1912 ήμ«,3ϊν Σά?-
  £χ;ον χχΙ ωοΐν 10—11 π. α ενώπιον ΈΐτιτροΐΓ-η; αποτελούμενης
  έχ τού Νομάρχου Χ«ν'·>ι (Ό; Προέδοου, τοΰ Είβηνοδίχου, το«
  Δηιιάο/ου χχί τιϋ Μηχ» ι«ΰ τοΰ Δήυιου, ή τούτω* κωλυιμένω/
  δπ^ τώ/ άναπληοωτων τω/.
  4 — Ή δηαοπρ» ϊ(« έπχναλαμβάν»τ«·. Ιά« τις έντός 6 ημερών
  «π!) τήςμειοδοσ'αί ποοαφΐργι 5 °)' *π>· ελχ-το» τή; χχτχ την
  ποοΐίθίΐνην χχτα«ι5ίωϊιν τελευταίας ποοσβορα;.
  5 — Πας έιγολάβος ϊ/ων τχ ποι-όιτχ τιϋ 6π' «ι9. 356 Νιίμου
  ε1^ §ίχτι5: εις τή-' ο·ημοιιοϊ·ΐ''αν άν ιΐροσαγάγΐί) γοαμμάτΐϊν ιτισιτο·
  πίιοΰν την «ίς τί) Τα^εΐθ' τα~1 Δηυιου χατάθίϊιν λίνω έγ/υή-
  ϊεως δρκ-/υιών 200
  6— Τό δ'.άγραμμ,α β προϋΐτ·)λ*γ!ΤΑβς καΐ ή συγγρχφή των
  ΰΐΓο^οβώΐίων μετά τιμολογΐου ε(σι χαΓΐτίίΐιμίνχ είς τί) γραφείον
  τοΰ Μηχανιχοΰ τοΰ Δήιου εΐί τή^ διάϊίϊΐν των βυυλθ;ΑΪνω* ν*
  λάβιοίιν γνώσ.ν αυτών έργολάβων
  7—Τα πραχτιχί τϊΐί ίΐξαοχρίϊ'ϊς δτ<ίχϊυτα' είς την ϊγχρισιν τοΰ ϊ^ϊλβάτ-.υ τοΰ Νίΐ'χιιχί'ιυ οτει ε/ει το ζικΐίωαα <αΓ« τό ίοιοΰν αΰϊω νά έγχρίνη ή ι*.ή ϊύτϊ χωρ'ς 4χ τούτου ν* ΐ ό Τ£λευτ<ΐος αείοΒιίΓη'; ουδέν νατχ τίϋ Διίμου διχαίω,ίϊ 8— Τα χγ|οΊκ»ΐϊ χα' ?ξιί% τού τυ"!ϊ^ητομ.;νοΐ) σι» «ίγολαβίας έπιβχούνουσι τόν ΐογίλάβον. Δέ·/ γ'νονται δίχτοί ίίς την δηαοποατί*^ οί <»θ ιΐί».οιϋν-ε; πρ'ις τί)< ϋ)αον ληξιπ5(}ΊίΤ· (Ον /_ί>ίις 6τ2ρβχΐ/ον τάς 100 ίΡα/ιι-ϊς ώί χ?.ί ί ίγ^υηΓίΙ χύτών.
  Έν Χβνίοι; τγ| 22 Ί?υ«ίοιι 1912
  Ό Διίμαο/ος Χανίων
  Έ»ΐ{». Μονντάκης
  ϊφόροΐτου Δήμου Ηρακλείου ή"τ;ι 1) ό φόρος */» % ε*1 των
  συγκομ,ΐζομ-νων θερινών κχί χειμΐρΐ/ών προϊόντων τής σημερι¬
  νάς πεοιφερίίβς το3 Δήμου Ηρακλείου.
  2) Ό φόρος βίγθΛρθδάτων.
  3) Ό φόρος ζυγίου.
  4) Ό φόρος σφαγείου κΐί καταναλώσεως κρέατος.
  5) Ο φόρ3ς δημοπρατουμένων κινητών.
  6) Ό φόρος θεάτρων, θεαμχτιχ<5« παραττάσδ-ων κκί καφωϊείων. 7) Ό φόρος άγοραπ»')ησ!ο'ς ζώων. Διίρκεια τής {νο;χιάσεω: όρίζίται βτν.σίχ αρχομένη άπό 1 Σίπτεμβρίου 1912 καί >ήγίυσα την 31 Αΰγούστου 1913.
  Η δημο»οασία θά γίνη είί τό Νομαρχιακόν χατάστηαα Ήρα-
  χλϊίου την 9 Ιουλίου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ύρο.^ διά
  μϊ* τους ΰϋ* αριθ. 1. 2, 5, 6 χαί 7 φόρους άπο τής 10—11
  π. μ. διά δέ τούς ΰπ' αριθ. 3 ·*.%' 4 ?όρου; άπό τής 11—12
  %. μ. ϊνώπον τή; νομίιιου ίπιτροπή;, ώ; όρίζίΐ ό Νόμος 356.
  Δι' Ι/,ιστιν φόρον άπαιτεϊται χωριστή προϊφορά καί χωρΐστή
  έγγύησίς.
  Διά νά γείνη τις δεκτός ώ; πλΐιοδότης οφείλει νά «ροκατα-
  6άλϊ) παρί τινι δημοτίω ταιιείφ ή1 Καταστήματι τής Κρητικής
  Τραπέζης χρηματικήν εγγύησιν οριζομένην ώς εξής.
  Διά τόν ϋπ' αριθ. 1 φόρον Δρ. 150
  Π » » 2 » » 5
  » » 3 » » 1000
  » » 4 » » 2000
  « » 5 » » 10
  » » 6 » » 250
  » » 7 » » 600
  Ποός τοΐτου; ό?ε!λ»! να ■κα.ρά,ιχ·^ είς άλλα- ασφαλείας π«ρί
  τώ; οποίω/ όρίζει ή συ^γοαφή των υποχρεώσεων.
  Οί σ,Ηαγων,ζόμενοι καί οί έγγυη'αι των όφιίλουν νά «μ-
  φανισθοίν αΰτο~ρθϊώπω; ή δι" βίϊ.ιιοΐ πληρίςουσίου καί κατά
  τόν αυτόν τρόπον νά 'Ιιιτογράφου/ τα ποακτιχά συ'Αδόλαια.
  Το δΐΛαίωμΐ τής τϊλιιίΐς έγιιρίσεως έπιφ^λάσσεται εις τό
  Δη,Αοτΐλόν Συμίίάλιον Ηρακλείου ») την Μόνιμον Επιτροπήν
  η"τις ϊχ-:ι το δ.χαί'ομα νά ίγλΐίγΐ} ή μή τα πρακτικά τής δη-
  μοπραΐίας χωρ!ς διά τής άλυοώσιως αυτών ν' άποκτα ουδέν κατά
  τού Δή'θ,ου δικαίωΐΑα ό τίλεοταΐος π^ειοδότης.
  Αί πληρωααί θά γίνωνται «ϊς 3όσε:ς κατά τούς ίρους τής
  . Πρωτ. 1180
  π. 762
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Γΐς πλειοδίίίίας
  λόγ-ο > *.*'.'* τή^ 16 'Γυ ι™
  > τής Λτ'άρΛ 40681βί7 * - δίΐ'-ΐρ'^ίω; ή,.ιώ<πρ,- πϊ!θδοτι*ή; δ,^ίθτΐραίίας δα την 4 ετη^μίσ- Τ(5ν ίίς ΚαλϊΛαπ σ! α'. τ,θ'.τζι^ΐ. *χί V. 5'. κϊ! ε . ϊες α ε?χομ;νφ τή; πόλ;ω; δο;Αοτ!κ'ΰ/ γ.··-^^^ Προκηρύσσομεν δια την ίχν.-τθωυιν τώ; 5:'ρ^Λί'ω/ ταιίρω) δ(];/.οτ κων είω, ένεογ^ή^βτα· ΐπχναλη ττι^ή υλϊ ο3 ,τ'.χή δημ^πρασίϊ 10 Ί)Αίί!> ί. ϊ. ημέραν Τρ^ην κΐί ώ;α/ 10 — 11 π. μ.
  Νίμκρ-/_'2>τ.ώ ΚατΐϊτήΑχτ! ϊνώτιον τή; ντ,Μ',Μυ Έτ τρο-
  ς Χϊί συμφώνως πρός τας ίν τώ ύπ' 'ιρ θ. "4/ί95 *·?· ίι^'
  Κ'-ί ή^ών λΐίτή σ/.ϊί'κη υπο χρ5ν9λ*γ;^ 5 Άτρ.λ-'^ ί.Ι
  ?Ι?Τ 2<·αγΐ!Χ?ο,Αίν5.,ς ορΐυς κϊί σ.ιμ?ω ίας. ^ν Χανίοις τίί 22 Ίυ/.οι 1912 Ό Δήμβρ/.ος Χα/ίω/ Ε. Μουντάκης : Ο! άπό 1 Σ!ιττς«[Λ6ρίθν> 1912 μέχρι τής ΰπςγραφής το3
  ί 5^υμ*ολαίο^ εισπραχθησόμενοι τυχόν φόροί, διτως χαί οί όφειλό-
  : μενοι υπό των φοοολογίϋ,Αίνιιίν θά άνήχου/ είς τόν τελευταίον
  Ι πλί'.οϊότην, μ,ϊτά την άφιίρεσιν των έξοδων τής εΊσπράξβυΐς
  όπως τοΰ"ο όρίζεται 5ρά τής συγγραφής.
  Κα:ά τα λοιπά αι συα.φωνίαι ρ^θμ,ίζονται διά τής ΐυγγραφής,
  τή; οποίας γνώσιν ίίναται νά λά·5η πας ό ίοιιλόμίνος &κο τό
  Γραίΐΐον το3 Λο^.ΐτηρίου τοΰ Δήμου Ήρακλϊίου,
  Έν Ήρχλλείω τό 19 Ίουνίου 1911
  Ό Δήμαρχος Ήρακλιίοο.
  Σ* Γεωργίου
  ΆοιΟ. ΤΙοωτ Γι45
  ϊ Δί/.τ. 1111
  ΔΙΛΚΗΡΓ3ΙΣ ΜίΙΟΔΟΤίΚΗΣ ΔΗλΙΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Αήιιαρχος ΊΙοακλείον
  ότι,
  είς
  Αο·0. Ποωτ. 1405
  » ΔιεΛπ. 1079
  Ό ΔήιιαοΌς
  Διαχηρύττει ό'τι
  Ε*τιθ·νται εις φ%νιραν πλϊΐοδοτ.κήν δίΐ^οτρΐΐίαν πρ':ς ΐν2ί-
  <'ασ;'_ (έ*χώρ<)ΐ(ν) κατα τα; δια:ά;«ις τοΰ -,ιμ δη,Α0-ρχΐι-3ν ς ρ μή ην σ^Αφ!ί>νως
  πρός τάς δ αΓάς.ι- τοΰ Νο^ιυ 3ό6 ή προμήθίυι δέκα «σσάρων
  χ:λιά3ω^ τϊΓραΑθσΐΛ/ ό.<α?ω/ ^ρώμης καί δέκα εξ χιλιάδων ό<άδων χχυο^ον ίια τα ςώα τής καθζο,ότητος τοθ Δή^ου Ηρα¬ κλείου κΐτά το οίλο/;μ··/.5ν Ιϊβς 1912 ήτοι άπό τής 1 Σε- ΚΓεμδρίβι» 1912 5/3ΐ ΐ<5; 31 Αΐίοόττο υ 1913 υπό τούς εξής ρο^: Άρθρον 1. ΊΙ δημ^πρασία θά γίντ; είς τό Νομαρχιακόν κα- τάττημια Ήρΐκλείου την 16 Ιουλίου 1912 ημέραν Δευτέραν άχι ώ?»ν 10 — 11 π. μ. ενώπιον τής νομίμου Έπιτροπής ώς ό,οίζίται «α τοΰ Νόμου 356. Αρθ όν 2. Πάς μεΐοδοτης, ίνα λάδφ μίρος είς την ϊημο"
  *. «Τϊ
  Μ —
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  πρβσίαν ίέον νά καταθέση ·ίς τό δημόσιον Ταμείον Ή?αχλ*ί«υ
  ϊρανμβς τριακοσίας ώς έγ-,υηαΐν ήτις ηίκτει υπέρ τοΰ δημοτι-
  κ-ΰ Ταμείου Ηρακλείου έν γ) πβρίττώσει ό προμηθβυτής δβν
  προσίλθγ) έντος δύο ημερών, άφ ής προσχληθη εγγράφως, πρός
  σύνταξιν τοΰ συμδολαίου τής έργολαδίίς ή κη υχθή ?*«τωτος.
  Είς τού; άποτυχόντας κ*τά την δσμοκρατίαν άτΐοδίδϊτϊί ή «γ-
  γύησΐς έντός 3 ημερών.
  Άρθρον 3. Είς τόν ίιαγωνυΑΟν εΓναι δε«τοί κΐί άλλοϊαποί
  συμμ3ρφοΟΑεν3[ πρός τα; 3<ατά:*'ς τού Νόμου 356 *:ί λοι- πούς ΐσχΰοντας Νόμοιις. "Αρθρον 4. Εκάστη ο<-:τ έχάΐτου «ΓοΌυς λογίζεται εί; μονά; ε«ί τής οποίας θϊ γίνιβν:»· αί προσφοραί β'ις α*έραα έ<ατοσΐα. "ΑρΒρίν 5, Τ* πρα'.πχ* τή; 3<] α-π 5 τι α; ύτ3χείίτα βίς νίμου Έτιτροπή; ή όπ^ία Ι/.εΐ τό δίκαίωμια νά ίγκρίνιο ή μή τί πρα«.ΐικά τί)ς δημοπρασίαν χωρ'ς ό τίλευΐαΐος μειοδότ',ς ν' άτοχτα ουδέν ϊιχαίιοαα άποζημιώτεως Άοθρ ν 6. Τα κ·ηο!)ί.νχ «α' ίςοϊα τοΟ συνχφί/;σ3αίν3υ συμ- 6ο)·αίου βαρύνουν τό^ τελευταίον μ;ιοϊότην Ή ΐυγγραφή τώ; ΰκ3·/3ίώϊ5ϋ>' ϊ'νϊ: κττατίθιιΐΑίν) *!ς τό
  Γρϊφϊΐ^ν το; Λίγιστορίου τοί Δ',α^υ Ήια^λβίου *ίς τ))ν διά¬
  θεσιν παντός θέλςντος νά 'ιδ$ γνώσιν των ίρων.
  Έν Ήρακλί'ψ τή 2ό Ίουνίου 1912
  Ό Δήμιαργος Ηρακλείου
  Σ. Γβωργίου
  Αριθ. Πρωτ. 1404
  » Διεκπ. 1078
  Ό ΑΛμα^ος Ηρακλείου
  Δ'αχηρύττει 6τι
  Έκτίθΐτα· είς μ<ΐίδ:τι*ήν δημοπρασίαν κατά τάς δίατάξεις τοΟ Ν;μου 356 ή ίρ-ολαδία τοΐ κΐθΐρισ^ο; *αί τοΰ καταδρίγ- μητος τής πόλεως ΊΙραλλε'Όυ άπΐ 1 Σίπτεμδ.ίου 1912 αχρι 31 Αύγούστου 19)3 Η δημοπρασίϊ δι;ξϊχθήσ&τα! είς τό Νο.Ααρχιακόν κατάττηιια Ηρακλείου την 9 Ιουλίου 1912 ήαέραν Δευτέρχν καί ώ,:α^ 4 —-5 μ. μ. ενώπιον τής νομίμου Έπιτροπή; ώ; όρίζεται υπό τοΰ 356 Νόμου. Είς τόν ίιχγων σ.Αον δ^ανται νά λίδ3υν μέροϊ χ»; άλλοδατοί συμμορφούμενοΐ πρός τάς δίίτ^ξ;ΐς τού Νόμου 356 καί λοιπούς Ίβχίοντβς Νόμους. Διά νά ιίντ) τις δεκτός είς τόν διαγωνισμόν όφείλίί νά προΐα- γάγη γριμ;Αάτιον ποιστοπνΐοϋν την είς τό Δηαόσ.ο» Τίμ;ϊο/ η1 τί Ταμ-.ϊον τής Κρητκή; Τραπέζης χατάθίσιν λόγψ έγγυήσϊως δ,οαχμώί χιλιων. Ο-Ρ-ίλεΐ ποοτ=τι νά παροϋθΐίσι; έγγυητήν το.ΰ όποίου τό άξ-όχρίον χρινει ή ϊπ'.τροκή ίστ.ς θά προσυπ3γράφχ) τα πρα*τιχα τής δημ,οτραΐίας καί τό σ.)ν <φΟ<)ϊόμ£νον σϋμδόλαιον χαί 9ά είναι ύπόχρΐιος είς άτάσα; τ=ΰ 3ργ3λάδο^ τας ΰκοχρεώ.- σε'ς ά<«υ τοΰ δ.καιώματος δ'.α·ρέσ6ω; η δ'.ζήτίως. Ή κα:άθ>σις θά κϊΜπ.πΐτ; υπέρ τοΰ Δημοτικοΰ Τα^ιάου Η¬
  ρακλείου ώς δημοτικόν ίσ?δον, εάν ϊντός δύο ήμιρών άπό τής
  ίριστιχής έγχρίσίω; των πρακ-αλών ιή; δημ:πρασίΐς ό έργολά-
  6=; ή ό ίγγυητης άρ/ηθί) την ΰ^ογραφ ·;ν τ^υ σ^μδολαίου Έ ιτος
  τούτου θά είναι ΰπεάθυνο: ΐαφό-ερ:ι άιτε'-'αντι το3 Δήμϊυ δα
  ταΐαν ζημίαν Ιχ νϊας δηλοτρϊσί^ς ή χά άτ' εύθϊίίς δαχίΐρί-
  σ»<ος «πί πλέον τοΰ άρχιχοϋ μιΐθωματος. Έάτ ίν.ός £ς ήμίρών ά*ό τής ήμίρας τής δημοκρατίας γίντβ νέίαπροσφΐρά ΐιιΐ έλαττον θά επαναληφθή. Τό διχαίιοΛα τής τ«λι«.ής έγχρ'σεω; έπιφυλάΐΐϊ;αι ε'ς τό Δη;Αϊτικ:ν Σ,ιμδοΰλιον Ηρακλείου ή την Μόνιμον Επιτροπήν ή·ς Ιχε'. τό δικχωΑα νά ίγκρίνη ή μη τα πραχταα τί!ς δημίπρα- σίας, χω^ίς 8ιΐ τής ΐκ^ιώτί*; α·07">ν ν' ίτο'τά οΰϊίν κατί τοΰ
  Δϊτμ-υ δικαίω;*» ό τελευταδ^ς μ5:ο?όη5ς. Οϊ δροι τί[; έρΊθλα-
  δίας κλι ή βυγγραφή των ύ~3χοεώσ«Μ)ν τοΰ έίγολάδοο είναι χα-
  τατεθϊΐμίνα είς τό Γραφ,ϊον τοΰ Λ.γ.ίΐτηίίου τίϋ Αημ;υ καί
  δύναται ό βουλόμενος νά λάδς γνώσιν αυτών.
  Γα κηοώΐΓίΐ καί ϊςοδα ΐ3ΰ συ;^φ^ηΐθ|
  νούν τόν εργολάβον.
  Έν Ήρβχλιίω ν^ 19 "Ιουνίου 1912.
  Ό
  Σ.
  Αριθ. Βουλβύα. 330
  Τό Δΐκαοτικον Σνμβούλιον των έν Χανίοις
  Συγκείαενον......................................
  Συνελθόν.................^......................
  Δΐελίιόν την ίι-ιογραφίαν κβί
  Σιΐεφθέν κατά τόν Νόμον
  Έ-τ«ι5ή διά τού; Φυγοδικοΰντβς έ* των κατηγορουμένων "Ιωάν¬
  νην Πϊπαυτσάχιν, Μ χαήλ Τΐόντον κϊΙ Άν-ώνιον Α. Παπου-
  τσάκην τα ύπ'αριθ. 1365 τής 2 Μ Λου 1912, 1493 τής 12
  Μαίου 1912 καί 1510 τή; 14 ιδού μνηνός καί ϊτους κατασχ*-
  τήρια κατ' αΰ-.ών τοΰ Ινταϋθα άνακριτού ίτοιχοκβλλήθησαν είς
  τα υπο το5 Νόμου όριζόμϊνα μέρη, ώς δϊίχ.νυτ«ι *« των ΰιΐ'
  ά?·θ. 44416, 44417 τίς 4 Μ«ί« 1912, 44ό26, 44527 τής
  14 Μζΐου 1912, 44551 καί 44552 τής 16 Ίδίου μηνός καί
  Ιτους ίπιϊοτήρΐίΐ: τοΰ ϊ.καστυίθ κλητήρϊς Ν. Τσόντου.
  Έπειδι έκ τής ενεργηθείς άναχρίσεως επί τής προχειμένιις
  υποθέσεως προέκυψαν τα εξής πϊριστατικά ότι την νύκτα τί)ς
  16 προ; την 17 Απριλίου 1912 έν ώ ό χωροφόλαξ Στυλιανός
  Σ. Μαρα^κουΐά^ης πίρΐειΐόλϊΐ άυό τας όϊού; Βαροίσίου-Χανίιβν
  μιτά των στρατιωτών Ν^χολάου Τζιγκουνάχη καί Κυριακού Λου-
  ραντάκη π«ρΐ ώ,:αν 11 τή; νυκτός συνή 'τησαν β!« την γ4φορΐν
  Κλαδισΐοί; δύο άχίξχ; (ιο6τ!«;) α; ϊιηύθυνον ποός την πόλιν
  Χανίων οί ΐκ των κατηγίρουμένων Δημήτριος Δ. Λυτινά*ης καί
  Σπυρίδων Έμι*. Γραμτουσάχης, οΓπνες είς την ερώτησιν τοϋ
  γωρίφύλαος καί των στρατίωτών τί ιτερίείχετο ίντός αυτών
  άχήντησχν £τι είνε κχπνός έγχώριος, ούτοι δμως ήννόησαν ότι
  ό κα:τνός δέν ήτο έγγωοίου ιΐχραγωι'ής καί 8τι επρόκειτο πιρί
  λαθρεμποοίου, είτε δέ ό γωροφΰλας είς τοίς κατηγορονμένους
  δτι θά τοΰ; όδηγήσωσιν είς τόν Σΐαθ,χόν, άλ*.* ούτοι τον παρι
  κάλουν νά τούς ά:ίση διότι θά τούς κα:αττρέψ<ι ώς Ιλεγίν καί άυ' ού έκρ-.χώρ^σχν βί^ατά τίνα συνήντηΐαν τόν κατηγορούμϊνον ΙΙαΰλον Έμμ Παπανωλιουδάκην, ό'στ ς προεπίρεύετο ούτος ίε ειτεν είς τόν εΐρημίνον χ ■>ρ;φι3λΐ)'.α ίτι τα καττνά είνϊΐ ϊδικα τού
  καί τό» «αρΐΛάλιι τα τα άφίσ^ διότι άλλως τόν καταστρίφει και
  ■προσεφίρε-ο νά δ<ί>τ^ είς αυτόν, ώ; άμίίδήν πεντήκίντα εΐχοσα-
  ά' Ι ά ύ ώϊή
  ^ μ
  φρα/κα, άλλ' ό χωροφΰλαΙ μϊτά των στρατιωτών τού; ώϊή~
  γησαν είς τόν στίθμόν τή; ΧωροφΛακής Νέας-Χώρας Χανίων
  ϊνθα ό έ* των χατηγορθΛμέν,ον Πϊ3λος Παπαμανωλΐίυίάκκις
  παρε*άλε". τόν Σπθμάοχην Έμ,Αανουήλ Πετράκ,ην νά τόν σώστί
  Ιίΐοσχίμενος νά δώσζ είς αυτόν γρήμΐτα, ό'τί γινομένης ερεύνης
  επ'αυτου ευρέθη έπιστολή υπό χρονολογίαν 9Άιριλίου 1912 *ρο··
  ερχομένης άπό τόν έν Σόρ(|> κΐΛνίμχ-ρον Γεώογιον ά
  καί άπ«υ9υν:μίνη — 3ος τόν κϊθ)γ3οού.ΐίν9ν Μιχϊήλ
  ίν η γράριι είς τούτον ό'ίΐ θ^ λά6$ παρά τοΰ πλοιάρχου
  τσίκη έννία 4 μ,ατα κατνά άιό λο4τ«β3ν κϊί εξ δέματα Αγρι¬
  νίου άκό Γατίκη καί ό:ιή(·όραϊε δι' αΐΛν δύο άκόμη δ^ματϊ
  Αγρινίου, άλά κατόπιν τής τελευταίας ίπιστολής τ^υ ήγόρα«ν
  έ'ν μόνον σηιιειώνιον συγχρόνως έι» αύτη κ.»ί τόν λογαριασμόν
  των καπνών, τα καπ^ά δέ ταυτα, εΐιιν άνα ιφιδόλως τα κατασ-
  χίθίντα, καί ό'τον ίίς μΐν τόν βταθμόν παρετηρήθη δτι ήσαν
  ϊίκα πέντε ίίματα, την δέ επομένην άνιυρε'θη έ'ν έτερον είοτίτι
  ί-'μα επί τόπου ι!ς τ'πν γεφυρχν Κλαϊΐ773ύ, δ"! έκ τής κατιθέ-
  σ;ω; τού Γεωργΐο. ΠωΆΐνά»η προκύπτείότι διά το3 ϊστιοφόροι-
  τοΰ κρτηγορουμίνου Ιωάννου Παπουτσάχη έφορτώθησ»ν καΐνβ
  δ.ά Μαλταν δι^θίν χωρίς νά σημΐΐωθίί όνομα παραλήπτου, καί
  ο:ι ηννόει τόν παραλήιτην τ^τών, ίιότι, ώς κατ.Θϊσεν, ένήργβ'
  χϊ:' εντολήν τού έκ Πειραιώ; Κολιοδ Κκουράκη, άναμφίδόλως
  3έ κατά την ίξί'ταή' τού ϊέν εγνώριζεν ότι κατεσχίθη ίίς χϊΐοϊ;
  τοΰ έκ των κχ'ηγορουΑίνιον [^α?^αμ3:νωλιο^δάxη ή ειρημένη ύ«ό
  λί 9 Άπ? λίου 1912 ίπιστολή τού. δ:ι έκ τής υπό
  Σ γενομένης ερεύνης ίζί των β δλίων τοθ
  ρ Γεώργιον» ΙΙιυλ«νά<,η, προέιυψίν δτι την 9 Άκριλίο" 1912 χρονολογίϊν τή; κατχσχ«θείσ-:ς έπιττολής τού, έπωλήθη ύπ' αύτοΰ διά την Μαλτϊ» δήθεν κ*πνός 4κί3ες 1130, δτι έκ το3 Ολ'αριθ. κ% τής 29 Μα?:υ 1912 έγγρά?ου το3 Κ-ςντρι- κίΰ Λ'.μ^ν.Iρ·/αο^ Χανίων π;οκύτ:ει δα τό ιστιοφόρον το3 κατη- γορο«;Α=ν3υ Ίωάννο^ Π]ίπο^τσίκη έ—-."ήλθεν είς Χανιά 8'* μέ»3ν Σύ;ου την 15 Ά-ριλίου 1912, ήτοι μίαν ημέραν *ρό ή 57ίΐι»; τ«δν χαπτν<3ν κ«ί έπο^ίνωςδίν ήτο δυνατόν
  ΙφΗΜΕΡΪΣ Ι . Δ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ}!!
  τό μεσολαβήσαν ϊιάστημα των % ημερών νά κά,λΐβ ταξείδιον
  είς Μαλταν χ«ί επιτρέψη είς Χανιά, ούίέ ίσχυρίσ)ην άλλως τε
  ό χβτηγορούμινος ςαυος Ιωάννης Πχπουΐτάχη; κιτά την υπο
  τοΰ Τελώνου Χανίων εξέτασιν τού, 8τι μετέβη τότϊ ε!ς Μαλταν
  άλλ' ότι **ό την Σΰρον ανεχώρησε, χωϊίς νά ϊορτώτι; τίπιτε
  είς τό ίβτιοφορον τού, κατά συνέπειαν προλΰπτβι δτι τα χατασχε-
  θέντα καπνά εφορτώθησαν εί; Σθρον επί τοΒ ίΐτιοφόρου τοΰ ίν
  λόγω κατηγορουμένου είς ο ΰπηρέταυν ώς ναυται ο! άδελφοί
  αΰτο3 κατηγορούμενοι Αντώνιος κιί Κωνσταντίνος Πΐποοτσά-
  χης τα εξήγαγε δέ λαβραίως είς την παραλίαν Άγίας Μαρίνης
  Κυδωνίας καί ό'τι ή έκ τί|ς πράξεως ταύτης ζημία τού Δημοσίου
  ύπερθαίνει το ποσόν των χιλίων δραχμών.
  Έπειδή έκ των πβριστατικών τούτων Χϊί έ«. τοΰ γεγονότος
  ό'« μετά τή* ανακάλυψιν τή"; Χ5 5<5 υιέν*ις ζρίξίΐβς ίφογ^ίί<ητΐν οί έκ των κατηγορουμένων Μιχαήλ Τσόντος, Ιωάννης Παπου- τσάκης κιί ΚωνσιαντΤν:ς Πατιουτσάκης, άρκούΐα: προε«.υψ;ν ενδείξεις πίρί τής ένοχής των χατη ,Όρίυ,χένων ε'ς τ/;ν προκει¬ μένην πράξιν Χαί δ·ο> νά πίραπεΑ^ώ ;ιν ένώιτον τι-ΰ Καχουρ-
  γιοϊικείου Χανίων Ινα ?κ^σ9ώΐιν οί μέν έξ α!:ών Πϊύλβς Έμ.
  Πίπαμανωλιουδϊχης, Μ·/<ήλ Τσ^ννος, Ιωάν»/); Πατουτσά-Αί;, Κωνσταντίνος Πχχιιυτταχης ν.αϊ Άντών ο; Πχ;το.>·ί:τί<,ης ώ; αύΐουργοί, οί δ' έ'ίεροι δύο Λτμί)τρης Δ Λ.ιτνά.<.η; «αί Σχ,ι- ρίδων Έμμ. Γραμττουσίχης ώ; σι>»ερρί, καθ1 οίον πρί*ύττ«ι
  ότι εν γνώβιι *αί έξ Ίϊιοτβλειας άνϊϊίχθηΐαν ού :οι ν·αί ιυτΐ-
  κομισαν διά των άμ^ξίϋ; των τ' ά/ωτί'ρω άνϊ|ίρό>ενα κχπνα
  κ»ί δ»; έν ώ:α νυκτός ήτοι ΐπί κΐιθΛργή,ιατι προ5λε^;μίνφ
  καί τιμωρουμίνω υπό των άρθ,ιω; 129 κϊί 132 το3 ΰπ'αριθ
  413 Νόμου, κ*ϊ υπό τώ; 57,71,371 *αί 374 .53 Πο-.νικοΰ
  Νόμου, διαταχθξ δέ ή ·ταράτ3υις μ5ν τής προφ^λίίΑίσε(*; των
  προφυλακΐσμένων ΐξ αότ"5', ή σόλλη·(» ; ίέ κιί τρορυλάκίσις
  τώνφυγοδικούντων Μιχαήλ Τσόντου Ιωάννου Πατουτΐάκη «α'.
  Άντωνίου Α. Παπουτσά*η κατά τα άρ9ρα 191 αχΙ 234 έδάφ
  4 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Διά ταΰτχ
  ΙΙαρακέμπει τούς κατηγορουμένους Παΰλον Έμμ. Παπχμα-
  νωλιουδάκην γινντ,Θέντα είς Ανώπολιν Σφακίων καί *ατο:κοϋντα
  είς Χανιά, έτών 38, άγαμον, ίγγραμμβΐον, καφφετωλτ,ν, προ-
  φυ)αΑ,ισμίνον άπό τής 18 Απριλίου 1912, Κ,ωνΐτανΓίνον Α.
  Παπουτσάιΐην γεννη^έντα είς Άφρατ* ίίισσαμ^ϋ και κατοικοϋντα
  είς Χανιά «των 25, ίγγα,λίν, αγραμμϊτον, ναυτικόν, προφυ,α-
  κισμίνον «κό τής 8 Μαίου 1912, Ιωάννην
  II
  αιτο^ττά^ηο γεν-
  νηθεντα «Ίς Άφρατα Αντώνιον Α. ΠαπουτΐαΑην γεν^ηθίν:α
  •ίς Άφράτα κιί Μιχαήλ Τσόντον γίννηθίντΛ εις Άυυφου
  Σφακίων, φυγοίίχους, Δημήτριον Λυτινα*ϊ) , έτών 31, ά'γα,Αον
  «γγραμματον καί Σπυρίδων 'Εμ^,. Γραμπ^υσαΑην, ίτών 35,
  έγγα,Λον, άγραμματον γεννηθένΐας κιί κ*τοι*ούντας είς Αγίαν
  Μαρίναν Κυοωνιας καρραγα)ί*ους προφυ^χχισμένου; «πό τής
  18 Απριλίου 1912 άπαντας πολίτας "ΐίΐλλη/ας καί Χριστια-
  νούς Όρθοίόξους ενώπιον τοΰ ά*ροατ»]ρίου τοΰ Καχ2υρ(-ιο3ι-
  κ«ίου Χανίων ίνα ίικασοώσιν ώς υπαίτιοι ότι οί μέν πέντε πρώτοι
  ις αυτών άχι κοινοθ συμφέρονΐος κινουμενιι ΐυ^απεφατισαν τη'
  εκτέλεσιν τής επομένης άξιοπο.νου πράξεως κα. ί'ι/£Αα ταύτας
  συνομολογήσαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνϊρομί;ν κατα
  το δεύτερον δεχαή^ΐρον τίΰ μηνός Απριλίου 1912 εισήγαγον
  «κ τής παραλίαν Ιΐλατανίά Άγίας Μχρ>.ν»ς Κ.)?ω,ιιας, ΐν άγνιια
  καί άνιυ α3<ιας των ιτρ3Ϊί.αμι.ϊνω>. τε^ω^ΐιαΛών άρχώ/ Χανίων,
  καχνόν 16 ί»μ.α:α βίρου; πε^ιπο^ 830 χΐΑ.ΐ9γρα,Α(*<ι)ν, προ- ξΐνήσαντες ζημίαν ιίς το ΛηΛθσιον άνωτίραν των τίτρχκΐσιων δραχμών, οί δέ 5όο τελευταιοι Σπύρ.δών Γραμτουΐϊλης κϊί Δημήτριος Λυτιναχης, ότι έν νώ«ι καί «ξ ιϊιβτελειας ά/5- ίεχθησαν καί μετε*ομ·.σΛν διά των αιαξώ^ των την νύκτα τής 16 Απριλίου 19Γ2 εκ τής παραλίίς Άγίας Μαρινας Κ νίας είς Χανιά τόν κιπνόν τοίίίν όπω; τιν άτοκρύψωτι και Διατάσσιι την παράτασιν μέν τής προφϋλακισΐίΐΐς τώ* Εμμ. Ιΐακαμονωλιουοαχη, Κωοστιντινου ΙΙΐουτσαΑη ριδωνος Γραμποαϊβκη και Δημηΐρί^υ Λ^;ινάx.η, την σύλληψιν ϊ* καί κροφυλάιιισιν των Ιωάννου ΙΙαπουτσακη, Μιχαήλ Τσ5ν- τ*ΐ/ καί 'ΔντΜνίβ» Πέ Εκρίθη απεφασίσθη χαί εξεδόθη έν Χανίοις τη 20 Ίουνίου 1912' ΟΊ Δικασταί Μ. «Γιαννακάκης Ι. Καταλαγαριανός Ό Β. Γραμματεύς Γ. Μιχελιουδάκης Σ. Νικά/.ης "Ο.ι ά^ρ.δες άπόσπασμα Έν Χανίοις αύ)ημ;ρόν Ό Β. Γριμματέως Ι. Μ. Σπυριδάκης Αριθ. Πρωτ. 249 » Διεκπ. 218 Έν Όνόματι τού Βασιλέως των 'Ελλήνων ΚΛτίΓΗΐΗΟΝ ΕΙΠίίΡΙνΐΑ ΈΛϊΐδη οί 1) Κ'.ι)νσ;α«ίνος Γ. 11απαδίκ·)ς 2) Νικόλαος θ. Στρο^γυλαχης ιΐρώ()ν κατο'-κος Θ.ρίβσου καί ή!η άγνωΐτου δ α- μονής, 3] Φραγχ,.ά; Ρ Ντουχαχης κ^ί 4) Στυλιανός '&μμαν. Μπΐλεντΐνά«.^ς κατο'.κο: Θ;ρίσ^5υ Κνίω^ιας χατη ,'ορο^νται ώς υπαίτιοι το3 ότι ίκ συσΐασβως και ύ^ό χο'νοΰ συμφέροντος κι- νούμ:ν3[ συναπίφάαισαν την ίκτέλεσ.ν τής επομένης άξ^οποινου πραξίως καΐ έ'νεχΐ ταύτης συνομίλογήσαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους σ-ιν^ρομη,ι καί υποστήριξιν -ήν 11 Ιουλίου 1911 ίνίργ.3ΰϊ>τες αύτογ»ωμόνως άξιωϊΐ» δκαιω,Αατος επί τή, >ν τή
  θέσβι «ΦΛθμε» τής περ.φερειας Μ««κλώ< άγριάδος χαι ίνα έξα- ναγ*κσα>σι τίϋς «ίς το μίρος ίχ.ϊΤν3 «χ Μισχ/>ών ποιμένοντας
  τα ποιμνιά τ«»ν ν* έγχίτΐλίΐψωσι το μέρος τουτο αφήρεσαν 70
  προδατα τω Κϋίτραΐΐψ Κατζο^ρά1η^, νεμιόμενα είς τό μίρος έχεΤνο,
  ί>ς καί τα όπλα χαί την φ^σιγγιο^ήχην τοΰ ποιμένοντος ταυτα
  Νιχολάου Μα^ραx*xη, χαι ό'τΐ χατά τόν αυτόν τόπον καί χρόνον
  ήΐΕίΐληΐεκ τ«)ν ζωην τοΰ ρηϊέννος Νιχολ. Γ. Μαοραχάχη πυ-
  ροδολησαντες βπανϊΐλημμίνως κατ' αύτοϋ
  ΕΐΓϊΐόΊ) τό άνομημα τούτο πρςόλέπετίΐ χαί τιμωριΐται άπό
  τα άρθρα 57, 205, χαί 557, τοΰ ΙΙοινιχοϋ Νομου, χαρβχτηρί-
  ζεται 'άί ώς πλημμέλημα
  Έπειίη οί χατηγορουμιενοι ούτοι &Ίνα: άκόντες χαί άγνοιϊται ό
  τόπος τής διαμονής των.
  Ίόονΐες Ααι τα ά?9ρϊ 405 χαί 406 τής Ποινιχής Διχονομίας.
  Κα ούμ»ν τού; ε'ιρημένους χατηγορουμενους Ενα έμφ«νισ3ώσιν
  αύτοκροϊωτως ενώπιον τοί άκροατηρΐίυ τοΰ Είρηνΐϊιχείου Άλι-
  χιανοθ την ά τοϋ ^ηνός Αύγοοσΐου τοΰ εΐους 19ΐ2 ημέραν
  Ιΐαρασχευην χαί ώραν 8 π. μ. ίνα διχατθώσιν ώς υπαίτιοι τή«
  έχτϊθίυης πρϊξίο*;, άλλια; Οίλ,ουαί δίχασθο συμφώνως τώ άρθρω
  'ί3Ί τ/)ς 11)ΐνΐλΐ;ς ίιχίνο,Αας σ.ιγχ?}νι»>; 3ί καλούμεν αύεον
  ό«ως λάβωσι γνώσιν των εγγράφων τή; διχογραφίας.
  Έν Άλικιανώ τί) 14 Ίο>Μου 1912
  Ό Δημόσ. Καίκϊγ· Άλιχιανοΰ
  1. Μαστοράκης
  Οϊ χληθεντες μάρτυρΐς
  😉 Το ύπ'άρίθ. 242 «. έ'. βιΛα,ίΐ τοϋ 11?>ι>:ο5.κεί3υ Χΐνίων.
  2) Εύΐτραε ο; Ι'θϊΓ,φ Κΐτζουράχης, μηνυτης Μισ*λά.
  3) Ν.Α9λα«ς Ρ. Μίυρα*αχ.ης, παθών »
  4) Μιχαήλ Μΐλτεςαχης. μάρτυς »
  5) Άν'ρ.ΐς -Μτ:ριτζολάλης, > » »
  0) 1ω?γΐ3ς Ιω ι. Κλ^^ιλ^, αδικηθείς »
  7) Αί ί*«ίτεις τής Χ^ροφϋλα^ής των Σΐαθ^ών Θερίσσου καί
  ΛίΐΑΑΌν, χαι τοΰ Άοχηγείοϋ τής Χωρ*φ.ιλακής,
  Άρμίίυς διχαΐτιχο; χλητήί πχ«ϊίγέλλε;αι ό'πως ϊν αντί¬
  τυπον τ3ΰ π:ρ5ντος τοιχοχολλήσ/) είς την τιλευταίαν κατοικίαν
  Τί3 <ϊ:γ, ^^ρ3^Αίν^^ κ*ι ίΈίριν Τ54χ3*ολλήσ(ΐ εις δημοσία μέρη· Έν Άλιχιανώ αυθημερόν. Ό Δημ. Κατήγορος Ι. Μαστοράκης
  28-4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την &ξ <γωγήν ρτισθεΐσα συμφώνως τφ άρθρψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 19(1) Νόμου καί τά> όπ' αριθ.
  ν«)νΛΛ«ηλ. β Γί6εα33ίου 1907 Νόαω καί ίσγυουσα διά τον μην* Ιούλιον 1912, -«-Ήν τοθ έλ*^, οίνου
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύουσα όιά τδν μην
  καί σάπωνος, 6Ίά τα δποΐα ίσχάει αυτή επί μίαν τριμηνίαν, αρχομένην αή 1 Μαίου 1912 καί
  λήγουσαν τη 31 Ιουλίου 1912.
  Φορολογούμενα εϊίδη
  κατο
  Φορολογο,ίμενα
  Ι ι(»α1 κατά
  «ών
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΒΙδη φορολογοθιΐϊνα «π! ϊτ>
  ϊναντ» -ημών.
  Α'. πρός 13 τοίς °/ο
  1 Έλβιβν.........................
  2 Σάκων, κατά την αναλογίαν μόνον τοΰ έν
  αύτω περιεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλΐό-
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,63^2 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. ) 0,6392X0,75—
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, τ] έτέρψ ίκχυ-
  λίσματι ξυνώ....................
  4 ΈλαΓαι μαύραι....................
  5 Ελαίαι πράσιναι έν ξη.ι» καταστάσίΐ. . .
  6 Ελαίαι έν ξηρά καταο ίάσει πρός άλεαμα..
  7 Ελαίαι έν ύδατι ή έν άμχι (κολιιμπάδες,
  τσακιστϊς)........·
  8 Οίνοπνευματώδηποτά, κονιάκ, ροΰμι,ήδύπο-
  τα, οίνάπνιυμα, μο·σίίχα, κατ' αναλογίαν
  τής παραγούσης αύτί ποσότητος οίνου, ύπο-
  λογιζομενων τριώνχιλίο·)ράμμων οίνου είς
  Ικαστον χιλιογραμμυν αίτών ) 3X0,15—
  9 Ρακήή σούμα μέχρι δεκαέξ β'ά
  λογίαν τής παραγού-ΐης οΰτάς ποσότητος
  οίνου, ΰπολογιζομένου δύο χιλιογράμμων
  οίνου είςέν χιλιογρομρακής.)2Χθ, 15.—
  10 Πιτμίζι, αναλόγως τής ποσότητος τοθ
  •(λευκους, εξής παράγεται, υπολογιζόμε¬
  νον τριών χιλιογράμμων *]λεΰκους είς έν
  χιλιόγραμμον π*τμϊζίου. ) 3X0,15.—
  Β'. πρός 11 τοϊν °/ο
  11 Βαλανίδι μαθρβ 6ρ«^μίΌν.......... .
  12 Βελανίδι είς θρύμματα έκ κροστριέής....
  13 Βαλανίδι.......................
  14 Βαλΐνιδό/.ουπα...................
  15 Κΐκίδια..........................
  16 Μέταξα.........................
  Π Μελι...........................
  18 Κηρός ........................
  19 Μελό-τηται......................
  20 Διίκταμος.......................
  21 Λάδαν }ς........................
  22 Λιναρόΐπορος....................
  23 Δαφνόφυλλ*.....................
  24 ΑΊθίρια Ιλαια καϊ άποστάγματ*, καραμπά-
  βι, δαφνίλαιον, φασκομηλ
  25 Ροδόσταγμ», άνθό/*ρον καί λοιπά τοιβΰτ»
  ίευτερεΰοντα πρ )ϊόντα.............
  Γ'. πρός 10 τοίς °/ο
  26 Στβφιϊες «βους βίαλτανίνης ξίΧυκιΐμεναι
  7 » » ά;«λΰκιστοι.
  ς ξϊ ξ«υκι«μΐν
  29 Στίειίις ξ.νθαΐ «ξ·>.άΧ;ηβι
  22
  4
  1
  4
  75
  48
  62
  43
  16
  22
  25
  45
  30
  45
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  30
  23
  10
  50
  30
  80
  73
  34
  31
  50
  50
  50
  ^0 ΆποκαΰαρΛ ςανΰων ατα"Γ.θί»ι< 31 —ταΐίίες μαύραι 32 Κοοκούλ:α ήλιασμενχ 33 Κουκουλια τρυ«ημίν3. καί 34 Κουκούλια σκάρτα................ 35 Κουκουλήθρακοίΐ τ,ίτ,α τού κίζανΐιυ. . . 36 Χονϊράδα μϊτάξης............... 37 'Υποστάδμη οίνου................ 38 Τποστάθμη ρητινήιου............... 39 Γγρόπ»ό"α οίνου................. 40 Όξος......................... 41 Άμυγδαλόψυ^α γλυκεϊα............ 42 Άμυγδαλόψυχα τ.ιγ,ρί............. 43 Άμύγδαλα έν φλοιω............. 44 Άμΰγδαλα έν φλο:ω (άγρίτα)...... 45 Χαροΰπια...................... 46 Έλ«ΐοπ«ρήν*ς................... 47 Γλυχόρριζα..................... 48 Λεμονάδα καί τορτοκ <λά?*........ 49 Πορτοκάλίο:..................... 50 Μανταρίνια..........,.......... 51 Κίτρα........................ 52 Κίτρα (κασέρια)................... Δ'. πρός τοίς 8 ο|ο 53 Οίνοι.......................... 54 ΙΙυρηνέλαιον, τϊαραγέαενο; ίια χη α 55 Σχ σίας παραγομένου, Χ(·:τβτί)ν ά >αλο (ί .>
  μόνον τού έν αύτω περίεχτμενου τοιούτοι.
  Ες 1 χιλιόγραμμον σ (,πωνος !% πυρη -
  νελαίου λογίζοντα: 0,( 392 χι ο
  ιΐυρηνελαίου_2 0,639 >ΧΟ 50—,
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Εϊδη &οοολογοίτιΐ5να κιΐΐά χκ·ιάί%
  00 ΖΛίρματα αιγοπρίίατιβν.........
  ^7 » βοών Λαί μοσ^ΐρίων. . .
  ί)ο » ζοοριδίαν.........
  59 » άρ
  60 'Τπποι 4 % *«' «κτίμηο.ν.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  να κατά^ιλιά) ο Λΐιιιον.
  61 Έρια καί »;γότ^ιχ«ς (τρίχα)..........
  62 Τυρ:ς, άνθότορ^ς, άνΟάναον
  63 Μϋζήθρα χαί μίλακα
  64 Μιζύθρα ξεινή......
  65 Γιγοΰρτι
  10
  30
  55
  50
  20
  10
  30
  08
  66
  07
  30
  30
  55
  20
  10
  03
  04
  62
  27
  17
  20
  45
  15
  50
  32 —
  Φόοος
  30

  60
  1
  __
  —·
  20
  15
  10
  05
  10

  02
  50
  Έν Χανίοις τί 25 Ιούνιον) ΙΉ2.
  Ό £—Ι ιω; ΟίΛ9νο;ΑΐΛ,3ν Διοΐκών
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ