92639

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ϊΓΑΡΑΡΓΗΜΑ ίΗ
  Σ Ε
  ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗτΗ
  ΕΡ
  τρίτον
  Έν Χανίοις τή 30 Ίουνίου 1-12 — ΡΙΘ. 63
  ΙΙ,,ο,τ. 64
  Διικ. 35
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Πεύκου
  Διακηούττει βτι
  Δυνάμει τής Ιπ' αριθ. Ι ι. 2;. άποφάυει>ί τ?ς «-ιτρ'-πήί, το3
  Λή,^ου Πεύκου νομίμως εγκριθείσης δι7 τ/]; ΰπ' άοιθ. 138 ό.
  έ^. αποφάσεως τής Σ. Ν'μαρχίας Λασηθ:ου, «κτΐθΐ'31 είς φανε¬
  ράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκμίσθίΚΐ; τοϋ φίρου 9βη νών
  πίά'^νΐων, τή, ς/εήσεω, 1911, τίί Δημ υ Ιΐϊύλ-υ συμφώνως
  πρός τάς δΐϊτοίξ'.ίς τ;3 &·.' «οί**. ."-ίδβΝίμ.υ χ»! ;:ός δ'ρ.υς τής
  ταρούση; δια? /)ρύξβως.
  α') Ό «όρος ωρίσθη ϊ ά τής ε,ρημ.έν·ιΛ άπ^ΐΗως «'ς 2 ο)0
  ίτιί των 6εριν<7ν πρ-ηντα,ν ήτοι σιτου, κριθή1, ταγής, ροόιου, πιχουλων, ά:Λκ3ί. ■<'-υκΐο·ν, φα-Α-^ς, μιγαδυυ, οίνου, άιιυγ5αλων, ναριϊιων, χ^ρ:υτίων, πίτατών »,αί φασουλών καί τυοοιιυζήθρων. 6') Ό ινθΐ ι στής Οϊ 6'ιστίάττη τόν φ-ν.ο» ϊίς»ι?.ς" Οά -λη- ρώστ) ίέ το μ'τθϋ.ΐΑα βίς 3ύο Γσ^ς δοσϊΐς καί «ίς -= τϊ-ος ιών μηνών Αύνοΰοτο; κ?ί Όκτωίρίου έ. ?τ. γ') Ή ίη(/θ-:ροσία :ννργηθ*σ>ται «ν τω «ν Πείιχ.ψ Εΐρηνοίι-
  χεαχφ κα-αβ ήματ'την 4 >Iο^λίς!^ ι 9:2 πιρ; ΜΓιν 10— 1ί
  π. μ. ΐνωτιον ίπιτροπής άποτβλ ^μ<νης ια τού Είρη δϊίκου Π»ύ- xο^ ή Τ38 νομίμου άναΓληρωτοΰ αό,Γθϋ1 ώς προίδρου, καί των με- λών τής έπιτρ·3πής τοΰ Δήμου Πεύχου ή" των άναπληρωτών αύ- τδν ώς μελώ^. δ') "Ινα γίνη τις δ;* 5ς είς την δημ,οτριΐίαν ».ίν:;ι άνάγκη >ά
  «ροκατα6«Αη ί'ς τό τα^ΐίίον τοΰ δήμου δίβχμια^ ϊ=>α (αριθ. 10)
  ι ογιο έγγ.ήσί(,); χαί νά ταρου'ΐτσ^ άξιοχοεω^ *γγυη ήν, όστ'ί
  μετ" αΰτίϋ θά συνιιπογρίψζ τα π3?κτικ7 ·:ής ϊ(;μο-ρασί ς. Τό
  ίίρι;μίν:ν παριέ^λιν θα άπ^ί^ή ϊντο; ;<·ιών ήμ,«ρών άπ> τής
  τελευτιχης δϊ;α·3πρασυς «Ίς τω: άπο.υχίνΐας Λατ» την δημΐ-
  * ρϊσίαν θά ου. ψ ,φισθή 8= εις την π:ωτην ?όσιν τοΰ ίνοι.-.ιαστού,
  Σ^τις ίάν κλη' ιίς δέν ιΐροίέλθη ν ι ΐυντζςτ τό μυθωτήριον συμι-
  ίολαιον θά εί α: 5ιτιυθ.ιν-ς μετα τού ίγγυτ,τοΰ τού, άνιυ τίϋ δι-
  κα'.(.ματος τής διαιρέσεω; ή διζήσ«ω·-, δ'ά την τρούψ^υσΐν ζη¬
  μίαν έκ νέας Ϊι-,^οπρ3σίας
  ^') Ήπλειοϊοσία γενήίεται «ίς άλ.ραίϊς μον.ϊας καί εις
  ο>χμάς.
  _ στ') Τα χηρύκεια χαί τα ϊξοδα τΐυέν.ιχ ΐατηβίου συμίολαί;υ
  θα βαρύνουν τον ένοικυστήν.
  ζ ) Ή δημοπρασία δέν ιίναι τελειωτι/.ή' έπομε'νω; έβν έντος
  τής νβμίμουπρ.θεσμίαςπαρ-υσίαΐθή έτερος πλίΐοϊότης πρθίφίρον
  5 ο)0 πλέον της Τίλευταίας τ.ροσφορϊ:, θα ΐπαναλτ,φθ:, ήδημο-
  »ρασία την 15 "Ιουλίου 1912 τελειωταώς.
  η') Τί πρ-χτ κά τής ",ημ.ποΛίίας ΰπόχεινται είς την ίγκρι-
  β.ν τής ίπιτρο-ής τβΰ δγ,μ.υ Πιυχοα, ήτις ϋ/»ια: νά έγχρΐνγ;
  • αύτά ή ου χωρίς έκ τούτου ν* άτοκτα οίδεν όδκαίωμα κατά τοΰ
  ' ϊήιΑθυ Ό τελευταίας πλειοδό.ης.
  ) Έν ΙΙ.όχωαη 23Ιουνί:υ 1912.
  ■ Ό Δήμαρχος Πεύκου
  ] ΧριατόφοροςΝ. Πιτροπάκης
  Αρ 0. ΙΙροιτ. 5785
  » Διεκτ. 3559
  Έν ·<>νόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Λ Λ. Η Σ Ι Σ
  των άρ').<.) Ί05 ^,χ ΊΟδ τί); Πο'.^κή; Λιον3|Αίας ν το» -"ι π«ρ ία. το3 άρ'Ιρ^υ Ί87 τϊί 11ο νοιοϋ Νομου χιττ,γ ρούμ- οί Ν.χ.ο^:χ.ιν Μ.ι*.έλί)ί χο ·»>]ν χ,αΐοικον
  Σ^ίδα: χλ. ήδ ι αγ ϋ>;:ου 3ΐίμοίΐ*, ίνα ιζίυιέκ§<± αύτοπροτώπως την 2 Αΐιγούστου τοϋ Ι:ο.ς Η12 ήμΐί'ρα; 11ίμιπτί)ν «ιί ώ^αν 8 π. μ. ένωπ·ον τοΰ άκρ,αΐηριοκ τ«ύ Δι*3σ.ηρ ου των ίνταθθα Πρωτοίικών 7τρ5ς ικρα τιρω συζΐϊΐΐϊΐν τής ώ; εΐοητχ: άςιοπο - ν υ πράξεως τής ά^αφίρς,αινης είς τό κληιηρυν θέϊχισ,ια μις :-' αριθ ^",'ί,ω τ^ς 2·> Άπιιλίο^ ΙιΜ2, άλλι*, ')4λ=ι
  Έν Χανίοις τή 21 Ίουνί υ 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίαν
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόϊιος δικαστιχός «λητηο πα^αί(ίλλιται διτω; ίν βντίτυ-
  "::ν τή; πα^ύτης ΧΜ;σίως τοιχοΌ'."*ήϊΐζ ίί; τό ϊημεσιώΐερον
  μέρος '.^'-ι χωνοι» τοϋ α:/]γο.ίθυΑί»3.> κ« ί-«ρον είς την ?*ρ«ν
  τίϋ βκροατηρ'θυ τοθ I1ρ^)τ^δ(Α«ιί^ Χινίων.
  Έν Xα^ί^ις αύθημιοον
  Ό Είσιγγ«/«ύς
  Γ. Σκουλάς
  ) .,
  ν 1'νπογραφείον
  ι: