92642

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
  ΗΝ Κ Ρ Μ Τ Μ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ&ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοις τή 2 ΊουΚίον Ί912 — Αριθ. 64
  αριθ. Πρωτ 198
  Διεκ. 135
  -ΐρός την Σίβιστήν Νομαρχίαν Χανίων
  Κνρτε Νομάρχα
  Λαμδάνω την τιμνν ο'πως φ·'ρω είς γνώσιν τής υπηρεσίας
  υμών ότι ίνήί^ηΐα Άσ:ϋϊ-(τρΐΛ.ήν Ιπιή-ώρ^σ ν τή·1 6 μέν τρέχον¬
  τος έν τω ιΐϊντο-ω-β'ω τ;ϋ Λ'θ'-υσίου Κ->λ;ίτζο-·ουλου τΰ *ει-
  μένφ Ιναιτι τοθ π*?ά τόν Δ',μο κων κήπο/ στρατώνος τ;0 Τάγ-
  μϊΐος την 7 :β 'ίδιου μηνός ίν τω παρά ττ,ν προκιν-ια Χανίων
  Άκταίψ τού Άντω/ιου Παπαδάκη καί παρεΐήρησ-χ τι .π-μίν·*.
  Έν τφ τρ<ύχφ διίταξ/ ττν ατάΐ/εσιν <ςαί :ίς*φ:ίνσιν 6 (ε;) περίπου ό/ΐα3υ>ν μα/.ορΐν·«) ώ: ΐκωλη-οβ^ώΐων κ-ιί ό ίιγ ..·>,>
  α-ιπάστων ίχθΰων (ΐαρΐβ/ών) ώς όςειϊωμένω ι πρ'ς τό <υ^ί ρον τής έτμοσας ύνβίβί. Ταλοιζά έ3ώϊ:μ» ηΐαν χαΧά Τα πλείστα δμως είναι ί/.τ«- θίιμένα καί α^ροδύλαιΐτϊ »?ί !ηίκειντϋ ίίς •.ήν Τιροσδ.λήν άρ- κίτίϋ κονιορτού ώς »«. τή, θ;':είς τοϋ μαγαζεί:υ. Εν ιφ ίευτ = ρΐώ παραιηο5:'τιι >ά-ΐοια τάοΐς κ*ί ίϊΐιμίλιΐα έκ
  μβρους τοϋ ϊιε'.θυνοντος π, ό; πλουσίαν πΐράσταίΐν τοθ ή
  ματος αΧ?« 'ώς ΐκ ;ή: Ιλλί ψ ω· τολλδνχοϋ<»*ώ/ ';ττοτυν ο 5λο·ιός ίΰιος. Διόίΐ τϊ π,τήρ α των άφ:ω5ών ποτών λϊαοναδας) χαί νείΐοϋ οχετι-ώ η;ανιιολ·ΐ ολίγα ^ "«ι 6·.ς ατομα^ί^ν ΐώδί/α :.ι ΰ α ώςτεθλ^ΐ,ιίνϊ .-ατά ιά κρός τό σαμφέρςν τής δ«;μ:σ·^ς ύγΐιας. Έπισης ?έ ι>.αι τα μΐλρο π'. .-Γ,ί-βκ·.* των /ινιρ ήτ>.ν ό
  καί ϊς α!) ών ί'ΗΜμιν ίΐ; 3Γ-ομι>χίαν ϊίί τ:ϋ αύ ^^ λό 3^
  ^«;^ν δωδΐΛβδ., τα όλ,.'.-ά' ^^ γλυκά '<,; ϊ.-χ«·-> "■·>' ι
  κ:λι>: ν.οί ιιρΐσφιτα.
  • (Αϊι,ίθις τ-^ ο,ιι,ιω; -. 'υ πταιχοι, ε^^ί·η α α.σι.ε
  χϊ/»Αΐν;ν σχεύ:ς έ. φ βράζε-.ίΐ το γ*λ: ·
  Ια μ κια μα-,^ίρυ ίτομ- τ. ϊς χΐί,ΐν η;αν
  ν«ω; 7ρ^£ρχ3Λϊ,(;ς ώ. 1σχ^ρ^ζϊ'7ιό ίίυβυνι.ν
  ής πριις χα*ίΐ;ισμ ν τρ 6.υα τ^ύτα. Κ-». λ τ. ν
  χ.αικ;μ.£:α, σ^γx^ντ5 σ.ο>; ό'-;ν ιΐτιυ ά>/£Τ5; κ
  μ-.υαιχή; σχετιχύίς το προσω-οι -ι; η;ο όλ'.γ ρ:
  Κύ;:* Νο,άρ,
  .ή;
  ιυτϊροίωπςν Κ5'. ,α. /,:ν /α αΛ.-,νλ;. - ττ/,υνη χατσ/-
  ρόλα.ς.
  τν,ν ενέργειαν τή/ νίμιμ-.·,.
  — ■ Λα<ιις τ/ ο Ι'.υνΐ'.» 19 ιζ. Εύΐ-.Ο ->'»τος ό 'Λι- ίατρ-ς Χν,ίων
  Α. Κωνσταντουλάκης
  Αριθ. ϋρωτ. 201
  » Διεκπ. 137
  Ορος την £ε6α(Ι'Ην Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε Νομάρχα
  Λαμβάνω την τιμήν νά φέρω είς γνώσιν ημών δτι ση¬
  μερον ένήργτ,σχ άστυνομΐκήν1 επιθεώρησιν έν τω Καρφενείψ
  τοΰ Δομοτικοϋ Κήπο.ι τώ διευθ'-ινόμίνω υπό τοϋ Ιωάν.
  Σαββάκ/) παρετήρττ,σα τα έπόμενα.
  Τα γλυ<χ τού καί παγωτά ήσχν πρόσφατα χαί κχλά κ.*ί καλώς προφυλαγμε'να έντός προθήκας κχθαράς τα μι- κρά κονλ.άρΐα μχχχίρια καί περόνιχ ήσαν καθαρά. Ένγέ- νει δέ ή σ/ΛυοθήκΥ) (μπουφέ;) ευρίσκετο έν πλήρει τάξει κχί κχθχριότϊΐτι. Τα ποτόρ'α τοϋ ύδατος καί των ά(?ρο· όών ττοτών ί':%4 ύπεοάριθμα είς τίνα των οποίων κα'ι ή ύ'χλος είνε θολερή· είς τρόττον ώττε νοι/.''ζει τις ότι είνε ρυπαρά καί άκ,άθχρτχ. Τα διαμί'ρισμα ό'μως της πα,ρασ- κευης τοϋ κα^έ καί τοϋ καθαο ομοΰ των ποτηρι'ων καί λοιπών σκευών είναι λίαν ά,νθυγιεινδν δ.ά την αρχικώς κ.χ<.ήν κατασχ,ευήν τού οίκοδομήμα,τος καθότι τουτο συγ- κοινωνεΐ άμε'σως μέ τ ό άροδευτηριον έξ ού έςε'ρχονται σΐΑτ,ντη ρυπχιών χ.αι ά<ίαθα-των μιυών κα'ι έπΐκάθηνται είς τα ποτηριχ την ςακχαριν και κχφεν λοιπά (,ακχαρο- -|/.:α έττί προφχνγ, βλάβαι τη, δημοσίας ΰγείας διό ό'.έ- ταςχ διά της άστυνομ'ας Χχνί(,>ν τό άυ,εσον κλείσ.μον τοϋ
  άθ'ν^ίυτηοίου τούτου πρός τό συμφέροντας δημοσίας ΰγιίας.
  Έττ'στ,ς πχοε'.ν,οήθ'/ι Ξ/τελής έλλειψις ύδατος κ,ατά την
  ώολν ι?,: ί-.Οί'.ιρήσίως την <Ί μ. μ. ώραν ήτοι /.χθ' τ,ν ώ;αν Ι,τί/.ειτο άρ/.£τί-, συρροή κόσμου ίη/.χ τής μουσικής Έ-"ΐ·ί-,ς το ΰπόγειον ό'περ χρηοιρεύε: ώς άποθ^κη καί ένώ φα'νεται ότι ττχ:χσ/.ίυά^οντχ·. τα γλυκά κα'ι παγωτά σχε- ην.ιχ καθχρόν, ά^λά δύναται τ.ς νά είπη ότι ■,ιγεΐίθν δ ότι Λ"υν»τόνέκ τής όροφής τού διά τό μ·/) δ;~ο·/ν αυτής ύ, τις ^ρίσιμενει ώς εδαφος τοϋ καφφε- νί'ουνχ πί/ΐτωσ κό/:ς "λήρεις μολυσμχντικών σπερμχ- των. Έττίσος έχουσιν άνάγ-'.τ,ν χσβεστώμχτος ολχ τα διαμε- ΐίιμϊ.τχ τςϋ καταστήο.7.τ:ς. Ταυτα ά/χ·ρ5ρω είς την υπηρεσίαν υμών Κύριε Νομάρχ*. διχ ΤΓ,ν ένέρ-. εια< των νοα'μων με τή; παρατήρησιν ότι άπαν τό κατάστημ7 ε/ει νε'ας ριζικής δασκευής ε!ς τρόπον ώστι τό ϊν.αμε'ρισμα ττ,ς παρασκευής τοϋ καφέ καί των λοιπών -οτών νά ίΰρίσκε'91! έν κατα>,λή")ω θε'σει μέ πλήρη φωτισ-
  τικως
  ε1, 'α:
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μόν καί άβρισμόν καί μη Ιχων οΰδ'ε^ίχν επικοινωνίαν μέ ΐ 1) Κωνσ-υν-ίνοι, Βϊσάίου. Σχετικώς καθαρόν. Παρασκευά-
  τό άφοδευτήριον όπερ άφοοΈυτ/·,ριον πρε'πει νά ιδρύθη σχετι- * ζ{[ άρκετά κΆούς άρτους α'. 6'. καί γ'. ποιότητος. Χρησιμο-
  κώς ιτολϋ μακράν τοΰτε κα?φ5ν;.'ου κχί τού ψοί'ατος τοΰ ] ποιεί /α"1» ά'λευρα Β^οίλίς κ*! Πύογου.
  κήπου δτερ Ιχει άρ*6'ά καλόν ΰδω: πρός πόσιν, λίαν] 9) Πίναίΐώτου Λάλΐοο Καλόν 8πως το άνωτέ-ω.
  ΐτάο/ί'. κίνδυνος μο- ' 3) Β*τιλείου Σκοινάκη. (Κάΐωλας). Παρασ*ευά"ζ«ι καλου-
  3^-ως τού έδάς>ου<. |"Ρτ'"?· ^ι'αί °'-*ω? το^ Ρ'^παίν καί άκίθαρτον. Επί τοΒ μπάγ- "^ Ι χο.» των άρτων ί'τταν αι καί βαϊζν^ν μέ ρυχιΐο» καί άνιάΐαρτα ι ΰποϊήμβτα ιταοά τάι διατάξη τή; σχετικήΊ: Άστυνομικής Διϊ- | ταγής. Έιίσης ε!ς τό ζυμ^τήρ όν ϊέν τηοίϊται οΰϊεμία «α^αριό- ίτης. Τάς ·πινακ5θή<·ίς μέ τ/ιν ζύ',ιην ίγο-ΐσι χαυιαί ριιιμέ'ας «τάκτως καί πίπτουσί σλόν·ς καί λοι-ΐχί άκ*θ«σίαι ΐκ των π;δώκ τοΰ κινουαένου πρ;»ωπικοί3. 4) 'Ρμιανουήλ Γκ·%ζή. ΙΙϊΐαιΐκίυάζει μετρίας ποιέτητος Ι α . 6 . καί γ'. άοτους Σχετικώς είναι καιρόν. 5) Ν.κολά:υ Γβιχπάλιου ΠαρασΛαυάζει καλους 5ρτους α'. βυντελεστικοΰ είς την ττ/ψιν, καθο'τ: ΰπάρχί'. κίνδυνος λυνσεως τούτου άροδ'υτηρίου ίί'.ά Έπίσης πρε'πει να έςευρεθτ, τρόπος ώΐτε τϊ) πότιμον υ τοΰ κήπου νά είναι άρθονον καί ούχι έλλί'.πές. Εύπε.θέστατος ό Αστυίατρος Χανίων Δ. £. Αριθ. Πρωτ. 201 » Διεκ,π. 137 ΙΙρόε τίιν ϊεβ. Νομαοχίαν Χανίων Κύριε Νομάρχα, Λαμβάνω την τ μην 8πως φέρω £Ϊ< γνώτΐν υμών ότι σή¬ μερον ίνεβγήσας άΐτυνομΐκήν ίπ'.θϊώρησιν ίν -ω χα^β'«ίω τού Δημοτικοϋ Κήίου τώ 3!4υθ^νομέ/φ ΰτΐ τού Ίω^ν. παρετήρησα τα έπβμενα: Τα γ"1 υχά το^ χ»ί παγωτά ήΐϊν ττΓΟσίατα κα' καλώς πρ5φϋλαι"μ£να Ιντος προ9?1)(.ης κυθα^ϊς κοχλιάρια περόνια -ίίσίν καθαρά. "!''ν γίνει ^δέ ή (μίΐοιφΐδεΐ,) ευρίσκετο έν τλήοίΐ τάςί! καί κα"1α ποτήρια τού ύ'ϊατος κζί των άφρωίώ; ποτών ηταν ΰπ^ράριθΛα, εΓς τίνα των οποίων ή ύ'ΐλο; ηΓΐ Οολε,·,ά είί τΐίπίν ώττβ νομίζίί τις 6:ι η'θ ροΐταρά καί άλίθ/ρτα Το ϊίαμ'ρισμα $μως τής πβρασκευής τού καφί χαί τοϊ καθαοισμβΰ τώ; πο- τηριων καί λαπών σκευών ήτο λίαν άνθυτιΐίνόν διά την άοχιχώς κακΐ,ν κατασκευήν το3 ο·*οδ;μήματ5ς, χ,αίότ. τοίτο σογχοι- νωνιΤ άμίσοις μί άφϋΐίυτήριον, ί; ου ΐςίίχο»τ»ι σμόνη μυών ρυπαρδν καί άχαθαρτ'ον καί ίτκάθηνται βϊς τί ποτήρια, την ζάχχβριν, τόν καφένκαί λοιπϊ ζα/ναοόπηκτα ίζί τ:οο$«νϊϊ 3λ»3η ) καί 6'. ποιότητος. 6) Γίωργίου Ποροβολάκη Σχετικώς καθϊρίν. μόνον ι . π'ΐότητος άρτους. ) ά 7) X ήτΓο^ π"θΐτοιημ-'νον. καλά κ»ί Τϊ μιχ,ρά Τα ' καλους άρτους α . ?αί β'. ποιότητίς, καί 8ι'πτρίτην καλόν. ^ 8)^ Άνα-ασίου Γι~ννέ. Καλόν. Πα,3α3κ5υά*.ει καλους άρτιυ·; α . 6 . χαί γ'. ποιότης. | 9) Πέτρου Πϊπασταΐλατίκη Καλόν οπω; τό ανωτέρω. Ι _ 10) Γ<ω3γίου Ζιοίτσ/]. Καλόν.' Παοασκευάζει καλους α'. κ?ί βναφέρ,ο είς την ύπηρ:3ίαν 'Υ,λών, Κόριε Νομάρχϊ, δ.α την ένέρ- ειαν των νομίμων Έν Χ«νί-·{ς χη 16 Ίουνίου 1912. ΆοιΟ. Πρωτ. 215 Ό Αστυϊατρος Χανίων Λ- Ε. Κωνόταν«ονλάκης » Δ-.εκτ 146 "ρός την ϊ«6. Νοιιαονίαν Χανίων ΚύρχεΝομάρχα, " " * τής δημΓσίας ^γείας. Δι" δ' Ιιίχοι^χ δΐϊ τής Άστυνομίβς Χ«ν'ων τό άμεσον κλείσιμον τοό ά?3?ευτηρί;υ τουτο πρό; τό σ^φ·'ρον τής . ..«^..^ ^..^(λ«^α«, δημοσίας ΰγείας. Έπίαης πϊρετηοήθη έντίλής έ'λλειψις ϋ'ϊατος ! Λϊμδάω την τιμήν δ'πω; φί ω ίΐ κατάτήν ωροίν τής ίπιθεωίήσεως γ<νοι>ίνη; την 4 μ.μ. ήοι χαθ' > γήσας μιτά τοϋ Άξιωαατικοΰ τής Χ< ήν «πίχειτο άρκιτή συρροή χόσμου έ'νεκεν τής μουϊΐκής Ι Άσ υϊατρΐλήν ί-τιυεώρκ]σιν «πί των έαιιαιοριων κι*ι μΜΐϊΐ^-1™^ Έϊιίσης το ύπογεί&ν δτερ γρησιμίύει ώ- κπϊθήνη, *αί ί^ ώ < τής πόλεις Χαν'ων την 13 τρδ'χοντος μηνΊς παρετήρησα τα φαίν«-αι ό':ι ϊΐαραϊχιυϊζονται τα γλυχά καί παγωτά σγεταώς | έπόμενα : ήίη «ίναι κϊθαρόν, άλά ίύνατχί τ-ς νά εΐτΐ-η ότι ζία'. ά,θογι- ] 1) Γίωΐγ'ου Μιστράχ,) (Παρά τό ΚρΛ Βρ^σ5ιλ■). Εύ εινόν, διότι δυνα.όν ίι τή; Όρογή; χοι, δ.ά τό ριη ίι^λοΰν αύ'ής ; πον. κϊλΐν καί καιρόν. Γίνβται χιήσις υλικών καλών. ήτις χρησΐΛΐύει ώς ίϊχψος το3 χ^φενε'ου νά πίιττβυσι κόν«ς χλή- | ?) Γεωργο.1 Μανίτου. °Οπ«)ς τό ανωτέρω. ϊίς γνώσιν "Υμών ότι ένερ- - κ. Φαρουγγΐ-υ ιν επι των έστιατορίων καί μαγειρείων Εύπρόσ ρεις μοΛυσματΐ'/ω' σιτΐρματων Έπίσ(ς ίχ;υΐιν ανάγκην άσίισεόμβτίί ό'λα τί ιοϋ κατβστήμβτος. , Ταθτα άναφ'ρω :!ς την ^πη^εΐίϊν ·>*&) κύριε Νομά'νϊ, δια ·
  την ίνέργειαν των ν;μιμων μέ τή^ πΐρατήοησιν ότι ά'-αν τϊ '
  κατάστημα Ιχιι άογκη> νέα,- ρ·ζ *ής ϊιαΐχε^ής «!ς τρότον ώστϊ >
  τό ϊιαμίρισμα τής παρυ^ειί]; το3 κΛ?ί καί λοι~ών τοτύ/ νά ι
  Λ,όπη. «Οβω- τ'
  κα" ώ; περιτπη-
  (-., „ ■ ΥΡή^ις ύλιχδν καλών.
  £ Γ«ω?γ·ου Μαρν,λάκη. Σ-χεϊ-.ν ό'πως το άνϋ»τέ!ω.
  Οί Λατζή Μίχμέ: Τζ-βρΐμάκη. Σχ.τΐκώς κϊθαρόν. Γίνετίΐ
  7.?τ,σ ί υλιχών καλών.
  7) Μεχμέτ Βαδίλά^η Σχ£δόν όπως τό άνω:ε'ρ».
  Άρ·θμ. Πρωτ 211
  καλών
  γάλη κατανά-
  'οέθησαν ■καρτ
  Σχϊτίλώς ν.αθαρόν. Μετ»-
  κϊλα. Έτ Οί)ταν εί; άτομα.ίο δώϊεκϊ (12) το-
  υ^ιτ-ς και Ινοντα -ά γείλτι
  * * »' - Λ __
  Ορος τίιν Σε(ί. Χοιιαρνίαν Χανίων «
  Κύριε Ν ο μ ιί ρ χ α ,
  Λαμ(άνο· τή» τιμήν όπως φίρω είς γνώσιν 1'μών 6ί ένερ- ι
  γήσϊς την 9 τρέχοντος μηνός Αστυϊατρικήν ίπΐθίωρηβιχ μ«τά ί
  τοϋ Άζΐι»ματικ:ύ τ^ς Χωροφυλακή, κ. Φίρούγγΐίυ ΐν τ-Γς αρτ}- ί
  χ
  Κο'3>·ΟΤ?ωνάΑγ!· Σ
  Κβ"οΛάιι1ϊ·
  ς γίνετ»! χρήσις ύλ.κών
  λαϊκόν. Σχίτι»ώς
  δ:α τ',ν Ινί^γα
  'βν Χανί:ίς
  αν των υμμ
  τί, 17 Ίο,νίου
  1912.
  Εθπίΐθέστατος
  Ο Άστυίατροε Χανίων
  Α. Ε. Κωνταντοΐ'λάκιις
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 248
  β Διεκπ. 217
  Έν ΌνΟΜατ» τοϋ Βασιλέως Γεώργιον
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ό Άντώνιβς Άνϊβ. Άνϊρουλάχης χάτοιχος τοϋ χ<ο- οίου Γεοάνι Κυϊωνίας κ«τη· ορ£Τται ώ< υπαίτιοι: τοΤ 8τι την 12 Φ-δο/αιίου 1912 Ιντόίτί" έν Γερϊν'φ χε·.|Αυ καφΦίνΐίβυ τού
  Ύιχί. Στ. Φιλι—Γΐίχνι άποουιβντη'τως κκί «?ς Βρασμόν φυγι<9)ς βοιιί!- ΐπίφάσισε χαί Ιτΐ">νιίτινι διά μοιναίρϊς τούς Ρΰάγ/γε'λον
  Ε. ΠϊνΛνουϊά'/η *?ί Γεώργί-ν Β. Μϊρϊγχίυδάχη, τίν μέν πο-ο-
  τον ΐπ! "Ψ,ς *ριστϊρ3ς πλευί-κϋς ■χώο»<: τοΒ θώοακος τόν δέ ϊεδ τβοον Ιττί ιί!ς άοΐσ-βρας γλουτιαίας χώρας καϊ κατϊ τόν δε?ιον μτΐοόν, ?ξ ών τραυΐλάτων οΰτοι ένόσηταν χοί κατέστησαν άνίχανο! ποίς εργασίαν, πλέον μέν τ-ίν τριών, ?λ*ττον ίμως των τοιά- χοντα ημερών* *£)ιτε!<5ή ή πβαϊΐς ποοΛλεΊτεται καΐ τιαωρεΤται ^πο τα άρθ:α 308 ϊϊ. 4 τού" Πηιν. Νόμου Υαοαιιττΐίίζβ-ΐ' δέ ώ-: χληοιυιεληΐΛα. 'τδόντες κα! τα άρθοα τής Ποινικΐς Δίκον:μ·ας. Κ ^'·>ς ΐνώτ όν τοΤ άχοοΐτηοίου το" Είβ·<ινοϊ'χ«''·3υ Άλίκΐανού την 3 το" κηνος Αύγούστου τοδ Ιτους 1912 ήαέΌον Παίβσκίυίιν χϊι (5θ'«ν 8 π.ι*. Γνα διχασΐωσιν ώ; υπαίτιοι -ή: Ικτεθίίσης πρβ- Ϊ2<ο:. ϊλΧως ΚΧνιν. ?<<·!τΙΗ Ι,ήαην συ'Χίόν.οί τώ ά'ίίπω 407 ^ί Πιι·ίκ*(- ΔκονίΐιίΐΓί σ^γχοόν/„ς ίέ χΛοδαΐν ίΰτούς ο λίβωσί γνώσιν τ(&ν Γγν&άφων τής ϊ-χογραφίας. Έν Άλΐχια,ώτη 14 Ίουνίβυ 1912. Ό Δηα,όσΐος Κατηγορος ΆλΐΧ!ανο3 Ι. Μαστοράκης Οί Κληθέντβς ιιάρτυρες "ά Ε. Πανανθ"θάκ»]ς παθών Γεράνι Β. Μαραγκουδάκης » » ^«μ Στεφ Φίλι··ιτάνιης Μάρτυς » >νωνστ. Ι Βουρϊουμπας » »
  Βθ'ΐρϊουμπας » »
  ά
  ς ρ
  _Η ϊκθίσΐς τής Χωρο?υλαχής
  Ή ΐατροδ'.κοίστική ?χθ;σ!ς
  Αομόδιος δικβστινίός κληττρ πΛραγγέλλβτβι όπως §ν αντίτυ¬
  πον τοΰ ιταρόντος τοι^ινο'λλήιη είς την τίλευταίϊν κατοικίαν
  τοθ χΛτ»ιγορουμ.ένου κα! ?τ«Βθν τοιχοκολλήση «Ίς δημόιια μέρη.
  Εν Άλικιανφ ώύθημερόν
  Ό Δημ. Κϊτήγορος
  Ι. Μαστοράκης
  ^. 1781
  Κν Όνόιιατ» χοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των αρ&ρων 405 καί 406 τής Ποινι*ής Δικονομίας.
  ίναλοΰμβν τόν «πί παοανόμψ όπλοφορία Νικόλαον Θ Στρΐγ-
  νυΛαχην πρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαυ.ονής ινα
  ^οοσέλθη αυτοπροσώπως την 2 Αύγοΰστου τοϋ ϊτους 1912 ήμέ-
  οαν Π^μπτην Χα{ ^3αν β π_ μ_ ενώπιον τοο ά^ροατηρίου τού Δι-
  *ζστηρ.^ τ03 ίνταΰθα Είρηνοϊιχείου πρός πϊραιτέρω συζήτησιν
  Τ·ίί ως είρηται άς οπ-ίνου πράξεως τής άναφ'ριμένη; ε'ς τό κλη-
  ^°'-ν ««ίχριμά μ»ς ύττ' αριθ. Ηϊ/«3 τή*< 29'^ίρο^ρίοο 1912 ^ θέλ δ Αριθ. Ποωτ. 250 » Διεκχ. 2Ϊ9 Κν Όνόιιατι τοίί Οα^ιΛέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των 5ρ<>3ων 405 χαί 406 τί!ς Πο'ν. Λχονομίας.
  ; '"ύ άϊ'κο ί·π(0ίσβι χατηγορουιιένουί ΜιΧτιάϊην
  ν Γ Μ-ν1βϊάνην π;ώην κατοίχο'ΐς Μεσκλών χαϊ
  ϊ(»ιιονί!ς.
  όπως έμτανισΑήτβ «ύΓ'ΐϊθθϊώΐΓως τίιν 3 το5 μηνός
  Αΰγοόστου τοιΐΐτους 1Ρ12 η*έί*ν Π-»ρασκ«υήν χλι (5οαν 8 π. ι».
  ϊνώττιον το" ά«ηοιτηρ!ου τοΤ5 ΤΊ>3η»οϊΐ'»ίου Άλκι-ϊνοϋ πρός
  ιτεοαιτέ-ω τ^ζττη^ΐν 'ή- όζιοίί'νου χββξεω; τί(( άνανεοομένης
  ε'ς τό χοΐνπ ιηθέν δτ' ββ·θ. 11 5)1 07 τής 26 Μαοτίου 1911
  χατηγοοητήο-όν μαί αλΐι>ί θέλετε ϊ^θίσθί) ίρήμην.
  Έν "Αλικιανωτη 14 'ΤουνΙου 1912
  Ό Δνμοϊΐοί Κατήγεροί ΆΧικιανοΐΙ
  Τ. Μαστορτκνις
  Άρα^Όί δικϊστικόί χ>.ητηο τοιχοκολλησάτω την «ιοο3σαν
  ϊ'ς τό ίηυιοσΐώτιο'ίν μί;θί τοΓ! γΐίρίου το3 χβτηγορουμένου χ «Ι
  είς τό α»ρ-ατήο!θ> τοθ Πιωτοϊικβίου Χανίων.
  Έν Άλικιανδ βΰθημ«ρον.
  Ό Δηα. Κατΐιγοοοί Ι. Μαστοράκης
  Αριθ. Ποωτ. 255
  » Διε<-. 224 Έν >Γ>νόματι τοΰ Βα«1ιλέω? των «Ελλνίνων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει ι-ών άρθρων 405 κι) 406 τής Ποιν. ΔικονοιιΙας
  Πρόν τόν »πί τρ«υι*ατ>σμώ έξ άμελείαί κατηγοηοόμινον Δημ.
  Π. Δϊλικανίχη ττρώην χάτειχον Βατολάχκου Κυδωνίας κβί
  1)ϊη αγνώστου οιομονήί.
  Κα^εΤσοι ίπως ιμιρ■5^ν^σητ^ αΰτοτοοσώχως την 3 τοθ ιιηνός
  Αΰγοΰΐτου τοδϊτους 1 912 ίμέρ»ν Πορα»χ·υτ;ν χα'ώραν υκ.ιι.
  Ινώιτιον τοθ άχρίβττρ'ρυ τοθ Ε!ρηνοΪ!»«Ιου Άλικ'.ινο8 ιτρός
  περαιτέρω ΐυζήτηιΐίν τ95<- άξΐίπείνον» τράξίως τίς άνοφερομένης είς τό κοινοποιηθή ύπ' αριθ. 110)102 τίς 26 Μαρτίου 1911 κατννορητήειον χας άλΛθΐί ΘΑιιγ ϊιχασθή ίρήμην. Έν Ά>ιχιβνώ τ* 14 Ί'υνίου1912
  ΌΔπ.'όσ. Κα·ηνοροί. Ά)ΐχι~νο0 ¥. Μαστοράκ/ις
  Άρμ^δ!ο^ ϊι».αίτικοο νλητγρ ττσραγγέλ^ίταΓ όπως εν ίντίτυμον
  ιίίς π»ρούΐης τοιγοκολλήσττ, είιτ το ίημοσ'ώτερεν μέρος τοθ χω¬
  ρίου το3 κ·»τιηνο£θυμίν2Μ κ»ί ϊτερον είς τό ακροατήριον τοϋ
  Πρ'οτοϊιχείου Χανίων
  Έν ΆΧί*ιανώ 8ύθιτμ£ρ5ν.
  Ό Δηυ. Κάτήγορος 1. Μαστοράκης
  "Αριθ. Πρωτ. 256
  225
  ««ίχριμά μ»ς ύττ' αριθ
  ^ θέλει δικασθή1 ίρήμην.
  "ν Χβνίοις τή 27 Ί-υνίου 1912.
  Ό Δημόσιος Κάτήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Λομοδος ϊιχβστικός κλητήρ παραγν'έλλετϊ: όπως έ^ άντίιυ-
  ■-ιν τής παρούαης χ,λήσίω; τοιχοκολλήοτ, είς το δημοσιώτερον
  ^■°'ί Τ33 χωρίου τοΰ κατηγορο^αίοϋ καί έ'τϊρ-.ν είς την £ίρα·»
  -Μ^/ρΐατηρίου τ ϋ Πρωτ'λχειΌυ Χανίων.
  ήν Χανίοις αΰθί-μερϊν
  Ό Δημόΐιος Κατή-(θρος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Έν ονόαατι τοϋ Βα«ίϊ λεως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δ-ινάμε: τώ* άρθρων Ί05 καί 406 τής Ποιν. Διχονομίας.
  Ποός τού: ίΐ' χλοτί) χατηγοτο ιΐιένους Μ γ. Γ. Μιιυρλάχη
  καί Ίωάννη θ. Κατζι,ιράκη πρώην κατοίκους Άγυΐας Κυίωνίας
  χαί ήδη άγώΐτου δΐϊαονής.
  Κ^λεΤσαι όπως έμφανΐσθ^ς αύτΐποοσώπως την 3 τού μηνός
  Αΰγούστου τοϋ ϊτο,ς 1912 ημέραν Πβρασ^ευήν καί ώραν 8. π.
  μ. ένώιΐυν τοΰ άλροατηρ!ου τοϋ Ε'ιρηνοδικΐίου Αλιχιανοΰπρός
  περαιτέρω συζήτησιν τής ^ς{οτοίν5^ πράξεως τής αναφερομένης
  είς τό κοινοποιηθέν ύπ' αριθ *3>/3οι τ^ς 24 'Οκτ<*6ρίου 1911 χατηγορητήρ όν μας, άλλως Ίε'λεις δικασθή ίρήμην. Έν Άλικι^φ τή 14 Ίο.ηίου 1912. Ό Δ. Κατήγ. Άλιχιανοϋ Ι. Μαστοράκης 'Λρμόϊιος διχασΐικός κλητήρ παραγγέ)ιται ϊπως εν αντίτυ¬ πον τής πβροΰοης το'χοκολλήστ; είς το οΊτ,μοσιώτερον μέρος τοθ χωρίου των κατηγοροιμένων χαί έτερον «ίς τό άχρατήριον το3 Πρωτοδικείου Χανίων. Έν Άλιχιανω αυθημερόν Ό Δημ. Κάτήγορος Ι. Μαστοράκη^ V
  •2ΟΟ
  ΕΦΗΜΕΡΤ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ 253 Ι
  ......» Διεκπ'.' 222......
  Έν Όνόμιτι τ.»£> Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικονοιιίας.
  Πρός τόν επί αδίκω Επιθέσει κχτηγορούιιενον Ιωάννην
  Μ. Μπαλομενάκην πρώην κάτοικον Ζο-ύρβας Κυδωνι'ας κ,αί
  ?)δη αγνώστου δ αμονής
  Καλιΐσα: όπως έμφανισθής αυτοπροσώπως την 3 τοΰ μη¬
  νός Αύγούστου τοΰ 'έτους 1912 ήα,έ'ραν Παοασκευήν καί
  ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοΰ άκ,ροατηρίο.) τοΰ Εϊρηνοδικείου
  Άλικιανοΰ πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ά^:οποίνου πρχ
  ξεως τής άναφερομένης είς τό κοινοποιηθή ΰπ' αριθ. 114/ιο6
  τής 26 Μαρτίου 1911 κατηγορητήριόν μας, άλλως θέλε·ς
  δικασθή έρήι/ην.
  Έν Άλικιανψ τή 14 Ίουνίευ 1912
  Ό Δή α. Κχτήγορος Άλικΐϊνοΰ Ι. Γ. Μαστοράκης
  Άρμόδιος δι/.αστικός κλητηρ παραγγε'λλεται όπως εν αν¬
  τίτυπον τήί παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δημοσιώτερον
  μέρος τοΰ χωρίου τοΰ κατηγορουαένου καί έτερον είς τό ακρο¬
  ατήριον τοΰ Πρωτοδικ,είου Χανίων
  Έν Άλικιανψ αυθημερόν.
  Ό Δτ,μόσιος κατηγορος Ι. Γ. υ
  254
  Άρμόδιος δικαστικό: κλητηρ παραγγελίαι όπως "έν αν¬
  τίτυπον της παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δημςσιώτερον
  μέ'ρος τοΰ χωρίου τού κατηγορουμε'νου καί ί'τερον «ίς τό
  ακροατήριον τοϋ Πρωτοδ'.κπ'ου Χανίων.
  Έν Άλικιανω αυθημερόν.
  Ό Δημοσίας Κατήγορος Ι. Γ. Μαστοράκης
  "Αριθ. Π^ωτ. 252
  » Διεκπ. 223
  *Εν'Οόιιατι -ζοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικ,ονομίας
  Πρός τόν επί άδίκφ επιθέσει κχτηγορούμενον Βχρδήν Γ.
  Πενταράκην πρώην κάτοικον Όρθουνίου καί ηδη αγνώστου
  δαμονής.
  Καλεϊσχι όπως ΐμ(ρανισθής αυτοπροσώπως την 3 τοϋ μη¬
  νός Αΰγούκΐτου τοϋ Ιτους 1912 ήμίραν Παρασκευήν κ,χί
  ώρχν 9 π. μ. ενώπιον τοΰ ά/ΐοοατηρίου τοΰ ΕϊρηνοδΊκδ'Όυ
  Άλικιανοΰ ττρός περαιτέρω συζητησιν τής χξιοποίνου πρά¬
  ξεως τής άναφίροαένης ?·ς τα κοινοποιηθή ύπ' άρ^θ. 108/100
  τής 26 Μαρτίου 1 ;* 1 1 κατηγορητνιριόν μχς ά)ως θέλεις
  δικασθή ερΫμ.η.
  Έν Άλικια-.ω τή 1Ί Ιουλίου 1912
  Ό Δηαόσιος Κατηγορος Άλικ'ανοϋ
  Ι. Γ. Μαο"ΐο^)άκι»ς
  Άρμόοιος δΐκχστιχός κλη.ι-ρ παραγγελλεται όπως 'έν άν¬
  τ .'τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δηαοσιώιερόν μ.ε'-
  ρος τοϋ χωρίου τοϋ κχτηγορουμί'νου κα·. ί'τερον είς τό ακρο¬
  ατήριον τού Πρωτοδ /είου Χχνίων.
  Έν Αλικιανω αύθγμ,εοόν.
  Ό Δη;χοσιος Κχτήγορος Ι. Γ. Μαίίτορ Ίκης
  » Διεκπ. 221
  Έν ονόματι τοΐ? Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικ,ονομίας.
  Πρός τόν επί αδίκω επιθέσει κατηγορούμενον Δημήτριον
  Άντ. Τσιραντωνάκη πρωην κατ^ίκου Ζού:βας Κυδωνίαζ
  καί ηδη αγνώστου δίαμονής.
  Καλεΐσαι όπως εμφανισθή αυτοπροσώπως την 3 τοΰ μη¬
  νός Αΰγούστου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού ακροατήριον τοϋ Εϊρηνοδικείου
  Άλικιανοΰ ποός περαιτέρω συζήτησ ν τής άξιοποίνου πρά¬
  ξεως τής άναοερομένης είς τό κοινοποιηθή ΰπ' αριθ. 46"/;
  τής 18 Νοεα,βοίου 1911 κατηγορητήριόν μας, άλλως θε'-
  λε'ς δ'κασθή έρήμην.
  Έν Άλαιανω τή 14 Ίουνίου 1912
  "Ο Δημόσΐος Κατ/γορος Άλικιανοϋ
  Ι. Γ. Μαστοράκης
  Άρμόδιος δικαστικός κλητηρ παραγγέ>λεται όπως εν αν¬
  τίτυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς τό οημοσιώτερ07
  μέρος τοΰ χωρίου τοΰ κατηγορουαένου καί έτερον είς τό
  ακροατήριον τοΰ Πρωτοδιχειου Χανίων.
  Έν Άλικιανω αυθημερόν.
  Ό ^.ημόσιος Κατήγορος Ι. Γ. Μαστοράκης
  Αριθ. 'Α-οο. 1146
  α Αιχαιίτήριον τώ ν έν Χανίοις Ορωτοδιιίών
  Άρι'). Δ εκπ. 2.Μ
  » 1»;ωτ 220
  Έν Ονόματι τοΰ Βασ.λεως των Έλλήνων
  Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  Πρός τόν επί κχψαλίσμχτι κχί έμπρησμω Ι', ά'Λίλίίχς
  κχτηγορούαενον Ίχχ,ω'ον Χρ. Άνϊζάκην ττ^ώην κάτοΐίον
  Χχνίων κχί ηδη αγνώστου διχμονης.
  Δυ άμβι των άρθρων 405 καί 4()Γ> τής Ποιν Δ κο-θ'λίχς.
  Καλείσχι όπως έΐΛ<ρχ·ν:σθής αυτοπροσώπως τόν 3 *οΰ μη¬ νός Αύγούστου τοΰ ετους 19)2 ήΐί/ρχν ΙΙαρχσ/.ευτν άχι ώρχν 9 π. (/.. ενώπιον τού ά<.ροχτηρίου τοΰ Ε:;ν;νο').>:ίίον
  'Αλ κιανοΰ πρ-ίς περαιτέρ'·) συζήτησιν τής ά^ιοποίνου π:ά-
  ςεω; τής άναφερομένης εις τό κοινοποιηθΐν ύπ' αριθ. 436/305
  τή; 24 Ό*τω3ρίυ 1912 κχτορρηΓιίοιον «,χς, άλλως θε-
  λιις δικασθή έρήμην.
  Έν Άλικιανω τή 14 Ίουνίου 1912
  Διά ταυτα
  τί,ν τοΰ ϊναγομένου Ινσταοιν
  ετει τ.·(ν απο 30 Μαρτίυ 1911 άγωγήν τής
  σιγές Μτενταγλιποθλας ·χήρας '·>Γμάν Ο'.σταμεχμο
  Μουλαμ«χμετάκη καΐά Ρίτσέπ Γι^υσο^φάκι καί
  Επιβάλλει είς έάρος τής ίναγο6σΐ)ς υπέρ τοθ ίναγίμένυ
  τα δΐκαίτι.'.β αύ:ο3 δατανί-,ματα δραχμάς όγδοήκοντο: πίιτε
  (85).
  Εχρίθη άπεφϊαίσθη -.αί Ιίημι,σιεύθη
  Έν Χιν'οις ίή 2 Αυγο^στο^ 1911
  Ό Πρϊϊ'ρος Ό Β. Γρ>μνατίως
  ΛΙ. Γιαννακ'ίκης Γ. Β. Ξε.ακης
  Ό;ι ά/ριίές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τί 5 Αύ(θύσ:ου 191 Ι
  Ι Ό Β. Γρ>μμαιέϋ;ς
  Γ. Β Ξ&νάκις
  Ο ι ^ ρ.ίές άπόίπ^σλα έ* τοδ είς -/€Τρϊς μ^^ έπισ,.μ^
  *ντι'ραΐΐυ δ·.ερ δ.μ-σΐίυίϊΐτ,-.ΐι» εί; την ίνταΰθα εφημερίδα ιήί
  Κυ6;οτήσίω; δ.* τού; έν Κκνστίντινουπόλει ίΐαμενοντας 1)
  Μο-σι^α; Άγριμά"*-) 21 Ν'υετ τό γένο Άγρι^άκη ο-'^'
  γον Χ.-.Τ37 Φίστάλί καί 3) Φί.χ.γΐές τό γέ.'ος Άγρ'-μ* τ>
  σύζυγον Μβχμέτ 'Λ ήφ, ύ^ηόων Όκολ νυν, ώς κληρονόμ<*ν ίς αδιαβίΐου τ^ άρχΓ.Λώ; ίνΐγςύτος Β·τ:ιχγιές "' π.ύλΐς >Τ:ρα, Όσμϊν (>3»-αμ«.χ,ι.ετί/.ι ή Μο.·
  είτα Ιϊ -//,.-ας Ά;ρυά/.η,
  Ήν Χανίοΐ; 25 Ίουν^υ 1912
  Ό το5 παραγνελλιντος Ρ:ΐσ,ζ Γΐϊυ3θ'.φ:κι ή1
  ι πληρεξϊύϊ'.ςς ϊ.κηνίρος.
  Κ. Μ. Φούμης