92650

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χ«ν(ο« τή 9 Ιουλίου 1Ρ12 — ΑΡΙΘ. 66
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΙΤΕΡΙΔΙΕΞΑΓΩΓΗΙΔΗΜΟΤΤΡΛΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡ0Φ2ΤΙΣΙ0Ν
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άριβ. Πρωτ. 1483 Διεκ*. 1!4Ο.
  Ό Δτίυ.αρχος ' Ηρακλείου
  Έχων ΰπ' δψιν την ΰι' ά-,ι-1. 13)2 «· ϊ. ά-όφϊσΐν τή"; όλο-
  μελείας τοϋ δημοτικόν Συμβουλιον Ήρακλεί'.υ ν-,μίμως εγκρι¬
  θεν, καί τό δπ' αριθ. 74 τής 18 Μαίου 1912 Διάταγμα.
  Διακηρύττη, 8τΐ
  "Αρθρον 1. Έκτίθίται είς διαγωνισμόν μί'.οδοτθ'.ή'ς οημ.3·
  πρασίας κατά τάς διατάξε ς τ-3 ύτϊ'ά,-.ιΊ. 356 Ν:;αο; καί %ι-.<χ τούς έγκριν:μίνους δρυυς συμβάσεως τού; δηυ.05ΐίυθίντας εις τό ίιπ' αριθ 45». ί. φύλλον τή; εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τό ί'καίωμα τοϋ ή'λεκτρϊφωτιΐμο'ί τής πόλίως Ηρακλείου ίιά μί^ν συνεχή τεσσαρακ5νταετί«ν. Ό ίϋτός «ργολά6:ς 6ά 2χτ, τό ϊι- χαίωμα νά παρέχη γ,α,Ι είς Ιδιώτας ρ=3μα πρΐς φΐκτ'σμίν, κινη¬ τήριον δύναμίν κ ί πρός χηΆίν.υς σκοιτούς. Τό Ιργον προΰπβϊ.ογίσθη είς τό ποσόν των δρα^μών 40.000 ιτησίως, καταδλητί^ν ")~,ϊ> ~ίύ ϊήμου. Ή Ιιΐΐωΐ'ς
  «πι τοίς β>»τόν είς άίΐίρβί'ίς μθνάδ^ς.
  Αρθρον 2. Η δημοπρασίϊ ίνεργηθήσεται ΐν τώ
  κώ καταστήματι "Ηρακλείου την 27)10 Σεπτ-μ.βρ.01» 1912 ή*έ-
  ραν Πεμπτην κβί ώ;αν 11 —12 π. μ. δι' έγγ.άφων κ*ί έσφ:α-
  "■ίσμίνων ιτροκρίρών, ΰπίδλη ηΐομέν<*ν είτε υαρίτών με'θδοτών, είτε Ϊ!1 άν»γνωρισμένων ά/τιπροσώτΐων αότών, ΐνώπιον τής ν;- μ'μου ΈπιτροΐΓής. ρρο^^ΑιVIΑΤιοΝ ΟΕ 00ΝΟ0ϋΒ? ΡθυΒ ί'ΕϋίΑΙΗΑΟΕ ΕίΕΟΤΒΙΟϋΕ ΟΕ ϋ ΪΙίίΕ ΟΕ ΟΑΝΰΙΕ Ζ,β Μ&ΐτβ άβ Οαηόίβ ίΐνοΪΓ βυ βη οοηδίάόΓαίίοη Ια άβΌΐδίοη άυ Μυηϊοίρη,Ι άο Οαηάϊβ δυΐο Ν" 13]2 άθ Γαηηθ"θ , άόΌίδίοη ρπδβ α Γυηαηίηιϊίβ' βί Γαϋίίβ'β ραΓ υϊ άβ άτοΐί, αϊηδΐ συβ 1ο άόθΓβί 8υΙ) Ν0 74 βη άαιβ α 18 Μαΐ 1912. ΡΓθοΙαιηβ οβ ςιιί δυίί : ΑΓίΐοΙβ 1. ΟοηίθΓτηβΊτιβηί αυχ άΐδροδϊίΐοηδ άβ 1α Ιοί Ν0 356 οί δυίναηί Ιβδ οΐανΐδβδ άβ 1α οοηνβηίϊοη Γδϋβόβ βί ρπΙόΗόβ αυ ]ο τηαΐ οηΊοϊβΙ άυ ΟουνβΓηβ- ηιβηί δυυ Ν" 45, υη οοηοουτδ βδί ουνβΓί ρουΓ..... βΙβοτπΓΓυβ άβ Ι» νΐΐΐβ άβ Οαηάϊβ άβ άαΓβ'β άβ ηίβ 3η3 ^'&ά^υά^^{ιί3^^β 3υΓΛ άβ ηιβηιβ 1β άΓθΐί α άβ Γοπγπϊγ άυ οοαΓΕΐηι πυχ ρίΐΓϋοαΙϊβΓδ ροατ § ΓοΓΟβ ηαοΐΓΪοβ βι ΐ]82ΐο·β8 οΐιίΐηϊίΐυβδ. 11,3, οοηοβ85Ϊοη α έϊέ όν3,1υβ"β έι 1» δοηηπιβ άβ 40.000 άΓ30ΐΐΐηβ8 ραγεΐΓοΙβδΕΐηηυβΠβηηβηΐ ρβχ ά Μαηίοϊραΐϊιβ'. ^'β8^ο^ηρίβ 8β ίβι-α ρ&ΐ1 υηίίόδ (ηΐίβΓβδ 8αρ ιοιΐδ 1β3 οβηί Γ "Αρθρον 3. Είς την μ.(-δ:σίαν δύνανται νά λάβωσι μ εϊαποί καί άλλοδαποί συμμ,ορφοΰμενοι πάντες π?ός τας ϊ:α- ταξεις το3 πεοί δημοπρασίαν καϊ «χτελέ^ως δηΑοσί'ιΐν Ιρ·;ων Νόμου τής Κρητικής πολιτε:ας και λοιπούς ίσ-χύοντοτς Νό,Αίυς κιι ί·χοντες α') πιστοποΐητιχόν κεκυρωμένον υπό τής διευθύνσεως των δημοσίαν ϊργων ίν Κρήτγ των άομοσΐων άρχών, έν ί-ί; πόλεσιν ίξετϊ'λεσαν έπιτυνίός ήλικτρικάς ένκαταστάσεις άντι- 'ϊροσωπευούσας χεφάλαιον ίΐον ή ανώτερον τί].- ήεκτρ:ιιής ίγκτ τασ:άιεως Ηρακλείου κΐί 8τι αί βγκιτατ'-άίει; βΰταί ίλίΐ- το'ίργηιαν £π1 Χ^ντε τούλίγιστον συν£-χή ?τη &') γοαμμάτιον Β«6αιο3ν ττν ?ν τΐνί των ταμβίων τοΰ Δημοσίου ή" τής Τραπέζης κατάθεσιν λόγω Ιγγυήσεως δρ*γμ<3ν τριών Αρθρον 4. Ή ΪΥΐμο%ρ<>3·α ϊιεξάγεται ίημοσίως. Ο ίσίρα
  γΐσμένος φά»ελλος ίν φ είναι --γκϊκλε'.σμίνη ή προσφορά τιθ:.τχι
  ομού μετ,ά τ<^ν ανωτέρω »?Ηρφ μνημονευθίντω* ".γγρίφον ίν-ος ίευτέρου φακέλλου, ό'στις παραϋδετίΐ ΐσφραγ'σμε'κος «Ίς τό; ο 2. Ι/3,ά)υάίοαίϊοη 8βΓ3, βίϊβοταβ'β άίΐη1} 1β Ιοο»1 άβ ά ΡΓβΓβοίυΓβ άβ Οα,ηάίβ, Ιβ ^βϋά^ 27)10 8β- ρίβηιΙΐΓβ 1912, άβ 11 ΙιοοΓβδ έι ηιίάί, ραΓ οίΤΓβδ έοή- ίβδ βτ οαοΗβίόθδ ηυΐ δβΓοηί δουιηϊδβδ 3, 13, ϋοηιηιίδ- 8ΐοη Ιθ^ΐβ ρ3Γ Ιβδ οοηοιΐΓτβηίδ ου ΙβιΐΜ Γ6ρΓ6"δβηΐαηίδ. Αΐ'ϋοΐβ 3. Ρβιινβηΐ ρΓβηάτβ ρίΐΓί αα οοηοοιιτδ άβδ 6ίΓαησ·βΓδ 3,0.881 Γοϊβη ηιιβ άβδ ιηάϊ^βηβ» λ 1α οοηάϊ- τίοη Γΐυ'ίΐδ 8β οοηίθΓτηβηϊ ίουδα,αχ άΐδροδΐΐίοηδ άβδ Ιοϊδ άα Οουνοπιοτηβηΐ θΓέίοΐδ ι-βΐα,ίΐνβδ αιιχ 3ά|ϋάΐθ3.ΐΐ- οπ8 β,ίηδί σ,α'3, Γβχβουίΐοη άβδ ίΓ3ν*υχ ρϋΐοϋθδ. Τοαί οοηουπβηΐ άοΐί βη οιιτι-β ρΓβ8βηιβΓ: 3,) υη'οβΓϋήείΐ,Ι; 3ίίβδΐαηΐσα'ϋ ά άέμ ϊάιϊ, βη ά'αατΓβδ νϋΐβδ, άβδ ΐη- δίέΐΐΐειίίοηδ όΙβοίΓΪοΐυβδ Γ[υϊ οηί οίβη ίοηοτϊοηηέ άι ηιοίηδ ρβηάαηΐ; οϊπγτ βηηόβδ οοηδόοιιίίνβδ βί ςαί ΓβρΓβ'δβη- ίβηί ιιη ο»ρίί3,1 δυρόπβαι· οα 6^3.1 3. οβΐαΐ ηόοβδδϊίό ροιΐΓ Γίηδίίΐΐΐαίΐοη έ1βοίπΓ[ΐιβ άβ Οαηάίβ. Οβ οβΓΐίίι- οάϊ άο'ύ βΐΓβ ειρρΓοανβ" ραΐ' 1α άΐΓβοϋοη άβδ Ιταναυχ ρϋΓοΙΐθδ βη Οέίβ αίηδϊ Γΐυβ ραΓ Ιβδ ΑαίθΓΪίέδ Οοΐη- ρέίχηίββ άβ8 νϊΙΙβδ οά £·68 ΐηδταΙΙαϋοηδ οηί 6ίέ Γαϋβδ. }ή αη Ιοοη, αττβδΐαητ Ιβ ά^ρόί ραΓ Ιβ οοηουΓΓβηί ά ίϊ- ίτβ άβ ο,Ίΐιϋοηηβηηβηί α υηβ Οαίδδβ ρυιοΐίαυβ ου 3, 1α Β άβ ΟΐβΙβ άβ Ια δοτηηιβ άβ ΙγοΪ8 ητιίΐΐβ άΓ»οηηηβ5.
  984
  ΕΦΪίΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιΐρίέβρ:, τής Επιτροπήν συνιϊρΐιζούση;. Ό Πί;ε5ρο; ά:ι6, ετ
  τοΰς φϊΑ;/· λο^,ς κ»τά τάξιν τή; ί-νχΐ'ρίαεώζ των, άκ λτύ6ως άπΐ-
  σφεΛγίζοντΛί οί έξωτερικ ι φάκ'λλοι, ή δέ Έπι:ο πή ση',ιί'.ίΐ
  {»'εκάστου ίσωτερικοθ φικΑ'λου ■Κϊρκ-λίίίντίί τ~ν έκτστ'υ -ρ·τ-
  φοράν, τό 'ίνομα &ύτ33 χαί τόν βδ'ιντϊ »ρί"ιιΊν τοΰ βξο»'ε-
  ρικοΰ ?αχίλ>ο^ κα! καττγράεει ίν ποο'.τΐϊ'.ό) ^ ω τα 5ΐπ;ρ4
  χοντα κατά τό 5ρθρ>·ν 3 ϊννρ»φ?. "Εγο.τι άπ συ;θϋ/νων «ί'ίν-ων
  ή Έπιτροπή Ιξί'Χί'νχουσα νατ' ιδίαν τα ίγ ρίφχ. τ·π'ΐ?σ'ζει
  κατ' όνομα τ-Ός £?? τϊν *ια ω·'σ>όν χαο^δ-'τίοΒ
  τούς ^όγους ίι' ο'ύς τυχόν θ* ά·*έ.ί.λε>έ τ να των
  Άρθρον ίκν)—Παυ χίτά τα-άϊ;!Γ·ν τώ" άρ^ρ'Ύ 2,3 κ»'
  4 προστο:ά *ί*' ΐϋΐ-Όϊϊ'ΐι-ο; /.α; ΐτίΐ'--έί5τ*ι πί^·: τόν ί^ι-
  ϊόντ» ταύτην χ<*;ί- ν'άΐβ'χθ*! β τειικλε·ο> ταύτην ©ί ε\ος.
  Μϊτα τόν ελβγγον το>ν ίγ 'βίυων ή συνε?ρ'ισ'' άίο^θσ-
  τατοι Ικ νέου δηιιοσία, ό δέ π^ίεδρος άτοτφ-»γ ί/ι τί των ττροσ-
  φορών ?ελτ:α κντά την άρ·θμητΐκ»ν ύτων σ=.!;άν. κίτα'/ωίίζε'
  τό περιεχόμενον αυτών έν τω ποωτοχ,ό"1 λ(.) καί ανϊνϊ!.-ύττ<:ι τρ- λΛ δό ό ά μιυδόηςν τό-- προσφ ρ*μ«ν-ν νά ί*τελίΐη το Ι-γί,ν τιμήν συμφΓρωτέρον. "Αν πλείονες τ'ΰ ένϊς 5κ των δ;ίγω"'£ο *έν<ον ηθ=Χιν ιο^σ- φέρκ την αύτην ■πρ-σφοραν, ή ίηα^π?ατ.σ·ίχ :·εΤ>ςύ τούτων τι·
  ναλαμδάνεται χαί π-φΛτείνεται Ι π Ι δ-·ο ώοα;
  προσφορών.
  ΑΓτοΙβ 4. ^'ίιϋ^α^1^^<1{;^οη κβ Γβτη βη ρηΐηΊ'ο. I^'βη- νβΐορρβ οηοΐιβίόθ ανπ οοηίΐβηί 1'οϊϊγθ ο«ι3 γπϊβθ Η,νβΓ· Ιθδ αοοπΐΏθηίδ ίηοϋαιιέδ ά&η8 Γ&ΓίϊοΙβ ρΓόοέαβηί αηη?ι ιιπθ δβΓ.οηαβ βηνθΐορρβ (τυϊ βδί ΓΡτη'ςρ, αρΓβδ Β,νοϊΐ· έϊέ ο&θοβτ^β, «ιιι ρΓΘ^ϊιΙβηΙ ο!θ Ιΐΐ ΟθΓητηΐκ^'οη, δβηητο τβηίΐηίθ. Τ,,θ ΡΓθδΪΓΐθηΙ: βηππΊΡΓΡ 1ρ? βηνβΌρρη« ρητ ΟΓαΓΘ (1β 1"11Γ ΓΟΤΐϊί.6 (4 ΡΙΤΐΙΐΐΤΘ πΟΟίΙθΙΐΡΤΤβ 1β8 ΘΠ- νθΐθρρβδ ΘΧΤΡΓΪΡΙΙΓ68. Ι.,'Ι ΓΟΓΤΙΠΐϊ^'ίΐπη Πθίθ, 811Γ 1'ΡΠ- νβΐορρβ ϊηί^πθΐΐΓ·» (τιιϊ οοηίϊθηί ΓοίΪΓθ <1β οΐιη,οιιη, Ιο ηοηι <1β οβΐυΐ-οϊ, Ιθ ηαΐΒ^ρο (Γογοτθ αο 1'ρηνρΐορρ^ θΧ'ίπθΠΓθ, βί βΠΓ0Ρ;ϊ<3ΤΓβ άίΐη^ 1β ρΐ'οοόΐΙ Ι ά οβΐ θίϊβ^ 168 άηοαπΐθηΗ ν αηηβχβ^ οΐβ 3. Εη^ιιΐΐβ, ΐοη5! 8'θϊλπΙ; ΓβϋΓΡΒ, ά Οοηι.ιτη^ιοη οοηίι·6ΐθ βη ρίΐΓΓΪοιιϋβρ 'β^ ο,οαΐΓηβηι,δ βί άέαηΐβ, βη δαΐνο,ηΐ ΓθΓαΓβ 3.1ρ1ιη1ΐί3ίΪΓ[πβ αβ'ί'οοηΓ'αι Γβηί», αυϊ ά'βη- ΪΓβ βΙΙΧ δθΓθηί 3,γ]γϊ1Ϊ^ 3, ρΓβηάΓΘ ρίΐΐ'ί ΗΠ ΟΟΠΓΟΠΓ^, βη ϊη(1ϊη;ιι,Μη<; η,π<3<3Ϊ 1β<5 ηιοϋί5! ροιιτ Ιβ^φΐ'Ίδ θ11β5 γο- ΓΐΗβΓ&ϋ φΐβΙφΓπη άβ'ί οοη^ιΐΓΓβηίΒ. Αγ+,ϊοΙθ 5 Τουίβ οΓί'Γβ ηιιϊ ηο ρθγειϊϊ ρ«8 οοηίθΓΠΐβ ίΐηχ ΑΐΊϊοΙβ9 9, 3 β(; 4 Ρδϊ Γβριιτόβ ηοη 9,1-ορρίηΜβ θί β^τ ΓβίοιΐΓηββ ά οβΐαϊ φ,ιΐ ]'& ίαϊίβ 83,η5 ο;υβ Γβηνβΐορρο 8ΟΪΪ ΟϋνθΓΐβ. Ιβ οοηΐ,ΓόΙβ (1β8 άοοιιΐϊΐβητ.8 νίβπΐ ρυΗΗφΐβ 1β ρΓβ^ΐαβηΐ άβθ3,ο1ιβϋρ 1β8 Γ>η11ί>τΐη«ί
  αΌΓΐΓβδ βιιΐν,ιπτ; Ιθπγ ηηπΐΡΓθ ά'θΓατβ,
  ααηδ Ιβ [)Γθοό3-νβΓΐΐ3,1 βί ΊβΌΐβΓβ οοηιιπβ
  οβΐαι σπΐ αΐϊπαϊτ: οΓίβΓΪ Ιβ ρπχ Ιβ ρΐα.3 β,νίΐηί^βιιχ όοπγ
  Ι βο1αΐΓ3«·β ρι·ορο86.
  ■Μ^ρΙυβίθΠΓδ οοποιιιτβη1;8 οίίτθηΙ; Ιβ τπρτπρ ρπχ ρΐιΐδ
  " |β οοηοο1]ρ3 8β Γ£ρβ{β ]
  μοπ^βσία κ:θ'
  δέν δύν^τα. νά ύπερίή ττν ΙΓ,ον άτο ι
  Ή ϊευτίοα οΰ'.τ, δηα:πρασί' θά ίί'»
  έκ τών διαγωνζιμένω*1 κί^τι Ιπτϋΐΐιν
  μένης κατά την χρώτην
  Άρθρον 6. Ε'ς τ:ύ-
  στρέφ<;ντα< τ» λέγω ί' τριών ήμϊρ<5ν> από τ^ς ϊη>Λ;Γ33ΐσ'5ς.
  7. Ό ί^γολίδίς 5~:κε τ [
  πρώ-ης !ηυβΒ-,οί.ς
  τή- ν--ν0-
  τόν
  Νόμου.
  Άρθρον 8. Ό ί
  βίων αονών καοά
  'β 03,8 θίΐ 1β8 ΟΟηΟΠΓΓΡηίδ ΘΠ (711Θ8ίΐθΠ Πβ 8β
  Ρ&8 3ΐθΓ8 ρΓ08βπίβ'ί. 1β ΓΟΠ0ΟΠΓ8 τ>«| οβΐαι φΐι αβίβ Γ^ΐί ,αυ ρΓΡπιΐβΓ
  356
  Ο»Πτίθηηθΐϊ1ΘΠΤ
  Η,Π
  7'
  8 δΟΓΠΓηβ. (1ήΡ03ββ8 Α
  ίθΠ5 ΟβΠΧ φΐϊΙ »11Γ8Ϊβηΐ
  Γβ-ΐβ-
  -.^ε-^ν ο. ν . -,.Λίοο; ίυν»τΐ( να ζ^τΓ, ™Ρί των άρ;χο- ' 1ϊ1βηί(, ΗΓ , ' , ■ """ Ι""·*."1.. υΜ ^ί)υΠ1^ ;^1^
  δίων άΡΥών κα,ά τοΰς ΐ.,ύοντας Νο,^. τ. ,-ο ,& ίτμβ- ' Ιγ^^^,8^^^^^^^^ βί β^β»«'
  σ»νχ« σ,μοτ,χδν .4ιω, άπ,λΧ*^ τώ μτ,χ-ημ9ΙΜι, ,.^ ΑΓΤΪοΙβ 8. Τ, 'βηΪΓβρΓβηβΠΓ ρβ,,Ι ΓΐΡΓΠβηαΡΓ Γΐβ3
  λο.πω, γρ!!ωίω Χαβ» δλον ,,,, χ,ον3ν Τ(); ί.χ,τ8ττί,,.οί ΊΙΙΘ8 0ΟΓηΡ0ΓΡηίΡ3, ΡΤ «.πΐνΛΠί 1β8 Ιθϊ«1 ΡΠ νΐοηι.
  ε'!υ, τ: 5>π:!-.ν
  )!: ϊ'ά τή- ΐ'υρω
  μ- ο?ότί;: 5^*ίν
  ατά
  γρειωϊο) καβ' όλον τό
  αί )ει:οιργί>ς των μιτ,'χ^νν,μά'ων
  "Αρθραν 9 Το· ι:05ίκτ!κτ: τ>
  ?γκρισιν τοθ δηιοτΐΐ'ΰ συμβο1.
  τό δικαίωυια νΐ 5γ·5·.ντ;, υιή
  των πρακτικών νά άποκτα Ι τϊλΓοταΤ
  τοϋ ϊήμου ϊικαίωμα όπο(ημιώσεω;.
  Οί δοοί τής ϊυ>6ϋτ.ο): . 1Γ. ..
  το5 Δήμου Ήρϊ'λίί-υ «'ς την ϊίάθ'σ'ν -ών β3·ι)οΛίν,·,)ν νά
  λάίωτι γώσιν α'τοϊν.
  Άρθρον 10. Τ» Κ-'ρύ'ειΐ ναί ϊ^Λ-χ τ Τ σ>νΦΛησομ':ν υ
  συμδολϊίου βιιρΰ'ςυτι τόν -ΐε«:α;Γον μίηϊοτην.
  Έν 'Ηο»κλ*ίω ττ; 8 Ίουνίου 1912.
  Ό Δήμ*ρχ·!ί Ήοα»)ίίϊυ
  Στ. Γεωργίου
  βί,
  1β8 ΙοΪ8 θπ νΐετπβιΐΓ,
  οπ
  άοΙΈί,ιί, ρρικΐαηί; το.ιϊβ Ιι "ιϊυρ<*β'<ΐβ"Ι'ϊηςν&ίΊάϊίοη'βτ (1α ΙοπΓ-τοηηβηΐΘπί, (3β οβ3 Γη?ιο1ιίηβ<5 οί |»κ1ί αΓθΐί , --------- "■ -'■■ »'■> 'δΐ'ΊΙ,ι 'ΐσ Ι ΐΐα|ΙΙ11Ι(-ΗιΙιΜΜ1 ΒΙΙ
  δΟ11!Τ11« » Ι ηρρΓθΐΊίΙΤΪθΠ ίιΐΐ ΟθΠ<5βΐ1 λίΐΐηΐθίρ»] άβ 0311- αΐβ,_ ΙΡφΐβΙ ρρηΙ; 1ρ ηιτΐΠοΓ οπ Ι'ηππυΙΡΓ. Τ,'αα,-.κΐί- 03ΐ;ιΐ!·β π ά, ρΛΓ 3!ΐιϊ,β άβ οβίτρ ίΐηηπΐ,ιί,ΐοη, 3 ιη.ΐβπΐπ,τβ νΐ8-4-νί8 αβ Ιβ Μαπίοϊοβΐίτρ. 10113 0Ρ11Χ ρ,,Ι αβΒΪΓβΠΪ ρΓΘΠαΓΘ (ΌηΠΛΪ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρ'θμ.. Πρωτ. 454
  Διεκττ. 289
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  413 Τ* ωχειακ
  ,θ' ά>αγρ.φ:μεν*ν | δηυοΐ-'α ΰγεΐα.
  ριτβ'ηαένον **1 κ·»9ίο6ν. έξηφανίΐθτσϊν μεριχαί συρίέλαι (άν
  | στρώματα) ώς οξεΐδιμέναι.
  ως τώ 5ρθ;ω 1,7 τού ΰπ' αριθ.
  Ν:μ(;υ τροκτρΰί^ρμίν την πο)λτ,σ ν τώ« κ*
  κ;ι ϊ/ ιή Λ7ΐΐ6ήχτ( τοΰ υφ' ήαα: Υποτ<λωνε'.ςυ ευρισκομένων ίμπορίΐνματων κηου-χδίντων άζηιήτων διά το3 ϋπ' όριθ 1 τής 11 Φίδρϋυα-ίου 1912 πρωτοκόλλου. 2) ΔιπμητοΙου Δοαχάκη, Εδοέθ»! τιιβΑί, ταλΐιός, σκιβληκο- ■ ίίω-βςχοΐ άποσθ'ΐτ,εθειμένβς περί τάί 6 οκάδας χαί 300 ίράινα ιύ ; οϋ-ιν=ς ϊΐέτσξΐ ττν κατάσγεΐιν κϊ' ίςΐφάνισιν ώς ίπι?λβ<οΰς ΤΪ) -Ι Εϊδος ίμπορείμοτο; /Ο Ο ο ε Παρατηρήσας 1 Ξύ>ον οίκοδ. |-έτρ. 9.75
  »
  1
  2
  Μπιτσιΐί'ές » 7.50
  Χ
  1
  » » 6 30
  1
  4
  Δοκός » 4.25
  1
  5
  Αγκύρα πλοίου χιλ 34
  »
  1
  6
  Κώπαι
  »
  ο
  Έν Ιεραπέτρα τή 29 Ι5υνίου 1912.
  Ό ΊΓιυτ-'λώνης
  Ιω. Ε
  Αριθ. Πρωτ. 28
  κ Δι,κπ.
  II
  Ή Έν ριακή Επιτροπεία Νεαπόλεως
  Διακηρύττη δ -ί ι
  δια
  νομ'μων " έγων Ινελα τί
  την άπ.περαίωσιν τοΰ οϊκοδομΐΑθΰ μέρο.ς τού έν Ν:α-
  Ναοϋ -ή, Μιγάλη; Πανιγ α;, τής δί,μοσ ·.-
  θίίσης ίν τω ΰπ'αριθ. 55 (τ· Οχ-); τρ τον) τή- Πης'Ιθ-,νίςυ Ι9ΐ"2
  φ^λλψ τής 'Γπιοίιμου 'Ε^.τιμ«Γιδ5ς ίνάρ·τ,ϋή-!ϊ·αι αυτή τελεω-
  τ'.ΆΤ,ς ίν Α-(ίφ Νι<.ο^άωτ· ό Αύ·<·ούστου 1912 ήμΐρα ΚυριαΛί) ώρα 10—12 χ,αί ίν τω Γ,αςείψ τής Νομ ,,χ σ: Λϊστ,Οίοϋ, έ-, ώ ϊ~ιτροπε;ας άταρτ ζ ■*= η; υπό τού Ν^ βϊ^ου Λ α σ^ ■':■.> ώ;
  ϊ^,,ον τοο Προ-ίϊρου τΓ Πρωτοδκών -σν,θ'θυ ή των ι?νι-
  ■ αυτών, τοϋ άρα.οϊι:ϋ μηχανικόν κ ν τ: Τ έκ τώ» μϊλώ
  τής Ενορ α·.ή, ταΰϊτς 'ΚΐΕΐτΐοπίίας Ίωανν:υ Ε. Άλεξάΐγ;
  Έν Νεάπολει τη 2 Ί;υλίου 1912.
  Ό ΠρόίΙροί
  "!" ό ΙΡτρά;Τ1ΤΟΣ
  ιλ. . Ιο'^πουρα.ζ^κης
  Έν ΝίατθΛ-
  Τα ΜΓλη
  Ι. Ν. Κ-αφφεϊζ-ίκ
  Ι. Ε. Αλεξάκης
  Ι. Γ. Τσιχλάκης
  Ό Ρρ»μμϊτευ;
  Ν Γ. Ταμπουρατζα<ιης Αριθ Ιρωτ. 209 » Δ·εκπ 14 ι Πρό^ τίι> 2*6. Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε Νομάοχα,
  την τιμήν ό'πως γίρια είς γνώσιν ^μών ϊτι ενεργήσας
  ήν βπιθίώρησιν την 7 τρέχοντο; ^τ,νο; έν τοίς π'αντο-
  κα1 όπωρεπωλεΐοις τής πά^ε^ς Χανίων τβρετήρησχ
  τα ίπομενα.
  1) Φραγχι»8 Σχολινάκη (Παντοπωλεϊον) σχίτικώς καλώς -ε-
  «") Αντωνίοο Μαχρυϊάκη (ΠβντοιτωλεΤίν κ-»} γ
  Διέτίξα την κατάσ"/£σιν κ»ί Ιζ/φά 'σ'ν ιΐίρί τάς ϋ%ι (10) όχά-
  8ας ελαιών ταΐτών ώς τσλβιώ · χαΐ τ·ποσυντ»9ε!αέ'ν«>ν καΐ πίρΐ
  τα 15 άγνοδρια «αί τινάς όκάδχς τζα-'εοίων ώ; ά«β'α>λήλων
  βρίΌ"ν.
  4) 1«ι>άνυ»ι> Καοαχ'ϊτσίνΥ! (Παντοτωλεΐον κα' όπω·>οπ<»>λεϊίν).
  4 ο<ίδας τυ"3 ώ: χολύ παλαιοΰ καί λίιν άκαταλ- I λή'λου *εο! βρδσιν. Ά^λα τ;ϊο περισσοτέρΐΜ πίστωσι» άιτέ- ί στειλα ϊίΐγμα ε'ς τό γηιι>Υον. ή Δίεΰΐυνπίι: τοΰ &«οίου οι' ίγ-
  γράφου τηί μΙ ίπ'ληβοφόοησϊν ί·( ό τυοός οΰτθ: ϊγεΐ μέν
  Ρ'κΙν όξυ 9,50 β)ο άλλά ϊίν ϊΓ»* <-8-ε όποσ^τεθ«ιμιένος οδτε (ΰοωτιών, Δ·.ό ήχανκίσί(ην να ϊιατίξω ττ·ν ί-ιττρ^φήν τούτου είς τό» κύο'ον οΰτοϊ}, καί τοι φρονώ 8τ( (7τ« άκοττάλληλθί 8ιά τγιν ίημοσία« χατανάλωσιν. Αιίτ^ξα 8'- καϊ την εξαφάνισιν ϊέχα (10) πϊβίιτου ϊνγουΐίΐΛν ώ; άκϊτΛλήλων ποός ίϊα>?·Λν 5) Σιτυ-
  | ρίδωνος Χοιτζιϊίχη (Π«ντοιτιο'16Τον) Σγειΐκώς *αλώς πΐριιΐοιν)-
  ΐλένον. Εύρέθτ,σαν 8μωο χβ' νατεβγέθησιν π?Ί τάς δκτώ (8)
  οια$·>ς ίλαΤ?ι χιττα ώ<- λ!·>ν -Λαλα'βί α»άθα5το·ι ρυταραι καί
  | σ»σηπυ?αι Άλλϊ -Λς Γεο'στιτέ^αν τ'στωτιν καί ίςχ*ρ'6(,)σιν
  ?εΐ/ιι« ί'ς τ-5 ΧημιΤο»·, ή Διεύθυνσ·ς το-3 όποίου μέ
  τα" ϊι' ίγγίάφ*)υ της 8τι »ΐ <ί? αΤ>ι συται ?γουσιν <λα- όξύ 9, 80 "/ο καί ?τι ■η-ίΐν /.α ώ- συιτχευ^συιένβι καΐ ακά- ! θαρτοί, &κ' οΰγί. Χίγ«ι, «βτ'ι 4πο-υντΕθ·υι·νοι 'Α^λ' Ιγώ παρα- ] τηρώ δτι, αφ-ϋ αύτοι $*6τιο3τχ· 8τι όντες ϊίτ? χαχώς σϋσχβ^α- ■I «χάΛαρτοι κ-Ί ?γβυσΐ" ίλαΤ»όν όξύ ί), 80 °/η. πρός δέ διϊ τ-0 γυ'Χν^δ ίφΛ^/ϋο0 8τ' ολόνληρον σγεϊόν τ^ ΰμιί- νΐον αυτώ; ?/βι χατΕστρτφή, η περισσότϊρΐι ϊέ τούτων είνε βί"/Ί άχέία'*) άλλά τβμάγ'β ,πλήρη ουπαροτήτων, καί κατβ την άντ'Χτψιν των σ'-ΐνοϊε-^'των μ έ ίστυνομΐ(κ.<Τ>ν Άνθ^πο^»οιράρ■χοιι
  κ. Κοκβλα κ"»! το5 Έν(ι)<ΐ'ι-ί'»Β7ου Μύρωνος Μπιζάνη, ιΐίρα- τηρώ λοιπήν κ*τα πτντα τΐϋ*α 8τι ι ίΧαΤϊΐ βΰται τϋγγανου- σιν ϊξϊ»ανστί'»ι ώ- άνατά'ίλτ'λο· 8·ά την ?ηιιοσ?ΐ'ν κατανάλωσιν Διό "όο- Τ'1 5"Ίφ·β-ν τ"ς -!να.'σ!α- όγείϊς δ'.έτχξ* σήμερον ϊιά τί3ν ίϊ)α°τικώ( ίρνίνω· τ^ν ΐξκί·ανισ·ν τούτ«>ν.
  6) Ρβ">»χτο·'1ωλίΤ'·νί!·'μ·>ν:ς Αλεξ ίδου. Σχωλ-^χΐιίν ^ιώμα κ*ί
  δυσωϊίχ ^-πίΊζ'αι πάνοτβ Ή ά»3θχοσ(3ΐ υΆ. ρυπαοότης βχ»ϊ
  μέσα ϊέν τίί'γρά^ίται Έν τώ απίγχφ Ινιθα τοπ-)θ?τίϊ τα ' €
  €■/!'
  7) Νινο"> αι Νεν-^ίκτ, Έ5/*3ΐν(ιήη δ"1 ίγ ς ό'.τάπους καί
  πα·»τοο"μ5 ώς άΛ—άλ^ηλις -3^ς Ιϊωϊήν.
  8) Ν. Παΐα<άκι (Παντ"^(ο■--'^■^>■). Κατετνέ-ιη κα! ΐξη»ϊνίσθη
  πεοί τάς ίύο ό'άϊιΐ" μπί' -ές Νντοιιάτας ώ- σχο)λη*ό63ωτος.
  9) Χηι'-ι ν-/ιτϊ»-'»νιη;,. Κιτ-γίθτ σ'χν χΐίί ΙΕ*!«3ν'σΓιησον ττερί
  τάς εΓιοτι (20) όχάϊα^ άπ1·» ώ; /{αν άιβοα νί συ^£πδς α*α-
  10) Χ'-τ'ν ΜΓ·<ϊ)θά<η περί τίί 25 -ίχίϊας έ"*3ται 12 β πλούσιον Όνταιχΐϊϊϊί<η. / τι ώς άποιυντϊ6β·μι'«αΐ -ϊσγ^θησκ καί έξηφϊν ? οά ώ: '3> άχατάλληλτ ιτρο
  Πα^οπο λου. Π-ν-ί-τ-ο/εϊον κκ>(3ς περιποιηνιίνον,
  'ΐ': καθϊοόν. Κα'ϊσ/^θηΐαν **1 ϊξηφίνίσθησαν δΰο
  ' ί ά*»1.*ιν". κα' λ·'αν
  νθΐ ίια την ϊηαισίαν /.-»τ
  Παντί τ» ^ο'χά ι:-<ντο-τ<ι)">εΤα, λαγχνππολίΤα· καί ':%οοοτ.ίΛ-
  "'ώς εύ-έθηταν λ!?ν τεΐ'-τοιημ-.να κι'ι χαθϊρά.
  Ταί3τα χνινί'-ΐΛ είς τί-ν Ο-χηιειίαν υμών, Κοριε Νομάρχβ,
  8(τ τή» ίνέβγειτν των νομίμων
  Έν Χανίο-ς τη 1 Ί Ίουνίςυ
  1912
  Εύ-ειθίστατβς
  Ό ΆϊΤυΙχτρος Χανίων
  Α. Κ- Κωιο".αντονλάκης
  εφημερ'
  κϊβερνησεο-
  23
  Ό Είρηνοδίκης Άργανών
  "Ε/οντΐς 6π' ϊψι» -ά άρθρα 71 χ»1 19τοϋ δπ'ά?ιβ. 144 Νομ)υ
  Τροΐο«οιοΰμι» έν μέριι την όπ' αριθ. 32 τοϋ 1911 πράξιν
  ημών ώ; πρός τάς "Ε>ρ«; τής ίχ3ι*άσεως των μιχροοιαφορών.
  Όρίζομΐν έδραν «λήν τής τοΰ Κ»»λΙ Κ«βτελλ(ο.ι χαί τό χω¬
  ρίον Βχσιλιχής πρδς ίΐβΐγωγήν χβΐ έχοίχασιν μκροοΊαφορών
  ιω» χωρίων Β«σιλι«ήν, Άγίου Βλάοη, Άγίου Συλλά, Μαραθήτη,
  Τιχέ Χινιβλή, Άριφάχ: 'Ίτοχι, Κτλυψίύζη Μετοχι, 'Ατσα-
  λ(χου Μετόχι Μπίντίβή, Καμάρα, Μϊλλαδες, Ζ«-6οϋ. -καιααα.^,
  Μαχριί;-τοΙ^ις, Χω-οάχι*. Ετο^ΐίζ-'ί, Λι,ο/^ωίι, Άγίκ Ε ρή»ΐ)ς
  Μβτοχιχ Τε,χές Τ.μ^ϋο Μτβμειδ, Σύλλαιιο». Γενάρΐινβς, Μ-τοχι
  χχΐ Δραχοογλιάρκ ημέραν πρ6< έχδίχασιν τούτων τό ποώτ.ν Σάβ¬ βατον έ»ά«του μηνός, ώραν έν ά ςΈως τώ/ σ.»·ιδρ·ών την 10 π μ. χά! τοτθν τό οΐιεϊο* Δημοτιχϋν Γχολίϊον. Κατά τί λοιπά Εβ/ύ:ι ή 6π* άο.θ 32 τοΰ 1911 κ:αξ'ς ΊΙ παροΰσχ η; ή ϊηιΐ,οσΊυτίς πχρΐγ^ίλλεται χχτά τί έν τώ Νά,ιω άριζ<ίμι·ϊ, ίσχύίΐ άπο πρώτης προσ«/οϊί Ιουλίου μέχρι 31 Δεχιμβρίου 4912 'Εγέ.ετο χαΐ έξιδοβη ίν Άοχάναί τ^ 25 ,Ιβυνίοι» 1912 Ό Είρηνοοίχης Αρχανών Γεώογ. Χ. Κιονρτβάκης Ότι άχριβε; άντίγοαφον Έν Άρχαναις «ύίημιρό» Ό Γρβμματεί»< Λ Ν Αριθ. ΙΙρωτ. 229 » Άποφ. 723 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τβ Λ *χσςήο(3ν :<5ν .ν ΙΙ^ϊΚ'.είφ II ^^^ϊκ,ώί δ'λίΐαν επί τίί ύτό χρονΑ 27 Φ βρο,αρ « 19 2 α,ωγί|; το3 ένάρντος Κύί/γέλ^υ Ά. ΙΙϊρζχ,η Ιμιχόρΐυ χατοίκίϋ Ήοακ^είου. Δια ταυτα Δ κ»ζοχ έρίμην τιύ ϊνΐγο,Αϊνου θί^ίώίθ; Μ Χϊΐρίτου έμ- πάοου χατοίκ^υ Κοιίρ3^ τή; Αϊγΰ-ΐτου. Δέχετχ' την χατα τ: ί ϋιι χρ3ν:,. 27 Φ ίρ^αρίου 1912 αρωγήν τού έ^αγο/τ^ς κλΛΧϊ. τί. Πί^^λη ^1^ιτϊ5ρ5^ κχτοίκΐυ Ηρακλΐίβυ. Γποχρίϋί τοκ $»*γόμ«νθι; νά πληρύσ») ίϊς τόν ένϊγοντα διά τ.;ν ίι τή άγω,τ] και τώ ίΐτορ >.ώ τής «α,θίύΐη; α'τια; οραχμάς
  (ϊρ(θ; 3318,20 7ο) *ν;ό.ω- πρός 9 % «ΐήως άτό τής άγω-
  γή; άχρις έςοφλήτϊως /αί
  Επιβάλλει »'ις τ:ν ΐνα(·0Αΐν3ί την πληρω,ιη^ τώ/ δικαστ.
  τϊλων και λοι-τώ' ;ο^ιι^<ι>ν δχτ<νΐ]μιά:ιι>ν το5 ένάγοντος μετά τής
  1); αμοιίής τοΐ πληοιξο^σίο^ αότοθ έκ όριχμών τεσ
  μερίδος τή"ς Κυίϊρνίΐσεως 3ιά τόν ΐν τή άλλοδατη ίίαμε'νοντα ίι-
  ιβχόμίνον όρεΐλέτην Θ.οδ. Χαιρέτην.
  Έν Ηρακλειω τη 24 Ίουνίου 1912.
  Ό πϊραγγΙλ<ον πΧηοες. δικηγόρο·; τοθ «νάγοντος Εύ«γ- γέλου Ε. Περάκη κατ' Ηρακλείου Κ. Γ. Σταματάκης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τί*ς ΰ*' αριθ. 183 τού" 1911 βριστικής αποφάσεως τού Πρω- τοδικ^ίου Ήραχλ«ίου ίκϊοΛε(σης επι τής υπό χρονολογίαν 12 Σίπτεμδίίβυ 1909 άγωγής το3 ίνάγοντος Έλληνίχο3 Δημοσίβι» ώς ίιαδόχου τού Δημοσίου τής Κρητι*ί|ς Πολιτείας έκπροσω- ιΐουΐΑί'νβυ νομίμως ποοά τοδ ει:1 των Οικονομικήν Έπιτρόπου, καί Τοί) ίναγομένου Χαϊϊέο Σουφαλάκη κατοΐκου τέως τοδ προα- στίίου Άκ—Τάμκιας "Ηρακλείου ν3ν δέ αγνώστου ϊιαμονής. 'Απαγγελλίΐ χατϊ το3 ϊνIγνμϊ«ο^ πιοΐωπικην κράτησιν £ξ μηνών πρός ίκτΐλισιν των διατάς»ων τής παρούσης χαί Άιτίφΐίνιται τ^ύΐην προσωρινώ; εΑτ«λεσ·ήν. Εκρίθη απεφασίσθη *νί έϊημοσιιύθη Έν Ηρακλειω τ^ 8 Ίουνίο^ 191-2. Ο Πρόεϊρος '—μ. Παν/) υράκης ο 'Υίογραμμ»τεύς Αριστ. Άνϊρουλάκης *Εν '3ν5ματι τ<»ίί «αΐίλέ ^ς των Έλλήνων Γεώργιον τοθ Α' Αριθ. άπογρ. 250 Κηρύΐβομεν «ιιτϊλεστόν τό ϊγγρ^φ^ν το3το καί «αρίγγέλ- λομεν κροςτ^ς Είσ«τ-|ελιΙς, πρός τού; άζιωμϊτιούς τή;" -/*- Ρ3φυλα^ς, τρ6ς τοϋς κλητήρας καί πρός ι^ντα δημόσιον ύιταλ- ληλο» νά ένιρ-ήσΐΛΐι σ^μφώνως πρ5ς τα κχθτ,κθντά των χαντα τα κρός ιχτελασιν. Έν Ήρχαείφτί 12 Ίο^νίοϋ 1912. Ό Πρόείρος των «ν Ήρακλείφ Πρ»τοϊιιΐ(2* Έμμ. Πανηγυράχης ΙΙαραγγίλλετβι ή ίημοσΐευσις τής ταρίύττ^ ί:ά τής έν Χανί¬ οις εκϊιίβμένης έφηιαρ,ίος «Κ<|ρυξ» κ»1 },ά τής έή Δ ι ά τ α 0 τ α Δικάζον έρήμην τοδ Ιναγομίνου. Δέχεται την 6-ο χοίνολογίιν 12 Σεπτεμ6-ίοι» 1909 άγωγήν το3 'Ελληνΐκο3 Δημοσίου ώς διαδόχου τβ3 Δημοσίου τής Κρη- τικής Πολιτείας έκτοοσωιυουμένου νομίμως χαρά το3 επί των Ο'κ^νομικών Έπιτρόπο^ κατά Χαίδέρ Σουφαλάκη κατοίκΐυ τέως το3 ιτοο«στ#ίου Άκ—Τάμπιας Ήρακλίίο. νΟν δέ αγνώστου διαΐΛονής. Άναγνωρίζει τό ένάγίν κύριον τοϋ έν τφ ίστοριχφ τή*ς δέ άνα- φΐρομ'νου Κϊί περιγραφοιχένου άκ.νήτου. Διατάσιει την ϊι' *ξό*ων το3 έναγομένου κατείάφισιν και παρα¬ λαβήν τοί ολιχοί τή; οίκοϊ·>ΐΑτ]ς έκ το3 γηπίϊου χα' έν άρνήσει
  τούτου έιτιτρέιτεται εις τό ένάγον νά κατεϊαφίστι *.αι άρτ^ τό υλικόν
  δαπάναις το3 έναγομένου
  Δ ατάσΐει τ/)ν έξ αύτο3 άποδιλήν το3 ίνα^ομίνβ^ κϊΙ την έν
  αΰτο3 εγκατάστασιν τοθ ένάγοντος.
  Καταλογίζει τ3 έναγομένφ τα «όμ μ.α τοθ ένάγοντος 8«π«νή-
  ματχ έκ ίραχμών εβδομήκοντα £ξ (76).
  Απορρίπτη την ιιερί «ροσωρινή*ς εκτελέσεως τής παρούσης
  αίτησιν το3 ένάγοντος.
  Εκρίθη άβεφασίσίΐ) καί έδημοσ-εύθΐ) έν Ήοακλίίψ τή δεκάτΐ]
  όγϊόη (18) τοϋ μηνός Φίδρουαρίου τοΰ χιλΐοΐτο3 ίνεακίϊΐοστοί
  ϊωδεκάΐου ίτους (1912).
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ. Πανηγυράκης Ό 'Υιτογραμματεΰς
  Άριστε δης Άνδρουλάκης
  Άκριδής περίληψις ήτις δ-,μ3ΐιευδήτ<* διά τί); Επισήμου •Εφημερίδος. Έν Ήρακλιίφ τί) 9 Ίίυνίου 1912. Ο πληρεξούϋοςδιιιηίόρος τοΰ ίνάγοντος Έλληνιοϋ Δημο¬ σίου ώ; δΐαδόχου το3 Δημοσίου τής Κρητική^ Ιΐίλ τ*ί«ς Άοιόιόδηιιος ΙΙαβναλίδης «Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείον