92655

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/7/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΝΡΪΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ>ϊ Η
  τ Η
  ΙΤΟΝ
  Έν Χανκκς τ.) ίθ Ιουλίου 1012 — ΑΡίΘ. 67
  Αριθ. Ποωτ. 3304
  Ο ΕΙΙΙ ΤΗΣ ΛίίλΙΟ_1Λ_ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ ΑΙ
  ΔΗΜΟλΙιίΝ :^ΤΩ^ Αί ΊΚΩΜ ;.ΙΙ ΓΡ ->.1' >-
  Διακηρύττει ό';ι:
  Έ^ϊί'θ.ΐαΐ «ι; Ϊ αγ ιινίΐ,.1 όν μ:ι Ϊ3ϊι · ,; ι ι α1" ί-ΐίΐς /ατά 7
  Ι-Λ τής ύηη,εΐί-χ,. τ-ον Δη,Λία·ι·ι>ν Έ-ργω* συντ^/.Ο: ·.·*- /.αι
  νΤ3 τ.ΰ Δι = ιιΙ·ο/;3< τ ίν Δγ,ιλϊ: ό/ Ι^λι ^.(,υη/ϊ^τα. ά-ίθ-ις -,ί,Αίωνΐών τΐ|Λθογιθν κα· προ!) :ολο·,υα ν ή τ>ή;*0!:ος τής ο^ίύ Ρ^θ-Ι ,ντ,ς 'Βτταυϋμηνο.) Γαοίζ.υ.
  Άρ^ο· 5. Τα 4ιγ» πρ 3τ ογ·!,οντ ι *>-* τ·,/ λ
  -».:ΐμησιν ίΐς τό ".,σ^' ιιΓ.' (οα-'_Α(ον 50,Ο'Ι() τεΐϊ
  ~λ - .ζυ τα* ϊρ-~{. !3 7 3ι' άπ3 ιπ-ου, ο"·
  ού?έν *ιχαιωμα Ιχ«-ι ό «ογΛάδ-;. Ί1 "/ΐπτωτ :
  τίΐ εκατόν είς 5κ«ΐιαιαο
  ρΊρ'.. 2. Ή ί
  κατ' ίίία>ι τα ί^γραφα ά,ϋθφασίζει κατ' όνομα τούς είς τόν ϊια-
  νίϊ η':ν παραί-Ατίο^ς ΐηαϊΐοΰσα τού, λόγους δι'οό'ς τυχόν θά
  ο.τ:ίκλβΐϊ τιν;: των μίΐοϊοτών.
  Άρθρον 5. ΙΙάΐα ν.ατά π»ρα6ασ-ν των άρθρων 2, 3 καί
  πρ;σ?ορα ϊίχΐι ϊτ:αράίε<.τ'-ς καί έπιστρέφιται πρός τόν έπιϊόντα ταύτην χωρίς ν άονηθ»; ό ΐ'ρ'χλΐίων αότήν φάκελλοι;. Μιτα τον έ'λΐγχίν τώ ■ εγγράφων ή συνίϊρίααις άκοκιϊθίσταται έχ νί;ο 3ηαοτ α, ό δϊπρί,-5ρ->ς αποσφρα,Ιζει τ* των προσφορών
  ρ.ίχ:ϋι=ν3ν αϊτ,3ν ίν τώ πΓ'οτΟ'.όλΛψ αι'ι άνα»ηρύττε τελευταίον
  ιϋ.οίυτην τ^ν -τροΐ^ρίμ.νον >α ίκ:ίλέσΓ| τό έργον είς τιμήν
  Αν τ,, ε όν;, ιω/δ ^γω^ζο,λ νων ή*0«λον προΐφίριι την αΰ-
  3 !■■? ρ·οτ = ρχν, ·τρίσφοο»ν, ή ϊημοτρασία ίπανοΆαμίανεται
  πϊρατϊΐνϊται ίτίϊ 0υ3 ώρΐς ό %.ι' «σφραγισμίνων προσφορών
  γω-.σΑθ^ ρΐϊ'^ςύ των -ρ-^σ νε^Λ^ντω/ τάς αύ;άς συμ^ερντί-
  ; τ'μας. "Λ< όϊ οθ.οι Ό,'χά ω-;ν άπόντες τότ» ίπαναλ^μδά- την >.ίί ώ,-^ν 3 -5 μ, ί.
  Αο ρ ν 3. ΐΐατα
  ρ
  £-; σ:ρ*φ^νται ;ά λίγω
  ογ ι: ίντ:ς -ριώ-
  όμο-
  αι:; τί; ϊημοιτΡασιας ττ] έγγράφφ
  Λο ? ν 3. Ιΐατα προ^-,οά Θϊ ϊ^3]-^ χ: ί>-ί τή; α-ε άς ^Ι*·«'- ι— '«*·"»" — · <· -<ν*-'γ--- ·ν -, ιγ-τ- τ:3 ετιτκίεν^ος τού ίν - · »6>- σ-·αϊν>- *ς τ-ο 811 Νϊχω "«■-.«*■:'« π οέ5ρ3, -ής .-ιτροπ^ς πρ:ς τους ϊγ «σιους τα-
  > · ι . χν -. Α'.ϊς ϊ; ίΐίΛΐι/;ι; τ(,)ν /-ιταστΛ^αταιν «ν ο'ς >ατετειίτ.σαν.
  -ιτί τ:^ «;32λ5-;ο^-/ςυ ^·;ι τ ν ,.= ι ^',^ ι.ΐ, ι» λ/.ι ί>.τί.- ~ _. _ . , , , , , » - , (
  « , Γ χτ . > . Λ;9-;3' ' ') ίρ-.ο^β:; υ- θ/ϊΐΐαΐ εις τας διατ^ςεις τού «ρι
  σιω; νημοσ-.ων ε-γ^ν Ν^^^^ υτο-νητιου α; υπο "ϊραιμΐ ' ' . < , -. , , , » . . λ « ογι; . β - .. -, ααΦ Ιτ,,:-ρ -σίών κτι 5ΑΤ8/.εσ£ως ίη σιω« έργων οκ Γ,ριθμον ΟοΟ τι;υ ?ίοΐ:ο-νί.ςτη·' .ι τι τ^ν 'νχ-.ζ υν -:;χεΐύν ή τής Ι^^πί- "'* <* ν>ν"' Λ * ' ρι Γ
  ■ ι-/ » »>« Γν ο _ί ? υ
  >ίγι·;τη;"Τ~^ Κ'ή'ίίκ'ΛΛή/ϊτί ^ Ι*!»»; τ.ν Ά?)-^8 Γ. π,-./.τ,,» τής Εη^πρασ άς υ^.ντ^.ϊς την
  ά;·αν 5-.Κ3 ίραχμώ '3 00 Ι ^ 3 ' ^ ''Λ " ■« "'/ Λ;'^ ^ ™ ^"^ . ,"^
  Είς τϊν 3ιίγβ<ί,μ3, ί,,,,;« .α /.αί ο* μ.Όϊς «1 « Λ.3χ- ^-"«*·>; 1^«?ο«, οσ.ις εχεΐ;ό_8ι»« ωμα, ««« τούχουν
  ' ^ΤΜ, να »,/. ν £ λ, μς αυ:α, χωρΐς ίχ τοϋτου ν α~οκτα ο τε-
  μ .3. /.αί ότι μ:'?;ς
  ;οι πρός τ·»ς ί;ατ?·ςε ς τ 5^ π?ί
  «!ΐ συμμορβί^β^οι ποοί τ·»ς ;;ατ?·ςε ς τ?-. πρι >ημ-τ;ατιω^ ·**·,.-·, ^ ι η^ ' ?■ Γ ; . , ,
  κ·ίιχ- /- - > , ,' ' ί ; 7 «ο- Γ- --ΰ Κια--υ- λ:·>·αϊ'; μΐ 5 ο ής ο δίν /ατα τ:^ Δημοσίου ίιχ«ΐι·μα.
  "'Λ-'θ ·ίνΤ*ΉΙ';δ'!Γπί'!-'α'3'Ο^ίν-α' 8λλ ΐ'υ>- 'θ"' μ- "Λρ'·1.- ν 9, Ό προϋ·; ί.ιη/ος τό τιμθλ6γιον καί^ ο! ίροι
  ^μ?τάΧ/:ν;;Γά?ω^Ξωά3'ί:ω^^ ^'Γ^' ^ **'"% τών ^^'»»'νων ν* ϊάβω,ι γνώσιν »δ:3ν.
  δ«υ-=-3ι »*νΐ ' ό >οϊ? ίετα' »75·α ισΑ^ν;- «'- τ'ν Λριρβν 1ΐ>. Τα κηρ^ΐια κβί έςοϊα τοϋ συναφθησομένου
  —«ί-> ·« · ' ι »' ' ■ τ >.,- ,»,ί· ι τ 3Λΐ£ϊλιί;υ ΐ-:ι6α;^ν;ϋσι τίν ΪΓΥο'λαίίν
  . ' ' Γ. . 1ΙΠ Τ.Τ — Τ Ι
  II
  Ι τΛ
  τ; υ;
  λλο^ς χατα ταςι
  ν τή:
  γ/.βι;.ΐί
  '·>ς τ,)
  ;, α< ;3/9 ·)-!>;
  άτ:ο:
  ι?ρανι
  ,ζθνται οί ϊςοτ*:
  :*5 φ'
  ',λοι, !|
  τ?5~η
  3«μ.ι;1
  ΙΧΧ3Τ!
  ;υ έσωτερι/.ού φ
  ^
  περ κ/,5
  ΐ'.3νΤ3ς
  την
  έλαττου
  τ:ν
  Έν ΧϊΛο:; τ·- 5 Ιοο .ςου 1 'ί 1 2
  Ό 1-:ί ΐί!ς Δ/;μίσίας Ασφαλείας χά: Δημοσίων
  Έργων Διοιχών Ε^ίτροπος
  θ ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  γ ?
  κα·:ά τό άρθρον 3 'γγρ-ϊφ , Έ=ιτα 5! ^ν τϊ) αίθί^σ· τ?,ς 3^^ίρ:ά-
  αεω; ιυρευρισιιΐμί,ο·. χχ*υ^ι%ι, ή δέ ίπιτροπΐ) έξελίγχουσϊ
  1
  298
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι ί
  Αριθ. Πρωτ. 3306
  » Διεκπ. 2604
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει δ' τ ι :
  Έκτίθϊται ε'ις διαγωνισμόν μειοϊοτιχής δημοπρβΐία;
  τα υπό τίς υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθέντος "
  υπό τού Διευθυντού των Δημοσίων έργων θίωρηθέντα; ό'
  συμφωνιών τιμολογιον και πρ^'θλογισμόν ή σκιρρόστρωσις
  καί συντήρησίς τήο όϊού "Ηρακλείου Μίσσαρα; (τμήμα Ηρα¬
  κλείου Σταυραχ'.ανών Καμάρας) καί τής διακλάδωσις πρό;
  "Αγιον Μύρωνα (τμ·?μα Γίφυραχίων Βουτδν).
  Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋπολογίζίντβιι χα-ά την λεπτόνερή
  Ικτίμησιν είς τό ποσόν των δραχ. 7°,000 περ:λΛμδΑνομί«ου
  τού ποσοΰ των δραχ. 1170 καί 50)ο^ δι" άτροόπτου·; δαπάνας εφ'
  ών ουδέν δικαίωμα Ιχει ό ίργολαβος. Ή έκπτωσις γίνήβεται ίπί
  τοίς εκατόν είς άκερβίας μΐνάδας.
  "Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται ίν ταίς Ιίβαις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου κ*ί έν τοίς Κατα-
  στήιιασι των οίκδιων Νομαρχιών δι' εγγράφων /.μ «σφραγισμένον
  προσφορών υπό ΐπιτροπής ποοεδρευομενης 6—ο των οίκε'ων Νο-
  μαρχών ή των άναπληοωτών αυτών των οικείον Προεϊρΐκν
  των Πρωτοδιχών καί έ·>ός μηχανικόν ν; των άνχπ','ηρωτών
  αυτών ώς μελών την 16 Αύγούατου 191^ ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 10—12 π. μ.
  Άρθρον 3. Πασά τΐροσ^ορά θά συνοδεύηται ^πό τής αδείας τοΰ
  επιτηδεύματος τοΰ 5ρ γολάβου αυμ^ώνωςτώ8!.1Νόμω,ύπό τού προ¬
  βλεπομένου υπό τοΰ ιτερί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δημοσίων
  ϊργων Νόμου πιστςπιιητΐΑθίίκαί υπό γρχμματίου βίδχιοΰντο; την
  «Γς τι των δημθίίων ταμείον $ τής Τραπίζη-, Κρήτης ναταθεβιν,
  λόγω εγγυήσεως, είς χρήμΐτα ή όμ.ολογίθ'ς τής Τραπέζης Κρή¬
  της κατά την επί τής εκδόσεως των -ςιαν ποσ:ΰ ϊραχυών ί 000.
  Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λαδωσι μέρος κ;>ί άλλιδαπα
  συμμορΦθύμενοι πρ'ίς τάς διατάξεις τοΰ αερ· δημοπρασιών καί
  εκτελέσεως δημΐσιων Ιργωννόμου χαίλοιπούς τοΰ Κράτους.
  Άρθρον 4. Ή δημοπρασια ί;εξάγετοιι δτ,Λοαίως. Ό έίφρα-
  γισμένος φάχελλος, έν φ είναι έγΛίκλίΐαμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται ομού μετά των έν τώ άνωτέρψ άρθρφ μνηβθέντοιν εγγράφων
  εντί.ς δευτέρου Φαχελλου, δστις παραδίϊεται ίσφραγισΐλένος είς τόν
  πρόεδρον τής έχιτροπής συν.ίρΐιζοΰσης. Ό πρόεδρος άρ
  τούς φακέλλους κατά τάξιν τής ίγχειρισεώςτων, ακολούθως άπο-
  σφραγίζονται οί έξωτερικςί φάκε/.Λ2·, ή δέ ίπιτροτη σηαειοΤ ίφ'
  έχβσιου εσωτερικόν φαχίλλου περί/λείοντ3ς την έκάστ-υ φ
  ράν τό δνίμα αΰτο3 καί τόν αΰξοντ^ αριθμόν ·;οΰ ίξωτ-ριχ,οΰ φα-
  κέλλου κκΐ καταγράφει έν πρωτοκολ ω τα ίμπερΐ£·/όΐΛενα '^ατά τ:
  άρθρον 3 ίγγραφα. Έπειτα οί ίν τί) αιθούση τής σον.ϊριάσίω
  παρευρισκόμενοι άποσύρονται, ή δέ έπιτροπί] «ξελεγγουσα κατ'
  ιδίαν τα ίγγραφα άτοφασίζίΐ κατ'όνΐμα τού; είς :όν 5 α·(ωνΐσμόν
  πΛραδεκτέους σημειοΰσα τούς λόγους δι' ούς τυχόν θά άπέκλει»
  τίνα των μειοδοτών.
  "Αρθρον 5. Πασά κατά παράτασιν ;ών άρθρων ? 3 ΐϊί 4κροι-
  φορά ιϊναι άπαράδ*χ.Γος καί ίπίστρίφίται πρ:ς τόν 5~ ϊοντα ταύ
  την /ωρίς ν αν^ιχθί) ό πίρ'.λλ*ιΐι»ν αύτην φάχελλος.
  Μετα τόν ϊλίγχον των εγγράφων ή σ^.ε5ριασις άΓίίκίθ'.στατα
  ίκ νίου δημοσία, ό δέ πρόιϊρος άτοιφραγίζει τα των προσ?ορών
  δελτία κατά την άριθμητικην αυτών σειοαν, καταχω,;ίζε'. το περιε¬
  χόμενον αυτών έν τώ πρωτολίλλω Λ^ί ?νί<.η5^ττϊί τ μειβδότην τόνπροσφερόμενον νά ϊκτελέση τό έργον ε'ς τιμήν σ^(Α- ρ Άν πλείονϊςτύ.» ίιαγύΐ ίζομένων ήθελον προσίερχ, την αυτήν συμφερωτίραν πρισίνραν, ή Ξη,ιοπρασα ίπαναλα;Α5άνϊται κ>
  παρατείνεται επί ϊύο ώ.-;ς, ί ίι' έσφραγσ,Αίνων 7ί?:σφ:>ρών ϊ;α-
  γωνΐσμός μεταξύ των πρ^σϊνεγκόντων τάς αύιας σ>·μ5£ρωτϊΓα
  τιμάς. Αν δέ ιΰτοί τ^γχανωΐιν άπό.τεςτότε ίπανα/ αμδανετ^
  ή δημοπρασία καθ' όρ.σθησΐμέ.ην υπό -.ής ί-ιτρ ιτιή; ήμ-ραν, ήτις
  δέν δύναται να ΰ—3ρ6^ τ>,ν ?·εκ<τΐ5ν πέμπτην άτό τής πρωτης ϊημοπρασίας. Ή ϊιυτίρα αύ'τη δημίχρασια θα ή εγχυρΐς μονον έαν ό «ίς των δίαγωνιζομένον κάμ-ζ ελπτωσιν μεγαλιιτέραν τή; γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. "Αρθρον 6. Είς τούς κατά τόν !ι»γ(*νι»^.όν άκοτυχόντας ίπι- ττρέφονται τα λόγω εγγυήσεως κατατεθέντα χρήματα ή όμ,ολογία' ντός τριών ημερών άχό τ.ΐς ϊημοπρασίας τ Τ, ΐγγράφφ εΐδοποΐήσίΐ το3 προέδρου τής έζιτροπής πρός τοΰς δημοτίους ταμίας ή δΐΕυ- ^ντάς των καταστημάτων έν οίς κατετεθ/,σοτν. 'Άρθρ:; 7. Ό έργολάδ^ς ύ-όκειται είς τάς διατάςεις τοΰ περί ημοπρασιών χαί ίκτϊλέσεως ϊημοσίων ίργων &*' αριθ. 356 Νόιιου. Άρθρον 8. Τα πρακτικά τ^ς δημβπρασίας ύιΐόκειντα! είς την ρισιν τοθ επί :ής Δημ. Ασφαλείας καί Δημοσίαν Έργων Διο κΐΰντος Έπιτρόιτου ό'στις ίχει τό δικ'ίωμα, κατά το δίκοΰν αυτώ, νά «γκρΐντ^ ή1 μή αΰτά, χωρίς έ* τούτου ν' άποκτα ό τελευτβϊος μϊΐοδόχης ουδέν κατά τοϋ Δημοσίου δικαίωμα. Άρθρον 9. Ό προϋπολιγισμός, το τιμολόγιον καί οί 8ροι των συμφωνΐών εισίν ίκτεθειμένα είς τα γραφεΐα των άνω Νο- μαρχιών είς την ί'.χ «σιν των βουλομένω/ νά λάβωσι γνώσιν αΐτών. "Άρθρον 10. Τ· κηρύκειακαί Ιςοδα τοϋ συναφθη-ομενου συμ- λαίΐυ έπδαρύν;, ι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις :- 5 Ιουλίου 1912. Ό τί τής Δημοσία; Άβ^αλ*(»ς χαΐ Δημοσίων "Εργων Διοιχών Έπίτροπος Θ. ΛΙΜΠΡ1ΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 3303 » Λΐίκπ. 2600 Ο ΕΠΙ ΤΗ2 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει ο'τι: Έχτίθίται είς διαγωνισμόν μείοδοτικής δημοπρασίας κατά τα ^ό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχθΐντοΐ χαί υπό τού Δ!ε^θυν^ο3 των Δημοσίων Έργων θϊωρηθϊντα όρος β)μφωνιών τιμολόΐΐον καί προϋπολογισμόν ή σκιρρόστρωσις τμήμΐτος τής όϊιϋ Χανίων Καστέλλι Κισσάμου καί τροποτοί()- σις τής αυτής όδοδ παρά τόν Μακρϋν τοϊχον. Ά θίον 1. Τα Ιργα προυτολ'.γιζονται νατά την λεπτομερή είς το Λ1.3; των δραχ^ών 100000 περιλαμδανομένου τοΰ ποαοΰ των δρ. 4557 ϊι άτροοιτους ϊχιΐάνας έφ' ών οόδβν δι<ιαίωμϊ Ιχει ό ίργολάδος. Ή ίκιτΐωσις γενησεται επί τοίς εκατόν είς άκεραίας μονάδας. "Αρθρον 2 Ή δημουρασία «νεργηθήσβται έν ταίς £ίρα'ί -·"*"' Νομών Χ νίων, Ρίθ^μνης καί Ηρακλείου καί έν τβΤς Κΐτα- σ^υατι τώ» οίχιίων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί »σφραγΐστ"ν προσφορών υπό «πιτροπής προϊδρευομίνης 6τ.ό των οίκείων Γ>(3-
  μαρ-χών ή1 τ^ν άναπληρωτών αυτών των οίκεία-ν Προέίρων των
  Πρωτοϊιχών λΐί έ.ος μηχανικοϋ ή των άναιτληρωτών αυτών
  ώ; μελών την 10 Αύγΐύστου 1912 ημέραν Παρασκευήν καίώρ»ν
  10-12 π. μ.
  Άρθρον 3. Πάΐα προσφορά θά συνοδεύηται ύτό τής
  τοϋ 5π[τ■κ^ί8^ματος τοϋ έργολαδου συμφώνως τω 811
  υπό τοϋ προβλεπομένου ύπι> τοϋ περί δημοττρασιών καί
  σεως Δη^Α^σίων έργων Νίμου πιστοποιητιχοϋ χαί ΰιιό γραμμα"
  τί'υ βίόα'.ίΰντος την είς τι των δημοσίων ταμ«ίων ή τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης χαΕ»0εσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα τ) όμ:-
  λογιας τή; Τραπέζης Κρήτης, κατά την «τί τ*)ς εκδόσεως των
  ϊςιαν ποΐοθ ίραχμών 5000
  Είς τόν διαγωνισμόν ϊΰναναι νά λάβωσι μέρος χαί άλλοίαποί
  συ,ιμΐρφ ΰμβνοι πρό. τάς ϊιατάξεις τοθ περί δΐ)μοιΐρ«σιών και
  εκτελέσεως δημοσίων ίργνν νόμου καί λοιπους τοϋ Κράτους.
  "Δ-θρον 4. Ή δημοπρασί» διεςάγεται δημοαιως. Ο έσφρ*
  γισμί/ος φάκελλος, έν φ είναι έγχεΑλεισμένη ή προσφοιρά, τίθε¬
  ται όμίΰ μετα των έν τφ ανωτέρω χρ^ρψ μνησθέντων ίγγραφω*
  ίντός δευτέρου φακέλλου, δστις παραδίδετβκ έσφαγισμενος ί<ί τόν πρόεδρον τής ίπιτροπϊ]; συνεδριαζοΰσης. Ό προεδρος αριθ" μεΐ τούς φακ=Λλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως τω^, άκολού&ως «ποσφραγιζοντζι οί έξωτβρικοί φακελλοι, ή δέ «πιτροιιή 3ημ·ιβΓ ίφ' έχάστου ίσωτερΐ/,ού φαχέλλου πϊρι*λ«ιοντες την έκαίίί* ί:ρ;σ?:ραν τό ονομα αύτοϋ χαί τόν αΰςοντα άριθον τ*ΰ ΐ^'"" ριχοϋ φαχίλλου χαί καταγράφει έν πρωΐοχολλιρ τα εμπιριιχ5* μενά κατά το ά:θρον 3 ϊγγρ»·α. "Επειται οί ίν τ ί <1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ : .·: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  συνεδριάσεως παρευρισκίμενοι ακούονται, ή δέ ίπιτροπή έξϊ-
  λίγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφασίζεί κατ' ο ομα τςύς
  ίϊς τόν διαγωνισμόν παραδίκτέους σημειοΰσα τούς λόγοις δί'
  ούς τυχόν θά άπέκλεΐέ τίνα των μίΐοδοτών.
  Άρθρο» 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2,3*αί4 προ-
  σφορά είναι άπαράδεκτος καί ΐπίστρίφεται πρός τόν έ-τιδόντα
  ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή ό περικλείων αυτήν φάχίλλοε.
  ί;'' Μετά τόν Ιλεγχον των εγγράφων ή σ^εϊρίΐσις άαοχαθ.στά-
  ται έκ νέου δημοσία, ό δέ πρόεδρος άποσφραγίζϊΐ τα των προ-
  σφορών δελτία κατά την αριϊμητοΐ'ήν αυτών σειράν κ,ατα/ωρίζϊ:
  τό περ βχόμϊνον αυτών έν τώ πρα>το*όλλω καί άνα^ηρύττει τε-
  λευταΐον μειοδόιην προσφερόμ-νον νά εκτελέση τό έργον εί; τι¬
  μήν συμφερωτί'ραν.
  Άν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει τή.» αύ¬
  την συμφ«ρα»τέραν προσφοράν, ή δημοπρατ.α ίπαναλαμβάνεται
  χαί παρατείνεται επί δυο &?αί Ό δι' εσφραγισμέναι προΐφ3ρών
  διαγωνισμός μεταξύ των προΐβνϊ^κόντων τις αύτάς συ^φερωτέ-
  ρας τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άχόν;«ς τότΐ ΐπχναλαμ,δά-
  νεται ή δημοπραΐία καθ'όρυθησομένην υπό τ^ς έπιτροπή; ημέ¬
  ραν, ήτις δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην άπό τής
  πρώτης δημιοχρασίας. Ή δευτέρα αυτή δημοπραιία θά ·ζ ίγλυ-
  ρος μόνον εάν ό ιΐς των δΐϊγοϊνιζίμένιον κϊλτι Ικπ^ωσιν με /·α-
  λιτέραν τή,γείθμενων καΐά την πρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρθρον 6. Είς τούς κατά τό» διαγωνισμόν άποτυχόντας επι-
  στρίφονται τα λόγω έγγυήΐεως «α.ατεθίντα χρήματα, ηόμολο-
  γίαι ίν;ός τριών ημερών άπό τή"; δημοκρατίας τί) ίτγράίψ
  είδ:ποΐήσει τοΰ —ιοέδρου τής έπιτροπής πρός τιύς ίη4.οσιους
  ταμ;ας η δ:ίυθ«ντάς τύν καταστηα,άτων έν ιίς κϊΐϊτίθησαν.
  "Αρθρον 7. Ό έργολάόος ύπΟΛε.τϊί είς τάς διάταξις τιΰ
  περί δημοπρισ'.ών καί ί*τ5/έτβ<*ς δη^οΐίων Ιργιον ύπ' αριθ. 356 Νόμβυ. Άρθρινδ. Τα πρα<.τι«.ά τής δημοπρΐσία; !ιπ;χε:»ται είς τήτ ίγλρισίν τ.3 'πί χή<ς Δημισ α; Άσφαλε άς καί Δη^οσω^ Ερ¬ γων Διοιχοΰντβς Έπΐτρόπευ όστις Ιχε. τό δ.χΐίωμα, κατά τό δοκοθν αυτώ, νά ίγκρ.ίντφ τ] μή αύτά, χωρ!; έ* τούτου ν' ά~:- κτδ ό τελϊυταΤος μιιοϊί.ης ούϊϊν κατά τού Δη-.οσ.οιι ϊικαίω;χα. "Αρθρον 9. Ό προϋ'π^λογ.σμός, τί τιμολόγιον χαί οί όρ;ι των συμφωνιών ίίσιν ΐιΐτ*θείμέ.αείς τα γραίεϊι τώνάνω Ν^λαρ- χιών είς την ϊίάθίσιν των βουλομένων νά λά6 ^σ. γνώτιν αυτών. "Αρθρον 10. Τα χηρύ'.ΐια καί Ιςοδα τού σ^ναί^θη1Ο^^ιίν:υ συμδολαίου έπιβαρύνίυσι τόν Ιογολάβον. Έν Χανίοις τη 5 ΊοΛίοο 1912 Ό ΙτΙ τής Δημ, Άίφαλεία; χαί των Δημοσίων "Ερνων Δΐϋ*ώ' 'Επίτροκος Θ. Λ1ΜΠΡΙΤΗΣ Άριρ.Πρωτ. 3307 » Διε/ττ. 2605 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΨΑΛΕΓΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙϋΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡ-ΜΙΟΣ Διακηρύττίΐ δτι: ^ ΈκτΓ'εται είς διαγωνισμόν μ»ιοδοτικής ίημοπρββίας τα υπό τής ύπηρϊσίας των Δημοσ'ίχν έργων συντανθ:'ντ ς *»ι υπό τοΰ Δΐει*ί(υντοΰ των Δημΐβίων έρ^ιαν β'.ωρηθίντ^ς ορους συμφωνΐών τιμολόγι&ν και προΰ'τθΑογισμόν ή σλ ρυτρ..-; καί συνΐηρηυις τήτ όδοΰ Ήβα/ϊίίί'υ II ζ<3/ Κϊϊΐίλλίο^ κ^ί τή; Βΐΐκλαδώσεως Αρχανών. Άρθρον 1 Τα^Ιργα προθτολογ.'ζΐνται κ-/τ» ιήν /εΛΤομ--ρν ε*ς τιτών δημο.ίων ταμϊίων ή1 τής Τραπέζης Κρήτης
  κατάθβσιν λ:γω έγγιιήΐίως είς γρήμϊτα ή" ομίλογίβς τής Τρα-
  π·ζη; Κρήτας χα.ά την ί-ί τή*ς έ/.δάσβώς των αξίαν ποσουδροβν-
  μών 5500.
  Είς τόν όΐχγ^νΐαμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοϊαποΐ
  σϋμ'λορφούμβνθΐ πρός τϊς διατάξεις τοΰ περί δημοπρϊοιών κα'
  ίτελδσϊιος ϊηυιοσί'ϋ^ έργων ν4μι:υ και λοιπούς τοΰ Κράτους.
  "Αρθρίν 4. Ή ϊηΑΐπρϊ^ία δΐίςά 'ϊΐαι δημοσίοις. Ό ίτφραγι-
  μς φά, έν ώ είναι έγκς Ο εισμένη ή προσφορά, τίθεται
  ομού μ=τ» τώ^ ϊν ·;ώ αναιτέρφ άοθρφ μνησθέντων εγγράφων έντος
  δευτέρου ?ακέ·.λου, βστιςπΐραϊιϊίτα Ισφραγισμίνος είς τόν πρόε¬
  δρον τής έ-ΐ.τρ3Γ.ής συν&δρ αζ-ώαης. Ό πρόεϊρος άριθμεΤ τούς
  φϊκίλλους κατά τάξ ν τής ίγχείρίΐεώς των, ακολούθως άποσ-
  φραγίζοντ*ι οί ίξοτίρ:κοί ^ά^ε/,λοι, ή δέ έπιτοοπή σημιιοϊ ίφ'
  ίκάσιου εσωτερικόν" φακί'λλο^ πεοικλείοντος την εκάστου «ρο»-
  ίοράν τό 3/3ϋ< αύΐοθ' καί τόν ιυςοντα αριθμόν τοΰ ίξωτερικοθ φαχίλλου κιί Λαΐαγράφϊΐ έν τιοωΐοκόλλφ τα έμπείΐεχόμενα κατά τό τρβ~ον 3 Ιγγραφα. Κπειτα οί έν τί", αίθούστ; τή; συνεδριάσεως ;:αρε.ιριτ«.:>μϊ<α: άτίθσύρονται, ή ϊέ ΐπιτροΛή έξίλίγχουσα κατ' Ί5ιαι> τα Ιγ/ραψα άκο?3·;ίζ.ι <ατ' όνομα τούς είς τ:ν διαγωνισ¬ μόν πϊραδε<.τ5 υς σ/;μ?ιθ3σα τούς λίγους δι' οΰ'ς τυχϊν θά άπίκ- λϊΐ=. τίνα των μποδοτών. Άρθρον 5 Παΐα κατά παράτασιν των άρθρων 2 3 καί 4 π|3θσ- φορχ ίί^αι ά-ςα3ά4;~τος >·.αί ί.τ'σ;ρ:φεται πρός ι'ον ίτιιδόντα ταύτην
  χωρίς ν' ά,ίΐχ^ ό περΐλλΐια'ν αυτήν φά?ελλος.
  Μετά -.όν ίλΐγχον των ίγγράφων ή σΐίνεΐρίασις άποκαθίσ-
  ταταΐ έκ νέ υ ϊημίσία, ό δέ πρόϊϊρος άποσφραγίζίΐ τα των
  προσφορών δ-:λτία χατά την άριθ,ΑηΓΐκχν αυτών σειράν καταχω-
  ρίζει τό περιεχό^ίνον αύ:ών έν τω 7τρωτο».έλλω καί άνακηρύττει
  τελευταίον ι;ει;ϊόττ]ν τόν τ ροσφερομ«νο* νά ϊκτε^έστ^ τό ϊργον
  είς τ μην συυ.φερωτ{ραν.
  "Αν πλείονες τϋν δ;αγωνιζοϋένων ήίΐβλον προσφέρει την αυτήν
  συμφ^ρωτέριν «ρΐσφίραν ή δημοπρασία ΐπαναλαμδάνεται καί
  πα;α:5ίνετ^.ι ϊ^ί ϊύο ώρας ό ϊι' «σφραγισμένων πρρσφορών ϊία-
  γα>νίσμ:ς μ,ίτα^ύ τώ^ προσ*νε->κοντω; τίς αύτάς συμφερωτίρας
  τιμάς. Άν 55 οΰτοί τυγχά:ωσιν ά ;όντες τίτε έπαναμ^μβάνεΐαΐ ή
  ϊηΐΛοπρασία κ:0' ϊρυθη-ομένί-,ν ΐ>χο τής ί-ιτίθπής ημέραν ήτις
  δι·* *^ν^.τ2ι > α ^πϊ^βϊϊ την β/.άτην ■ηέμτ.την άπό τής πρώ ής
  ϊ^αοπριυίας
  II
  -ε^τίρα _ύτ>; δ/,μοπρααία θά ^ Ιγκυρος μόνον
  ίβν Ό είς τ£.ν ίΐίγωνιζο^ένΐίν κάμτ, Ικπ'ωσιν μεγαλειτέραν τής
  γβνομιέν.]ς *-τά την πρώτην ϊημ5πρα;ί»ν.
  Ά?θ>ον 6 Ε'.ς :;ΰ; Αα;α τ:^ 8ιαγι)νισ·όν ^ποτ^χόντα; έπισ-
  τρ:φονταί -.'■> λό·.ω ϊγνυ>ισΐ>>; /.ι:ατ;θ;ντα χρήματα, ή ό,Λθλογίαι
  ϊντΐ τριύ; . με ών άπό . γ( . ^ί'μ^πρασίας τή έγγράφφ ϊϊΐοπκή-
  σ=: ό3 -ρ·.:ΐρ(,υ τ'ς έ-!τρ;7-.ήζ πρός τοΰς ϊτμοσιους τα^ίίας ή
  δ:ΐ·Ί;ντ^ς των κα ϊ %',&' ω/ ϊι ο'ς χατετίθησαν.
  "Αρ ρ;ν 7 Ό '. ο'Λ'-ι ύπ^,ε.ται ;!; τάς ϊιατάςείς τού
  -ε?ί ο,Λΐ.τρ-ί'ώ< ίύ Ι' λί^^ω; δ^μίσίων ϊργοΐί ύπ'αριθ. 356 τοϋ ποσοθ των δ;αχμών 11 κβί 1ο/ιοο'{* ά*?03~τ^ς δαπανά. ^,-».-» έφ'ώνούϊίν δααίωμα ίχϋΐ ό ίργολαδϊς. Ή ί/.πνοΐΐις γενητε- "Αρ5ιρ:ν 8 Τα -τ,'ακ.τιχΐ τή; δημοπραίίας ΰπόκεινΐαι είς την Ι/κ: σιν τιί ΐπί τί; Λημοΐίας Ασφαλείας καί ΔημοοΪΜν "Ερ¬ γων Δ:; Χν"ν.ο; Έπίτροποο 6ΐτι; έχεΐ τό ϊιχαίωμα χατα το ϊ^χοΰ^ αύ~ω, νά ΐγ/ρίν/, ή μί; αύ.ά, 7.ω?κ *■*■ τούτου ν απο- χτ5 ό τ^)£^ταΤ;ς μίΐοϊότη-, ούϊέν χατ; τοϋ Δημοσίου ϊιχαΐωμα. Άρθρον 9. ' ,! προϋπολογισ,ΑΟς, τό τιμολόγιον χαί οί δροι των συμφ'υ/'ώ,· εϊτίν ί/τίθί ".ίνα είς τα γρ»φεΤα των άνω Νο- μαρ-χιύν είς την αάθεσιν των βουλομένων νά λαίωτι γνώ¬ σιν α. των. μ χ ρ ίτΕΐ τοίς εκατόν είς ά<*.&ραίας "Αρθρον 2. Ή ϊηο,'-πραΐία ένεργ/)9ήσ&ται έν ταΓ; ί'.ρχις ,λών Χανίων, Ρεθύμνης, κ-χί Ηρακλείου ι'.ι'ι ίν τοϊ- Κα: των ο':·ί.είων Νομαρχίώ^ δι' ίγίθάίων *~η ϊσφίαγ'σμί μρχ γίί φ πρεσφορώνόπό έπιτρίκής άΓβρτιζίμένης έν μίν τώ Ν;, ώ Χ - νίων παρά τού Προέόρου τ'ιν Έφετών ώ; Προ-.δΐ^ι» ή τι>ύ /'·■
  *λ>}ρωτο3αύτοϋ, τού Νομικοΰ Συμδούλου, τοϋΝ;μάρχοι» Χανίων,
  «νός Μϊτχανιχυΰ καί τοΰ Δημΐρχου Χανίων, ή των άναιληρ'Λ-
  5%©Ο
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  Λ ιϊ ...»
  |ί .*■
  "Αρθρον 10. Τα χηρύχεια καί ?ξ;3α τού
  σι»!· βολοίου έπιδβρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τή" 5 ΊοΛίουθϋ 1912.
  Ό επί τή*ς Δεμοσίας Άσφζ>« άς καί Δημοσίων
  Έργων 'Δ-οΐλών Έπίτροπος
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3305
  » Διεκττ. 2603
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη ότι:
  Έκτίδεται >ΐς διαγωνισμόν μεΐϋοΌτικής δημοπρ»σ·'βς κβτά
  τα ϋιΐό τής υπηρεσίας των Δΐμοσίων "Εργων συνταχθέντος
  /αί 6-ϊγο τοΒ Δι»υθυ·τοΰ τώ.» Δημοσίων "Εργων θεα.'ρηΊέν-
  τ«ς ό'ρους συμφωνιών τιμολόγιον καί προύαο" ογυμίν ή σκιρ¬
  ρόστρωσις τής όϊο3 Χανίων Αγυ 3; Άλιν.ιανςϋ.
  "Αρθρον 1. Τα εργα πρεϋ'π'λογίζονται κατά την λεπτομερή
  εκτίμησιν ι'ις τό ποσόν των ϊραχμΰν 50ί'00 περιλαμίβνΐμέν-υ
  τοϋ ποσοθ των δραχ. 737 ?(' άπροόπτουο δαπάνας έφ' ών βύδέν
  διμαίωμϊ έ'χει ό έργολάδ.ς. Ή Ι/.πτωσ ς γενησεται επί τοίς
  εκατόν είς άχερατας μονάδας.
  Άρθρον 2. Η δημοπρασία ενεργηθήσεται *ν τ»Τς εδραις
  των Νομών Χανίων Ρεθύμνης χαί Ηρακλείου χαί έν τοίς
  Καταστήμασι των οικείω ν Νΐμαρχιών ϊι' «"τγράφων καί ΐα^ρα·
  γισμίνβν προοφορών ΰιτο έπιτροπής «ρθ4δρευομένης υπό των
  οίχείων Νομαρχών ή των άναπληρωτών αυτών των οίκ«ίων
  Προέδρων των Πρωτοδιχών κα: ενός μηχανιχ,οΰ ή των αναπλη-
  ρωτών αύτοι! ώς μ*>ών την 1Ί Αΰγούστου 1912 ημέραν Τρί¬
  την καί ώραν 10—12 π. μ.
  "Αρθρον 3. Πασά προσφορά θά σονοδιόητβι υπο τής άϊείας
  τού1 επιτηδεύματος το3 έργο/ά6ου συμφώνως τώ 811 Νομώ υπό
  τοθ προβλεπομένου υπο τού περί δημοτ:ρ?σίών χ^ί εκτελέσεως
  Δημ. έργων Νομου πιστοποιητικοϋ χαί 5πό νραμματίςυ (!ϊ6αι-
  οθντος την εΓς τι των ϊημ^ίαιν ταμείων η τής Τροπέί'ης Κοήτης
  χαταθεσΐν, λόγψ εγγυήσεως, είς χρήμίτα ή ό,Λθλονίας τής Τρκ-
  ιιέζης Κρήτης, κατά την επί τής Ικίόσίώς των αξίαν ποσού
  ϊραχμών 2500.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά >ά6ωίΐ μερ'ί Χαι άλλοδαποί
  βυμμορφούμενοι νρός τάς δ;ατβξεΐς τοϋ περί Ϊημο*ρ5σ'ών χβί
  έκτβλέαίως δημοσίων Ιρ^ων νόμου κα'. λο.ιπυς τ:0 Κράτους.
  "Αρθρον 4. 'ίΐ ϊημοπρασίο ϊίίξάγΐτΛΐ δ^αο^^(ι.ς. Ό έίφρα-
  γισμ^νος φάχελλος, έν ψ είναι «γκ(χλ»'σμένη ή πρσσφορά, τίθεται
  όμοθ μ«τ« των «ν τω ανωτέρφ οϊρΟρΐΛ μνηΐθεντων έιγράφων
  έντός δευτέρου φακίλ/ου, οοτις ^α.-ϊδί^^ετϋί έσφραγΐσμέ^ος είς
  τόν Πρόεδρον τής Έπιτροπής σϋνείρ'αζςύσν.ς. Ό Π;όεδρος
  αριθμεΐ τους φ»κίλλους >ατά τάξιν τής ίνχίΐρίΐίώς των, ακο¬
  λούθως ίποσφραγίζονται οί έξωτερικοί φάχελλοΐ, ή 'ϊ ιΐπιτρςτή
  σημειοΤ έφ' έκαστ^υ έσωτίρικςΰ φα><5>λου περικλείοντος την
  εκάστου προσφίραν τό όνομα αύτοθ %αι ιόν αΰςονχο; άρ:θ>όν τοΰ
  ίξωτεριχοϋ φαΐιελλου καί χατα* ράφει έν ■κρα.'Τθχολ'Χω τα !μ~:ε-
  ρκχόμενα κατά τό άρθρον 3 ίγγ^βίθί. "Ειΐε;τα οί έν τή αι^ού-τ
  τής συνεδριάσεως παρευρ'.σχέμενει άποσύρονται, ή δέ ΐπι-ροτ.ή
  ίξελί'γχουσα κ»τ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποίασιΐ,ε! χ·ιτ' όνομα τού;
  εις τόν διαγωνισμόν ·Κ8ραϊε>.τίους σημειοθσα τούς λόγους δι* εδς
  τυχόν θά άπίκ^ειέτοα των μΕΐ^ϊοτών.
  Άρθρον 5. Πάσα χατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί Ί προ-
  σφορά είναι άπαράϊεΑτος χαί έπιστρεφ:;αι παίς χον έπι?ον α
  ταύτην χωμς ν' άνοιχθΐ ό περικλείων αύτΐ·ν φάχίλλος.
  Μετά τόν ίλεγχον των εγγράφων ή σ..ν€Ϊρίαεις άπςχαθίστλτΐί
  έκ νεου δημοσία, ό δέ Πρόεδ,Γος άπςσφραγίζίΐ τα των -ρίτίθ'ών
  δελτ^α κατά την άριθμητι>ήν αυτών σειράν, χατο,χωρ ζ«ι τό τ.ί -
  ριεχομ«νον αυτών «ν τω "ρωτοχόλλω χά! άνακηρυττίί τελΐΐ»·
  ταΓον μίΐοδότην τόν προσφερόμ€νον νϊ ίκτελί'στ, το ϊ-γον (%
  τιμήν συμφερωτ^ραν.
  Αν πλείονες των διαγων.ζοιενων τίθίλον προοφέρΐΐ την αυτήν
  συμφερωτίραν προσφαράν, ή δημοΐρασία ϊπαν^Άαμίανεται χαί
  «αρατϊΐνεται επί ϊύο ώρας ό δν' £σφριγισμέ·ων πρΐσφερδν 2:α
  γ«νιβ|ίνς μ»ταξϋ των προσενεγκόντων τάς αύτάς συμΐερωτέρας
  τΐ(*άς. Άν δέ οθτοι τυγχβνωσιν άποντες τότ« έ-α
  ή δημοπραπί* καθ* όρισθησίμέ.ΐν !)~.Ό τής επ τροκής ημέραν,
  ^τις ?έν δύναται νά δτιερβή την ϊεκάτην π.-μπ-ην άπε_τή; π;ώ-
  της ϊηΐΑοπρασ'ας. Ή δευτίρα αΰ'τη ίημ,οπραά, θά -γ, Ιγν.υρος
  μόνον εάν ό είς των ϊιαγωνιζομέ ών κάμτρ Ικττωσιν μεγαλει
  τέραν τής γβνίμέ τ,ς χατ* ην πρώτην ϊημοπρασίαν.
  "Αρθρον 6 Είς τού; *ατά τον ϊΐϊγωνισμον άτοτιιχέντας
  έχισ:ρέϊονι«ι τα λόγω έγγυήσϊοις νατατεθίντα χρτματχ, όμο-
  λογίαι έντός τριών ήμίρών ά-ο τής ϊηΐΑςπρ»σ;ας τί) έγγράφφ
  ε'ιϊοποιήσε: τοϋ ^ροέϊρίυ τής έπιτρο^ής πρΌς τεύς δημοσίους
  ταμ!ίς ή1 δΐί'^θυ τάς τβν καταστημάτων έν οίς χατετίθησαν.
  Άρθρον 7. Ό 1ρ-:ολά6ος ύπά>ιείτ»ι είς τάς διατάξεΐς το3
  περί ϊη!Αοπρα?ιών χα· έχτελεσδω; δ>-μοσίων ίρ-ών ύτ' αριθ.
  356 Νέμίΐ).
  "Αρθρον 8. Τα πρα;ΐΛΐχ« τής ;5ημοπρασία; ύπόκ·-ιντα; εί; την
  ϊγχριβι·· τού επί τής Δημ. Ασφαλώς κ*! -η;*· "Εργι«ν Δ:οΐ-
  κ?3τος Έπιτροπο·ο όστις εγ;ι τό διχαίιομα, κατά το δοκοΰν αΰ-φ,
  νά έγκρίνιτ, η μή βΰτά, χω,ί'. έκ τ:ΰτου ν αΐ5οχ,·.α ότεευ;βί:ς
  μεΐϊ?όι·ης :ύϊέν κϊτά τ:ΰ Δημοσίου ίι/.αίωΐί,α.
  "Αρθρον 9. Ό προϋ-ολογισμ^ι . το ΐΐμθΛίγιον καί ο! δροι
  των συμφωνιών ε'σιν έκτεβεΐμένα είς τα γραφεϊα των άνω Νο-
  μα,ρχιων είς την διάθεσιν τώϋ βοι»λο;^ν'*ν νά λάδωσί γνώ-ν
  αυτών.
  Άρθρον 10. Τα ν.ηρύ.εια καί Ιξοϊ.». τοϋ συναφθησομένου σ.^-
  βολα'ου έπΐδαρύνίυσι τόν εργολάβον
  Έν Χανίοις ιη 5 Ιουλίου 1912
  Ό ίίΐί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
  "Εαν Δ οΐκών ΈπιτροΛθς
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Άρι« Πρωτ. 3308
  * Α!£κπ. 2606
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ^.ιΙΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρύττη ι ο'τΐ'
  Έκτίθεται «Ίς ο·αγων!σμόν μι οϊοτι-
  χατά τα υπό τής ύπη3?σία, των Δ-μ,οσίων Έργων
  Βίντα κ*ί ΰτό το3 Διευθυντού -.ώ» Δημ-^σίων ϊρ {ών όεω
  δ'ρους συμφων ών τιΐΛθϊόγ.ον ναί "ρ,ϋχολϋγυμ ν ή σκυρρόστοα»·
  αίς τής όϊοΰ Β ολί Χαρά?ι Σ'.ίλας Γωτια , τμήμ-τίς τής αμα¬
  ξιτής όΒί0 Ρεθύμνης Xα^ίων.
  "Αρθρον 1. Τα ϊργ« πι5θϋπ9λογίζ:ντοι κα-ά τ>ν ή
  ΐκιίιιηίτιν είς τό ποσόν των ϊρ4"/μών 20,000 ρ
  τού ποσοί3 των δραχ.'ών 1"ί ΐι' άτ'θό^τ.ας δχ-.άνας έφ' ώ' ν·>'
  δέν δικαίω'^α έ'/ει ' ίϊγολάίος. Ή ϊ·τ:τ»αΐ;ς £ι ιτα: έ-ί ι;'·;
  έ ατόν ίΐς άχεραίΐς μΐ-ιάδας.
  "Α-θίον 2. Ή δϊΐμοτρτσ'α ΐνε--·-<η9ήσετ2ί έν τ^.Τς έ'ϊροπ; των Νομών Χ~.νίων, ΡεΟ'όμνη. και Ήρα".>εί:^ κίί έν τοίς Καΐατΐ ;
  Ι'βσι των οίχιίων Νομ?3·χ!ών ΐί' έγίράφων Ηαί ίσφραγισμ^"17
  ~ροίφ"ρών ΰ-5 έ-ίτρίπή;; πρδεϊρευομένης υπο των οιχείων Ν:-
  μϊρνών ί) ιών αναττληεωτών ο»ΰτΰν των οίκ&!ων ΕΊρηνοϊικ"ν
  χαιί ενός μιη-'ανιΐΌϋ ή1 των άνα-λ',ρ^-ών αυτών ώς μελων ~ι''
  12 Αΰγού:τ:υ 1912 ημέραν Κυριακήν ναίώοαν ?.—5 μ. μ·
  Ά'θρϊν 3. Ι12ία "ρο^φϊρί θά συνοδίύηται υπό τής αϊ=ι*ί
  το3 ί~ΐ'.ηϊ«άμϊ;ςΓ τί*3 έργ;>άδ-υ συμ-φώ ως τω 811 Νίμω ^""°
  τ:ϋ πίοδΑετο^έ ευ υπό το" περί Δν,μοποϊίίών κοί &χτε'λ£σε");
  ^/μοσίων εργω?εσιν, λόγω έγγυήσεΐνί·, βΐς χρήματα τ, όμοΊ ογίας ιίί_
  Τροπίζη; Κρή-ης ν.βτά την επί τής ϊχίοσΐώς των έξιαν τ.οοο^
  ίρ«-/:·ι<~ν 1000. Εις τ«ν δ·αν)>Ί"μόν ϊ^ναντα! νά λάίουι υ,έρ-.ζ :'αί
  σομμρ-φούμενν. ζΓός τάί δι«ταξί!ς τού ^ερΐ ίηα.ςπ
  ίχτε^ΕΤΓω; ?ηι/:σ·ί;ι ν ί}γο>ν νίμου καί λςιπούς τοϋ
  "ίρΛρ-)ν4. Ή δ.-μο-:ρ«:: ΐκξάγ'ίαιδτμοΐίως. Ο
  σ ίνο<- φαν|>,λ;ςι ;ν ώ 6!»α( έγν.εκλε!σα=νη ή ■πρ
  τους φαχελλους κ»τ* τάξιν τής εγχειρίσεως των, βχολουθί«>ί
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΓΝΗΣΕΩ2
  301
  τβι οί έξωτερικο'φαχβλλοι, ή ϊέ «πιτροπή σημιιοΤ
  «φ' εκάστου εσωτερικώ φ~ν.έ'λοα περιχλε.οντΐς τ*,ν
  α;;οσ«οραν τί ίνςμ» αυτού κ ι τόν βύ'ϊοντα αριθμόν τοΰ ές
  ρ>κοδ φακέλλου καί καταγραφή έν πρωτίχθλ^ω τα ι λ'ΐεριεχομ
  κ^τά τό άρθρον 3 Ιγνραφα Έποΐτα οί »ν ΐί) αιθούση τής συνε-
  οράσεως τΐαρευρισ'ΛΟμενα άποσύρονται, ή 2έ β'ΐι.τρο—ί- έξίλέ^·-
  χουσί κατ' ίϊΐβν τα Ιγγρα^οί άποίασίζη γχτ' δνομα τού- είς τόν
  διαγωνισμόν παραδενιτ'βας σ.ιμειου'σα τού; λόγοΛς δι' ς.ϊ), τυχόν
  6ά άπέκΗιέ τίνα τΰν με οδοτών.
  ΆρΘρ«ν 5. Π5;α Αα,ά παράβασιν των !ίρθρ(ύ> 2 3 «ΐί 4
  ιτροΓφερά είνα! άπ»ράδί/:τι: καί ίπΐτρέϊ'^ι πρός τον επ'.ϊόντα
  τιότη^ χω:1ς ν* άνοιχθτ, ο ιτερκλείων αυτήν φά/.ε>λος.
  Μ«τά τ&ν ελε χον των εγγράφων ή σανϊϊο'ασίς άπο'ΛαΘίστατ.*!
  έκ νέου ϊημοαία, ό δέ π,όεδρος άκοΐφρα-'ίζει τα των προσφορών
  ϊϊλτία Μτάτήν άριθμ/ΐτΐκη; αυτών σειράν, κα;α/ωριζειτό πεβι&χό-
  μενον αυτώ,/ έν τώ ·το τ^ίλλω καί άνακτΰττϋ τελευταίον
  μειςϊότην τόν προσφ'-ρί,.>νον νά έκτϊλέ:η τό Ι,.γον είς ή
  :ϊρτρ
  Άν πλείονες των δ.αγωνιζ· μένωκ ήθελον ■π:οσνίρί<. τί)ν αυτήν ^ραν ^ροσφ:ρ»ν, ή δή ιοπρασ'» ΐ'ανΐλαμβανεται κΐί παρατείνεται επί 36ο ώρας δ ?ι' εσφραγ,σμέ,ων πρ αφορών ϊια- γωνισμός μεταξΰ των πρ σενίγΛίντω, τις αότά, συο.φϊρα)-έρ2ς τιμάς. Άν δέ οδτοΐ τυγχά ώσιν Λπόνεες τό: έπαναλκ^δάνϊται ή ?ημοπρ.ισία κ?0' όιιαδτ,σομενην ΰτο τής ίτ.ιτρΐπής ή^ΐρ^ν, ήΊις δέν δύναται ά 6περ6τ, τ'ν 3ίκά·ην πεμ^τ^ν άπό τής πρωτης ίτ,μ πρασίας. Ή ϊευτΐ'ρα ϊύ'τ/] δηλθπρασα θ/ η Ιγχυρος ι»έν3ν εάν ό είς τδν δίίγωνιζομένων /άμ^) ε.».πτα>σίν μεγαλειτί^ϊν ιήί
  γινομένης κατά την πρωϊαν δ/,μοπρασίαν.
  "Αρθρον 0. Είς τ;ϋς λατά τόν δια ω ισμΐ; άιΐςτ^/όντίς ίπι-
  στρέφίνται τα λόγω έίγ^■>-£ως κατατϊΟ-^;' χ-.ή^Λτα, ή ό,Αθλο
  ^'.λι έν-ός τριών ί;μ5ρ·ίν άτό τή; 8ημο·τοασίις ιή ίγνρά?ψ ε;δ-!
  ποιήσει τιδ προέδρου τής -:·>.ιτροπής ποςς τ;ύς 3ημο^ί^·^ς ν» .ί«ς
  ή ϊιευθυντά, τώ.> κατασ η ιάτ όν ι; οί.» κ? 5^'ίησΛν.
  "Αρθρςν 7. Ό ΐ-,γολά6ο^ ύΐϊόκεΐι,αί εί: τάς Βιατάξεις το3 πε;ί
  δημ;πρααιων χ,Λί Ιχτελί^εω: δημΓσίι· »ϊργω ύπ'αριθ.356 Ν;»ΐ"υ.
  'Άρ^-ρ^ν 8. Τα πρακτι/.ά τϊ|ς δημοιτροσυ'ς ϋπόκεινται ε'ςτ-,ν
  έ'γτρισΐν τού Ιπίτής Δημ. 'Λίφα/εία: κ-ί Δημοσιαν "ι ργων
  Δκικοθν.ίς Έ—τρόπου ό'τϊΐ: Ιχει ιο ίι.,ιωαα, οτχ ιό ϊο ο;ν
  αΐ-ω, νά ΐγκΓίνΛ, ή μη αΐτ*, χωρίς «χ το^:ο^ ν' άπΐχτα ό *.ι·
  λ;ιτίΐος μίί.δοτης οΰδ&ν ,·α:ά τοϊί δημοσίου δι-'.αίωμ^.
  Άρθρον 9. Ο προϋ-ϊΛ:γισ,ΑΓ τί τϋϊλίγιον/αί οί ο'ρ-ΐ χον
  συμφωνίαν εισίν έχτεθε μ=να εις τα γραφβΐχ των άν<·> Νομαρ/'ώ·
  είς την δι·>ε·Γ3ΐν των β5ϋ'ομ·:'ων νά λάίωϊ' γνώσ ν αΐτω'.
  "Αρθρον 10. Τα κηρΰκ ·χ ν,αί Ιξοοα τΐ.' 3 να^Γ,σ>έν)υ σ,«,
  )ί ΐΐδϊρύνο-σι τόν έό
  των ο'κείων Νομαρχ ών δΓ ίγγρίφΐι>ν κα! ίτΦρα 'ΐσ-
  μί'νων -Τ3θ"φ5ρών υπό επιτροπήν πρ:ε!ρϊυομένης υπό τί3ν οί-
  κειων Νομτργών ή των άνατληρ οτΰν αΰ-.ών τώ« οΊΐ'ίων Ε·'ρη-
  ν^δικδΗ χχι ί·.θί μηχανίκοΰ ή των ά.'χιτληαωτω'ν αυτών ώς με-
  λ-Τ>ν την ΙΟΑύ/οΰστου 1912 ήμ'ίϊν Παΐϊσκευή; κ« ώραν
  ( 3 — 5 μ. μ.
  "Αοθοιν 3. Πάσα πβοσφιιά θά συνοίεΰηται υπό τής αδείας
  , το3 Ιιιιτη?εύμ'<τος τοϋ ΐρνολ»ίου συμφώνως τ<5 811ω Νόμφ υπό τοΒ ιτρο*λε«ομέιου υπό τοθ π«ρί δπΛοπρασιών καΐ ίκτ*- λέσ»»·>? ΔηΐΛίσίων Ι'ργων Νόμου πιστοπίΐηπκού %α υπό "ίραμ-
  υιατίου βΐβι>ιο3«τ3ς την !?ί τι των ϊηιιοσίων ταμείων ή τής
  Τραπέζης Κρήτης, κατάθίσ'ν λόγφ ένγυήσεωί *ίς χρήματα
  9) όιχο'Όγί'ϊί τή; Τραχέζι: Κοήτης κατά την επί τή- εκδόσεως
  των αξίαν ποσοΰ ίραχμϋν 750.
  Ι Είς τόν διαγωνισμόν ?ύ»ανται νά λάβωσι ιιέροί χ«ί άλλο-
  διποί σιιμΐΑορ?3ύμϊνοι πρ'ς τα; ίιατίξίΐς τοΰ πε?ί ϊηιιοπρα-
  σιί5ν καί Ιχτβλ^σΐως δηιοσ''ων ϊΐγων νό'Α-ιυ καί λοιπους
  " τού Κράτους.
  Ή δη'ΛΟ'-οασί'ΐ διεξάγβται ίημοσίως. Ό έσφοα',υμίνος φά-
  , χελλ-ς, ίν φ είνα' ·γχεκ^βισαίνη ή προσσφορά, τίθεται ομοΰ
  ] μετά των ίν τώ άνωτίρω άο^ρω μνη^θέντων εγγράφων εντός
  ' ?ευτ=3ου Φϊΐΐλλου, όστις τα?α?ίϊεται Ισφοαγΐσμίνος είς τόν
  ΐίοόεϊρον τ?ς ΙπίτροτΓής συνϊ*οι*ζο6σης. Ό πρόείεος βριθμεΐ
  ' τούί «ακέλ) ουί κατά ττν τά^ιν τής έγγειρ''σεώς των ακο'λοΰ-
  λ θωί άποιβριγίζονταί οί 'ξΜ'-'ρΐκοί φάχελλοι, ή ί· ϊπιτροιΐή ση-
  ΙλίΐοΤ έϋ Ι/77";υ Ιτω ε,ο «οΤ ΦΚί'λλου ΐΓΐιΐ*λϊ:οντος τή» βκαττο»
  ' τίροσφοοάν ->ο όνομχ οότιϋ κο! τόν «ίξοντα άοιθμϊν το3 ίξω-
  , τερ.ιΌϋ φϊί^λ'ου *α' καττν-άφίΐ ΐν πρωτο/όλλψ τα ίμπερι-
  * βγόμεν* *?τά το ΟΓ-Θ^ον 3 ϊνγοβφΐ. "Έ^αΐτα οί ίν τί αιθούση
  "τής σιινεϊοί ίσίως τ-ρΐυριτκό ιβνοι άπισύοοντϊΐ, ή ϊέ ίπκροπίϊ
  ' ί?«λίγγιυσα χατ1'ϊ'ΐν τα ϊγγρ-'φα άποφασίζιι κατ' όνομα τοΰς
  ' ε'ί τόν 5ιϊ 'ωνΐσμόν -αρϊ·-«τέΌι>ς πηιχ-ιο3σα τούς λόγους δί'
  ' ούς τυχόν θί άπέκλει^ τίνα τ'7>ν αειοδοτών.
  "Α;0ρον 5. Πάσα ναΐ^ παράβασιν των άρθρων 2, 3 κΐί 4
  ,' προτφοοά εί<α! άτΐί''ά?ε<τος νι-τ'ι ΐπιστρίφεταΐ ποό τόν ειΐιδοντα ταύτην -,'οο'ς ν' άνθ'χθϊ] *> -τβοικλ 'ων αότήν φάκελλος.
  ' Μετά τ:ν ϊλεγ-ζον των ΐγνϊίϊΜν ή συ βϊοίασις αχοκαθΐσ-
  ' ! ΐκ ν=Όι> Ιτ,-λονα, Ό ϊέ "τοό-ο·ο- άποσφραγίζιι τα των προ-
  ων ίελνα κ^τά την άο'θυυπτ'κιν αΙτΜν σε-ράν, καταγω-
  > ρίίΓβι τ5» "Ϊ5'ί70μενον 3ΰ-'Τ>Μ5ν τζ -ρωτοκόλλω και ανακηρύτ-'ει
  ! τβλευχβΤον ϋ.ε>ο85την τΐν πό ι^φΐοόμενον νά εκτελέση τό Ιργον
  ' είς τιμήν σ μΦβοωτέραν.
  Άν πλείϊνις τωνϊ'αγωνΐζομέ;ων ήθελον πΛοϊ*ίρει την βϋτήν
  Έν Χανί ις τη δ'Ι-υΜ'οο 1912.
  Ό ΐπί τ**ς. Δημοσίας >Αϊφα*ί«>.χς ω
  Έργων Διοικων Έ-.ίγ πος
  ' ' θ. ΛΙΜΠΡΙΪΗΣ
  ΆοιΟιλ. Πρωτ. 3309
  » Λιεχπ. 2007
  Ο ΕΠΙ ΊΗΣ ΔΗΜ')ΣΙΣ ΑΦΛΛ'Ινϊ ΚΛΙ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕϋίΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρΰττει ότι:
  Έ.<τίθ£Τβ( είς δια}ω,ϋμόν μ .οϊςτι ήί ίημίπρίυίΛς <^τα τα υπο τή. υπηρεσίαι, των Δημου.ων Εργων συ/ταχθΐν- τα; χαί υ~ο τβ3 Διε*>υν;ς3 των Λτ,μ.ο"·ι>ν ϊ.ργω/ θε&ρη-
  (*ίντΓς ό'ους σ,ιμφω ιω/ τιμολογιον καί π3.ΰτ;Λο·;ΐσμόν ή σ-ιρ-
  ρ:ατ <*>7.ς ι^'ματος τ^ς οδ 3 Άγ^υ Νι^ο ί^υ Ν;^π3 .€οις.
  Αρ^ρ;ν 1. Τα έ'ρ 3 ττ^'ϋπολογιΐ,^ντΐΐ κ~τ. τ^ν Κΐτ,ο^κοι
  «'τ.μνσ'.ν ε,ΐς τί τ-,.σον των δρ .χμών 15000 - ερ* αμδανο^^ν^υ
  τιϋ ..Ο5οΰ ·;ών ?ί">χ. 49 **■ β /ιοο δι' άτρο^ΐΓ'.^ς ϊ»1
  »->5«' ίικα ωμ» Ι-χε! ό ΐργι.ιδο;. Η ςκπτωσι, γ
  τοις έ-ακν ϊϊς ά/»ραΐ2ς μιναϊα,·
  " Αρθρον '2. Ή ίη,.οτρ«ί^ ένεργηθ',σίΤΛΐ ι ν ταίς έ?ραις των
  Νομϋν Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τίΤς Κατα·
  ί »« ών
  ΤΕ!
  ή δημοΐΓο-'σί-ί χαθ' 'ανιΰτ-ι-ν.*^,·* ϊπο τής ίπιτρο-ή; ήι*έρ»ν,
  ί ήτις δέ; ?'»---»' νά ύπεοδ' τν-ν δ κάτην πέι*—η; ϊπό τί!; πρωτης
  δηιιοτοασ-'ϊ-. Ή δευτέίί! 'ΐυ'-ο ?ημοτοαιίί Οά η ϊγ*υρος μόνον
  »ά<. δ είς τβν ϊΐ'Υωνιζίκ.'ν'.ιν κ-ίιη ΐΑΐίτβϊΐν ΐΑεγαλειτε'ραν τής γενομένης χ -ά τήχ πιτωττν ϊηαοτρασίβν. "Α?ΰρ>·' ■)· ΕΊ; τουςιιαΓϊ τόν ϊ αγωνβΆΟν άτοτ Ύ^ντϊς βπι-
  ί σΓθΡΦ^τϊ'. -ι λόγω Ιγνυίρεως Λΐ-.,.τίΊίντ^ γ-ή^ΐτϊ, τ) όμβλογιαι
  Ι Ιντΐ- Τ3 ών ήΛϊοών ά -ό -ί; δ»; υπο^σ α-, τ? έ 'ν3άφω 5ί?οιτοιήσ«ι
  | Τ"3 Πο^έ*-ο^ τ?; ί-ΐ'τοίτ'ςπ Ό; ούς Βηαοΐ·5,ς ταΑΐ'ας ή διεο-
  ? θυν-άτ τ. Ό έ,ιγ:>ά65ς ύπόλΐΐΐ'Τ! ε!ς τα; διντάξίΐς το3
  ! 3θΠ Νόμ^υ.
  | Άρθρον 8. Τι πραΛΤΐΛ* τής δί]α-πρασ!α; ύτ5«ΐντ ι ϊ'ς την
  $ έγκρισιν μ; :*ί τής ΔΓ.μ Άαφαλείϊς κ»ί Δ^μοσί-ν^ Έργων
  - =Ύ{ΐ τ" δικ-ίω ια, χατΐί τό οοκουν
  χ'οίίς ΐκ τούτου ν' ά-το/τα ό τε-
  ά τ-)ΰ ϊημίσίου 5 κ*ί
  ό'ροι τώ/ α^μ»ώνίώ/ ε;σ-ν ίχτε9ί:μίνα εις τϊ ΓραφιΤα των
  ά'νω Νομαρχιώ; είς την ίια,ίσιν των £>»υλομίνων νά
  γνώσιν αυτών.
  αύτω, ν ά ίγΛμνί, ή μή
  3Ο2
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι ,'
  "Αρθρον 10. Τα κηρύκε-.α καί ϊξοία τού συνίχφβηΐομένου
  συμβόλαιον 5πι6αρόνοιι<ΐι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τί 5 Ιουλίου 1912 Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας χ*ί Δημοσίιβν "Εργων Διοιχών Έιτίτροπος θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 15 » Λιεκττ. 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ Ή Έπιτοοπη της Κοινότητος Χανίων Λιδ^οσα· Ιπ' όψιι την άτό 30 Ί^υνίου 1912 δήλωσιν το3 Μιχ. Ίατρουδάκη, δι' ή-: δηλοί, ίτι ποοσφέρει πρός έκιχίσθωσιν τής άκοθήχης τής κάτωθι τοΰ Δημοτικόν Σχολιίου Τερσανα καί πρός τή^ θάλασσαν ετησίως δραγμΐί 350 κβί ΐτέρζν δήλωσιν τοϋ Ίωίννου Β. Γ<ΧΊ<χ)ά*.·η ά*ό 2 Ίο.ιλίου 1912, ϊι' ής τροσ- φ-ρει ούτος διά την αυτήν άτοθή<.η^ ίτητίως δραχμάς 375. Έπειδή διά την ΙχμίσΟ^ΐιν τής ετέρας άποθήχης ιή; έναντι τής ανωτέρω η τελευταία ττροσιρρά χρίνβται ώς τελείως άσΰμφο- ρος. Άκυροϊ τό πρακτιχόν τής κατά την 27 Ίουνίου έ. 'έ. ένίργη- θείσης πλκοδοτιχής δη·^οπρασίας. Όρίζϊΐ ή^έιοΐ', χατά την οποίαν ΐνεογηθήσίται Ιπαναλη- πτΐκή πλειοοοσία, την 18 ΊοαΧίο) 1912, ή-ίέΌαν Τίτάρτην καί ώρβν 10 — II π. μ ενώπιον τή; νθΛ'.μοι» 'Επιτροτής καϊ | έν τφ Νομαρχιακώ κατϊστημιπ, διά τί;ν έχμίσθωσιν των άνω- 5 τίρω 2 ΛΧίθηκών επί δόο |-η. άρχοαένης τίΐς Ινοικιάσβως από 1 Όκτωίρίου 1^12 έ*ως 30 Σεπτεαδοίρυ 1914, συμφώνως μέ «Ος ίν τη υπ' αριθ. 9 ε. Ι. διακηρύξιι ημών ά.·αφερίμίνους ο'ρους κοί συμφωνίας. Έν Χανίοις τί) 4 Ίςυλίου 1912. Τα Μίλη Γ. Ν. «Ι^ουρναράκης Ι. Μ. Λουγιάκης Καλούμεν τούς εΐρημένους >ατη^ορ5υμένους ίνα έμφ«νΐσθώσιν
  αύτοΐίροσώΐΓΒίς ενώπιον τού ά*ρί«τηρίου το3 Πρωτοδικείου Ήρα-
  κλίίου την 27 τοϊ5 μηνός Σ«πτεμ6οίου τοΰ ίτους 1912 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. Γνα διχασθώσιν ώς ύπαίτίοι τής έιιτε-
  θίίσης πράξεως, άλλως θέλουσι δικασθή έρήμην ο·»μφώνως τώ άο·
  Θρω407 τής Πίϊνική'ς Δικονοϋΐίίς, συγχ&νως δέ καλοΰμιν αυτοίς
  δ λάβωσι γνώσιν των εγγράφων τής οικογραφίας.
  Έν Ήρακλίίφ τξ 23 Μίίου 1922.
  Ό Είϊαγγελεύς
  Έ. Χλα-πουτάκιτς
  Οί κληθίντες μάρτυρβς
  Δημήτριος Ε. Δασκαλάκης κάτβικος Βίρδάρων Πεδιάίος
  "Εγγραφα
  Ή ύπ' άρ(θ. 130 τής 28 'θΑτωδπου 1911 Ιλθεσις το3
  Σταθμοΰ Αγ. Βασιλείου.
  Ή σχετικ^ Δίκογραφία
  Δημοσιευθήτω είς την Έιιίσημίν Εφημερίδα.
  "Εν *Ηραχ.λεί(ι> αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Έ. Χλαπουτάκης
  Ηρωτ. 5111
  » Διεκίτ. 3234
  •Εν "Ονόιιατι τοθ Βαΰιλέω^ των *
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπιιδή οί Μάρκος Φ. Χαρι^ότουλος καί Δημήτριος Κ. Σα-
  χουλάκης τέως κά:οικοι Ηρακλείου καί ή5η αγνώστου δ αμονής.
  Καττ,γοροονται ώς υπαίτιοι ότι υπό χοινοΰ συμφεροντος κινου-
  μινθι συναπεφάσισαν την έ τέλεσιν τής επομένης άξιοποίνου ιτρά-
  ξ«ως κιί έ'νεχα ταύτης συ»ομολογήσ<χντες ά,Λθΐδαίαν πρός αλλή¬ λους συνδρομήν ά:—ο τής 19—?3 Όκτωβο ου 1911 έχ προδί- σιως κατί'στρεψαν ενα 'λέδητα ΐκ γ_αλκού (κϊζάνι) βάρου; δί'κΐ οκάδων αξιας ίραχ. 40 εόρισκομ-νου έντος ή:ει-ιωμένης οΐ/.ίας τού Ιωάννου Παπαδάκη χίΐνλένης έν τώ χωμω Βαρδιρων Πι- δίάΒος καί ίνήκοντα είς τόν έκ τοΰ -/ιβρί:υ τούτου Δημήτριον Δαΐκα^άχ,ην άπο*όψΐντες ϊπό τοΰ ά'ω μέρους αύτοΰ εί; ίίψ;ς 0,10 έΛθΐτοσ'ών τοο Γαλλ *οΰ μέτρου καί μήκ^ς 1,90 τοΰ αύτοΰ μετρου, πρ;ς5νήσαντες ούτω είς την περιουσίαν τούτου ζτμίαν ίσην πρός την ειρημένην ϊςίαν τοί καταστραφί'νΐΌς λίδητος αυτού 'Χρή'Τθυ ή*η καταίΐανΐος καί ό'τί καΐά ιον αυ:όν τοπίν Λαί χρό¬ νον Ιλίδον ε'ι^ την κατοχήν των ΐκ τ.3 ε'ρ-μ-νου λέδητος χαλκόν 2 */» ό<άδων βάροος πβρ κόψαντες αυτόν διά ψαλίϊος, άςάς 8?-«χ. 10 άνή*οντα είς τόν ε'ιρηΛ=ν;ν Δημιήτρ^ν Δϊσκαλ^κην, έν γνώσει οιύτογνωμόνως καί άνευ τή; συγχ,αταθΐσίως τοϋ έχον¬ τος δικαίωμα είρημίνου ίδιοκτήμίιΐς όπως Ιχωσΐ τούτον παρα¬ νόμω; ώς ί*ιοκ:ησίαν των. Έπε,ιϊή τό άνό,Αημα τ-^το παοδλεπεται Χ5 τ* άρίρα 57, 421, 371, 093 τοθ Π.ινκοϋ Νό^ου, ζεται δέ ώς ιτλημμεληιχα. Έχί,ιδή οί κατηγορούμενοι ούτοι είναι άπαντες καί άγνοεϊται ό τόπος τής ϊιαμονής των. Ίδόντες καϊ τ' «ρθρα 405 καί 406 τής Πίΐνικη-ς Αριθ. Πρωτ. 5138 » ;Δι6κπ. 3256 Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των «ΕλλΛνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειϊή ή Χριστίνα Κορνελάχη τέως κάτοικος Ηρακλείου ήίγι αγνώστου διαμονής. ΚατηγορεΤται ώς 5παιτί« 8τι δίίλθο3σα πρό όκταβτ'αί έν νο- μίμφ γιίμω μετά τοΰ Μιχαήλ Ζ. Γροφανά/η κατοίκου Μισκη- νΐδς Ηρακλείου, μετά ϊύο ή τρ«ΐς μήνας άχό των γά|/α»ν των, έγκατέλειψε τελιίωί το3ιον καί παρίδη πολλάκις τή* περι τόν γάμον πίστην ερχομένην είς σαρκικήν συνάφΐΐ'χν μετά πολλών αλλων προσώτων ίν τοίς χαΐλαΐτυποίβις των *Ηρα<λ»Ιων καί άλ- λαχο3. Επ: ιδίΐ τό άνόμϊΐμα τουτο ιτοοδλέπεται καί τιμωριίται «πό τ' άρθρα 286,56 τοί Ποινικοΰ Νόμου, χαρϊκτηβίζεταί ίέ ώ; πληιιμέλπμα. Έχειδή ή κατηγορούμίνη αυτή είναι άποΰσα ά (■νοβτ'ται ό τό¬ πος τής διαμονήν της. Ίδόντες κϊΙ τ' άρθρα 405 *.ζ 405 τή; Ποινικήί Δ'.χονομί«. Καλοΰμιν την είρημ-νην κ»τ»ιγο3ουμ^νην ΙΊ>α ίμφανισθί «ύ-
  τοτροσώζως ίνώτιον τοΰ ά<ιοο3ίΤηοί·>υ τΐΰ Π 3 <>τ3Ϊ κείου Ηρα¬
  κλείου την 27 τού μη*ίς Σίπτεαδίίου τού ϊτου 191Ϊ ημέραν
  Πί'μττην χά! ώι*ν 8 π. μ. Γνα ϊΐλϊσθη έοηΜην σ^μ?ώνι*ς τώ
  ά;θρω 407 τής Ποινιχής Δικονομίας, συ·'χοόνως &
  ύή 6πως λάδτ; γνώσιν των εγγράφων τής διχογραφίας.
  Έν Ηρακλείω ^ 24 Μαίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς
  Έ. Χλαπουτάχης
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Μιχαήλ Ζ. Γρχφανά/ης κάτοι*. Ηρακλείου
  Μίχ«ήλ Κ. ΣηαΐΛνάκης » » Ένϋ»μοτάρχ,ης
  Κων>στο;ντΓνος Ζιρίβκης » »
  Εμμανουήλ Κρΐτσοτάκης » »
  Νικόλαος Πλακιωτάκης » »
  "Εγγραφαί
  Η Σχετική Μήνυσις
  Ή Σχ«τική Δικογροφία
  Δημίσ'«υθήτω είς ττν Επίσημον Εφημερίδα.
  Έν Ηρακλείω αΰθημερίν.
  Ό Είΐαγ^ελίύς
  Ε. Χλαπουτάχης
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ!
  Αριθ. Πρωτ. 1668
  » Διικπ. 991
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έ«·(ϊή ό Γεώργιος Μιχ. Λιγοξκγκάκ,ης γεννηθείς καί χ.α-
  τοικών είς Κίφαλά Άπβκορώνου χαί ήδη φυγόίικος κατηγορ»ϊται
  ώς ύπαίτιος τού 'ότι, την 30 "Απριλίου 1912 εξετέλεσε τάς
  εξής άξιοχοίνους πράζιΐς. 1) ΐΐσίδαλε παρα»όμως, χωρίς νά
  διαταράξη την κοινήν ειρήνην, έντός τής αϋλής τής έν Κεφαλα
  οΐί,ίας τής Αικατερίνης χήρας Κυριάχοο Γαϊτανί/,η καί έδιαι-
  οπραγησε κατ' αυτής, κτυπησας διά των χειρών τού είς την κε¬
  φαλήν της πρός τόν καρά τή αύλή τοϊχον τής οΐκ.ίας της, ΐυνάι*α
  δέ έξύδρισ,ί την τιμήν της, άποκαλε-ας αύτην «πουτάναν» καί
  2) κατά τόν αυτόν χρόνον είσίδαλ* παρανόμιος έντός τής αΰλής
  τής ίν τφ αύτφ χωρίω οίκ,ίας τής Χρυσάνθης συζύγαυ Στυλι-
  ανοϊί Κ. Γαϊτανάχη, παρακειμένης τη οίχία τής άνω είρημενης
  παθοΰσης καί ίβ.αιοπραγηΐί κατ' αυτής, ριψας αύτην χαμαί δι"
  ώθησεως των χειρών τού χαί διά λαχτίτμ,ΐτος καί προξίνήτας
  αυτώ έκ τής πτώσεως διάσΐισιν των Χϋλιακών τοιχωματων καί
  κάταγμα κβτ,ά την Τίλε-ιταίαν συνοστέωΐιν το3 κύκχυγος ('.ατά
  τό ιερόν όστοΰν) έξ'ώ' κακώΐίω^, ώ; μόνης ένεργού α'ιτ.ας,
  ένόσησιν αίίτν) καί άνίκανος πρός εργασίαν χατέί»τη *·«ρί τάς 25
  ημέρας.
  Έκειδή τό άνομημα τουτο προδλίπεται καί τιμωρεΐται άπό
  τα άρθρα 207, 308 έδ. 4 690 χαί 109 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμου,
  χοιρακτηρίζίται δι ώς πλημμίλημα.
  ΈΐΕίΐϊή ό κατηγορούμενος ςδΐος είναι απών καί αγνοεΐται
  ό τόπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ'άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν ίίρημένον κατηγορούμενον Γνα ϊμφανισθή αΰ
  τοπροσώπιρς έννπιον τοϋ ακροατήριον το3 Πρωτοδιχείου Σφακίων
  την 23 τοθ μηνός Αύγουσΐου το·3 ίτοος 1912 ήμ=.ραν Ιΐίμ
  «την καί ώραν 8 π. μ. 'ινα δικαοθή ώ; ΰπαίτιος τής ίκτεθείσης
  πράξεως, ά'λλως θέλει δικαισθτ} ίρήμτ,ν συμφώνως τώ άρ·}ρφ 407
  τής Ποινικής Δικονομίας συγχοόνιιβς δέ καΛοϋμε* αυτόν όπως
  λ«βΐ5 γνώσιν των ί^,γραφήν τής δικογραφίας.
  Έν Βάμφ ^ 15 Ιουλίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ι. Γενεράλης
  Ο{ κληθέντες μάρτυρες κατηγορίαν
  Χρυσ. σύζυγος Στυλ. Γαιτανάχη κάτοικος Κ*φίλα Άπ-κορώνου
  Αίκατερ. χήρα Κυ,ριάκου » » » »
  Δημήτρ. Άντ. Μουνταντωνάκης » » »
  Σταμάχ. Άναγν. Σταματάκης » » »
  "Ε γ γ ρ α φ α
  Ή υπό χρονολογίαν 1 Μαίου 1912 προφορική μήνυσις τής
  παρούσης, ή ΰ«ό χρονολογίαν 5 Μχίου 1912 ΙλΘί3ΐς τού ίαΐροδ
  Κωνσταντίνου Ζαχαριουδάιιη και όλόκληρος ή σχετικη δικογραφία.
  Δημςσιευθήτω έν τή Έπιβήμω Εφημερίδι.
  Έν Βάμφ αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  1. Γενεράλης
  άτήρισ* δύο αίίας άξίβς δραχμδν τβσσαράκοντα (40) ά,η
  σας *ίς την εϊρ>)^ένί]ν Έλένην Ν. ΙΙχτϊράί,ην διά νϊ τα
  ηχρανό^αις ώς ίδιοχτι,σίαν τού καί
  Καταϊικίζίΐ τόν κηρυχθένιτα Ινοχον κατηγορούμίνον Κω/στ.
  Δ. Πετρακην ί) Μιχελάιιην ξίς φ^Λα/ιισιν ενός Ιτους, είς απο¬
  ζημίωσιν υπέρ τής ποθούσης Ελένης χήρας Νικολά5^ Πατε-
  ράκη διά την άξ.αν τώ; κλαπεΐσύν δυ3 αίγων της δραχ. τ*σ-
  σαράχ,οντα (40) καί δι' Ιξοϊα ήνΐβραργιας αύτ/|ς έτερων ίραχ.
  δΐκα (10) ε'υπρακτέων κ«ΐ διά μηνιαίας αϋτο3 προσωπικής κρα¬
  τήσεως, είς ενός ϊτο^ς σΐέρησιν τώ^ πολιτικών αΰτοθ 2ικα:ω-
  μάτων μ,ετά την Ικτισιν τή; φυλακισεώς το;υ' και
  Έπιδίλλει είς βάρος αύτςϋ ύτίρ τού Δημοσίου τα Ιξ^δα τής
  ϊίκης ίκ δραχμών δώ?εκα κοί 20)ο, (12.20) είσιτρακτέων καί
  τούτων διά μηνιαίας προσωπικής ούτο3 κρατήσεως.
  "Εκρίθη άτεφαΐίσβη καί έδημοσιβΰθη έν Χανίοις τή 14 Ίοι>-
  , νίου 1912.
  Ό Προε?ρεύυ>ν
  : Μιλτ. Δασκαλάκης Ό Β. Γραμματέως
  Ε. Δ. Μπαρ,νιϊς
  "Οτι άκριδές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τή 25 Ίουνίου 1912
  Ό Β. Γραμματέως
  "■ Β. Π. Δαμιανάκης
  __Αριθ. Άποφ. 353
  Τό Δικαο*.τήοτον των έν Χανίοις Ηρωτοδικών
  Συγκίίμενον............................·........
  —υνεδριάσαν.....................................
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην τοΰ χατηγορουμένου Κωνστ. Δ. Πετράλη ή
  λ πρώην κατοίκου Ρόκας Κισσάμου καί ήδη αγνώστου
  Άριθμ. Πρωτ. 565
  » Διεχ,π. 379
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  Πρός τόν επί παοϊδάσει διατάξϊων το3 Έκλογ. Νβμου κατη-
  γορουμενον Σπύρ. Ψ^Iρο^δά*ην πρώην κάτοικον 11 σκοπής νυν δέ
  αγνώστου διαμονής.
  Κα/βϊσαι όπως ϊμφανισδί',ς αυτοπροσώπως την 25 τοΰ μηνός
  Αύγούστου τοϋ ετους Ι9ι2 ημέραν Σάδδατον καί ώ^αν 9 χ. μ.
  ενώπιον τοθ άκροατηρί^υ τού Είρηνοθικείου Ίερακέ'τρου πρός
  περαιτ=ρω συζτ,τησιν τής άξιοιοινο^ χράξϊοις τής άναφΐρομένης
  είς το κοινοποιηθέν ΰπ αριθ 85*/585 τ*1? ° Δεκ«μ6ριου 1910
  κατηγορητήριον μας άλλως θίλ&ις δικασθή έρήμην.
  Έν Ίεραπέτρψ τή 2 Ί«.,λίου 1912.
  Ό Δημ. Κατήγορος Ίίραΐίέτρου
  Ν. Τσίχλης
  Άρμόοιος δικασΐιχός κλητήρ παραγγέλλβται όπως έν αντίτυ¬
  πον τής παρούσης κλήσεως το'.χοκολλήαϊ) είς τό δηα.οσιωτ«ρον
  μέρος τοΰ χωρίου τοϋ χανηγορουμένου κ^Ι έ*τιρον είς την θύραν
  τοϋ Ειρηνεοικειου Ίίραπετρβα.
  ^|Έν Ίΐραπέτρφ αυθημερόν.
  Ό Δημ. Κατήγορος Ί
  Ν. Τσίχλης
  Αριθ. Πρωτ. 566
  380"
  ομονΐ|ς.
  Κηρΰσσει τούτον ίνοχον ό'τι ίν γνώσει αύτ?[νωμόνως /.αί άνευ
  τής συγκαταθίσίως τοΰ Ιχοντος δικαίωμα ίδ.οχτή ιονος Ιλαβεν
  •'ί την κατοχήν τολ ξίνα κινητα κτήαατα ήΈοι ό'τι την νο/τα
  ^ 16 — Π Σεπτεμδρίου 1911 έκ τής αϋλής τής χήρας Ν.
  τεράλη κειμίνης ιίς την αυνοικίαν Φαλελιανά Κισσά^ου,
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 40δκϊί '»06 τής Ποινινής Δαονομίας.
  Κΐλοϋαίν τόν επι παραδάΐει ϊιΐτάξεων τοΰ Έκλογ. Νόμβϋ
  κατηγορουμινον Κων. Άμαργιανά«.ην πρωην κάτίΐκον Πισκοπής
  Ίεραπέτρου καί ήδη άγνωστον δυμ:νής. ινα προσίλθη αυτοπρο¬
  σώπως την 25 Αύγούστου τοΰ Ιτους 1912 ήμιραν Σάββατον
  Ι καί ώ.α^ 9 π. μ. ενώπιον τού άκ.οοατηρίου τοΰ Διχαΐτηρίου τώ^
  ; έηαϋθα Είρηνοδκών πρός περαιτέρω τυζήτησιν τής ώς είρηται
  ^ξιοποίνου πράξεως τής αναί>ίρίμΐνης είς τό Κλητήριον Θίΐπισμϊ
  ημών ύπ' αριθ. 85ν»»6 χ1ίί ^ Δεκεμβριού 1910 άλλως θίλει
  ή έρήμην.
  Έν Ίεραπέτρω τη 2 Ιουλίου 1912.
  Ό Δημ. Κατή^ορος Ίεραπίτρίκ
  Ν. Τλη
  &ΟΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έ'τ€ρ3
  ίιχαΐτΐΛΟς κλη
  πον τής παρούτης κλήσεως
  μέρος τού χωίίου τού κατηγορουμ
  το3 άκροατηρίου τοΰ ΕίρηνοδικείΓΐ* Ίίρ
  Έν Ίεραπε'τρω αύθτ,μβρίν.
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Ν. Τσίχλης
  αριθ. Πρωτ. 563
  377
  Έν 'Ονόαιτι τον Βασιλέως των
  ΚΑΗΣΙΣ
  είς τ* κο νοποί^θίν ύτ ά-ίθ 923)849 τής 23 Ίουνίου 19" Ι
  Έν Ρ,θ'ύμντ, τί) 20 Ίουνί.ϋ 1912
  Ό Δηΐλέσι^ς Κατή^ορος
  Κ. ίϋεύρης
  Άρμόδιος οΊκαβτικος κληΕήρ Ιπιίοτω νομίμως την κορίν-α*
  πρός τ:ν κ. Είσ>γγελέα ϊιά χον κα6' ου αύτη.
  Έν Ρβθύμνιρ αύθΥί,Αβρόν.
  Ό Δη,ίόσ. Κ*τή ο ο;
  Κ. Πλεύρης
  τ,3 ΈχΛογ. Νί,λου
  ^ώην κάτ ικι>ν
  Αριθ. Πράξ. 263
  Ο ΑτΐΗΟ(ίΐί»ς Κατηγορος Ρο»;*ίτίκων
  Λ'νδ;ντες ϊιιϊ' οψί'. τα τ,ρΗρα 50 *»ί οί τ-0 ύπ' άριθ,α. 8)
  Σα'66ϊτ5ν α ώρα/ 9 π ια. Νίμίθβτ'κοο Δ'α-αγ;Αϊ>:ς τή- 'ίίΑΤΐλ-στικίίς ΈκιτρθΒής χΐί
  ίρος τί αρθρον 17 τοΰ ύπ' αριθ. 140 Νόμου.
  Τοοποπο.ίΰιΐϊν την Ιιζ' ίο-Η 2 ττίς 13 ΔϊΧΐμδί.ου 1912
  την 25 τίϋ μηνός
  854/ϊ55 "'ή*· 6 Λε-.ει,δρ'ου 1910 πρ3ς ν (Αίς. -αΛ
  ς
  Όρίζ μέν τ3"ον 'ά Δ',μοΐιχά Καταστήματα καί
  ά
  Πρός τόν 5-:! Τ3:α'ϊΐ€'.
  γορού^ενον Ρίώρ. Ι Μιχ .χ λ
  Ίερχτέρου, νυν δέ αγ.ώ:το;» ι
  ΚαλεΤσαι ό'-τως ίμφανυθ^ς
  Αύγούίτοο το3 Ι'-ου; 1912 ήα-ρ
  ενώπιον 10 3 αχρο2Γ.ρ'ο> τ;3 Ε:ρη^ο!Ί*ε'Όο Ί
  περαιτέρω συζί]τη:7.ν τής άξ:ο ^ίν5^ 7:,ί=:ξεο); τή;
  είς τόν ».θ!· ^π)ιη''έν όχ'
  χατηγορητήμον μϊς, άλλως < ελει^ δ *αΐ !ή «ρή,χην. Έν Ίεραπέτρω τ^ 2 Ίο^ίΐΐι 1912. Ό Δημ. Κατή-οοος Ίιο,πίτροο „ Έν Ρ^^'ί ^ραν τοΰ όμωνύο,ου Δήμου τ. ν Ι «αί 1Β Λί 'ετ~ν* Ιουλιο), τη»20 Αογο 5ΐου, ίην 3 και 17 ώίπτε ■βρίου, την .. ., . , . κ Τ' , ' .« 15 'θΛτοίρ'ίυ' -.ην ο κ,Μ 9 Ν^μβριθϋ, την 3x^17 ...^.?ς ^Μ^:^Ρ."?*·Ί-^τ*ί,Ζ*'*α''/ν™": Δεκε,αδρίου, 1912 1<θα δπά^νΜ. οί «γ;,™*. ^Ληιιοι Ρβυττ · κω', Αγ. Κων) ίν.υ, Ζ-υρ 'ί, Μουνδροις, Σίΐ ίυρων, Πϊ- λαιλύΐΜ'τυ γοι'ι Μα?να/ίω". 2) Έν 'Αί,ο ου -ό^ε'. έ*ραν τοί ο>ωνΆου Δηλοί» τ/;ν 5
  χαί 19 Ίουλου την 2 καί 13 Αύγοόστου, τν,ν 6 νχι 20 2ι)6,3·.:^
  την 4 <αϊ 18 Ό/.τωδ,ίου, τ^ν 1 καί 15 ι^οεαδρ',ΐυ. καί 20 Δε-'εμδρίου 1912 ένθα ύχάγοντ*· οί άγιο ιχοί Λί,,λίί Άρνυ- ρου^όλεω;. Άτολύ^ , Μυριοκεφάλω* καί Β. ανί.Λί5ων. 3) Έν Έίΐυκοτΐί) «δραν το3 ό,Αωνΰμΐο ΔήΓίου τη1 7 Κϊί21 '^^^Λίο^, την 4 ■/.«: 17 Αΐγβύστου, 7 Σϊτττί,Αίριου, την 6 "/«ι 20 Όκτωδρίοο, 3 Λαι 17 Ν^ϊμί^ιου, 8 χϊί 22 Δε.'.?μ6ρίο>
  1912 Ινθχ ί)-χγα>ναι αί αγρίτικ^ϊ Δ;/Λ3ΐ'^^ίι3Ί^^:ήςι Κοκ,-ϊ; ,
  Καίοτής χαί Άρκούδαινας.
  4) Εν Άτσιπί 'οολψ έί;ιχν τίύ όμωνύμιυ Δήμιυ την Ιί %οα
  ίς
  πον τής παι.ύ^η,- τ-ΐίχοκΐλλήση ε:ς το ϊ»(μ»τ'ώτε3-ν
  χωρυυ τού κϊτηγ-ρο·ομίνου χ· ι ε'τεροκ -ΐιχνολΛή
  ίϋραν τοθ Είρη/αδι/,εΐου 'Iείαπ5ΐρο^.
  Έν Ίίραπέτ.-ω αύίίημίρόν.
  Ο Δτ,μ Κα-ή ο-ι Ιί '-έτρ
  Ν. Τσίχλης
  •Εν Όνόαατι τ«ι7 Βαοιλϊως των Έλλιίνων
  Κ Λ
  II
  Σ 1 Σ
  ΙΙ,,ός τόν =-ιί πά,, ι βάσει δι-^ς-.ων >3Ζ Εκ/ο.·. Νο,αου <ι γορ2^^ιε·,ον Έ,ιμ. Χ. ΆνατοΜαΐτάλην /.αν ΐ^.ν' '.ρώ ,ν II ή 5 δ^ ο. :: ^1 είςτό ? /5β5 ίορητήριον μα;, ί,'ω, α %;!ς ; ^ Έν Ίΐρα-ίτρω τ?, '2 Ι; / >Ου
  Ο
  Άρμίδος 3.κ3υτι«ς
  πον τή;
  μίρος τ
  5 νο
  ψ μ ήμ η
  28 Ίουνιου, 11 >.α 2ο Α^γο^ΐττοΐ), 2^ Σ-.πιΐ^οιυ, 13 κ*ί
  25 ΌΛτωδρ ο;, 10 χά! 24 Ν * *6ρ; ι '5 και 29 Δεκεμδ ίου
  19'2 ενίία ΰτάγ'■τα: οί ίίγρονιχ ί Δή^οι Άτσιπ»πίύλου,
  ί Γ
  α Πρινέ καί Γίρανϊο^.
  ^"·μ· 5) Εν Μίτχΐ'ί 1
  Έν Ίίρ
  Άρ.θ.
  , /./, ιΐ;
  αύ!)ημίρον.
  μ. Κί;ηγ;·5ί Ίίριι-,.
  Ν- Ταιχλής
  Λ5ίχ· ο «>ς έν ανν
  ;■ * μ-.υ τη. 13 Ι3υ πυ, 10 .«24 Αΐγ ύστ-^, 15
  '^' —ει*βο'ου, 12/αΐ 23 Ο/,τ'οδ,οίου, 'ϊ/ και 23 ιΝ
  υ
  0 ;
  4 έ'τ
  εί; την
  Ό Λι-,ιι Κατήγ3,;ος Ίίρ
  ί»- Τσίχλης
  εσίΐα ο"; έ?·3αν τοΰ Ό ω υ^ου Δή-
  , .*ί ϊ^ Σε-
  ,, και 23 Νο,
  καί 28 Λϊλεμδ ·,Μ [912 έ,Ο'. Μ·(ύΐ',Λ οί «>ρ5τικ-/ϊ Δί.μοι
  Μίτοχίων, Γω Ιάί καί Άνω Β ίρ'αμςκέρου.
  Εχτίχτο,ις δέ όίκισι ούς.
  1) Έν τω ί·ο5-',ψ Αή.ω Αι ..^ϊ ;ας ν 9 α4 31 Ίβυ-
  λί ,, 1 Λ2Ϊ
  VI
  Αύγυστ^, οί 6 Σ ζ Εα.ίρ·3υ 1912.
  2) Έν τώ άγροτϋ-φ Δήμω Άνω Βαρβ'αμΐνέρω .ί;ν 2 Ίί.-
  λι^ 9 /. ΐ 23 Αΰγουστ.υ >>αί 13 Σ«-αίμ6ριου 1912.
  Δημ-σ-ευθήτω ό ο^ χα· ό'πω; ό Νομςς ορίζβι.
  Έν Ρ;υτ ι «ι; τ?( 6 Ί.υν^υ 1912
  Ο Δημοσίας Κί.Γ,γ^ρος
  Α. Παπΐδ κης
  τ. 5Ί3
  » Λ«κτ:. 479
  Έν Όνόιιατι τοθ 3α ίιλίοις· τώ ν 'ΕλλΓινων
  Λ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός τόν ί*ΐ π^ρ^νομω χ?ψί. ίοναμιτιδίς κΐτηγορούμεν3ν
  Ιωάννην Πετρα<ην χάτβ χ-ν Ρ.β^ν/,ς καί νϋν ά^ω7:^ 5,α. Καλεϊβαΐ όπως έμφοινισθής αυτοπροσώπως την 27 το3 μτ)νό; "Εκ τοϋ *Ε0νικοϊ? Ινπογοαόειυι;