92664

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Ιουλίου 1912— ΑΡΙΘ. 68
  ■Αριθ. Πρωτ. 2983
  188
  Ό Λβμάο^ης Ηρακλείου
  Λαβόντες ΰπ' όψιν
  1)Τήν 1*Ό χρονολογίαν 26 Απριλίου 1912 αήησιν τοϋ Πα-
  ναγιώτου Ξενάκη, κατοίχου Ηρακλείου. ίνοικυστοϋ των αίγια-
  λών τής νήσου Δίας, πρός έγ/ατάΐτασιν !χθ.ιοτροφείων.
  2)Τόύπ'άριθ. 11941 μισθωτήριον συμβόλαιον τοθ συμίό-
  λαιογράφου Ηρακλείου Αποστόλου Βαίουράχη.
  3) Την ύπ'άρι». 261)146 τής 31 Ίανουαρίου 1912 σχετι¬
  κήν —ιοκήρυξιν τοδ τβτε επί των Οικονομικαί Άνωτέ'ρου Διευ-
  Θυ<το0 Ιωάννου Ησυχάκη/ 8ημβσι«»θεΤσ«ν έν ιφ ϋπ αριθ. 6 φύλλφ τοθ Γ'. .τε-ύχους το3 1912 ΐί|ς Επισήμου Είηΐλεριδος καί 4) Τή*.«&χ5θνολο,γίαν 28 Ίουνίου 1912 έκθεσιν το3 Α' Γρα- φί«ς τ^ς Ν,ομαρχίσς Βϊϊΐλίίου Μετίξά, μεταβάντος, κατ'έν τολΐ,ν ήμιών, εί; την, ^ηοίϊα Δίαν, όπως όρίσχι τα σημεΤα των αΐγιαλών, έφ*.ών ίίναΐ ίυνατόν νά γίνωσιν έγκαταστάσεις ίχθυο- τροφείου. Χορηγόδμε* Ίίς χον ΐνοιχιαστήν των ί-ΐγιαλών τής νήσου Δίας Παναγιώτη» Ξενάκην τήν' άδειαν νά εγκαταστήση ίχθυοτροφεϊα, «—* των εξής σηιιιίων: 1) Είς,θεςιν'-Άκρωτήριον Στοορός 2) ■» » Άγρολιϊτά 3) » » Ποναγιά 4) » » Κακαί η 5) » » "Αγ. Γεώργιος ") » » Άκ^ωτί,ρΐίν Ρ ϊαρά "7) » » Πλατάν! 8) » » Μαθρο Μουρί 9) » » Μάρμβρα >0) » » ■ Σάλτος
  11) » » Άγκιναρα
  12) » » ι Αή»ι
  Αί ίγκαταστάβεις αύται θέλουσι γίνη «ίς τρόπον ώστε να μή
  παρακωλύωσι την προσορμισ:ν ιτλοίων καί λέμδων, όπ3υ, ίιπ-
  «Ρχόντίβν φυσιχών δ?μ«ν, δύναται νά γίνη ή τ5ια^^η προσ-
  :ρμησΐς. Είς ίχ,ΐϊνα 600 μιτρ. άιτό των ίγχαταίΐάΐίων τούτων,
  Τι"οι βπό των άνωτριο άνα^ερομίνων σημείων, απίγςρεύεται
  «ις πάντας, π ήν τοθ ένοιχιαστού. ή άλιεία *'ς την περιδρέ-
  '/.ουσΐν την νησιϊί θάλασίαν.
  Ο παραίάττ,ς τής άταγορεόσεως ταύτης θϊ τιμωρήταί, συμ¬
  φώνως ιφ ά'ρθρφ 16 τίς άνω ειρημένης προχηρυςεως, κατα
  το ίοθρον 448 το3 ΠθΜ*οϋ Ν5μ^^, όπερ Ιχει ούτως.
  «Όστις άλιεύει ε'ι« ΰδατα ό'που άλλος ίχει τό διχαίωμα ττίς
  ««λιείας, άνευ τής ά2ιίας τούτου, τιμΐιΐρείται επί χϊταμηνΰοει
  »τοΟ έχοντος τό δ.χ,ίϊίαιμα μέ φυλάκισιν τό πολυ ενός μηνός
  ι »ή με χρηυιατιχήν ποινήν τό πολυ δια*οσίω« δραχμΰν. Έαν ό
  ' ϊίνοχος μετεχερ'σίη φθοροιτοιά μέσα, ή εάν πλείονες εξήλθον
  »όμ:0, πρός τοιαύτην άθίμιτον άλίευσιν, χαταγινώσχεται τότε
  «φυλάκισις τό πολύ τριών μηνών ή χρημιτική ποινή τό πολΰ
  ϊπενταχοσίων δραχμών.
  »—Τα σκεύη τής άλιείας κ*ί τα ΐργαλιΤα των κλημμελη-
  σάντων δ<)μεύονται». Έν Ηρακλείω τί) 58 Ίουνίου 1912. Ό Νομάρχης "Ηρακλείου Στυλ. Γ. Φωιάκης Ό 'Υττογραμματεύς Γ. Μ«λε6υ(,ώτης Άκριβές αντίγραφον. Έν Ηρακλείω αυθημερόν Ό 'Υπ.γραμματεύς τής Νομαρχιας Ηρακλείου Γ. Μαλί δυζώτη ς ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ Περ ένιαυσίου προμηθείας άρτον διά τούς άνδρας '.ης ενταύθα φρουρας ΤΟ 2ον ΤΑΓΜ ΠΕΖΙΚΟΥ Διακηρύττει ότι Έκτίθεται είς μίΐοδοτικόν διαγωνισμόν ή ένιαύβιος προ- ιχγ^θειχ τοϋ αναγκαιούντος άρτου διά την φρουράν Ηρακλείου άο/ομένης άπό της 3ης Όκτωβρίου έ ϊ καί λήγουυα την 2αν Οκτωβρίου έλευσομένου ετους 1913. Ό Διαγωνισαός ούτος ενεργηθήσεται έν Ηρακλείω κα1 έν τοίς παρχπήγμασιν τού 2ου Τάγματος Πεζικοΰ κχτά την δωδεκάτην Αύγούστου ημέραν Κυριακήν κα'ι ώραν 10-12π.μ. υπό τοϋς έςίίς δρους καΐ συμφωνίας. 1) Οί βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν ύποχριοϋνται νά κατα¬ θέσωσι προηγουιιένω; Είς τό Ταμείον τοϋ 2ου Τάγματος ΙΙε- ζικοϋ λό,-ω έγγυοδοσίας δραχ. χτλίας ϊτιντακοσίας (1500; αίτινες θέλουσιν έπιστραφγ, είς τοϋς άποτι,χόντας κ*τά τόν διαγωνισμόν άαχ τώ πε'ρατι αύτοϋ. 2)'Οκατά.τόν διχγων-ιμόν άναδειχθησόμενος τελιυταΐος μ,ειοοίτηςΰπονρεοϋταιν'άν*μ6·'νοτήν επί τοϋ άποτίλίσματθί ϊύτοΰ απόφασιν τής "Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακν: /.αί Τχγμάνιων Πεζι«ϋ έν Κρήτη μή δικαιούμενος ν' άνα- λ,χΙίτΓ, την προσοοράν αΰτοΰ πρό της έκδόυιως καί τΫ,ς -ρος αύτοϋ κοινοποιήιεως τής αποφάσεως ταύτης.
  3Ο&
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ!
  3) Κοινοποιηθείσης της έγκριτικής διχταγής τής "Ανωτέρας
  Διοικήσεως χχτα τα κεχανονισμ,ένα τής ϋτρατιωτικής ύπη
  ρεσίας πρός τόν τελευταίον μειοδότην όφείλει ούτος νά. προ¬
  σέχη, πρός σύνταξιν τοϋ Ιργολχβικοΰ Συμβίλχίίο έντός 48
  ώρδν άπό της πρός αυτόν κοινοποιήσεως τής διαταγής. Μή
  προσερχόι«.ενος δέ κηρύσσεται ε*πτωτος τής έργολαβίας καί
  άπόλλυσι τό λόγω έγγυοδοσίας κχτχτεθειμ-'νον χρηματικόν
  ποσόν, δπερ περιέρχεται είς δφελος τοϋ Δημοσ.ου ανευ οικα-
  βτικής μεσολαβήσεως.
  4) Έν περιπτώσ:ι κχθ'ή'ν κηρυχθή εκπτωτος τής έργολαβίχς
  ό τελευταίας μειθδότης Τω προηγουμένφ ορω, ή Στρατιωτικαί
  ύπηρεσία δύναται νά προμηθευθή κατα τό δοκοϋν αύτω τόν
  άρτον ού ή προρ.ήθεια έξετέθη είς 8 αγωνισμόν επί κ.νδύνω
  αύτοϋ τούτου τοϋ μ,ειοδότου. είς βάρος τοΰ όποίου κχταλο-
  γίζεται διοικητικώς πασά επι πλέον διαφορά. τιμής, έφ' όσον
  ΰπερβαίνει αύτη τό λόγφ έγγυοοΌσίας κατχτεθέν και είς δφελος
  τοϋ δημοσίου περιελθόν χρηματικόν ποσόν,
  Ή διαφορα αύτη δηλουμένη ώς δημόσιον ετοδον Διαταγ7,
  τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφιλακής καί Ταγμάτων
  Πιζικοΰ είσπράττεται συμφώνος ταίς διατάξεσι τοϋ νόμου
  περι είσπράξιως των δημοσίων έσόδων.
  5) Τής ώς άνω καταβολής των δραχμών χιλίων πεντα-
  κοσίων(1500) δέν άπαλάσσονται καί οί μετά τόν διαγωνισμόν
  ΰποβάλκοντες εγγράφως προσφοράς μειοδόται, ϋποχρεούμενοι
  νά συνυποβάλωσι καί διπλότυπον άπόδειξ.ν τής Ταμια/.ής
  Έπιτροπ/ΐς βεβ*ιοΰσαν την είς τό άνω ταμείον κατάθεσιν
  τής λόγφ έγγυοδοσίας ωρισμένης ^ρηματικής ποσότητος" καί
  *4Ε 6) ΙΙϊσα προσφςρά τοϋ μίιοο'ότου μετά των διαγωνισμόν
  ύποβχλομ.ένη, είτε πρός την Ανωτέραν Διοίκησιν ίίτβ πρός
  τό 2ον Τάγμα, ίνα γίνγι δίκτή δέον νά ή κα,τά. πέντε επί
  των εκατόν τουλάχιστον επί έλαττον τόν υπό τοΰ τίλευταίου
  μ,ιιοδότου^ κατά. τόν διαγωνισμόν προσενεχήείσης, καί νά. συ¬
  νοδεύηται καί υπό τής άνωτε'ρω όριζομε'νης άποδίίξεως τής
  χρηματικής έγγι»οδοσίας.
  Οί λοιποί δροι συμφωνιών ιίσί κατατίθειμένοι έν τω γρα¬
  φείω ημών, Ινθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν αυτών.
  Τα κηρύκεια καί τα λοιπά τέλη έπιβαρύνουσι τόν τε¬
  λευταίον μειοδότην.
  Έν Ήρακλείψ τή 4 Ιουλίου 1911
  Τό Οικονομικόν Συμβούλιον
  ££. Κονταράτος
  Δ. Μάγκλαρης
  Ίιθΐωρήθη
  Ό Διοικητής ^τοϋ Τάγματος
  &. Κονταρα-ιος
  Δ Ι Α κΓΙΓΓϊ Ξ Ι Σ
  Περι «ρομπθέίας άρτον 4 διά τοΰς άνδρας της
  φρονράς Ρεϋύμνης.
  ΤΟ 2ον 1 ΑΓ
  VI
  Λ Ι1ΕΖΙΚΟΓ
  Διακηρυττιι ότι
  Έκτίθεται είς ρ.ειοδοτικόν διαγωνισμόν ή ένιαύσιος προ-
  μήθιια τοϋ αναγκαιούντος άρτου διά την φρουράν Ριθύμνης
  αρχομένης άπό τής 17 Νοεμβριού έ. ε. καί λήγουσαν την
  16 Νοεμβριού έλευσομένου ί'τους 1ϋ13.
  Ό διαγωνισμός ούτος ενεργηθήσεται έν Ήραχλιίφ μέν
  έν τοίς παραπήγμασι τοΰ 2ον Τάγματος Ιΐεζιχού ενώπιον
  τοΰ Οικονομίδου Ζυιιβουλίου τοϋ ά/ωνε'ρω Τάγματος, έν
  Ρεθύμνγ) δέ έν τώ Στρατώνι τού 1ου Λόχου ενώπιον τοϋ
  Διοικητοΰ τοΰ Λόχου τούτου την 19 Αυγούστου ημέραν
  Κυριακήν /.χ ώραν 10—12 π. μ. υπό τοϋς ίξής δρους
  καί συμφωνίας.
  1) Οί βονλομινοι ν* διαγωνισθώσιν ύποχρεοϋνται νά, κατα¬
  προηγουμένως είς τό Ταμείον τοΰ Λόχου έν 1'6-
  , ή τοϋ^ Γάγμχτο; έν Ηρακλείω λόγφ έγγυοοΌ-
  σίας δραχμάς 500, αΐτινες θέλουσιν έπιστραφή είς τοϋς
  άποτυχοντας κατά τόν διαγωνισμόν άμα τφ πέρατι αΰτοΰ.
  2) ^Ό κατά τόν διαγωνισμόν άναδειχθησόμενος τελίυ-
  ταϊος μειοδοτης ύποχρεοΰται ν' άνχμ,είνϊ) την ϊπ'ι'τοΰ άπο-
  τελέσμανος χΰτοϋ απόφασιν τής Άνωτίρκς Διοικήσεως Χω-
  ροφυλακής *αί Ταγμάτων Πεζικοϋ έν Κρήτγ) (χή δικαιού-
  μενος ν' άνχκχλέσν) τή προσφοράν αϋτοϋ πρό τής εκδό¬
  σεως κ,αί τής πρός αυτόν κοινοποιήσεως τής αποφάσεως
  ταύτης.
  3) Κοινοποιτ,θείσης τής έγκ,ριτική; ;δι»ταγής κατά τα
  κεκανονισμένα τής Στρατ.ωτικής υπηρεσίας πρός τόν τε¬
  λευταίον μειο8ότην όφείλει ούτος >ά προσέλθη πρόΓ σύν¬
  ταξιν τού έργολχβικοΰ Συμβολχίου έντός 48 ώρών άπό
  τής πρός αυτόν κοινοποιήσεως τής διαταγής' (/ή προσ-
  ερχόμενος δέ κηρύσσεται Ικπτωτος τής ίργολαβίας καί άπόλ¬
  λυσι τό λόγφ έγγυοδοσίας κατατεθειμένον χρημαιικόν ποσόν,
  όπερ περιέρχεται είς δφελος τοϋ Δημοσίου άνευ δικαστικής
  μεσολαβήσεως.
  4) Έν περιπτώσει κχθ' ην κηρυχθή εκπτωτος τή; έργο-
  λαβίας, ό τελευταίος (/.ειοδοτης συμφώνως τω προηγουμενω
  δρφ, ή Στρατιωτική ΰπηρεσία δύναται νά προμηθευθή
  κατά τό δοκοϋν αύτω τόν άρτον, ούτινος ή προ^ήθεια
  έςετέθη είς διαγωνισμόν έ,τί κινδυνω*! αύτοϋ τούτου τοθ
  μειοδότου, είς βχρος τού όποίου χαταλογίζεται διοικητικώς
  πασά επί πλέον διαφορα τιμής, έφ' όσον ύπερβαίνει αύτη
  τό λόγφ έγγυοδοσίας κατατεθέν καί είς δφελος τοΰ δημο¬
  σίου περιελΰόν χρηματικόν ποσόν.
  'ίΐ διαφορχ αύτη δηλουμένη ώς δημόσιον Ισοδον διαταγχ
  τής Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής καί Ταγμάτων
  Ιΐεζικοΰ «ίσπράττεται συμφώνως ταίς διατάζισι των νομώ··
  περί είσπράξεως των δημοσίων έσόδων.
  5) Ττς ώς άνω καταβολής των δραχμών (500) οί»
  άπαλάσσονται /.αί οί υ.ί-χ :όν διαγωνισμόν ύποβάλλοννι,
  εγγράφως προσφοράς μειοδόται ϋποχρεού[Λενοι νά συνυπο·
  βαλωσι καί διπλότυπον απόδειξιν τής Ταμιακ,ής Έπιτροπήί
  βεβαιοΰσαν την είς τό άνω Ταμείον χατάθεσιν τής λόγω
  έγγυοδοσίας ωρισμένης χρηματικής ποσότητος καί
  6) Πασά προσφορα τοϋ μειοδότου μετά ,τόν διαγω¬
  νισμόν ύποβαλλομένης είτε πρός την ανωτέραν Διοϊκησ;.
  είτε πρός τό 2ον Ταγμα είτε πρός τόν Λόχον, ινα γί'Ό*
  δεκτή, δέον νά ή κχτά πέντε επί τοίς εκατόν τοΰλάχιστεν
  επί έλαττον τής υπό τοϋ τελευταίου μίΐοδότου, κατά τόν
  διαγωνισμόν προσενεχθείτης καί νά συνοδεύηται καί ^π6
  τής ανωτέρω οριζομένης έγγυοδοσίας.
  Οί λοιποί δροι συμφωνιών εισί κατατεθειμϊνοι έν τοίς γρ*"
  φείοις τοΰ Λόχου καί Τάγματος ένθχ οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν.
  Τα κηρύκεια κχί λοιπά τέλη έπιβχρύνουσι τόν τελιυ-
  ταίον μειοδότην.
  Έν Ήρχκλείφ τή 4 Ιουλίου 1912
  Τό Οικονομικόν Συμβούλιον
  3. Κονταράτος
  Δ. Μάγχλχρης
  Εθεωρήθη
  Ό Διοικητήί τοΰ Τάγματοί
  Ξ,. Κονταμάτος
  Άρθμ. Πρωτ. 105ο
  » Διεκπ. 457
  Ό ΑιίμαοχοςτοΟ ΑΓιιιου τΛς πόλεως Ρεθι>»»ντις
  11(;οκηρυσσει ο'τι,
  Έιΐτίθεται «ις ιτλει«δοτιιιήν ίημοπρασίαν έκμιββώίεως 9<« ^ βπο 1 2ίΐττει*6ρΐ9ν 1912 μεχρι τίλονος Αθγούϊτο» 1*^13 ·'^*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ
  σιον διάαττ,μα ό φίρίς τού κρίατος, δ φόρος τού σφα,είου, τό
  ϊικαίωμα των κρεμαστικών, πρός δι τό σφαγ.ϊον, καί ή ίς" : ό¬
  του κοπρος των σφαζομένων ζώω».
  "Αρθρον 1 'ΙΙ βημομρίσία ενεργηθήσεται μυστικτι δι' εγ¬
  γράφων καί εσφραγισμέναι προσφορών «ν Ρίθ^μντ; κιί έ» τώ Νο¬
  μαρχιακώ Καταστήματι την 28 Ιουλίου 1912 ημέραν Σιδ&ιτον
  καί ώραν 9—10 π. μ. ένώτιον Έπιτροπή; σ-ιγ<.εψ,ϊνης ί τού Νομαρχου Ρεθύμνης, ώς Προέδρου, τοϋ Δήμαρχον Ρ»θ.ιμνη; χαί τοδ Είρηνοδίιου Ρεθύμνης, ώς μελών, ή ενώπιον τώννομι- μων αυτών άναπληρωτών. "Αρβρον 2. Αί προσφοραί γίνονται επί τοΤς εκατόν *ι εις άχιραίας μοναίας, πρώτη ΪΙ προσφορά ίι' δαι»ς ίν γινει τούς φορους, τό ίικαιωμα των κρεμαστιχών, το σφαγεΤο* κ>ί τής ές
  αύτοΟ κόπρου όριζεται είς δραχμάς χρυαας δεκα γιλιαίας.
  "Αρθρον 3. Πίς πλειοϊότης ίνα -·ιν^ ίεκτ'ο; ίέον νά τροαα-
  γάγη γραμμάτιον καϊαθέσίω; %αρχ τώ ταμ·ίφ Ρίθομ-.ης, τή
  Τραπέζα Κρήτας, τχ) Τραττϊζ^ Ά&ηνών ή τω τα·α$ιω τού Δη-
  μου Ρεθύμνης λογφ εγγυήσεως δραχ. έττακοιιας πεντήκοντα
  (.750), Όφειλει προσέτι νχ προσΐ !ϊ~($ έγγυη:ή*, ζΰ τ3 ας.ό-
  χρεον κρίνιι ή έπιτροπη, δβτις θά πρθϊυπογράΦ;) τό πρΐ<.τι*όν τής πλειοϊοαία; καί το σ.»ναφ ΐηΐόμίνον τυμ&όλα'.ο·, ίΐναι δι ΰποχρεως δι'απάσας τάς ύπΐχ.ίώτες τού ΐνοικ αΐτοΰ άν?α ίικαιώματος ίια'ρέσειος ή ίιζησϊω;. Είς τού; άτοΐυχόντας χατά τ;ν διαγωνισμόν ίπυτραφήΐεται ιν:5; τριών ημερών άπο τής ίημοπρασίας ή κατατεθεΐσα εγγύησις. Άρθρον 4. Ή 3>ΐί*3-ρΐτια 8ίν »ίνα: Τϊλίΐω ι*ή, ώΐτε ίάν
  έντός βς ήμιρών «,το τή"; προσωοινής ».οιτα<.^ρώσ^ω; γίνγ-, νίϊ πρςσφορα 5 ο)3 τουλάχιστον επί πλ:ον τοϋ κατα την προσωρι¬ νήν κατακύρωσιν έκχλΐισΐηρυΐματ^ς ή δηΛοπρχσίχ έπαναλαμ- ίάνεται ενώπιον τής αυτής Έπιτροπής καί ό προκΐλίσας την νεαν ταύτην δημοπρασίαν άνακηρύσσεται τελευταίας πλιιο^ΐτης εάν κατά ταύτην δίν προσφιρϋή μειζιβν προΐφιρα τή; ντ' αύΐοϋ προσφερβείσης. Άρθρον ίι. Εάν δ τελευταΤος πλειοδότης αρνηθή νά ύπο- γράψϊ) το συναφθησόμβνον συμδίλϊΐίν τής τελ *ής ίγκρίσεως, το μέν κατατεθεισόμίνίν ύτ' α^τοϋ ώ; εγγύησιν ποίον κατχπι- «τει ι'ιςόφΐλίς το3 Δημηικοϋ Τ/μβο^, ό ίέ τεΜ^ταΐίς πλειο- δοτης καί ο έγγυητής αύΐοθ εισίν ύποχρε^ι ίπ<νχν:ι τ=ύ Δή,Αίυ ϊιά πασάν έκ νεας έκμισθώσίως ή καί απ' εΰΉΐς διαχϊ ρίσϊΐβ; ζημίαν επι ίλιττον τοϋ άρχιού μ;ΐ9α>Αατ3ς, χωρ'ι; νά Ιχωσιν
  ουδέν δικαίωμα επί τοΰ τυχόν πλεοναΐματ:ς.
  Άρθρον 6. ΤΌ δΐλαιωμα τής τίλΐ*ής ίγ*?ίσ*ως τ^ς πλειο-
  δοοίας ίπιφυλασσεται τω Δημοτικφ Σ^^.6^υλιω, ή τί} έπιτρίτΐ'.α
  αΰτίδ έκ τής ίγΛρίσεως ή ά*υρώσ5ΐ<>; των π?α<,τι·Αώ; τή; ορι¬ στικάς κατακυρώσεως ό τελιυταΤος πλει-.δό-.ης ούϊέν άποκτα λατά τού Δήμου διχαίωμα. "Αρθρον Τ. Ή αμοιβή τοϋ κήρ,ικος και τα σ^μ53λx ο ρχφΐ*.ά τέλη ^αρύνουσι τόν μισθωτήν. Αρθρον 8. Οί δροι υφ' ο'ύς γίνεται ή έκ,μίΐθωΐις καί οί φορολογικαί ίιατιμήσεις «ΐσί κατατεθϋμίϊα'. εί; τό γραφείον τή; Δημαρχιας Ρεθύμνης, εί; τΐ]ν διάθεσιν τώ* βουλόμενοι/ νά λχ- Βοισι γνώσιν αυτών. "Αρθρον 9, Εάν μέχριτής ενάρξεως τοϋ χρόνο,ι τής παρού¬ σης έκμισθώαΐι*ς δέν εγκριθή οριστικώς το πρικτι/.όν τή; τελι- κής δημοτρασίας δ Δήμ,ϊς βίλει 5ιά τώ» δημοτικήν είΐ,τρα«.τό- ρων ένεργη ττ.ν εΓσχραξιν τοϋ φόρου, καί την »ϊς τα βιίλίχ τού Δήμου καταχώρησιν των βίσπραχθησομένων μεχρι τής ημέρας 1ης υπογραφάς τοθ συμδϊλαίου ποσών, άτινχ θ* συμψη?ισθίσιν «Ϊ4 την πρώτην δοσιν τού [Μσθώματος άφ' ού προτέρον άφαιρε- θώσι 5 ο)ο δικαίωμα «ίσπρακτ6ρα>ν.
  Ούϊείς συμψηφιβμός δι' οιανδήποτε λήγον ί
  Έν Ρ.θύμν^ ττ^8 ΊουΛίου 1912.
  Ό Δήμορχος Ραθύμνης
  Χ. Βακογλάκης
  '_. Αριθ. Πρωτ. 1057
  ~ 45ο"
  Ό
  Ρεθύμνης
  $τι.
  είς πλιιοδβιικήν ίημοΐϊρβίίαν *α;β τάς
  τοΰ ύπ' άρ.θ. 356 Ν3μ3^ ή ΐί,μίιθωίίς το3 φόρια άγορχιτε·-
  λήσΐας κτηνών τοδ Λημου τής πόλίως Ριθ.μνης.
  Άρθρον 1. Ή ϊιαρχ,ειχ τής εκμισθώσεως ιίναι δι' εν Ιτος
  ήτοι απο 1 Σ.π;?.ι6ρ3υ 1912 μϊχρι. τίλους Αύγ5ίισΐου 1913.
  Άρθρον 2. Ή δημοπρϊσία ϊνέργηθή:ετα! φανερά έν τώ
  Νιιυρχιαχώ Κ^ταστήΐΑατι Ρίθύυινης ενώπιον Έιιιτροπής απο¬
  τελούμενης %.*. το3 Νψαοχΐυ Ρι&ύμνης ώ; Προέϊρου τοδ
  Είρηνίδικου Ρεθύμνης, τοϋ Δημάρχου Ρίθύμινης ώ; μ«λών
  ή των νομιμων αυτών άναττληρωτών την 23 Ιουλίου 1912
  ημέραν Δευτέραν χαί ώραν !ϋ—11 π. μ.
  Άρθρίν 3. 'ϋ ιιλειοοοσία δέν ίΐναι τ*λεΐυ»τιχή, ώστε εάν
  ϊντ:ς έ'ς ήαερών άκό τής χρονολογιας ταύτας γίν^ είς τόν Δή¬
  μαρχον νέ* κροΐφορά 5"/0 τουαχυ;ον επί πλίον τοϋ χαχά
  τη-» "ροσωρΐνην »α:αχ,ύ(,ω:ι< ίχπλτ,πτηρ ιάσμοτος ή ϊτ,μο- πραπα ίπαναλαμδανετϋ ίν<όπιον τής αυτής Έιΐιτροΐής καί έντο; 15 ημερών υπο τ:ύς αάτιύς όί.ους καί ό^τροχβλέσβς ττ;ν νέαν τούΐην δί]μ.οπραΐ αν ανα«ηρ^^σετα-. ό τελευταΐος πλειο- ϊότης εάν κατα ταύτην δέν προσφ.ρθή μειζων προσφορά τής ΰτϊ' ο,ύτοϋ προσφερθϊΐαης. Άρβρον 4. Ή πρώιη προσ^ορά χατά την ίημίπρασίαν ταύ¬ την όρίζεται είς ίραχμ^ς 200. Άρθρον. 5. Ιΐά; -χκζ οϊ:της ό^είλίΐ νά χαηθίΐτ] ·ΐς την Γράτίζαν Κρήτης ή ϊίς την Τράπεζαν Αθηνών ή είς τό Τϊμίϊον τοϋ Δίΐμου Ρίθύ,*νης ή είς τι Ταμιϊον Ρ»θύμνης πρό τής Δημοπρασ'.^ί λ:γφ εγγυήσεως ϊραχμάς 25. "Ομιλεί -ροσέτι νι π3οϊα|·άγτ( ίς-.οχρεων έγγυητήν, ου τό ά; όχρεων χρίν$ι η Έπιΐροιΐί) 3ϊΐ:ς θά προτυπθιράψις τό πρακπκον τής πλϊ:οί;σ α; κιί τ'ο σ,ι.ταχθησςμινθν συμίόλαιον είναι δ' ύχίχρεως ίι' άτ:σας τάς ΰιτοχρεώσΕΐς τού ίνειχιασ- τοϋ άίΐυ δΐλΐιώ,Λΐτθ; διαίρέΐβως ή διζήσΐως. Άρθρίν 6 Αί προσφοραί γινονται ϊ~ι τοΤ; έχατόν εις άχε- ραίχ; μονάδις. "Αρθρον 7. Είς τεν διαγωνΐα^ό ■ ίύ ανται νά λάβωσιν μικραί καί ά<λ:δαποί συιιμορφίύμίνοι πρός τι; διΐτάςιι; τοθ ΰπ' άρ.θ. 356 Νόμιου κ»ί πρός τού; λοιπού; τοϋ Κρατους. "Αρθρον 8. Έαν 5 τΐλυταίος πλΜοϊοτης αρνηθή νά υπογ¬ ράψη τ.ι μΐϊθωτήρ.ον συμβόλαιον ίντο; δύο ημερών από τής χ^νο7;5!η:ΐαΐς πρός αΰ 3ν τής τελικής ίγκρίσεω., τό μέν κα- τατ.εθΐΐμένθν ύπ' αύΐοά ποίον ώς Εγγύησις χαταπίπτει πρός όφιλος τοθ Δημοτ.χ,οϋ Ταμιιου ώ; τακτικόν δημοτιχόν ίσοϊον, είσπραττ^μενον ϊια γρΐμματιου π3ραλο6/5ς τ = ϋ Ταμίίου τ/,ς Δη,Αθΐρασιας Ρ^θνμνί],, ό δέ τελευταίας πλ»ιςδ:της χ^ί έγ- γυητής αύτοΰ ιίσίν άπίναντι τ>ϋ Δήμου ϋπεΐιθυνοι χαί ύποχ
  χριοι διΐ πϊΐαν αότο) έ* νέα; ίκμισθώ»»ως ή απ' ίύθείας
  διαχειρισιως ζημίιν ϊτιί^ϊττιν τίύ άρχ'.κιΰ μισθώματος -χω-
  ρίς νά Ιχωιιν :ΰ:οι ουδέν χατά το3 Δήυου δΐιηίωμα επί τοΰ
  τυχόν πλεονασματο;.
  Άρθρον 9. Το όΊχ,χίω,Αΐχ τή; τελικής ίγχρίΐίως ίπιφΛάσ-
  σιται τώ ΔημίΤ.κω Σ.ιμ5:;ι>/'ίω Ρεθύμνης ή τή ΈπιτρίπιΙα
  αύΐοϋ (λ τή; ίγκριτίω; δι ή άκυρώσεως τού προκτιχοϋ τής
  όριστική; κβτίκϋίώϊ.ως ό τελϊ^ταΐος πλειςίοτης ούϊέν κατα
  τί1"1 Δήμου άτοιιτα δΐιιιίωμα.
  "Αρθ,οιν 10. ΊΙ άΐΑ3ΐ6ή τοΰ ·Αήρυ«ς χαί τα συμδολβιογρα-
  φίχά τϊΛη ίιιιδαρΰνουτιν τον μισθωτήν.
  Άρθρον 11. Αί 5>3ρο^ο (·ς*αϊ ϊιχτιμηΐε··; καί οροι, ύΐ' ούς
  γινετϊΐ ή παρίύσα έχμήβαίσις εισί χα:α;ϊθειμίναι ιίς τό Γρα-
  φίΓοντή; Δημαρχιας εί; την ϊια'εΐκ των ϊίίιαφερομίνιιιν.
  Άρθρον 12. Εάν μέχρι τής ίναρςίιο; τοΰ χρόνου τής πα¬
  ρούσης 'ίκμ·σ>)ώτ£.ϋ; $-:ν ίχιι ίγχριβή οριστικώς το κρατικόν
  τή; τελαής ϊη,χο-ρασίας, ό Δή^ο; ΡίθύΛν_η; θέλιι δ:ά των
  δημοτι«.ών ίίσποκτόρων ένϊργό ΐην ,Γστρχςιν τ^ΰ φ3ρ3υ τούτου
  καί την *ίς τα δ.δλίχ τού Δήμου ■λχταχώ.οηϊιν τ·Τ>ν εϊϊπραχ-
  θησομένων μί-χρ. τί), υπογραφάς τοΰ Σ^ίολϊίοα ποσών άτινα
  θα συμψί;φ»θ^σιν εις τή< πίστην ϊό»ιν τοΰ μ'τίώΑατίς βφ ου προτέρον άφχιρίθ'οβι 5υ/ο 8'* δ*αί'θμα είστρϊκτόρων. Ούίϊί; συμψηφισμιίς ίι' οίο^5ήτ3τϊ λίγβν ί«ιτρϊπεταΐ. Έν Ρίθύμνη τή 8 Ιουλίου 1912 Ό Δήμαρχο; Ρεθύμνης Χ. Βακογλάκης
  <*■"■< ΕφΗΜΕΡΤΣ ΤΗΣ Αριθ. Πρωτ 1059 » Διεκιτ. 458 Ό Διίμαρχος χοϋ Δήμον τΛς πόλεως Ρεθύμνης Προχηρύσσει δ τ ι, Έκτίθϊτβι είς πλειοϊοτ·χτν δημοπρασίαν, χατά τά<ς διάταξις τοΰ ύπ' αριθ. 356Νόμου, ή έκμίσθωσις το3 φίρου ζυγίου το3 Δή- μου τής πόλεως Ρεθύμντ,ς. "Αρθρον 1. Ή διάρκεΐα τής εκμισθώσεως ίτετϊΐ μβ»οετής ήτοι ά*ό 1η: ΣΕπτεμιίρίου 1912 μεχρι τέλθΛς Αΰγούστου 191 ^. Άρθρον 2. Ή δημθπρϊσίΐ ΐνεργηθήσετβι μυστιχή δι' εγγρά¬ φων καί (σφ3αγισμ=νων προσφορών έν Ρεθ.)|Ανγ) καί εν τώ Νο- μβρχιαχω Καταστήματι ενώπιον ΈΐΓΐτροπήι; αΛθτελουμίνης «κ τοθ Νομάρχου Ρεθύμνης, ώς Προίδρο.), τοΰ Προέϊροκ των Πρω- τοϊικών Ριθΰμνης καί τού Δημάρχθυ Ρεθύμνης, ώς μϊλώ'ν, τ) ενώπιον των νομίμων αυτών άναπληρω-ών την 28 Ίουλίίυ 1912 ήμέΌαν Σάββατον *.α &ραν 10—11 π. μ. Άρθρον 3. ΊΙ δηι»οχρασία δεν είναι τ()ει<«>τ'κή, ώΊτβ ίάν
  έντός εξ ημερών άπό τής χρονολογιας ταύτης γίνη είς τόν Δή¬
  μαρχον νέα προσφορά 5 3)ο τουλάχιστον ίπΐ πλέον το3 κατά την
  προσωρινήν κατακύρωσιν ίχπλ'ιττηίιάτμΐίτος, ή δηα»πρϊτί* Ικλ·
  ναλαμδάνεται ενώπιον τής αΐτής Έτιτροπί!;, κνί έντός 15ήαε-
  ρών υπό τούς αύτοΰς δρους, χοΐ ο προκαλίσας την νέαν ταύτην
  δημοπρασίαν άνακηρόστίται τελευταϊος πλειοδότης «όν χατά ιαΐ-
  την ϊέν προσφερθΐ, μείζων προστορά τής ϋπ* αΰτιθ προσφειθείσης.
  Άρθρον 4. Η πρώτη πρ;σφορά κατά την δημοπρασίαν ταύ¬
  την όρίζετά' δρα-χ. 20,000.
  Άρθρον 5. Πϊ: πλ» ο?ότης ίφείλει νά >«ταθ5ΐη είς τ>νΤρά¬
  πεζαν ΚρήΐΠί. ή *Ίς την Τεάπ«ζαν Αθηνών, ί) είς τό ΤαιιεΓον
  τοθ Δήμου Ρ.θύμνης, ή είς τό ΤαμεΤον Ρεθύμνης, πρό τή;
  δημοπρασίαν λόγω ίγγυήτιως δραχ. χιλίας (1000). Όφείλει δέ
  προσέτι νά προσαγάγη άξιό-χοιων ίγγυητήν, (-ΰ τό άξιόχοεων κρί·
  νει ή ΈΐΓΐτρηιή, όστις θά προσυχονοάψ·/) τό ποαχτικόν τής πλειο-
  ϊοσιας καί τό συναφθησόμενον συμίόλαιον, ίΐκαι δ' ΰ*ά"χοεως ϊί'
  άπασος τας ύποχοεώσεις τού ίνο!κ'«στο3 άνευ δικ,αιώμΐτος διζή-
  σιως ή ϊιαΐραίσιως.
  "Άρθρον 6. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος
  χβί άλλοδαποί συμμορφο3α«νοι πρός τάς διατίξεις τοίί ΰπ' αριθ.
  356 Νόμου, αι! π;ός τ;ΰς λοΐπούς Νομους τοί3 Κράτους.
  "Αρθρον 7. Εάν δ πλίΐϊδίτης ό τελευταΤθζ άροηθη νά ύττο-
  γράψτβ τό μ·σ9ωτήρ'ον συμίάλ»ιον ίντός δύο ημερών άπό τής
  κοινοποιήσεως πρός αυτόν τής τελικήί ΐγκρίσεω τό ιιέν κ«τατε-
  θησόμενον ΰπ' αΰτ-<3 ποσόν ώς Εγγύησις καταπίπτιι πρός δ*ελος τοΰ Δημοτιχοΰ Τβμε'ου ώς τακτικόν ϊηιΐΐτοιόν ϊσοδον είσιτροιτ τόμενον διά -;ροιμματίου παραλαδής τού Ταμιείοο τής Δημαργίας Ρίθύμνης, ό ίέ τελευταΓος πλ«ίθϊότη« και έγγιιητής αυτού εισί» ΰιτεύθυνει άπεναντι τού Δήμου καί ύπόχρεοι διά πασάν αΰτοθ «κ νέας μισβώσεως ή άπ' εΰθείας διαχειρίσεως ζ^μ'αν βπί έλαττον τ:0 μισθώματος, χωρί; νά ένωσιν ούτοι οόϊέν δικαί^μα ίκ τοΰ τυγόν πλεονάσματος. "Αρθρον 8. Το διχα!ωΐΛα τής τελική; £νκ3·σεως Ιπΐφυλάϊ- σοται ιω Δτμοτιχώ Συμ6ουλ;ω Ρείύμνης ή τη Έπιτρ3-εία ούτο3. Έκ τής έγχρίΐκος δέ ή άχυρώΐϊως των πρακτικών τής ίριστιχής χαταχυρώσϊως ό τιλευτΐός πλίΐοδότης ού5 ν κατά τοΰ Δήμι,υ δκαίωμα άποχτα. Αρθρον 9. Η άμοιίή το3 κήρυχος *αί τα συμδολαΐογραφιχά τέλη ίΐτιβαρ'ηουσι τϊν μισθωτγ,ν. Αρδρον Κ). ΊΙ φορολΐγική διατία,ησΐς χαί οί όροι υφ' ου; γίνεται ή πα^οΰσα ίχμίαθωΐις «'σί χατατεθε'μέ»α είς τό Γραφείον της Δημαίχία; Ρεθύμντς είς την διάθεσιν των ^Λίμένων νά λαίωσι γνώσιν αΰτοΰ. Αρθρον 1 1. *Κά< μέχρ: τής ενάρξεως το·3 γοόνου τής παρού¬ σης εκμισθώσεως ϊίν Ιχΐι ίί*ρ·Λή όρυπκώς τβ ιτρα<τιχόν τής τελιχής δημοπρασί3ς, ο Δ/μος Ρΐ^ύανης θίλί' ΐιά των ϊτιαο κών εισίΐραχτόρων ένερ η την εΓτπραξιν τούτω1» κ*ί ττιν είς τα β.ίλια το3 Δημ^ϋ καταχώρηΐΐν των βϊσπίαγθητνΛίνω» μέγρ: τής ημέρας νής Υπογραφή; τοΰ σ^ίϋλΐ'ου ττΐίών, α'ΐντ θά συ ψηφΐσθουιν »ί; τ/,ν πρώτην δ=σ:ν χ0Ζ α σ^ώοιϊτος, ά?' οό πρί-ε ρον αφαιρίθώτι 5 °)ο διά δικαίωμα ε'ΐποαχτόοω^, ούϊεϊς άλλος συμψΓ,φιομίς 8(' οϊονδήποτ» λόγον έπιτρίΊιεται. Έν Ριθύμνχ! τή 8 Ιουλίου 1912. Ό Δήμαρχος Ρίθϋμνης Χ. Βακο,'λάκης ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ *Η Ένοριακίι Επιτροπεία τοβ.χωρΐβυ *Ατ<ίιποπούλου Δ η λο Τ β τ ι Έκτίθησιν είς φΐνίρϊτ^ ιιεΐοϊοτίκήν τίλϊΐωτ κ*ιν ϊημ«9«σ{«ν μφώ'ωί τρός τας ϊιΐτάξεις τοθ ΰπ' 6—* αριθ. 356 ΐΓϊρϊ 8ημΌ- πρασιών Νόμιυ. την κατασκευήν τοϊ ΤέΊιτλου «3 ίν τφ γωρίω Ασπιύλφ ίίοοί Νχού το3 Άγί υ ΈλιυΟερΙϊυ, "κατ-ά τό σγίϊΐον τό κατα-ίθεΐμένον ίν τψ γρχίέ'ω τίΐί "Ανωτίρΐχ: **3νορ. 3πιτροπείας τή"; Έπισ*οπιχϊ(ς πϊθΐφίρί'ας Ρσθυμννις καί Αυλο- ποτάμου. Αρθοον 1. Ήδίΐαοπίατία τελειωτιχή ιδία ίνεονηβήϊετβι «ν Ρίθύμνη κΐί έν τώ Γραφ'.ίω τί<ς Ανωτ. Ένβί. Έ«κτρβτείίς «νώιΐιον το3 θ5ο·5ΐλε"τάτου Έπ'σχόιτου Ρεθύιιν»)ί χ*1 'Αδλοΐίο- τάμου ή τοΰ νομίμου τιύτου άνχπΧηρωτοί Καΐ Τ<|ς Ενορ. *Βικ- τροπίίας τοΰ χωρίου Άτσίπο-τούλου την 29ην "Ιουλίου Ι. Ι. ημέ¬ ραν Κυριακήν κβί ώΌαν 10—12 π. μ. "Αοθρον 2. Πά; μειοΐότης, ίνα γίνη ϊϊκτός οίον να -πρβσα- ο γοαμιιάπον πυτοιτοιοΏν την εΓί τι Ταμείον το3 Δημοσίου ί τής Τοβπέζης Κρήτης κ*τάθ«σιν, λόγω χοηΛαιχής ίγγΐ'ήϊ*»*;, ϊραγιιών 300. "Αοθοον 3. Α! ποοϊίθρϊϊ γίνονταί «χ ξΰλου αέν κατ* αιτοκο- χήν, έ* πε'τρας δέ (ξεστή λιθίδομή) μ*.τά χω Αίτίων«ναγ>οφων,
  χορωνίίων κτλ χατά κυβικόν μέτρον.
  Άρδρον 4. Χρονικόν ϊιάηη^ί τρός ϊναοξινκαί ίπίπεράτωσιν
  το3 Ιργου όοίζεται εξάμηνον αρχόμενον έπο τί[ς ημέρας:τίΐς συν-
  τά:εΐι>ς το3 συιιβολϊίου, ίν ΰπί·5ηα.εοία δέ ό **χνίτη« δπΟΜΐτα!
  είς ποινχήν ρήτραν ύττέρ τοϋ Ταμείου τήί Ένορίϊκής Έ*ΐτρο-
  χείας Άτσιποπούλιυ δραχυιών 10 χϊ"' ίιιδίστην ήαέραν.
  Άρθρον 5. Τό γοηιιατι/ον ποσόν θά π4ρα?ί?εταί *{ς χον τε-
  χκίτην υπό τής ρηθείτης Έπ'.τροπίίχς αναλόγως τί|; πβοόίίιττής
  εργασίας.
  "Αοθρον 6. Τό */„ τ?ίς 8λης άς'ας το3 Ιργου 9ά κρατηθίΐ καί
  θ'αποδοθή αύτω μετά την συμπλήρωσιν ίτους άπό τής συντάξεως
  χο" συμ$ολαίου.
  "Αιθρ-ν 7. Ό τελίυταΓος μιιοϊότης δ»είλει ίντ-ος 3 ήβερών
  άιό τής ΐγχοίσεω; τί)ς μειοδοσίας να χροαέΧϋη Λοος σύνταξιν
  τού συμβολαίου, άλλιβς κηρΰττεται Ιχπτωτος Καί δπόχειται ·ΐς
  τας νομίμους συνεπείας.
  "Αϊθίον 8. Κιτά την σύντϊξιν τοΐ συιιβοΧαίου' ϊέο* ν» ϊχ^
  κα' οξιόχρεων 'γγυητήν, άνευ τοΚόποίουθά ί?ν*ι ά*αράϊβκτο«.
  "Αρθρον 9. Ό έογολάβος ύπόκειται είς τά< διατάξεΐί το3 ίτεοΐ δίΐιιοπραΐιών χ» ΐιιτελίσϊω; Διμισίύ'Ϊ5γ(*ν δτ* αριθ. 356 Νόαοο. Άοθρον 10. Είς τ;ύ; άποτυχόντας χατά την μειοϊβσίαν ^ιτι- στρεϊονταιτά λόγψΐ-ί-γυήσπος χαταΐεθίντχγοήμΐΐτ» 1ντο< 3 ήμί- ίών ατό τής ϊηα·3Τ5α«ϊς, τη ίγγοίϊω είδοποιήτίΐ τίς Έϊνορ. Έπιτρο*ϊί«ς Άτσιπ-οποΐλου Τ35ς τοΰς Δηαοιίους Τιμίας ι) Δι¬ ευθυντάς των ΚατΐστηΛάτ»ν, ί« οΓ; κατετέθησαν. "Αρδρον 11. Μετά τή« σύντίξν τού συιιδολαίοι» δ τεχ»ίτη« θά τταραλάίχ) τό σχέδιον, ουτίνος φωτοΥρΐφίϊ θά διτάρχη ίν με- γεθύνσεΐ είς τό ΣυμδολαΐογραϊϊΤον χαΐ ΰπογρεοίΐτατ κατά τήν άι» τοθ ??γου νά παραδώοτ] καί τοΰτί Ιν "Αρθρον 12. Τα πρΐχτίχά τής ίηΜθποασίβί &ιΓΟΚί!ντ*( εΐ« την ίγχρ:σΐν τής Ανωτ. Ένοο. Έτιτοοπείας Ρεθύμνης *)«« ϊχ«< το διχιίωμια χατά τό ϊοχ,οΰν αυτώ νά ίγχοίνβ ί} μή αΰτά λβμ- δίνουσα υτ'ϊψϊ' τό συι»ε'ίον τής Ένοο. Έτ'ιρθ—{ΐς χωί'ί ·* τούτου νά άποχτα δ τ·λ·«ταΤος μϊΐοδότης οόϊεν κ«ϊ ττΐς Επι¬ τροπείας διχιίωμα. Άοθρον 13. Τα χηοό<··.!ϊ χαί Ιξοϊ. τοΐ σ^νϊφθι]τ5:xένου συμ- ίίλαίου «πιβαρύνουσι τόν ίογολάβον. Έν Άτσι-οπβύλψ τί) 25 Ίουνίου 1912. Ή Ένοριχιιή Έτιτοοπίία Άτσιτοιτούλου Ό Πρόεδρος Τα Μίλη Μ. Ν. Σκορδύλλης Γ.'Μ. ΔΛίτζας Οίκονόμΐς Έλ.Η. Χαλ.ΐαίάχης Έκ τοϋ Εθνικον