92669

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/7/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΧ
  ίΙΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Η Ν Κ Ρ Η Τ Μ
  ΤΕΥλΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 16 Ιουλίου Ί912 — Άριβ. 69
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΟΙΚΗΣίΣ ΧΩΡΟΦΤΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΙΪΙΑΤΩΝ ΤΤΕΖΙΚΟΥ
  Δια τής ϋα' αρ:9. 1δ9 έ. έ. ήμίρηΐιας ίιαταγής τού χ.
  Ανώτερον Διοικηχού τής χωροφυλαιιης και Γαγματω* ίΐίζ',κ.οϋ
  ίν Κρήττβ, «κενεμηβη πανηγκρικος έπ^ινος πρός τους κατωτέρω
  χναφερομενους σιρατιωτικους τής χβροφ.ιλακής.
  'ΔνΟυπαστ. Κακουρβκιν Γεώργιον, διότι. «Κατωρβωΐε ία
  τής όςυίερκϊΐας τού καί τή, δραστηριότητος τού να τ»0β έ«ι
  τα ίχνη τού δολοφονου τβϋ ίσραηΜΕου Κοεν, να ουλΛαδι;; αυτόν
  καΐ να τον παραδώση εις τβς χείρας τής δικοιοσυνης».
  Χωροφ. Ξενακιν Ιωάννην, διότι: «Παραμένων ΐν τφ στρα-
  τώνι ύποσταβμου Σωκαρα και πληροφορηθεις ϊ». φωνής Οτι μω-
  αμεθανός τις έφονευ&ε 8(]<)εν τον Ι'πΕνωμίΐαο/ην διοικηπην τοϋ ύποοταβμου, όστις ειχε μεταβή μετ' αΛλου τινος χωρο^- λακος πρός παροχήν συνδρο,οής εις όιχ,αστικον κλητήρα βπισ- κευ5οντα κατβσχισ.ν περιουσίας τού ώς άνα> ίδιωτογ, πυροβο-
  ληταντος πραγμαίΐ αλλ'αστοχως καςα των στρατιωτικών τού¬
  των, δραξαμενος τ;ϋ ό'πΛθ^ τού έίραμ,εν Ιςω πρώς τον τόπον
  τοϋ υ-ΐίί.ΐ)£μενου εγΛΛημαΐος *λα μολΐς ε«,αμπτε τον τοϊχον τή»
  ο'ι,ιίας *6Λήθη «ς αποστίσεως 50 περιπου μέτρων δια
  ίΛου όπλου υπό τού ώς άκω ιίιωτοϋ κατα τβν
  «ξ ού τρ*ύμα:ος6έλίΐ νοσήσιι επί μήνα, ίκτος ,π
  «'Ωίαυιως δια τής ύπ' αριθ. 1»2 ίής 30 Ιουνιου
  ήμερησ.ας διαταγάς τοϋ κ. Άνωτέρου Διοικητοί τής χωροφ.)-
  Λακής και Ταγματων ΠεζΐΑου ίν Κρητη, «-ϊ^μηθη οποίος
  έπαινος είς τον πεςβν Ένωμαναρχην ^ηφαιιακην ΜιχΛηλ. οιοτι:
  «Διοικητης μεταβατικί^ αποσπασματο, τυγχάνων καί πληροφο-
  ρηθβις περι Λ.»6ο^ης χώραν βιαίας άπαγωγής νεανιδ^ς υπο
  Ήμμορίας ίνοπ<»ων, σπευΐας μίτ* των υπ' α^ιθν ανδρών ί.α- τϊθιωςϊ Τι,ΰ; ατίγω^ϊς εις α'γ/ωΐον κ,χΓίυθ-,νυ.ν τραπίντας »να*αΑαψας δι δι' ίύφοίύί *αι όςοίίρκίός ϊνεργε,ας το κρηΐ- ίύγετον τω/, συνε~Λα».<ί ένοπλως πρθλληθιΐς πρό; α^τ2^ς >·'.ί δια τής εϋϋαρσοΰς ϋ,αι γενναιας στασεω, α-ιτθϋ κιι τώ^ ανί-
  ρώ* ·τ«υ ίπ»τυχϊ την απϊυΛεΐίθερωσιν τής απαχθίΐσης».
  'ίίν Χανίοις ττ^ 8 Ιουλίου 19ί2
  (Έκτ<|ς Ανωτ. Διοικ. τής Χωρ5φ.ιλ:ϊ>·κ5ς)
  Αριθ. Πρωτ. 245___
  ^ * ΔΐεκτΤΓΐ 12 "
  ΙΙοόί; τΐιν ϊεβ. Νο ιαοχίαν Χανίων
  Κύριε Νοαάοχα
  ΛχΛοάνω την τιμί)ν οτα)ς γίρω εί; γνϋτιν υμών ότι
  ργ ρ ^ ;
  τΐΛοϋ τος ΧωροφυλΐΛης χ. Φχρου/γιου τ<ιν 22 τρέχοντος μηνός έν τοίς ό,τωρο,τωλίίοις 'λ'-, πίλΐχις Χχνίων ττχρε- τήρησα τα έπόμενα. Τα πλείστα εύρωμεν έν πλήρει τά¬ ξει καΐ κχθχριότητι. Έν τισιν εύρομεν καΐ έξχφανίσαμεν άρκετά άιτιδ.α κχι άγγούρια, ώς δντα ά<αταλλη)α διά την δημοσίαν κατανάλωσιν κχί τα όποϊα ώς όμολόγγ)σα.ν αύτοι οί κύριοι ταύτην είχον προωρισμένην διά ζώα. Κατα την ιδίαν επιθεώρησιν παρετηρήσαμεν έν τω οπωροπωλει'ω τοΰ Πενταράκο όπερ χρησιμεύει κ«ΐ ώς γα¬ λακτοπωλείον, δυο μεγαλα δοχεϊα γάλακτος όξενισμένου και κομμε'νου περΐ τάς 8 οκάδας, όπερ έτοιμάζετο νά παραλάβη κ,α'ι έπχνχφε'ρη είς το /ωρίον τού ό κΰριος τού¬ του Γεωρ. Βενετάκιτ; έ* Κάτω χωρίου Κερχμειών τής Λυδων.'ας προ; χρησιμοποίησιν γαλχκτερών. Διά διετάςα- μ;ν την έςαφάνισιν τού γάλαΛτος τούτου η μάλλον τής όςηνισ-υΐ.ενοκομμενη; ιχυζόθρας ώ; έπιβλχβοϋ; τή δημοσία ύγεία. Ταυτα άναΏίρω είς την ύπηρεσ'α* υμών, Κυρΐί Νομάρχα, διά την ένε'ργειαν των νομί(Λων. Έν Χανίοις τή 28 Ίουνίου 1912. Εύπειθέστατος Άστυίχτρος Α. Ε. Κωνϋταντουλάκης Έν Χανίοις τή 6 Ί^Ι'.ο^ 1912. Ό 'Υ) γραμματεύς £. Βογιατζάκης 4Αριθ. Πρωτ. 2Ί1 » Διεκπ. 155 Ιΐοος την Σεβαίίτΐιν Λοιιαρν^ιαν Χανίων Κύριε Νο]α<ίρχα Λαιιβάνω την τιμήν <5πως φίρω είς γνώσιν υμών 5τι Ινερ— γόσχς μετχ τού άξιωμχτικοϋ τή; Χωροφυλακή; κ. Φαρου- γίθυ ΆστυιατρΐΛην επιθεώρησιν έν τοίς Ζαχαροπλαστείον τής πόλεως Χανίων την 20 Ίουνίου έ. ε. παρετήρησε, τα έπόμενα. 1) Ιωαν. Κχλογριδη. Κχθχρόν καΐ κχλύς περιπο'ημίνον εύπροσαίπον. 2) θ,μ. Τζεδακη. Σχετικώς καλόν. Άλλά τό πρός πόσιν ύδωρ εϊ^αι έκτίίίειμίνον είς δ'.άφορα. δοχείχ καΐ είνχι εί/.ολος ή μολυνσι; αύτοΰ διά τού κονιορτού κχΐ άλλων ά/ΐχθαρσιών. 3) Έμμ. ΐ'αρο.ιο'ά*η. ΣχετιΛώς καλόν καΐ ν /ρησιμοποΐίϊ ύλικά κχλά. 4) Χατζή Άδέμ ίΐιζιρλή, ,ώς Αχθαοόν. Πλούσιον εί; διάρορχ εϊδ/). βϋρίθτι.
  Τ
  Ι'
  ι

  Α
  &ΦΒΜΕΡΙ2 ΤΗΣ
  άκασσιτέρωτον. 5) Μουσταφά. Τερεζάκη. Ή ρυπαρότης χαί
  άκαθαρσία δ.ν «εριγράφεται. Τ* 7ίι*τάχια των γλυκών ρυ-
  παρα κ«ί άκάθαρτα ιίς την θέσιν των έτοιμον πρός χρήσιν.
  Μεταχειρίζίται μόνον τρία ποτιόρΐοι ύδατος. Ο κονιορτός αί
  άράχναι είναι άφθονοι τόσον χ*θ' §λον τό κατάατημα δ«°ν
  χ*ϊ έντός τής άποθήχης. Έν γένει τά πάντα τοίχος ϊδαφος
  καθίσμ*τα τραπέζια είναι ρυ-αρά κΛΪ άκάθαρτα. 6) Σιου-
  χιουρή Πέρσου, Μιλτιάδου Γεωργΐα^άκϊ). Παρασκδυάζει καί
  διατηρεΐ γλυκά καί σιρόττια καλ* Χαί καθαρά' 7) Μουσταφ*·
  Σέχου. Μέτριον σχετικώς καθαρόν.. 8) Διογί'νους Ψιτάκν).
  Μέτριον σχετικώς καλόν.
  Ταυτα άναφέρω είς την υπηρεσίαν υμών Κΰριε Νομάρχα
  δια την ενέργειαν των νομίμων.
  ϋύπειθέστατος ό 'Αστύιατρος Χανίων
  Α. Ε. Κωνσταντονλάκης
  Έν Χανίοις τή 28 Ίουνίου 1910.
  "Ο τταρά τ>; Νομαρχία Α'. Γρα,φ&ΰς
  Ε). Κορκίδηί
  -
  Αριθ. Πρωτ. 147
  » Διεκπ. 164
  Πρός την _ε6. Νομαρχίαν Χανίων
  Κνριβ Νομάρχα,
  Λαμβάνω την τιμήν όπως 9^ρω 6Ϊ4 γνώσιν τίϊς ΰπηρΐ-
  σί«ς υμών δτι ενεργήσας σήμερον αστυϊατρικήν έπιθεώρτ)-
  σιν έν τοίς ιταντοπωλείοις καί όπωροπωλείοις της πόλεως
  Χανίων μιτά. τού άςΊωματικοΰ τ>ίς Χωροφυλαχ,ης Φαρουγ-
  γίου τταριτήρησα τά έπόμεν».
  Πάντα ταυτα, ίϋρομιν έν κ,χλί) κΛταστάϊβι. Μόνον έν
  τώ παντοπωλείψ τού 'ϋιλίυθερίί" Βΐριράκν) κΛτέσχομιν κ,ΐχί
  έξη^ανίσαμιν 22 οκάδας βακαλάον άποσυντίθειμένον κΛ'
  έπτέλαβοϋς τ^ δημοσι:»: ύγεία.
  Ταυτα άναφέρω είς την ύπηρΐσίοιν υμών Κύριΐ ΝομάρχΛ
  διά, την ίνέργιιαν των νομίμων.
  Α.
  "Οτι 'Ακριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τί^ 6 Ιουλίου 1912
  Ο Άστυίατρος Χανίων
  Κ
  Ο Ύ]γρ«μματ6υς
  Γ. ζ
  Αριθ. Πρωτ. 246
  163
  Άρός την Σεύαότην ομ<ΐ£)νίαν Χανίων Κύριε Νομάρχα Λαμβάνω την τιμήν όπως φέρο) είς γνώσιν υμών δτι ενερ¬ γήσας αστυϊατρικήν επιθεώρησιν με^ά τού ά,ςΊωματιχοΰ τής Χωροφυλαχής κ. Φα,ρουγγίου είς τθ^ς πλανωδίουί τςθς-ωλου- ντας ήδυποτα ιύρον τούτους καθαροϋί· 11*ρί'λαβων δέ καί δίίγματα των καταναλισκομε'νων ίί8ών των χ*ί αποστολάς ταυτα ίίς τό δημόσιον Χημιΐον πρός έξί'τασιν χ*ί εξακρίβωσιν των συστατικών αυτών έλαβον ιά ύ-' αριθ. 112)88 113)89 114)90 ϊγγραφ* τής Λιί'<Οΰνσεως τού Δημοσίου Χημιίου οι' ών μοί έγνωρισι τά. ίπθμ(να Δ') αί χαρουμιτίαι τοϋ 1) Μουσταφά, Καραιλάκη, 2) Μ^χμέτ Βισλακη. 3) Αλεξ. Κυριακάκτ), καί 4) ΧΛσ*ν Νιαζχχν-, έ:;6·τβίσθιϊσα1 μικροβκοπιχώς ιύρίθησαν άπηλλαγμίν*! *κωροφΰτων κα'ι ίν κάλι κα,ταστάσίΐ διατηροΰμε/αι. ^ Τ6 πρός. ίξέτασιν *7«στα.λ·ν ήδώΛθτον Κ*νιλ«δα. τοδ Μιχ.Δασκαλάκη έζβτασθέν ά«6 απόψεως χρωματισμοθ ευρέθη δτι αΰτγι είναι ι* των υπό τοϋ περί εδωδίμων Νόμου $πι- τετραμμένων. Γ) Αί λεμονάδες τοϋ 1) Σαλη Σαϊτάκη, 2) Κου—*φα Λουλαδάκη, 3) Χατζή Άβδουσαλέμ έζετασθείσαι ιύρείησαν συγκείμεναι μέ χυμ· ν λεμονίου καί μίγματος, τριγικοΰ όξίος. Ταυτα άναφέρομδν είς την υπηρεσίαν υμών Κύριε Νομάρχας διά την ενέργειαν των νομίμων. Εΰ-ειθέβτατβς Ό Άιτυίατρος Χανίων Α. Κωνόταντονλάκης "Οτι Άκριβές αντίγραφον Έν Χανίοις τη 6 Ιουλίου 1912 Ό 'ϊ]γραμματ6υς Σ. Βογιατζάκτις Αριθ. Πρωτ. 3423 2173 Ενώπιον τον Χχκαότηρίον των έν Χανίοις Έφετών ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΙ1ΙΚΡΙΜΑ Ίοϋ παρ' Έφέταις Γενικοβ Εισαγγελέως Πρός τόν επί χρήσει μεταχειρισμενων χαρτοσήμων κατηγο- ρούμενον Εμμανουήλ Φαράνδον πρφην κάτοικον τής τΐόλεως Χανίων τής Επαρχίας Κυϊωνίας τού ΝομοΟ Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής ΚαλεΙσαι νά έμφανισθης αυτοπροσώπως ενώπιον τού άχροα· τηρίου τοΰ ά'νω Δικαστηρ'θυ την 1 το3 μηνός Σεπτεμδρίου τοθ {τους 1912 ημέραν Σάββατον καί ώραν 8 π. μ. όπότε π«ρ«" λεύσεται χαι ή ύτ6 τοΰ Νομου όριζο^ένη τρίμηνος προθεσμία, πρός συζητησιν τής ίφίαεώς ΐου υπό χρονολογίαν 1 Μαί:ΐ>
  1912 κατά τής ΰπ' αριθ. 302 τοί Ιτους 1910 αποφάσεως τοθ
  ΠρωΕθϊΐκϋΌϋ Χανίων, άλλως μή ϊμφανιζομενος θίλιις ίικασθ^
  ΐρήμην.
  Δημοσιευθήτω τό «αρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τί) 3 Ιουλίου 1912
  Ό Άντεΐβαγγελεύς των Έφετών
  IV.
  Ζουρίδης
  "Αριθ. Πρωτ. 3424
  » Διεχπ. 2174
  Ενώπιον τοΰ Δικαΰτηρίον των εν
  Χανίοις Έφετών
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΙΠΚΡΙΜΑ
  Τοθ παρ* Έφέταις Γενικοΰ Εισαγγελέως
  Π^ός τόν ΐκί άυειθεία κατά τής Άρχής χατηγοροΰμενον
  Φρ·ϊγ*ϊσκ}ν Πβλάνον κοΛίΐην Ίταλόν χρώην κάτοικον τή*ς *ό-
  λεως Χανίων τής Επαρχίας Κυδωνίας τον ΝομοΟ Χανίων χαί
  ήδη άγνώστ:ι» διαμονής
  ΚαλεΓσαι νά έμφίνισθ^ αύτοιιροσώιΐως ίνώ*υν τβ3 άχροα-
  τηρίου τοϋ άνω Δικαστηρίο» την 1 τοθ μηνός Σβπτεμβρίου το5
  έτους 1912 ημέραν Σα6δατον χαΐ ώραν 8 π. μ. οι,ότ· *αρ«-
  λ*ύ»εται καί ή ϋ«ο τοθ Νομου όριζομένη τρίμηνος προθεσμίί,
  *ρός συζήτΤ;αιν τής ίφίσιως σου ύκό χρονολογίαν 3 Μαρτίοι»
  1908 κατά τής ύτΐ' άριθ; 144 τού !ΐο«ς 1908 αποφάσεως τοί
  Πρωτοϊιχειου Χανίων, άλλως μη έμφανΐζόμενος ·4λ«ις δικασθή
  ερήμη*.
  Δημοσιευθήτω τό παρόν 8ιβ τής Έιτισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τί, 3 Ί.υλίου 1912
  Ο Άντιισαγγελιυς των Έφετών
  IV.
  Ζουρίδης
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3425
  ~ Διεκπ. 2175
  Ενώπιον τβθ Δικαότηοίον των έν Ιανίοτς
  'Εφετών
  ΚΛΗΤΉΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Το0 παρ' "Εφέταις Γενικοβ Εισαγγελέως
  Πρός τΌν ετί ίξ.»6ρίσει κατά τίς Άργή: κατηγορούμίνον
  Έϊϊυάρδίν Λι5ονί*ην ίταλον πρψη< κάτοικον τή; πόλεως Χανίων τής Επαρχίας Κυϊωνίις το3 ΝβμβΟ Χανίων καί ί)5η αγνώστου ίίαμονής Καλείται νΐ ίμφχνισθής αΰτοπεοσώκως ένώτ'.ον το3 ακροα¬ τήριον τού" 5νω Δικαστήριον την 1 τού μηνός Σίπτειιδρίου το3 Ιτους 1912 ημέραν Σίδδατον καί ώρκν 8 χ. μ. όπότι καρελεύ- σεται καί ή υπό τοθ Νόμου όριζομένη τρ'μηνος χβίθίσμ!α, πρ-ΐς συζήτησιν τής έφέσεώς σου ΰχρ γρονολογίαν 3 Μαρτίου 1908 κβτά τίς ύπ'άοιθ. 143 το3 1908 αποφάσεως το3 ΠοωτοΒι- κείου Χανίων, άλλως μή έι*?ανιζόμενος θίλεις δ κϊσθζ ίρήίΑην. Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Έ«ισήμβυ Εφημερίδος. Έν Χανίοις τη 3 Ιουλίου 1912 Ό Άντιισαγγελευς των Έφετών Ν. Ζουρίδης Αριθ. Πρωτ. 3420 Διεκπ. 2170 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΠΚΡΙΜΑ παο* Έφέταις ΓβνικοΟ Εισαγγελέως Πρός τόν έ—ί ζι>οκλοιτ?) κατηγοοβύυιενον Αντώνιον Ζ. Χου-
  φάκην πρώην κάτοικον τοθ χ<*ρίου Θρόνου τ?!ς Έχαο-χίας Άμχ- ρίοι» τοθ Νίμβί Ρίθύμνης κβί ήδη άγνώΐτβυ δΐιμονΫίς. ΚαλβΤσαι νά Ιιιφϊνισ^ϊΐς αΰτβτιισώτιος Ιν4χ'-ν τρΐ α*ροα- τηρ'θυ τοϊ3 ανω Δικϊττν)'ίου τ);ν 1 τ*β ιιτπ"ός ΣϊτττϊΐΑορ'.ου τϊο ϊτβυ 1912 ήιχίριν Σίίίατον *αί ώι»ν 8 «· ι*, όπότε πβο<- λεΰσε,τα' κβί ή υπό Τ53 Νόμΐ3> βίΐζομίνη τβΐ-ΐινος προθισμ'α,
  ^κρ^^ «υζήτησιν τής έβέσ'.ώς *ου ΰτ^> γι·>νολ 16 "Ιουνίου 1"'*
  κατά τί!ί &ν αριθ. 33 τοΒ ϊτϊυ 1912 αποφάσεως τοΰ Ποωτο-
  ϊιχίίου Ρεθύμνης άλλως, μή ϊαφανιζόμενος θέλκς δικασθή ερή-
  μην.
  Δημοβίευθήτω το -αρβν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 3 Ιουλίου 1912.
  Ό Άντεισαγγελεϋς των '^φετών
  Ν. Χ. Ζουρίβης
  Ι
  Αριθ. Πρωτ. 3367
  .............» '~Διε*π. 2143
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Τοθ παο' Έφέταις Γενινοϋ Εϊίίαγγελέως
  # Πρός τοΰς επί ίξυβρίαει κατηγοοουμένους Νικόλαον Χατζη-
  δάκην «ρώην κάτοκον το3 χωρίου Μύ;Ιιο τής Επαρχίας Αγ.
  Βασιλείου τοϋ Νομοί3 Ρεθύμνης καί ήδη αγνώστου διαιιονή;,
  Δημήτριο,» Μουτζόπουλιν καί Βιαζήν Καρατζάν ΐκτός τής Κρήτης
  οΊαμένοντας.
  ΚαλεΤσβε νά ΐμφανΐσθήτ· αίτο^ρρσώκως ίνώτιον τοθ αχ,ροα-
  τηρίου τοδ άΊιω Δικα*τ»ιρίου την 1 το3 μηνός Σ«πτ»μ6ρίου το3
  ϊτους 1912 ημέραν Σάδίατον καί ώραν 8 π. μ. όπότ» «ρε-
  λεύσεται καί ή ΰ*ό τοΐ Νοτίου οριζΐμένη τρίμηνος πρ-θεσμία
  *?ός σ^ζήτη^ιν τή; ίφίίίώ; σΐ; υπό χρονΑογίαν 22 Ν:εμ-
  ίίίθυ 1911 αποφάσεως τού Πρωτ^κείο., Χϊνιω», ά'λιος μη
  έιΑφανιζόμενοι θίλετε δικαΐθτ] ϊ,-ήμην.
  Δΐ)Λ3Ι(ί1)<)·ηΓο1, τό παρόν δ.ά τής ΈχισήΛ-υ Έ?ημιερίΪ5;. Έν Χανίοΐί τη 29Ίου«=υ 1912. Ό Άντίΐιαγγελεύς των Έφειών Ν. Χ. Ζουρίδης Αριθ. Βουλεύμ. 344 Τό 1ι»:αο5τικόν Σι/αβούλιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών. γ Σ-ινιλθόν Δια ταυτα ρτί'Ατί·. τοΰς κχτηγίρουμίνου; Δηαήτριον Ν. Ήλι- έτών 25. πχντοπώλην Έιλ|α. Ν Ήλιάκην έτων 23 γεωργόν πρίφυλχκισαίνον άπό της 31 Μχίου 1912 Ιωάν Π. εΗ,λιάκ,ην, έτών 25, γίωρ/όν, άπχντχς γεννηθέντας κχ κχτοικοϋντχς είς Στροβλές Σελίνονι άγάμους έγγραμ.- αχτους, πολίτας "Ελληνχς κχί Χριστιανοϋς Όρθιδόξους 6νώ-:ον τοΰ άκροχτηρίου τοΰ κχκ·5υργιοδ:κ;ίον» Χχνίων ϊνα Βικ,χσθωσιν ο>ς ύπχίτιοι τοϋ ότι ΰπ^ κοινοϋ συμφέροντος
  κινούμινοι σονχπερχσιαχν την Ικτίλειιν της έτομένης άξιο-
  ά
  ποίνου πράξεως αχΙ έ'νίχχ ταύτη; συνομολογήσα,ντις άμοι-
  βχ'χν πρός αλλήλους συνδρομήν κα,Ι ΰποιτήριζιν την 16
  Μαρτίου 1912 σκοποϋντες την άνθρωποκτονίχν τοϋ Μιχ.
  Ι. Ήλιάκη της συζύγου τού Άλεξίας καί τοΰ Γιωργίου
  Μ. Ήλιάκη, έπίγείρισχν έςωτίρικην πράξιν άρχ^ν εκτε¬
  λέσεως ιτεριέχουυχν, ήτοι έσκεμμένΐύς Ιπυροβόλησαν κατ'
  αυτών επί τω σκοπώ τούτφ έν τί) θέσβΐ «Βαθύρουμα» της
  περιφερείας Στρεβλών Σδλίνου, διά πυροβόλων ό'πλων πλήρων
  τγ^ρίχιδος κα'ι σφιιρών απέτυχον δέ τοΰ σκοποΰ των έκ
  λόγων ανεξαρτήτως της θιλήσεώς των άστοχησάντων των
  βμ καί
  Δ'.ατάσσει την παράτασιν τϊίς προφυλακίσβως τώνδύο πρώτων
  έκ των κατηγορουμένων κ,χί τή σύλληψιν καί προφυλάκισιν
  των ίτέρων ούο κατηγορουμε'νων.
  Παύίΐ πρός κα ρόν πασάν πιραιτέρω ποινικην καταδίωξιν
  κατχτοΰ Παναγιώτου Ήλιάκη γεννηθέντος καί κ.ατοικοΰντος
  είς Στοοβλές Σελίνου, άγάμου κγραμμάτου, γίκργοΰ πο-
  λίτου "Ελληνος κχί Χριιπανοϋ 'ΟρΟοδόξου κατηγρουμένου
  επι τη αύτίί ώς ά^ω είρτιται πράξει.
  '(£κριθη άπεφασισθϊ) καί εξεδόθη
  Έν Χανίοις τνϊ 23 Ίουνίου 1912.
  Ο! Δικασταί
  Μ. Γιαννακάκης
  Μ. Δασκαλάκης
  Ν. Παπαδάκης
  Ό Β. Γραιζματε'ως
  Χ. Νικάκν,ς
  Ότι άκριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις αύθνιμερόν
  Ό Β. Γραμμ,ατεως
  Ι. Μαναρόλτης
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Έφΐαερίδος διά τοΰ;
  φυγοδικοΰντχς Ίωχννην Π. Ίιλ'.χκην κ,χί Ήλίαν Ν. Ήλι
  άχ,ην.
  Έν Χανίοις ττ, 9 Ιουλίου 1912
  Ό Είσαγγίλεΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άοιθ. Πρωτ. 678
  » Βουλ. 633
  Γό λικα<1τικόν ϊιηιβοι/λιον των έν Πρωτο&ικών Συγχίίμίνον ........................................ Έτιιβή έ< τώ» γινομένω» ά»α<ε<σ··»ν έιτΐ τής πρβχειμένηι 6κοβέ«(ω; έΐΐαίΧίί: τυί τή; ένίχής το« χϊτηγορουμιένβυ κβοέ^β ψ»ν έν5ιίξ*ι; »τ ώ< νά 8ιίνχΓ*ι ν» στηριχβ?| δημοσία χ«τ' «ύτοκ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έχ' άχροατ-ηρίου χατηγορία έιτ! άιτοπείίςι άναιοίτεω: χαί ούχι ίπΐ
  άίίχω έπιθίσιι ώ; έν τη προτάσιι τον Είσιγγιλίως έκτ'βε αι δέον < Ιπομίνω< 6*χα>ς άπβροιπτομένης τής σχίτιχτ,ς προτάσΐως τοΰ Εΐσαγ- |
  γελέωί ποφαΐϊίμφίή δ χατηγορ-ύμενος ενώπιον τοϋ ΚαχουογοοΊχείου |
  ΗραχλειΌυ ίνα οΊχχσίη έκ) καραβάΐει των άρθρων 293 έδ. α.
  47, 49, 21. 22, 23 τού Ποινικοί Νόμου.
  Διά ταύτα
  Άπ·ρρ(πτον την πρότασιν τοΰ Εισαγγελέως.
  Πχρχπέμχεΐ τ&ν χχτηγοοΐιίμε»ο> Νί*<ίλϊ·>ν Δ«ϊλά»ην χάτοιχθν Β:
  1 Πεδιάδος χ«Ι η?η ©υγιοΊιοΰντα χοΐστια,όν «αί πολ(*ι
  «^ενώπιον τοϋ Κακούργον χε'ου Ήρΐχλίίου ϊνχ οΐχασθ* ώς |
  : ί-ι την 28 Άτίιλίου 91 "2 έντνς τοΰ χωρίου Βχυβάιων Πί- ι
  διάδος ■«! Ιζωΐΐ τής 4ν αΰ ώ οΐκ'αί τού άιτοομελιτήτω: χαί είς βοί- ,
  σαδν ψυ^ΐχτκ ο^μής ίπεφίιισί την ά-θοωτοχτονίαν τοΰ δμο/(ορ(ου ι
  τού Πίτ?οι» Ί, Έοναζάχη χαί ποός τουτο έπε/εοησί πράξιν έζω·
  τεριχήν άρ^ήν έχτΐλΐσιως τοϋ σχοπτΰτου πίριέ/ουϊαν. ή-οι έτυ^ο ι
  βόληυ» κατ' αύτοΰ διχ ιτυροβόλου ίτλθυ ιτεπληαωμένου διά ττυ-
  ρίτιδος χ»1 σφαΐριδ(ων ϊλλχ ίκέτυχε τοϋ σχοποϋ τού διτ-ΐ τ» π>ει-
  ντα των σφαιριδΐων δι' ω« ·!/( Υ<μο>)ή τό όπλον παΐ'ζίχλιναν
  τινά δέ μόνον ίτίτυχόν αυτόν είς το πριίϊϋθΐον τρχυμζτηιτχ τχ αυ¬
  τόν άιΐλώ: ήτοι επί πβϊοιβχσει τώ/ ά?8ρων 393 «δ. α.' 47, 49, 21,
  22, 23, τοΰ ΠοινιχοΰΝιίμου, χαί.
  Διατάσει την παράτασιν τίς ϊσ^ύος τοΰ χατ' ΐύτοΰ έ»δοβέντο«
  διτ' άοιΐμβΰ 2595)248 τή{ 30 Μχίοι> !91ί χατασχιτηριου τοΰ
  Άναχριτοΰ Ηρακλείου χαί την μιτχ την σύλληψιν προφυλάκισιν
  αύτοΰ.
  Εκρίθη άπεοασίσθη καί ιξιοοθη
  Έν Ήρβχλείω τϊ) 17 Ίουνίοο 1912
  Ό Πρόεδρον
  Έ(ΐ. ΙΙανηγνοάκης
  Ό βοηβό; τοΰ Γραμματέω;
  Ίωσ.
  Διβτάσσει την σύλληψιν καΐ προφυλάκσιν τοΰ κατηγορουμένου.
  Έχρίθη απεφασίσθη χαί εξεδόθη.
  Έν Χανίοις τη 20 Ίουνίου 1912.
  Οί Δικασταί
  1%Ι. Γιανναδάκης
  Ι. Καταλαγαριανός
  Λ. Βιτσικουνάχης
  "Οτι άχριδές άπίσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Χ. Νιχάχης
  νην
  Ό Β. Γρομματεύς
  Α. Λιονάχης
  ΔηΐΛ.37 ευίότω ϊ;ά τή- Έπ·ση'χου Έφημεοίϊος ϊιΐ τον Ιωάν¬
  ή Άνβννώττην Μα5ματά*ην πρώην κάτοικον Κανδάνου
  λίνου χαί ήδη φυγοϊίκου.
  Έν Χανίοις τη 12 Ιουλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  μ
  Ήράχλειον τ^ 27 Ίουνίου 1912
  10 Γρΐμματεΰ; χά! ί ί ο β
  Νιχολ. Σχουλϊς
  Δημοσιιυβήτω το πΐ.ΐν δΐΐ τής Έτυϊ)μου Έΐημΐρ'δο;.
  Έν Ήραχλείψ τ^ 27 Ίουνίου 1912
  Ό Είοαγγΐλΐύων
  Άντ. Πεοακάκιις
  Αριθ Ποωτ. 6378
  Αριθ. Βουλεύμ. 33()
  Τό Αικαίίτικόν £να6οι/λιον των εν Χανίοις
  Πρωτοότκών.
  γμ
  Συνελθόν
  Σχεφθέν
  ι α
  ταυτα
  Παραχίμτει τόν κατηγορούμΐν;» "Ιωάννην ^ Αναγνωστών
  Μαρματάχην γεννηθέντα καϊ κατοίχοϋντα είς Κάνϊανον Ιελινου
  έτών -12, ίγγαμον ίγγρ«μματο>, ΔίΧΛστοο» χλητήρα πολίτην
  Έλληνα καί χρισοιανίν ορθόδοξον ϊνώζυν τού άιΐροατηρίου τοϋ
  Καχοιιργιοδιχείου Χανίων, Γνα 3:χασθί) ώ{ ύΐυίτΐος 6τι, ώς
  3ιχαστικός χλητηρ τής περιφερείας ταθ Πρωτοδιχειθίΐ Χανίων
  ίιτί τη επισημότητι τής άρχής τού ίβιβαίοισα ώς ίΛεμοφτΰ-
  ρησεν έν γνώσει μή αληθή πράγματα ώς αληθή, ήτοι «6=-
  6αίωσ«ν φιυδώς διά την 6π' αριθ. 1Ί67 τής 14 Μίίου 1909,
  1468, Γ<69, κ(ί 1472 τής 15 Μαίίυ 1909 έκθεσεων ίγκα- ταστάσιως 6τι μιτέίη «Γς τι έν αυτοίς άνα;ερόμ?να χαί χ«ρι- γραφομενα άχίνητα χ-ήματα κ»ίμ«να ε'ς τάς περιφερείας των χωρίων ΚΐμπανοΟ, Μαρίλια. καϊ Άγριλέ Σελίνου, καί ίνήρ- γησεν έιτ' αυτών την ίγχατάτταϊΐν ΐ3·3 Μιχ. Άντ. ΣΊ^τζίτάχη ώςχληρεξουσίουτοθ Κωνστ. Μ Φρύμη ώς τοϋ ίϊιοκΜιχ. Σΐρτζϊ- τάχη 3Γ εαυτόν έ~ί ενός ίκ των χτημάτοιν χατά των τέως χυριων αυτών Νΐχολάου κχί Εμμανουήλ Μανωλαράχη πρός εκτέλεσιν τώ» δ*" 4624 4625 κσί 4641 περιλήψεων καταχυρωτιχών έχ- θεσεων το3 Συμ6οαογραφείου Σελίνου Δημητρίου Παπΐγιαν- » Διεκ-. 3873 Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως Γβωργίον ΚΛΉΤΗΡ1ΌΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ *Ο παοά Πρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς 'Επβιϊή ό Ιωάννης Θ. Μαλεφάχης ποώην κάτοικος Βατολά- κου ^Κυδω··ίϊς χίί φ-η φυ·/4σι«Γς, πολίτης Έλλην καί χριστια- νός 5ρθό?οξοί κ.·»τηγοεΤτα· ώς ϋτταίτιοί το3 ?τί έν γνώσει αΰτο· Υνωιχόνως χαΐ άν»υ τής συγκατοθέσιως τοΰ έχοντος ίικαίωμα ΐδιοκτήμονος Ιλϊίίν είς την κΐτογήν τού ξένα κινητ» κτήαατα, ίίτοι ότι την νύκτα τ*- 1 ποΟς την 2 Σεττεμδοίου 1910 Ικ τής αΰλτΐς τί]<: Πεαπές ΤολμαΒίκη κ^ιμένης Ιν τώ γωοίω Πατ'- >άριΚυϊωνίας «ήβεσε 18 πρόίχτα άξίας 340 δο«·χ^ών, ίξ ών
  14 άνήχον *'- τόν Μάρκον Α. Πετοουλάκην 4 ϊέ είς την Κ>-
  ριβκην Μ Τζΐτζΐκοποΰλαν, οιάνά τα Ιχγ; πϊρανδμω; ώς ίίιο-
  κτησίαν τού.
  > Έπειϊή τό άνόαημα τουτο τροβΧέπεται καί τΐμωρεΤται άπό
  τ άρθρα 1 § 2 τοΰ δ-' αριθ. 665 Νόμου το!3 Ποινικού Νόμου,
  χαοακτηοίζίται ώς πλίμμέλημα.
  Κπειϊή ό κατηγοοούμενος ούτος είνί άπών καί άγνο*Ττα! ό
  τόπίο τής διαμονής τού
  Ίίόντεςκίίτ* δοθ33Ε 405 καί 406 τής Πίίνίν,ής Δικονομίας,
  Κοΐλοσμεν τόν ·!θηα.«νον κατηγοοοΰαΐνον ινα ΐμ.»ανισθϊ) αΰτϊ-
  προςώπως Ινώιτΐίν τοϊ! άκοοατηρίοι» τοΰ Ποωτοδικίίίυ Χανίων
  την 20 -ζη μηνός Σεπτεμιβοίου τοΰ Ιτους 1912 ήμέοαν Πίμπτην
  κα« ωοαν 8 π. μ. ίνα δικισθή ώ; 5τα:τ!5ς τή; ίκτεθξίσης ποά-
  ξβωί^. α>-λως0θ5·ϊ(ί,σθη Ιρήιιην συμφώνως τώ Ζο*?*(> 407
  τής Ποιν(χή- Δ'ν,^νοαίας, συγγοόνωί ϊέ καλοΰμιν 'αΰτδν όπως
  λαίτ, γνώσιν των έννΓ,άφων τ$ς ί.νογριφίας.
  Έν Χανίοις τ^ 6 Ίουλίο·) 1912.
  Ό Ε'σαγγελεϋς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  °ί κληθβντες μόοτυοες
  Μϊβκος Α. Πι-οοΛίκης νάτο·κος Πατ!
  ΚυοακήΜ Τίιτζ-κοτούλα » »
  Μανο^σος Β, Κοκολάκης » Ντ.ρέ »
  "Εγνροφυ, ττρ^,ς απόϊί(ξ1ν
  Ή ΰτ' αριθ. ««/ ίκθ(σ ς το- σταθμο3 ·Αλ[χ(ανοα.
  Λρμοδιος δ!<αστ·.κός κλητήρ παραγγέλιται ό'τως εν άντίτυ- π:ν τί ^ παρόντος τοιχοκολλήση ίίς την τελευταίαν κατοικίαν τού «~——μίνου καίΐτερ,ντίίχοκολλήϊτ; είς δημοσία μέρη. Ίθΐς 3^^ημ(ρ5ν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Κυϊωνίας Εν εί
  ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΗΣ
  Αί»
  Αριθ. Πρωτ. 6380
  ~~ » Διεκπ. 3876
  "Έν'Ονόμιτι ταθ Β ιόιλέως των Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ί* παρα Ποωτοδτκαις Χανίων Ε
  Έιτίίδή β Ιωάννης Κ»μαριανος πρωη» χάτοικος 'ρ
  Κιραμειών χ»1 ήδτ( *υ|(ί5ιχοί, πολίτης "Ελλην χαι Χριστιανος
  όϊβόδοζος χαΓηγοβεΪΓαι ώς οπΐίτιος τού ότι έν γνώ;ιι «ΰτογνω-
  μονως χαΐ άνευ τής συγχαΓ»θίσια»ς τοϋ ί/ο<το; διχα'ωμα ί?!«- χτήμονος, έλαβεν είς την χϊτοχή* τού ξέ»α χκητά χτήματ,χ, ήτοι ότι την 19 Ιουλίου 1911 άφτρεσΐν έχ τής θεαεως ΐΒχ- θυργιαχο» τής πε,ριφερε'ας Μπαρμπου Κυδωνίας 20 ιτροβϊτα όξίας μίίζονος των ύχοαι χιί έλάβσοντος των 400 δραχϋών χνήχοντκ είς τον Γιώργιο· Τβεπέτην διχ νά τ* εχγι χαρανο'μως ώι, ίδιο- χχησίαν τού. '^τιιδή το άνο,ιημα τουτο ττοοό/έ^ι-αι καΐ τιμωοιϊ-βι ««ι) Τ ϊ3^ρα 1 2 τοΰ ΰκ' άοιθ. 665 Νο"μου τοϋ Ποινιχοΰ Νόμου, χα- ραχτηρίζεται Ιϊ ώς πλημμέληκα. Έπ«ι5ή ο χβτηγορθυμίνος ουΓθς ε'νί άπών χ«ί άγνοεΪΓαι δ τίπος τής δΐϊμονής τού. Ίοοντις χαΐ τ' άο9ρβ 405 χα' 406 τής Πιινιχής Δκονομίΐς. Κΐλοΰμιν τόν βιοηαένθ» χατηγοοουμΐνον ϊ»α έμανιαβγί αύτο- κροϊώπιυς ενώπιον τοϋ άχροατηίΐου τοΰ Διχίβτηοίου τώ» έν Χα¬ νίοις Πρωίθθιχών τή' 2() τοϋ μηνός Σεπτεμβρ'ου τοϋ ετους 1912 ημέραν Πέμπτην χαΐ ώ^αν 8 π. μ ϊνΐ 8ιχΐ5β?| ό>ς 5ττ«ίπος τής
  ΐΛτεβε'ΐης ιΐρίξεως, άλλω; θέλε' ίιχαιίή έρήμην συμφώνβ»ς τψ
  ίρΐρω 407 τής Ποινιχή; Διxο.ομ'α^, 7υνχρό«ω; Ιέ χαλοϊμβν
  «ΰτ(!ν Οπως λάβγι γνώσιν τώ» εγγραφαί- τής 8ιχογραφ'άς
  Έν Χανίοις τϊ| 6 Ιουλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίω
  Γ. Ι^ά
  Οί χληθΐντις μάρτυρες
  Ι'- >?Υ'θί Έ.Αμ Τβεπί-ης, χάτοΐκ:ς Χαλέπας
  * Δημ Λϊβ;»τά<η- » Μιτο^ η ^Ίΐ^ήτριος Κ. Λίβϊντάχης » » » » Έικ,χνουήλ Ληχ. Λι6'.-τά<ης » » » » "Ει'ίγρχψΛ ποο; απ(15ίΐζιν 'Η 6—' ά3ί$. 92)911 ϊχθ.σις τιϊ Στχθμ.οϋ Μτάοιιπου Κολωνίας •Λ-3μίίδιος διχ«σπ*6ς χηΐί)3 -ΐταοΐγγέλλιτιΐ' οπω· ί- άνΓίτυ- πον τοϋ πχρίντος τοιχιχολλλήιγι «'ς τ>|ν τιλευτί'α» χατοιχίαν
  ϋ χχτηγορουμίνου χβι Ιτεριν τοι/οχολλησ|) ιίς δηιχόβια μίοη.
  Έν ΧΛο[ς αΰίημερον
  Ό Εΐσαγγε^ίΰς Χον'ων
  Γ. Σκουλάς
  Έν
  Αριθ. Πρωτ. 6540
  » Διεκπ. 3954
  Έν όνόιιατι τοι; ΒαοΊλεως των Έλλήνων
  Κ Α
  II
  Σ Ι Σ
  μ των άρθρων 405 καί 406 τής ΙΙοινι/.ή; Δικ^νομίας.
  "αλο"^μ,εν τον »πί ζωοκλοπη κατηγιρςύμΐνον Σπ^ρι5ι11να Μ
  ^;τζΐχην ττρφην Αατοικ:ν Άγίοι» Ιωάννου Σφα<·ων χ,αί ήδη α","ωσ;ου ϊιαμονής ίνα προσβλθη αΰίθ^ροσώπως την 27 Σεπτεμ- ίρι^υ τού έτους 1912 ημέραν Πεμπτην χαι ώραν 8 π. μ. ένώχιον ·-■> αxροο[τηρίο^ ΐοϋ Δικαστηριου των έντϊίθα Ποωτοϊΐλώ' πρός '
  ^«Ρϊΐτίρω συζητησιν τής ώς ίίίηται αξιοποίνου πράξεως τής
  *»«φερομενης είς τοΚλητήριονΈπινριμαμας άπ "αριθ 1852)1133
  ~·Τί « Φ^ρουβριου ι. ε. άλλως θέλει δικαΐθή έρήμ,ην.
  ^ν Χανίοις τί) 10 Ιουλίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χαήων
  Γ. Σκουλάς
  ϊ(Χβ0Γτ1)ςος χλητήρ παραγγ:λλεταί όπως εν άντίτο- ,
  παρούσης κλήσεως τοιχ^χολλη5Υ| «ίς τό δημοΐΐωτερον
  5 το3 κατηγυρου,ιίνου χαϊ ε'τερΐν είς τη* ε'ϊραν
  , ηρίοϋ τσο Ι Ιρωτοοΐκειου Χανίων
  ί·ν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Ε'σαγγε'εύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ Άποφ. 367
  Τό 4ι«α<ίτ.ήοιον των έν Χανίοις Συνεδρ·άσχν........................................ Διά ταυτα Δκάζον βργ'μην τοϋ χιτηγορουμέ'νου Ίωσή? Κων. Κουτράχη πρώη- χιχτοίχο» Χχνίων χ»! ήίτ, αγνώστου ϊιαμονής. Κηουσΐίΐ τίϋτον ε<ο/ον 5τι έν γνώσει αΰτογνωμονως χαΐ 4ν«υ τής συγχατ»θίτ«ω: τι>ϋ ϊ//ο»το« δι.βίωμα ίδιοχτήμβνο; 1>αβιν
  «ϊ; την χχτο/ήν τού ξίνΐ χι<·ητ« χτήμαπχ ήτοι ίτι χοιγ« τόν μήνχ Νοέμβοιον 1911 άνοίξας δι* άντ[»λιϊ5ος ^ χιβώτιον τοϋ Πίτρου Α Νι«ολ«χάχη, ίρτοποιοϋ, ίπερ ουτο; ιΐ/ί το«οθ·τήβ(ΐ είς το εν ΧχλέΊτ^ ^ρτοττοιεΐοντοϋ Μχχ:ΰ ΝκγϊΧχ κί; 6 εΐργά- ζβτο, άφήοεσιν 4ζ αύτοί ίι έΐΓ«ν»^Ίρ:ον μά^λκο» άζί«ς δρχχμών 25, χοιί Ι< γεΑέκιο' άξί«ς δρα/μών 5 ητο' ϊντι»«(μ»ν« άξίας δραχμ τριάχοντα (30) χ»ήχοντα είς τον ΐΐοηιχένον Νιχολαχάχην δια ν» τα ε/η πΐοανο"μω; ώς ίδιοχττ,σιαν τού χβΐ Κατΐδι<άζβ1 τ(,ν χηουχθέν-α ίνοχον Ιωσηφ Κβν Κουτρά»·η είς φυλχχυο έν6ς μ-ηνός Έ<ρί8ΐ) άπ£φασίσ9η χχΐ έδηιοσιιύθη έν Χα«ίοις τή 21 Ίοο· νίου 1912 Ό Ποοεδ'ίΰων Ι. Καταλαγαρτανός Ότι άχριβες άπ<ίσΐΓ«σμοι 'Πν Χανίοις τή 28 Ίουνίου 1912 Ό Β. Γραμματίως Ε. Μπαρνιάς Ό Β Γρκμμαιιακ Β Δαμια-αχτις Αριθ. ΆτΓοφ. 355 Τό Δικαστήριον των εν Χ(ΐνΪ9ΐς Ο^ωτοοτκών Σϋγν.είμ,ίνον..................................... Συνιδρΐάσα*..................................... Διά ταυτα Δκά'ον ίρήμην τ33 κατηγορουμινου Παναγ'ώτου Μ. Κ«- τσικανϊαράιιη -'ίωογοχο μ<ν:ς ετών 25, τολίτου Έλληνος καΐ γριστιανοθ όρθ3?όξ:υ πρώην κατοΐκου Σφηνάρο Κΐσΐίμου κβί »)δη ά ί-νώστο.) διβμινής Κητυστει το3τρν { οτ,ον ότι «ν γνώ»£ΐ *ΰτ5γνΐι>α6νω; «αί
  άνευ τής €^γκα·α9ίσ?ως τού {-/όντος δ'κα'ωιχ 'ϊΐοκτΐιιιονΕς
  Ιλΐδεν είς την κατοχήν το.ι ξ'νον κινητόν κτίίμϊ -^τοι ίτι την
  4 πρός την 5 Φίίοουϊρ'ΐυ 1912 έκ -ής Ήανύζ «Βο>·α»(άΪ8ς»
  ο τεριφεοείας τοΰ γωϊίου Έτάνω Παλβιοκάΐτοου Κισσάμου
  φήθίτε >ίαν βίγ» άξ''ας δραγμύν εΓ*οσι (20) άνήκουσαν είς
  τό; Παναγιώτην Ν. Λ3^xά<ην ίιά νά τα Ιχτρ παρα»όμως ώς διοχττιτ ιν τίυ. κοί ζ / γ Μ. Κα-ιτκ.ο'νϊαράιιγι.' ='ς φ ι?ν. τ·ν ?; (61 ιχη'ώ" ίίς αποζη¬ μίωσιν ίιπέρ το^ παθίντος Παναγ. Ν Λουχάκ.η ϊιά την αξίαν τής κλατιιση; ί'γός το^ ?οι·/χά; είκ,οτί (20) *«} δι' ίςοδι ήαε- ραργίΐς α1τ:ΰ έτίθ'·>ν δϊϊχΛώ' (10) «ίσπρΐχτίω' καί διά μη-
  'τς αύτιΰ προτΜτικής κρατήσεως
  Έτι6άλλβι ε;ς βϊοος ΐ^τοί τί Ιςοϊα τής δίκης Ιτέρ τοί
  οΐίίυ έ*. δοι-/».<7>ν ί·*ιτ τοΐ'ϊιν (13) ί'ΐττρϊλ-ιων χαί τού-ΐ.Μ
  δ'.' ί?ΐ3<ιτ:ρϊί μηνΐϊίοτ; τρΐτωπιχ.ϊ'ς α}τί; κοατ-^σεως. Έχ3 βη άπεϊαΐίίθ»; χαί ίϊηα.ίτ'εόίη ίν Χανίοις τή 14 Ίο,νι-ϋ 1912. Ό Πρόεϊθϊς Ό Β. Γραμμΐτέως Μιλτ. Δασκαλάκης Ε. Μπϊονιας Ότι άιΐ5'ίίς ά-ΐόσπΐιυια Έν Χανίοις ττ] 25 Ιούνιον 1912 Ό Β. Γραμματεύς Π. Δαμιανάχης 258 Το Λκαϋτηοιον των έν Χανίοις ΙΙοωτοόικών Διά ταύτα τού κατηγορουμένου Νικολ. Μαζοκο*άκη
  ι
  Ιί'
  814
  ΕΦΗΜΕΡΤΣΊΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τέως δικβοτικοΰ κλητήρος κατοίκου Καστελλίου Κισΐίμου και
  ήδη αγνώστου διαμονής.
  Κηρΰτσει τοίτον Ινίγον 8τι ώς ϊικαστ'κός χλητήρ τϊΐ; π«ριφε-
  ρείας τθϊ Πρωτοδικείου Χανίων χατά τον μ!)να Δειέμδριον το3
  Ιτους 1910 «ν ΚβστελΜψ Κ:σΐάυιου είσέπραξε ΐ4βά τοϋ ό»ει-
  λέτου Άνβΐτ Γ. Πίΐϊουτσάκη 5οχχ. 80, πρός ίχτέλεσιν απο¬
  φάσεως τινος τοϋ ΐπί αΓχοοδιβφίρ&ν ΕΙρηνοϊιχείου Κασκλλίου
  Κΐϊσάμου ΐνηκούσας είς τόν Άντών. Β. Καρτσο^άιην ιχ Μα-
  λαβύρου Κισσάιιου, έκ των οποίων 40 δρΐγιι. καί *°/οο άπίΐω-
  κεν είς τον ΐί^ηΐί,ένον ϊκ,ϊ'οίχον Άντ. Καοτσονάχην τάς δέ
  λοιπάς 39 χαί "7οο 5οΊο—'ΐήθϊ) καί καττ)νάλο>σε. καί
  Καταδιχάζει τόν χηρυγθίντα ίνοχον χατηγορο6μενον Νικ.
  Μσζοκοπάχην είς συλάκισιν ενός μηνός, καί
  ΈιτιδίΧλει «Ίς δάοος αυτού τα ίζιία τή; ϊίχης *>**β τοΊ
  Δημοσίου ϊραχμ. ιτέντε %α ΜΙ00 (5, 20) «ϊϊπρβκτέων κ«1 δια
  15 ήιιέρ'.υ προσωτικΐΐς αΰτο3 κρατήσεως.
  Εκρίθη, απεφασίσθη χαί εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τή 11 Μαίου 1912
  Ό Προεϊρεύων
  Μ. Δασκαλάκης
  Ότι ακριδβς άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τη 17 Μαίου 1912
  ό Β. Γραμματεύς
  Ε. Δ. Μπαρ'.ν.άς
  Ό Β. Γρβμματέως
  Π. Ν. Δαμιανάκης
  Αριθ. Άποφ. 282
  Τ6 Ιικαότιΐοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγκείμίνον.....................................
  ά
  Διά ταυτα
  Άνιβάλλιι την έκδίκασ ν τής *ροχιιμϊ*ης υποθέσεως είς άλ¬
  λην αΰτοϋ διχάσιμον νομίιιως όοισθηιομίνην καθ" ήν διατάσσει
  τί)ν ενώπιον το3 Δικαστηοίου τούτου βιαίαν πίοσαγωγήν των μαρ¬
  τύρων τής Κϊτηγορίας Στϊφάκου Γεωρ. Γιζη κιί Πέτρου Κα-
  ραντΐνοϋ κατοίκων Μεταλλείων Ρ»6δοΰχα Κισσάμ.υ κ.λ.
  Έιΐιδάλλει ίίς ϊκ,χΐτον δέχι ίΐχχιδν χρηματικήν ποινήν «ίσ-
  πρχχτέχν καί δ·ά 15 ήιιερών προσωπΐ'ής κρίτήτειβς εκάστου.
  Δ'.βτασσει την έκ νίου κλήτευΐιν τοθ κατηγίροαμένου πρός
  «ραιτέρω συζήτητιν τής ότίθ^εω;.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαΐ εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τή 18 Μαίου 1912.
  Ό Προεϊριύων
  Μιλτ. Δασκαλάκης Ό Β. Γραμματεύς
  Έμμ. Δ. Μπαρν3«ς
  Οτι άκρι6ές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τη 30 Ίουνίου 1912.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ι. Μαναρόλης
  Δημοσίεκ^ήτΐιί ϊ:ά τή; 'Κκπή^,ο^ ΈφηΑερίϊος ίιί τοΰς αγνώ¬
  στου ϊ.ααονή; Σ:£Τϊνο» Γ. Γί;ην χγί ΐΐίχρον Κΐοαντινόν.
  Έν Χανίοις τη 30 Ίου»ίο^ 1912.
  Ό Είσίγγΐλεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Άποο. 373
  Τό Δικαστιϊοιον (ών εν Χανίοις· ϋοωτοδικών
  Συγκείμενον......................................
  Σ
  Διά ταυτα
  χΐζ? ί^).ν Γ3ΰ κ»Γηκ933>χ;ν3ί Έμ*ΐν5υή Μ Κ?υρ-
  νιανάκη, γεν.ηβέ,τος χαί ««(κοϋντος είς Μαλάςϊν Κυδωνίας
  ήδη φυγοδίκου έτών 21, άγάμιου, «γγραμιιίτου, γεωργοο, πο-
  λί·«ο» "Ελληνος κα! Χρυτιανοϋ Ό^ίοδόξου
  Κύ τοϊτον Ιν3^>ν ό:ι έν (·ν(ότ£ΐ αίτιγνω^όνως κχί
  ϊλαδεν είς την κατοχήν τού ξέν* κΐνητά κτήματα ήτοι ίτι την
  νύκτα τής 8 Δεκεμβριού 1910 «κ τής Κούυται: τής έν Μαλάξ^
  Κυδωνίας οί«>ς τού Άντωνίου Μ.ορτΤτάκη άφη'ίϊσε 36ο πρό-
  6·ΐταΐ άξίας ίρΛχχϋ» έςήκοντα (60) ά»ήκοντα είς Λν Νικόλαον
  Τζΐτζικαλάκι,ν διά νά τα ίγη παραν4*«>: ώς ΐϊιοκτησίαν τού. χ«1
  Καταδιχάίει τόν κηρυγίέντα Ι'ογο·· κ*τηγορού(ΐε*ον Έμιιβ"
  ϋήλ Μιγ. Κουρνιανά«.ην ϊ'ι- φ^λάx'σί»» ϊΛς ^^ους, είς απο¬
  ζημίωσιν υπέρ τού1 τα'ίίντος Νικολάου Τζ<τζικ*λχ*ΐ| διά την αξίαν τί*ν κλαπέντων δύί «ροδάτων τού ϊρ«χ. έ;ήκοντα (60) καί ίι'ίξοϊα ήμιο«γίας αύ-ο3 έτέρων ίραχ*. 8έκ« (10) ε'ι~3* κτε'ω·" απάντων καί ίΐά ϊιμήνου «ροσωτΕΐκή; αύτο3 χρατήτεως 1 είς ενός ίτου; στίρησιν τόϋν πολιτικών αύτοθ ϊικαιωμάτων μετά την Ικτισιν τής φυλαχίσΐως Έ«.οίθη, άπεφχσίσθγ) καί ΐίημοσιεύθΐ) έν Χανίοις τή 31 Ίου- νίου 1912. Ό Προεϊρεύων Ό ¥. Καταλαγαριανός "Οτι άκριδές άποσιτβσμα Έν Χανίβις τη 29 Ίουνίου 1912 Β. Γραιχματέως Ε. Μχαρν'ας Ό Β. Γραμματεύς Π. Δαμιανάκη; Αριθ. Πρωτ. 392 • Άττοφ. 280 Τδ Δικαστήριον -=ών έν 'ΙΙρακλείω Πρω- τοδικών Συγχΐίμενον............................·..... Διά τ α 0 τ α Δικάζον «ρήμην τού χατηγορουμένου. Κηρύσσει τόν κατηγβροΰμενοντούτον Εμμανουήλ Ι. Γαρε«α- λάκην ετών 21, άγαΛον, άγράμματον, ύτοϊηματοποιον γρΐστιανβν καΐ πολίτην ϊλληνβ, χάτοΐκον τέως Καστβλλίβυ Πεδιαοος *«ι ΐ5ϊη άγνώττου δια^ονής, ϊνοχον τοΰ δτι την 19 Φείρουαρίου 1 »Π έκ το3 4ν Άοκαλοχωρίψ ξενοϊοχείου τού Τζανάκη Ι. Χατζακη. Ιλαδΐν έν γνώσει είς την κατοχήν τού βΰτογνωμόν»ς καί άνευ τϊ]ς συγκαταθέσεΐιΐς το3 ίγοντος 8ιχ3(ΐ·ι«α ξένον κινητόν κτήμ' ήτ9' £ν περίστροφον άξίχς δ-αχ(Α(3ν 25 άνήκον είς τέν Έιΐμ*ν. Χρ· Τσαντηρόπουλον κάτοικον Ηρακλείου όπως ϊχη τοθτθ «αρ*νό- μως ώς ίδιοχτησίαν τ»υ, χαί Κιχτα3ικάζ(! τό» χηρυχθ'ντ» ϊνοχον Έμ'Λαν. Ι. Γαίε5>αλά*η»
  είί φυλάκισιν 86» (2) μηνών βπί καραδάσει των άρθρων 371 χ«ι
  Β73 τού Πβιν. Νόμου, συνυπολογιζομένου καί το3 χρόνου κ»β
  ίν διετέλβσβν ΐν προφΑαιιίσε! άιτο τής 26 Φίίρουβρίβι* Ι""
  μέγρι τής 3 Μαρτίου 1911. καί είς τα ίξοδα τής δίκης υπέρ
  τού Δημοσίου έ* δραχα.ών έννέα (9) είσπρΐκτέων χ»ρ' αΰτο3 κ«*
  δι* έδδοιιαδΐϊίϊς «ροσωιτικίίς τού κρατήσεως, καί
  Διιτάσσει την απόδοσιν τοϋ χατασχ*θέντος ιτ*ιστηρίου είς τόν
  άϊίκηθέντα Εμμανουήλ Χρ. Τσαντηρόπουλον κάτοικον Ήρ*"
  κλείου.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί Ιδηυιοσΐίύθη.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Μαίου 1912.
  Ό Πρόεϊρος
  Έ,ιμ. Πανηγυράκης
  Ό βοηθΌς το3 Γραμμΐτί»;
  Ίωσ. Κ. Άνίρουλάκηί
  Άκοιδές απόσιτασιια
  Έν Ηρακλείω τή 29 Μαίου 1912.
  Ό Γραμματεύς καί ά. α. ό ό
  Ίωσ. Κ. Άνδρουλάκης
  Άριθμ. 'Α«οφ. 306
  Γ6 Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοδικών
  Συνεδρίασιν..........................................
  Δ ά ταυτα , .
  Διχάζον έαήιιην τώ» άνβχοπτοντων Δηατ,τρίου Μαχ?ή *"
  Κ·μελί*< Σ. Νιχολάίυ ποώην χχτβίχων Σού5«ί τής Κυϊα>*
  Χ«1 η$η άγνώβτου ίιαμθνης.
  ΪΗ.Σ
  Ά«ορρίπ*ει ώς άν»ι—«τήριχτεν, την &*ε ; ρ»ν·λογ(α» 12 Όκ-
  τωΐρίβυ 4911 «ναχεπήν αυτών χατ« τ^?ΰ*'άιι». 444 το» 1911
  ΐπεε>έ««·ΐ τεϋ Διχ«·τη·ίον τβιίτ·», έπιί«λλβύ<ΐης «»τ»ίς ϊιχά- Ιρανμον χρηματικήν <·ινήν επί λικομαρτιιρίε;. ΈχρίΙη ε*εο««ίε·η χαΐ έίημοειιύθι^ έν Χανίοις τ$ 31 Μ*ί»υ 1912. Ό Πεοι.ο>εύων Ό Β. Γραμματεύς
  Μιλτ. Δασκαλάκης Ι. Μαναρόλης
  Αριθ. Πρωτ. 1007
  » Άποφ. 279
  Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Πρω-
  τοδικών
  Συγκείμενον................................
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τοθ κατηγορουμίνου
  Κηρυσσει τόν κ«τηγορούμ«νον τοδτον Εΰάγγελον Ν. Μετα-
  ξίν ετών 23 γεννηθεντα είς Νέαν Έφεσον. Ιγγαμον έγγράμμα-
  τον, άχθεφορον, χριστιανόν καϊ πολίτην Ιλληνζ, κάτοικον τέως
  Ηρακλείου χ,βί ήϊη αγνώστου διαμβνής, Ινοχον τοΰ ίτι την 15
  Ίουνίου 1^11 έκ τής έν Ηρακλείω οικίας τού Ιωάννου Χρι-
  σΐινί)ου έλαβεν εν γνώσει είς την κατοχήν τού αύτογνωμονως χαί
  ανευ τής ·*γχαταθε«εως τοϋ ϊχοντος δικαίωμα ξ»να κινητ* χτη-
  μχτα ήτοι π*ντε αίγυρά πΐνταδραχμα άνήκοντα εις τον Ιωάννην
  Χριυτινιίην ίπως έχη ταύτα παρανομως ώς Ίδιοχ,τησίαν τού, καί
  Κζταοιχαζει αυτόν είς φυλάκισιν τεσσάρων (4) μηνών ίπί
  παραβάσει τώνάρθρ. 371 καί 373 το3 Ιΐοΐκ. Νομου, καί
  Διατάασει την άχόΐσσιν των χατασχεθβντων πιισΐηριων είς τόν
  αϊιχηθέντα Ιωάννην Χρηστινιδην κάτοικον Ηρακλείου.
  Εκρ.θη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Ηρακλειω τή 10 Μαίου 1912.
  Ό Ιΐρόεδρος
  Έμμ, Ηανηγυράχης
  Ο βίήθός τοϋ Γραμματεύς
  Ίωσ. Κ. Άνδρουλάχης
  'Δκριδές άπόσπασμα
  Έ» "Ηρακλειω τή 29 Μαίου 1912.
  Ό Γραμμιτιύ; καί ά. α. ό βοηθός
  Ίωσ. Κ. Άνορουλαλης
  Π Ε ΡΙΑΗί' Ι Σ
  Τής ύπ' αριθ. 31 έ. έ. αποφάσεως τον Δικα¬
  στήριον των έν Ηρακλείου Σννέδρων.
  Γό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Ιυνέδρων
  ΣυγκεΙμενον.....................................
  Διά ταυτα
  Καταδικάζει τούς κηρυχθέντας ίνόχους συνεργειας είς άπό-
  :.ρ»ν ΐπατης 1) Ίδραημ ΤοσουναΛην, εργατικόν, κάτοικον
  Ηρακλείου καϊ 2) Άβαν Ίσοώφ Έφεντακην, ίργαΐικον κάτοικον
  Ηραχλιίου είς φυλάκισιν έ»ός Ιτους ϊκαστον.
  Εχριίη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Ηρακλείω τη 15 Φεβρουαρίβυ 1912.
  Οί Σύνεδροι
  Ό Γραμματεύς
  Άκριίής περίληψις
  Έν Ήρακλείφ τί) 17 Ίου,ίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Α· Παπαδάκης
  Π Ε Ρ 1 Λ Η Ψ 1 Σ
  Τπς ύπ' αριθ. 33 τον 1912 αποφάσεως τοθ Δικασ¬
  τήριον των έν ' Ηρακλείω Συνέδρων.
  Τό Δτκαότήριον των έν Ηρακλείω ϊννέδρων
  Συγκείμενον....................................
  Δ ι ά τ α 9 τ α
  ΚβταοΊχάζει τοίς κηρυχθΐντας ίνόχους άκάτης 1) Άλή Χασάν
  *' γεωργόν, κάτοικον Πυρβθι Μβνοφϊτσίου καί 2)
  Γεώργιον Α. Σιΐύβαλον, γΐ»ργό», κάτοικον Άποσελέμι Πεδι¬
  άδος, είς φυλάκισιν 9ύο έχων χαί τριών μηνών Ιχαστβν.
  Έκρίβη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Ηρακλειω τή 16 Φεδρουαρίου 1912
  02 Σύνεδρβι
  Ό Γραμματεύς
  Άκριβής περίληψις
  Έν Ηρακλείω τί) 17 Ίευνίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Α. Παπαδάκης
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τής ύπ' αριθ. 38 έ. Ι- αποφάσεως τον Δικαστήριον
  των έν ' Ηρακλείω Συνέδρων.
  Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Σννέδρων
  Συγκείμενον....................................
  Διά ταυτα
  Κατχδιχάζει 1) τόν Εμμανουήλ Κ. Ξενΐλάκην, κηρυχθέντα
  ένοχον συνεργείας είς κλοπήν, γΐωργόν κάτοικον Κουρταις Και¬
  νουρίου, εις είρχτήν όκτώ έτών χαί 2) τόν Δημητριον Α. Γο-
  μπάκην, ληρυχθίντι ένοχον λιρστεΐας μιτα φονου, γεωργον, κά¬
  τοικον Λιμνών Κυδωνίας, είς θάνατον.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν "Ηρακλείω τή 23 Φιδρουβρίου 1912
  Οί Σύνιδροι
  Ό Γραμματεύς
  Άκριίής περίληψις
  Έν Ήρακλείψ τϋ 17 Ίου»ίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Α. Παπαδάκης
  Άριθμ. Πρωτ. 79
  ζ> Διεκπ. 62
  Έν *Ονόματι τοϊί Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Ίίπειδή ό Εμμανουήλ Γ. Δουρουνδάκης κάτοικος *ΐς Καλόν
  Λάκκον Σφακίων ήϊη ί» άγ'ώΐίου διαμονής, κατηγορεΤΐαι ώς
  Ιιΐαιτιος ίπί τψ ό:ι κατά 29 πρός 30 Μ*ρτίου 1911 έν τή
  έν Μεσοχωρίω Χώρας Σφακιων οίκία τοΰ Ρεωργίου Κατσου-
  λοΰ επετέθη άδικως κχτά τοΰ έξιδέλφου τού Ιωσηφ Έμμ.
  Δουρουνϊάκη έηος μέν τή; οικίας δια μαχαίρας παρ» την αύ-
  λήν δ' αυτής διά πυρο&Όλου θτλυυ (πιριστροφου) δι' ού ίπυ·
  ροίόλησε ά'ταξ κατ' αυτού
  Έπειδη τό ανόμημα τούτου προ6λ»πίται καί τιμωριϊται ά«ό
  τα άρθρι 207 καί 557 έδ. 6. τοΰ ΙΙοινικοϋ Νομου, χΐρακτη-
  ρίτεται δέ ώς κλημμελημα
  Έπϊΐδή ό κΐτη,'ορούμενο; ούτος είναι άπών καί άγνοεΐται ό
  τόπος τής διμβνή; τού.
  Ίοοντες καί τ' άρθρα 304 καί 3(35 τή; Ποινικής Δικονομίας.
  Καλοΰμ«ν τόν ιίρημίνον κατηνορύμενον ίνα εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ίνώ~ιον τοΰ ίκροατηριου τοΰ Εϊ(.ην^δικιου Χώρας
  Σφακίων την 21 τ=ΰ μηνός Σίπτιμίρίου τοϋ έτους 1912 ημέραν
  ρασκευήν καί ώραν 9 π" μ. ίνα δικασθή ώς ύπαίτι ς τής έκτε-
  Παθεισης κράξεως, βλλω; θε'λει δικαΐθίΐ «ρήμην συμφωνως τω
  άρθίψ 407 τής Ποινικής Δικονομίας συγχρόνως ίέ καλούμεν
  αυτόν όπως λάδ^ γνώϊΐν των ί^ρα^ίΛν τής ίικογραφίας.
  Έ» Χώρα Σφχιιίων τί) 5 Ιουλίου 1912.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Γ, Σχλιβίδης
  ΟΊ χληθέντες μάρτνρΐς :
  Ιωάννης Ντουρουττάχης, Χώρας Σφακίων,
  Έγγραφα :
  "Απασ« ή υπο χρβνβλ. 5 Ίουνίου 1912 σχετική
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
  Δημοσιευθήτω νομίμως έν τή Έχισήμψ Εφημερίδι,
  Άρμόδιος ίικαστικός χλητήρ παραγγίΛλε:*ι ό'ως έν αντί¬
  τυπον το3 παρόντος τ»ιχο*ολλή5τ) είς την τελευταίαν κατοιχι-
  αν τοδ κατηγορ5.ιμίνου *αί ί:ερον τβιχίκολλήτ/) »ίς δημοσία
  μέρη.
  Έν Χώρα Σφαχίαν αυθημερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορβς
  Γ. Σκλ'.βίδη.,
  Αριθ. Πρωτ. 485
  » Διεκπ. 430
  Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλιίνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙ1ΙΚΡΙΜΑ
  Έτιειδή ό Ν>χ.:λαος 'ώμμ. θω,λαϊάχ.η; χίτοικος Ρίθύμνης
  καί νυν αγνώστου διι^ο^ής κΐτηγρ,,ΐίται ώ; Ιπΐιτΐο; τού ότι
  περί τό μιισίνύκίΐον τής 27—28 Μΐί^υ 1911 έν τω π*ρ.6ολφ
  •τοϋ ίντός τής πόλεως Ρϊθύμινης κΐΐμένοο Καίφωϊείου τοϋ Χά-
  ραλά,Απο.ις Σκανδιγου έξ^ρισε τόν ύπΐνωμοτάρχην Γιώργιον
  Παπαδάκη κ*ί τόν χωροφύλϊχ,χ Ρίώ^γιον Πρωτογιρακην διά
  τα ίργα τής ύ/ιηρισ.ας τ«*ν ίν φ ΐιίήργουν τα καθήιοντά των
  δ ά των λεςίυιν €
  II
  οΰοΐςι3«ς, απμΐι, ς$γ-65νΐισ,Αίνοι» καί αλ·
  λ»ν παρί^οίκιν σ.«·».ϊμα ίέ κατα τόν βΰ;ον τόπον κΐί χρόνον
  ή"*ισε τόν χωροφώλακα Γεώρ. ΙΙρωτογεράϊΐν έν ώ ΐνήργίΐ τα
  χαθήκοντα τής υπηρεσίας τού. |
  Έπειδή τό άνόμημα τουτο προίλέπ:ται καί τιμωρεϊται ,
  άπο τα άρθρα 160, καϊ 161 τού Ποινικοϋ Ν5μο.ι, χαρακτηρΐ- !
  ζιται δέ ώς ΙΙλημμέλημα >
  Έπίΐδή ό κατηγορούμΐνος ούτος ιίνε ζτ.ίύι κϊί άγνοεΤται 5-
  τόχος τής διαμ^νής τού
  Ιϋ'Ιδόντις κλι τ" άρθρα 405 καί 40ό τής ΙΙίΐνικής Δικονίμίας
  «•^Καλούμεν τον ειρημε^ον κατΐ)γορούμιενον ίνα εμφανισθή αυ¬
  τοπροσώπως ίνώπϋν τού ά>ιροαΓΓ(ρΐ3υ τοϋ Είρηνοϊΐκϊίου Ρίθύα-
  νης την "Π το5 μηνός Ό/.τω<ί!>.υ τ^ΰ ε:^υς 1912 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 9 * μ. ίνα διιιασβί) ώ; ύπαίτιο; τής έκ-
  τεθείσης πρίξεως, άλλως θέλει δικασθή ίρημην συ;α|ώνως τω
  άρθρψ 407 τής 11οιν:κής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλοίμεν
  αυτόν δπως λά6$ γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Ρεθύμν^ ττ] 13 Ίουνίου 1912
  Ό Δημοσ. Κα;ηγορθς
  Κ. Πλεύρης
  Οί κληθέντες μβρτυρες
  Γεώργιος Παΐταϊάκης ϋπενωμ κάτ. Νεύς Ά ·,;ίρι
  » Πρωτο ,'ερακης χωροφ. » Ρβδύμνης
  ΙΙαϋλθί Ι. Σπανδάγος » »
  Άλής Κβλΐοντζιδάκης » 9
  "Εγγρβφ α
  Ή ύπ' άτιθ. 257 Έλθίίΐς τοό Σταθμοϋ Ρ«03μνης
  Ή 6-^ αριθ. *6βν31Ιβ ιρόταΐις τού Ε.σαγγίλέως Ρεθμ.
  «ρός τό Συμίούλυν των Πρ^τοδιχ,ών Ρεθύμνης
  Αί σχετΐΑΐί άνϊκρίυις πιθιηω/ μΊρτύρων καί κατηγορθυ-
  μενου τό ύπ'άρι^. 866 άιτο?εΐιιτικον άΐτ^ΑαχΙσίω; τού Δι-
  κβστΐΌθ κλητήρος Χ. Α- Δασχΐλάχ:
  Έν Ρέθυμντ, αυθημερόν.
  Ό Δημέσιος Κατήγορος
  Κ. Πλεύρης
  γ«τρός τοΰ ίϊρημένου 18ΐ9χτήτ3υ Εύανγελίας άνηρττμίϋην επί
  τοϋ τβ.χου ϊνΐ Ιχ>) «ύτήν ί'ΐζ την Λβτοχή» τού άς ϊαιοχτησίβν τηυ.
  Έκίιοή τ6 ά»·,ί.η(*.* τουτο προδλέπετΐι χαί τιμωριϊται άπίι
  τ' «?θρ« 201 χαϊ 693 τοϋ Ποινιχοϋ Νόμου, χαραχτηρίζβτβ! οί
  ώ; πλημμέλημα
  'Επειδή & χΐτηγοροάμενος ούτος ιίν! άπών χά! αγνοείτχι 6
  τόχοί τής Βιαμονη; τού
  Ί5(ίντβ; χαί τ' ίρθρα 405 χϊΐ 406 τής Πβινιχήί Διχο>ομ(α< Καλούμεν τόν είρηιχίνο» κχτηγορούμεναν ίνα έμφανιΐθη αύ- τοπροχώπως ενώπιον -ου αχριατη^ιου τοϋ Είρηνοδιχ,ίίου Ριβύμνης τή» 27 τοϋ μηνός Όχτωζρίου τοΰ ετους 1912 ήμιρα* Σάββα¬ τον χα'ι ώρχ* 9 τ. μ. ϊνΐ δκασθγί ώό ύααίτιο; τής έκτεθείσης πράζ-ω;, ίλλως βίλει διχζσίί) έρήιην συμφώνω; τώ άρθρω 407 τή; Ποινκής Δΐχο/ομί»ς συ/χρόνως 5έ καλούμεν αΰτ^ν βπως χάβη γνώσιν τώ» έγγοάφων τής διχογρατβίας. Έν Ρε9ύμνΏ ~γΐ 12 Ίο^ίου 1912 Ό Δημθ"σ. Κατήγορο; Κ. Ιΐλείτρτις Οί χληίέντβς μάρτυρϊς Μη'δ; Καούντς χάτο'χος Ρεθύμνης ΕυΛγγίλία Κουχάχι » » "Εγ γρβφα ΊΙΰτ'ίβιί 243)14 1 τοϋ 1910 "Ε*θϊ5ΐί τοϋ Στ Έν Ρ»6ύμν Ό Δημίσιος Κ- Πλεν^ιις Άριθ. Πρωτ. 482 * Διεχ,π. 427 Έν ονόματι τα£? Β ι 3ιλέα>£ των Έλλήνων
  " ΚΑΗΤΙ1ΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
  Αριθ. Πρωτ. 477
  *· ^ΐίχπ. 4*23
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙ_Ρ1.νΐΑ
  'Επιιδή ο Ίίχωβος Γ. Κτ«νιου8ίχης χάτοικος Ρίβύιινη; χά!
  νϋ» αγ»ώιτο« όιαμονής χίτηγορεϊτΐι ώ; ύ'αίτιο; τοΰ ίτι νωρ'ις
  να διατβραξη την χοινήν ειρήνη» π»ρί ώρα» 8 μ μ. την 13
  Αΰγουβτου 19 0 ίίσίββλ» πβρανόμω; (!ς την π«ρ« την βίον
  «Ταάροο· Ρίίιίμνη; «ίΐμίνη. βίχ α. τοϋ σααπιλίτου τού Μηνα
  Καούνη χ«ί έπ«χ»ΐρη««» ίν αύτγ) πραςιις *|ς ά; δέν »1χι χαχέν
  ίκαίωμ* ήΐοι «α^η.ώ/ληβ* τή» ϋπηρέτριΐ» τής «ίρτ,Αένης οί-
  »(«< Εϋΐγγ«Αία» Κουχίχι έν η «6ρ!σχ«το μόνη χατ' έχιίνην την ώραν χκί συγχρν>α)? «φή»"· (*'*ν «'χ»ν* ·ωιθΓρ»φί«{ τής βυ-
  Έπ.ι3ή Μρυΐταφϊς
  νης καί ν3ν άγνωττ^υ δ:αμ;νής *αϊΐ)γίρίΐται ώ; ύιαιτιος τοϋ
  ό'τι την "2 ΊουΜον 1911 παρα τας δίατχςεις τοϋ άίθρίυ 7
  τοΰ ύτ' αριθ. 59 ΝομθΜ πϊρι παραν. θηρΐς τρ^πθΐοιηΜΐντος
  δια τοϋ ύπ' αριί». 777 τή; 12 Νοβί*6ρΐ3υ 1^7 Νί(*9υ ί«η?ϊ"«
  δια τοΰ χυνηγΐτκιου τού ότλ^υ έντος τοϋ κήτΐυ τής βκτός τοθ
  είρημιενο^ χωρίου Περιδρλ'.ων κΐιμ.ίν<)ς οίιιυς τού ί* δΐ των πυρο6)λυμών ίτραυ,ΑαΓΐτίν α*ινδονως διά σ?α.οιδι<·ιν κ*τά την ρ*χ;ν τον 5ν τ^ «αρακϊΐμίνφ περιδο ^ίφ ίργαζόμενον ομοχώρι¬ ον τού Κωνσταντίνον Λαγουδάκη. Έπειίή τό άνίμημα τουτο προβλεπεται καί τΐΛωοεϊται «πό τ' άρθρα 7 τοϋ 59 Νομ. τρ3ποποΐ()()ΐν,τ3ς 3.ά τού ύτ' αριθ. 707 Ν:μ3α, χαρακτηριζετα! ίέ ώ- Πταίσμα. Έπειίη ό κανηγ^ρούμε/ος οΰιος «ί«ε «τώ/ λϊι άγνοεϊΐϊΐ ό τόπΐς τής διαμονής τού. Ίΐοντ4ς καιτ'αρθρον 40ϋ καί 4ϋ6 τής ΙΙϋνική; Δικονομίΐς Καλούμεν τον ειρημ-νον κατηγορούμίνον Γ/α «μφχνΐΐθ^ αύ τ:πρ5σώτπι>; ενώπιον τού άΑροαχηριου τοϋ Ε'ι,οη/οδικείου Ρίθύ-
  μνης τ/,ν "27 τοϋ μηνός Όλΐω&ρίίυ (ου Ιτους 1912 ημέραν
  Σαίόατ^ν *αι ώραν 9 π. μ. ίνα δίκΛΐθί) ώ; ύπαιτιο; τής έκ-
  τεθ.ίσης πράξεως, άΛ/ως θ»λ«: δΐκχΐθή ίρηΑην συμφώνως τψ
  ίρθρψ 407 τής Ιΐοινικής Λικΐνο,Αΐας, συγχρονιι»; ίί Ααλϋΰμίν
  α,ιτον αυτόν όπως λα6^ γνώΐιν των «γγραφων τής δικογρϊφί*ί·
  Έν ΡίθΛμν^ τή 12 ΊοΛΐου 1912
  Ό Δημόσ Κατήγορος
  Κ. Ηλεύρης
  Οί χλϊ,θί'ντες μάρτκρες
  Κωνσταντίνος Λα^οιιδάχ.ης κάτοιιιος
  "Εγγρ αφα
  Ή ύ-' αριθ. 22
  Έν Ρ^(^^μν·ζ αύθημι
  ίϋς ;οϋ Σταθ. ΠεριίίλΙωι.
  Ό Δημβσ. Καιήγορος
  Κ. Πλεύρης
  Έκ τοθ ΈϋνικοΟ