92678

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΜτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν ΧανίΟΙί τί 18 Ιουλίου 1912 — ΑΡΙΘ. 70
  Αριθ. Πρωτ 2647
  » Διεκπ. 1504
  ΑΝΟΤΕ°&
  !
  0|Κ(Π0Ιτ1!Ι((ΪΝ
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  Δηηοποασίας δια την έ"κυ;ίσθωο*ιν τού φόοου
  ίχθυαλιείας τού Νομοΰ Ηρακλείου, Γεωρ-
  γιουπόλεως και Χώρστ Σφακίων.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΤΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διαχηρύττει δτ·:
  Έπειοή κατά την 12 Ίουλ'Όυ έ. ε. ϊέν οιεςή-χθησαν ϊημο-
  -οατίαι ϊιά την έκαίσθωσιν τού βόοου ίγθυαλιεία; τού Νομού
  Ηρακλείου, Γεωργιουχόλεως καΐ Χώρας Σφακίων.
  Διά ταύτα
  Διατάσσομεν την διαξαγωγήν νεων ομοπρασιών δια την εκ-
  ;·'τθωσιν τοΰ ε'.ρημένοο φόρου ΐχθυαλιείας τού Νομοΰ ΙΙρα-
  παραλίων Λι,ιρα,
  κεχωρισμένως -/αί εν τώ Κατασ-ήαατι^ τή; Νομάρχας
  Ηρακλείου, διά τόν «!ιτ^ν φόρον τ;3 Νομ:ύ Ηραν-λί'.ου. ;νω-
  ~'ον των έ-ιτροττειών των όριζοΐ-ΐενων έν τή 6~ αριθ. /^«βι
  = . ε. (τε>/. Γ'. φύλ. 62 τού ' 1912) οιακηρύςει ημών κα·
  τυ'χίώνω; πρός τού; έν αυτή άναφερομένίυ: οροας.
  "Έν Χανίοις τή 18 Ιουλίου 1912.
  Ό Διοιχών Έπίτο·5πθί
  Μ. Ρ- ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
  ών καΐ όπωρικών ττλ·ί;ν τού »όρου τούτου των Νομών Χα-
  νίων ν.αί Σφακίων Οστις 'ϊημοπρατήθη κατ» την ώς ανω ημέραν.
  Δ·4 ταύτα
  Διατάσσομεν την διεξαγωγήν νέων ίημοπρασιών διά την έκ-
  μίσθωτιν τού καΐ' άπασαν την νήτον φόρηυ λαχανικών καί όπω-
  ρικών, χλΫν τού των Νομών Χανίων κοτ' Σφακίων ένεργηθη-
  σον,ίνΐΛν την 3 Λ!)γΐύστου 1'.)12 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν
  10 —12 τ. μ. έν ο'ς τόποι: ν'Ί ένιόπιον των Ιπιτροπειών των
  όριίομΐ'ν.ιν έν τή ΰπ' αριθ. """/ι,^κ έ. 'ί. διακηρϋςει ήμιών
  (τεθ-/. Γ'. ουλλ. 62 τοί 1912), καί υπό τοϋς έν α'-ΐτή άνα-
  φεροιιίνους ϊ'ρους.
  Έν Χανίοις τή 18 Ιουλίου 1912
  Ό Διοικών Έπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Πρωτ. 2646
  ~» Δι6κχ. 1503
  βΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0!Κ0Ν01»!ΙΚΟ1
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Αημοηρασίαο διά την έκνιίσθωσιν τοϋ έπ της νατα-
  ναλώο-είύς <])όοον των λαχανικών και όπωρικών καθ1 άπασαν την νίχσον πλήν τοΓ' των Νοηών Χανίων κηι Σφακίων Π ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττη ότι: Έ-ειΒγ, Λατα την 11 "Ιουλίου 1«12 1-> διε;ή·/Ο/;σαν οημο
  -ρασίαι διά την καθ'άπασαν την Νήτον έκμίσθωσιν το: φορου
  Άοιθ Ποωτ. 483
  ^ Διεκ. 428
  Έν Όνόυατι τον Βασιλέως των Έλλτινων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  ΠβΌς τόν ί-ί τββυιιΐτΐσμίϋ κα'ηγοοοΰμιενον Άσλάν Φΐ·θυ-
  η κάτο'χον Ρ^θύμνη; κα! νυν άγνιόστου ϊιααονί'ς.
  Καλεϊσαι δπωί έμφινισΒης α^-οποοσώιΐως την 27 τοΰ μηνός
  ΌχτΜβοίου τοϋ 5-ούς 1912 ήΐΑέοαν Σά^6ατον καί ώοαν 9 ζ. μ.
  ένώπ.ον τοΰ άκροατιΠΓίου τού Ε'ρηνοϊινείου Ρεθύμνης π^ός ιτεραι-
  τ;'ρω συζήτττιν τής αςιοποίνου τοαξίωί τ·?ς άναφιρομένγΐί: ·ίς
  τι κοινοποιηθ'ςν Ιπ' αριθ. 50°)546 τής 31 Αύγούστοι) 1911
  χατηγορηγήοιον μΐς, άλλως θέλεις διχϊσθό ίρήμην.
  "ΈνΡεθόμνη τή 13 Ίουνίου1912
  Ό Δημόσι;ς Κατήγορος
  Κ. Πλεύρης
  Ό Δι»(ΑΟ<ί»ος Κατήγορος Χανίων Λαβόντες ύζ' όψει τα χρθρα, 50 καί 57 τοΰ ύιτ' αριθ. ι 80 Νομ'.^ότικοϋ Διατά^ΐΑχτος. ι Όθ'ζοαεν ένί,τά/.τους Ο'χ.χτίμοος των άγροζϊΐμιών των Δτ,αων Τσι/.ϊ) αριών, Μαλά^ας, Κάα~ων, Κουνουττιο'.ανών ' καί Στερνών. έν αεν τώ Δή^ω Τσικαλχριών την 31 Ιουλίου ' 1912, έν τώ Δί-,αω Μαλάξτ,ς τή ν 9 Αϋγούστου καί 4 Σί-:-Γ£αβρ;ου 1(ι12, έν τω Δτμω Κάμπων ττ,ν 29 Ίου- , λ'ου, ττ,ν 10 Αΰγούιτου κ,χι την 9 Σεπτίμβρίου 1912, έν τί) Δ'όι/ω Κουνουτιδιανών την 4 Αΰγούστου κα'ι 3 Σεπ- τεμβρίου 1912 καί έν τω Δτμ,ο) Στερνών την 1 Αύγούστου
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΤΤΐ
  ι»; *
  α *
  καί 1 Σετττίμβρίου ώς τόπον δέ εκοικάσεως τα οίκεϊα. δι
  μοτικά, καταστήματι των ε'ργιμενων Δ^αων.
  Έν Χ*ν'οις τη 15 Ιουλίου 1912.
  Ό Δτμόσιος Κατηγορος
  Κ. Δοι/νάνης
  Αριθ. 395
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοδικών
  «κ. των Δικαστών Ήλία Χατζη^νϊρέου Πρόεδρου
  -<3ν Σιτέ'οων Ν·χο">ά-υ Παπιϊά/τι, Πρωτ"ϊίκου
  Νικολάω Ζ^ρίϊ-υ Ρραμ- ' τ^ν Το3
  Παρόντεο τού τε άν
  ματέιο: Στυ)·ΐΛνο3 Γ.
  Συν·ϊριίσοΐν ϊηα'ιτι'α ;ν Χανίοις καί 5« τω ~*33ϊτηρι'ω αυτού
  112 ί ά
  Των άνϊκοπτομένων &') τοθ επιτάτσοντος ΐΓΐστωτοδ Μίνωος
  συγά*") κτηματ'ου κιιί κ^τοίνου Χϊνίων κα! β') των ιπι-
  ων όίε'^ετών 11 ΐί·»σιλ·«ιί)ς χήιις Αναστασίου Δη-
  μητιάΐου 9) Άνίτσο'ς 3) Αικατερίνης 4) Μοτρίας Α. Δηανι-
  τοιάϊου 5) Στϋλιαν;3 Π) Κωνσταντίνου 7) Έι»ι»ανου«λ χ.*! 8)
  Γϊωργίου Α Δηαητριάϊου, κατοίκων Παλαιών Ρουμάτωκ Κι»-
  σάμου πλήν τοο Έιαϊνου»;λ κατοίκου Αθηνών.
  Αριθ 1071
  ι'τΓτει έν
  Ν'χο'^'ίου
  «τΌ 30
  Διά τ α 5 τ α
  ϊΐ τ'ν άιΐό 10 Αΰγούστβυ 190°> άνα*ο-
  υλά*·" κ-»τα Μ'.νΐΛθς *Ηβ·.γ<ί*η χΐί έν {ν«ο<»«ΐ.·4μ£νΛ τνν 1 Ίουν-νυ 1012 Γν, διχά~ τόν έ-ί ανίΐρέι-ι κατηγοροΰμε- τ£)(, (^ .(αΰί0Λ (5) 8^α ΠΟ) **! δώίεκ» (12). νόν Δ-.ενύτιον Σ-ε». Λϊϊνάχην ^μη ταρασταντα ττοσώς χ,ίθ' Έ—νυο,* |ν ^{.,. τ^ ϋναχοτττίμίνην ίχ-ταγήν ώς ά φ^γοϊ^χ:'5ντβ χϊί το: π;/.'τικάς αξιώσεις τής χολ τιχής ίνα- <£ν(Λτ^Ρω ίίΟγια^α κτ^μΐϊτα γούσγ,^ Άςγυεήί τ>>-ενός 'Ρμμ. Κ-.κχ.νίχη νηρας Κωνσταν- . ^ο{ άναββ^ον _σ ' ττΟβ€ τβ >.ο -« την όο.σ^χή
  τίνου Ξιοουγαχ») χοτοιχου Λα3?5 Μισογείων Κ'σ;αι»ου π^εα- β/ΪΓΤ(υ
  σίά^ηο ϊ'ά τοΐ π^»)θ'?·:υ7'Όο "ικηνόοου τη: Άντων ου Κατζο,ι
  ρίκη ϊυνάμει τοδ ύτ' άΐι'ία. 2014 —λί·,οίς3υσ'ου τοϋ Σ^μδ.
  Καττίλ'ίου Κιτσάμοα Μιχαήλ Αρχοντάκη.
  ήν τού ατ,'ο·
  Λαϊ ά
  Δ'ά τοΰτα
  έρ^,ιιην -όϊ
  τόν
  έ-<3ν 25 νρΜργον χάτοικον ρ Υ^ιυτιανίν όο()3*:5 ν νχ' "3λ'τ»ιν ΪΟτ.νϊ ήϊη δ'ΐ ίυγόϊινον ίνονίν ότι -ήν *1 Ό»'-ω?οίου 1909 ΐν τη συνοιχία Κουτσο^- ϊι»νά τοΰ γωρ!οιι Λχΐϊϊ Κ·στία"υ άπρ;α=λε-τ,τ<,>ς «·ΐί είς
  ύ■^Ί·1?^ ό
  Τ τόν μέν κοβ ου ή ϊνϊνβπή Μί'ω* Ι
  ν* άτ3?ε;ξϊΐ δα ταντόί νομ'μου νοί ϊ'α μ^ρτύΕων μΐ5σου ίτι ο
  ΐΐϋ'Ίί'τχ ο'ΰ-οί 'Λ^ϊσ^άσιος Δτμτίτριίϊη' ήτο νύοιος «ατα ηι
  2 Ό»τω6ϊί'5ΐ< 1892 των 'ν τίϊ «»ιτ-γί τ^υ άναιεοοιχίνων ντη- υάτ(ι>ν υπ' άοιή ?>, 6, 7, 8, 9, 11, κη 13 τ^>ν ϊέ άνοΑΟπτοντα
  ϊιϊ τώ» αυτών αέτι,ιν 'ί'ΐ τα ντήαϊτβ ταυ'τα άνήιιουν «!<: την 0 ταϋτ-* δ ανΐ'α χυοίιυ κ»ί άπό τοίαε ά-ετάσισ« χαί ίξίτίλετε την χαι 1909. ^τν, Είστ^γ;τΫιν Ι' τΛν μ,^λών -τιΆ Δΐ"Ίστ»|θ(θιι τούτου τόπον _ , , , ό Χ2τάστϊ·μϊ οιυτοΰ Ϋ,αί^αν ιΐαί ώΐΐν ύιΐ3 τοιΐ 3ΐσηγητού ορι· ττοχτονιαν τοϋ Ιΐ3νιγιωΌ« &τρο.*/3.*.τ τρ^υμ' τΐσας £'ς τηνχΐρ- ϊπχτ)ν γώϊβν *αί ιΐ; ττ,ν μιτβγΐΧΐ'ίιν γρϊαμ'ν έξ ίϋ π^ρα— επήλθεν αίτώ ό θάν*-:ς χοί χαταδ.Λάζ-:ι τούτον ϊ'·ς „"'—" Γ "*"-~Ό".¥ ϊε,μά ίέκϊίχτώ (18) έτών κϊί εις τα Ιςίϊα τή; Κν ^'ν'01ί « 8 * δίχτις ε':σπρ»χτέα Χϊί όιά πρ3σω-"χής τοιι_κρατήαεΐϋς. Ο Πίόϊ^οοι: τα! την υπό νοον3λογ!αν 20 Ίουλί-υ 1911 αγαθήν τής Μ. Γιαννικάκης *,ς ίνανούζτ,ΐ Άονυρής τό :τίνθί Έμμ:νϋυήλ Κοκχινά- ί Ό Β. Γραμμβτέως χη κατςΙ»οιι «Λ^ρ'α» Μεσονείου Κ^στάμ^^ κατά τοΰ κατηγο- ' Ι- Μαραγκουδάκης ρουιχίνου Διονυσίου Στΐφ. Λοΐνά«η Ύπο^ρεοΤτΐν χιτηγβρούαενΐν τοϋτΐν να πλνΐρώΐη τ τ πολι- τινίος 5νίϊν36σχ χαΐ ^ιχ ττροσίιΐπιχήίΤ αύτοϋ χρατήσεωί ενός ίτο.ί'ς διά την ίν τώ ί-τ;ρΓ»ΰ τής ίγωνής α'.τ αν δραχμάς χι>·ίας πεν-
  (1500) *τ τα')-3ς ΐντ:χως άπό τής άγωγής μί^ρι;
  Αριθ. 757
  Διά
  των
  φ
  {ν α'θ'ί τή« άπό 1Π Αύγούστίυ 1908 ά
  ξ
  Επ δίλλει ού-ώ τα έξ-δα τήο τ.ολιτκής ίνανούση; ϊραχ.
  έςτκ=ντΐ ίνν^α χά! τ;τ-α;»χον·α έ<ατ=στα (ά::θ ■-. 69 κιί Ί0)3ΐ) 'Κ.χοίθτ ά-ιφΐσ'σ^τ, και ϊϊτμδσ'ίύθη Έν ΧτνΗ; τή 1 ϊουνί-υ 1912. Ό ΠίϋεϊοΓί ό Γραμμιτεύς ΊΙλ. Χ Μίνο«θί Ήσυνάκ»1 ή: α'τοίί. Δτμττριάϊου, ο"5 Έν Χανίοις τη 7 Ίου>ίου 1912
  Ό 6' Γραμματέως
  Γ. Μ. Άνδίθϋλιϊάκη;
  "Οτι άχρι*ές άπίστταβιια ϊχ τού ΐν χερΐί ;ιου ίτ:ΐσί·μου άν-
  τιγράφου δπ.ρ δηα.ίΐΐιε^ήτω διά τής έν Χανίοις ίκϊ'δΐμίνης
  ίφτμίρίϊο; «Έλεύθ:ρ;ν Β μα» χαί διά τίς ΈπιοήΑου '
  μιριϊος
  Έν Χϊνίοΐί τή 12 Ιουλίου 1912.
  Ό ηληοε?3^σ!ι;ς δι*ηγο;;ς τή; Ά?γ.ι?ής Κοχκΐνάχ
  ρας Κωνστ. Ξηροιτχάχ,η
  'Λντ.
  30 Δεχεα*ο!ου 190β ίτι
  Αχυο^Τ ίν μ=ρ = ί την γή
  ;ν ού*-» άν7φ5Γέυίν!, «τήϋ-ντβ 6π'άοί". Γ;ντε (5), 55 (^)ι
  έπ-ΐ (7), ί*τώ (8), Ιννέα (9), ίνϊεχ» (11) χβί ϊέχα'τρίΐ (<3^· Κ"ϊ Ιπιίίλ^Εΐ ε'ί δίοοί τοΰ ΐχ των άναχοιττομίνων Μίνω' ο; Ησκγίχη ΰ-έρ τίΰ άνιχίπτοντις τα ξιχαττικά αΰτοδ ϊ«Β*' μ£τ3ΐ3(όαίνα ΐριγ^ς ίξίκοντα (60) . ο βοηθός Γρβμματείωί 1 Π Ε Ρ Ι Λ Ι! Τ Ι Σ Των ΰπ' αριθ. 1071 τοΰ 1'.)Ι)9 και "57 τού 1912 Τό Δτκαότήΐιιην των έν Χανίοις Ποωτοοικών Συνιδρυσαν............Γνα ϊικαο^ μίταςϋ τού άνα,οΓ.- τοντος Νιχο/άίυ Κ. Φουντουλάκη κατοίιιοκ Παλαιών Ρίυμι- των Κισσάμου καί Έχρίήη άπ'φαΓίσθιη χαί έΒημοσ'ϊύθ»; Έν Χανίοις τγ 16 Ίβυνίου 1912 Ό Πρόίϊρος ΛΙ. Γςαννακάκης Αλριβτ;; περι/ηψις των ώς άνω Έν Χ.νίΐις τ γ, 10 Ι;υλί:υ 1911 Ο τού άνακοπτϊ,λεν:^ Μίνωος ,γΐίος. Π. Μ πλερεςούαιος *'" Γνπογραφείον 1