92681

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ίΤΑΡΑΡΓΗΜΑ ΙΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ)! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ.
  Τί£ΥλΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ) 19 Ιουλίου {912 — 'ΑΡι9· 71
  Αριθ. Ιΐρωτ.
  2ο89
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ1
  Ε,ΙΙΙΊΤΟΙΐυΣ
  Διακηρυττει ότι:
  Έκτιθεται εις, διαγωνισμόν μει3θοτι/.ής δί}μοπραΐιας χ.α;α
  τα υπο τής ^υπηρεσίας των Λημοαιων Έργων ο,.νταχ.υεντα *αι
  υπο τού" Διευθυντού των Λημοσιων έργων (πωρηΐ'ϊντα διαγραμ-
  ματα μει» πρίυυοΛογιβμοο, σκγγραφης υποχρεώσεων χαι τΐμο-
  Λθγιου ή καταακεγη απι,θαβρας »ν Κραπίτρα.
  Άρθρον 1. Γα έργα κρουπολογιζθνταΐ χ,ατΛ την λεπτομερή
  *κτιμησι» »ις το ποσόν των θραχ. ΙΟ,Ουθ περιΑαμο>νομ.&νου
  τού ποσοθ των οραχ. ΙΩ1*) δι απροοπτους θαπανας εφ ώ
  ούδίν δΐλαιωμα έχ=.ι ο ϊργθΛ,α&ος. Ί.1 έκπτωσις γϊνηαεται *πι
  τοίς εκατόν εις ακμαίας μ/,νναοας.
  Άρθρον Ί. ϋ δημοπρααια ίνεργηθϊΐίίται βν ταίς εδραις των
  Νομων Χανίων, Ρεθύμνης *αι Ί1ρ»ΛΛ«ιου κϊΐ *ν τοις Κ,ΐτα- Ι
  στηιιασι των οΐιιβιων Νο,λαρ/ΐων δι εγγράφων κ,αι 4σφραγισμινων ι
  ϊρθσφορών υπο ίπιτροπης η,Όεορευομϊι,ης υ«ο των οιχ,ειων Νο-
  ή των αναπΛηρωτων αυτών των οικείω» Ιΐροείριβν
  των ΙΙρωτο^ΐΑών και βνθ% μηχΛνικοϋ ή των
  αυτών ως μϊΛω^ την 15 Δυγοιιατου 191^ ημ,ιραν Ιΐεμ'ιην
  >.αι ώραν ύ — Ο μ. μ. '
  Άρθρον 3. Ιΐασα πρ5σί=ρ» θϊ συνίδευηΐαι οπο ιής άϊίΐας το3
  ί ^ργΟ'α^ο^ ααμφω/ω,τφ Οί ΐΝΐμψ,υπο τυπρο-
  υπο τβυ π*ρι Λί/μίπρ^σ,ων λμ ίΑΧ6Λ5σ;ως ιΛημΐσιων
  έργων Νομου πιαιι-ιΐίΐητΐΛθυ *.αι υπο γρίΐ*μα:ι5υ (Ιεθϋίϋντο; ττ,ν
  είς τι των οημ=σιων ταμειων ή της ΓρΛ"=^1» ^•ΡΤίτ/ίί ^^'^^ΐίΐκ.·/,
  Λζ^ί Κρή¬
  και
  ^, εις Χρημ-"1» <"( ο^ολίγιίί τη; ί της κατα χτ,ν &7ιι τής εκθίσεως [ών «ςυιν πο^ςυ ϋιΐς τθν οΐβ^ΐΑ)νΐ3ί«·ον ο^νιν;αι ν^ ΛΛθωΐ' μ'Ρ'ί πρός τ»; θ.αΐαςϊΐς τβϋ χβρ. ί , δημοσιων έργων νομου λλι αοιϊοκ, τού Άρθρον 4. 1:1 ίη,Αο,.ραΐια β,εςαγετ'ΐ ίι,,Αδοι γισμενος φ^ι.λ/νος, »ν φ ί'ναι ίγ*»*Α*ΐί(»·*ν»( 1 πρ-ΐ^^ ται ό^ου μ»ί« τώ' ί» τφ ανωχερψ «ίβρψ μνθ3«-ν;ων . ιντ·.ςοευτϊρ5υ φίΑϊλΛου, οίΐις Γ.αρϊθυετΛΐ ϊσφραίΐσμε/ί πρόεδρον -,,ης ειτιτρίπης σ^νέορια;ου3ί;ς. Ο προεορίς ιαςιν ιης »γχίΐ?.σεο)ς των, Ο ϊΐς ΟΙ εςωΐερικιΐ βημειοι ραν το όο,λλ ϋι^I5^ Λαι τον αίςονϋ αρ.υ^θ' τίύ »;ωτίριΛ5^ ?»- «.ίΛΛου χ.κ.1 καταγραφει εν πρωτοκοΛΛψ τΛ «μπΐρΐίχομίνα καΐα το αρθρον ό ίγγραφα. Έπειτα οί «ν τις αί&ί^ς τής συνίϊριασΐως «αρε^ριβΚί,Αβνοιβιποσυροντβι, ή ίι «πιτροπη εςελεγχίυσα κατ' ιβι*ν τΛίγγραφαάπθτ'ασιςιικ.ατ' δνομ» τβυ; είς ;ον :ιαγωνυμον πβραδεκτέους σημειοΰσα τοΰς λόγους δι' οϋς τυχόν 6ά άπέκλιιί τίνα των μίΐοδοτων. "Αρθρον ϋ. Ιΐαΐα κατα παράέοισιν των άρθρων 9 3 χαί 4 προσ- φορα ίΐναι αχαραϊϊΛΕος *αί ίπιστρεφεται πρός τόν έπιδοντα ταύ¬ την /ωρϊς ν ανοιχΰί) ο πιρικΛίΐι*ν αύτην φακεΛ,λος. Μετα ιον έΆιγχον των «γγρ^φων η συνεδριασις αποκαθίσταται ικ ν3ου ίημοσια, ο Οί προΐδρος αποοφραγιζει τα των προσφορών δίΛτια καΐα την άριθμητικην αυτών σειράν, καταχωρίζει τό περιε¬ χόμενον αυτών ίν τψ πρωτοκοΛλψ κΐϊ ανακ.ηρυΐτει τελευταίον μειοδοτην τόοΐτροσφερομενον να ϊΑτελέση τό ίργον εις τιμήν συμ- φΐρωτίραν. Άν πΛειονίς των διαγωνιζομένων ήθελον προσφερτ] την αυτήν σιιμρερωτεραν πρ^σφοραν, ή δημιοπρασια ίπαναλαμ6ανεται χαί παραΐεινεται επί 2υ^ ώρας, ο δι ίΐφραγσμενων προσφορών δια- γωνισμις μίταξύ των πρ^αίνεγκοντων τας αΐιιας συμφΐρωτερας τιμάς. Άν δί ούτοι τυγχανωΐιν «ποντβς τοτε ιπαναλαμδανϊται η δημοπρασια ιιαί' όρ αϋησομένην υ»ο τής ίπιτρ )ΐιής ημέραν, ήτις δεν δύναται να υπΐρ&ή τι,ν ίεΛ<την πεμπτην άπο τής πρωτης δημοπρασιας. Η ίε./τ;ρα αυτή δημοπρασια (]χ ή έγκυρος μονον «αν ο είς των διαγωνιζομένων καμτ; έκ,πτωΐιν μεγαΛειτεραν τής γενομένης κατα την πρώτην δημοπρασίαν. "Αρθρον Ο. Εις τούς >.α:α τον διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι-
  στρε^ονται τί Λόγω ιγγ^ησεως κατατευίντα χρημα;α ή όμιθλογία'
  ϊντος τριών ημερών α»: τΓ,ς ίη;Αο^ρασιας ττ^ ιγγραφψ είδοποιήσει
  τού προέό'ρο.ι τή; ί'ΐτροπής πρός τους οΊιι>3ϊΐ3υς τα,ΑΪϊς ή διυ-
  (ίυντας των λαταστηματων ίν οί) Αατ»τεθΓ|ΐ»ν.
  "Αρδρον 7. "Ο ίρίθΛαδίς ύπ;χειται είς τας διάταξης τοϋ περί
  δώ χαί ίκ,τελεσεως δημ.οσί'Λ)ν έργων ϋΐϊ' αριθ. 356
  Νομι.
  "Αρθρον 8. Τα πρακ-ιιΐί τής ΪΓ,μοπραιΐας ΰτόκεινται είς την
  έ;»ρισιν ΐοϋ »πι .Τ)ς Δη,λ. Ασφαλείας και Λη,λβΐΐιαν Εργων
  Δ·.; Αθ^ντος Έπιτροπου οΐτις έχ»ι το δΊχ,Ηω,Αα, κατα το δΐκοϋν
  α^;ω, να .^/.ρν^ ή μη αύ:ϊ, "χωρις ίΑ το^τ:^ ν' αποκτά ό
  τελί^τχϊος μιιοίϊΐης ουϊΐν κατ» τοϋ Λημιοσιθϋ δι«.αιωμα.
  Αρδρον ^. Τα οιαγρϊ,Αμαΐιϊ ό "ροϋπολογιομΐς, το τιμολό-
  γ.ιν /.αι ν. οροι των σ^Α*ωηών ειαίν ίκτεθϊΐμενα είς τϊ γραφεΐα
  των ί'Μ Νορ.αρχιων εις ττ,ν ίιαθ.σι^ των βουλομένων να λα-
  6υϋΐΐ γνωίΐ' αύιών.
  Αρΐ-ΐρο' 10. 1 xηρ^κειx κιί έξοϊα τοΰ συνα^θη-,ομένου ^υμ-
  ^,^Λ^ιιν^ ΐ^δαρυν.. ι τον ίργο/,^δον.
  Έν Χανίοις . 14 Ιο./.ιο^ 1»12.
  χαι Αη|ΐοβ(ων
  Ό τ ΐ -ι Γ,ς
  "Ιι,ργων Λιοιχων Κιΐΐτροπος
  Θ. ΛΙΜ ΠΗ ΤΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Ηρωτ. 3449
  » Δκκ. 26ϋΟ
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρυττει δτι:
  Έχτιθετε» εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφωνως πρός
  τάς .διαταςβις -τού ύπ' αριθ. άοθ περι οημοπρασιων χαι «μ&-
  λεβεως δημόσιον ίργων >5,*ου χαι κατβ τοος υπο τής υπηρεσίας των
  δημοσιαν Έργων συνταχθέντος α αι υπο τ&υ ιΛιινθυντου των Δη-
  μοσιων Έργων βεωρηβίντας ορους συμφωνιών και σχετιχθν πρου-
  κολθ/ισμον δαπανης η κατασκευη ςυλινου ζε^ιματος της γ«-
  «υρας Λουτη Ιΐεραμα.
  Άρθρον 1. Τα ίργα ταυτα προυπελογισίησαν κατ3 την λϊ-
  Κτομερη εκτίμησιν «ις το ποίον των δραχμών 44θ1 χαι
  ίι' απροβπτα ίς-4α δραχ. ο3θ- Επι τού π>.σου των απροο-
  κτων ούίίν δικαιωμα έχ:ι ο ιργολαόος.
  Ή έκπτωσις γενησεται *πι τυίς "/0 εις αχεραιας μοναδας.
  Άρθρον Ί. 11 δημοπρασια »ν;ργΐ,0Γ,-:ιται ίν χαί, ε^ραις των
  Νομών Λανΐων Ρεθύμνης χαι ΊίραλΛίΐου αλι ίν ιοίς
  μ«σι των οικείον ΙΝομαρχιών ενώπιον επιτροπήν σ^
  καρά των οίχειων Νομαρχων ω, προ£θ*ρωνή των
  αυτών, των οικειων ΕιρηνοίΐΛω/ α^ι ίνο, μηχ^νΐΑ^υ η '.»ί ΛίΛ-
  Κληρωτών αυτών ώς μίλώ' .ην 10 Α·>γ».«9ΐου Γ.^ΐ'ν η^ι,-Λν
  Σα66>τον και ώραν 10—
  VI
  π. μ.
  Άρθρον ά. £,;ς ΐίν διαγωνισ,Αον δ^να/;α( »α Λάβωσι μίρος και
  αΛλοθΑΛ^ι βαμμορφουμινοι κρός τας διχταξεις τού περι δημοπρα-
  σιών και εκτελέσεως δημοΐιων έργων νομθϋ και λοιπους τού
  Κρατοκς.
  Άρθρον 4. Πας «ργολά6ος ί/ων τ* προσοντα τοϋ ύπ' αριθμ.
  356 »5μου είναι δεχτος εις την δημοπρασίαν αν προσα^αγς την
  άδειαν τοϋ επιτηδεύματος τού συμφωνως τω 811 Νομώ αλι
  γραμμχτιον κιστοποιοϋν την είς τι Ταμίίον τού Δημοσίου ή τής
  Τραπέζης Κρήτης καταθεσιν, Λόγω «γ^υηίιως, ίραχμών
  Εις τοΰς αποτυχοντας χατα τον διαγωνισμόν επιστρίφονται τα
  λόγω εγγυήσεως κατατεοεντα ίνΐός τριών ημερών ακο τής
  Ιοσιας.
  "Αρθρον 5. Τβ κραχπχί τής μίΐίϊοσιας ύπόκεινται εις την
  • Υ,χριαιν τού επι τής Δημοσίας Άΐφζλΐιας χαι Δημόσιον Ερ¬
  γων ΔιοΐΑθϋντος 'Ι^χιτροποα όστις εχει το ΟΐΛαιωμα, Λατα το
  Οοκθθν ιχύχψ, να «γχρΐν^ ή μη αύτβ, /ωρΐς «χ τ&ϋΐου ν'
  έ τελευΐαίβς μειοοοτης ουδέν χά τα τού δημοσίου βιχαιωμ».
  Άρθρον ό. Γα κηρυχίΐα και έςοί» τού συναφ9ι]ιΐθ|Αίν:.; ^
  (ολαιου επι6αρύνουσι τον εργολάβον.
  Άρθρον }. Ό προϋπολογισμώ; χά γ, ακ^γρα^Γ, ΐαιν
  ώσεων εισίνέκτεθϊ'.μέ^α »., α -;^^φ4-.Λ ιω/ αν,
  Την βΐαθεσιν των βουλομένων να ΛαΒα>;ι γνωσ.ν
  Έν Χανίοις τ^ 14 ι
  ίεν δικαιωμα εχει ο έ^γολΛδος. Ή έκπτωσις γενησεται έλί τοις
  εκατόν είς αχιραιας μοναδας.
  Άρθρον "2. Ή δημοπρασια ίνίργηβήσεται έν ταίς έ'δρβις των
  Νομών Χανίων, Ρεθ-ΐμνη, και Ήρα*λ»ίου και έν τοις Καταστή¬
  ματι των οι*»ι<ι>ν Νομαρχιών ίι' έγ^ρβφων και ισφραγιβμινων
  χροιφορών υπο επιτροπής προείρευομενης υπο των οι«.είων Νο-
  μοιρ£(Λ>ν ή ^ων αναπληρωτων αυτών των οιχί'.ων Ειρηνοϊιχ,ων
  και ενός μη/ανΐΛΟϋ ή των «να-λϊ;ρΐίΐτών αότών άς μϊλών τ γ, /
  "ν.0 Α^-ί3^5τ3υ 191 Ί ημέραν Δϊ<»ΐβραν »αί ώραν 1υ -12 π. μ Άρ&ρυν ά. Ιΐάΐα αροτρα ί)Λ συνεδ*υηΐαι υπο της αίεια, τού ίπιΐηίιυμα.ος τοΰ ίργοΛαόνΐι συμφωνως ιω 811 Ν:μφ υτ,ο τοϋ προδΛετ:θ(»ΐνΒυ οπο τού π»ρι Δημοπραβιών και ένι,ν .•.■;«ις Δημςσιων έργων Νίμβυ πιστοτιοιητι*ου και υπο γραμματιο^ ^. δαικυντος τ/]ν είς ιι των όημβίΐων ταμίΐων ή τής ΤραπεΙ,ης Κ,ρη- ιης καταθεαιν, Λογψ ίγγυηΐϊιυς, «ις χρηματΛ ή ό,λθΛ,ομας της Τραπεί,ης Κρήτης *αΐα τη^ *πι τή, «Αθοσιως των αξίαν Αριθ. Πρωτ. 3485 » ΔιΐΑΐτ. "2720 Ο ΕΠΙ ΓΗ^ ΔΙΙ.ΜΟΣΙΛ^ ΑΣΦΛΛ ίΐ ν^ ^ νΐ ΔΗϋΟ^ΙϋΝ ΕΡΓΩΝ Δΐ Διακηρύττίΐ ότι. Έκτΐθλται εις ίιαγιβνισ^ίν κατα τβ υπο τ-ής ύπηρίοια, των Δ Εις τον 2^ν2νται να λαόωσι μίρΐς και αλλοδαποι μ πρός τας οιαταςε'.ς τού περι δη^ΐπρασιων χ,αι ;ω, όΐ7ι*9?ιο»ν ίργω/ νομου και Α&ιχβυς τού Κρατους. 4. Ί1 ο»]μοπρασια οιβςαγιιαιιθΓ,μοσιως. Ο ισφρϊ-;1" φα**Λλος, ίν φ ιίιαι εγΑ^ΑΛεισμενΐ) ή προϊφορα, τΐν>*-
  ται ομοθ μεςα τα,ν »ν τφ αναιτίριο αρορω μνηίΰΐ/ιων εγγράφων
  =ν;ίς ά£^τερ3υ φαλΕΛλο.;, όστι·, παραΐιίι.αι «σίραγιθ(*ιν3ί- εις ιο*
  Λροο-θρίν .ή, «τΐιτρθΛη, σ^νίίριαι,ΐυΐη^ 'υ ;.ρ>»*Ο(«ϊς αριθμιί
  τ.υς ^Λ^ΛΑν^ς χατχ τάξιν τής εγχειρίσεως των, άχολουθως
  άποσφραγιζονται οί ;ξωτερικοί φακελλοι, ή 2$ έκιτροπη σημειοί
  ίφ' εκάστου έσωτερΐκβΰ φ^/,έλλου περΐλλκιοντος την εκάστου
  προσφοραι τε όνομα αοΐοϋ καί τον αΰ'ςοντα αριθμόν τοϋ ίςΊκτε-
  ριχου φακελλου και καταγραφει ίν πρωτοκολλφ τα εμ'«·ριεχομενα
  κΐτα το αρθρον Ο1 Ιγγραφα. Έπεΐτα οί «ν τι) αιθούση τής συνε¬
  δριάσεως παρευρισχομενοι άποοϋρονται, η δέ επιτροπη εξε*
  λεγχουσα χ,ατ' ιοιαν τα ίγγραφα αποφασιζβι κατ' όνομα τςυς
  εις τί ν διαγωνισμόν παραίικτεους σημειοΰσχ τούς λόγοις 3ι'
  ούς τυχόν θα απίχλβΐί τίνα των μιιοϊοτών.
  Άρσρον ό. Πάσα κατα παρβδασιν των άρθρων 2, 3χαί 4 προ-
  σφορα είναι απαραοεχτος χαι ίπιστρΐφεται πρός τον βττιδΐντα.
  ταοτην χωρίς ν' ανοιχογΐ ό κερικλειων αύτην φακελλος.
  Μετα τον Ι;γχΐν των έγγραφιβν ή συν«ίριασις απθΛαθ^στα-
  ται εκ νίου δημοσία, ό 3ε προείρος ακοσφραγιζιι τα των προ-
  αφορών ίίλτια κατα την άρΐνμ^τΐλην ουνων αΐΐρα ζ
  τό περι»χομ«νϊν αυτών ·ν ιω πριυτί*3λΛω αλι α
  λΐ ομινον να ϊΑτβϊσ(ι το 4ρ{βν εις
  φΙι
  Άν ΚΛΐ.β,,ις ιω» ίιαγων.ζ.μ,ίναίν ήθολίν πρ6οφίρει τη* α^
  ϊ',ν σ^,^.^·ρι1^ι^ρΛν πρ σ^^αν, ,, Οη + ,κ,,Λΐ.χ βιΐΛνβΛαμδανίΤ»
  *α. ΛΛ^ιΐί.ν&.Μ .αι ο^^ ωρα, ο ο. εα^ρ^γ.σμιναίν προσφορων
  ο.α,ων αμο, μ^τας^ τ'ον πρ3α»νε^Αθντων τα, αυτα, σ^^φ·(^ι«ιτ^-
  ρα, τ μ»ι,. Α/ ίε ου'.οι Ε^ιχα ωαι» απίν.»^ ι51*
  ,εται <■, 0Γ(μ3ΐρΛ;.χ *αθ ορϋθι,σ.^ίνην υπο ιι;^ ραν, ητ.ς 41ν ί^να.αι να -,πε,.,θκ] ττ,ν ίίί,ατθ' πίμπ;ην απ= τί;; πρωτΐ,ς οτ,^ίπ,,ασια,. 11 6ϊϋΤ=ρα αυτή οημοΐίρβίΐ.* 03 ή έγ*«" ρβς μονον ιχ, ο ιί. των ίι^^νι,νμίνων *.*,*$ ίΑπιιωσιν μί ί»" * τη, γενομένων Λα.α την πρωΐην θ^μιτΐρΛσιαν. θρον υ. ϋ.ι, τβυ, χαΐα το/ ο^γωΛσ^ον απίυχθνΕας &*!* για. »ν.ος τριών Γ,μ*ρων *πο τή, δημοκρατίας τή *ΐ1'Ρ-ίί»* ίΐδ.ποΐΓ,ίϊΐ ιου προϊδρο.» τ/,ς »π.τρ«πης πρός τ^^ί ς ταμ α, ?ι ο ^^^)^<;α> ταί/ λ2;ατο],Λα;αιν $ν οίς χα^Γϊΐ
  Ά-Ο,-ο» 7. Ο ^γοΛαοος ϋ,τοΑϊ χιι εις τας 4ΐ*τα;=ις
  υπ
  Γ λ -ρ
  Οιντα και υπο τού
  και τιμβλογιον ι)
  Β
  τοιι π^;
  "ΐ^ρ ,'ων
  Ιρ <ιαν ϋ£ είς .γ σ,*3^, Άρθρον 1. Τα έργα προυπολογιζίνται κα;α ττ,ν ίκτίμηαι» είς το ποσόν των ίραχμώ, Ιϊ,ϋΟΟ τβδκο»ί} των ίρβχ^ών ΙΟ,ΰΟ ίι ώ» «υ ,ς η, α; Α;^α5 άς χαι Δη>οσ.ων
  γω< Δ,ο.Αθ,,ντνς ι^-.τροπυ οΐτις έχ5. το διχαίω,Αα, κα ίίχ^ν α^τφ, /χ >,*?.νφ ή ,α/) αύτ», χωρι, εχ τβατου ν
  *τα ο τελ.-ταΓο, μ»ΐίίο.ης ο^5^ν χατα το^ Δημοσίου
  Αρθρον ϊλ Τα δ.ανρα^μα;^ 0 προϋ^ολογισμος, τί
  γι-ν »ιι οί ορ;ι των συ,λφι»ινιων εισίν ϊκ,Λθάΐμενα εις τί
  Ν των |4ουλομΐνων ν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ .ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  321
  "Αρθρον 10. Ύλ χηρΰ/ΐιια καί ίςοία τού
  συμ6ολαίου ««ιδαρίινουσι τον ίργοΛαοον.
  Έν Χανίοις τ^ 16 Ιουλίου
  Ό επί τής Δημ. Ασφαλείας χαΐ των
  *Ερ >ω» Δκ,ιχώ. ΈπΙτρςΛΟς
  Θ. ΛΙιΜΠΡΐΤΗΣ
  Αριθ- Πρωτ. 3486
  7) Δ.γ/.π. 27 2 ι
  ϋ ί-Λί Γ11_ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΕΡ1ΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕυΐΐνυΙΙΟΣ
  ΜαταΐΐϋΟ.ισης τής δια τής ότι' αριί. ι9β1/«8ΐ -· *"· 8:ακτρ.ιςεως
  τής Διοιχοκοης '£.παναστατΐΜ]ς 'Επιτροπης προχηρ'υχϋίΐσης
  μ·ιο56σιας χατ» την 10 Ιουλίου 1912 οια την α-οτ.ερατωσ:ν τη;
  ί».6αίΐυνσΐως τοϋ λΐμ&νθς Ήρα/Μΐου εΑΤΐϋεται εις μβ[οίο;ιχήν
  δημοπρασίαν η εκτέλεσις τού έργου το^τςυ »·ηι τ(, 6ασει τν)ς υπο
  χρον3λθ>ΐα» 9 ιϋαίου Ι'άΙ'Ι οηλωΐεως τού εργολαΐβυ Θ.οίωρου
  ιΥΐανουϊακακη βι' ής προσφιριι τρια τνϊ, έιΐανθν ίπί έλαττον ίής
  υπό τού τίλίυΐβιου μίΐοοίιου λ».α την Οΐΐς.·.γαι |ϊ,« ΐης μίΐοοο-
  3ΐα^ της 2 Λΐαΐου 1»]2 προσφερθευης τιμής ήΐοι πρ^σφϊρεταί
  ν« αναλάβη την εκτέλεσιν τής προκειμενης ίργασιας άντί ες τοίς
  !κ.ατο» επι έλαττον τής προύπολογισϊίίοης τιμ.ής.
  Άρθρον 1. Τα αρχικα έργα -ροΰτολογιί,ονται κατα την λε-
  πτομερι) εκτίμησιν εις το ποσόν των δραχμών 90,001) περιλαμ-
  δανομενςυ τού ποσοΰ των ύ^αχμών 457 χαι 5"'/ιοο ^' άπροο-τους
  ίαπανας (φ'ώνβύοιν ίίκαΐω;*» ίχιι ό ιργολαθίς. Ή έλπχωσις
  γενησεται επι τοίς εκατόν είς αχεραιας μοναία;.
  Άρθρον 2 Ή δημοχρασια ενεργηθήσεται ίν ταίς έ'3ρα·ς; -"
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης και ΉρακΛίιου χά! =* τοι, Ινχχα
  :ών υπο ί^::ρ.τ:ης ϊχρίϊόριυ^ίΑϊνι,ς υ ιο των οΐΑ*,ω Ν^-
  ή Τα)» αναπληρω.ων α^;ιυ» τω» οι»ίΐαν 11ρ3ί3ρω<τών 1.1ρω.-νϊ:Αών 'Ααι ΐ^, μηχανΐλθυ ή ιων ρί^ει το περιεχόμενον αύ:ών έ» τω πρωτοκολλψ *αι άνακηρύττιΐ τίΛιυταΓον μεΐίόΌτην το» 7ΐροσφ»ρομ«ν3ν να ίκτίΑέσΐβ το «ργι.ν εις τ μη» συ,Λφερυιτιραν. "Αν πλείονες των οιαγωνιζομενων ήθελον προσφερει την αυτήν 1 συμφιρυιτεραν χροσφοραν ή δημοπρααια ίπαναλίμδαν» :αι καί | πα^α:5ΐνίται επι ίυο ώρας ό οι' ίσφραγισμίνων προοφορών ίια- γι»>νιομίς μίταςυ τώ» προοίνεγκοντι»»/ τας αύτάς συ^φερωτΐρας
  τιμάς. Άν ο» ούτοι τιιγχ»»ι·σιν απο»τίς τοτϊ επαναμαμΙανεΕαι η
  ΟΓ,μο-ρασια καθ" θρυ&η^ομενην ϋπα τη, ίπιτροπής ημβραν ήτις
  $*· ιυνατοι να ύιΐίρθ^ την βεκατην πεμπτην απο τι',ς πρω-ηι,
  οημοΛραοιας. 11 ίίΐπίρα αυτή ίτ,μοτ.ραοια Οα ^ έγκυρος μονον
  ϊίν ο »ις των ο.αγωνι'.,ο,Αίνιιιν καμ^ έλΧ^ωσιν μεγαΛβιτέραν τής
  γ«>9μ£νΓ(ς *.ατα ι ην πρώτην όϊ(μ37ΐρυ;η.»ν.
  Αρθρον 6. Εις νού; λα;α τον ίιαγ^,νισ,ιθν άποτυχοντας έπισ-
  τρϊφςνται -.τ Λθιψ ίγ> κηαΐαις καιατιθ^ντα χρηματα, ή ό
  ίντθί, τριώ/ γ,μϊρω» ατΐο τής οτ,μ^πρασιας ;(, ·γγραίψ ί
  σ&: ί*ί προίθρίυ της ετιιτροπης πρός τους ίημοσιους ταμιας ή
  ίιει/Ο^ντας των κα.αίΐημαιων ϊν οίς κ.ΛΤ.*ιεβησα».
  Άρθρον 7. Ο ίργοΛαόος ϋτΐοχειται ςι^ τας ίιαταξεις τςύ
  ~ερι ί/]μοπθίΐσ ώ» χοι ί«.τ»ΛίΜως ίημ;σιων έργων υβ' αριθ. 3όθ
  Ν
  Άρδρον 8. Τα πρακΐικά τής δημοπρασίας ϋπόκεινται είς την
  τού επί τής Λημοΐιας 'ΔσφχΛίΐα, και Λημβαίνν Έρ¬
  γων Λιοικοϋνίος ϋίπιτροπου οΐτις εχει το βικαιωμα κατα το
  αυτώ, να ίγκρινί; ή μη αύ;α, χωρις ίκ τούτου ν' απο-
  » ο τ£/*£υταίος μ«ιοοοτης ουίίν κατ* τοΰ Δημοσίου δικαιωμα.
  Άρθρον 9. Τα διαγραμματα ο πρβϋπολογυμςς, ο τιμο/.ο
  γιον /.αι οί οροι τώ» α
  τώ» ανω Νβμαρχ'Ό,ϋ
  γνώσ ν λ ιω».
  "Α,Ορον 1ϋ. Τα
  μφου/ιών εί:ί> ί«ΐ
  11,» -υυ-α.ν '.^
  να
  χαι ίς.οα
  4—ο μ. μ.
  "Δρϋρον 3. Πάσα πρρσφορ» θί σ^ν3^6υηται ϋιΐο της α!ιια,
  τοϋ .πιτηόευ,Αατος :οϋ ίργοΛα^^^ συμφωνως ιω 811 Μομψ υπο
  τού προβλίπομΐνου υ π 5 τού περι ΛηΐΑβτΕ.^αΐΐω' και ϊ^ιεΛίυίιυς
  Δημς,οιων έργων Νομϊυ πισΕοπίιητΐΛοϋ, αιι 'υ^5 γρ^μματυυ ^ε-
  5αιου»τοςτην είς τι των όΊ-,μοαςωκ ;α,Αί·.ι«)» ή ΐής Τ,ιαπ-.ζης Κρήτης
  κατΛϋίΐιν Λογφ ίγγυησεως εις χρημκ-α ή ομ3Λογιας τής Γρα-
  πεζης Κρήτης κα.α τη' &πι ϊής ίλδ^σιως τω» αςια» ποσβί ίραχ-
  μων 4ϋ(3').
  Είς τον διαγωνισμί» δύνανται νά λαίωσι μίρος κιί αλλΐθαπο'
  'νμμορφουμενοι πρός «ς όΊενταςβις τού περι ίημοπραοιων κα^'
  *ΑΐϊΛί^ϊοϋς δημοσιω^ έργων νο,Αου καί Λοιπιυς Τ3ϋ Κραιςυ,.
  Αρθρον 4. Ή ίη^οπρβαια θ'ι«ςα/ΐ;αι 0()μ3σιως. Ο 4;?ραγι-
  ο·μί»;ς φαλίΛλος, 6νψ·ί*αι ίγΛςΑΛευ,χϊίη η πρς,σ^ρα, τιθβΐαΐ
  ομ.υ μ^τα τω* »ν χώ βνωτίρψ αρθρψ μ»τ]σ(3ίντων «γγοαρων εντβς
  4ευ;ερ3υ Τακίηλθυ, Οστις Λ^ρΛΪιίβια. «σφ?αγισμϊν3ς εις τον προϊ-
  4ρον της ίπιτροηης συν^όρ αζ.υαη,. Ο προδΐρος άρ:(>μϊί τού,
  φ *αια χβς.ν ΐης ιγ/οΐρυίως τω., ά
  οί ίςω
  Εν Χανίοις -τ, 18 Ίο.λιου 1912.
  ) επι τή, Λημοΐιας Άσφ^/εας και Δημοσιων
  "Ερ;ων Διοι>ών Έπιτροπος
  Η. ΛΐΛΙΙΙΐΊΤΙϋ
  Αριθ
  Ιΐρωτ
  ν,ϋ'26
  το ί(,!)Γ
  5αρε^ρ
  ι3ια» -,
  ^υ *αι ιον ^ϋς3νΐ
  ρίίίΐ εν πρωις/ΑίΛΛψ ια ί|*"ί '
  . Ε.Γ.»:;» :ι ίν τ γ, 2ΐ';β>3>; .η,
  ι »α· 9/θ^α -.ι<υς ί'.ς τ;» οΐα,'α,νυ- μον παραίεΑτε.υς σ/,μϊ.3υ3α τιυς Λ^γο^ς 4ι' ου, ι-1/-^ ο* ^γ.ϊα- λεΐΐ τ,να τώ» μιιοίιτα-». "Δί-θρον 5. Ιΐάΐα «,αΐα παρα&^σιν των */>?<*· Ί 3 και 4 π^οσ- φϊ?2 61,αι απαραίϊΛτΐς /.αι ίηιΐϊραίοΐαι πρός τ3/ %-κ.ίΐνιι. ταύτην 'Λνοιχο^θ -^ρΐΛΛΐιων αυτήν φ^λλΑΑβς. %ον έλεγχον ιω» «γγρα^ιυν η συνίίρΐϊϊΐς απίκα'λϊ- νϋυ οημοσια, 9 β β κρβίίρβς ϊποσφρα^ιζίΐ τί των ί»λτι« κατ* την αριϋ|*ΐ) ακην αυτών σιιρβν *ατ»χ«- ΠΡΟΣΚΛΗ-ΙΣ Ό Ίωίννής Ι . Μαρ^γΑαχ,η, Αατοι/.3ς Άλουμ'ων Άγιου 15. 3ΐΛε ο- βιβ της ατ.ο 10 ιΑεχιμβριοα 19|1 και τι) ίΐ Μαΐΐχ ι 9 Ι 2 > ατα.ί.0;'.οης α.τηαίως χ&υ ιρος »(λ£ α>αφερει οπ δια της υ-.'
  αριθ. ιθθ τού Ι9ϋι υιπίφϋίως το^ ϋρωτίίικίΐου ΡϊΐΐυΑντ,ς
  ίΐικυ.ω^ϊιοης οια τ»ϋ ϋ» αριθ. 93 τ^υ ΙϋίΙο »ι.6υ-.ω; τ.-υ
  'Ε^ί-ΐιΐου Χανίων Αατϊίΐλααθη =τι ψι^ίορλΐβ ε'ς φ^Λ3Αΐ3ΐ« ενός
  έιους (,αιζι ουχί Ο (ΛΤ,'ων ως ίσ^αΛ,Λί»ω, στ,μίΐιί ε» χ/) αίιτ,σΐι
  τ5^^ ΛΤ,ςζσαν ττ,' 10 θΑτωΟρϋυ ί9ϋι.
  'ΐ_~£ :η παρήΛΟον έκτοτε πϊν.ε έχη χαι η ίιαιυγη τού ώς
  ανοί-ρίΐ, υπηρς» κατα ιο χρονικόν τουτο ουατημα χολτ, »~ισυ-
  ναπτεΐ 04 *αι πΐ3τθΛ(.ιήτι*ο* τού τ;ρ&ε3ρευονϊος ιή, κοινο.ητος
  τού χωρίου Ακουμια Δ,'ΐου ΒασυΛ6ΐ3υ περι τής ίιαγωγης τ&ΐι,
  αι.ίΐ.α. ν'απίκαταΐχαϋή Αατα το α^Ορυν 4(2 ίπομ. χη, 11-λι-
  Αή, ^ΐΑθ.&^ιας.
  Προϊ«α'-Ί> χ-ν ,^;^Λ;^.ίν^ί νϊ καμτ; ϊντιρρτ,σςΐς νι ίμφίνισοή
  .π·. χ;^ -ψ ί>ωτ:.0' μ.υ »ντος τριώ/ ^η.ώ' απ^ της ίν τη Ε~ι-
  ση,ΑΜ. '1^ί",/ίρ·2. ςη,λ^ιΐ^σεω, της πυριυσης.
  ΈνΧϊνι. ς χ/, 13 1^/α.υ 1912.
  Ό *.-ρα τψ 'Εοϊίιΐω λα^-ων Γεν.
  Ι . ΙΙλουμ.ίοης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 370
  ....................ϊ>......"ΔΪεκϊτ™.....307
  Ο ΥΠΟΤΕΛΩΝΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  Προκηρύσίει δυνάμει τοΰ αρθρου 117 τοϋ ύπ' αριθ. 413 Τελωνειακόν Νόμου την πώλησιν των κάτωθι
  ώς παρελθούσης τής νομίμο^ πρίθΐαμίας ά~β τής έν τί) άποθήκ^ τοϊ* υφ' ημάς 'Υ)τελωνείου «ϊσαγω;ής αυτών κα
  ημέραν δημοπρασίας τούτων την 12 Δύγουστου 1912 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 8—10 π. μ. τόπον δέ τό Τελ
  Κατάστημα Χερσονήσου.
  3 ϊ
  ιιί»
  Χ ρ ο ν ο λ
  0 γ Ι
  χ
  Προέλίυσις
  Τϊμ. ί Δόν
  Βάρος ή Μέτρ.
  Παρατη ρήσεις
  *=» Ο.
  ι* ή ν
  ήμέρα|
  έτος
  1
  1900
  'Υποτιλωνεΐ&ν
  1
  7
  Μαδέρι
  2
  »
  »
  »
  1
  4
  »
  3
  »
  »
  ϊ
  3
  4
  Σανίδια
  4
  ι.
  1
  2

  Κο^τσοϋρι
  Βαρελάκια
  0
  η
  8
  »
  1
  4 ΠΟ
  Κιδ.

  Βοτιλιαις χεναΐς
  8
  ι
  »
  ιυυ
  2
  Σωσίβια
  9
  »
  »
  »
  1
  4
  Κοιτίον
  10
  »
  »
  1
  Φανός παλαΐός
  11
  Μ
  »
  »
  1
  15 χιλ.
  Μανίκα έλΐιοτριβ.
  12
  Νοίμδριος
  28
  1910
  Ναυά'ΐον
  4
  Βαρ.
  '£.λα:ο6ϊρελα
  13
  Φ.6(.ουάρ.ςς
  30
  1^11
  Περιφ. 'Υ)τελ.
  1
  δ
  Μαίίρ; Άμΐριχής
  14
  ΆπρίΜος
  25
  »
  » »
  1
  5
  Λατα στρογυλή
  15
  Μαρτιος
  20
  1912
  » »
  1
  4
  —ΰλο δια γεράνι
  Έν Χερσονήιω τξ 5 Ιουλίου 1912.
  Ο Υ^οτελώνης Χερσονήσου
  Ε. Άργυράκης
  Αριθ. Πρωτ. 655
  " λ Βοΰλ^ 6Ϊ2
  Τό Δικαότικόν Συιι6ούλιον των έν
  Ήοακλείω ΐΐ^ωτοδικών.
  Συγκείμϊνον....................................
  Επειδη οί έν τή προτασίΐ τοθ Εισαγγελέως άναφερόμενθι λο-
  γοι εισίν ό^Οοί καί νόμιμοι χλΊ σύμφωνοι πρός τα ίχ. τής έν«ργη-
  ΟείσηςαναΑριοεως προχΐ/ψιντα πραγματικά περιστατικα ί*κτηκατα
  σι,νεπειαν α«ο6αιν»ι ή πρότασις εύτη τού Εισαγγελέως καϊ ίίον
  όπως «αραπεμφθί) μέν ό ικ των κατηγρρουμέ.ων Ιωάννης Σιδία
  Τσικαλακης ενωπι.ν τοϋ Καχ^.ιργιςδ.χ.ε^ Ηρακλείου »πϊ ά»ϊ(-
  ρέσ«ι ήτοι "ραςίΐ ϊρςδΛεπομ.νζ χαι τιμωρΐυμίντ^ υπο χών άρ¬
  θρων ΪΙ, 2ζ, '/3, ν87 και ·2«:ί τοϋ Ιΐοΐνΐκοϋ Νομου, »α παυστ^
  2ε πρός καιρόν πάΐα περαιτιρω -ο.νικη καταδίωξις κατβ τής
  ετέρας των κατηγορουμενΐιΐν Αι«ιατϊρινης Τσικαλοπουλας.
  Δια ταύτα
  Δεχόμενον την πρότασιν τίϋ Είΐαγγελέ'ως.
  Παρατάξει τόν κατηγορούμενον Ιωάννην Σά66α Ταιχαλάλην
  κάτο.κΐν ΡοΛύφα Ιΐείια^ος *.αι νυν αγνωίτΐυ ίιαμονης ινωπιον
  τοθ ΚακθκργιοόΊκείιιυ Ίΐραχ,λιίου επί π^ρϊδατει των άρθρων "^ 1,
  22, '23, 287 και 293 εί. 1 τού ΙΙϊΐνικοΰ Νομίυ ήτοι ίνα όΊκασΙίή
  ώς ύπαιτιος Οτι την 13 Μαρτιου 1912 έν τή 6ίσ«ι «Τραζιζα»
  κιιμίντ^ έςωθ: τϊθ χωρίου ΡαΛυφα Ιΐείιαίος βϊΐρομελετητως καί
  είς βρα:μον ψ^χικης όρμής άπεφαΐισε χαί ες.τβλεσε την ανθρω-
  ποκτονίαν τοϋ όμοχωριου τού Ιωάννου Ε. Ιΐαπαδαχη τραυματι-
  σας αυτόν δια π&ρυτροφ^υ πλήρους πυριτιδος και νγαιρύν κάτω¬
  θεν τοΰ παγιανος ές ου τραυματος ώς ίνεργοϋ αιΐιας επήλθεν
  αύτω μ*τα ιρίϊ; ημέρας *πό τοϋ τραυμαπσμοϋ ό θανατ:ς.
  Διατάσΐει την -αράτασιν τής ίσχύίς τοϋ κατ' χύτοΰ έκΐοθέ.τος
  ύπ' αριθ. «"/1α τής 22 Μαίίυ 1912 κατασχετη.ήου τοϋ Άνα-
  κριτροθ 'ϋρΐκλίΐου καί την μξτά την σύλληψιν αύτοΰ' καί
  Πα-ει πρός κα ρόν ·πασαν περαιτέρω ποινΐλήν καταί ω";;ν
  κατΐ τής συγκατηγορουμίνης Αικατερίνης Τσκαλοτούλα; μη¬
  τρός τού, κατοίκοι» Γαλύφας Πιϊιαδςς ώ; ήθ'.κής αΐτουργ^ ::;
  την "ρτκίΐμένην άξιόποινον πραςιν.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαί ίξ«δοθη.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Ιουνιου ;
  Ό Πρόϊδρος
  Έμμ. ίΐανηγυράκης
  Ό βοηθϊς . . .
  Μύρων Πολυχρονίους
  Ήράκλιιον τ-ζ 27 ΊουνΙου 1912.
  Ό Γριμματεύς καί ά. α. ό β". &;ί
  Ν. Σκουλάς
  ΔημοσιευΊητω τι ~αρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Ηρακλειω τί; 27 Ίιυνίου 1912.
  Α. Περακάκ^ς
  Έκ τού Έθνϊχου Τυπογραφείον»