92686

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣΙΕΛΛΑΔΟ1.
  ΪΤΑΡΔΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Ιουλίου 1912 — ΑΡΙΘ. 72
  Αριθ. Πρωτ. 1633
  127γΓ
  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διακήρυξις έπαναληπτικής δημοπραοίας
  'ΟΔήμαρχος Ηρακλείου
  Διαχηρύττει ότι,
  Γινομένης χβτά την 9 Ιουλίου έ. Ι. τής δημοπρασίας πρός
  νοικιαον (εχχωρησι,ν) διαφόρων δημοΐιχών φίρων ί(« τό οικονο¬
  μικόν ίΐος ί)ί2 βγε'νοντο αί «χόλουβυι προσφοραι:
  Ίον) Δια τόν φόρον

  "/ο έ*' τών ουγ*οΐ*ι{.5ί*-νων προΐόντων
  ίρ. 1560 υπό τού Χασάν Λατ φάκη.
  2ον) Διά τον φόρον ζυγιου δρ- 18,000 υπό τού Ίδραήμ Βε-
  ρικοκβκη.
  3ίν) Διά τόν φόρον σφαγειου καί καταναλώσεως κρέατος
  -Ρ- 35,920 υπό τού" Βασιλειου Πορταλακη.
  4ον) Δια των φόρον θεατρων, θ*αι*ατικών παρασταΐεων καί
  Λαφφωδειων δρ. 3,000 υπο τού Ιωάννου Σαλλαμιταναιΐη' και
  5ον) Δια τον φόρον αγοραπωλησιας ζωων ϊρ. 12,000 υπό τοΓ>
  Ιωάννου Σακλαμκανακη. }
  Έπειδη αί άνω προσφοραί έπλειοδ3τήθ/)ΐαν έμπροθε'ϊμως κΐτά
  ^ °)ο ή μέν ύπ' αριθ. 1 υπο τοΰ Ίδραημ Βερ.κοκα*!), ή ίε υκ'^
  ζριθ. Ί υπο τού Βίσιλείου ΙΙορταλϊΑη, η ^« «ρι3· Α υπο τού
  Ιίρ^ημ Βίρ.κοΛα,ςη ή ύπ' αρ.Ο. 4 υπο Παναίΐωτου Ξενάκη και
  Ά ύπ'άριθ. 5 υπο τού Παναγιωτου Ξενάκη.
  Άιυροθμεν το ϋ-ο χρ;ν3Λογΐ3(ν 9 'ίινΚο* 1912 πραχ,πον
  ϊημοπρασιας κ»ί ίιατασσομεν την διαξαγωγήν έπαναληπτικής
  "«Λειωτικής δημ^πρασίας 21» την ένοκιαΐιν (ί*χωρησιν) των ώ;
  ανω δημοτ:κών φόρων γενησομίνην την 30 ΊουΛΐ.υ ^1912 ήμί-
  ?αν Δευτέραν 10—12 π. μ. ενώπιον τής νομιμου ^Έπιτρΐπής
  χαϊ συμφώνως πρ=ς τοώς τής ύπ' αριθ. 1*05/ΐθ7β «· *· δια)ιηρ^-
  ^ϊως ημών.
  Έν Ήρακλείψ τί) 16 Ιουλίου 1912.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Σ. Α'εωργίου
  Δύγούστου 19ι2 ημέραν Τετάρτην ΐιαί ώραν 10 —11 π. μ. είς
  τό^Νομαρχιακόν καταστημα Ηρακλείου ένώχιον τής νομίμοιί
  επιτροπείας καί συμφωνως πρός τοΰς ό'ρους τής ΰπ' αριθ. 1**5/
  έ. ι. διακηρυξεως ημών.
  Έν Ήρακλείψ ^ 19 Ιουλίου 1912.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Σ. Γεωργίου
  Αριθ. Πρωτ. )674
  λ Διεκ.ττ. 1307
  Δ1ΑΚΗΡΓΞΙ- ΕΙΙΑΝΔΑΗΙΙ. ΛΙΙ.ΜυΠΡΑΣΙΑΣ
  •Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρυττβι ότι,
  Μη «μφανΐσθεντος «ύ5«νός μιιοδότου κατά την δημοχρβσιαν
  την εΜρΗθε,Ιβαν την 16 Ιουλίου ε. έ. δια την προμήθειαν
  14.400 οκάδων βρωμης και 16,000 ΟΛαϊων αχυρων δια τα ζωα
  ιής καθαριότητος, ειν«ναλ«μ6«»*ιαι ή δημβ-ρ*αιβ αύτη την δ
  Αριθ. Πρωτ. 265
  λ Διεκπ. 167
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ" ΙΙΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαμγος 'Ιεραπένροιτ
  Διακηρΰττει ότι:
  _ Δυνάμει τής ύπ'αριθ. 4 χαί χρονολογίαν 21 Αύγοΰστου 1911
  αποφάσεως τής Δημοτικάς Επιτροπείας τού Δήμου Ίεραπετρου,
  όπως ενεκρίθη ίια τής υπ' αριθ. β5Μ/ΐ55 *αι χρονολογίαν 28
  2.επτεμδριου 191ΐ αποφάσεως τού χ. Νομαρχου Λασηθίου, ίκ-
  τιθίντα: εις δημόσιον πλειστηριαΐμον εκμισθώσεως, συμφώνως
  πρός τον -πι' αριθ. 356 Νομόν χαι τού; ό'ρους τής παρούσης
  ίιακηρύξεως, οί εςής Δημοτικόν φοροι βϊ επιδϊλλόμενοι καί ιίσ-
  πρατΐομινοι α τη χωμοπολει Ίιραπίτρου χαί έντός τής χ«ρι-
  φεριιας τού όμωνυμου Λήμου διά τον άπο 1ης Σεπτΐμ6ρίου 1912
  μεχρι 31 Δυγουσΐου 19ι3 χρόνον.
  1) Φορος ί,κγιου και
  'ϊ) Φορος σφαγειου χαί /.ΐτχναλώαιως κρέατος.
  "Οροι εκμισθώσεως
  1) Οί ανωτέρω φοροι ίνοιχιαζΐνται χεχωρΐσμίνως ίχαστος.
  Ι) Οί φορΐΐ ού [οί Οα «ισπραττωνται κατα τας ίιατυκωσεις τής
  υπ' αριθ. 4 χαι χρονολογίαν 21 Δϋγούστου ΐ9ΐ 1 άκοφασεως
  τής 'χ^κιτροπειας τοϋ καθ ημάς Δήμου.
  'ά) Ή 4η,χο*ρασια τώ/ ανωτέρα· φορων θά διεξαχθή την 12
  Αυγυστου ΙΜΐΖ ημέραν Κυριακην καί ώραν 9—11 %. μ. «ν
  Ίεραπετρφ χαι έν τω Δημοτιχώ καταστήματι, ενώπιον έπιτροκής
  αποτελυμενης υπο τοϋ χ. Είρι,νοϊίχου Ίεραχίτρου, **ς Προ-
  είρου, τοϋ Δημαρχου Ίεραχετρου και ενός των τακτικών μ«-
  λων τής Λημΐτ.χής 'Ε-ιτροπειας Ίεραπέτρου ώς μ«λω» ή των
  νομίμως αυτών αναχληρωτών.
  4] Η Λημοπρασια αυΐη ίίν είναι τελειωτική χαί ίχομίνως
  τ.5^α νεα πρισφίρ» γενομένη έντός 8 ημερών άχό τής 12 Αύ-
  γουστου 1912 ιιαι ανωτίρα τουλάχιστον κατα 5 "/ο ιπ* Χθ3 βλικοϋ
  π:σ^ϋ, χαι *νωπιον ήμώ^, προχ,ϊλεϊ αναγκαιως την ιχιυρΜϊΐν τϋν
  γενομένων οτ,μοπρασιων, χ*ι την επανάληψιν αυτών, «ντό< 15 ημ;ρων απο της νίας προσφορας. ο; 'Εβν ιντος των 8 ή^»?ώ/ δέν γείντ) νέα χροσφορα ενώ¬ πιον ημών καί κατα τα ί) % ανωτέρα τοθ ολιχοΰ χοσοΰ, ή Δη- μοτικη ΈκαροΜΐα ·*ιφυλαβσει έαυττί βΛέραιον τβ ίικαίωμα νέ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έπΐκυρώση ή άκυρώστρ τας ϊημοπρασίβς όϊηγόν Ιχουσα τό συμ¬
  φέρον τού Δήμου, χωρΐς δ τε'-βυταϊος πλειοίοτης να αποκτα
  ούδε» δικαιωμα κατα τοθ Δημβυ. !
  6) Ό μισθωτης οποχρ»ουται να χαταδαλτ) τα Ιςοοα, τής «ίσ-
  Τϊραζϊως των ανωτέρω φορων είς 5 ν/0 όριζομενβ είς τον υπό
  τοϋ Δημου προσωρινώς ενταλθεντα την είσπραξιν αυτών μϊχρι
  Τής όριστικής έκμισθωσιως αυτών και παραλάβη τα υπό τοϋ ρη-
  θεντος ύπαλλτ)λου εισπραχθεντα χωρις να έχ-ζ ε'τίρον διχαιωμα
  απαιτησεως κατα τού Δημου δι' οιονδήποτε Λόγον
  7) Αί προσφοραι λογιζίνται εί άΛ,εραιας μοναδας καί είς χρυ-
  σας δραχμάς.
  6) Η καταδολη τού μισθωματος θα γ&ίνζ είς οωδϊχ,α, ίσας
  δόσιις.
  9} Τό μισθωμα θ« κατατιθ&;αι &ις τό έν Άγιω Νικολάω
  'Υ)καταστημα τής Τραπέζης Κρήτης, άπ εύθειας υπο τού μι
  σθωτοΰ «ν περιπτώσει δέ καΗυστερησΐως δοσεως τινος θα χ.α-
  θισταται αυτή τοκοφορος 9 "/0 και απαιτητη κατα τας δΐατβξοΐς
  τοΰ υχ' αριθ. ϋ>6 ΙΝομου.
  10) Ουδείς συμψηφισμος ίπιτρεπεΐαι να γείνη άπβναντι τού
  μυβωματος δι' οιονθ^ποτε λόγον. ■
  1ΐ) Ό μισθωτης υποχρϊθϋται να συμορφοΰται πρός τοϋζ κει-
  μένους νομους, »'·ς την παΡούταν διακηρυξισ και να παρασχη
  αςτοχρεων *αΐα την κρισι» τής Επιτροπείας ίγγυΐ}ϊην, ο/ διον
  να προτιίνϊ) και ν» -βρ3υΐι»ζ^ κατα την ημέραν και ώραν των
  Δημοπρασιών.
  12) Οί μυθωταί καί οί ϊγρηΓαί αυτών ϊίσϊν αλληλεγγυως
  ϋπευθυνοι απΐναντι τού Δημου ανευ ίΐΛαιω,Ααίο,, διαιρίαίως ή
  2:ζησεως, δι' ολ&ν το μισθωμα, ενδεχόμενον τθλων ύπίρη(»ε-
  ριιας ιςοδων εκτελέσεως καί διά την ανελλι^/} «φαρμογην των
  όρων τής παρούσης οια*ηρυςεως *αι παν.-ος
  'ΑριΟ. 22
  5)
  των ανωνερω
  ως παρ» τώ
  ο,,,.ως ίαης πρός Τβ
  νου ι*ΐ3οωματος ην
  ας.οχρεον κατα την
  να προσυπο-
  το σι»νταχ&ησ:μίνον
  13) Δια γειν$ τις δεχ::., εις την
  φάρων δέον *') να προσαγαγ
  Γ)τελωνειω Ίεραΐκτρ^υ >
  εικοστον ιούλαχιστον τού
  οριζει ο Ιΐροίίρος τής Επιτρο/ιβιας β
  κρίσιν τής 4πιτροπ*ιας ίγγυηττ,ν,
  γραψ-ζ το πρακτιχον τή
  ενοιιιιαστηριον
  14) Ή κατα το προηγούμϊνον άρθρον πρίκατατεθΛα χρη-
  ματΐχη εγγυηαίς εις μέν τούγ άποτυχοντχς (χστρί^εΐαι ίντος
  τριών ημερών απί τήί δημΐ-ραΐιας ϊη δηλωσ=.ι η,ιων πρός τΐν
  κ. Γκοτελωνην Ίεραπέΐρου, εις δέ τους 5ϊίΐτυχ3/ΐας μίτα την
  σύνταξιν τού ένοικιαστηριΐυ ΣυμξοΛαιου.
  ΐδ) Πάσα οιαδήποτε παραδασ.ς των ύ~3χρίώσίων τής ~α-
  ροϋσης διακηρυξεως &κ μΐρους τού μισθωτου, π-ιρΐχει τ: ί:-
  καιωμα είς τον Δήμον να διαΛυτ^ το μισθαηηρΐΐν σ^^.5ΐΛϊ:;ν
  και να προκ,ηρυτ'ει νεαν δημοπρασίαν, ^^>^^·^ϊμ.^*ί^ τβυ τε μι-
  σθωτου καΐ βγγυητου, ίια πάΐαν ζημίαν ή';ίς Οα ί·]£νετο (ίς
  των Δήμον εκ τής νίας μισθωσϊα,ς
  16) Ο εκμισθωτης ύποχρεοϋ'ταί ν3 διαΐηρϊ^ καθιρον το τ*
  σφαγεΐον κ»ι κρίοπωΛίΐον κατα τ»ς σχετΐλας π«ρι υγιιινοτη-
  τος τής Κωμοπόλεως αατυνομικας ημών Οίατ^γα^.
  1 "71 Έαν ΐντος 8 ήμίρών «πό της τελειωτιχ,Γ,ς κατακυρω-
  σεως ό εκμισθωτης και ο εγγυητης α^ιου δεν πρ^σΐΑθω'ΐν πρός
  σύνταξιν τού ενίΐκιαστηριου συμδυλαιου η μέν κατατεθιΐΐα χρη-
  ματι«.η εγγύησις κατίΧ.πτβι πρό; οφίλος τ)^ Δημιου έπα,α
  λα^δίνεται ίε νεα δημβπραΐια δια καΐαν δέ γενησ:μενη» τω
  Δήμω ζημίαν εκ τής επαναλήψεως ταυ;ης, *ύ./υνε;αι ο τ;λι^-
  ταΐ;ς πλειΐδοτης καΐ ίγγυητης αυτού, χωρις να βπθΛ:ώ:'ν ΐύϋν
  διχαιαιμα, ά» τυχόν 5* τής ί-αναΛηίβιιση, ίημοπρα^ιας πρ:ε-
  κυψι κλεονασμα.
  18) Ή υπ' αριθ. 4 τής 21 Αυγουστον 1911 άχ;φασεως τής
  Δημοτιχ,ής Έπιτρίΐτειας ή οριζουβ» τους :^ιϊαΛΛ=μίν5υς φίρϊ^ς
  *ύρισκβται (ίς το γραφεϊίν τού Δημ:υ και εις την διαίί^ιν πχνιίς
  ίνίιαφΐρομενθυ, θελοντος να λα&τ;, γνώσιν αυτής.
  IV)
  Τα κηρυκεια όριοθτ,σίμενα υπό τή, .Λημοτιχής Έιΐτρο-
  πί}ς, ίξοδα ενοικιαστηριου συμ6:λαιου ραρυνί-ί: ;όν μισθωτην.
  Έν Χανίοις ττ] 13 Ιουλίου 1912
  Ό Δημαρχος Ιεραπΐτρος
  Γ* —# 'Αοπραδάκης
  Δ1ΑΚΗΡΓΞ11Σ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δΐ'ιιια^-ζθς Άγιον Μικολάον
  Δ ια κηρ υ σε ε ι
  Δυνάμει τής «π' αριθ. 21 κ»ι χρονολογίαν δ Ιουλίου 1912
  αποφασιως τής επιτροπείας τοϋ άγροτικοϋ Δημου Άγΐου
  ΝΐΛΟΛαου £γκριθ«ισης νομίμως δια τής ύπ' αριθ. 1ί)6 ί. Ιι.
  αποφ*σ»ως της Σ«6. Νβμαρχιας Λεισηθίου ΐκτιθενται εις
  ίημοαιον χλειστηριαβμον εκμισθώσεως συμφωνως πρός τόν ύπ'
  αριθ. όόϋ Νβμ&ν καΐ τ«ϋς ίρους τής παρούσης διακηρυξεως
  οί εξής δημοτικοΐ φοροΐ οί επιβαλλομενβι καί «ισπραττομίνο:
  ϊν Άγιω Νικ^λαφ καΐ λοιποϊς παραλιοις τοΰ Δήμου £«* απί
  1 Δυγουστου 1912_μ5χρι 31 Ιουλίου 1913 χρ°νικον ίιασττ,μα
  ήιο-
  1) Ό φορος ζυγιου
  ό) » » καταναλώσεως κρίατος
  » Ιχθυων
  » αγοραπωλήσεως κτηνών
  ^"Οροι ίκμιοΌώίίεως
  1) Οί ανωτέρω φοροι ίνοιχιαζονται κεχωρισμένως έκαστος.
  2) Ο; φοροι ούτοι βα είστραττωνται ώς μέχρι τοΰδε έκτβς
  τοϋ φορβυ των ϊχθυων ό^τΐς θα «ίσπρατΐηται παρα των μβτακω-
  λητών ή των <ζ/ιεων ίποταν οί ϊοιοι Λΐανοπωλώσι και τού τού ζυγίου όσιις δα ίΐσπραττηται παρα των παραγωγέ¬ ων 6ιλ ξηρας μετπφοραν των φορολογουμενων προΐ- οντων εις τςν Λιμένα και λοιπά παραλια μερη τοΰ Δήμου Αγ. Ν.κελαΐυ πρός πώλησιν ή «ςα^ω^ην. Έαν τοιαϋτα προιοντα 4»ν μ£τα^ερονιαι απευθειας υπο των παρα'^ω'χέων είς τόν λι¬ μένα ή είς τα παραλΐα τού Δημου, β φορος θα καταδαλληταΐ υπο των μίΐαφ:ρΐντων αύτα μιεταπωλητών ή εμπορων | -ΐεξαγωγΐι των Αηααποαιίιών Ι 3) Η δημοπρααια των ανωτέρω φορων θά διεξαχθή την "3, Ιουλίου 1^12 ηυ$ραν Κυριακην και ώραν 9--11 π. μ. &ν Αγ. Ν χίλαψ χαι ίν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Λαση¬ θιου »νωΐιυν ίπιΐρ^πευς άκοτϊλι.υμ$ν)]ς εκ τοϋ Νομαρχου Λαση¬ θιου ώς Ηρΐίίρο^ τού Ειρηνοδι·ιου Αγ. Νικολαου καϊ τού Δημαρχου Αγ. Νι*ίλαου ώς μελών ή τώ» νομιμων αυτών αναπληρωτών. ι^ Η Δημοπρασια τβύτων 3έν είναι τβλεΐωτική έπομ:ν», έντος ίς (ο) ημερών αττο τής 2ιιςα|-ωγής ούτών ϊεν γειν^ εις τ5>ν Νομάρχην Λαο-ςθιου ν5α προσφορα άνωτΐρα τής τοϋ
  α»«Αηρυχθΐντος τελευταΐϊυ πλειοδότου τουλάχιστον κατα £>ο)ο
  ϊ·πι τού ολικυϋ «οσοΰ, δύναται το Δημοτικόν Συμδουιον κατ'
  οικεαν χρ.σιν να ίπικυρωσ^ ή άκυρωαΐβ τας ίημβπραϊΐας λ»μ-
  δανον ϋπ όψει το συμφέρον τού Δήμίυ. Έχν έν τος τής «ν λό¬
  γω εςαημίρου προθισμιας γ*ιντ^ τοιαύτη προσφορα είς τόν Νο-
  Ι*3ίΡΧΤιν Αζσΐ}θιου θα «Λυρωθωσι τα πρακτικα των δημοπρβ-
  σΐών και θα ίιαταχθή η ιπαναληψις αυτών αμίνως την επομέ¬
  νην Κυριακην άν«υ »εας δημοσΐϊυσίως «ϊς τη» Εφημερίδα τής
  Κυδίρνηταως οποτε η δημοπρασια θα είναι τελιιωτικη.
  5) ίί,ίς τη» πρώτην δοαιν τού [λΐσθώμαΐος θα συμφηφίσθ^ ^
  φορος Ον θβ ίίσπραξτ·, 6 Δήμος απο 1 Δύγούστου 1912 μεχρ'
  τής συνταςεως τού" μισθωτη^ιου συμδολαιου έν ^ περιπτώσει
  ϊ*ν Ι7.ι;*υχθτ) όΡιστικώς ή «λμισθωσις Λρό τής 1 Αύγούσΐου
  1'.)ΐ2 αφου προηγουμένως κρατηθώσι τα ίξοδα (μισθοδοσια) ά
  ο Δήμος θα καταβάλη είς δντινα ουτ^ς θα οιορισις. νομίμως ιτρβ"
  σωρινςν ύπαλληλον πρός «;α*ρι6ωσιν και εΓΐπραςιν των εΐρη-
  μ^νων φορων μεχρι τής ίπΐτευί«ως τής εκμισθώσεως αυτών ήτιί
  μυθίδοσΐα δεν ου,ανται να υπ*ρδή τας 50 δραχμάς κατά μή-
  να τ»ΰ μισθωτοϋ μη θικαιουμενου να αχαιτησ^ ίι' οίβνίηποτί
  λόγον πίρι πλέον τής «π' ευθειας υπο τού Δημου ώς άιΐωτΐρψ
  «λ6-/«η =υτ:ραχβεντων μετατη» αφαιρεσιν τής ως «Γρηιαι μηί
  θοίςσιας τ=ϋ πρός τούτο υπαλληλου.
  6) Αί προ»ί=ραί λογιζονται εις άκερατας μονάίας καί είς
  χρυσίς δραχμάς ,ις Λς θα καταόαλληται καί το μίσθωμα είς τό
  Δημοτικόν 1αμ«ίον.
  7) Ή χαταββλι; τοΰ μιαθώματβς θα γεΐν^ ΐΊς ίξ (6) ίΐ«ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  δόσεις ών εκάστη πληρωτεα είς το τίλο* έκαΐτης Οιμηνέετς. Ι
  Έν π«ρ«πτωα*τ καθυστερησεως δόσιώς τινος |« χχνισταται αυτή ι
  ιοκοφό^βς «ρβς 9ο)ο καί αχαιτητη χατ« τας διαταξεΐς τοϋ υπ'
  αριθ. 1% Νομοκ.
  8) Οΰβεις συμψηβισμός επιτρειΐίται νά γ,ίν^ άπενανΐι τβύ
  μισβωματος δι'οίβν δηποτε λόγ.ν.
  9) Οί μισθ*»ται υπβχρεοΰνςαι νβ σι»μμ5ρφ»0νται έπ' ά»ρι6ώς !
  κρβς τβύς κειμενβυς νομους καί την παρούσαν «(«κήρυξιν και ί
  »« ηαρα·χ«#σι» αξιοχριους εγγκητβς *<;κρινομ·νους ϋπβ τής [ επιτροπιίας ςίις δέον να κροτεινωσι χ«ι 7Τ«ροκβιαζ<»σιν οί μισθω- τ»ί χατα την ημέραν και ώραν των δημοπραβιών. 10) Οί μιβοωται καί εγγυηταί αυτών ιιοίν αλληλεγγύης ύπιυ()«νοι απεναντι τβύ Δημςυ ανευ όΊ*βι<ι>|*ατος ο(αιρέσε·ς ή
  διί,ησιως βι' Ολον τό μιοθωμα μετα των «νθεχομίνων τοκων ϋχε-
  ρημερίΐας έςοί« έκτ*λεσε«ς μέχρις όλοτίΛθυς έξεφλήσίως *αϊ
  θια τη» αν»ΛΛΐΛή εφαρμογήν των ίρων τής παρούσης διακηρύ¬
  ξας και παντός σχβτικοϋ Νομου.
  11. Δια ν* γιινις τις $β*τος εις την δημοπρασίαν των άνω-
  τίρΐι» φορων διον α) Ν* προσαγαγ-φ γραμματιον κ*ταθ:σεως
  «αρα τφ Ταμειφ Λασηθιου χβηματικης ίγγμήσιως Γΐης κρός
  το «ΐΑθβτόν τουλάχιστον τού προύπβλογιζβμένοιι μισθωματος ήν
  βρίθει ό πρόεβρος τής επιτροπείας ε) αςιθχρεον έγγυητην ού
  το αςιοχρβον ·α εγκρΐν|! ή «πιτροπβια ό'στις ·* προσυπογράψ^
  το 7ΐραΛτικόν τής δημοπρασιας καΐ το συνταχθ>]σομ(ν3ν ίνοΐλΐ-
  αστηριβν συμίόλαιον ατε εϋϋυνομενος μετα τού ενοικιαστάς απε-
  ναντι τού Δημου _*νίυ τού δικαιωματΐς τής έιαιρέσεως ή διζη-
  Οϊως.
  ϊ) Η κπτά τε προηγούμενον άρθρον πρβιιατβιτεθείβα χρη*
  ματικη εγγύησις εις μίν τ:υς αποτυχοντας ιπιστραφηαεται ίντος
  τριών ημερών α«ο τής ΰημοπρασιας τή ίγγραφφ δηλωσει τού
  11ρο«4ροκ τής επιτροπείας πρός τον Ιαμΐαν, ιΐς δι τους ·πι-
  τυχοντας (*α σ«μψηφισ(ί^ αύτη εις την πρακτ)» δοσιν τβύ μι-
  αΐΐωματος.
  13) Οιαίήποτε παραδααις των υποχρεώσεων τή; παρούσης
  όιαχ,ηρυξεως εκ μίροιις τού μισ6α>(βϋ πχρεχει το οικαιωμα εις
  • όν ιΛήΑον να ίιαΛυφ το μυβωτηριον σίΐμβθλϋΐΐον κ»ί να προ-
  κηρυσσει νεαν δημοπρασίαν ιύίιυνομενθϋ νού τε μισήωτοΰ καί εγ-
  γυη«Ο αυτού ίια πάσαν ζημίαν ήΐις ή««λ» έπίΛβη «κ τής ν.ας
  μισθωσεως εις τβν Δήμον.
  14) Δ«ν Λαμδίνουσι μ»ρος είς την δημοπρασίαν οί όφεί-
  λοντες «ις χον Δήμον χρεΐ} Λ.ης>προβισμα οίαν ταυτα ύ*ερ-
  δαίνουσ' τας 50 δραχμάς.
  1^ Τα κρακτικα της εκ,μ.σίωσεως ΰ*ί».εινται είς την έγκρι¬
  σιν τοϋ Λημοτικ^Ο ΣυμθουΛιου Αγ. Νι*ολαου όπερ έχη τό δι-
  καιαιμα κατβ το οοκοϋ» αύτω να εγκρινς ή μη αυτα χωρίς έκ
  τουιου ό τελευταίας κλειοοοτης να άκοκτά ουδέν κατα τού Δήμου
  όΊκαιωμα
  1ΰ) Εάν ό τελευταΤος πλειοίοτης καί ίγγυηιής αύτοΰ μ»τα την
  νόμΐμον έγκρισιν των πρακτικών άρνη&ώαι να προσέλθωσι πρός
  συνταξΐ!» τοϋ ένοικιαστηριο^ βυμδολαιου ιντός(8)ήμ«ρών απο τής
  εί; αΰτοώς κοινοποιήσεως τού Δημαρχου, ή μέν καταΐίθιΐσα χρη
  ματικη εγγύησις καταπιπτει πρ^ς «τεΛ,ος τού Δημοτικβ3 Τα-
  μίιο^ ειιαναλαμβανϊται δ' είτα νεα δημοπρααια εϋθυνομίνου
  πρός τούτο τού τελευταιου «λίΐοδ6του ώς καί τοϋ ίγγυητοϋ αυτού
  δια πάσαν τυχόν ·κ τής νεας ταύτης εκμισθώσεως ή καί ακ
  εύθειας διαχειρίσεως ζημίαν χωρις ούτοι να ατοχ,τώσιν οόδεν κατα
  τού Δημου διχαιωμα §πί τ«ϋ τυχόν πλεονασματος,
  Π) Ή διατιμησις των εν τφ τταρούστ^ διακηρυξει άν*φερο-
  μΐνων δημοτικών φορων ένυκαρχιι έν τι} εις την αρχήν τής
  παρούσης διακηρύςεως μνησΒειοτς ακοφασίΐ της 8 Ι'.υλιου 1912
  *ις την βια(κσ.ν των ενδιαφερομένων να λαίωσι γνώσιν.
  1») Τα κηρυκεια 1% καί ίξ)6α ίνοικΐιΐσΐΐ,ριων συμ6:λαί(*ν
  ^•ρυνςυσι τούς μιο(*»τας
  Έν "Αγ. Νικολβψ τι) 8 Ιουλίου 1912
  Ο Δήμαρχος Τα μέλη
  Ρ. Κούνδουρος Μ. Κ. Σφακιανάκης
  Στ. Ματθ. Πεδιαίίτης
  Αριθ. Διεκττ. 1448
  Ό παρ* 'ϋψέταις Ήρακλείον Γενικάς
  Ει
  Λαδοντις ύπ' οψ*ι την ύβο χρονολογίαν 3 Ιουλίου 1912
  αίτησιν τ.υ Δημητρίου 1. Ιΐιπερη ή Χρησ.αχ,η κατοΐκου Μοχίύ
  Ιΐί,ίιαίος ίι' ής αίιΐΓιαι όπως αιτοκατασταθ/] εις τια»τα τα «ικαιω-
  ματα αυτού αΐιν* ακωλεσε συνε«4ΐα τής ύπ' ά(.ιθ. 6 τού 18^9
  ποΐνΐκής αποφνΐσεικς τοϋ Ιΐρωτοδιχειβυ Ίίρακλειου ίι' ής κατείι-
  καιΐϋη «χι £μ6ϊ; ξινης ιδιοκτησιας ιίς φυλα«.ισιν τριών μηνών,
  ήν ιξίτισε' καρηΛθον δ' έκτοτε δικατρια έΐη χωρις νά Ιποπιστ^
  *ις αλλο αοι/,ημχ.
  Έπε,ιόη ο αΐτών προαάγει τάς άναγκαίας άχοδειξεις.
  Ίίοντες και το άρθρον 474 Ιΐοινικής Δικονομίας.
  Καλοίμεν τους βουλομένους να κα^ωσιν αντίρρησις κατά τής
  ανωτέρω αϊιηοεω- να «μφανισΐωσιν ενώπιον μας ιπι τούτω εντος
  τριών μη>ών απο τής δη,*οσιεύσίως της παρούσης, χαί
  Αιαταασομβν την δημοσίευσιν ταύτης είς την Εφημερίδα της
  βέρνήσεως.
  Έν Ήρακλείψ ττ^ 10 Ιουλίου 1912.
  Ο Γενικός Είσαγγελβύς
  Ι'. Α. Χατζιδάκης
  Άρι1). βουλ. 400
  Γο Δΐκαϋτικον ϊνυ6οι>λ»ον των εν
  Χανίοις 11·>ωτοδικών
  Σ^γκείμεν^,ν....................................
  .......................................
  .......................................
  Δια τ α Ο τ α
  Ιΐαραπιμπει τόν κχτηγορουμενον Μζρκ,ον 1. Νΐκολαντιβνάκην
  γεννηθε/ια χ,ϊι χατο.ιιουντα εις Πάλαι* 1'ΐυματα Κισσαμου καϊ
  ήδη φαγοοικον πολίτην "Ελληνα '.ιί χρ.βτιανόν ορθόδοξον
  ινωπιον τού ακροατηρ.οιι τού Κακουργιοδι^ειου Λανιων ίνα δικα -
  οο|] ως υπαιτιος ότι την ίί Μαίο^ 1^12 «ν τή Οιβει «Ιΐλα-
  τανβς» τής περιφερείας Κατζιανι Ιΐαλαιών Ρουμαιων Κισσα-
  μου, ιχ. προμΐλειης απεφάσισε και ισκεμμΐνως εξετέλεσε την
  α.Ορωπο&τονιαν της ζίικψής τού Λρ-ιΐή; ΝΐΑθλαντικνακη, πυ-
  ροίΐΛησαΐ κατ' αυτής δι'οπλου συσιηματος Γκρά πλήρους πυρι-
  ιιίος καί σφαιρας «.αι πλης^ς αύτην είς το βεξιον μερος τή;
  νιφρΐκής χώρας και
  -λΐΛταασίι την σύλληψιν καί τΐροφυλάιΐΐσιν τού κατηγορουμίνου.
  Έλριθη ακτφαΐΐσση κι*ί «δημοσιευθή.
  Έν Χανίοις τι] 10 Ιουλίου 1^12.
  Οί Δικασταί
  Αΐέχ. Ι'ιαννακάκης
  Ίιβαιν. Κατχλαγαριανός
  1 εώργ. Αΐιχελουδακης
  Ό Β. Ρραμματίως
  Χ. Νικαλης
  Ότι άχρΐ6ες άχοσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Χ. Νικακης
  Αριθ. Ιΐρωτ. 436_ ____
  β ^Βο7λΤ^ 7 8~
  _^Τ6 Αικαο*τικον Συμ(ίοι/λιον τον Πρωτοδι-
  ~ ^^ κείον 1*εθι/|ΐνης
  Συγκείμενον κ. τ. λ...............................
  Συνελθόν ......................................
  Σκεφθεν........................................
  Έκειδη ικ τής γενομένης ά^αχρίσΐως προέκι-ψαν τα έχο¬
  μεν» περι-Εατικα α'.) ότι οί λαβόντες κατά την 12 Ίανου-
  αρίου 191*2 καλλιεργοΰντες τοΰς επί τοΰ δρους Βρύΐινα άγρους
  τιβν άπήΛθιν αυτών κερί το εσπέρας ιπιστρέφίντες είς τό χω¬
  ρίον Κααηδιανα καθ" όόΌ» δέ συνηντήοΐ)σ*ν μετά των είρημΐνων
  κατηγορουμένων μεθ' ών συνεβαβιζον είς απόστασιν τριάκοντα
  αβ'ή» 9« στιγμήν ίιεχωρίίθηυβν είς βέο»
  83 β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  <<Χαλιχΐάίες» τής περιφερείας Καπηϊιανών τους έχυροίόλησαν οί κατηγορούμενοι έκ των όπισθεν έξ έγγυτάτης αποστάσεως καί τοιΥς εφόνευσαν Ι'.) δτι ό χρώτος των κατηγορουμένων Μα- νοδσος Έμμ. Μπαρμπβύνης άνεγνωρίσίη χαλώς ύ~ό τοθ τραυ- τισθεντος Χο.»*νν Μεχμεταχη χβΐ γ.) δτι :ϊ αύτοι χατηγορού μ«νοι είναι χειριστης ϊιαγωγής τραπέντες είς φυγήν μετά την πράξιν τοΰ βιρημένου άϊιχήματος φυγοδιχοϋντες χαι μή συλλη¬ φθέντες ιίσέτι. Έπειοή έχ των ανωτέρω περΐστατικών προχΰητοβΐΐ ισχυραί ενδείξεις όπως επ' αυτών στηριχθή δημοσία ι π' άχροατηριου κατα των »'ιρη|*ίνο»ν κατηγορουμένων κατηιορία επί ιί; προεκ- τΐθείσΐ) αξιοποίνψ πράξει ήτοι επί φόνω Διά ταυτα ||_ Δεχόμενον την ε'ισαγγελίκήν πρότασιν" 11αραπίμπ*ι τρΑς κατηγορουμένους 1) Μανοΰσον Έμ. Μταρ- μποίΐνην γεννηθϊντα καί κατοικοθντα είς Σελί Ρεθύμνης έτών 28 Ελληνα κβι χριστιανόν ορθόδοξον 2) Γεώργιον Ιωάννου Μπλιμάκην γεννηθέντα καί χατοικοΰντα εις Άσή Γωνίαν Άτζο- χορώνου »τών 25 Ελληνα καί χριστιανόν ορθόδοξον 3) Γεώρ¬ γιον Μαρκ. Δασχαλομαρχάκην ή Βελονην γεννηθίντα καί κατοι- χοϋντα είς Άσή Γωνίαν Άποκορώνου έτών 25 "Ελληνα καί χριστιανόν ορθόδοξον και ι) Σταμάτιον Γεωργ. Στα,ιρουλάκην γιννηθέντα χαι κατοιχοθντα «ίς Καλήν Συχιαν Άγίου Βασιλείου ετών 24 έ'λληνα καί χριστιανόν ορθόδοξον καί ήδη ά'ταντας φυγοδίχους ενώπιον τοθ Διχαστηριου των «ν Ρϊθύμντ, Κακουργι- οδικών ίνα ϊικασθώΐιν ώς υπαίτιοι τού ότι υπο κθ[νο3 συμφί- ροντος κινουμενοι συναπιφασισαν την έχτέλεσιν τής επομένης αξιοποινου πράξεως καί £νεκχ ταύιης συνομολογήΐαντες πρός αΛληλίυς αμοιβαίαν συνδρομήν χαι υποστήριξιν περι ώραν 4 μ. μ. τής 12 Ίανουαρίου 1912 είς θέσιν «Χαλικια» τής περιφε¬ ρείας τοΰ χωρίου Καπηίιανών Ρεθύμνης προμεμελετημένως απε¬ φάσισαν χ»ι ίσχεμμένως ιξετέΛεσαν την άνθρωποχτονΐαν των έχ Καπηδιανών Ρεθύμνης Χασάν Μεχμετακη Χο^είκ Μίχμετάχη και Χουσε^ν Χατζή Ά·/μετάκη 1^^ρο5^λησαντες κατ' αύιών ϊς έγγυΐατης αποστάσεως ίια πυροβόλων όπλων συστηματος Γχρα πληρων πυρίτιϊος καί σφαιρών (ξ ών ώς ένεργοϋ αίτιας επήλθεν αύτοϋς ό Θανατος τοϋ μέν πρώτου χαι τριτου άχαρια'.ως τοΰ δέ δευτέρου την επομένην ήτοι καχουργήματος προδλεπβΛένου καί τιμνρουμένου υπό των άρθρων 288, 5ϋ κα'ι 57 τοϋ Ποινικοΰ Νομου χαι Διατασσει την προφυλάκισιν αυτών έν περιπτώσει συλλή¬ ψεως των Εκρίθη χαι απεφασίσθη έν Ρεθ.ιμνΥ) τί) 24 "Απριλίου 1912 εξεδόθη ίϊ τη 8 Μαίου 1912 Οί Δικασταί <1>ρ. 4>ραντς&σκάκης
  Στ. Κολοχυθχς
  Αΐιχ. Κοκολάκης
  "υτι άκριβές απόσπασμα
  Έν Ρίθΰμνη τί 16 Μαίου 1912
  Ό βη
  Έμμ. Χριστοφορακης
  Ό Β;ηθός
  Μ. Παπαδάκης
  Άποφ. 3ϋΟ
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις* ΙΙρωχοδικών
  Συγκιιμΐνον..................................
  Συνεδριασαν...................................
  Διά ■:' α ί ■: α
  Διχάζον ίρήμην χοϋ κατηγορουμένου Εϋστρατ. Έμμ. Κρ?μ-
  μυδαχη πρώην κατοιχου Ροδδοϋχα καί ήδη αγνώστου ίιαμ:νής.
  Κηρυσσει τούτον ίνοχον Οτι μετά των Παναγ. Έ,ιμ. Κρομμυ-
  δάχη καί Αναστασίου
  II.
  Τυροθουλάχη χαταίιχασθίντων επί τί
  αΐιχ^ πράξει είς βυλαχισιν ίυο μηνών διά τής ύπ'άριθ. 210 το^
  1912 αποφάσεως τοϋ Αιχαστηρίου τούτου, Ιπό χοινοΰ βυμφε-
  ροντος χΐνούμενοι συναπεφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης
  άξιοποίνου πραξ«ι»ς χαι ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες αμοι¬
  βαίαν πρός αλλήλους ςυιδρομήν έν γνώσει αύτογνωμονως χά
  άνευ τής βυγχαταθέσεως τού" έχοντος δικαίωμα ίδιοκτήμονος έλα¬
  βον είς την κατοχήν των ξίνα κινητ.1 κτήματα, ήτοι 6τι κατά τόν
  Αΰγουβτβν το3 1911 κατά διαφόρους ή·Α»ρας καί έκ 3ιβ-
  λειμμάτων αφήρεσαν έκ τής κατασκευαζομένης οδοί Γρψπιλια-
  νών-Βένι Κιασαμου τα εξής άντικβίμενα «ξίας έν δλω ϊρ. 130
  Ίτοι 1) 24 κασμαδες Γαλλικούς, 2) πέντε τσάπες, 3) τέσσαρα
  και
  ώς ϊδιοκτησιαν του' —
  Καταδικάζει τόν κηρυχθέντα Ινοχον κατηγορούμενον Εΰστράτ.
  Εμμ. Κρομμυδάκην ΐ'ις φυλάκισιν δύο (2) μηνΰν.
  Έκρίΰη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τη 5 Ιουλίου 1912
  Ό Προεδρεύων
  Μιλτ. Δασκαλάκης
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ι. Γ. Μαναρόλης
  "Οτι άχριβές απόσπασμα
  Έν Χανίοις τή 19 Ιουλίου 1912
  Ό Β. Γραμματέως
  Β. Ν. Δαμιανάχης
  Αριθ. Άποφ. 361
  Τό Αακαο"-;ιΊοιον των έν Χανίοις Ορωτοοικών
  Διά ταυτα
  Άναδάλλίΐ την έχδίκασιν τής 5τροχειμέ"νης υποθέσεως είς άλ¬
  λην αυτού δικασιμον νομίμως βρΐσθησομέν^ν καθ'ήν
  Διατασΐίΐ την ένω-ιον τού Διχαστηρίου τούτου βιαίαν προσα-
  γην τοΰ μαρτυρος τής κατηγοριας Ιωάννου Άντ. Μπουλιναχη
  κλ. /.αί χατΐΐκου Ιΐερι6ολιων Κυδωνίας.
  'Επι6αΑλει *ίς αυτόν δΐκα δραχμών χρηματικήν ποινήν είσπρα-
  χτέα» και δια Ζικχ ημερών προσω^ιχης κρχτήβεως.
  Την έχ νιου κΛητίυσιν τοΰ κατηγορουμενου πρός χίραιτίρω
  ^ητΐισιν τής ύποθίσίως.
  Έχρίθη άπβφασισυη και ίδημοΐΐίύθ/}.
  Εν Χανίοις τή 15 Ίουνίου ί9ΐ"2.
  Ό Ιΐροεδρος
  ιχ. Γιανναχάκης
  Ό Β'. ρ
  Ιωαν. Κ. Μαναρόλης
  Ότι άκριίές απόσπασμα.
  Έν Χανίοις τ^21 Ίοϋνιου 1912.
  Ό Γραμμβτευς
  Έμμ. Μπαρνϊας
  Δημ:σιευθητω 4ια τής Επισήμου Εφημερίδος ϊιά τόν άγνώ'
  στουίιαμονής Ιωάννην Αντ. Μπουλινακην πρφην κάτοικον Ιΐερι-
  δολιων Κυίωνίας.
  Έν Χανίοις τί) 12 Ιουλίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Έκ τού Έθνίκου Τυπογραφείον