92691

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/7/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΓίΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ Κ Ρ Η Χ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 26 Ιουλίου 4912 — 'Α.3ΐ6. 73
  Αριθ. Πρωτ. 2707
  » Διεκπ. 1534
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τϊλειωτικης όπμοποαόίας διά την έκηίόθω-
  «ίιν τοΐί φό<>οιτ λαχανικών καί όπωριχών
  των Νουών Χανίων—Σφακίων.
  ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει δ'τ ι:
  Επειδή ή υπό τοΰ Χαραλ. Τζωρτζάκη προσφερθεΐσα τιμή
  -)ν ϊραχμών 38,450 διά την έκμΐσθωσιν τοΰ φόρου λαχανικών
  -.ζιοπωρικών των Νομών Χανίων—2.φακίαιν εκρίθη άσυμφορος
  ίια τό Δημόσιον.
  Διά ταυτα
  Άκυροϋμεν τό σχετικόν υπό χρονολογίαν 11 Ιουλίου 1912
  .ρικτικίν δημοπρασιας καΐ διατάσσομεν την ενέργειαν τελεΐωτι-
  *ής δημοπρασιας δια την έκμισθωσιν τοό φορου των λαχανικών
  χΐί ίπωρίκών των Νομών Χανιω» — Σφακιων διεςαχθηαομενην
  :ην 18 Δϋγουστου 1^)12 ημέραν Σάββατον κ»ί ώραν 10 —12
  "· μ. έν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Χανίων ε.ώπυν τής
  Επιπιτροπειας τής όρ.ζομίνης έν τή ύπ' αριθ. ϊ1Μ/ΐΐ68 ·· ^· ^ια-
  χηρυξϊί ημών καί συμφώνως πρός τούς έν αΰττ^ αναφΐρομίν^υς
  ορους σϋ/ τί) προσθηκτ) το3 ορθϋ ό'τι: εάν το προσφερθησομενον
  ι^ΐσθωμο ήθϊΛί θεωρηθή άυμφίμο» εις το Δημόσιον δικαιοΰται
  5 ϊπί τώι/ Οικονομικωσ Διοικών Έπιτρο7τος να άχυρωσ^ *ο αΊΛ~
  τικ3ν πραχτικίν δαμθΓρασιας χαί νά διαταςη την επαιναΛηψιν ταά
  ■ϊης χωρις ότε^ευτίΓος πλεΐδίοτης νϊ «ποκτά ουδέν δικαιωμα
  αποζημιώσεώς τού π*ρα τοΰ Δημοσίου.
  Ως πρώτη προσφΐρά όριζομεν το ποσόν των δραχ. 38,500
  Έν Χανίοις τή 23 Ιουλίου 1912.
  Ό Διοιχών Έπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  άγροτΐλή περιφί^εια Κουρητων άποΐπωμίνη έκ τού Γραφείου
  Αγ. Γα;ηνης ύιαχθή* καί αύθις είς τό Γραφείον Ν. 'Δμάρι.
  Έν Χανίοις τί) 23 Ιουλίου 1912.
  (Έχ τη; Ταχυδρομιχίμ χαί Τηλ(γραφιχί{( Διιυΐύνσΐιχ Κρήτης).
  Άρ·θμ. Πρωτ. 1400
  β Διεκπ. 1*06
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Δτακήουξχς έπαναληπτικΛς πλειοδοόίας
  Λαβόντες ύπ' όψιν την ύπ' αριθ. 11 έ. ί. απόφασιν τής επι¬
  τροπείας τοϋ Δημοτ. Συμδθϋλιου δι" ής άχιιρ^ΰνται τα πρακτικά
  τής κατα την 10 Ιουλίου έ. Ι. ίνΐρ^ηθείσης πλειοδοτικής δη-
  μοπρασίας ϊά την επί 4 ϊτη ίκμίσθωσιν των εις Καλ«καπησί α'.
  άριτερά κ,αί α'. 5'. καί ε'. ϊεςια τώ έξερχομένφ τής πόλειβς 4
  δημοτικών μαγαζείων, κριθ*ίσ»/ς άσυμφόρου τής τελευταίας
  προσφοράς.
  Προκηρύσσομεν
  "Οτι διά την έκμίσθωσιν των ΐίρημέναιν τΐσσάρων δημοτικήν
  Ι μαγαζείων 5νερ7η(ίί)^ιται ίττα^αληπτική χλϊΐοδοτική δημοπρασία
  την 2 Αΰγουσ;ου 1912 ήμίραν Πέμπτην κϊί ώραν 10—11 *.
  μ. έν τώ Νομαοχιακω ΚχΐασϊήΛατι ενώπιον τής νομιμου «ι«-
  τρο'ίίϊς καί συμφώνως πρός τάς έν τή ^π' αριθ. <& έ. Ι. διακηρύξει ή*ών καί τή σχϊΐική ϋπε χρονολογίαν 5 Απριλίου έ. ί. ΐυγγραφίτ) άίαγρα^ομίνου; ό'ρους καί συμφωνίας. Έν Χανίοις τί) 23 Ίο/λίου 1912. Ό Δήμαρχος Χανίων Ε. Μουντάκης Αριθ. 7819 ΔΗΛΩΣΙΣ Της Ταχυδροιιικής καί διευθύνσεως Κρήτης. Γροζοποιοϋντες εν μέρει την ήμετί'ραν ϊήλ'Μίν την δημοτιευ- βεϊσιν έν τώ ϋτΐ' αριθ. 55 τής 11 Ίουνίου έ. ί. (Τεύχος Τρίτον) φύλλφ τής Έφη,λεριοος τής Κυβερνήσεως, όριζομεν :κως ή Αριθ. Πρωτ. 00 » Διεκπ. 13 ΙΊΡΟΚΗΡΓΞΙΣ Μ£.ιουοτικής δημοπραΰίας οια την προμήθειαν των τρο- φιμων και αλΊων ι,ίιϊών τού Δημοτικοϋ Νοσοκομείον; Χανίων « Αγιος Γί Ό Δήμαρχος Χανίων Πρόεδρος τού '|θίλφάτου Διακηρύσσσει δτι, Έιιτίθεται είς φα/ίράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προμήθεια των άνζγκαιο.ιντων τροφί-ιων χαί άλλων εΐίών το3 Δημοτικοΰ 1 Νϊΐίκομεΐίυ Χανίων, δι' εν ίτος άπό 1 Σιπτεμβρίου 1912. Ι Ή δημβπρασια ενεργηθήσεται έν τώ Νομαρχιακώ Καταστί)*
  τ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ_Ε_2
  ματι Χανίων καί ενώπιον Έπιτροιΐής αποτελούμενης υπό τοΰ
  Νομάρχου Χανίων ώς Προέϊρϊυ, τού Δημάρχου κίί το3 Ειρη-
  νοίίκου Χανίων ώς μ»λών ή των νομίμων ίύτών άνατληρωτών
  την 11 Αύγούστου 1912 ημέραν Σάββατον καί ώραν 10—11 π. μ.
  Ή δημοπρασία έπαναλαμδάνεται ι άν τις ίντός ες (6) ημερών |
  άπό τής χρονολογίας τβκτης τρ-.σγέ:^ 5 »)) επί Ι/α:τον τής < κατά την προσωρινήν κατακόρωΐιν τελευταίας πρςσφορας. Ή ϊχκτωσις γενησεται επί τ:ίς °)ο είς άκιραίας μονάίϊς. Πας μειοδοτης ί',α γιν^ δ«κτός όφϊίλει νά καταθέση είς τι Ταμείον τοΰ Δημοζίου ή τη Τραπίζ^ Κρήτης λ:γω έγγυήσίως δραχμάς τριακοσίας πεντήκοντα (350) όφείλει τροσίτι νά πρεσα γάγ-φ ίγγυητήν ού τό αξιόχρεον κρινει ή Έπιτροπε α, ο'στις θά προσ-ίΐογραψη τα πρα,ςιικά τής μίΐ:δοσιας κϊί τό συναφθηΐόμί- νον ΐυμίίλαιον κΐι οΐτ ς Ίά εί/^ΐ !ιπίχρ;ω, ί'.' άτάΐα; τας ύ~ο- χρεωαεις τού άναδειχθησομί'νιιιι -ρομηθιυιοό ά'ν·υ τοϋ δικαιωμα- τος τής διζήσεως ή διαιρεΐεως. ϋι'ις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάίω*ι μίρος κΐί άλλοδαιοί συμμορφοΰμενοι ιτρος τας ίιΐταςεις τ;3 ϋπ' ά;ιιθ. 356 Νόμου καί λοιποΰς Νίμους τοΰ Κράτονς. Το δικαίιΐμα τής τελικής έγκιιίσεω; ίιτι?υλάσΐεται τώ Άϊ«Χ- φάτω τού Νοσοκομιίου, οπιρ έγχρίνίΐ ή άκ;ροΐ τα πρακΐι«ά τής όρΐστ'-κής χατα*υρώσ6ως, χωρίς ί* τούτου ν' άπον.χα ό τελευ- ταΤος μειςδάτης ουδέν καθ' οιονδήποτε 8ι*αίωμα. Οί δροι τής προμηθείας καί ή σ^γγρxφ^! των ύποχρεώτιων τοθ προμηθ«υτο3 εισί κατ*;*θιιμ£να είς το Γραφείον τής Δημίρ- χίας είς τη« διάθεσιν των βουλομέιων ια λά6κ>η γνώσιν.
  Τα κηρΐΜεια καί τα έ^οα τού συναφίιησομένί^ συ,ιδολαίου
  έπιβΐρύνουσι τόν τελε^ταΤΐν μΐ,οδοτην.
  Έν Χανίοις τί 21 Ιουλίου 1912.
  Ό Δήμΐρχος Χανίων
  Πρόεδρος τού Άδελφάτου
  Ε. Μουντάκης
  ΠΡΟΓΡΑΜΛΙΑ
  Εκμισθώσεως μοναστηριακών κτημάτων κειμένων
  έν τοίς νομοίς Χανίων κσΛ Σφακίων
  Η Μοναστηριακή Έπιτροπε α Χανίων προκηρύασει συμ¬
  φώνως πρός τοϋς υπό χρονολογίαν Ίο Ίουνιου 191*2 ό'ρϊυς
  εκμισθώσεως Μΐναστηρυκών κτηματων δημόσιον φανερόν ί.α-
  γωνισμον πλειοίοσιας πρός έκμισϋω.Ίν ίιβ μίαν ίςαετίαν άπό
  1 Σετΐτίμδριΐυ 191 ι—31 Αϋγ;>υστθϋ 1918 των επόμενον άκΐ-
  νητων Μϊναατηριαχών κτημάτων κείμενον έν τοίς Νομοις λα-
  νιων καί Σφακιων ή;οι.
  Α'.Τής Ί&ράς Μονής Γουβιρνέτου
  1) Μετοχιον «Άγιος Γιώργιος» «ν Ραλατ». Έςαιρίίται
  τής ένοικιασίως ό χώρος τοθ Γυμνΐστηρίου τίΰ έν Γαλατά
  Συλλογου «ό Ίίομενευι,».
  2) Μ«Γίχον «Γοι,δίρνίτο» έν ΜουρνιαΤς»
  3) » «Μιχαήλ ΆρχαγιεΛος» ίν Στέρναις.
  4) » «Γρα Κερα» έν Ιΐαλαιθίίΐτρψ χαι «Ά/ιος Άν-
  τώνιις» έν Καστελλίψ Κισσβμΐυ.
  5) » «Καμπανι» £ν Άκρωτημψ. 'ηςαιρεΐτα'. τής ενοι¬
  κιάσεως ή ίν Βοθωνα ζχπιο, υπο τηι βπων,ι,Αΐαν «Ρΐχτρα').
  6) 11«ριοχη «Άγυς Σπ,ιριϊων έν Άρώνι»
  Β. Τής Ίεράς Μονής Άγίας Τρς»δος
  1) Μετοχιον «ή Κοίμησις τής θεοτόκου» ίν Τ;πολιεις Κισ-
  σάμου. Έςαιρεϊτβι τής ινίΐκΐϊσίως ο είς τ/έσιν «Καμπί» ηαιπα-
  ρά τόν Ένοριακόν Ναόν ΤίποΛΐων χειμενος άγρος εκτάσεως
  3<κα Ίτέντ* ώς έγγιστα όχαίων. 2) Μετοχιον «Άγια Φα)τί'.νη» ίν Τσιχαλίριοις. 3) » «Χαροοια» ίν Ιΐεριδολιοις. 4) » «Άστρατηγος» έν Κακοδιχίφ 5) » «Άγιος Ιωάννης ό Έλεήμων» έν Γκαλαγκάδψ. 6) Χ «Αεφ/Μλίτβα* έν 'Δχρωτηρίφ 7) » «Πρινόδίσος» έν Στέρναις. 8) » «Κ»θι»νά« εν '. 9) Τα έν Γαδαλωχωρίω Άκοχορώνου κτήματα. 10) Τα «ν Άρώνι ελαιόδενδρα. ΐΐ) Τα έν Κιυνουπιδιανβ κτήματα. ΈξαιρεΤται τής ένοιχΐά- σ«ως τό οΓκημΐ «θόλος» μετά τής αϋλή'ς τού καί τής έξωθεν αυτής στβρνας. ]!) Κίήματα καί ο'ικία «"Δγιος Γίώργιος» ίν Χαλέπα. Γ'. Τής Ίεράς Μονής Χρυσοπηγής 1) Μετόχΐον «"Αγιος Παϋλος» έν Β«ντέ Μβυρνΐών. 'ζ) Μϊ:άχιο< «Άγιος 'ϋλιυθίρΐος» έν ΜουρνϊαΓς. Έξαιρεϊ- αι τής ενοικιάσεως τό παραπλεύρως τοΰ Ήγουμενείου καί είς τό δυτικόν μΐρος χε μινον δωμάτιον πρός κατοικίαν τοΰ ίχά- στοτ» έφημεριου Ίερομονάχου τής Μονής Χρυσοπηγής. 3) Μ«:οχιον «Άγία Παρασκβυη» έν Ιΐερΐδίλιοΐς. Έξαιρίϊ- ται τής ενοικιάσεως έκ τοΰ ύπερκίΐμενου τφ πίριδολίω Προη- γουμϊνου Σιραφειμ άγροΰ είς θέσιν από κατω τοΰ Σθχωρζχ.:, ό ά~αιτούμϊνος χώρος πρός άνοιξιν υπό τής Μοκής Χρυσοπηγής φρία:ςς, ώς και ό μέχρι τής κατασχευασθησομέ^ς δΐξαμινής χώρος πρίς κατασκευήν τοΰ πρός διοχέτευσιν τοΰ υ'ϊατος αϋλα- κος μιτά τού έν αύ;ω έλαιοδενδρου ώς καί ό χώρος τοΰ π·?ι- τοιχισμένου νεκροταφειου μετά των (ν αυτώ τριών ίλαιοϊένίρων. ) Μετοχιον «Άγια Κυριακή» έν Πϊριδολίοις. 5) » «Βατολχχ»ος καί Σλθνίζο» έν Κυϊωνία. ό') » "Δγιος Κωνσταντίνος» έν Φρέ Άποκορώνου· 7) Κτήματα «ό Χριστός» *ν Γαλατα. Δ'. Τής Ίεράς Μονής Γων2άς 1) Μετοχιον «Βουργάρο» έν Βουργάρω Κιασαμου. 2) » «Άστρατηγος» έν Σπηλια Κισσαμου, 3) » «Γρά-1ί.ιρ5» έν Πανεθύμω. 4) » «Άγιος Αντώνιος» Μαλορ^δος έν Ροδ.πφ. 5) » «Ν?ο χωρία» έν Νέω Χωριψ Κυδωνίας. 6) » «ΤύΛΐφος καΐ Άζωηρές» έν Μεσογβίοις. 7) » «Μίνΐαις» εν Άκρωτηριω Ροοοιτοΰ. 8) » «Χρυσοσκαλίτισσα» έν Ίναχωρίοις. 9) » «Δαρμαροχώρι» έν Δαρμαροχωριω μετά ''-■ άγορατθεντος τουρκικοΰ τοΰ έπωνομαζομενου τοϋ Κορδελή. Έίαιρούνται Ιτι τής έκμισθωσεωί τα ύκό Μοναχών πρό έτώι δι" ίδ'.ας ίατ2/τ,ς ;^^:ε^θεντ« κκί καρπούμενα ΰπ' αΐτών μ=(>^
  έκ των μ.ασουμένΐιιν Μοναστ. κτημάτων.
  Έκαστον των ανωτέρω κτημάτων ίνοίκιάζεται «χωρισμίνικί
  καί αί προσφοραί λο^ιζονται είς χρυσάς δραχμάς.
  Ή δημ^πραβία των ανωτέρω κτημ^των γΐνήσΐται ένώ-ιον ΐίί-'
  Μοναστ. Έπ.τροπειας Χανιω* >αί έν τφ γραρε.()> αΰ:τ)ς τ',»
  7, 8, 9, 10 καί 11 Δύγουστου 1912.
  Έαν ίντός οέκα ημερών υ.» ι ά την προιωρινήν
  χτηματιχ,ής τινος περιφερείας προσενϊχθ^ μίΐθαιμ* μϊΓζον
  5 ο)5 ιοϋ ιτοσ.δ είς ά εγένετο ή προσωρινή αΰ':η
  πραττΐνται τα έν τώ άρθΓφ 7 των ό'ρων έκμισθωΐεως
  χτηματων α.αφερό,ιενα καί ή πλεοδοσια έπαναλαΛδάνετιΐ
  έ-ίεχατην ημέραν άπό τής προσωρινάς κατακυρώσεως κΐι %ΐ}-~
  τοϋταΐ οριστικώς έντος τριών ημερών.
  Τα «.ηρΰλεια, πάντες οί φόρ3( δη,ΛΟΐιοί τε καί δη;*θΐΐ/θί καί τα
  τί/η των συμδολαιων τής μισθώσίως καί τής «γγραφής τίί
  ύχοϋήχη; βαρύνοι»σι τςϋς μισθωτβις.
  Οί όρ;ι τής ίχμισβώσιως Μοναστηρ. κτημάτων ιίναι κϊτα'5"
  θίΐμίνο! ίί, τό γραφείον τής Επιτροπεία; ταύτης κΐί δύνανται νβ
  λΐίωΐιν γνώσιν τούτων οί πλειοδοται.
  Έν Χανυις τή 19 Ιουλίου 1912.
  Ό Πρόίδρος
  + Ό Κ,ιίωνιας χαί Άποκορώνου
  ΑΓΑΘΑΓΓ£,ΛΟΣ Τα μί.λη
  Γ. Σκουλάς
  Γ. _;. β
  Ό Γραμματεύς
  Γ. Κουντάκης
  Ψ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Πρωτ. 80
  » Διικπ. 54
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήιιαρνος Κολυαβαρίου
  Διάκηρύττει δτι
  Έκτίθεται β'ις φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ΐκμίσθω-
  :-:ς των εξής ϊημοτικών φόρων
  α'. Σφαγείου καί καταναλώσεως κρέατος
  β'. ζυγείου
  Έν τη περιφερεία τής κωμοπόλεως Κολυιίαρίου περιλαμ-
  ίανούΐης καί πασάν την ναρϊλίχν τοϋ Δήμου υπό τοΰς εξής
  δ'ρους χαί συμφωνίας.
  1) Είς φόρον ζυγίΐύυ ΰπόκε.νται μόνον τα προϊόντα χά ε'ι-'
  (■•.αγέμενα είς την ειρημένην περιφέρειαν πρός εμπορίαν, ουχί δέ
  τα προϊόντϊ τα όπ·.ΐα τυχόν οί ιδιοκτήται έκ των κτημάτων
  α}των είσάγουσιν τίς τους οΓκους των.
  2) Είς τ,όν φόρον το3τον ύπόκίΐνται ώσιύτως χαί πάντα τα
  άπ' εόΐεία; υπό των παραγωγέων διά θαλάσσης μβταφερόμεν,ι
  τροΐάντα αυτών ιτρ'ος εμπορίαν ϊίς Χανιά ή άλλαγο3
  3) Τα «ν τη περιΐερεία τής Ί·οας Μονής Γωνΐα. καί τοΰ ,
  Γριμπιλ1»;ά υπό των κατοίκων πρός ίδιαν χρήσ.ν σφιζόμενα
  χαί χαταναλισχόμίνα «ρέατα άπαλλάσσονται πάσης φορολογίας. !
  Τί πρός «μιορίαν ο'μως Ιτγο οιουδήποτε σφϊζόμενα ζώα χαί ■
  γατοναλισκόμενβ κρέατα ί'ι< τάς περιφερείας ταύτας ύποχεΐντϊΐ Ι «<ς την πληρωμήν βέρου ώς Κίί τό ποσόν τοΓί κοέατθς, τό ; οποίον ό χύριος το3 ζώου 6έλιι πω^ήσει είς ά'.λΐυς. Έξ*ιοο3ν- ' τοί τί|ς φορολογίας 'αυτής τα κατα την παρ^μον/,ν το3 Πάσγα ί χτί τ^ν Χριστουγένων σφΐίόμβνα ζφ» χαί πωλ-;ΰ^ενΐ κρίϊτα. Ι 4) Ή μΐσθωσκ γινεται δι'έ'"Ιιος ήτοι άπό 1 Σεπτεμδρίου 1^1? μέ-χρι 31 Αύγούοτου 1913 συμπ6ριλαμ6ΐν:μίνϊ;ς | 5) Ή χατα6''λή τού μισθώματος θά ίνΐργείτιι ΰιτό την αμετϊν έπίΐτιείϊν καί μέρΐμναν τοΰ εκάστοτε Δημάίχ^υ άπ εύ- , θιίβς είς τό Τβμιευτήριον τής Πιλιτε!ας παρά τώ Ταχυϊρ^- μιχώ Γραφείφ Κολυμδαρίου είς τήίαοτρας Γσας τριμηνίας δοσιις <αί ·ΐς τό τίλος έχάστης τριιιπνίβς άτόχως χαί ίν ΰπερημερ'α <·ετά τόνευ συμπΐφωνηαίνου 9 % Μ·έγρις ίξοφλήσεως ί 6) Ουδείς συμψηφισμός ίπιτρίτεται άπίναντι το3 μΐθώματος ϊι' οΐονδήποτε λόγον 7) Οί πλΐιοϊοται ίνα γίνωσι ?ε<τοί όφϊίλοιισι νά πρΐσαγί-· ■;ωσιν αξιοχρέΌυς ί^γυητάς, οίτινες άπέναντι το3 Δήιχου θά «ι ε συνοπεύθυνοι όλληλεγγύω: μιτά των μισ^ω'ών χαί άνευ τςΰ Ίχαιώματος τής δια ρέσίως χαί διζήσ«ω', πρός δέ ΰπ-χ^εοΒν- τ-ι νά κοτταθέσωσιν είς τό Δημοτικόν Ταμείον ϊραχμάς 50, αί -πεΤιι θί'λουσιν έπΐστραίή (ΐετά την λήξιν μέν τής δημοπρασίαν εις τούς πλειοδοτήσαντας χαί μή άναδειχθ-ντα; μ:σθι»)τάς, μετα την τϋντοξιν ϊέ τοθ ίνοικιαστηρίου συμ6 >«ί-.υ είς ίxείνο^ς ίτ;
  ονόματι των οποίων εγένετο ή όριΐτιχή καί τελίΐωπχή χαταχύ-
  ρωσς
  ο) Τα κηρύκεια καί τα σ^μδίλαιογραφικά οΊχαιώμϊτα επ 6α-
  ρύνουσ; τόν ϊνοιχασ ήν '
  9) Τα πρακτικά τής δημοιτρυσίας ^τόχεινται είς την έΎκριτιν
  τής Επιτροπείας τοΰ Δτμου, ήτις ίιχαιοϋται νά ίγχοίνη -ί-, μή
  ουτα, χωρΐς ίκ τούτου νά άποχΐα ό τελεΐ'ταΤος π ειοδίτης δι-
  καίωμά τι χ»τά τοθ Δτμου ί
  10) Ή μίαθωσ·ς θέ'ϊί ίνεογη&ή εςωθι τού Δτμχρχϋχού
  Καταστήματος την 5 Α!ιγού-του 1ν»12 ήΛί'οΐν Κ^ρ■α<.ήν χαί ώραν 9 —12 π μ. ενώπιον τοΰ κ Δημάρχ^ ώ: Πο.ε'δυου, τ:ΰ χ. Είρηνοϊίκου Κολυμ5;ρ·ου ή τινος των νομί^ων α!το3 άνα- ~ληρωχών χαί ενός των λοιττών μελώ' τής Έ~ιτροπίίας τοΰ Δήμου. >
  11) Εάν ίντες Ι; ήμεοών άπό τή; καταχυρώσεω; ήίελε προ-
  'ενΐγθή έιί π>ίΐν 5 °/0 τής τελιυταίας ιΐρίιΐφορας ή ϊημοποα- ι
  "α 1ϊλ«ι έπαναλτφθή τ»"/ειωτι>ώς Ι
  12) Έν η περιττώσίΐ οί τϊλευταΤοι πλε'ΐδότιι κιί οί ί"ίΥ->~ ]
  "ίτιι α!ιτών άονηθώτι νά συντϊξωΐΐ τό ένοΐκιαστήοιΐν συμβόλαιον
  τοτ» αί ύπ' αυτών κατατεθ«?σαι δραχμιί χαταπίπτΐυσ ν ύ-ερ τ-ΰ
  Δήμου καί νία δημοπρασία θέλει ενεργηθή, καθ" ήν τό τυ,ϊν |
  πρΐλί'ΐιαν «κ τής τελευταία; πλειοίοσίζ; ελλειμα ύποχ?:-ΰνται ',
  «λληλεγγύως νά -ληρώσωσιν είς τΐν Δήμον, χωοίς έν τούτοις
  νά αποκτώσι οίχαίωμά τι «πί τοϋ τυχόν παρουΐιαϊθτσομίνου πλε-
  ονάσιχατος
  13) Ή ΰπ'άοιθ. 1 τοΰ 1911 άπόϊ"'σ'ς τής Επιτροπείας το3
  χβί χανονίζουσα τούς εχμΐσθίυυιένους φόρους εύρ'σκεται
  ί!^ τό ΓοΐΦ-Τίν τοΛ Δήμου είς την διάθεσιν των βουλο,ιένων νά
  λαίωτιν γνώτιν αυτής.
  'Κν Κολυμβαρίω τί) 22 Ιουλίου 1912.
  Ό Δήμαρχος ΚολυμίαρΙου
  Έμ. Έ. Δεσποτάκης
  τ:η^ Ανωτ.
  Άοιθ. Πρωτ. 924
  » Διεκπ. 721
  Ό Πρόεοοος τΐίς Έν>ρια<»*ι? "Επιτροπείας Καστέ^λο * Άποκορώνον Διαχηρύττει ότι: ά χα' ποό; έχτέλκΐιν τ^^^^ ΰπ' άαιβα. 17 τ1^^ 19 ϊ. Ι. χ*οφχ7«ΐκ τή; 'Ανωτίοαί 'Ενορι«κή< Έτι- δ' χά! ΆποΌΰώνου, ομ(μ··<ς έττΐχυρωθβ'βης η ιΐυθ^νϊίΜ' τήί Πϊιϊείβς 8ια τράξ·ω: αυτής /ρονολογία» 26 Άποιλίοο '91?, συμφώ»ω; τω διι' αριθ— μ^ν Ποωτ. 1052 Διεχπ. 550 τής 96 Άποιίου έγγοάφω της, έχτίθίν-ΐι ΐΐς (οοικείΐν π)ειο5τσ'α« »π«λλοτριυ')'ΐ»ως, συμφώνως ταίς δΐϊτάζεσι, τοϋ ΰτ' ά^ιβμ. 356 πβοΐ 5τ(μοπο«σιών Νίμου, τ» ένοθ'αχΐ «τ/μϊ'» τιϋ γωοίου Κ'ντίλλου 'Αποχορώνου, τα Χί.ττοιχα>ι"κ π«ριγ3ΐφ(ίμ!ν» έν τω ΐπζ' άοιθ 19 έ ε. άποφάτιι
  τϊ|ς Άν Ένορ. Έπ'τροκε'»: Κυ5ωνί«ς χά! Άτοχοοώνου, χαί
  έν τώ ΰπί) γοονολογίι 25 Σ)βρ(ου '911 τϊϊγ Ένορΐίχΐς Έπιτρο"
  ιτιίϊς Κ»ι-έλ)'!ϋ τοιβΰτη, χά! ΰπ^ τοΰς (Εήί ?ρους.
  1 ν) Τα χτή'ΐβτχ πλιιθδοτηίήιοντβι η ίλαδιοϋ, η χά! χ'ο-
  ρ βτϊ Ιχΐσ-ον, η χ»1 τα χ·'μΐ·α είς Ικάστην 6ίοιν χωρι»-ά.
  2ιν) Πας πλε·ο?ότη ϊ^ΐ γίνγ) βΐί-ιί; ?ίον νά ττροτανάγγι
  άπιίξεΈιν έμφοιίνουΐαν 5π χΐτέβαλβν «ΐ£ τ4 ταμείον τής 'Κ»ορι-
  αχήί Έπιτοοιτείιϊς 8ο. *ύο λίίγω έγνυήσίως δι' ίοστην ττλιη-
  δοσ'αν πλήντ»ΰέν τή 8(5ει «Μιτί/.ν χειμένηυ χτήμ«τος ίι' ίν
  δέον ν» χαταζίλί; ^οοι/αάς πεντήχον-ϊ, οίτινες είς μ.ϊ' τοϋς
  «ποτυ/ό»τας πλειο5ίτας έτΐ'»τοΐφη'ΐ'ϊ'»ται ίιι!αι·>:, ιΐς δ* τ'ϋς
  όίΐτ^ι»οΰ- <7 -μψηΐ'ζο^ταΐ είς τή. έξθφΐτ,ΐιν τής βλης άγ'·οάς. ?ον) Ή πλ«·ο5ο-τί« ένίργτ,·)^»«τ«ι ίλ ά την 42ην Αΰγοΰβτο» έ. Ι. ήαέροιν Κυριαχήν χϊ! ώραν 10—12 -κ. α. έν τώ Δηϋο- τιχω ΚατκΐΓΐίμχτι τοΖ Διίμου Καϊτέλλου, έ-ύΐπον έπιτροπίίΐς β*οτελουμίνη{ έχ 'οί Δτιμϊΐ/ου Καιτ^λΧου, ώ- Προέίίθυ, τής Έν03ΐαι»τ,ς 'Κπι-ο'πίίας χοτ! 8όο μιλώνβΰττς ώς μ·λώ>.
  4) Τα ή λΌ' ;ί εί{ την Ιγχ<ιισ<ν 3,ς μ 4ον) Τα πραχ-ιχ» τής πλειοοΌτ''«ς 4ον) Τα πραχιχ» τής πλειοοΌτ«ς Τ(ί<6!τ«ι εί{ τη Ιγσν ής Ένοριαχής 'Εττιτ;οτ«'»ς, ήτις ϊύν«τ»ι νά έτκχυοώβΥ) ή μη ύτά, χωρΐς & τελίυτΐϊος πλειοϊίτης ν' ϊποχτ^ ούοέν οιχαίωμΐ υ τής αύ χατ αυτής. *) Ή ήαε^ον το? ο)ο 'ο?οΐία 5έν ε7νε τελειωτκή, έπομίνως {άν έντος ^ τ?,; ποοσωιινής χΐτα»υρώτ«ως προΜΐρερει τις πλ'Όν τής τελ!υτα'ας πρίΐοο:ϊ: πλειοδότου τιν>>< έτΐνΐλτμίάνίταιι αΐίί —ιτ) τή» ϊμέιως ΐπομίνην Ιίυριϊχνιν ενώπιον τής αυτής έΐτιτρ-π;!ϊς χά! ^υμφ'όνω; τού; έν τή -~»ρούβ")Ί ανΐ- φειομένους 3;0υς. 6'ΐν) Χοίιος έςοϊλήιιως έχίστης ΐγο:α; οοίζεταΐ έν τώ συνα- 5λ 7ον) Έϊν »γ9οΐττής τις ποοιχληθή υπό τής 'Κνοοιαχής 'Κπι- τροχϊ'αί πΛζ *ΰ*τΐξ'< τοΰ άπΐ'τουΆ-'·οι» σοιίολαίου, !<ν «ρο- σίλθ-τ, χτ,ούϊΐιτβι ί«ΐτ-ω^ος τή; ϊγ5;ϊ; ««-ΐτ'ΐΕ-ουτι 'Λ ΰπβο -ου Τααείου τή: Έ«ο.ιχχής Ίΐιΐι-ροπι'αΓ πάντα τα ΰπ' «ύτιϋ )όνω ίνγυήΐειο: »«'-Τς>η<|«ντι», χ&' έπΐναλΐμίά'ετκ νί« τ>«ΐο-
  Ϊοτ'ι. «χτί,ς ϋ-' οΖ-ο; '.Γ,λώτη ότι Λ^/εται την αγοράν άνβυ
  ιυιιίοΑα'ου χατ,-ΐζίλων τ!) χντίτΐιΐο» αύ'ής 8ι" ί*ΐωτιχής αΐΓο-
  ξε'ςεως
  Τχ
  χιί
  τοΰς
  9ο ) Πεουβοτέ^α; τ',ηϋΐΦΐοίτς ξιίνΐντιι νϊ λάόωσι ο{ βουλό¬
  μενοι πΐ)ά τώ γοχ»είω τή: Ένοί'αχής Έιΐιτροτείας Καστέλλου.
  Έν Κβστελλω τή «8 Ιουλίου 1912
  Ό !ΐ3<ίε5ρος τής 'Κ'ΐοιαχής Έτιτροπε'ϊς Καστέλλυ ° Στ. Όοφανονδάκπς Ίερ<ΰ(
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ
  Αριθ. Πρωτ. 429
  » Βουλ.. 263
  Τό Δτκαστικόν Συμβούλιον τοΰ Ποω-
  τοδικίίον Ρίθύμνης.
  Συγχείμενον έκ των Δικϊστών Φραντζή Φραντζεσκάκη
  Προέδρου κλπ.....................................
  Διεξελθόν την οΊχογρβφίβν
  Σχεφθέν κατά τον Νόμον
  Έπειϊή «κ τής γενομέΛ^ άνακρίσεως π<·ο^κΐ/ψαν καί απε¬ δέχθησαν τα έπόμενα περιστατικά α'.) 8τι κατά την Παρα- σχευήν έχάστης εβδομάδος στρατιωτικόν άπόσπασμα εξήρχετο τής πόλεως Ρεθύμνης «ριΐδβΰον άπασαν την περιφέρειαν ·το3 σταθ- ΙΛθϋ Χρωμοναστηρίου χρός πρόληψιν άδιχημάτων, 6'.) 8τι τό βπόσπασμα τσΰτο τη διαταγή τού Μοιράρχου Ρεθύμνης ίπό τΫ'ς 12 Μβτρτίου έ. ?τ. διηρείτο είς δύο τμήματα πρός περιοδείαν τί|ς αυτής περιφερείας, γ .) ότι κατά την 16 Μαρτίο.) Ι. Ιτ. τό πρός περιοδείαν στρατιωτικόν απόστασμα αποτελούμενον εκ 9έχα στρατιωτών έξελθών τής πόλεως Ρεθύμνης διεγωρίσθη «Ίς δυο άπό την πλατείαν των κίεοπωλείων Ρεθύμνης ών τό μέν έν διτό την οδηγΐαν τοΰ λοχίου Γεωργίου Μοινωλίτση καί ενός χωρο- •ύ'λακος ϊλαβε την είς Άρμένους άγουσαν, τό δέ έτερον υπό τή» όίηγίαν το3 χατηγοοουμένου ?*>αδε την πρός τό γωρίον Χρω-
  μίναστήρι, χαθ' οδόν δέ καί πρό τοϋ φθάσουν είς Χοωμονασττ]ρ(,
  ό χχτ»>γορουμενος έγέ'μισε τό δπλον τού χαί τό έ·<ράτει έκτοτε «λήοες, δ'.) ότι τό ΰ«ο τ*ιν οδηγίαι το3 κατηγορουμί'νου άπό- σπασιια ίιελθόν τα χωρία Ξερό Χωριό καί Χρωμοναστήρι άφί/θη είς ΚαπιοΊανά οπόθεν «αναλαβών τόν ιΐαθόντα Μουσταφά Χα- μουτζάν άγροφύΧαχα Καπιδιανών ανήλθεν υπό την όδιογίαν αυτού χαί τού χατηγορουμένου επί τής χορυφής το3 "Ορους Βρύσινα *ίς θέσιν «Άγιον Πνεϋμβ» ·καρβ τό Έκχλησιϊάκι ίνθΐ έσταματτσε πρός ανάιταυσιν, ήιολούθϋ δέ καί ό έκ Κίψοίάσου Σφικίων Νι¬ κόλαος Στυλ. Παπαδάκης, ε'.) ό'τι πιρί ώραν 1 μ. μ. ό παθών αγροφύλαξ έξεγερθείς τούς ειπε «χομε νά δοΰμε καί άλλο τάπο» χβί ίτι ίέν θά ιίίρουν 28ωρ είς τό μέρος Ιπου θά δίευθυνθοϋν διά τουτο δυο στρατιώται μετέβησαν νά γεμίσουν τα παγουρία των άπό την ίχεΤ ευρισκομένην δεξαμεντν έν τώ μεταςΰ ό αγροφύλαξ (παθών) άκολουθοώμενος άιΐό το3 κατηγορουμένου επροχώρει την βραχώίην χορυφογραφήν χαί είς απόστασιν 100 *ερί-ου μέτρων βπό το Έχκλησιίάκι ο κατηγοροΰμϊνος «~υροίόληϊ»ν είς την χ··αλτ;ν το3 παθόντος έκ το3 σίνεγγ^ς κΐί τόν αφήκεν όιτνουν, στ'.) ?τι ο αΰτος κατηγορούμενος ϊτρε»ε χάθος χατά το3 παθόν- τος διότι ό ιιατϊ,ρ τού εδολοφονήθη υπό Μουσουλμάνων χατά τό 1896 μετά δυο έτέρων ομοχωρίων τού καί χοινή φήμη Ιφεριν ίτι είς των τότε δραστών ήτο ό ί|ί·ζ παθών χαϊ ζ'.) οτ( ό χ*τη- γοροΰμενος μετά τ^ν πραξο τού ταύτην, παραλβίών τό όπερ ίφερε ιΐιστόλιον ό παθών συστήματος Μάνλιχερ ΐτράιιη είς φυγ μή συλληφθείς εισέτι. Έπειϊή έκ των είρημένων -ϊριστατιχών τροέκυψαν άποχρώσαι (νδ(ίξεις όπως στηριχθή δημοσία ίτ' ακροατήριον χατά τ:3 (ίρη- μένοο κατηγορουμένου χατηγορΐα επί τώ χροεκτεθέντι φόνψ. Διά ταυτα Δεχόμενον την ΕΊσαγγελιχή» πρότασιν. Παρακέμπει τόν κατηγοροΰμενον Στέφανον Έμμ. Καλογε- ράκην γεννηθέντα καί κβτοικούντα εις Σιιήλι Άγίου Βασιλείΐυ «των 25, άγαμον, έγγράμματον τέως χωροφΰλαιχα; "Ελληνα, Χριστιανόν "Ορθόδοξον καί ήδη φυ-., άδικον ένώτιον το3 άκροατ ρίου το3 Δικαστηοίου των έν Ρεθύμνη Καχ^ργιοδικώ» Γνα Ϊιχ3σ, ώς ΰπαίτιος το3 ότι περι ώραν 1 μ. μ. τήο 16 Μβρτίου 191'2 είς θέσιν «"Αγιον Πνεθμα» χειμένην επί τής χορυφής τού "Ορους Βρΰσσινα τής Επαρχίας Ρεθ^μνης προμίμελβτημένως άπεφά- βισί καί έσχ»μμένως εξατέλεσε την άνθρωποχτονίτιν τοΰ άγροίύ- λαχος Καπιϊιανών Ρεθύμνης Μουσταφά Xαμο^τζ5ν πυροδολήσας κατ' αύτοδ έξ ίγγυτάτης αποστάσεως διά το3 Οπερ Ιίερεν 'ίπλο· ουστήυατος Μάνλιχερ Σενάουερ πλήρους πυρίτιδος χαί υψίίρα; πληξάσης αυτόν χατά την κεφαλήν χαί (-«νεγχούσης ώς ίνεργϊΰ α'ιτΐας αχαριαίως τόν θάνατον, τοΰτέστι χακουργή(Λατος 5ΐρο6λ»- «ομένου καί τιμωρουμίνου υπό τοΰ άρθρου 588 το3 Ποινικοΰ Νόμου" καί Διοτάσσει την ιτροφυλάχισιν το3 ε'ιρημένου κατηγορουμίνοϋ έν περικτώσϊΐ συλΗ,φεως τού. Έχρίθη κ-ι άπΐΦασίίθη έν Ριθύμνγ) τϊ) 21 Απριλίου 1912, Ιξεδίθη δέ τή 1γ, Μαίοα 1912. Οί Δικασταί' ρζς «Φραντζεσκάκης Μιχ. Κοκολάκης Στυλ. Κολοκυθας > Ό Βοηθός
  Έμμ. Μ. Χριστοφορϊχ,ης
  "Οτι άχριβές απόσπασμα
  Έν Ρεθύμντο τϊ) 18 Μαΐ=υ 1912.
  Ό Βοηθός
  Έμμ. Μ. Χριστοφορίδης
  Άοιθ. Βουλ. 434
  Τό ΙικαίΙτικδν Σνμβοιίλτον των
  έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συνελθόν
  ταυτα
  Παρατέμπει τον κατηγορούΊιενον Γίώργ. Ι. Τσιβουράκην · :ν-
  νηθε'ντα καί κατοιχοϋντα είς Νέον χωρίον Κυίωνίας καί Ψ^( «>υ-
  γόίικον, πολίτην "Ελληνα χαί χριστιανόν Όρθόϊοξον, ενώπιον
  τοΰ άκοοα·~βίου τοΰ ΚαχουργίοοΊχείοιι Χανίων ίνα δικασθή ώ;
  ύπαίτιος τοΰ δτι την εσπέραν τής 1 3 ΜαίΌυ 1912 έν τώ γωοίΐ])
  Ραβδοΰχα Κΐσσάαου σκοπών την άνθρωποκτονίαν τοΰ Ήλία Κ«·
  λαϊτζάκη καί Γεωργίου Κουκουνάχη έπβγείρησεν έξωτβοαίί
  τοάζβις άργήν εκτελέσεως περΐϊχουτας, ήτοι άπρίμ£λ«τήτα)- /^ι
  είς βρΐσμ^ν ψυνικής όρμής έπυοοβόλησε χατ' αυτών έτΐ "<·>
  σκοπώ τούτψ Βιά περιστρόφου πλήρου πυρίτιδος καί σ«α':>·'ν
  άΐΕίτυχε δέ τοΰ σκοπού τού έκ λόγων ανεξαρτήτως τής θβλησίΐ*:
  τού τραυματίσας ΐλόνον τόν μέν ποώτον είς τον δεξιόν μηοόν τΐν
  δέ δεύτερον είς τό ούς καί τόν αύχε'να.
  Καί ό'τι χατά τόν αυτόν τόπον καί χρόνον άπίομελετήτωί χ«ι
  ϊίς βρβσμόν ψυχικής όρμίξς απεφάσισε χαί εξετέλεσε τάς ανθ-ιί-
  ποχτονίας των Δημ.. Μ. Δΐγαλάχη καί Χαριλά:υ Διγαλάχη μ-
  ρωδολήσας κατ' αυτών ίιά περιστράφου πλήρους ιυυρίτιδΐς 'Μ
  σ«ι«ιρών καί πλήξας τόν μέν πρώτον είς τό ϊίξιόν μέρος, ϊ-ν 5«
  δεύτερον τίς το άριστερόν" χαί
  Διατάσσει την σύλληψιν χαί προφυλάκισιν το3 χατηγορουμ ν:^
  τούτου.
  Π αύει πρός καιρόν πασάν περαιτέρω *οιν!κή» καταδίωξιν κατί'το^
  Κυριακού Θ. Κουτρουλάκη γεννηθίντθί είς Λάκκους καί χϊτοι-
  κοίντ3ς είς Νέον χωρίον Κυδωνίας, έτών 21, άγάιιου, έγγε^Ί*"
  μάτου, γεωργοΰ πολίτου Έλληνος καί ·χριστιανου όρθοδόξ:^ **'
  τηνοοουμιένου επί ταίς αΰταΤς ώς άνω είρηται πράξεσιν.
  Εκρίθη, άτβ»«σίσθη Χίϊ ές=3όθη
  Έν Χανίοις τή 19 Ιουλίου Ι9ΐ?.
  Οί
  ΑΙ. Δασκαλάκης
  Ι. Καταλαγαοιανός
  Ν. Παπαδάκης Ό Β.
  Χ. Νιχάκης
  "Οτι ακριίίς άπόσπασμα
  Έν Χανίοις ττ;,23 Ιουλίου 1912.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Β. Δαμιανάχης
  Άοιθ Πρωτ. 6872
  » Δ-.εκπ·. 4173
  Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *Ο ηορίι ίΐρωτοδίκαις Χανίων Εϊσαγγελεΐ'ί
  Έπειδή ό Στυλιανός Ζέιτου ΜΓνος, γβννηθείς είς Μΰλον 'ί*
  Ελλάδος, κάτοικος πρώην Ραβϊούχα καΤήδή αγνώστου 8ι«ι*ονϊίί»
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιτών 20, πολίτης "Ελλην καί γριστιανός όρθόϊοξος κατηγο:εΐται
  ώς ΰπαίτι:ς τοιΐ ότι την 13 Μαι'ου 1912 πεεί ώοαν 11 ■». μ.
  εντϊς τοΰ έν Ραδϊοίχα καφφενείου τοδ Κωνστ Φϊλελίνη ϊξ άπε-
  ρισχεψίβς απέκτεινε τόν Τσιίουράκην, δί' έχχυρσοχίοτήτεως τού
  τερίστρόφου τού, 8πιρ εξήγαγεν ΐχ τοθ στήθους τ:υ διά νά πυρο¬
  βολήση «'ς τόν αίρ«, ίνω διεσκέϊαζε μετ* αλλων χαϊ τοΰ
  Έπειϊϊ) το ανόμτιμα τοϊ3το προδλέπεται καί τ'μω·ΈΪτα( άπό
  τ' άρθρ. 300 τού Ποινικοΰ Νόμου, χαρακτηρίζίτζι ϊέ ώς πλημ-
  Έπειδή δ ^ατηγορούμενος οΰτος είναι άπών καί άγνοεΤται
  ό τόπος τής ϊιαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ* άρθρα 405 κ«ί 406 τής Ποινικής Δικο,ιομίας.
  Καλούμεν τόν ΐίρπμένον κατηγοροΰμίνον ίνα Ιιΐφΐνΐσθτι αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοθ άχ^οατηρίου τοθ Ποωτοϊικί'ου Χανίων
  την 28 τοΰ μηνός Σεττεαδοίου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Παρα¬
  σκευήν καί ώραν 8 π. μ ίνα δικασθή ώς ΰτα'.τιος τϋς ίκτε*>ίίσ»ις
  πράξεως, άλλοις θέλει δικασ"■?! ίρήμην συμφώνως τω άοθρω 407
  τίΐς Ποινίχής Δΐκονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν δπως
  λάβη γνώσιν των εγγράφων τής δΐΛογραφίαο.
  Έν Χανίοις τη 21 Ιουλίου 1912.
  "Ο ΕΊσαγΥί^ΐύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κ/ηθίντες μάρτυρες
  Γεώργιος Άντ. Διγαλάκης κάτοικος ΡαβδοΒγα Κισσάμου
  Γεώργιος Δημ. Πλατσΐκης » Τοπανα Χανίων
  "Έγγοαία πρός ότόδείξιν
  'Η ΰπ' αριθ. 8 τοΰ 1912 έκθεσις τοΰ Σταθιιο^ Ροδοπού Κισσάμου
  Ή ΰπ'άοιθ. 1ί)!> "ί 1^12 » » * » »
  Η ίπυ' αριθ. 1809 έ. Ι. άνακτρική ?κθεσις τοΰ κατηγορίυμίνου
  ΆοΐΑθδιος δικαστιχός κλητήρ παρΐνγέλλεται όπως εν αντίτυ¬
  πον τοΰ παρόντος ■Γο'γοχολ)ήτ/Ι εις την τ /ευταίαν κατο·κίον τού
  κατηγορουμένου καί Ιτερον
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  είς δημοσία μέρη.
  Ό
  Γ.
  Χανίων
  Σκουλάς
  Αριθ Πρωτ. 6939
  » Διεκ. 4200
  Έν ονόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων
  " ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παοά Ιΐοωτοοίκατς Χανίων Εισαγγελεύς
  Έπιιοή 1) Βαροής Γ. Ι]εντάρης πιλίττ, "Ελλην ι»! 2)
  Ιωσήφ Άντ. Πεντάοης, πολ'τη; Έλλην άμφί-εροΐ Χριστΐα-
  νοΐ Όρθόδοξίι χ«1 κάτοιχοι Όοθοΰνι Κυξωνία: χά! ηδη φυγό"-
  διχοι χαττιγοοοΰνται ώς υπαίτιοι τοΰ βτι £χ συστάσεως μετά
  τον Ήραχλή Ι. Μουζουοάχη, Ιωάννου Στυλ. Μουζιυοάχη χά!
  Πϊναγιώτου Γ. Πενταοάχη χά! υπό χοινοΰ συμφίοονος χινού-
  μίνοι συ''απεφϊσ!σαν την έχτέλΐσιν ττ,ς έπομίντς άζΐοτοίνου
  προιξίως χΐί ίνβχα ταύτης βυνομολογιόϊανβς ίμοιβα'αν τγγοϊ
  αλλήλους συ'δροαήν την 5 Νοιμβο'ου 19.11. ϊζωΛι τοΰ -/ωοίου
  Όρ6οϋνι Κυδωνία; θέλοντες νά ίξχναγχ-ίσωσι τόν άνϋυπαιπ!-
  στήν τής Χωροφυλχχης Ιωάννην Τίΐπΐθί/.ην χαϊ τοΰς ΰπ' βύηίν
  Τ)νωματάρ/ας Εμμανουήλ Ποωϊϋάχην χαΐ Μι/αήλ Βεοιχά-
  χην μέ τοΰς /ωροφύλιΐχΐς νά ■Κϊοαλε'ψω'ΐ· ιΐ:α;·ν ένΐγομένην
  εις την 6πηοεσ'αν των ήτοι τοΰ νά βυλλ'ίζωΐ! τόν έχ "ών χατγ)-
  γορουμε.ων τούτων φυγοδιχοΰντα Βχοδήν Πεντάο'ην, ηιτιίλησαν
  τούτους πυοοβολήιαντες χατ' επανάληψιν χατ' αυτών χά! συγ¬
  χρόνως έρριψαν χά! μία·
  407 Τί« Ποινιχή< Διχονομίαί, σ»γνρ<ίν·ς ^ λάίβ ώ εά 331 δέ καλούμεν αυτόν γνώσιν των εγγράφων τίς διχογραβ'ας. Έν Χανίοις τ>5 21 Ιουλίου 1012.
  Ό Είββγγελεϋς Χανίων
  Β. Σκουλάς
  Οί κληθέντες ηάρτνρΐς
  Ιωάννης Μ. Τριπ'δάχης άνθυπασπιστής
  Μιχαήλ Ί Βίοιχάχη;,
  Εμμανουήλ Πθωϊμίχης »
  Γεώργιος Ά. Βΐσιλαντωνάχης,
  Στέφανος Ι. Κουτβουλάχης »
  Έγγραβα πρός άποϊίιξιν
  Ή 6τγ' άο[». 59 χά! 911 ϊχθεσις τοΰ Σταΐιιοϋ Λάχχων.
  Άρα<ίοΊος 8ιχβστιχΟΓ χλητήο παρχγγέλλβται ίπ«»ς ίν αντίτυπον τβϋ »αο<5ντις τοι/οχολλησΐί) ,ΐς την τ«λευτ«ίαν χατοιχίαν τού »α-ηγο3ουιι«νου χά! Ιτβρον τοιχοχολλήσγι <Ιί δήμισι» μέρη. Έν Χανίοις αύβημ6ρ
  Τ Τ5
  ίνώτιον το3 ά<.οοα:ηρίου τού Πρωτοδΐχΐ'ου Ηρα¬ κλείου την ?0 τοϋ ιιηνός Σίπτεμδρ ου το^ ίτους 1912 ήιιέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. ?να δικασθή ώς όπα τίος τής ϊκτε- θιι'σης πράξεως άλλω: θέλει ϊιχασθή έρήμην σ^φώνα»ς τώ αρθ=ω 407 τής Ποινιχής Δί«.ον.μί?ς, συγχρόνως δέ Χίλοϋμεν αυτόν όπως λάίη γνώσιν των εγγράφων τής ϊί,χογραφίας. Έν Ηρακλείω τί) 17 Μαίου 1912. Ό ΕΊ'σο^γελε'υς Ηρακλείου Ε. Χλαπουτάκης Οί κ/ηθέντες μί Μιχαήλ Π'' Ν. Χαρϊλίμττάκης χατ. Έ γρ "Ηύπ'άριθ. 17 τής 1 Ίουνίου 1910 έθ5σις τού Σταθ. Φουρφοιρα. Ή όμολογία τού1 κατη (οροιιμέ'νθυ. Ή οχετ'χή Δικογρατία. Δημοίΐίυθήτω είς την Επίσημον Εφημερίδα. Έν Ηρακλείω αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου Ε, Χλαπουτάκης Ι" Αριθ. Πρωτ. 5347 » Διεκτ. 3Η98 Έν "Ονόματι χοϋ Βασιλέως των Έλλτίνϋΐν ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ Έτειϊι ό Ρίώογιις Ι. Κζλλέογης τ;ω; χ,ϊΓίί*ος Λουτ:ακ'ου Μ,τλείυζ ου κΐ! ή!η ά'*ωκου ϊια,Λθνή'ς. Κΐτηγ39.ΐτα'. ώ; ύτ*ίπο; δ:: Γ- ,ν "2 "Ολτ·>6ρ:υ 1911,
  ίντ-ς τώ; -χωνων των Λουτοά*! •Λΐίύδρ'.τί τοΰς Δη*άρχους
  το3 χι*οί:ϋ τού Λντώ'ΐ^ν Καί^ίντί4ί)ν καί Ίωΐν»ην Τΐκά«η«,
  ί'.ί τής φ-αΐίω; (τάρί μωιέ αύτάς τάς κλήσι ς νά τάς πά; των
  ΔημΐρχΊι· ιιχς νά σ3θ!>(·γζ^ν τό< κώλον των) διά τα ί?γα τής υπηρεσίας των. Έπειίη τό άόμηΑΐ τ:^-ον π3θ5λέΐι»τα καί τ.μωΐΐΤτύίί άπό τ' άρ&ρα 159 τού Ποινικοί Νο,λοκ, χαρακτηριζιται ϊέ ώ; πλη,Α- μ ΰπειδη ό κατηγ^οοίΑϊνο; ού:ος είναι άπω/ καί αγνοεΐται ό τόιιος τής δια^ονής τ^υ. Ίδόντες *«ΐ τ' άοθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δικονομίας. Καλοίμκν τόν εΐρηϋΐέκον κατη^οοοομενον ί'α «ΛφανΐσβΫ] αύτο- τροΐώπω; ίνώπιον το5 χ*.-)·>χ:τιρ·3ι τοΰ Ποωτο5ιχ«ίου "Ηρα¬
  κλείου την 4 Τ33 αηνος Ό*τω5ρίου χοΰ Ιτους '912 ημέραν
  Πίμιπΐην χαί ώοαν 8 π. μ Γνΐ ϊιχ^βθή ώ; ^ταίτιος τής έκτε-
  θιίσης τ:οά;£(ι)ς, άλλως θέλει ίοιχΐ^ -ΡκΙΜ' σομ?ώνι*ς τώ
  ίρ^ρφ 407 τή; Π:ι·ιχή; Δ κτνομίχς, συγχοόν^ος δι καλοί3χεν
  ούτον όκως λάδτο γνώΐ ν των έγ~ράΐ)(Λν τ^ς δΐκογραφίας.
  Έ» Ηρακλείω τί) 30 Μαϊου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ε. Χλαπουτάκης
  Οί χληθέντβς μίρτυρες
  Ιωάν. Ματθ. Ταχαχης χατοιχος Λουτρϊχίου Μαλιβ,ζίου
  Νιχίλ Κα6λενταχης » » »
  Κωνΐτ. β. Λιαντραχϊΐς » » κ
  Ιωάν. Δ. Τα6ερναρά*ης » » »
  "Εγγραφα
  ΊΙ ύπ' αριθ. !68 τής 8 Όκτ«*6οίου ]911 εχ^σις τοΰ
  Σταθ. Κρουσώ.ος.
  Ή σχιτΐχη Διχ:-<ρ-<ίί3. Δημοσιιοθήτω «ϊς την Επίσημον Έφημίρί?ατ. Έν Ηρακλειω αυθημερόν. Ό Εί Ε. Κα ηγορεΤπι ότι δΐατηρεΤ άτό ιη«ο« «'Ί π»ρά ττν ΰπ' αριθ. 1282)768 τϋί ·4 Μαρτίου 191 1 Άστυν:μί*τ(ν δίαταν,ν τίίς Νομαίγίας Ήρικλείου το υπό την ϊιεύθυνσίν της πΐρά την οδόν «Πρ;.γ*ητος Γεωογ ου» ΉρακλΕΪου χατάστημια σ<ο- ποδίλϊΐς, Ινθϊ ΰπηοετεΤ χά! ή θυ-ίίτηρ ττιι; κατέλαίον ίέ αυτήν ίπ' αύτοφίρω στρΐτιωτιχοί τ^ΰ ΚϊΜτρΐιοΰ Σταθμοδ Ηρβκλρίου ' κατά την 3 ι*, μ ωοαο τής 29 Μαοτίο» 1911. 11 —. ι*, ώίβν χαί 11,30" ι*, μ. τί]ς 31 Μαοτίουΐ9Η, Μ 30' μ. μ. τί!ο 4 Απριλίου 19Μ καί 10, 30" μ. μ. τής ο Απριλίου 1911. | "8π€ΐδ»ι τό άνόμι»αα τοθχο ιΐροδλέπεται κσί τιμωρεΤται άπό ! τ' ά;θ?α 697 τού Ποίνΐκοϊί Νόμου καί τού ΰπ' αριθ. 92 το3 | 1900 Διάταγμιβ, γαραχτηοίζεται δέ ώ; πλτϋΐμίληαα. Ι Έχε'δή ή κατηγοοουαίνη αυτή «ίναι άπίϋσα καί άγνοιΤται ό τόπος τής δΐαι»ονϋς της. | Ίίόντες κβί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινΐκή*ς Δίκονο- Ι Καλοϋμβν την είρηα^νην κατηγορβυιιέντν Γνα εμφανισθή αυτο- | ποοσώπως ίνώιτιον τοΰ άκοοατηοίου το3 Πρωτθϊικΐίου Ήτα- , κλείου την 20 ϊο3 αηνός Σίπτεμίρίου το3 ϊτ υς 1912 ήιχίραν | Πίμπττιν καί ώραν 8. π. μ. Γνα δικασθή ώ: ΰπΐίτιος τή; έκτβ- ί θείσης ιτοάξιως, άλλως θέλβι βικαπθή βρήμην συμφωνως τω > άϊθρω 407 τί5ΰ Ποινίκίΐς Δΐκονομία:, συγγ,ίόνως δέ καλοδμεν
  ! βύτήν δ'πως λάδη γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Ήρακλείφ τή 17 Μοίου 1912
  Ό Είσογγελεθς Ηρακλείου
  Έ. Χλαηουτάχης
  Οί κληθέντες μίρτυρκζ
  Έμμ. Μαθιουδάχηί Ένωμοτάρχης «άτοικος Ηρακλείου
  Ιωάννης Παπουητάχης Χωροφύλαί » »
  "Αντώνιος· Φραγκουλάκης » » »
  Έγγραφα
  Αί ύιτ' αριθ. 261, 262. 265, καί 280 το3 1911 Ιχβέσΐις
  τοΰ Κενταιχοϋ Σταθμοί "Ηρακλείου.
  Αντίγραφον τϋς ύπ' αριθ. 1282)168 1911 Αστυνομικάς
  Διατιγής τής Νομιαρχίβς "Ηρακλείου.
  Δημοσιευθήτω είς την Έΐτίσηυιον Εφημερίδα.
  Έν Ήρακλείφ αΰθηα,ερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου
  Ε. Χλαπουτάκης__
  Γ
  Άριθμ. Πρωτ. 4904
  » Λιε*-. 3090
  Έν Όνόιιατι τ >ι? Βιιίιλέ οιτών Έλλήνων
  "ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΠΚΐΊΜΑ
  Έυειίή ή Ρ4γγίνα Αουβιγγη Δι Λΐριντζο ύπηκοβς Ίτΐλίς
  τ*<ι>ς κάτοικος Ήρακλιίου καί ήϊη ά-νώττ3ν ϊίΐμινής.
  Άοιθ. Πρωτ. 4937
  » Διεκπ. 3117
  Έν Όνόιιαϊ» τοθ Βασιλέως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή ό ΚιονΐΓαντΐνος Α. Βΐσιλάκης τίω; κάτοιχος Δέ ·
  μάτι ταί ήδη άγνώττου ίιομονής.
  Κατηγορείτιι ώς ΰπαίτιος ό'τι υπό κοινοΰ συ·Αφέροντος κινοΰ-
  μενος μ&τά τοϋ ήϊη Χ2τα!:χατθ;ντες Εμμανουήλ Α. Βίσιλά*η
  συναπεφάσισιν την εκτέλεσιν τής επομένης άξυποίνου πράςίως
  καί έ"νεχα ταύτης ϊυνοαϊλογήταντες άΑοιδαίαν πρ: ς άλλήλ,ους
  συνδρομή» την 2Ί Φεβίο^α?ίου 1911 ·τίρί ώοαν 6 μ μ. «ν θέτει
  Μεΐογειτονιά τοΰ -χωρίου Δίαΐτ· ί<. πο3μ«λέτΐ)ς βπί»άσισαν καί «7«.Ε;Λυ.ϊνω; ίξετέλεΐαν τόν τραυματισμόν τοΰ όμοχωρίου των Νίιχαήλ ΚϊοΐικΛνσπντάκη; πλήςζντε; αυτόν διά ρά6ϊο·ν είς την χί?αλτ;ν χιί άλα τοΰ ΐώιατος μέοη έξ ού ίνόΐητεν ούτος «αί ανίκανος ζρ6ς ίργατίαν χατίΐτί) πΧί'ον των τριών καί έλαττον των τριά*οντα ημερών. Έπειδή το άνίμημα τουτο πρίβλίπϊται καί τιμωρεϊται άπό τ' ά'ρθρα 57,307 ίδ. δ'. τού Ποινικοΰ Νόμου, χβρακτηρίζεταΐ δί ώς πλημμίληι>α
  Εζϊίϊή ό χατηγορούμίνος ούτος είνε ίπών καί άγνοεΤται Ο
  ΐ;τος τής διαμον-ής τού
  'Ιϊοντες χαί τ' άρθρα 40ο καί 405 τής Ποινικής Δικονομίας
  Καλούμεν τόν εΐρημ,ένον κατηγορούμίνον Γνα ίμφανισθή' αύτο-
  -ροτώπως ενώπιον τού άχοοατηρίου τοΰ Πρωτοδΐκείου Ηρα¬
  κλείου τόν 27 τοϋ (*ηνίς ΣεττεμίρΌυ -ου Ιτους 1912 ήμΐ'ρχν
  Π=μχτην καί ώραν 8. π. μ. ίνα δικασδί) ώς ύπαίτί.ς τής ίκ-
  1
  ΪΒΣ
  .133
  τεθείσης πράξεως, άλλως θίλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ
  άρορφ 407 τής Πβινικής Δικονομίας. σ,ιγχοονως δέ καλούμεν
  αυτόν δπως λέδΐβ γνώσιν των εγγράφων τής διχογραφίας.
  Έν "Ηρακλείω τχ| 18 Μαίου 1912
  Ο Είσαγχ«λ·ΰς
  Έ. Χλαπουτάκης
  Οί κληθίντες μάρτυρβς
  Μιχαήλ Κ. Καρακωνσταντακης κάτοΐκος Δεμάτι
  Δημήτριος Ν. » » »
  Άνδριί,η Τ. » » »
  "Ε γ γ ρα φ α
  Ή ΰ&'άριθ. 20 τής 23 Φερρουαρίου 1911 έλθισις τοΰ Στ»θ-
  μοΰ Σχςΐνΐά
  Ή υπό χρονολογία 22 Φϊ5ρ3υχρί:υ 1911 ίκ,θετις τοΰ ίατροϋ
  Ιωάννου Παπαδημη-ροπούλου
  Ή Σχετική διχογραφια
  Δημοσ.ευθήτω είς την Επ σημον Εφημερίδι
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ε. Χλαπουτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 5348
  » Διεκπ. 3ο99
  Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των ιΕλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟιΝ Ε11ΙΚΙΊΜΑ
  Έ·Α4ΐ3ή ό Εμμανουήλ Λιαχης ύπήκοος Άμερικανός τέως
  κάτ'^ΐκος Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου διαμονής,
  Κατηγοριϊαι ώς ύπαιτιος Οτι άνευ τ.Ο ίικ,αιώματος καί χωρίς
  νά λ*6τΛ την ίδιαιτίρχ» τής άρχή; συγ<αταθεσιν κιτασκευΛζει καί φερει εις κυκλοφορίαν έν τή ΐόλει Ήρακλιίου ίσωτβριχά φάρ- μαχα (χαταπότια) θεραπ»ύον;α ϊήθ.ν π^ντα πάσχοντα έκ σΐομα- χικών νοσηματων τα φαρμαχα ϊέ. ταυτα διαφημίζει διά δτ,λο- ποιήσ&ων καί διαφημίσεων είς τας έγχωρίους ιφημεριδα;. Έπειδη τό άνόμημα τουτο ~ρο6λιπεται χαί τΐμ.ωρεϊται άπό τ' βρθρα ι8, 19 καί έπομ. τοΰ 433 Ν. καί 564 καΐ 231 τοθ Ποι- νικού Νόμου κβί τό ύπ'άριθ. 92 τού 1900 Διαταγμα χαρακτη- ρίζεται 2* ώς πλημμέλημα. Έζιιΐή ό κατηγορεΰμενος ούτος ιΐ/ί άιΐών χαί άροίΐται ό τόπος τής διαμονής τευ. Ίδοντες και τ' ά,ίθρα 405 χαί 406 τής Πςΐνιχή; Διχονομίας. Καλούμεν τον είρημένον Κϊτηγΐροΰμε.ον ίνα ιμφανισθ/) αύ- τοτροσώπως ένωττιον τς,Ο Λ/ιροατηρίο^ τοΰ Πρωτςϊ'.χίίου Ηρα¬ κλείου την 4 τοθ μηνός Ό*τωίρίου τού ε'τους Ι9ΐ2 ήαέραν Πίμπτην καί «Λραν 8 χ μ. ίνα ϊικζσθ'Τ) ώς ϋπαίτιος τής έ/,τεθίΐ- οης πράξεως, άλλως θέλει διχαίθίί ίρήαην συμφώνω; ιω άρ&ρψ 407 τής Ιΐοιν κης Δ'.κ·νομ·'α'ς, σ^γχρο^ως ίέ «.αλοθμεν αηών όπως λά6η γνώσιν των έγγραφοιν τή; ίιχογραφ α;. "Εν Ήρακλεψ τή 30 Μαίου 1912, Ό Εισαγγελεύς Ε. Χλαπουτάκης Οί χληθΐντες μάρτυρες Μιχαήλ Στεφανάκης κάτοι«.ος Ηρακλείου Μιχαήλ Μαυρομάτης » » Ιωάννης Σταυριανός γίρφ μΐς ύπ'άριβ. ΙΟδτοΰ 19Πάπο?. Είρηνίϊ. Ήρικλ. 'Λντίγραφοντής « » 13^5 » » τ.ραχ.τ. » » Ή αχετικη Δικογραφια Δημοσιευθήτω είς την Επίσημον Έφ/ψεριδΐ. Έν Ήρακλίίω αυθημερόν Ό ΕΊσαιγϊλεΰς Ε. Χλαπουτάκης ϊ Ι ' Αριθ. Άττοο. 398 1ό _ικαΰτιίοιον των έν Χανίοις Ηοωτοδικών Συγκείμεν;ν..................................... Διά ταύτα Δι*άζον «ρήμην τοϋ κατηγορουμένου Ίωίνν.υ Κερκυρϊίου ή ίθϋ πρώην κατίίκου Νίας Χώρας Χανίων καί ή5η αγνώστου διαμονής. Κηρύΐσ.ι τόν κατηγορούμινον τούτον Ινοχον 'ότ. έν γνώσει, βύτογνωμυνως καί άνευ τής σΛγκαταίέσεω; -.ου Ιχυντος δΐκαί- ωμα Ίδιοκτήμονος Ιλαδεν είς την κατοχήν τού ς:-νον ιινητόν 1 ήτο·. ό'« την νύκτα τή; 15 1912 αφήρεσεν ή ρ φήρ Ι* τινος «.ιδαίτιου δΐιρυχ,ομίνου εις την έν Νίο Χώρα Χανίων κιιμενην οίχίαν τοΰ Γίωργίου Άνϊρουλαχάκη ε-α δακτυλίδιον -χρυσουν αξιας α,ωτ»ρας των 20 ίραχ. κ^ί χαΐΐϋΤίρα<; -,ών τίτρακοσίων, ανήχοντα είς τόν ειρημίνον Γεώργιον Άνδρου- λαχβχην, Γνα Ιχγ; τουτο ιαρϊνόμιβς ώς Ίίι:χτηαίαν τού. Καταίιχάζει τϊν κνμυ-χθιντα Ινοχον χα:ηγ3?ουμ£νον Ίωάτ. Κ»ρκυραΪ3ν ή Βλ,αντόν είς φυλάκισιν τρ ών (3) μτ,νών. Έχρ θη άπίφαοί:θ/ι καί ίδηΐλοσΐίυθη έν Χανίοις τή 5 "Ιου¬ λίου 1912. Ο Προίδριύων Μιλτ. Δασκαλάκης "Οτι άχριίές ά·όσ~αΐμα Εν Χανίοις τί) 18 Ιουλίου 1912. Ο Β. Γραμματέως Ι. Μαν»ράλης Ό Ι. Μΐριναχης Αριθ. Άττοφ. 391 Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Οοιυτοοικών Συγχιίμενον..................................... Διά ταυτα Διχάζονέ ρήμην τοθ κατηγοΐθϋμενου Γεωρ. Μ. Ανδριωτίκη πρώην κατοικου Χουμισ.ανών Σχλαδοπούλας Σε'ινου χαί ήϊη άγνωπου διαμονής. Κηρυσσβι τόν κΐτηγορούμενον τούτον ίνοχον Οτι ΊΑ»τα τοΰ Άνδρίΐυ Δ. Τζατζαναχη, καταίικΐαθΐντος ϊι» τής ύπ' άριβμ· 987 τοθ 1912 αιιοφίσϊως τού Δΐχαστηριου το^~ο^ *ίς φυλάκισιν 14 μηνών, υπό κοινοϋ αυμίίροντος χινούμίνοι ουναπιφασισαν τη» ικτίλεοιν τής επομένης αςοποινου ιΐρβςεικς χαί ε'.ικα ταύ¬ της σ^νομβλογήσαντες άμοιδαιΐν πρός αλλήλους υνϊρομήν, ίν γνώΐίΐ αύτογνω,χονω; χαι άνευ τής συγκαταθίίϊως το3 έχοντος ϊικαιωμια ί3ΐίκτημονος Ιλα6:ν ι'ις ττ,ν »ατοχήκ:ω ςίνα χινητα χτη^ατα, ήτοι ότι την νύχτα τής 17-18 Λεΐεμίριου 1911 ίχ τής (ίίσεως (Π^ρος Μουλά) τής περιφεριΐβς Μίϋργαδιανών Πελεκάνβυ Σιλΐνου αφήρεσαν '23 -ροδατα άςιΐς Ί0Ο δραχμ. έξ ώ» άνευρόθτ,ταν 18. άνήί,οντα εις τόν Νι»θΛαον Μ. Σταυ- ριαν:υίιχην, δια νϊ τα έχωσι παρανόμως ώ; ιδ'.οχ-.ησιαν των. Καταίιχαζϊΐ τον χηρυ-χΟΙντα ίνοχ;ν καΐηγορουμενον Γεώρ¬ γιον Μ Ά^ϊριωταχην *ΐς φ^λαΛισιν ίίλ,χ τειΐϊαρων (14) μηνών, ίίς ενός ετο,/ς τΐίρησιν των ποΜτιχών αύτοΰ δικαιιοματων, μίτϊ την Ιχιισιν τή; φΑαιΐισαω; >αί «ίς αποζημίωσιν ύπβρ τοΰ
  παθοντος Νΐχολ. Σαταυριακουϊαχη ίια μέν την άςιαν των
  μή άνευρε&ίνΐων τ:έντε ΧΛθπιμαίων τΐροίϊΐων το^ ϊραχμ. ΙυΟ
  ίιά τάς ήμεραργία; δέ και λο·.χά; αύτ«3 δαπιι/ΐ; ϊραχ. ϊέχα
  (10) εί-~ρα/.τέων αμφοτέρων των ποβών τούΐων άλληΛεγγύα»ς
  μετα τού Άνϊρέου Δ. Τΐ,ατζαναιιη, χαταϊιχασθίντος ώσα^τως
  επί τή πραξϋ, είς τάς αύτάς ώς ανωτέρω ποινας, διά τής
  ϋπ' άρ 0μ. "287 τοΰ 1912 άποφάΐίως τοΰ ΔιxαIτηρίο^ τούτου
  καί ίια διμήνου προσωΐϊΐιιής κρατήσεως τοΒ χατηγορουμένου
  καί
  Έπιδίλλει «ίς 6ίρος τοϋ αϋτοΰ κατηγοροκμέν'υ καί ΰ«ρ
  τοθ Δημοσίου τα έςοδα τή"; προ-ιειμένί|ς ίιχης έκ δραχμ.
  18.50 ιίσπρακτίων ώΐαύτως δι' ίδιαιτίρας μηνΐαΐας πρόσω-
  τευ.
  ψ.
  ΕΦΗΜΕΡϊΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ&ΩΣΪ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 '
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη έν Χανίοις τί] 5
  Ιουλίου 1912
  Ό Προίδρεύων
  Μιλτ. Δασκαλάκης
  Ό Β. Γραμματέως
  "Ι. Μαναρόλης
  Ότι άκριδές άπόβπασμα
  Έν Χανίοις τή 19 "Ιουλίου 1912
  Ό
  Ί. Μαρινάχης
  Αριθ, Άποφ. 797
  Τό Πρωεοδικείον Ηρακλειον έν ό?.ο|ΐελεία
  ΣυγκεΙμενον....................................
  Λαβόν ύ*'δψει τα 'άβρα. 200 καί 201 τοΰ Όργανισμοΰ
  των Δικαστηρίων.
  Άποφαίνεται πβμψηφεί ίνα τα τμήματα σχηματιοθώσιν ώς
  8β :
  Τμήμα Α'.—Άπό τής 15 Ιουλίου μέχρι τής 1 5 Αΰγούστου
  1912 άποτ*λίΐται έκ των δικαστών Άντωνίου ΙΙ*ρα*άκη προε-
  ίρεΰοιιτος, Δημητριου ΚατζΓυρά«.η καί Γιωργίου ΙΙαλιερακη.
  Τμήμα Β". — Ά πό τής 15 Αύγοΰστου μέχρι 15 Σεπτΐμ-
  δρίου 1912 άποτελεϊται έκ των δικαστών Έμμχν. Πανηγυράκη
  Προέδρου, Κωνσταν. ΤσαγΛαράκη καί Γ(ωρ·(. ΙΙαλιεράκη.
  Εγένετο καί ιζεδόθη.
  Έν ΉρακλϊΚ)) τή είκοσττ] πέμπττρ τού μηνός Ίουνίου το3
  χιλίβστοΰ ένεακοσιοστοϋ δωδεκάτου ετους.
  Οί Δικασταί
  Έμμ. Πανηγυράκη^
  Δημ. Κατζουράκης
  Κωνστ. Τβα χαράχης
  Άντων. Περαχάχης
  Γεώργ. Ιΐαλιεράχης
  Ό...........,
  Έμμαν. Χλαποντάκπς
  Ο 'Υ]Γραμματ«ύς
  Άριστίΐδης Άνορουλάκης
  Άκριβές άπόσπασμα.
  Έν Ηρακλείω ττ^ 12 "Ιουλίου 1912
  Ό 'Υ]Γραμματεύς
  Άριστ. Άνδρουλάκης
  Αριθ. Πραξ. 60
  Ό Είοηνοδίκιις Ηρακλείου
  Λαβών ϋπ'όψιν τα άρθρα 70 καί 149 τού όργανιτμοΰ των δι¬
  καστηρίων
  Όρίί,ΐι τακτικάς δικασίμους ημέρας πρός ίκδίκασιν μέν των
  πολιτικών ύποθΐσβυιν την Δευτέραν, πρός «ΊιοΊκαΐΐν δέ των ποι-
  νικών τό Σάββατον έκαστης έβ'ομαδος καί ώραν έναρςΐως των
  συνεδριάσει·^ την 10 π. μ. ώραν.
  "Ωρας όϊ καθ' άς το Γραφείον θά μίντ; ανοικτόν κατά μέν τάς
  εργασίμους ημέρας απο τής 6—12 π. μ. καί από τής 2—6 μ.μ.
  χατά τούς μήνας ΌλΤωβρυν, Ν.ε^βριον. Δεκέμβριον, ε. ί.
  Ιανουάριον, Φεβρουάριον καί Μάρτιον προσεχοΐς έτους (1913)
  καί από τής 7 */«—12 %. μ. και από τής 3 — 6 ι/9 μ. μ. κατά
  τούς ΰΐολειπομενοι/ς μήνας Απρίλιον, Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον,
  Αύγουστον και Σί~ΐεμδριον προσεχούς ίΐους (1913) κατα δέ τάς
  εορτάς άπό τής 9—12 π. μ. καθ ό'λους τοΰς μήνας.
  Διατασσειδε την δημοσίευσιν καί τοιχίχ,ΟΛ,λησιν τής παρούσης.
  Εγίνετο καί εξεδόθη. Έν Ηρακλειω τί) 10 Ιουλίου 1912.
  Ό ΕΊρηνοίικης
  Ε.Ζ. Αναγνωστάκης Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ. Αναγνωστάκης
  Ότι ά<ριίές αντίγραφον Έν Ήραχλείω αυθημερόν Ό Γραμματεύς Κ. Γ. Αναγνωστάκης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής ΰπ' αριθ. 13Λ/βοο τοΰ 1912 οριστικάς αποφάσεως τοΰ Πρωτοδιχείου Ηρακλείου. Διά ταυτα Δικάζον ίρηΑην τοϋ έναγομέκου. Δέχεται έν μέρει ώς βάσι¬ μον την υπό χρονολογίαν 22 Δεκεμβριού 1909 τοΰ Ίσούφ Μπαρ- μπαρ*σά».η κατοίκου Ηρακλείου κατά Νισβάν Βεΐσάκην γεωρ- γοϋ καί κατοίκου Μενιμ&νης τής Μικράς Άσιας. 'Υποχρεοΐ τόν έναγόμβνον, όπως πληρώσφ εις τον ένάγοντα οΊα την έν τί) άγωγή καί τω ίστορικω τήσδε αναφερομένην αιτίαν δραχμάς χιλίας «ννεακοσίας ογδοήκοντα πέντ& καί έςήκοντα λεπτά (1985,60) έντόκως ά-ο τής ίκδόσεως τής άγωγής άχρις έςο- φλήσεως. Έπιδαλλίΐ εις τόν αναγόμενον την πληρωμήν των δικαστικών τελων καί των λοιπών νομίμων δαπανηματων τού ίναγοντος μβτά τής δικηγορικής άμοιβ-ης τοΰ πληρεξούσιοι) αύτοϋ1 έκ δραχμών τεσσαρακοντα όκτώ καί άποφαίνεται προσωρινώς έχ,τελεστην την παρούσαν. "Εκρίθη, άπιφχσισθη καί εδημοσιεύθη. Έν Ήρακλειφ τί) ίίκοστί) πΐμπτν) ΊουνΪ3υ τοϋ χιλιοστοϋ έννεακοσιοστοϋ δωδεχατου έ'τους (1912) Ο Πράεδρος Έμ. Πανηγυράκης Ό Υ) γραμματεύς Άριστ. Άνδρουλάκης Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Γεωργίοι/ τοί? Α'. Αριθ. Άπογρ. 274 Κηρύσσομΐν ίκΐΐλεσΐον τό 1{·γραφυν ιοϋτο καί ρ λομεν πρός τούί Είσαγγ»λεΤς πρός τούς Άξιω,Αατικούς τής τής Χωρ3φυλακής πρός τ:ύ; κλητήρας καί πρός πάντα δημό¬ σιον ύπαλληλον να ίνϊργήσωσι συμφωνως ~ρος τα καθήκοντα τιον παντα χά πρός εκτέλεσιν. Έν Ήρακλείφ τή 27 Ίουνίου 1912 Ο ΙΙροεΒρος των ίν Ηρακλείω ΠριβτοδΐΆών Έμμ. Πανηγυράκης Παραγγέλλεται ή δηΛ3ΐίΐυσις τής παρούσης δια τής έν Χα¬ νίοις εκδιδομένης εφημερίδος «Ν=α Έρε,ινα» καί διά τής Επι¬ σήμου Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως, διά τον έν τή άλλοδαπί) διαμένοντα Ρ.σβαν Βεϊσάκτ,ν. Έν Ήρακλείφ τ*) 15 "Ιουλίου 1912. Ο Παρ^γ-ΐέλλων πληρεςούσιος δικηγόρος τοΰ Ίίθΰφ Μπαρμπΐρεσάκη κατοίκου Ηρακλείου Έμμ. Λογιάδης Έ» τού Έθνίχού Τυπογραφείον