92700

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΔΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦηΙεΗΜΪ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΕΝ Κ Ρ Μ Χ Η
  ΤΕΪΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χβνΐοκ τή 31 Ιουλίου ^9ί2 —
  74
  Αριθ. Πρωτ. 19
  ς είναι καλώς ϊιά την ϊθ!ΐ·:σίαν <ατ-ϊνόλω3ΐν 9) α' Άφθώδης λεμονΐς 6) Βανάνα γ') Φρά2υλα. "Υδωο χαΐαοοϋ. '/ρώ'Λα έπι-Έτρίμιμένου. Τρ,ιγΐΛθΰ όςΰ 2,057 °/00, χαλαμοσάχ·/ορον 100,0 °/(·ο· Αίθέρ,ον Ιλαιον αρκούντως καταφανές. 2) Εργοστάσιον Ζϊ-χζρίου Νιχολα<άχη, κιλώς πεειποιη^έ- νθν καί » Δ'εκ,ττ. 3 ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΕΓ.ΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΔΣ Ή Έπντοοπη της Κοινότητος Χανίων Λβ&οϊσα 6« δψ«ι τη- «πό 23 Ίουλ'ου 1912 όήλωσι» τοϋ Κμ" Χηιιιχγι «Εέταβΐ' μανονήλ Χ» ζιδάχη, δι'η; δτηλ'ΐ ό-ι πρ3?»?'ρϊι έττσίως δρανμ- ν 'Λ » ι* ' όν ο ' ·νϊ Λ - τ< ι Τηη ν ■ / » - · »' - ' » - α - <*) Αΐ5ω*η; ληχ-νϊς Ά) Ηανανϋ: Ι ίι,ο κΐΐϊοου Ιουγικοί 400 π3ό< «χμ'σβιοιιν τη; αττο1η<ης ττ,ς χατωίι τού Δ-Ίμο-ιχου ,(, . . η(, „, ,. '„ Γ , ηη η0, . , Σχβλε'ο» Τμ««,8 (««Ι «· «>. τής άαης »6«ή.η« τής πρ»ς °'υ '/·9ί)Ο/βο· Κα «!»«Μ«Ρ» ΙΟΟ,Ο'/ο, -/?'"μα ίπ.τρ.πέ-
  τήν θάλβσοαν) μενον. ^
  'Αχυροΐ τ6 ττρβχτιχον τή^ χατά την (8 Ίυλιου έ. ϊ. ένεργη- 3) Εργοστάσιον Χαρΐλά^πΡ;; Κοκκινά«η κϊι καλώς πε-
  ■πλ»ιο8οτιχτις δϊιμ^τρΐβίβΓ. ριχοιηυ^νον καί πολΰ καθαρόν
  Όο'ζιι ημέραν χατΐ την οποίαν ένί^γηίήίΐΐ'α, έπ«νβλτηπτιχτ,ς Χημινή ίςίτασις
  'ας την 10 Αΰγύστου 19 2 ήμίοαν Π»οΐσ«ευήν χαΐ α) Άββο'ϊης λίμίνά; 3) Ι?χ άνα. 'Τϊμι ν.ιθ^οόν ■χοώΐΑα μή
  ώο»ν 10 — 11 π. α. ενώπιον τήί νομ(μ<-υ ' ΚΛΐτοιπ:[ας καί έν τω άπαγορευόμενον. Του*Ίκΐν ό;ύ 2,"70 °/η<) χαλ»μιοσάκγαρον Νομαρνιαχω Καταστήματι, δια την έ»μίσ5ωσιν τϊ,ς ΐνωτέρω «τεο- 19(5 (Ι 4) Έργοσ-άσιον Φ^αγκ'οΰ Σ'/ολινάκη κ·>ί ΙΙιιΐαγιαννάκϊΐ.
  Ούχι κα°α;όν. Προ το' ίργοστατίο^ ϊπάογ_ε· στΐ-ίλο; και λο;-
  ι πάς άοθυρΐίας ρυπαροτητε; 5* των οποίων σμήνη μυϊών ιξορ-
  μοϋνται καί «πικά'ίιον-Λΐ ίπί τω.» στροπίων καί Αοΐπών ε'ϊών
  Γ. Ν. Φονρναράκης . των γρη-ιμ-.ζ = ιουμένων διά τα άφρώϊη -:τά.
  Ιωβ. Μ. Λονγ»6κης ! Χηιιι«ή ΐξίτασΐς
  ι "Υϊωρ καθαρόν. ΧοΐϊΐΑν ί^ιτρίπόμϊ'θν. Τρ^^ιιοΰ όςΰ
  ' ■■'■■-..... ·-'■- 133,0%β
  μρω αατήμαι, δια η μι ,ς
  ίή«η; επί 2 ίτη, ίρνουένη; τής ένοικιίϊεως ίηΗ 1
  1912 εως 30 ΣίΤΕ'εαδρίου 1914, βυιΐφώϊω: ιιε τοίς έν τϊ| ΰ
  αριθ. 9 15. 8 αχτ)ο«ζίΐ ή<ιϊ5ν ίν&γειομίν^ζ ο^ϊΐ;*α1 ο μφΐονίας Έν Χ«ν!οις τϊ| 30 Ίο»λίου 1912 Τα Μέλη • ξιτασιν έλαβον τ.» ^ τής οΐιυθύνσεως αύ.3^ τα ύπ' αρθ Αριθ. Πρωτ. 277 ι ε ·η > ν ■ τψ *■ - ι
  ........ Γ ... Γ ..... Ι 5) Ε^γοστίσιον Κωνΐταντινίυ Ιζ·.δΐ«.η. Λς^ΐηρεΤτα:
  » Διεκπ. 1*8 ριίτης
  Ιΐρός την Σε6α ίχην Ν'Μΐαον-ίαν Χανίων Αί θί,κ*! (κάσσϊΐ) τώ» *'·>■*"« ='«/ ί.υτ5ρ,ί »αί ά*άί
  Κυριε Νομάοχα τάλλη>,ς
  την τιμήν όπως ίέ;ι» είς γνώσιν τή; ύπηΐϊίίας | Χτ)ΐ*,*Τ) ΐς-ιτασις
  ότι ένίργήσ·ς Άστι.£ατρ:κήν ίπιθιώρησίν μεΐα τοΰ Ά'- Ι α') Άΐρώϊη: λεμινΐς 6) Βινάνϊ: Ύ'κι' ■■
  ου ττ]ς Χωρο;υλΐκής κ. Φα^,υγ ;ιου ΐν τς,Γς ί3γ5ΐ:α- μιή άπαγο^ευό^ενΐν 'Γρυγΐ'<.ύ όςΰ 1 ,41>0 ®'οο * *' Καλαμ:-
  σίοΐ; τοίς χαιαΐκ.υάζουσι ίϋθον >αι λίΐ^ί άφρώϊη ιτοτϊ κιί σάκγαρίν 100°/οο·
  0) Άνϊστασίου Κ5^6Iρίτη *ν. Κερ ΐμ:ϊνίΐ;ι> Σχετικώς κ»-
  θα:όν.
  II
  ?ε2σΛβ^2^=ι ίλαγί-την -τοιθ'ητα αΐρ'υ^ι^ν ποτων
  Χημιική ΐςέταιις
  μοσίκχαρίν 100,0 °/1 '
  Έκ τής Χημι·ή; έςίτάΐκος ά-εϊε'χθί; ο-ι τ.-χ τχ τί ανω¬
  τέρω άϊρώϊη Ζ2τϊ !έν -ϊρ'ίχίυσιν :')τία; :ζ'.!λα'ΐίς ε:; την
  δηνιοΐίοτν υγείαν.
  Τα-τα άναφέρω ε'.; την ύΛηοεσίαν ί-,Αών Κ^οι: Ν:μ.άρχα δια
  την ενέργειαν των νοαία'θν
  ίξέχααίς Έν Χανίοις τί, 17 Ιουλίου 1912
  Ίι'Λας Μι/.ρ:σ<. Μκως εύ^έίη άΐταλλαγμίνος μικρίοργα- Εΰ»ει6ίστατος νισμοϋ (ζαχαρο^ίκήΐω κ.λ.π.) ί>δίΐΑΤ[*ώ; τής άλλο'ώΐ^ως καί Ο Άϊτυίατρος Χανίων
  άπ;συνθέσ·ως Οίνόττνε. ια. δέ κατ'ίγκου ό ζϋθος Ιχει 3°. 7 β/ο Α. Ε, Κωναταντουλάχης
  ιο7 / 8
  Έκ τής τής ίπί το . <υ έ-. (ίίυ:η;εως κϊί τ/5ς χη;χ ·/.·?; ίςετά- σε. ς προεχ,υφαν τα έ -νΑεν;: 1) Έργ(.σ;άαΐον Μ.τζιδίκη /.αι Ιΐΐπαΐαχ,τ; κατϊσ· ε-· τ ζ^υ ν ζύ()3ν καί λοΐΐία ά^ρω ι ιοΐα τιλήρης τ^ς ς >οί λλΘϊρ ^τη;
  άνΐίραχ,ιο^ ό;υ ία τας αφρωδΐ'., /6Α3ναϊας χοηΐ.μοπθί.ΐ ϊ'τθι-
  μον »ς Εύοωπτ,ς '6 . ο εΐ'α. χα')α,;ω:ερον τού ^ώ ~αρ:σιΐε-ιθί-
  ΕΦΗΜΤ?ΡΤχ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 278
  » Ίΐιεχπ. 179
  Πρός την Σεβα<ίτην Νομαρχίαν Χανίων Κιίριε Νομάρχα Λαμβάνω την τιμήν όπως βέρω είί γνώσιν υμών οπ Ινεργή- σας σήμερον άυτυϊατρ^τιν ίνώίωοτβιν μετά τού* Αξιωματικόν τϊΐς γ_ωρο$υλβκ9!ί κ. Φαοουγίου ίν τεΤς ιταντοτωλίίοις όπ«ρο- ■κυΛείοις και τοίς ϊιαμεοίσμασι τής πόλεως Χανίων πβρετήρησα τα ί*4μενοτ. Α .) "Απαντα τ» βαντοττω'λεία καΐ όπωροπωλεΤα »3ροι*βν 5ν καλγί κοτβστάσει. Μόνον £ν τ<5 ιταντ'·τ»λί!ω τοΰ Ιωάν. Μιτου- ζάκη κατέσγωμεν καί ΐΕηφανίσαιιεν (2) ίύο οκάδας τι ροΰ σαλίί- ι*η έξ«ιϊωμένου καί μή κατάλληλον ?'ά ττν δημοσίαν κατανά¬ λωσιν ίσνυοίσθτν δή ίέν τόν ?ίγε «ροί πώλησιν. Β'.) *Ρκ των γαλαχτοπωλείων τοϊί Σίμωνος Άλεξιάδοο καί εν τώ πΐζ-ίίοομε'ω παρατηρήται πλτΊι-ηί άχίϊΐαΐοσία χβί ρυπβρό- της. Δέον όπως «πόμακουνθί) Ικ τοδ πεζοδρομείου δ ρνκαρος β»βηιί»ε ναί αχόθαρτοο ιτίίνκο; Γ'.) Ε^ τό ?ξ» Καλέ-Καπ^σί κα' Ινατντι το3 τέως φυλακείου τοθ ΰτοστάθαου τϊ!ς Χα»ροφυλ»χί5ί καί είς τό ίάθος τοϊ σγημα- τιζομένου ϊιαδροιιου κ·Τνται ίΐιχρα μσγαζίΤα άτινα γρτσιμεύουσι είς όονιβώνϊί κοΐ σταίίλοι κατοκιδείων ζώων τα ότοΤα δζο^σι φρικωϊώς έ? ών ριπβίνΐτ»! κο·! «σγνιυ.ίζεται όλό*ληρον τό ϊια- μ.έ'ρισιια τουτο όπερ συνΐιτώ'ς καθίσταταί ΐστία μολυσμοθ Ιπί 6λά- ίχΐ τίίς ίηιθίτίαί ύγείας. Περΐ τίίν ανθυγιεινών τούτων συνήηχών «ατά καιροΰς ϊγω όποδάλλει σγετιχάς Ικθέσ*ίς συνιστώ την άιτομάκουνσιν βκεΤθεν ιτάσης ιιο>υσιιατίκτ]€ έστΐαο καί άσγτιιιΐας καϊ την τοποθέτιτσι-
  ΰδροσωλτνοί «ρός «ιΐαρκεΤ κσθϊρΐσμον ολοκλήρου τοο πλακο
  στρώτου τούτου ϊΐιτιιεοίσματος.
  Δ'.) "Έναντι τού Άγγ>ι»οΤ τηλϊγρτβεί-υ καί κάτωβι τ*)ς
  οικίας το3 τηλεγβαφΐκοί ΰπαλλιίλου κ. Βϊσίλϊΐάδίυ ϊιατηρεΐΐαι
  σταϊ5λος •'ΐ'-οοιτόοων υπό τοΰ διευθυντού τοΠ ένταίθα καταστή-
  ματος των Ραιιτομηγανών Σίγγερ επί βλάίγ; τής ύγείας των
  «•ριοΐκούντων.
  Δέον ίιτωί ό σταδλος ούτος άχοαακρ^θτί εκίθεν διά λόνους
  ϊημοσίβς ΰγζίαε.
  Τα3τα αναφέρω είς την υπηρεσίαν υμών Κύριε Νομάρχα διά
  ΐί)ν ενέργειαν των νομΐμων.
  Έν Χανίοις «? 18 Ιουλίου 1912
  Είπεΐθέστατος
  Ο Άστυίατρος Χανίων
  Α. Ε. Κωνσταντουλάκης
  "Αριθ. Πρωτ. 3709
  » Διιχ-. 2328
  Ενώπιον τοΐ? Δικα<»τηρίου των εν Χανίοις *Εφετ-ν ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ. ΤοΟ παο' «Εφέταις ΓενικοΟ Εϊίαγγελέως Πρός τόν ;πί βλάδτ) ξένης ΐδιοκτησίας κατηγορούμενον Γεώρ¬ γιον Ν. Γεωργιαχάκην πρφην κάτοικον τοϊ3 χωρίου Καιιοδικείου τής Επαρχίας Σελίνου τού Νομοΰ Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής. Καλιΐσαι νά έμφβνισθής αυτοπροσώπως ενώπιον τοίί άκροατη ρίου τοϋ άν» Δικαστήριον την 12 τοΰ μηνός Σ)6?ίου τοΰ' Ξτους 1912 ημέραν Τετάρτην κα! ώραν 8 π. μ. όττότε παρελεύσεται καί ή υπο τοθ Νόμ:υ όριζομένη τρίμηνος πρ;θεσμιία, πρός συ¬ ζήτησιν τής έφέσεώς σ=υ υπό χρονολογίαν 16 Δί«μ63ίο.ι 1911 κατά τής ΰπ' αριθ. 762 τοϋ Ιτους 19'2 αποφάσεως τού Πρω- τοίικίίου Χανίων,άλλιβς μή έμφανιζόμενος θέλει ϊϊκασΊή έρήμην. Δημοσιευθήτ*» τό παρόν διά τής Επισήμου Έβημεοίδος. Έν Χανίοις ^ 20 Ιουλίου 1912. Ό Εισαγγελεύς των Έφετών Γ. Πλουμίδης ΆρΛ. Πρωτ. 3367 ..... 2143 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοϋ παρ» Έφε'ταις Γενικόν Πρός τοΰς επί ϊξΛρίιν *χτη·Ό9ουμένοος Νικόλαον Χατζη- δάκην πρώην κα'τοικον τοΰ χ οοίου Μ5-Ί·ο τίί<:'^τϊθγίας "Αγ Βατιλείου τ=ΰ Νοαοΰ Ρ,05μνης κα! ·ίΐ·π άννώσ-ου ^ιαΐΛονήί, Δημήτρίον Μουτζοπουλον καί Βιαζήν Κϊρατζ^ν Ικτος τής Κρή- τηε ί'αιι^νοντας ΚαλεΤσθε νά Ιμφανισθνΐτε αΰτοπΓ-σώπω: ίνώ-ον τοΰ ά*ροα- -ηρίου τού ανω Διχβστηρίου την 1 τ:ΰ μηνός Σίπτεμδρίου το^ ϊτους 19ΐ2ήι*έραν Σάίβίτιν καί ώραν 8 κ- μ. όπότί παοελι.·- ή υπο τοΰ Νόμου όο:ζομένη τρίμην-ί τοοθβσμία τοό; _______ τϋς Ιφέ^ϊώς σα« υπό γρονολογιαν 22 Νοεμβριού Ι 9! ! κατά τής 5π' αριθ. 539 τού 1911 αποφάσεως τοϋ Πρωτοϊιχβ Χανίων, άλλως μή ϊμφανιζόιιενοι θίλετε ϊιχΛσθί] Ιρήμ.ην. Δημισιβυθ^τω τό παοον διά τής Έπισήμ.ου Εφημερίδος. Έν Χανίοις τη 28 Ιουλίου 1912. Ό Άντεισαγγελϊος των Έφετών Ν. Χ. Ζουρίδης Αριθ Ποωτ. 6872 » Δίεκπ. 4173 Έν Όνόΐχατι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παοά Πρωτοδίκαις Χανίων Εϊ<ίαγνελ«υς 'Κπε'ϊή ό Στυλ'-ηνός 7^-ο> ΝΤνος, γβννηίίείς εις Μ3λον :ής
  "Ελλάδος, κάτο'κοΰ τίώην Ρ<χ5*ούγα χα''·ϊ)ί»ιβννώστ3υ ϊίΐιιο^ν'ο. *τών20, πολίτης "ΕΛλην καί γοίΐτια«ος όοθόίοξίί κβτηγοίβΤ-α' ώς ΰπαίτΐϊς τοΰ 'ίτι την 1^ Μαίου 1°·12 πεοί ώοαν 11 ~. μ· Ιντός τοϋ ίν Ραίδούγα κ»«>τενείου το3 Κωνστ. Φαλί'λίνη ίξ χζ'-
  ρισχεφ'ας άτίκτείνε τόν Τσιδουράκ,η», ϊι' Ιχπυρσοκοοτήσεως π>
  τερίστοό»βυ τού. διτ?ρ Ιϊήναγεν !« τού στήθους τού δια να πυοο
  βθΛήστ; «'ς τόν άίαβ, ΐνώ ϊιεσκέϊαζε μετ' ά'λλων καί τοϋ
  θίντοί.
  Έπειδίι το άνόυ.τ)μα τοΰτι ττροδλέπεται καί τιμω'ϊΤτοι
  τ* «$ρ. 300 το3 Ποινικοϋ Νόμου, χίϊρακτηρίζετ*! δέ ώς λ
  μέ^ηαα.
  Έπεΐδή δ ■Ίατηγορούμϊνος ούτος είναι άπών καί αγνοεΤτοι
  ό τόιτος τής Ϊίαμ.ον·ϊ5ς τού.
  Ίδόντες καϊ τ* άρθρα 405 κοί 406 τής Ποινίκί!ς Δικο»ομί*ς.
  Καλούμεν τόν «ίοημίνον κίτηγοροΰαίνον ?να ίιιφϊνισθπ αυτο-
  προσώτίικ Ινώτιον τού άκοοατ^ρ'ου τοΰ Ποωτοϊΐϊίίου Χανίων
  την 28 τοΰ ι*^ϊ>? Σεπτ'ΐιδί'ου τού ϊτοις 1912 ·ίιΐ£ραν Π«3ί"
  σχευτιν κα! ώραν 8 π μ ίνα ϊ'κ-νσ^η ώ' υπαίτίος τίΐί Ικτε')ΐίσγ'!:
  πράξεως, άλλιος θίλβι 8ικασ"ί! «ρήμην συμφώνως τώ άίθοω 407
  τϋι: Ποινΐκήο Δ'νονοιχίβί, συγγρόν»ς δέ καλούμεν αότόν δχω:
  λάβη γνίόσιν των έγγοά^ων τής δΐΛογραφίαο.
  '^ν Χανίοις τη 21 Ιουλίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθίντες μάρτυρίς
  Γεώργιος Άντ. Διγαλάκης κάτοικον Ραδδοΰγα Κισσάμου
  Γ:ώργιος Δη;Λ. Πλατσάκης » Τοχανα Χανίων
  Έγγοα»α πρός απόδειξιν
  Η ύπ' άριί. 8 τΐΰ 1912 Ιν.θετ-ς τοΰ Σταθμι^ Ροδοποο Κισσάμο"
  Ή ύπ'αριθ. 165 τοί 1912 » » » » »
  Η^ ύχ' αριθ. 1809 έ. ε. άνακτρική Ιλθεσις τοΰ κατηγορουμ'νυ
  Α
  ^ ρή
  Αρμόδιος δίκαΐτιχός κλητήρ παραγγέλλεται όπως 2ν ά
  «ον τοϋ παρόντος τοιχοκολ) ήα-ς εις την τ λευταίαν κατο'κίαν το
  κατηγορουμένου καί Ιτερον τοιχοκολλήση είς ϊτμόσια μίρη·
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 7135
  » Διεκπ. 4322
  Έν Όνόματβ τού Βασιλέως Γεωργίου
  ΚΛΗΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  •Ο παρά ΙΙρωτοδΐκατς Χανίων Εϊόαγγελειίων
  Έπεΐδή δ Χαράλαμπος Ί. Μαλΐνδρίτος πρώην κίτο'κος
  Λάκκων καί ή?η αγνώστου διαμονήν πολίτης "Ελλην κοίΐ
  χριστιανός όρθόϊοξος κ<*τηγορεΐται ώ« ΰπαΐτιος τοΰ ό'τι έκ συστά- σ?ως μετά των Στυλιανοϋ Έμμ. Ψυλλάκη, γεωργο3, Στξφ. "Ι. Κβιτρουλάκ») και Εμμανουήλ Λ. Τζοτζολάκη, χωροφυλά- χων, απάντων γεννηθ=ντων καί κατοιχοόντων εις Λάκκους Κυ- δωνίος, κα' υ«ό κοινοΰ συμφέροντας κινοΰιιενοί συναπεφάκσαν την εκτέλεσιν τής επομένης άί'οχοίνου πράξεως κίι ένεκα ταύ¬ της συνομολογήσαντες «ιιβιία'Όν τοός αλλήλους συνδρομήν καϊ υποστήριξιν την 5ην Νοϊΐιδρίου 1911, γωρίς νά διαταράξωΐΐ την κοιντν ειρήνην είσέδαλον παοανόμ*»ς είς την έν τώ γυιό φ Οοθοΰν( Κυδωνίας κειμένην ο'κίαν το3 Γεωρνίου Πκντεράχη καί έπεχείοησαν έν αυτή πράξεις είς άς 8έν είχον κανέν 8ι- καίωμα, ήτοι έδιοπράγησαν κατά των έν αυτή *5ρεθΐντων «ραγ- μάτων, θραύσαντβς πίθους ■χ.οΛ άλλα οίχιακά σκεύη. Κ*ΐ ότι κα¬ τά τόν αυτόν γρόνον >κ προσθέσεως κατέστοεψχν εξ πίθους
  άξίας ϊραχ. 90, μίαν Λασίλαν άξίας ίρίΐχ. 50, μίαν κ-.υοευ-
  τικήν μηγανήν άξ'ας δραν- 10 καί διάφορ* άλλα άντικβίμβνβ
  άξίας έν δλω ανωτέρας των 20 καί κατωτέρας των 400 δρανμ.
  ό δέ έξαΰτΰν Στυλ. Ψυλλάκης δτι κατά τόν αυτόν χρο
  νόν επετέθη άοίκως Ιντός τοϋ χωρίου Όρθοΰνί /.χιλ το3 ΐδίου
  παθόντος κτυπήσας τούτον διά τού ύποκοπάνου τού δπλου τού
  ε<£ την κεβαλήκ. Έπειδνι τβ άνόνημβ τουτο ποοίλέπετΐϊΐ καϊ τίΐΐωρεϊται από τ' άρθρα 201, 421, 207 καί 57 τού Ποινικοϋ Νόμου, χαρα- κττρίζεται ϊέ ώς πλημμέλημα. Έπιιϊή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί άγνοεΐται ό τέττος τής ϊιαμονήί τού. Ίδόντες τ' αρΰρα 405 καί 406 τής Ποινικϋς Δικονομίας. Καλοϊ5μεν τόν είρημένον κατηγορούμενον Γνα Ιμφανυθη αυ¬ τοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοθ Πρωτο^ικϊ'ίυ Χα¬ νίων την 28 τοΖ μηνός Σ^^^τεμ6^''ο^ τοΰ Ιτους 1912 ήμίραν Παοασκευήν κοτί ώοαν 8 π ιχ. Γνα δικαΐθή ώ; ύπαίτος τής ϊκτεθβίσης πΐίξεως, άλλως θέλβί δικασθή έρήμην συμφώνως τω ά(,θρψ 407 τής Ποινικής Δ!κονου.ίας, συγχρόνως δέ κα- λοΰμ,εν αυτόν όπως λά6τ) γνώσιν χ~ύν έγγράφ'Λν τής δίκογραφίας, Έν Χανίοις τή 27 ' Ιουλίου 1912 Ό Είσαγγε'λεύων Χανίων Ε. Σηφογιαννάκης Οί κληθε'ντες μάρτυρες Γεώργιος Κυρ. Πενταράκης, κάτοικος Όοθοϋνι Κυδωνίϊς Χρυσάνθη Γ. Πίνταοάκη, » » » Άργυρή Γ. Πενττοάκη, » » β Άρχόντισσ* Άντ. Πίντοράκη, » » » Ίωάννηί Άνασ. Στρατινάκης, · β (>
  Μιχαήλ Ί. Βίοΐκάχηζ, » Καοάνου »
  Δημιήτριος Π. Βουράκης, » Σκην* »
  Άομόϊιος δικατπκός κλητήο παοαγγίλΧίται όπως έ"ν αντί¬
  τυπον τοϋ παρόντος το·.νοκολλήσ-(ΐ είς την τ*λ«υταί*ν κατοικίαν
  γορουαενου κχ! Ιτεοον το'χοκολλήτΛ, «ίο ϊημόσΐϊ μέρη
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Είσαγγελεύων Χανίιον
  Ε. Σηφογιαννάκης
  1378
  » Άποφ. 438
  Τό λ κα ίτάοιον των έν ΊΙοακλείω ΙΙοω
  τοδικών.
  Διά ταυτα
  ηη ο^ <χ-■ίΐγο^ουμ.ένοι», Άϊάν Τσα^ι^άχη χατο£· κου τίω; μέ» Ήρΐκλιίοι» κχ! ^5ηάγνώΐτίυ εί τον χατηγορούμενβν τούτον Ινοχον τού ίτι κατά τάς ΣεπτεμιβρΓου 1911 έν τω νωρίω Μονοφβτσ/ου θέλων νά β^άψη άλλον κΐ) νά πιριπο'ήαγ] είς εαυτόν άσυγγώρητον ?φ(λο< παοέστηιΐεν έν γνώσει ψΐυϊώς είς τον Χουσείν ΣίΓντάχιτιν κάτοικον Άχοια Μονοφατσίου ποδς 6"ν ΐίνον παραδοθή διά ξιχαοτσΐϊτικόν λογαογΐακτμίιν παρά τοΰ ποτβ Άλή Καμπε^ά^η $6κ «αί άγελάδες δτι ε?/εν εντολήν π«ρά των χληρονομων τοϋ εΐ3ηαίνου Άλή Κα- μπεράχη, ήτοι τήί συζύνου τού τοΰ χατηνοοουυιένου χαί των ίόν ταύτης Κεαάλ, Μουιτιφα, Άχαέτ Ν·.χ*λ, Ά^ετηί χαϊ Σ^υλιχιες νά λογαριασθή μ»τ' «ΰτοΰ χαΐ λά6τι το άνΐλογοΰν αΰτοϊί αίοος χά! ο3τω ϊ^ί'βΐ τοΠτον τ?ιν Χ^υσεΐν Σ«ΐντά<ην χαϊ τώ τα- ΰ δύο άγελάδαί^ χαϊ εν ίοΰν ητο' τα «ννίχοντα (ίς τοίις δήβίν έντολεΐβ τού έχ των ξβνβρτΐζ'στΐχώ* ζώων άξία^ άνω των <Γ«οβ( χαΐϊλαττον των τβι-ραχοσίων δρχχμών ζηιιιώσϊί χατά τ ό «όσον τουτο τοΰο Ιδίθχττΐμονας χαϊ Καταοιχάζβι τον χηουχβίντα ΐνο/ον «ίί φυλάχισιν έννί* (9) μη · νών χα' είς τα ?ξιδα τής 8'χιης «χ δοαγμών Ιώ?εχα (12) ε'ισποα- χτέων παρ' αύτοϋ χά! διά διχατΐϊνθημέρου προσωπιχής χρατήβ»- ω* τού· Έιρ(θη χπεφζσίσίη χχΐ έδημοσιεύθΐ) Έν Ήβαχλείω τή 5 Ιουλίου 1912 Κωνό*. Τσαγκαράκης. Ό βοτβ^ς τοϋ Γραμματεύς Μιχ. Έν Ήβαχλί'ω τή 19 Ιουλίου Ό Γραμμβτεϋς χαΐ ά. ά Μιχ. Θ«λα»βινος Άοιθ. Ποωτ. 1050 Έν Όνόαατι -«οίί Βα«Ιιλία»ς των Έλλιίνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΙΜΑ Ό Δγιΐί.όσ«ος Κάτην. Σΐϊήλ'- "%γ. Βασιλείου Έτει5ή 3 Γ-ώϊ'ΐος Γρ. Άνοβΐντάχης τί'θί κάτοικος Δαοι- δΐχνΐόν Άγίο^ Βϊ7·Λείου καί ήδη άγνΛττοιί ϊιααονής. νατηγο- οϊΤται ώ: ύ-α'τιο; τΐί3 ότι κχτά την 18 'θΛτωίβίου 1911 έν ?»ια37ία οδώ και '·ντος τοϊ '/_<ύ?'·ον Δϊ?'.5'.ανά Ιφερε παρχνόμως ό'λου «γκοά». ά 5ιΐΕ5ή ημ τΛ άοθι-ϊ 1 και 2 τού 708 Νόαρυ, -/αοακτηοίζίτα· Μ ώς πλη;λ- μέλημια. Έ-βιδό ί κ—ηγιροόιιενίς ούτος είναι άπών καί άγνοεΤται δ τό·>"ς τής διαμονής τού.
  'ΐϊόντες και τ' άρθο» 405 καί ΊΟοτή: Ποινιχής Διονοα'βς.
  ΚΛιύΑ«ν τόν ί'οη'Λ'νιν <ατηγ:οού Αϊνον !>ϊ Ιλΐϊνυθίΐ α!ι-
  το-οιβώτωί Ινώπ'ον τίΤ «κοΐϊ-ιβίιυ τι5 Ε'οηνοί'κ'ί^ Σττϊΐλι
  τή«
  V*
  -33 α«ι>^ς ΣιττΐΑ?5'Ίυ τοΐ ϊτους 1912 ήι:οΐν Δευτέ-
  οαν χαί ώ^ν 0 -τ. α. ?νΐ ϊιχ*τ<ιή ώς ΰταίτιο; τής Ι*τεθϊίση« ποίξεωί, άλλωί Οίλ5ι ϊιχπθή Ιοήιην τυμτ"'>'<ος τώ ^'οίΐφ 407 τήί'Ποινΐκί'ς Δι·/.ον3ΐνας σ^νγοόν;,)- ϊΐ καλο;μίν αυτόν δπως η νν των =νγβί»ων τής ? «ογρα^ίϊς. Έν Σπή-λι τη 19 Ιουλίου 1^12. Ό Δημόσ. Κατήγ. Σπήλι Αημ. Σ-ραπατσάκης "Εγγραφαί ύπ' 1ο·Λ. 102 *κί 10*ί ^ίινΑ τής /ωροφυ- ί|« 'το3 ΣταΒ[Λ0Ϊί Σπήλι το3 ίτους 19Η . ι9ή-ω τόιτ«·>ν 3'ά τής '<ίτ.σ^1^5^ Έφημερ:δος τί|ς Άβχόϊιοί ϊΐλΐτικος χλητηο τΐθϊΥΥέλλεται όπως εν αντι- τυκον τβ3ιτ«9»τος τθ'γιχολλίτη είς την τελ-^ταίαν κατ ;ικίαν τοϊίκατηνοίουΐίί'ου καί ίτεβιν τοι/ικοΧλήσιτι εις δημοσία ^ Έν Σπήλΐ αυθημερόν . Ό Δημόσ. Κατήγορος Δημ. Στραπατσάκης
  ι» ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΒϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την βΤξ ίγωγήν
  *αταραισθείσ« συμφώνως τοί άρθρω 6 τοθ ΰπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 190 > Νόμου καί τφ ί»π αριθ.
  ·>97 χαϊγρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύουσα διά τον μιήνα Αυγουστον 1^12. ^λγιν τοθ έΑν'ϊ·, οίνου
  κα· σάπωνος, διά τα δποΐα ίσ/ύει αύτη επί μίαν τριμηνίαν, άργομι/ην αή 1 Αυγουστον 1912 **ί
  >ήγουσαν τη 31 Όχτωβρίου 1912
  εΐ«>τ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Κϊδη φορολογοι>|ΐινο ϊ—1 τ Α βάβει των
  §>αντι κιιών.
  V.
  πρόο 1« τοίς °/ο
  1 Έλοιον..........................
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοΰ «
  αυτώ τιεριεχομένου ϊλαίου.Ει'ς 1 ·χιΧιό-
  γρίμμον σάπωνος λίγίζοντα; 0,6392 χι-
  λιοιοαμμα ελαίου. } 0,6392X0,91 —
  3 Ελαίαι πράσινα· έν ΙΧαίφ, η έτέρψ ίκχυ-
  Χίοματι ξμνώ.....................
  4 'ΚλίΤαι μιαύρΐχι.....................
  5 Ελαίαι πρϋσΐνιι ίν ςη,ιϊ καταστάτει. . . ■
  6 Ήλβτΐαι «ν ξηρά χ,τιτα·) :άτε: πρός άλεσμα. . .
  7 ΈλαΤΐ/ι «ν ίίίατι η ίν άμτ) (κολι>μπάδες,
  )
  8 (Κ^οπνιυματώδη ποτό, χονιάχ, ροϋμι,ήδΰπο
  τα, ο:κοπν»υμια, αασΓίγα, κατ' αναλογίαν
  τής τχραγούσης ?ύτ: ποσότητος οίνου, ύπο-
  λογιί,ομενων τριώνχιλιο·; ράμμιον οίνου είς
  σ/ιιορ,ϊμαι,ν Βαων )3Χθ,16 —
  9 ΡαχΫιτ σούμα μέχί! ί'κ,αέ; βαί»υ.ών,κατ'ά<α- λογίαν τής παραγούκτης ούτάς ποσότητος οίνου, ύτολογιζ^μέ"Ο^ δυο γιλιογράμμων Λοι. είςεν^ιλιογρομρακή^ΧθΥβ ς^ιλιογρομρακής.^ΧθΥβ. 1 Ι Πΐτιιέζι, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ ■1λ»ύκο^ς> ^ξής παοάγεται, υπολογιζόμε¬
  νον τριών χιλ'ογράμμοιν ι>εύκους είς ε
  χΐλιίγραμμο, τιτμιζιου. ) 3X0,16· —
  Κ'. πρός·
  II
  χοϊί.· %
  1 Ι Μα 'ανιδι μα3ρο ίρ'-μί -.ν...........
  1 "2 Βί>αν:ϊι είς Ορύμμιαια -:χ πρ^στριβίίς. . . .
  13 Βαλΐν-.ϊι..................____
  ' Ί Βαλ ΐνιδόκουπα...................
  15 Κικιίια..........................
  ΊΛααί κατά
  π
  18 Κημό;
  19 Μ*ο :ηται
  Ακ
  χαραμπά
  23
  »Ί Αιαερια ελαια καί
  οί, δα^νϊλαιον,
  25 Ροβοσταγμα, άν'ίο^ίοίν χ.αι
  ίιυτερίυοντα π? ιίοντα.............
  Γ'. πρός 10 τοΐ- °/ο
  26 Σταφιίες εΓϊους αουλτανίνης ξελυχιΐμενζι
  27 » » » άςελυχυτοι
  '2» Στα*ίο*ς ξαν·αι ξ«λυκιβμ«ναι (ίλεμέ). . .
  91
  58
  62
  43
  16
  22
  25
  48
  32
  48
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  70
  23
  10
  30
  88
  82
  30
  26
  Φορολογοόμενα εϊδη
  • >|»α1 κατά
  β

  5')
  50
  30 Άιτοχάθαρα ξανθών στοτ^ίοω»........
  31 Σταφίϊες ιιαΰραι.................
  32 Κουχθύλία ήλιασμένχ. ..... ·_......
  33 Κουχοΰλια τρυχημένϊ χαΐοιτ^α.....
  34 Κουκού>!3 σκάρτα...............
  35 Κουκουλήθραχαί ττάτοι τοΰ κ:ζανΐ3ΰ. . .
  36 Χϊνδοάδα μίτάξης...............
  37 'Υποστάθμη οΓνου................
  38 'Τιτοστάδμη ρητινήτου..............
  39 'Υνρόπεϊα οίνου.................
  40 Όξος........................
  41 Άμυγδαλόψυγα γλυκεΤα ...........
  42 Άιιυγδαλόψυ-χα πικρί............
  43 'λμύγΖαλα. «ν φλοιώ.............
  44 Άμύγδαλα έν φλοιώ (άφράτα)......
  45 Χαρούπια.....................
  46 Έλαιοπυρήνις...................
  47 Γλυκόοριζα..........>...........
  48 Λιΐλονόδα χαί πορτοκ «λά?χ........
  49 Πορτοχάλια.....................
  50 Μανταρίνια.....................
  51 Κίτοα.......................
  52 Κίτρα (χατέρία)..................
  Δ'. πρόί τοίς 5 °|ο
  53 Οίνοι..........................
  54 Πυρηνέλαιον, παραγόιιενςι» 2^. χη ·.[
  κατεργ'ϊσίας..................
  55 Σάπων έχπυρηνΐλοίίου,δ.ά χη ιι '.ή ■ *ατε ιι ν
  σίας παραγομένου, κο·τά τή» λ 'αλο ζί <. ιιόνον τού έν αυτώ περΐίχτμ = νου χοιού'οι Ε·ς 1 χιλιόγραμμον σ >.πωος Γκ πυρη
  νιλαίου λογίζονται 0,( 392 ^ιλ
  τυρηνελαίου. ) 0.639 >Χθ 55-=
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β .
  Κϊδη φοοολογονςιενα κατά τ«^ά ς·
  56 Δέρκ,ατα αίγοπροδάτων.........
  57 » 6οών Αΐζί μοσχΐρίιον . . .
  58 » ζο.>ρί3α>ν............
  59 » άρκάλωνκαί ιίλούρον. .
  60 "'πποι 4 '/( κατ' έκτίμηο.ν......,
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  • >να«να κατά^,χλτό) ο ΐϋΐιο.
  61 Έρια καί α.'γοτ;'.-χϊς (τρί/α.).........
  62 Τ^ρ^■ς, άνθότυρ^ς, άνθέγαλον Χίί
  63 ΜϋΓηθρα χαί
  64 Μ·.;ύθρα ξεινή.
  65 Γ· 'τϋοτ. . .
  10
  30
  95
  40
  10
  05
  95
  30
  08
  66
  07
  30
  40
  55
  20
  10
  03
  04
  62
  27
  17
  20
  16
  ο5
  35
  30
  60
  20
  15
  10
  05
  10
  02
  Έ- Χχνιοις τ-, 28 Ιουλίου Γ.Μ2.
  Ό «ττί ι3ι ('ίκονομΐΑών Διοικών Έπίτροΐ°
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ