92705

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «♦·«-*·
  ΠΑΡΑΡΤΗΙα ΤΗΣ ϋΗΜΙΜ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΕΝ
  ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 1 Αύγουστου 1912 — ΑΡΙΘ. 75
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τ2Ϊ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡίΚΗ ΤΠΗΡΕΣ1Α
  Αριθ. Πρωτ. 81 Δελτίον ύγεεινής
  α Λιίχ,π. 40
  Μην Ιούλιος 1912
  Έ ΐιγιεινή κατάστασις των ζψιβν έν τί) ΝήΊω υπήρξε κατά
  τί ν παρΐλβοντα μήνα Ιούλιον αρίστη.
  Κατά τόν αυτόν μήνα είς τό ποιμνιον τού ι/. Δρακώνας Κερα-
  μειών τού Νομοϋ Χανίων ' Εμμ. Νΐουνιαίακη ενέσκηψε ή λοι-
  μώϊης ζωονόσος «Εάφλογιά» (Οΐαν'ϋΐόυ). Ί1 κτηνιατρι«.ή ύπη-
  ρεσΐα πρός περιορισμόν πάσης περαιτέρω εξαπλώσεως, τής νοσου
  ταοτης ϊιεταξ» την αυστηράν άπομίνωσιν τοϋ λοιμοδλήτου :ΐοι-
  μ'ΐου είς την είς ήν εύρισκηται ή3η τουτο θ^σιν «Βϊνΐουρή Πυρ¬
  γος» τής περιφερείας Σουδας χ.αί προέβη ι'ις τή■* δι." ίΐυ εύφλο-
  γιας (ΊΙΊ15 θΐανΰΐβαχ) παρασκευαοθεντος είς τό έν Παρισίοις
  Ίστιτοϋτον ΡϋΒίΰΙΙΓ, προφυλακτΐλ,όν έμδίλιασμΐν των μηπιβ
  ■προσμληθίντων προέάτων τούτου.
  Είς τούς ποιμένας των ίπΐλθίνων ποιμνιων δΐενεμόθη αρκετή
  τ;οα3της ίοϋ λα. ίδο«ησαν αότοίς αί άιιαιτούμεναι οδηγιαι πρός
  "ροφυλακτιη,όν εμβολιασμόν τώ/ προβάτων των.
  Έν Χανίοις τχι 1 Αύγουστου 191'2.
  Ό Διενβί'ντης
  ΧΡ. θόΟΔθΕΟΙΙΟΥΛΟΣ
  Έ9*ωρή(»η
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ο επί των Οίχονομ.ιχών Διοιχώ» Έπίτροπος
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  τμήμα Λασηθίου, άνακηρυχβίντος έριολάδου τοΰ ρηθίντος τμή-
  ματος τοΰ Γ. Νιωτα*ι αντί δριχμών ετησίως 8100.
  | Έιτειοη έν τί) ί5ρα τοϋ Νομοϋ Χανίων ί»ν ένηργήθη έπανα-
  ληπτική δημοπρασία, άΈε μη κροσιλθοκτος ενός των μιλών τής
  ■" οίκείας Έπιτροπής,
  Ίδόντες τα άρθρα 13 καί 14 τοϋ ύχ' 358 Νομου,
  Άκ^ρούμεν
  Την ενεργηθείσαν επαναληπτικήν δημοπρασίαν τής 18 Ιου¬
  λίου έν ταΓς έ'ϊραις τώ» Νομώ* Ρεθύμνης καί Ηρακλείου
  ' καί προχηρυσσομίν ν»αν τίλϊιωιικην τοιαύτην ϊιά τή» ιχ,μισθω-
  σ.ν τής μεταφαράς των προμνημονευϋίντων ΐ:3ών είς τα ·:^·(^ίΛΧΛ
  ; Χανίων, Ρεθύμνη; «.αί Ηρακλείου, ένεργηθησομινην την 16
  ] Αύγούΐτου 1912, ή^ίραν Πέμπτην καί ώραν 9—11 π. μ,:
  * έν ταίς έ'3ραις των Νο,λών Χανίων, Ρ^I^^μνης καί Ηρακλείου,
  " συμφώνως κατά πάντα πρός τάς δΐαταξεις τής ύΐτ' αριθ. 11ύ8/ϋβι
  ' έ. Ι. δΐα*η,:ΰςϊως ημών καί υπό τούς είς αυτήν προσηρτημε-
  νους όρους υποχρεώσεων τού; δημοσιευθέντας έν τώ ΰ—* αριθ.
  39 τής 16 Μαίου 1912 φϋλλψ τοΰ Ρ'. τιυχους τής Έχισή-
  μου Εφημερίδος, εξαιρέσει τής § 2 τοϋ άρθρου 2 τούτων τής
  άφορώσης την παροχήν παρά τοϋ άναδειχθησομίνου έργολ»6ου
  τοΰ τμή^ατος Χανίων ίττιτου Ρμβτά σάγματος καί των φαλάρων
  αύτοΰ είς τό Ταχ. ΓραφιΤον Χανίων ήν ά«αλ.είφομ*ν.
  Έν Χανίοις τγ, 1 Αύγούίτου 1912
  Ό έκίτών Έσωτερικών Διςικών Έπίτρικος
  Δ. ΜΙΧΕΛ1ΔΔΚΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3168
  > Διεχπ. Π82
  Δ 1 Α Κ Η Ρ ϊ _ 1 Σ
  ϋπα>αλιιπτικ.ηι,' ιελειωτικϊΊς οηΐΛοποαόίας
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩ ΓΕΡιΚΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΠΙ ΓΡΟ110Σ
  Λαβόντες ύπ' οψιι χά ύποέληθϊνια ημίν παρά τής Δΐεο^ύσεως
  των Ταχυϊρ;μείων καί Τηλεγραιρων μίτά τής ύ-'αριθ. 8233
  *· ί· γνωμΐϊοττ.ΐί,ως αυτής πρακτικϊ τής έ/εργηθειση; ίν ταίς
  *3ραις των Νομών Ρεθύμνης κα: Ήρα)|Λε.ο^ ττ, 18 τρέχοντος
  «ι ενώπιον των οικείον Έπιτροπιιών ίπαναληπτικής ϊτ,μοπρα-
  σί-ς ίια την &λμίΐί)ωσ:» τής μεταφιρβς των ταχ^^ρ3μ.<ι.ώ» .α*· κων καί φακίλλϋ.ν 3ιεθνών καί ίσωΐερίχ,ών χ.^ί /.ο:^ών ίϋών τής δημοσίας ίν γένει υπηρισιας ΐής προχηρυχθίΐσΐϊς δ.ά τής ύπ'άριϋ. >7χ1]ιϊ14 τής 19 Ίθϋνιου έ. έ. ή,χιτερας διαχηρύςεως.
  Έπειΐή δια τής ν,π'άριβ. *714/ιΐ36 ήμιτερας άπςφβσιως ίπε-
  ώ τό άιΐίτίλίσμα τής ένεργηθιισης ίημοιιρασίας ϊα τό
  Αριθ. Πρωτ. 1453
  ΔΙΙΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  πλειοδοτικϊίς
  Λίίοντες ύπ* όψ.ν δΐι χατά την 12 Ιουλίου έ. Ι. ημέραν ώ·
  ρισμινην ~ρος ?ιε;αγωγτ(ν πλεΐίδίσίας διά την επι ί* έΐος ά«6
  1 Σεπτέμβριον 19Ρ2 ίχ.μί36ϋ>σιν τού Δημίκκού φορου άγορα-
  πωληαίας χτηνών αύϊείς ινίφανισθη πλειοϊάτης.
  Ιΐροιιηρύσσομιν
  "Οτι ή πλευίοΐια αύ':η διεξαχδήΐεται την 1Ί Αύγουστου
  1912 ήΛε'ραν Τρίτην καί ώραν 1υ —11 π. μ. έν τώ Νομαρχιακώ
  Καταστήματι και ενώπιον τ^ίς νομίμ;ιι Επιτροπείας συμφώνως
  πρός τοΰ; έν τΐ| ύπ' 1ι83/765 *· ^· ίιβκηρυξει ήμώ/ καί τ^ σχε-
  τικη !ιπ' αριθ. πρωτ. 130ϋ έ. ε. σ^γγραφή ίποχρεώσσων άνβ-
  γρΐΐ.μένοις οροι, καί συμφΐιινίαις.
  Έν Χανίοις τί 31 Ίουλίοι» 1912.
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Έ. Μουντάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ.
  . 1230
  » Αΐίκπ 5-36
  II
  Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
  Νέας όη,υ.οπ.οαο"ίας διά τίαν ενοικίασιν τού φό
  ζυγίου Γοϋ Δήμον της πόλεων Ρ ϋύιινης.
  Έπειϊη χχτχ τή* έ<ϋ Ό.ιιϊ- /_')ί;, -8 '[>υλ;ν> ; Ι.
  30ΐΐίίΙν ϊημοτραο ΐν 5ια τ τ,ν έν κι'ΐτ'.' τοϋ ίόρν,ι ζυγ'ου τού
  Δ/μουτή; πόλ£ω; ΡίήυΑ/η. 5:ΐ ~ο άπο 1ης Σεττ-εμίοίου 19'2
  μί/ρι τέΑί,υς Λύγ3"σιου 1913 /;ο ?χον Ο'.άττη!/·*, ούϊε'ς πρ$-
  στ/βε πλίΐοιό-τ,ς. Λ ι ά ταυτα
  Ίϊόντες τίς ΐχεΐΐΛ^^ 'ια α;::» τοϋ 356 Νόμιυ.
  Όριζτμεν
  Διί την ένοΐχίΐΐ'.» τοϋ φοιου το.,τ.,υ, νί'ΐν ιτλίΐ^θΓΐχήν δη·
  μοπρασ.'α-, ινερ·-η')/]·3ο^έ η - τ/ν !3 Αύγο^ϊτυυ 191Ϊ ήΐέραν
  Δευ:6ραν, χ2( ώ.χί 1(1-11 π. μ. έν τω Νθ(/ϋρχΐ"ώ Κ«γϊ-
  οτ^μιχιι Ι'έΊυ^^Τ,ς, χά. ε/<.ιπ όν της Επιτροπήί ΐΤ,, δριζομί.η; 6π^ -τ,ς ύττ' αριίι. 10'ι'Ιι1ο8 ϊτ,; 8 Ί'.υλίου έ ε. πρ^xη;<.ς5ως ημών, >α: ου^φώ».»/, π;6, τού; εν αύτγι α α/ραφοιιένο,ις ο^ίυ;
  'Κ< Ηί-λ^Ανη τή ^9 Ίιυλ'ου 19< 2. ' Ό Δή|Λ«ρχς; Χ. Ιίιικογλάκης Αριθ. Πρωτ. 5983 » Λιεκ,π. 3 767 Έν "Ονόματι χοΰ ΒαυΊΛΐως των 'ίλλήνων ΚΛΗΓΙΙΡΐυ.Ν Ε111ΚΡ1ΜΑ 'β-ίειίή ό Εϋαγγίλος Γ. Καργιωτάκης ΐϊως ιιάτίίχος Ήρα- κλίίοΐί Λ4.ί ή-ίη α(''ώ7ΐςυ ό.^μΐνης. ΐΓ,νο,;ίίταΐ ώ, ύπίΐΐϋς ο.ι ττ,ν "20 Ί.υλιςυ 1912 ό;ε ϊ ' ΐύ ξ ή;ο μ ^ χ; , ρ ίχ ατο'κα α~υΒ^ν^μϊ'ας πρίς 11^τρ>ν Γηνορον είς
  , πρός Γίωργ.ον Λΐπϊ α*.τ,ν »ί, Χε,ρσάνυ^ον, πρός
  ν:ίν;ν ΓαΛ.φιαναλην λλιΙΕτιϊ Χίτζτ) Σπίναχαλην είς
  Σγου^ο ε^αλα και π ός Ί μ^α :^^1Λ Κ.μιιίραΛην -ρος 'Επισ-
  κοπην καί καΐίκρα.ηίί του:^ς »^. σηθτ.ώ θπυις ^η πε,-ιϊ'λ ■
  βωσΐιΐ αά.αι εις τ;ύ^ ούς Λπΐ.0.>ν3ντι
  Έπιιδτ, τό ανο,ιτ,μα τουτο πριόλεζϊται -/αί -,ιμοίρίϊιαί από
  τ' αρβρα Ί70 χϊ^ Ιΐοινΐ*ου Νο,*ου, Χ/ρακττ,ριζε:αι 8έ ώς
  λ
  λ^μμίΛΐ,μα
  'Ετιειϊη ό χατ(·,ν;ρς^,^'ν;, οίιτος ε'.νε α ώ/ χαι αγνοεΤται ό
  τεπος ττ;ς ίυμς/ής τ;υ
  Ίί:ντες ί,αι τ'α^0;α Ί(·ϋ λλι ίΟΟ ΐί,ί 1 Ι^;νι/.ί;; Λι^ονομιας.
  Κ
  αυτΐττρ^σωΓ.ω; ίνωκΐςν τ&^ α/.ρϋ,η-ιου τ>ϋ ίΐρωτίϊικϊ'.ου
  ΊΙ,οαχ,λίΐ'.υ τ^ν 1 ι* τ.υ μι,νος ΟΑτωδ^.ί:^ τού Ιτ;υς Ιυ12
  ήμ = ριν Πίμτ.ττ,ν χαί ώΛαν ί) π. μ Γν^ 5:Αααθγ, ώς όττ^ίτίος
  ττ,ς ίΛΤϊ^ΐ 3Γ,ς π:ας;α)ς, αλ/.ως Οϊ ει 2:κ.α3θ() ίρτ,,λην συμφω¬
  νως τω ίρ'^ρφ Ίϋ/ τής ΐΙ^ίΛΧ^ς ΔΐΑί^μ'.ας, σ^[■χρ5^ως
  ίέ καο^μ.ίν αύτιν ο~ως λ^β^ γνώσιν των 5(Γγρα9ων Τή"ϊ 4;'
  [ρίίς
  Έν Ηρακλειω τί) '. -4 Ί:υίου 1912
  Ο Εισι·;γίλεύων
  Α. Βερακάκης
  Οί ίληθίνϋς
  Ρ*-^ργιςς ΔρυΛΐραχης χατ.
  Εμμανουήλ Η ρανΐωτίΑης » » »
  Ρ»ωργιςς ._ .
  "Έ γ γ ρ α φ α
  Το ύ*' *ρ:<>. 7091 τι-(ς 23 Ι3.Λι;υ 1911 ενγγρα?ςν τί3
  Διευθ. 1^7ϊίνει_οτ(~£(ι)4
  Τ- .' — ' ,. Ιι "^'ϋ^--·*-·1!! 'Ι '. ί ί 1 Ι 1 ν -
  ο οτϊ αρ.ν. *-ίίυ »^·> *-ν( 1ν^Λ'^^ ιυιι &*ίυ.315·ν τού ττρον*"
  ούπ'ά-ΐτ-. 3'9 -.ή: 21) Ί^λ·.^ 1911 Ι
  Ή Σ/.ίτιχΥ'
  ιθηιω είς την Έπυημ^ν '
  Έν Ηραχλειφ αυθημερόν.
  Ό 6.Ϊ
  Α. Ιΐεραχάκης
  Αριθ. Πρωτ. 145
  » Διεκπ. 118
  Έν Όνόματι το£? Βαο5ιλέως των
  Κ Λ 11 Σ 1 Σ
  Πρός τόν ΈμμανουήΛ Ρ. Κουλαυτάκην κάτοικον Άσχύφ;ι,
  φ^,.ιων νυν βί άγνωσιου ίιαμΐνής.
  ΚαΛ6Ϊ3αι όϊ αίς «μφανυθης αυτοπροσώπως την 16 Νοεμ¬
  βριού 1912 ημέραν ΙΙαρασΛίϋην χαί ώραν
  V
  %. μ. ενώπιον τίυ
  Ιΐίφηνοίικιΐου Χώρας Σφακιων πρός περαιτέρω συζητησιν τή;
  άςιοποινου πραςεως είς τό κοινίποιηθέν ύτ' αριθ. 78/6| τής 5
  Ίουλΐίυ 1912 κατηγορηΐηριόν μο^, άλλως θίλε'ςδιχαΐθη ερήμην.
  Έν Χώ^α Σφακίων τή 25 Ιουλίου 1912.
  Δημ;σ. Κατήγ. Χώρας Σφακίων
  Γ. Σκλιβίδης
  Δημοσιευθήιω 2ια τής Έΐτιβήμου Εφημερίδος, καϊ έ'ν άντι-
  της παρούσης τοιχοχ.ολλησ·5 είς την τ«Λε^ταιαν κατοικίαν
  Ό Δημ. Καιήγ. Χωρ. Σφακίων
  Γ. Σκλι6ίδης
  τοϋ
  Εν Χωρα Σφακιων αυθ
  Αριθ. Πρωτ. 610)911
  » Άποφ. 614;5<11 ΠΕΡΊΛΗΨΙΣ Λ11ΟΦΑΣΕΩΣ Το Εϊοιινοδικεϊον Χανίων Δια ταύτα Δΐκαζον έρήμην τού ίναγομίνου Ρίτημ ΜπίΛυρακη ή ως βϊυιμον την προκειμένην υπό χρονολογίαν 1 Ά- 1911 αγωγην τοϋ «ναγοντος Χασάν βίη ΟύζουναλαΑη ί,ιπορου καικαΐοκου Χα.ιων ώς πρός τονέναγομενς,ν Γετημ Μ'ί· ϊί-ην ή" Χατ^γ) Όμΐρακην καΓοιχ,ο» ώσακτω^ καί νυν Σμύρνης- Ί-ΐ,χρϊ ι τον ϊναγομενίν τούτον να χ,ϊναοαλ^ τψ ενα^'Τΐ δι* την ίν ιϊ) Λγωγι^ ανίφερο^βνην αιτίαν δραχμάς εκατόν ίςη- κϊντα ίΰί και 9ο]οο (102.9ο) *ντοκως «λο τής αγωγής μέ¬ χρις ίντελοϋς ίςοφλησεως. ϋπαγγεΛΛίΐ *ατ αύ;^^ (ίναγομενου) ί*.ζααημ.ίρον τ.{.::~~ πιχην κρ^τηϊΐν ως μ»σον καταναγκαΐτΐΛής εκτελέσεως τ.,^ ρουοης απιφίαίαις ην *αι απ:φ*ιν»Γαι προσωρινώς «π' *,±ι* ^ η ϊ ι,ει τον αύ;ο/ίναγόμινον είς τα ϊικ«στΐ/ά Ιςοία τοΰ «ναγοντος *αί την α^οιθην τοϋ πληρεςΐυσιου ϊικηγορου τ;υ δραχ¬ μάς ί»χα έτ.τα χαι 15)οο (1 7.: 5). Κ/;ρυΐα«ι 2* χ.α;ηρ η,λί»ην την άγω^ήν ταοτην ώς πρός %ίν ιναιομϊνον Χαΐζή ^^? ιΜπίχιραΑην Λογψ παραιτησϊως. Δΐ)^,οσιί^θκ)τω η παρο-σα εις την Επίΐ 3 τον 1'ϊτημ ΛΙπϊΧΐραΛην ή Χατςτ) '^,ΐίρα,ιην /.χ;ιι>.;'
  Έν Χανίοις τ^ 26 1ο^Λιο·^
  Ό -.υ
  , 1"
  οικηγορος
  Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείου
  1