92708

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/8/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίβϊς τή 3 Αύγούστου 1912 -ΑΡΙΘ. 76
  Άρ'θ Ποωτ. 2843
  » Λ·εΛτ. 1605
  ΑΝΩΤΕΡΑ 4ΙΕΥ9ΥΝΣ'Σ
  Ποοκή,ουξις τελει<ΊκικΓις δηαοπ^α^ιας δια τη,ν έκυ.ίαί8^σιν τάς έν τί) ΝχιΊ) Χανίων άνπΐά- δος τού" ηυ,07Ϊ0ιί Οο ι και Άγκάριθος. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΙϊΠΙΤΡΟΙΙΟΣ Διακηεΰττει £τι: Έκ·ί9ε^αι ε'; φΐνξοθΜ *η.ότΐον "ΐλείϊϊΌΐ σ»όν >< 'ΐσΓι .)τεω; σοιχφώνω, -ω ^π' άρΌ 356 Νό>ω «π* οί δημ-πρασώι» κ-ί έ*·
  ιελίτεω- δη,ΑΌσίων εργω<* χ*ί τή -χοούττ) ? ι*.η? ;■;=.·. ή έν τω Νομώ Χαηω άγοΐϊς το3 Διτ <.οϊ·ο.> Ό^ί χ αί ΆγιαραΊος
  έ
  ρ μ
  Ή ίκ^ίσθωϊΐς τής άνωτίο^ άγο'αϊυ; θαγνΐ,Οτο τούς εςής
  ό'ρου; : '
  1) Ή δη,ηπρτσ'α δ'ε;»^^ τα: έν Χ-»: : ττν 13 ')-;ο^-
  του 1912 ήΑ-'ραν Δευτέραν χ.-»! ώ:αν 10 —12 π μ :ωτιον
  ίπιτοοπείας αποτελούμενη; ίν Χανίοις έ* τ^3 Ν3.123-/3^ Χα'ιω·1
  ώς Πίθεδρου. ή1 τούτο.» χιι>λ)3.ΐϊν3.), -ο3 νΟΜί λ α'·>'ϊ3 α ζτ η-
  ίωτοϊ, τΐϋ Ε''ρ»ινο?ι*οο Χι*'ω» ή το^-^^ <ω ^ΟΛ 'ί·>, "ο ν:ν
  μου άναπλίΐρωτοθ ϊύτ^ϋ κ-/ί τού ΟΌ;·μ'-<.οί 'Ε,ζ'^ΐ-ΐ Χαν ω; ώς μί'ί'Τιν. 2) Π5; πλϊ'θίοτ/ΐ; '^ν νίί -:ο^ιι.ί-χίίΓι ε": -. "">' *ηιι-ί'θ^
  τήο Κί τ'*ί|ς Παλ.ιτβ ι; ιι«?κ, ίΐτ :'ς το Κ·. "5 χ."ν Κα ΐ-
  στηαα. ε"-β ί'; τί !)τιχκ ζΐ γ, * ι α τί;; Γοιτ ζή; Κοτ,-ι;;
  λιιγω έτγ.ήτςω: π33-ν Γτ;ν '.;^'ά /πτο» ποϊς το ε'κ'σ θ' "^^
  20
  πλε οίότη; ν' απ3Λτ? οό3;ν δκχοιιχ άτοζ',ιχ ωΐ.ω; τ^^ /ατα
  τοΰ Δή ιοσ ευ.
  5) Ή ίχΑΐτ')ιοΐ'; Οί .ΐ/ό",
  V
  :'; ?-η άο/·^ ^ι -< Το τ<*ς π:ίιΐτης Σ -;-; Α63'.ο^ 1 Ο Ι 2 λι! λ/) ',ιΐι :/;< ί Ι ν ^γ ^τ:ο > 1418
  Α; -τ 3371 >3Χ' τί-' χ - : ϊ' «α -ιινχ'ΐ, / β'; /οί-
  σϋ; δρΐ/^ϊς, ε'ς α ·)α *.*-χίικ> γ,χχ τ; μ,-^ιοΑ -30 το ο'-
  χ4"3ν ϊι;μ -(όν ταμιΐ ν.
  - " 5 » :5' 'ίΐ/ '2))ι) ο τ την ί;χ-
  ϊτ, ί μ ~5;τ ~3 χλι οϊ:^3^ " ί> ίγ, προΐφ-ιβ
  Ία νά λΛ,φΙ,ή ^π> ίψΐ' ϊ"'ον /ι ιυ 5 ωτ ρ/ τί1,, ;π'ο ~υ Δ γ;-
  αοτ·',υ 02«Ι"7η -οιυτΓς ώ; ~Όΐ-ί;ς,
  0) Ου '. ϊ)χ!/ί5 τι~; I^νχIX <ι ·■ < ι ϊτι^» τ τ^^ μ/ΐ!).·)· ΐΛατος οι' -'3ν?ί;τ5-ε λ^^ο* 7) Ό μ■ 5Ο ο:τ;; -ί'οχ^- υ ν ^2 α^α.'ο-9 τ,τι' ίπαχΐΐβώς 7133; ιί;ν ταΌ^ΐχν ο ι 7,ο.<ς!/ *α ν/ ^ τας'ν τιόν 3_ιμ ^Χαιω' >;!3/3 ο^; γ^η α
  Καί ο· ]
  -»ιτ ΐ'ιίτη δ
  ΐΐϊ'ΐν-! τ
  οντ-α,'-ΐοΑα, α.ετ; ' το. ο <ε ο^ Π.3-_3ο^ τ ι,; "." 103-τ ίϊς έ-τί τή; ?ΐ£ςχγ'·)γ»'ς "ή' ?η.ιοτ;α ιΐς. 3^ Ό μ,'τίιοΐη; ί£~- 3 !ιυιΐΛ< /^ί]; ^3;.ν τώ^ -/>ύ-Λι
  V
  :ρτι>»ν, 'ϋκι ϊΐ /ι ϊψί κανΊ ιιί ι--ϋ -ϊι λί53ΐ(Α3τ,'Ύ,, Ο
  νά ςα.ά γ '·' Β-μςΐ'^ον ί) χά ' μ. ν .//,>; ή νζ .3'τ
  ^ία'?'ιπ^-ε 5λ<-> ί/ -ί".Λ=^τν■;; ώ 1ν-'2ζ*Α=;ώ λ ά ι.
  Τα ιΐ'τθ^^,αΓϊ <3!Τϊ6 ^'ΐ « » ' ΐ; "Ι1- *" '·. ώ, "*,' · Ή το<ό-η ϊοσι; χ. - ϊ'^'^ο-ϊ ι -'ν 1 .}''ότ-;ο Ρ'!"^ » Ϊ€ϋτ:ρα » » » » » 1 9' Ί » » » » 1' Μ 5 Ι » « » « Ι '·< ι τί ι 1■^σ^;:, ϊϊ<^^^;1);^^λ:ω<1) ·;', κ ιιϊ ' '· ) Ί6 Ντ5θ.3·; χΐ' : ο-Γ,ιΐ'ε α'/ω ι .* /η Ν-^ο 8) Τ Ο -ΙΙ-Λ331 νΙ/'0'7 ύ'Λ 'ϊ 'ϊ.1!", ϊ' -■ ϊ 7-ς^ιι.τή. <0<'ΐζ ■',. ΐ'; ι' ; -ο ί^.» ιιι ' ίΐ 3 /:?; »Γ,τΝ',ί Ι' /Ον 9) II ■/; τΊο α ^ ϊ^^ , Γ' .ι 0"ϊ - 3 3 ι ι; ιλι'))·:: υ 1»; ;^ ϋϋΐΊι; 3» /; ι ϊ·1·1· ' ά -ι -*: >■ ϊ γ, -,ΐ.^!.· ς
  - ϊ < -ί ' ' 1; πα- >ι Ί30
  10) Ό α /) ύ-η, !ι- /' ο "
  -?ντα τι .τ /ς ,»,1 }ζ αγ, / (■ ι; , ^ «~ι >*^ ϊ τ.3 ·
  δ ι; λ ο τι ο .>.
  1 1 ) Σύ> τ? : -<;, - -' > τ'. ι ''> > , ' 1 ί-' 'ΐ' ή
  α'ιθ >7 ; άν _ σ α > '- ο >: / -^ ! ^~ ' ω; ' » / · : '* / ',
  » ϊιτγ >>
  » τβτα ττ, »
  ί 2) Τ ι * τ,υ ε ϊ / ' - - α ^, -
  Έ. Χά-.ο; τ7, ίϋ Ίο^ υ 1'Μ2
  <)/.-< » ττεμ-τη » » » ·» » 1Ί17 ί » ε' τ- » » » » » 1918, ■ί) Ή ί?ΐΛ:ττοα3·α ίί;2ΐ Τ=.' :<)-<.?; 'ΕΐνθΑο; α -3035ί3ί)'·- ! -Γ3 τοΓί Λ'οκοϋντο: ίτ. των Ο! Ο .-ι ιι ') <.' 11 >.·' ύ> ^3/ ' Ε
  Μ 1 Κυΐ'ΝΛ ΠΌ!.
  να τ-^^ί γ, »-/ιον
  Λ;κ.ώκ Ε·^■.τρ;π;
  , ν» ά*υ?ωτη τα
  ι
  V-
  ι
  ττ,ν ίλ »ίθν) ΐΐχν^Χηί ν ί). δημ.3-ρα3ΐας, χωρ'ς 5
  5*4»
  εφημερισ τής: κυβερνήσεως·
  Αριθ. Πρωτ. 3586
  » Διεκιτ. 2809
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διαχη ρύ τ τ 11 βτι:
  Έκτίθεται β'ις διαγωνισμόν μείθίοτιχίίς ϊηαοπρατίας κατά
  τα υπο τΛς υπηρεσίας των Δηαοσιων "Έργων συνταγθέντα «αί
  δπο το3 Διευθυντοΰ των Δημοσίων *ργων θεωρηΡέντα δΐιγράμ-
  ματα ιιετά πρβθτολογισιιου', συΥνοα»ϊ5ί ΰττ'ΐχοίώσεον *αί τιιιο-
  ίογίου ί «ρο^κτιϊσις τίς βδο3 Βρυσών Γίωργιουττόλειιΐς άπό
  χιλιόμετρον 4 + 079— 4 +816.
  "Αρθρον 1. Τα ?ργα προΟπολογίζοντ-Ί χατά την λεπτομερή
  Ικτίμησιν είς τί> πΓσόν τώ« δραγ. 18,000 ττερϊλαιιβιΐνουιίνίυ
  το8 ιτο»ο3 των ϊραγ. 87 καί 5%<ιη δι' άιτοοόπτους ίαπάνας Ιφ' ώ ,ουδέν 8ι«αίωμα Ιγει δ ίργο/νάβος. Ή ϊκπτωσΐς γενησεται ΐπϊ τοίς εκατόν είς άχερίχίας μονάδας. Άρθβιν 2. Ή ίηιιοΐΓρασία 5ν«ονηθήσεται έν ταΤς Ιϊραΐί των Νομών Χανίων, Ρεθΰιινηί καί Ήρ,τχλιίου χ«1 ίν τοίς Κ»τα- στΐαασί των οιχβίαιν Νοααοχιών δι' Εγγράφων χ»ί «σφραγυμίνων υπο ίπιτροπϊίς πεΌεϊρευομιίνγ); υτό των ο'κϊ'ων Νο- ·?| των άναιτλγιοωτών αυτών των ο'χβίων Ε'οηνοϊικΰν καί ίνόί υηγανικοΰ ■? τι3ν άν»χ?ηρωτ<3ν ττύτδν ώς μελών την 9 Σβ»τιμ.6ρου 1912 ημέραν Κυριακήν «β! Λοαν 3—5 ιν. α. "Αοβρον 3. Πασά προσίορά θά συνοδεύηται ότο τής άδεί»ς τοί -1——5«ύματοςτο3ί'ρνο'λά6ου ΐυμφώνι*ςτω811 Νόιιω,ΰπότοΰτοο- -6λβιτομ.ένοΐ) υπο τού περί Δημοπβασι<3ν χά! έχτϊλίσεως Δημοσ'ων Ιογων Νόαου πιστοιοινΐτικοί3 *οτί υπο γραιιιιατίου βί6α!5ΰ«τοί την »·.*€ τι των δημοσίων ταμείων ί τίίς Τοαπρζης Κοί,τΐ)ί κατάήΕσιν, λόγψ ίγγυησεοίί, εί< ■/ο^,υί.αηχ ή όιχολογίας τί)« Τραπέζης Κρ·ί- τϊ)ί κατά τ>ιν ϊχΙ τί)ί ίχϊόσε(.')ς των »$ίαν ποσΓϋ δραγαών 100^.
  Είς τόν ϊ'ανωνιβμόν δύνανται νά λάδιοτι ιιέοοί καί άλλοδαττεί
  συμαοοβούιιενοΐ ιτρός τας ϊιατάξεις τού τερ' δηιοποασιών καί
  έχ«ελέσεως ϊημοσίων ϊργων νόιιου χαίλοιπούς το3 Κ■ράτβ·^^
  Άρθρον 4. Ή ϊημητρασία ϊιεξάγεται ου.οσίως. Ό ίτΐοΐ-
  Υΐνιιένβΐ ίάκελλος, ίν <5 »Τναι «γκ»κλ«ισμένιπ ·?; προτφίοά. τίΛε- ται οαβ3 ιιετο: των έν τί ανοιτέοω άοθρφ μνησθέντων «γγοάΐιων «ντΪ€ ίευτέρου β**έλλοΐ), δττίθ παοιδίίεται ίσβθΛνσυιίνοο είς τόν χ#ό«8ρον τ9!ς ίΐΓΐτροιτί!ς συνεϊρυζούσης. Ό ποόΐϊοθί άριθυιεϊ τ«ύς «αχέλλους κατά τάξιν τής ίγγϊ'ρ'σεώς των, ακολούθως άχο- βφραγίζίνται βΐ Ιζωτερικοί ιράκελλο', ή δέ Ιτιτοοτη σηιιειοΤ Ιφ' ίχΛιττου ίσι*τ€θΐκο3 »α*ίλ'λου <Γερ[κ/είοντο€ ττν εκάστου προσ?;- ράν το δνοιΐΛ αΰτο3κϊί τόν αδξοντ'ϊ άριθιχον τοΰ «ξο>τ'ριχο:3 να-
  χέλλου *κ{ καταγράβει έν ΐΓθωτοχόλ>ω τα «υ.τ»ρΐ€γόυ.ενα χατά τ^
  άρθρον 3 ίγτραβα. "Ετιιτα οί ίν τη αΐθο'υη τ/ς συνεϊριάσεως
  «ββ€»οι»κόμενοι άχοσΰρονται, ί ϊέ ίχιτροπή ίξΐλέγνουσα κατ'
  ■Ιίίαν τα Ιγγβαυα άποφϊίτίζίΐ *—' ονοΐΑΐ τοίις ιίς Λν δ-.ανωνισυιόν
  «Λραϊεκτέοιΐί <τηα»!ο3σα τούς >όγους δι' οδς τυχόν θά άπίκλίΐέ
  τίνα τβν μΐιοοΌτών.
  Άρδρον 5. Πασά κατά παράβασιν τώ"ν άοθοων 9 3 χιί 4 προσ-
  ειορα κναι ιχαραδεκτος κ*ί ίτιστρίφεται πρός τόν ί^ιδόντα ταύ-
  Τ»>ν ν*·ρ2ς ν' όνοιγθί ο περ{κ>ΐ!ων αυτήν φάχελ^ο»-.
  Μετά τόν ίλεγγον των ίγνρίφων ή συνεδρίασιν άποκαθίσταται
  «κ ν/ου δημοσία, ό 8ί πρόεδρος άποιφοανίζει τα των πρ3σ?ορ<3ν ίελτία κατά την άριθμητικήν αυτών σίίοάν, χατιγωοίζε! τό χερίβ- γόψιενον αύτΰν εν τ<5 ιτρωτοκόλλω καί άνακηρύττίΐ τελευταΤΐν μειθδότην τόνπροσββρόμβνον νά ΐκτβλέση το έργον είς τιμήν συμ- *Αν «λ«ίον«ς τΰν δΐαγωνιζοΐλένων ήθελον προσφέρη την αυτήν συμ?ερωτ4βαν ποοσφσοάν, ή ίηαοπρασια ί·πανα:λίίυ.6άνβται καί παρβτείνβται επί δΰο ώρας, ο δι' ΐσφραγσμίνων προσφορών δια- Ι γωνισμός ι*«τ«ξύ τ<3ν προσενεγκίντων τάς αότάς συμϊίρωτέρας τιμάς. Άν δέ οΰτοΐ τυγχάνωσιν άπό··τίςτότε ίΐ:ανα'λαμ6άνεται ή δημιοτρασί» καθ' όο σθησομένην ό—β τής ΐζιτρίΐτής ήαίραν, ή"τις δέν δύναται νά^ ό~ρ6ί) τ><ν δεχίτην ■τε'ΐΛπτην ά~Ό τή; πρώτης ϊηαοπρασίας. Η δευτέρα αύ'τη δημοποασία θά η Ιγχυρος μόνον ίαν ο »Γς των διαγωνιζοαένων κάμιτ) εκπτωϊΐν μεγαλειτέοαν τής γενονιίνης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. Αρ·ρον Ο. Είς τοΰς κατα τόν ϊιαγοινισΛΟν άποτυγόντας ΐπι- ^στρέφονται τα λ4γω ίγγ^ήσεικς κατατ*θ;ντα χρήματα ή όϋΐολογίαι εντος τριών ίμερών άπό τ?ς δημοπρασίας τίϊ ίγγράφω είδ το3 τροέδοου τής Ιπτοοττ'ς "ο^ς τοίις ϊ-'μοσίους ταμίιχς γ, ϊ:Εΐ)- θυντάς των *ατασ'ΐ"υάτων Κ ο?ς χβτετεθηΓ'ί'ν. Άρθρον 7. Ό έργολόβίς ίιπόχειται ε'ΐ: τάς ϊίατά?€·ί τοΰ γεο! ίνμοχοοσιών /αί ΐκτίλέσεως ϊημοσίων ίργων ΰπ' αριθ. 356 Νόαου. "Άρθοον 8. Τα τρ**."-!*» τής ϊτιιβιτίασίβί υτόϊϊΐνταί ϊίς την ίγ»ρισΐν το5 ΙτΙ τίϊί Δηα. "Ασφαλείας καί Δημουίων "ίζργι-,,ν Διθ'κοΰντοο Έ-ιτρόιτου όΊτ'ς ϊγιΐ τ?3 *[κιίω'ΐ», κϊτά το ϊίκο'ν αύτω, να ςγκρ!νη η μή αΰτα, νωρΐς ι* τοΰτ:ο ν' άποκτα 5 τελίυτκΤθ!: μίΐίϊότηο οίδεν χοττά τιΰ Α*ιυ.εσ!5υ ίιχαίωμα. Άρ(ΐρ'ν 9. Τα δίθίγράμματα ό -ρείίπολεγισμός, το γιεν κ«1 οί δοοι των συαίων'δν ϊ'σίν ΐκτεθίίμίνα είς τα τδν ?νω Νομϊογΐΰν είς την ϊίάθίσιν τ<3ν βουλομένων νά λά¬ βωσι γνώσιν αυτών. Αρθρον 10. Τ·· κηούκειαχ,αί Ιξοϊα τοΰ συναφθ»)Γομένου ΐυμ- ίοϊβίτν ΐπιδαρύν .-.;ι τόν ίργο/νάβον. Έν Χανίοις τί "26 Ιουλίου 1912. Ό *τιΙ ττ^; Δηι/οσίαί Άβ»αϊείας χαι "Εργων ΔιοιχΜν Έπίτοβιτο< θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 3675 Ο ΡΠΤ ΤΗΣ ΔΤΤΜΟΤΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΤΜΟΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διαχηρύττβι ότι: ΕχτίΡβται »ίς ϊιβν,,^νισΜ,ον υ.ειοϊ'ίτινί'ο ϊημοποΛ'σ'βί κ τα υπο χ%ς ϋπηρίτίας τ<3ν Δτιιοσίων "Έβνων συ χβ! 6ιγ" τοϋ Λι»υ3υ<το3 τω* Δηιιοσίίον "Έογων τζ ϊιαγράμυιιτα ιλϊτ7 τοΰ ποίϋττο'λογιτυ.οί. συγγραίήί ΰ σεων χ«ί τ,μολογίου ή χΛτασκ·υή τμήματο; τής ό?οΰ Χαλίπβς Λκοωτηρ'ου Στίοναΐς. Αρθοεν 1. Τα ?ργα το£θπ'>λογίζ->νται κίΐτά
  Ιντ'μητ'ν <'ΐ Λ ποσόν τί5ν ^οιχ·/ιχΰν 12000 ΐίβ τοΰ πίυοΰ των ϊρίγ. 970 ?ι' άποοόπτουί δβπάνΛί Ιφ' ών «ΰ?έν ιτ ?·/=! 'ι Ιογο'λάί'ς. Ίΐ ?κπτωιΐΓς γενησεται ίπί τοΤς βίς α*ΐίβ'ιις μιονάϊβί. 2. Η δ*·μο-ρ*σ!α Ινϊογϊθνίσϊται Ιν ταΤς Ιδρΐΐί των Νουών Χανίιον Ρεή'ιινη<: *α 'Βρκκλΐΐου χαΙ «ν το'χ Καταστήμοίσι των ο'ιχείωυ Νομαρχιών ϊι* εγγράϊων νού ΙσΦρα- Υ'σμίνων ιτρβί-ροίΜν δ^β «τίτίοτί'ς «θϊϊρευοαένηί υπο το5ν ο'χε'ων Νομαογων ^ των άνατληοωτών α'ίτ'ών των ο'χϊίων Είίηνοϊικών χαί ένοί μηγανιχοΤ ? τ<3ν άναπλνρωτών οΰτοΰ ώς «·>ών την 11 Γεπτ*μ6ρίου 1912 ημέραν Τοίτ*)ν χαί ώρον
  3-;5μ ϊ». "
  "Αΐθρον 3. Πασά τοοσφίρα θα συνοϊίόηται υπο τ?!ς άΐιίαί
  τοΰ ΙτιτηΪΓίμστοί τοΰ ίργο^άίβυ τυ^φ(,'>νως τφ 811 Νόιιω υπο
  τοΰ ίο:ί>ετοα/ν3υ ϋπε τοθ κβρι ϊημοπρασιΛν χ»ί ΐκτίλέσεως
  Δτμ. ?ργων Νόαου ΤΓστοποιητιχοΰ χα'ι υπο νοβτμαατίου 3ϊ6αΐ-
  οΰντος την βΤ; τ[ των ϊημΓσίων ταυίίων η τής Τραπέζης Κρήτης
  χατάθ«5(ν, λόνω ΙνγυήσΡ,ας, (?? γοήιι^τα ί) όαολονί'ϊί τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης, χατά την επί τί*ς ρχϊέσΓώς των άξίϊν ποσού
  ϊρ»ναών 600.
  Εις τόν ϊιαγίονίταΐν ϊΰνανται νά λά6'ι>-ΐι αέβ'-ς καί άλλοϊαπο!
  συμαοβίίθύΊιενοι *ρός τας ϊιατίξε'; τοΰ πβοί ίηΐΑ->*ρ»σ'<3ν καί λ^ ϊη ιΐσίων Ιργων νόαοι» χα( λοητους τοΰ Κοάτους. . Ή ^ηϋ.3τ3α-?ϊ *:ίξίνίτ»[ ίη.^,ίίβ-. Ό ίσφρα- γισιιένο; φάχελ^οο, εν ώ είναι ΐ·^"-<Χ"τχ{ιτ: ή ζοΐτίοοά, τίθετ»! όμοΰ α«τί Τ'Τ>ν ί> τμ 'ιη,ι^ίη-Λ ϊοΰτω
  τόν Ποίίϊοον τ?ί Έπ
  φ
  ί. Ό
  -ών,
  ΐχοτϊοι,νίζονται οί ε?ΐ.)τ«οιχοί βίκ5
  ίφ' Ιχάττ-υ ΙσΐΛΤΕίΐχοΰ «-ι/.Αλου χϊοιχλοντς τη
  -ΤΒθσ<ι·οαν το όνοαα ίϊΰτο3 χ<η τόν α'ςοντα άριθιιόν τοΰ ίξωτ«ρικο3 «αχέλλου καί χατανράφει ?ν τοωτοχόλ'λω τα ΙΐΑΤ-ε- ριεγ,όμενα χοτά τό άρθρον 3 ίγγοαφα. "Επειτα οί «ν τί) α'θοΰση τής συνείριβσεως χαρευρισκόμενοι ά-οσύρονται, ή δέ ίπιτροιΐή
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ "ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΕελέγγουσα κατ' ιδίαν τα ?γγραφα άποφασίζει κατ' όνομα
  εις τ όν ϊιβγων.σμον ιταρβϊεκτέους σηαειοΰσα τους λόΥους δι' ούς
  τυγ?ϊν θα αχί%ειί τίνα των μεΐοϊοτών.
  Άρθρον 5. Πασά κατά -ϊράβίσιν των Ζρθρΐύΐ 2 3 χ»ί 4 ποο-
  σφορά είναι άκαράϊειιτος καί ίπιστρέφϊτΛΐ ποος τόν έπιϊόντα
  ταύτην γωρίς ν' ανοιχθή δ περιχ/λεϊων αυτήν φάκελλος.
  Μίτά τον ϊλεγγον τ<5ν ίνγράφων ή συν«ο>ρίϊ·πς άιΐοχαθίιτ<ϊτϊί 5« νίου ϊηιιοσ'α, ό ϊέ Πρόε5ίος αποσφοαγίζεΐ τα των προσίοοών ίελτία κατα την άριθμητΐχήν αυτών υβίοάν, καταχωρ'ζϊΐ τό πε¬ ριεχόμενον αυτών ΐν τω πρωτοκ^λλω καί άνακηρύττπ τ«λ$ι>-
  ιοΡον μεΐοϊότην τόν προσφερόμενον νϊ εκτελέση τό Ιογον είς
  τιμί-ν συμφερώτερων.
  *Αν πλείονες των ίιαγωνιζομένων ήθελον ποοσφέρίΐ την αΰττν
  συμφεοωτέοαν ποβσφβράν, ή ϊηαοπροισία Ιπαν»Χαα?ίνεται καί
  τταρατεΐνεται ίπι ϊΰο ώρας ό ϊ·' Ισφραγισμενων προσίορων δια-
  γωνίσυιός μιταξύ των προσενίγχόντων τάς «ΰτάς συμρερωτέρας
  τ'μάς. "Αν δέ ούτοι τυγγάνωσιν απόντβς τότε
  ή ϊηιιοπρασία καθ* όρισθησομένγ]> υπο τής Ιπ τρο^^ς
  ήτις ίεν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πεμπτην από
  της ϊημοπρασ'Ίχς. 'Η δευτέρα »8τη οημοπραήα θά η Ιγκυρος
  μόνον ΐάν ό εΤς των διανωνΐζομέΜον κάμη ϊκττωσΐν μεγαλει¬
  τέρον τη"<; γ*νομέ<ης κατά ττν πρώτην ΐγιμ,οτραισΐαν. Άρθρον 6 Είς τούί χατά τόν ϊΐχ/ωνΐσιιΌν άποτυγ4ντα^ Ιπΐϊτρέίονται τα λόγω ίγνυίσίως κατατεθίντα ·χριτματ3ί, όαο- λογίαί Ιντός τριών ήΐΑ'οών άπό τής δηιιοπρασ'τ'ί τή ίγγραφω ε'ϊοπηιήσίΐ τοί ιτροέϊρευ τής ίιτιτροΐΓής πρ^ί τοΰς ϊηαοσίους ταμ'»ς ν) δΓευθυντάς τ(5ν κατϊστηαάτον ΐν ί'ί κατβτί'θησαν. "Αρθρον 7. Ό Ιρνολάβίς ΰπόκεΐτ'ί( ε'ς τας διατίξί^ τοΰ τγερϊ ϊηαοπρασίώ'ν κ»; ΐκτϊλϊ'σεως Βημοσίων ϊρνων ύτ* αριθ. 35ί) Νόμου. ΆρΛρον 8. Τα πρ^ατιχ,α τής ίηυιοπρατίαί ύπίκ'ΐνται ε?ί την ϊνχ5[51ν τοϋ ΐπι τί): Δημ. Άϊ»Λίί*ί χά1 Ιηα. "Κογων Δ·θ!- κοΰντοί Έπιτοοπο^ ο^τις ?υπ τ'ι ϊ[*α''ωμ» -Λκτα το ?οκ53ν α3τί3, νά ΐγν,ίίνιη ^ ϋ.ή αύτΐ, Υω:ίς ίκ τούτου ν' άποχΛα ό τεΛευταΐος μ«ιο^ότης ούϊέν κιτά τοα Δημοσίου ίικοίωυια. "Αοθρον 9. Ό πιοϋ*ολογισμ4<:. τό τιμολ6γ!ον καί οί ίοοι των συυ.φωνι<3ν εισίν ϊ*τεί)β'.ΐΛένα βίς τα γρα^ϊΤα των άνω Νο- μαβχιίον είς την διάθεσιν των βουλθ'-ΐένον να λα5<οσ< γνώσιν ν 1 0. Τα κηούνεια %ι Ιςίδ» τοο συναφθησόμενον συμ- ίολα'ου έ^ιδαρύνουσι τόν ίργολάίον. Έν Χαν'οις τη 1 Αυνοϋστου 191*2 Ό ϊτ:! τ?- Δημοτίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργ«·ιν ΔιοικΛν Έπ'τοοιος Θ. ΛΪΜΠΡΙΤΙΙΣ Άρι9|χ. Πρωτ. 3676 » Διεκττ. Ο ΕΠΤ ΤΗΣ ΑΗΜΟ^ΤΣ ΑΤ'ΜΛ^Ι^ ΚΑΤ ΤΩΝ ΑΗΜΟΣΙΩΝ νΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ2 Διακηρΰττβι δτι : Έ*τίθεται είς ιΐϊϊθϊοτκγιν δημοπρασίαν σιιαΐώνως πρός τας ^ιετάςΊ'ς τοΰ ύπ* άριθμ. 356 πεοί δημοχρααΐΰν χαί εκτελέσεως δη;Α03Ϊ(ι); "Ερ/ι,ιν τυντί'/θίντ'ϊί κα'. υπό τοΰ Διευθυντού των Δημοσίων Έργων θεωοηθέντα ϊιαγράΛΐΑατα ι»ετά τοΰ -ροϋτο- γογ'τμου, συγγοα?ής ΰπογρεώτϊων /αί τΐιιολογίου ή έπ.τχευή *αί διβρούθμησις τού ΐν Ήΐαχλείω Μεγάλου Στρατώνος ένθα τό Κακουργιοϊίχεΐον κλπ. "Αρθρον 1. Τα Ιργα ποοϋπολο-'ίζοντΐί·. κατϊ ττν λΐπτοιιερή" "τίαησιν είς το τόσον των δο·»-/·Αί' 30000 *αί ϊι' άποόοπτα εςοϊα δραγαάς 398 κϊί 5/1ηο ϊι' ίτοοί-τους δαπάνας ίφ'^ν οί- ϊέν ?ίκα!ίομα ϊχει ό {ργολίβος. Ή !<πτωΐίς γενησεται ίττί «Τς !τόν είς άκεραίας μονάδας. Ή ίκπτοσι: ν.νήσεται Ικ τοίς εκατόν ίί; άκεοϊίας μοναϊα-. "Αοθρον 2. Ή οηαοιτοαΐίϊ ίνίογηθησετϊί έν ταίς Ιϊρα'.ί των ι Χανίων, ΡίθύΐΛνης καί Ή?·*κλε;ου καί ΐν τοΤς Κατα- τών ο'κείων Νοααρχ ών ΐνώτιον Έπιτρβπών ίυγκει- | μένων παρά των ΐ'ιχείων ΝοΐΑΐρ/ών ώς προέϊρ»ν η των ανα- πληρωτών αυτών τώ» ο'κίίων Προέδρω* των Πρωτοδικώ; καί ( μηχανικοΰ ή των άναπληρι*τών αάΐών ώς μελΰν την 11 Σεπτευιίρίου 1912 ημέραν Τρίτην καί ώραν 10—12 π. μ. Άοθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί συμιιορφοΰμβνοι πρός τάς διάταξης το3 περί 8η- μοπρατίών χχ έκτελέσιως δημοσίων ϊργΐΛν νόμου καί λοιτούς τοΰ Κράτους. "Άρθρον 3. Π3σα πβοσφοβά θά συνοδεύηται υπο τί|ς αϊείας τοί επιτηδεύματος τού ίργολάδου συμφώνως τώ 811(|» Νόι»φ υπό τοΰ προβλεπομένου υπό το3 π*ρ ίημοπρασιών κ αί εκτε¬ λέσεως ΔηιιοσΙων ϊργων Νόμου πιστοποιητικοϋ καί υπό γραμ- αατίοι» 3ι6αιο3ντος την βΓς τι των δηιιοσίων ταμείων γ) τής Τραπέζης· Κρήτηί. κατάθεσιν λόγω ίγγυήσίω« ίίς γρτιμιατα: ί όΐλολογίας τή; Τραπέζης Κρήτης κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοθ δραγμών 1500. Ή δηΐΑθποασία ϊιεξάγεται δημοσίως. Ο ίσφοαγΐσμένος φά- κελλος, ίν <ί> βίνα· έγκεκλβισΐΑένη ή ποοβσφίρά, τίθεται δμοί
  ιιετά των εν τώ ανωτέρω άρθρω μνησθίντων ΐγγράβων ίντός
  ϊευτίρου φαχέΧλου, όστις ιΐαραδίδβταί ίσβοαγισιιένος είς τόν
  πρόεδρον τίς ίπιτροπής συνείριαζούσης. Ό πρόϊΐοος άριθμεΤ
  τοΰς «ϊκέλλουί κατά τ*ιν τάξιν τ9|ί έγγειρίσεώς των ακολού¬
  θως άποσφραγίζονταΐ οί ίξωτβρικοί φάκϊλλοι, ή δέ ίπιτροχή ση·
  αειοΤ Ϊφ εκάστου έτωτεοκβϋ' φα<έλλου ιτιρικλϊίοντος την έκάΐτοι* προσφοράν τό Ονομα αύτοθ καί τόν αΰξοντβ άριθμΐν τοΰ «ξω- τβρικοϋ φικ^λλου *α' κατ«Υ?άφ»ι ΐν ττοωτοχόλλω τα ΙΐΑπβοι- «γόμβνα χ.ατά τό άρθοον 3 Ιγγραιρα. Επείτα οί ίν τϊ αιθούση τής συνίϊριάσιωί πίρίυριτκίυιενοι άποσύρονται, ή ϊέ ΐπιτροιΐη έςίλέγγουσα κατ' Ίδιαν τα ίγγραφα άποφασίζει κατ' δνομα τούς είς τόν δία Γωνισμόν παρα?«κτέους σηυκιοίσα τού; λόγους ίι' ούς τυχόν θά άπε'κλειέ τίνα των ιιειοϊοτών. "*Α;θρον 5. Πασά *ατά παράβασιν των άρθρων 2, 3 καί 4 πίθΐφορά ει^ϊ' ΐ|ΐΓ'χοά!ε«τος καί ίπιστρίφεται πρό τόν έιτιδόντ* ταύτην γωΡ'ί ν'άνο·χθ!) ό περικλιίων αυτήν φάκ*λλος>
  Μετά τόν ϊλεγ'/ον των ΐγγράϊΜν ή συνείρίηίσις αχοχαθίσ-
  ταται ΐκ ν^ου δημοσία, ό δέ πρόεδοος άποσφραγίζίΐ τ» των προ-
  σ»ορών δελτία καΐά την άριθμητικήν αυτών σειράν, καταγω-
  ρίίεΐ τό ιτερΐίγόμΐϊνον αυτών έν τώ πρωτοκόλλω καί άνακηρύττει
  τελευτοΤον μειοϊότην τον προσφιρόμενον νά ίκτελέσιο τό Ιργον
  είς τιμήν συμοερωτέραν.
  Άν πλίίίνϊς των διαγωνιζομένων ήθελον προσ»·ρει την αύτην
  συμφβοωτέραν προσφοοάν, ή δημοπροτσία ΐπαναλαμδάνεται καί
  «αρατείνίται ΐπί ίΰο ώοας ό ϊι' έιφραγΐϊΐιένων πρυσβορών δια-
  γωνισμόί αεταξ^ των προσενϊγχόντων τίς αύτάς συμιφεροτέρας
  τιμιάΓ. "Αν δέ ούτοι τυγγάνωΐιν άπόντες τότ* ίπαναλαμδάνεται
  ή δημ —ο-ισία κΐθ' όριΐθησομένην υπό τής ΐπιτροπής ημέραν,
  ητίς δέν ^νατΐι νά ιτ.εο&τ, την δεκάτην πε'ϋ-πτην άπό τής πρώτης
  ϊ-ηντΰΐτ.τζ. Ή δβυτίΌα αυτή δημοπρασία θά τζ εγκυρος μόνον
  ΐάν 5 είς των διαγωνζοι*<νων κάαγ; ϊ<"*»τίν μεγβλειτε'ραν τ#]ς γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. Άρθρον 6. ΕΊ; τούς κατ* τόν διαγωνΐσΐΑΟν άποτυγόντϊς ΐι«- στοέφοντ«ι τα λόγω ΐνγυήιεος κατιτεΐ'ντϊ γοήΐΑΐτα, ή όΐχολογίαι ίνΛί τ?·ών ήα.ε3Ϊ5ν ά·:ό τής ϊη^οποασ'ας τη ίγγράΐω ίΐδοποιηιει τοθ Ποοέϊρου τίς ΐπιτοοτη"; τίος οΊς ϊηαοτίους ταιίχ; ή διευ¬ θυντάς των »ατ«ττημάτων «ν ;Γο κατετϊ'θπιαν. Ά.οθοον 7. Ό έογολάβο; ύπ6«ιται είς τάς διατάξεις_ τοθ πίοί ?η·Αθ-οχϊΐών κα1. έ<τ«λέσεω; δί];α.ησίων ϊργ·ν ύπ' αριθ. 35ο Νόμου. Άρθρον 8. Τα ποκτι*ί τή; ϊηαοπΐΐσιας ύπόχ-ιντ ι ε'ς την Ιγοισιν τοί ί-ί τής Δηα. Άσφ«λείΐς καί Δημοσίων Έργων Αρκούντος Έπιτοό-ϋου όττις ?-/€ΐ τό δικϊίωμα,^κατα τό_ ίοκοϋν αυτώ, να ίγχ,οίνη ϊ, ιιή α^τά χωοίς ίκ τ^του ν' άχοχτ2 ό τε- λ'οτΐίο: ■α.ειοϊότη; β!)3έν κατά τ^ί ϊημοΐίου δικβίωμα. "Ά,οθίον 9. Ό πο3-ιΐϊθλ:γισ·,ΑΟς, τό τιμολόγιον καί οί θοοι των <τ^·«ν!3. ε'τίν ίχτεθειμένα είς Τ7 Γρ»?ιΤ* των άνω Νομιαυχιω» είς την διάθεσιν των βουλομένων νϋ γνίΛσίν αυτών. Άρθοον 10. Τα κηρύκεια κ« Ιςο συαβολαίίυ ϊπιίαρόνουσι τόν ίργολαβον. Έν Χανίοις τϊί 1 Αΐιγούστοι» 1912 Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργων Διοικών Έχίτροπος θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ το3 συναφθηβομένου
  ί
  Αριθ. Πρωτ. 3681
  » Διε^π. 2866
  Ο ΕΠΙ ΤΗ2 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΊΛ^ΚΣ ΚΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩ ΕΉΤΡΟΠΟΣ
  Δ ( α κη ρ ύ τ τ ε ι ότι:
  ΈκτίΛεται β'·ς δ αγ<*ντΑ:ν μ» οίθΓ.*ής δθχοτρϊσία; *ατά τα !ιπό τής ίτηο'σία; των Δ^βτίιον Έργων σ.ιν;α/;- των τώ< ρ Άν -<εΐ3/ες τ ϊιανίίΐΑ'ΐατΐ ιιετά το' -ϋίίτολ-,γ σχο3, σογγοΐφή; ύιτ3·/3;ώσϊ ο» ■ιβί τιμολόγιον ή άνίωξις τή- ταφρου (γαν&'άχ.χς) Γεωργ Οϋπό- λεως χαί λοιζώ» συ>·αφών Ιρ· ο>ν χαί κατασχευή 'νεφύρϊς.
  "Αρθρον 1. Τι ϊργ* "οΐύ'τΆογ ζοντ*ι χι-ά την λεπτομερή
  ίκ-ίι*η3ΐν είς τό ποσόν τώ·; λο3χυ·ϋ* 16,000 περιλαμδϊνομέ'νου
  τοΰ ποσο3 των ίιαγ^ΰυ 778 /αι 85/»οο *: άτοοόϊτους δϊπάνας
  ΐ»' ών ουδέν 3ιχα(>ιυια ί-/ε' ^ έιγολάδος Ή ϊχπτωτς γενήτΐταί
  ΐτί τεΐς εκατόν είς άχίραίΐς μονάδας.
  "Αοθρον 2. Ή ίημοπρΐσ'α ενεργηθήσεται έν ταίς έ'ϊροις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμη. χαι Ήρζχλεί^ χοίέν τοίς Καταστή
  υσσι των οίχίίων Νομαογιών ϊι' εγγράφων κβί ίσφραγισμ'νων
  προσφερώιΐ υπό έπΐτρεπής πρ_εδρευομ=ντ;ς υπο ι<ό/ οΐ«είων Νο- μαργών τ) ιών άναπληρωτών ούτών των οίκβ'ων Ε'ρηνοϊικών καί ενός μηγανιχοϋ $5 των άναπληρωτών αυτών ά ς μελών ττν 9 Σε—εμδρίου 1919 ημέραν Κ υ ιαχτ,ν ναί ώ:αν 10—12 π. μ· Άρθρον ^. Π5τ« -τρ3·φ5ρΐ θ» σϋν3δ-6η-αι υπό τής άϊϊία; τοδ ίΐίΐ:ΐ)$ΛΪι.3.0% το3 ίΌγιλάδ}.) συ'Λφώ'ως τώ 811 Ν^μω υπό τοΰ ποοδλε-οκέν υ όπο τ3) π:ίί Δΐ)οοτ3π:<3ν *« Ϊλ:. <ίς·«(*ς ηΐΑΐσί(ι)ν Ι3γων Ν;μ3.> τ'στοιοιητκοϊ *»1 !ιτό γ53ιΑΛατ''ο^ 3.-
  6ΐιο3ντο; την εΓ: -ι τ(ϊχ 3ΐΑ5 π'ων ταΑϊ'ων ή Γί{; ΤίϊηΙί,η; Κοή-
  τη; κατιθεί'ν, λτγο» ίνγ^ητ· λ;, «'ς -/ρηχΐτχ ή ΟΑ3*ο/ίας ιή;
  Τρΐπίζης Κοή-η; κΐ ά την ίνι τή ί*5οτ£ώ; των »ς α/ 5
  αών 800.
  Είς τόν δ·αγω<ΐτ4.όν ϊύνΐντα: να λίδωΐΐ μίρ-,ς χαι ΐ ϊν·5· ποΐ); τχ; ϊιΐτΐςΐ'.ς τού ;Χ=σ·ω 5η ιιτ ·ϋν ΙΐγΐΛ' νόαυ χχί Αρθρον 4. Ή οδηαοτρΐπ 3ιεςάγ -αί ϊτΑίτίως. Ο : ελλος, ΐν ι,Ί %>.·-χ· έγκ,ΐίλε τιένη ή
  ται όαοό ιιετα τ"^ν ίν τώ ά^ωτίΐΐϋ ά:«3ω μνητ
  ^ντος 8ε ιτίρυ ϊΐχελλθ-ι, ό'ΐΐ'ς τΐρϊΐιϊί εαι ίσροαγισ,Λίνος εί; :όν
  τροίδρον τή; -ίιπτροπή; σ^νε53!αζ■)^τ»)<; "Ο πβόεδρος άο ήμιί -ούς φαχ-βλλθ-ιί -χατ» τάξιν τής έ^γεοίσϊώ; των, ά*^λο^·(ως Λχοΐ»ραγίζ3ντο! οί Ιξωτ€θ:χο' φϊΐελλο:. ή ϊϊ έτιΐΓροπη σηΐϊΐοΓ >ψ έχαττου ίτωτΐρικιΰ 5>'κ£λου π=3!ΐιλ£;3ντος ττν ε,ιάΐτου
  τροσ»ορά· τε ο»-μ.ϊ α!ιτοϋ κ^ί τόν ο^ςοντϊ αριθμόν τ33 ίξο·ε-
  α'κ^ΰ φΐκίλλου χ^ί κατιγραιρϊΐ ΐν πο'ΛΤοΐθλλψ τί ϊχ'<ΐε3ΐεχομΕν3ί Α·»τά τό άρθρον 3 ίνρινα Έπΐιτα ο' ίν ιή αίθίύττί τής συνι- 'ρ'αϊίιι»; πα35^οιτ<3μΐνο; άτοτύρονται, ή δέ ίπιτοοτη ίξΐ- νί κατ' ίί αν τα ϊ<·γ5ΐ»α άίτοφα^ίζεί κατ' ζόλι τοΰ; '2 3 <ϊί Ί τ ς τοκ ϊτ:3; ι τί λόγω ίγγυήΐει); <χ:αΐ4θί.τα χρή,ια α, ήόμολς- γίαι ίνΐός τριών ήιχΐοών πή τή; δημοβοαΐιας τί) εγγρα;ψ ίίδίτοιήΐει τοΰ χροεδοου τής ίπ'τροπ/|ς ποϊς τούς 4ηΑοσι;;ς ταα'α: η δΐίυθυντά; τ"ϋιΐ κχ:αΐ:ηΛά:υίν ίν οίς κατετέθησαν. "&.ι$?ον 7. Ό :ργολί5ος ύΐτϊ*£ τ»< είς τάς ϊιατάξεις τ^ π«ρί δημυζρίσίών καί ϊΊτϊλετεκς δη,Α3ΐιων έργων ΰπ' ά^ιθ 356 Νόμου Άοθρ/ν8 Τα πρ*<.τι*ά τής δ(]Α3πρυΪ2; ύπόχε »ται είς τ^ί Ιγ*βΐιιν τοθ ίπί τίς Δημ:σ α; Άΐφαεας καί Δηλοοιω» Έρ¬ γων Δ'3ΐν.33νΤ3ς Έζιτρότίυ όΐπς Ιχε τό δικαίωμια, κβτά -ό δοκοίΐν αϋτφ, νά έ .'κρ''νιο ί) μή α)τά, χωρίς έκ τούτου ν'άπς- κτα ό τελϊΐ^ταΤος αίΐο'ό η; οΒίν κατά τοό Δημοσίου ϊικαίωμ^. "Αρβ30« 9. Τϊ δ αγρίΑμϊτα ό «ροϋτολ^γίσμό;, τί τιμολς- γιον χα! οί δροι των σοαφωνιών εισίν ά«.:*θ£ΐμ3να είς τα γρα?εια τώνάνω Νιιιαρχιών είς την ϊιάθίσιν των βουλομένων νά λ«6ωα γνώσιν αυτών. "Αοθιον 10. Τϊ κηοΰαια καί ίςοδα το^ συναφδηΐομί'νςο συαδολϊ'ου ΐπΐδαρΰνουΐι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τή 1 Αύγοΰττοο 1912 Ό 1 τί ττι; Δηιι. Ασφαλείας χά! των Δ',μοσίων "Ε^νων Διοιχώ' 'Εκίτροιτος Θ. ΛΙΜΠΡ1ΤΗΣ τυχόν θά άπίιλειέ τ ν* τώ/ Ί,ρΊοο' 5 Παΐχ κατά Π3ΐ5ΐτι/ των: ,Ίιχ άτΐΡ2?ι*τος «.^ί ϊτιΐ:,· ■χοο'ς ν'ά'3'.χθκ/ ό *-::κ·>ίίο
  Μετϊ τόν ίλιγγον τ'Γ>.> »γγ,3ΐφι>/ γ, σ^νε'ρ.χτ'.ς ατ3<ιαθ ττά- τρορ'όν δίτ α κΐ-ά τι;ν άοιΊ,ΛΤΓ'χη' ^^τώ/ τίΐρά' κ -ταχωοιζϋ "3 ίΕϊθί·/5Αϊ'ον ιΙτΛν «ν πό τ3(Λ>:3<:λ^(0 *ΐ ά/χ ιη:ύ7Τ.£ΐ τ·:- νε:α: =χι 3^3 ο))χ; ο 5 »ΐ;3χγ ? χ ,'α)ν υιό :!Α=-ϊς^ τ5ν ιϊ:3π;·| ο/: >< τας ο%· τίμίς. Ά' ϊέ οΐτο: τ^ιχζ'ΐι>τΐ' ά-τόντ.ς τ3τι >~ ι
  ΐ'.ται ή 3ημΐ3Τ3ατ'.ΐ χχθ 'οΐ'.-Λ^ι «,ι-.'Τ,ι 1ι —ο ;ί); ξ—ίτα3— ή . *!<.»- τοωτις 5ηΑ3τ:33:Τία; Ή !υτ:3χ αο:»; 3ί)Αοτ:χΐ·χ Θϊ η Ιγ/υ- 30; ιλόνον έά' ό :Γ: ΐο' δι χγα>νί^μ-'ν ■»
  Λΐτίοαν τί|;γϊν3Λϊνω/ χχ:ϊ την πρώτην
  *Δρβρ3ν 6. Είς τού;
  Ποωτ. 3630
  Ι Δ-εΛττ. 2^30
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΜ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύιτει δτι:
  Έπτίθεται είς δ αγ<*/ισμόν μειοδοτική; ^ημοηρασίας καΐά τα ίιπό τής ϋπηοετίΐς των Δημ:σίων "Εογων συνταχθίντα χαί υπό τοΰ Δ·=ο8υν:οΰ τώ; Δη^οσιων Έργων Οεωρηθίντα δια- γράμαατα μετά τοΰ προϋΐτολογισμ^ϋ, σ.>γγραφί}ς ύ-τοχρεώΐεων
  Κϊί τιμολοίίου ή ί(ασ·ειη τοΰ χώρου Χαΐιλ: καί λοιπών τού
  λιΐΑΐνος Ήραχλίίου.
  "Α:θ35ν 1. Τα Ιργα ποοΰτολ'γιζονται νατά την Χεπτομερή
  ίκτίμησιν εις τό ποίον των δραχ^ών 118,827 χ^ί 65 °/β περι-
  λαμίανομίνου τοΰ ποσοΰ τώ^ δρ. 26 Ί5 χαί 55% 3ι' άτροοπτοιις
  ϊϊΐάνας (φ' ών ο')!έν ϊΐχαίωμχ Ιχβι ό ίργολάδος. Η Ικπϊω-
  σις γενήΐϊτϊ! επί Τ5Ϊ; έχ.ατ;ν είς άλερχιας μ^ναδΐς.
  Άοθοον 2- Ή δηαοποασία ένεργ/ι9ηΐΐται εν ταΓς έ"ίρα!ς των
  ων Χανίω , Ρεθύμνης, κ ίί Ή^^ιxίνίίο^ *αι > > τοΓς Κα:ασ-
  των ο!*ΐ!ω< Ν:μα:χ ώ δι'ίγράρων κχί ΐΐφ^ιγ σμενων 2;ΐ3ν Ιιπό Ιτιτροπ^ς άττρτ'ζτ,ιέ/η; έν μίν τω Νο,»φ Χα¬ νίων παρά τού Προέί^ο^ τ'αν Έρότών ώ; Π;οίδ:3ΐ» ή τοΰ άνα- ■τλνΐοωτρΰαΐτοϋ, το5 Ν^μικ,οΰ Σ μο^υλοο, τοά Νομαρχου Χανίων, ίνος Μηχανιχοΰ νιΐΐ τοΰ Δ^^μIρχο^ Χανΐω', ή1 ΐών ά;α-.ληρ'ί)- τών αυτών ώ; μιλϊν, ίν Ρ^θ^μΊ[1 παρά τού Νομαρχου Ρεθύ¬ μνης, ώ; Προέί.'ου, τοΰ Πίθίδρο' καί Είσα^γϊλρω; των έν Ρί θ ύ * ν γ ΙΙοωτοϊαω/, έ οί Μηγαν.οΰ κ^ί ΐοϋ ΛηίΑά3χ υ Ρ-θ - μνης ή των ά'ατληρωτών α!ιτών ώ; μΐ >'6ν, ίν Ηρΐκ'«ιΐ;) πνρ^
  τοΰ Π-3ίϊοο.ι των Έΐϊτών Ήρΐκλίίί'-ι ώ; Π?0£5ρ^^ ή τ;"
  α/απληοωτοΰ αύτίΰ, τ^3 Ε ιαγνελ ως τώ.» ϊν ό. >α*λ;ιφ 'Εφ» ·
  των, το5 Ν;.ιάρχ3.» ΊI3αλλ^'.^^, ϊνος Μηχανΐκ.ού' κα. τοΰ Δή ·
  ιιαρ (θϋ Ήρα^'.λ=ιο^ ή τιϋν άοατληρωνίον αυτών ώ; μελών ττ;ν
  7 Σ.π'ίΑβρί-υ 1912 ήμ=2αν Πίρυ<ίϋήν χλ'ι ώραν 10 — 12 π.μ· Ά 3. Πάτΐ ποοΐϊΐρά θα σ^ν3Ϊίύηται ότϊ τής ά!ΐί*ί τού -χ ^ί]Ϊ5^^ια:ο; τοΰ έβρλχί)^ υχγΛκύ; τώ 811 Νό>ω
  ότό τοΰ τοοβλϊποΑΞ/οο -<π) τοΰ π=ρι δηΑοτρατιύν καί ίΧλ ■ λ β;όα:3ΰντ3; τη/ εΓ; τ; τώ^ δημοτ.ιι)/ ταΑ'ΐίι)/ ή τή; :ί'ΐ. Κ ιήτης <χςα'1=-ι/, λόγω ίγγ^κ)3■ϊ^>^, εί; χρήΑϊτα τ] ό,Α3-
  >-"-χ; τή Τοχ-τ·-ζτ); Κοήτη;, χ,ΐτά την ίτί τής έκϊόσεώ; των
  ■■« ποτοΰ δραχμών 6000
  ΚΙι; το/ ί.α ι-ίθ/ΐΐΑον ^^αν-α: νά λιδιοτι μέρος καί άλλοϊαΐίθΐ
  Αϊνοί προ τας οΊχταςν.ς Τ33 π=ρί 3ΐ}^οπ3ασιών και
  Ί Ή
  ιελλί;, ϊν φ ΐί»α·. ϊν·<,5<Λί:τΛ;νί] ή τ<ον Ιν τ<^ χνυκίοκ) ά3Ϊ3<ιΐ .Λν()ϊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
  ίντός δευτέρου φακελλου, όστις «αραδίδβται ίσφαγισμένος είς
  τόν πρόεδρον τής ίπιτροπής συνείριαζούσης. Ό προεδρος άριβ
  μεϊ τους φακέλλους κατά τάξιν τής ίγχε<ρυ«»,ς τω/, ακολούθως αποσφραγιζονται οί εξωτερικώ φακελλοι, ή δέ ίττιτροΐή σημειοΤ ίφ" ίχαστου ισωτ*ριχοΰ φακελλου περιχλίιθντις την έκαστοε προσφοραι» τό όνομα αυτού και τον αΰςοντβ άριθ;ν τςϋ ίξωτιι- ρικβϋ φακελλου χαί καταγράφει ίν πρωτοκολλω τα έμπΐριιχό- μενα κβτά τό άρθρον 3 ίγγραφα. Έπϊΐται οί ίν τί) αιθούση τή; θρΐασεως παρευρισκομενοι αιιοσυρονται, ή βί έχιτροπη έξίλίγ- χουσα χατ' ίίιαν τα έγγραφα αποφααιζΐι »ατ' όνομα τοΰς είς τόν διαγωνισμόν παραόεκτεοας συμειοϋσα τούς Αογους ϊι' οί); τυχόν 6α απεκλ*ΐί τίνα των μειοδοτών. Άρθρον 5. Πάσα κα;ά παράδοσιν ϊών άρθρων 2 3 κίί 4 προσφορα είναι απαραδεκτος καί ίπΐατρέφιται πρός τόν έπιίόντα ταύτην χωρίς ν ανοιχθή ό περ·κλειων αύτην φακελλος. Μετα τον έλεγχον των εγγράφων ή συνείρ'ασΐί άποκαθίστβται έκ νεου δημοσία, ό δέ πρόεδρος άποτφρα·;ίζει τί των προσφορών οελτια κατατην αριθμητικην αυτών σειράν, χαταχω,.ιζίΐτο περιεχυ- μΐν5ν αυτών 5ν τω πρωτοχόλΛψ κι>ί ανακη^υΐτει τελευταίον
  μειοδότην τον προοφερομενον να ί*τ»λϊ3η τό Ι γον είς τιαήν
  σιιμφερωτίραν.
  Άν πλείονες των δΐαγωνιζομένων ήθελον προσ^ερί! τί}ν αίτην
  συμφ*ρωτ4ραν προσφυρϊν, ή δηυ.οΐΐρασια ίπανχλαμδανίται καί
  παρατεινεται ίπι δυϊ ώρας δ ίι' εσφραγισμέναι πρ:σφορών ϊια-
  γωνισμός μεταςυ των πρ:σ$νεγΛοντω; τας αύτάς συμφΐρωτέρας
  τιμάς. Άν δ» ούτοι τυγχαόωΐΐν ίποκΕες Τ5Γ« έπαναλαμδανεται ή
  οημοπρασια καθ' όρισ»ησομίνην ύτο τι)ς ίπιτροπής ή.Λϊρίν, ήτις
  4&ν ίυναται <χ ύπερ6ΐΐ την ό.Λΐ.ην πεμ-τ^ν από τής πρωτης ίημ^πρασΐας. II δευτέρα αυτή όη,λθπρασια ϋα ή ίγκυρος μθν:ν εάν ό είς των διαγωνιζομένων καμ^ έ'».πτωσιν μεγαΛειτίραν τής γινομένης κατα την πρωιην ΪΓ,μοπρασιαν. "Αρδρον ϋ. Είς τούς λατα τον διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι- οτρεφονται τα Λθγω ί[γ«η»εως κατατεθιντα χρήμιτα, ήίμολθ- γιαι ίντός τριών ί;μίρών απο τής όημοπρασυς τή ιγγρά^φ είδο, ποιησει τού προϊδρου τής ϊπιτροπης πρός τίΰς δημοσιους ταμιας ή διευθυντάς των καΐασ.η,Λατων α οί, κα:<5τ'»βηταν. Άρθρον 7. Ο ί,ιγοΛαοος υπθΛ,ειτα.εις τας ίιαΐαςεις τού π«μ δημοπρασΐων κα'ι ίκτελίίϊω, δημ.σιωνέργο*νύπ'αριθ.^56 Νομου. Άρβρ3ν 8. Τα πρχκτι*α της δημ^πρασιας υ^οχεινται εις τί)ν έγκρισιν τού ϊπι τής Δημ. ΛοφΐΛΐιας και Δημοσιαν Έργων Διεικοϋν,ος Επιτροπου όΐτι; Ιχει το ί{Λμι·.«>,-ι.α, κατά ιό δοιο3ν
  αύτω, να &γκρινΐ[) ή μη αύτά, χωρις «χ. τούτου ν απίκτα ό τ«·
  Λΐιταϊος μειοίοτης ούίεν χατα τοϋ δημοσίου δκαιωμα.
  Άρδρον 9. Τα διαγραμματα, ό προύΊΐολιγιτ,Αθ , τό τιμολό
  γιον χ,αϊ οί οροι των συμφωνιών εισίν ίκτε()5!μίνα εις τα γραφεΓα
  των άνω Νομαρχιώ/ «ις την δυβίΐΐν των ^ίυλομίνων να λα-
  ίωσι γνώσιν αυτών.
  Άρθρον 10. Τα κηρύκίΐα χαί Ιξοϊα τού σ.<να?θησ5|*ένου συμ- ίολαιου επιίαρυνουσι τον εργολάβον. Εν Χανίοις τζ'28 Ιουλίου 1912. Ό *πί τής Δημοσίας Άσφαλϊίας και Έργων Διοικών Έπιτροπος θ. Λ1ΜΠΡΙΓΗΣ δι' απράο-τα ίςοδα δραχ. 52. Επί τοΰ ποσοΰ των άπροό- πτων ουδέν δΊκαίωμα ίχει ό ίργολά6ος. Ή έκπτωσις γινήσβται επί τοΤς '/ο είς άκεροάας μονάδας. "Αρθρον 2. Ή ϊημοπρασία ίνεργτ,θησεται έν ταίς ίίραις των Νομών Α-ινιών Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί «ν τοίς καταστη- μαΐι των οίχείων Νομαρχιών ενώπιον επιτροπών συγκειμενων παρά των οίλείων Νομαρχών ώς προέδρωνή των άναπληρωτών ύτών, των οίκείων Είρηνοίικών καί ενός μηχανικοϋ ή των άνα- πληρωτών αυτών ώς μΐλών την 7 Σϊττεμδρίου 1912 ημέραν 1αρασκίυί;ν καί ώραν 3—5 μ. μ. Άρθρον 3. Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος καί αλλοδαποί συμμορφούμΐνοι πρός τάς ίιατάξεις τοΰ περί δημοπρα- σιών καί έχττλεσΕως δημοτιων έργων νομου καί λοιποΰς τού Κρατους. Αρθρον 4. Πας έργολάδος ϊχων τα προσόντ» το3 «π' άριθμ. 356 νομου είναι δΐκτος είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγΐβ την ιαν τοϋ ϊπιτηδιΰματθς τού συμφωνως ιω 8ΐ1 Νομφ χαί γραμματιον πυτοποιοϋν την είς τι ΤαμεΤον τού Δημοσίου ή τής Τραπιζη; Κρήτης κατάθεσιν, λόγω ίγγυήίίως, ίραχμών 100. Εις τους άπουυχοντας κατά τον διαγωνισμόν έπιστρεφονται τα ψ »γγυησ§ως κατατ«ί)εντα ίντός τριών ημερών άπο τής μειο- Ιοσιας. "Αρθροιΐ 5. Τα πρζκτιχά τής μειοϊοσίϊς ύπόχεινται είς την «ρισ:ν τοί5 ίζι τής Δημοσίας *Ασφαλ«ιας χαί Δημοσίων ίρ- ν Διοκοϋντος 'Επιτροπου όστις έχει το δι»οιωμα, κατά τό δοχοϋν αυτώ, να ίγχρίν^ ή μη αϋτα, χκρϊς «κ τούτου ν άποχ.τα ο τΐλευτιιιΓος μβΐοδοτης ουδέν κατα τοϋ Δημοσίου Ιιχαίωμα. "Αρδρον υ. Γα κηου<ϊΐα χαι έςο3α τοα συναφθηοομένου συμ- δολαιου ϊπιόαρυνουσι τον έργολαδον. Άρθρον 7. Όπριύπολογισμος και ή συ (■γράφη των ύποχρι- ίων εισίνέχτεθίΐμινα ε'.ςτα γραφιια των ανυ> Νομαρχιών <ίς την διαθϊσιν τιον βουλομένων να λά6ωτι γνώσιν αυτών. Έν Χανίοις τή "2 Αύγούατου 1912 Ό επί τής Δημοσίας Άσφαλιίας καί Δημοσίαν Έργων Διοιχ',ιν Έιιιτροπος Θ. ΛΙΜ11Ρ1ΤΙ1Σ Αριθ. Διεκπ. 946 • Άπςφ. 4 Ί Ο ϊο Αικαιίτάοιον των έν Ηρακλείω το&ικών Αριθ. Πρωτ. 3688 » Διεχ. 2ό74 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ Διαχηρυττει ότι: Ι Έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως πρός ' ■άς διαταςεις τοϋ ύπ' αριθ- 35ο περι δη,^οπρασιων και ίχ,τε- λΐσεως ίημοσιων έργων νομου καί κατα τους υπο τής υπηρεσίας των δημοσιαν Έργων συνταχυεντας χαι υπο τοΰ Διευθυντού των Δη- μοσκ,,ν Είργων (ίΐωρηθεντας ορους συμφωνιών Ααί σχετικόν πρού- πολο^ίσμον ίαπζνης η κχτασχευη πατωματων των δια3ρομα>ν
  χαί των ιιλατυσχαΛαιν τής κλιμακος τοϋ Μουσειου Ηρακλείου.
  "Δ6θρον 1. Τα ίργα ταυτα προυπελογίσθησαν κατα την λε-
  -------■" εκτίμησιν είς τβ ποσόν των ίραχμών 1948 Χ*ί
  Δια ταύτα
  Διχ,αζ&ν ίρήμην τής κατηγορουμένης Καλλιοπης Μουστακοκη.
  Κ,ηρ-ιοσίΐ την κατηγ^ρουμενην ταύτην ΚαλΛΐοπην Μουσιαχαχη
  έτών 1δ ίγγαμον αγραμματον τα οικιαχα άΐχολουμΐνην γ»ννη-
  θεϊσαν εις Άΐίραχους Ιΐϊδιαόος καί χατοιχθυΐαν τίως μέν ίν
  ΙΙραΛ,Λειψ χαι ή5η αγνωΐτου θυμονης ίνθ/ον τοϋ ότι την 9
  Ιουλίου 1911 ί* τής ίντίς τής πόλεως Όρακλείου χί:μ£ι>ης
  οικίας τοϋ Ιωάννου Λΐηλιαρά ίλαδϊν <ις την κατοχήν της »ν γνωσ«ι αύτογνωμονως χαι ανευ τής συγκαιαθΐοεΐΛς τού έχοντος δΊχαΐωμα ςενα χινη;α χτηματα ήτοι δυο Οαχτυλιίια ιςίΐς ίν Ολω ά'ω των είχοσι και ίλαΐσονος των τετραχςσιων ίρα/μών ανη- κοντα «ίς τον ϊίρημ(νον ιίΐβκτημονα όπως έχτ) ταύτα παρανόμως ως ιδιοκτησιαν της /.αί Κϋα3'.χ.α,€ΐ αυτή» <ίς φυλάκισιν τριών (■:!; μηνών. Έχριϋη, απεφασίσθη χαι Έν Ηρακλειω τή ό Ιουλίου Ο 11ρς;3ρίυων Κωνστ. Τσαγγαράκης Ό βοηθός τοΰ Γραμματ έως Μιχ. Α. Θαλασσινός "Ότι άχριίίς άτ.οαπασμα Έν Ηρακλειω τή 19 Ιουλίου 1912 Ό Γραμματεύς καί α. α. Μιχ. Χ. Θαλασσινός τυι? '&ΰνικοθ Τυπογραφείον