92715

Αριθμός τεύχους

77

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗ. ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗίβΕΡΙΔΟΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις^ 11 Αυγούσταυ 1912 —ΑΡΙΘ. 77
  Άρίτ1. Ωρωτ. 4177
  » _ιεκπ. 1"227
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙύΙίΝΗΙ
  11 Ρ Ο Κ Η Ρ ϊ Ξ Ι Σ
  μειοδοσίας διά τίνν προμήθειαν τού άρτον των φυ-
  λακισμένων Ίτζεδίν
  Έκτιθεται «ϊς φανεράν μειοδοσιιν συμφώνως πρός τάς διατα-
  ξεις τού υπ' βριθ' 3οό *αι 507 Νομων η προμή9εια τοΰ άρτου
  οια τοϋς κρατουμίνους εις τάς φυλακάς Ίτζββίν υπο τους εςής
  όρους.
  1} Ή μειο«δσια ίνεργηθήσ&ΐαι συγχρόνως είς τάς πρωτευ-
  οΰσας των ιΝομών Λαν.ων Ρεθύμνης και Ί1ρα«.Λείου και είς τα
  Νομαρχιακα Κ.ατασιηματα ένωιιιον Έπιτροπής αποτελούμενης
  άπο τόν Νομάρχην, τον Εισαγγελία ;ών Ιΐρωτοδικών καί απ5
  τόν ΕίρηνιίΐΜ,ν της Πρωτευούσης τοθ Νομούή από τοΰς νομί-
  μοιις αυ.ων ανΛΐΤΛηρωυΐί, την Ζΐ> Αυγο.ιστ3υ 1ϊί1:2 ήμίρζν Κυ¬
  ριακην και ώραν ΐυ-1'2 π.μ.
  ϋ}Δι* να γίνη τις ίεκτος *ίς τόν διαγωνισμόν πρίπει^ να κατα-
  βίστ) είς τι ταμείον τού Δημοσίου ή τής Κρητ.κής Τραπέζης
  λογψ ε,γγυησβως δραχ. οϋϋ.
  ά) Ή προμηβεια άρχεται απο τήςήμ-ιρας καθ" ήν Ο* βυντα-
  χίί) τί σχετικόν συμθοΛαιον μ*τα τοθ _ τελευταιου μειοίοτου
  και διορκίϊ μίχρι τής 31 Δύγουστου 1913.
  4) υ αρτος «α ήναι κατεσκευασμινος από άλευρον καθαρού
  σίτου ποιότητος Γσης τίυλαχισΐον πρός αΆε^α Βραιλας Νο 5
  Νο Ο αναμεμιγμενα κατα τθ ή^-ισυ εξ έ>ιασ:ου ιΐίίυς να ήναι
  άιςηλλαγμίνος απο πάσαν ςίνην ούαιαν καβιστώΐαν αύΐόν πικρόν
  την γευσιν υποξυνον ή *ν γβνβι ίπιδλ^δ/) ίι* την υγείαν τού αν-
  θρώκου καί να ήναι καΛθψημίνος ν
  ο) Ο Προμηθευτης Οποχρεουται να μ*ταφέρί)ΐθν άρτον ιδι-
  «ς δ»π«ναις *ις τας φ,ΐΛακας ΊτΙ,είίν κβι να_ παραϊιί^ αύτ;ν
  10 δραίοτερον την 1υ π. μ. έλαΐτη, ήμϊρας «ς «* προισταμε-
  νον τής φρουράς των φϋΛακών ανθ^ιτο^ο'-ρααχον ή ι'^ τιναυχί
  τοϋ αν«υ*^μνιραρχο^ τούτου είοικώς πρός τουτο ϊπιφορτι.όμι-
  νον ύπας(ωι*α;ιΑον, ύ-οχρεωμένο^ς να εςΐλέγχωϊΐ το 6αρο; τοΰ
  έκβοτβτ* παραδι*·ομενου αρτου.
  6) Ό άρτος έπιΟίωρίΓ;*ι καθ" έλίστην πρό τής παρα/ναίής
  αΰτοϋ υπο τβυ Άστιατρου ή των ^κο τού Ε·.ΐαγγ*/.ίϋ»; των
  ΙΙρΜΤθδικών Σφακιων ειοικώς πρός τουτο ίνταΛθ^ο,Αενων προ-
  κή προσφύγη ίπιτρέπεται κΐτά τής αποφάσεως των έικτετραμ-
  μενων την «ΐΓΐθεωρησιν τού άρτου.
  8) Ή πληρωμή τής άςίας τοΰ ά'ρτου β'ις τόν προμτθευτή» γί-
  γίνεται είς τό τέλος έκαιτου μηνός ϋποίαλλοντος τοΰ προμη-
  θίυοί διά τής Είΐαγγϊλίας των ΙΙρωτοδ.κών Σφχκίων τάς ίιτό
  τοϋ παραλαμδανοντος τοΰιον κατά τβ άρθρον 5 τής παρούσης
  δ.διμένας αϋτψ ήχερηΐίας άποδειξΐις παραλαβής μιτά κατα¬
  στάσεως άναλυτικής τού καθ ημέραν χορηγουμίνοο άρτου ϋπο-
  γιγραμμέιης παρά τοΰ κρομηθευτ^ΰ κχι β«6αιουμένης διά πρά¬
  ξεως τού Εισαγγελέως των Πρω:ο)ι«.ών Σφακίων. Έκ τής
  άξιας τοΰ άρτου άφαιροΰνται τα τυχόν κατά τό 7όν αρθρον τής
  παρούσης δαπανηθίντα έντός τού μηνός διά την ίκ τής αγοραίς
  προμήίιιαν τοί τυχϊιν άιΐορριφθίντος άρτου.
  9) Τα πρακτικα τής μειοδοαίας ΰιιοδάΧλονται ϋιιό των Νο-
  μΐρχιών ϊίς τον ίπί τή; Δικαιοΐύνης Έπίτροτον ίικαιούμενβν
  κατ' οΊ<.»ίαν κρίσιν να έ (■χ.ρίν^ την μι οδίσιιν ή νά «κυρώσ^ ταύτην άν οέν ε^ίΐΚΓ) α-την συμφέρουσαν είς τό Δημόσιον. 10) Ό προμηθευτης ύπ·3·χρ*ούται νά παραδι^τ^ άρτον κΐί μ,ε- τά την 31 Αύγούστου 1913 μιί τάς αύτά, τιμάς «φ' δσον ήθελε προσ»ληθ£Ϊπρός τοΰτ . 11) Τάίξοδα των σ^μ65λαίι«ιν καί τα κηρΰκεια ίαρύνουν τόν Έν Χανίοις τ^ 3 Αύγούστου 1912 γ Ό επί τή; Λιχιιθίύνης Διοιχών Έπίτροπος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4176 Μ«ων. Ί) Έαν ο άρτος 8«ν εύριθί κατά την έπ.θεωρηϊΐν σ^φωνος κρός τόν 'ίον ορ.ντής παροαση; βκο?ιο.«τϊτ»ι, αγοραζεται ίϊ ο άναγ,καίών βια την ημ ρχν "«"ην αρτ:; ^ο τβυ πρ-Λζ'.τλ^ των ?^ΑIκώ» ανθυπομβιρίρχοα ί* ττ,ς *γορα; δια τ,ύ ,ρ:μη0,υί:ϋ είς τ,ν Οποίον ο,5εμ·.α δ 11Ρ0ΚΙ1ΡΤΞΙΣ μκτΰοδοσίας διά την προμήθειαν τοϋ άρτου των φνλακισμ,ένων τής Νήσι ν. Έκτ.βιτα1. εις φανεράν μιιοϊοσίαν συμφώνως ποός τάς διατά- ς*ις των υπ' αριθ. 3ό6 καί 507 Νί^ων ή πρ5μή·)εια τοΰ άρ- το.» χωρισχα ίια το^ς «.ρατουμένους είς τας φ,ιλακάς Χανίων, ΚϊστεΛΜθυ Κισσάμου, Βάμ.ου, Ρεθύμνης Ηρακλείου, Άγίου Νι>'ολάο^ Λαί ΝίαπΟΛίως Μίραμίέ/,λου υπο τΐϋς έςής δρους.
  1) Ή μίΐνδοσίι ενεργηθήσεται συγ-χρονως »ίς τας πρωτευ-
  ούΐας των Νομών Χάνιαιν Ρίθίμνης *»ι Ηρακλείου καί »ίς
  τα Νομαοχ-.αχ.* χ,ιταστή,Αατα ϊνώτΐιον Έΐΐιτρίιτής ί^οτελουμέ-
  νης ά^ο τον Νομάρχην, τόν Κίτχγγελέα των Ι1ρι»τοδικών καί
  άπο τόν Είρηνοδίιην τής πρωτε^ύσης το·3 Νομ.33 ή άπ» τοΰς
  νομίμ-υς αυτών αναπληρωτάς την 26 Αϋγο^σιου 1412 ημέραν
  Κυριακην καί ώραν 10—12 π. μ.
  '2) "Οπως γινς τι; 5»κ:ος εις τόν διαγ(ι»<ισμ:ν πρέπει νά κιταθίσί) εΓς τι Ταμεϊίν το3 Δημοσίου ή τής Κρητικής Τρβ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΤΤίΩΤ
  «έζης, εάν μέν »«λχι νά λάβτ) αέρος εί; την μεΐοδοσίαν διά την
  προμήθειαν τ'ϋ άοτου των φυλΐχών Χανίων δρ. 500, ?ι* την
  τΐ|ς Ρεθύμνης ϊρ. τετοακοσίας, διά την το3 Ηρακλείου δο. 500,
  ίιά ττιν τής Νεαπόλεως ι το3 Βάμου τ] το3 Άγίο. Νικολάου
  8ρ. 200 καί ϊιά την το3 Καστελλίου Κισσάμου δρ. 100.
  3) Ή προιιήθεια άρχεται ά-ο τή; ήιιέρας τής συντάξεως το3
  <τχετικο3 συμδολαίου τής προμηθείας μ«τά τού τελευταίον μ?ι- οίότου καί ίιαρχΐΐ μέγρι τής 31 Αΰγούστου 1913. 4) Ό άρτος θά είναι χ*τασχίυϊτμε'νος άπβ άλευρον καθι- ρο3 σίτου ποιότητος Γσης τοΰλάνιστον πρός άλευρα Βραίλας Νο 5 κβί Νο 6 άναμεμιγμένα »ατά τΌ ήΐλ'συ ίξ εκάστου εΐδους, να είναι άπηλλβγμένος άπο -5σ«» ξένην θυσίαν καθιστώσαν αυτόν ΰχοξυνον τ] τικοϊν την γεθτιν ή *ν γίνει έπιδλαδη1 ϊιά την υγείαν καί νά είναι καλοψημένος. 5) Ό προμηθευτής ΰτογρεο3ται νά μεταφέρη Ίϊίαις ϊβττάναι* τϊν άρτον είς τάς «υλ«κάς νά παραϊιϊη αΐτόν είς τόν Έιτιστά- στΐ)ν-Γραμμ«τέα ί) Έπιστάτην τώ» φυλακών όστις ΰπογρίθΰ- ται νά «ζελέγχτ; τ0 β«Ρ'? τ°3 εκάστοτε παοαϊι^ομί'νου άοτου. 6) "Ο άρτος ίπιθεΐΛρεϊται καθ* εκάστην πρό τής παοαλαδίίς αυτού1 υπό το3 άστΐάτρου ή τ<5ν ΰτό τοΰ Εισαγγελέως των Πρω- τοδιχών πρός το3το ειδικώς ενταλθιτχτομιέ.ων ποοσώπων όσον άφορα τόν ϊιά τάς βυλαχάς Χανίων Ρεθύμνης Ηρακλείου Ά- γίου Νιχολάου καί Βάμ'υ άνϊγκ«[53ντα υπό δέ των οίκείων Εΐ- ρηνοίιχών δσον άφορα τόν διά τάς φυλακάς ΚαστελΧίου Κισΐα- μου χαί Νεαπόλεως. 7) Εάν δ άρτος ϊέν κριθη κατά την ίΐΕτβεώ:>ηΐιν σΰαφωνος
  χρός Λν 4ον βρον τής παρούσης άποροίχτεται, αγοράζη»! δέ ό
  άνβγκβιών ϊιά την ΐαέραν εκείνην άρτον υπό τοθ Επιστάτου
  Γραμματεύς ί) τοδ Επιστάτου τώ* φυλακών έχ τής αγορας ϊιά
  λογαριασμόν τοθ *ροι*ηθευτ»3 είς όν ούδεμία ϊικαστκή ιτροσφυγή
  εκιτρέχεται κατά τής άκβφάσεως των επιτετραμμένον την ίπιθε-
  ώρησιν το3 άρτου.
  8) Ή ιτληρικμη τής βξίας το3 άρτου είς τόν προμηθίυτήν
  γίνετβι είς τό τέλος εκάστου μηνόί, ύποίάΧλοντος το3 ιτρομη-
  ίευτο3 ϊιά τ·ί|ς οίκείος Εΐσαγν§λίας των Πρωτοδικών τάς υπό
  το3 Επιστάτου Γραμ,μ,ατέ'ωο ή Έιτιστάτου τώ* φυλβκών ϊιϊομέ-
  νας αυτώ ήιιεοτσίας άποδείζεις πχραλαβής αετά κα-αστάσεως
  αναΧυτιχής το3 καβ' ήαέραν γορηγουμένου άοτβυ ύπογεγρα^μ
  νης παοά το3 τρομηθίυτο3, βεδαιουα,ένΐϋς διά ποάξεως το3 οΐ-
  κείβυ Εισαγγελέως των Ποωτοϊικών όσον άνοοχ τόν διά τάς »υ-
  λαχάΐ Χανίων Ρ«βόμνη<: Ηρακλείου Αγ. Νιχρλάου κ«Ί Βί- μου άναγκαιοθντα υπό ϊέ των ο'ιχείων Είρηνοϊι»45ν δσον άφορα τόν ϊίά τάς «υλαχάς Καστελλίου Κισσάμου καί Νεαπόλϊιι);. Έκ τί]ς άξίας το3 άοτου άίαιριΒνται τα ΐντός το3 ϋΥΐΜθς ϊα- πβνηθέντα τυχόν κοτά τον 7ον ίρον τής παρούσης ϊιά την τίς αγορας «ροιιήθϋαν άρτθϋ πρός αντικατάστασιν τυχόν άτορρι- φθέντοο τοιούτου 9) Τα πρβκτιχά τής μειοδοσίασ ίιποίάλλονται υπό των Νομαρ- χών είς τόν επί τής Δικΐιοσυντς Έπίτοοπον ϊυνάμιενον κατ' οίκείαν νρίσιν νά ίγχρίνη την ιι«ιο?οτίοιν ϊ) ν* άκυρώστ] ταύτην άν ϊέν ευρίσκη αυτήν συμφέρουσβν εις τό Δημόσιον. 10) Ό προμηθευτής δπο·χο»ο3ται νά πβομηθεύστ, άρτον καί μετά την 31 Αΰγούστου 1913 με τάς «ύτάς τιμάς Ιφ' ίσον ήβελ< τοοσκληθή πρός το3το. 11) Τα εξοϊα τοϋ συ·Α')ολ«Όυ καί τα κηρύχεια διρύνουσι τόν χρόμηθΐυτήν. Έν Χανίοις τί Αΰγούστου 1912 Ό επί τΐ^ς Διχαιοσύνης Διοικών Έπίτροπος ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1768 » Διεκπ. 1392 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει ότι, Έττειδή εκρίθη άσύμφορος ή υπό τού Χασάν Αιατιφάχη χατίί κου 'Αγίου Σύλλα γενομένη τροαψορχ έκ ϊρβχμών πεντήκοντ: «ρβς ενοικίασιν το3 ϊημοτΐΐιοΰ φόρου α'.γοπροδάτων διά τό οικο¬ νομικόν έτος 1912 άκυρο3μεν το σχετικόν «ρα*τικόν ϊημοπρα τίας καί παρϊντέλλομεν την ΐνέργεΐαν ίπΐναληιΐτΐιιίς ϊημο- ρβσίας γενησομένης την 22 Αΰγούστου 191'2 ήαέοαν Τϊτάΐτην ι-χί ώοαν 10 —11 π. μ. είς τό Νοιΐ-ϊογιακόν *α:ίσ:ημα Ηοα- ιλίίου ένώτιον τής νοα'υ-οο Έπιτροιή; καί συμΐώνως πρός το·>ς
  :ρ:υς τής ύπ' αριθ. 14ι>5/ιο79 -· ^· ϊ'ακηρύξΐως ημών.
  Έν "Ηρακλείω τή 2 Αόγοΰστου 1912.
  Ό Δήμαργος Ηρακλείου
  Σ. Γεωργίου
  Άοιθ. Ποωτ. 1787
  » Διε«ι·. 1391
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Δή'ΐαρχος Ηρακλείου
  Μή έαυϊνιτθέντος οΰ?'νΌί υ.ζιοϊίτιν κατά την ϊηαοπρασίαν
  την ίνϊ.ργηθίΤσαν ττιν 9 ΊοΛίου 1912 ποϊς ενοικίασιν τήί Ιρ-
  ιλαδίϊ: τοό «αθαρισμ^ΰ καί τοΰ καταδοέγμκτος τής πόλειοί
  Η3·ϋ·/Λε''->υ, 5·*ανβλαμ?άνεται ή ποοκειιιίνη ϊηΐΑθτρατίβ! την 22
  ΰ·Όύ(ΐτου ε. ?. ημέραν Τ*τάοτην καί <5οΐν 10—11 π. μ. ε'ζ το Νοααο7ΐακ:ν ·<ητάστ·η).^ Ήοαχλβίου, Ρνώττιον τ-ήί νιαίιιου ί, συαίχόνιος πρός τους δρους τή« ΰπ' αριθ. " /(078 Ι. ϊ. ϊΐϊκηοϋξεως ήμ'Τ>ν χά! χο'ος τούς τροποποΐϊΐθίντας ό'οους
  τής Ιρνολα6ί«ί, ννώσ'ν τ<Τ-ν οποίων δύναται να λάβη τας ό 32υ" άπό τό Γρα»εΤον τού Λινιστηοίου το3 Δήμου Ήρα- ε'θι/. Έν Ηρακλείω τη 2 Αΰνοάστ^υ 1912. Ό Δήμαρχος ΙΙρακλίίου Σ. Γεωργίου Αριθ Ποωτ. 1261 » Διεκπ. 548 *Ο 4ήιιαον^ος της πόλεως Ρεθύμνης ΰ-τ* ϊψει, «' ) Τ!) ίιπ' ΐίΐ». Πνοτ. 1246 <α> νοονοον'«ν 28 Ίουλ^υ
  Ι ε. ιτ5«-'πχ>>/ τή? ίπΐτροιττκ επί της ιτλείθίοτΓ,κτΓκ δημο-
  οιχ'αΐιν τοΰ βίοου χοίΐτθί;. «φΐγ«'ου, 8ι-
  ώ^ κ λ. * τοϊ! Δηιιου τή^ ■π■<λ«ω^ Ρεθύμνης ου Πίβχτίχοϋ ΐαΐα^ίτακ ότι & Γισούβ Καοοιτζίξίχΐι: άνεχη- ού'/θη τελ(^-αί')^ ■»·λϊ!·'8'1-η^. ττοο'τίνβνκώΐ' 8ι» τίιν ένοιχίββιν τοΰ τουττο. ίι» το ^^^^ ί-ηί ^ε-ΐΐτεμβοίοο 1912 Ι^χρι τίλους του <Ρ13 ί'-ιίτιον >>[ά«ττ)α,α ίοα/α^^ 17090.
  6'.) Την δ*' άίθ. Πκοτ 1253 χα' γΊί-Ίνήν γοαθογ(χν άνϊ-
  το3 Μϊγιι,ίτ Νΐονάχη, ία'-'!οοι> χαΐ χατοίχου τή; π<ίλ««κ ήί;, νοιιίαως να' έιχπ^οθ'σαω: χα-ατϊΛεΤι»ν υατχ τοΰ άπαι- ου ■/ο«ααα'·?βυ χ«--«9έ·Εω; είς τό ΤαικΤον τοΰ Δηα'>υ
  ^ν 750, >ί<τ».ωί, 8ΐ' ής ά ίτι ποοτοίοϊΐ 5 ο)ο επ1 χΧέον τα; υπο τοΰ Γιηοΰφ θ' ι Ί<')ντε^ τ« ίοθοα 14 χα' 69 τοΰ ΰτ* «οιί. 356 Νόμου χαΐ τ!ι ίοίί-ιν 4 τή; ώπ' άο;Ί. 105^)457 τή; 8 Ίουλ'ου β. ε. -κοο- χτΠ'Ίξεω; ήαίΐϊν. Άχυ9·ΰα·ν τ^ δττ' βο;ί. Ποΐοτ. 1246 χ«? χρονολογίαν 28 ΊουλΌο 1912 σ·/ετιχ!)ν πυ«χτιχ>ιν.
  Ό3ίζ-ΐ|ΐ.5ν έτ«νΐΧηττ(χήν τίλειωτιχήν ϊη./.οπι«ι(ΐν δια ίήν
  ένβι-ίαιιν τοϋ αό»ΐ[> xοΊ^(^ο^, (τοανί'ου χ τ λ 4* εον-ηθησομένην έν
  τώ Νοααο/ΐίϊώ Καταττηυ.'ϊπ Ρ£θύιιινη^ τ-λν 18 Αύγούιτου ήμέοαν
  Τοίβίγτον, χαΐ ώ=«« Ιθ-'* π. α ένίί,τιον τή; Ιδίΐ; Έπιτοοιτή; τί;
  δίΐζομίνη; ΰπ>ι τής ίιτΐ' Ίο·β 1058^457 χά! /ο-ϊνολογίαν 8 Ίουλ'οο
  ε ι. ^ίηχ-τ^')^ειοζ ήαών χ»! "υαΦιόνΐος πό1); το!>; Λοους -οί»; εν
  τή ποοχηηύξει τ«ύ-η ξιϊλαυ.ζκομέ'νοικ χαΐ τίύς οοου; τοΰ; αν*-
  ·'3ϊ»οιΐ£νουρ Εν τ' ·'π' ίιοιθ. Ποωτ. 1151 χα? χοονολογ'ιν 14
  Ιουλίοο 1912 συγνβοΐφή των ΰιτογοεώϊεων τοΰ ένοιχιΐστοΰ χ«'
  τήο ^ΐϊτιμγ'τεωι, των αόοων τιιίτων, ποο; δέ χαϊ τάς σχετικαί
  Χΐ»τάϊει; των ΰπ' αριθ 356 Νι5μου.
  Έν Ρεθύμνΐ) τϊ) 2 Αύγούστβυ 1912
  ' Ο Δήμβρχ'ί
  Χ. Βακογλάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 34
  » Διεκπ. 15
  *Η Ένοοϊακη Επιτροπεία Νεαπόλεως
  Διακηρύττη 8τι
  Άναδληθείσηί νομίιιων λόγων ϊνε/α τη"ς μειοίοτι*ί!ς δημί-
  τρασίας ίιά την άιτοτεοάτωσ:ν τ^ΰ οίκοδομικοΰ μΙοο.ις τοΰ ίν
  Νεαπόλει χαΟί*ριν0ΰ Ναοΰ τή: Μεγάλης Παναγίας, τής ϊημο-
  σ-ε Αείσης έν τώ 5π' αριθ. 55 (τίύνος τρίτον) τής 1 1 'ΐουνίου
  1912 φΰλ^ω τής ϊττίσήμου ΪΦΥΐαεοίξος «νίονηβησίται αυτή τελει-
  (,)τική ίν Άνί<ρ Νικολάω τί! 2 Σίπτβμιβοίου 1912 ήμ=οα Κυ- οιακή ωοα 10—12χαι ΐν τω Γραφείω τϊΐς Νοιιαογίτς Λαση¬ θίου ενώπιον επιτροπείας στιοτΐ,'-μίγτ,ς άπό τοΰ Νομάργου Λι- σηθί^υ ώς Ποοέδρου, τοϋ Πτο?ϊοου τ<5ν Ποωτοδΐκών Λασηθίιυ, ί των άναπληρωτών αυτών τοΰ άρ·ιο?ίου μηγανν.οΰ καί τοΰ ΐχ των μ«λών τή; Ένορ'.**ής τϊΰτης "Επιτροπείας "Ιωάννην Ε. Ά- λείάκην. Έν Νβαττόλε! τή 5 Αΰγούστου 1912. Ό Ποόεϊοες ^ ΠΕΤΡΑΣ ΤΙΤΟΣ Τί Μέλη ϊ. Ν. Καφφει 1. Ε. Αλεξάκης Ι. Γ. Τσιχλάκης Ό Γοαμματεύς Ν. Γ Ταμπουβατζάκης Αιΐοι'ές βντίγραΦθν Έν Νεαπόλει αυθημερόν Ν. Ταμπουρατζάκης Αριθ. Ά-οφ. 24 Ό Δήμαρχος Άγίου Νικολάου Διακηρύττίΐ ίτι Δυνάμει τί!ς ΰπ'αριθ. 23 τής 8 "Ιουλίου 1912 -*ποφάτ£ω: τής ο'.κείας επιτροπείας τοΰ άγροτιχοΰ >ή ιου Άν. Ν:χολάου,
  νομίμως εγκριθείσα διά τή"; ύπ' άοιθ. 160 ϊ. ί. αποφάσεως τής
  Σεδ. Νομαργίας Λασηθίου ϊκτίΛεται ε': φανεράν μ*ιοϊοτικτν
  δημοπρασίαν ΐργολί 6ικί!ς κατά τάς διατάξεις τοΰ ΰπ' άο(θ. 356
  Νόμου περί δημοχοασίών, τό άναμαα καί η συντίβησΐί 40 5α-
  νων ύπαργόντων εν ττ] κωμοπόλεί Άγίου Νικόλαον υπό τούς
  αχολούθους 8ρουί.
  1) Οί φανοί θά άνίπτωντα' ευθύς μετά την δύσιν τοΰ ηλίου
  χαι 6α σδέννυνταΐ άνατέ>>λεντος αύτοΰ
  2) Οί φανοί Ρά άνάπτωντα! τακτικώς κοιθ' εκάστην εσπέραν
  χαί ο'νΐλλιπώς μέ ανάλογον ?ώί, ούτως ώστε νά «χοτίζεται «χαρ-
  ή μς
  3) Έν περιπτώσει καθ" ην ηβϊλ§ν άμϊ'λήσ··. ό έργολάδο: τοΰ
  να αναπτωνται καλώς χοί μέ έπαρκίς «ώς ο? $ανοί, η σίεσθ*
  τις τούτων πρό τήί ωρισμένας ώοας ι, νά μείνη παντβ'λΰς καθ"
  ολτιν την νύχτα άντχτος ίξ ϋπαΐτ^ίτητος τοΰ «ργίλάδου, θά
  ΰιτόχειταί ούτος ί'ις αποζημίωσιν μ'.ας ίοανμής Θϊ κρϊτίζίται ?χ
  τοϋ κρός αότΐν όφϋλομένου υπό τοΰ Δήυιου ποσ:ΰ,κατα τας ίχα-
  στοτε τρός ούτον γενοιιένας πληρωμάς.
  ~4) Ό ίνοιχΐασττς όφΐίλει μετά την πάροδον τοΰ χρίνου τήί
  «νοικιάσβως νά ιτοίραϊώσγ; τούς φανους νς τόν Δήμον σωους χαί
  κα1 *Ί« ίΓΐν κα:άίτασ!ν παοέλαβεν αΐιτούς ό έ
  περιπτ<όσ·ι θραΰσ ως ί φθοβα: τίνων τούτΜν Ινεχα άμελϊίας τ=^ ίργολάδου, |τ[6-.ρΰνετΛΐ αΰτός ούτος ό ΐογολάίος, ενεκϊν δέ ανωτέρας δυνάμεως ίπιίαρύνετυι ό Δίαος. 5) Τού; ΰίλους των Φανών όΙ'-γολάδο; ύπογίειΰτα'. Γνα ϊίς τουλάχιστον τής έ5ϊοαά?:ς χα^αρίζ·· Ιτ'ο'ίΕν χζί Ιςωθεν Γνχ έκ- νέυχιτ-χι τβ »ώς αυτών καθαρώς. 6) Το μίσθωμα τή: ίρνολα6ίας καταβληθήτίται εί; τόν άνα- ί^ιχθησόμενον ίργολάί^ν ίκ τοΰ Δηιιοτικοΰ Τϊμείου είς τίσ- ας "3ας ϊόσίΐς, ίξ ών ή αέν τοώτη θϊ κ·>τα&λη·ϊΤ, την τ(-
  α» ή ι-ίραν τοΰ Ν)6ρίοϊ 1912, ή δευτέρα την ·:ελ5-τα;2ν
  τοΰ αηνός Φ·6ρ3ϋΐ?!ου, ή τρίτη την τίλίυταίαν ήαέραν
  το3 μηνός Μαίου κιΐ ή τετάρτη την τελευταίαν ημέραν τού μη¬
  νός Αύγοΰστου 1913.
  7) Πατα άθέτησις των υπογρεώσεων τής π»οούσης Ικ μίρους
  τοΰ ΐογολ'ίίβυ ιτΐρίγει τί) δ'.χαίωαα «!« τον Δίΐιιον νά ϊί,αλύη
  παβαυτα τνιν ίνοίκίασιν κτί νά ϊιατάσσει νέαν αειοϊοσιαν εΰθυνο-
  υίν-υ -βϊί ΐογολάί^υ μ«τά τοΰ ΐγγυητοϋ αΰτοΰ διά πασάν τυχόν
  ζ-ιιιίαν ηπς ήά £πγ)ρ-/ετο είς τόν Δήμον έχ τή"ς νέ»ς ταύτης
  Πά: ΐΑϋοίότης ίνα γίνη ίβχτ^- είς την α«(β*οσίαν όφιίλει νά
  πβοτανά/η ά?ΐόνβεο>ν ίννυητήν. οδ τό άζιόγοΐων θ» χοΐννι ή
  Ιπ'τοοπεία καί όστι: θ» £ΐνα, συνυπεύθυνος μ,βτά τοθ «ογολάδου
  προ: τόν Δίίιχον όϊϊ'λίΐ δέ ό «ογοΧάίος νά χαταθίση εις ττιν ί>τί
  τίς ϊ-εΞαγωγίίς τί]- ιι·ΐ3?οΐί·»: ΐπιτοιπε'αν {) καί ε'ί τ^ Δηιιό-
  σιον Ταιι^ΐον χ»τά την ήιΐί'οιν χ-χ! ώθϊν ϊ'ΐξττωγί!: δρ. 20 αΓτι-
  νΐ: ί»ν ίντό: δ?'κα ήαεοών βπβ τής πρός αύτ^ν χοινοποιήσιως
  τϊ!? «γχο.σ*ωι: τοΰ πιαχτίχοΰ τί!; ί'ηυιοπθ'Χϊ'α-, ϊέν *οοσέλθη
  μετ^ τοΰ «γγυν,τοΰ αΰτοΰ τοόΐ συ«τ»5'ν τοΰ ίνοι»ι«στηρίου συμ-
  δο'λαίου θί- ναταιΐίιιτωσιν αύτοϊιχαίιοί αυται νό>-ς όίελος τοθ
  Δηυΐ"ίτιχοΰ Ταιχί'ου, άλλως ΐπιστρέφθνται ί'ις αυτόν ευθύς μετά
  την σύνταξιν τοΰ 1νο!χιαστ»"θίου.
  9) Ή ίονοΛαβ'α ίσγΰίΐ ϊι' εν ϊτηζ ονΐα αο-/βτίΐ άχβ τής 1
  Σε—ειχ5->·ο·) 1912 χίίλήγΐι τί;ν 31 Αύγούστου 1913.
  10) Όλΐχή δΐιτάνη ίίά την συ»τ·/)">ησ[ν και άνΐ^'ν των έ>
  λόνω ίανών τ:ο"ϋχολογί-ΐθη υπό τόν Λήιχον Βοΐχ. 480 κάτω
  των ότίί'Λν 5ιϊείXο^σι οί βουλόμβΜθΐ νά μειοϊοτδτΐ.
  111 Ή ?«πτωσις γενγ·σ·τ»! ϊίς άχερτία: ίΐ·'ϋας.
  19) Ή μειοίοτία ϊυξαγθητεται «ν Αγ. Νικολάω καί ίν
  τω Νοι«·»ογιαχω χϊταττήιιατ! Λασιηθ'ου την 19 Αΰγούστου ^912
  *μέρ«ν Κυοιαχί"ν χαί <5ογν 9—11 τ. ι*, «νότιον ίπιτροκΐίας ί'-Γοτϊ'λοίΐμίνη- ΰπί τοΰ Νομάογου Λατηθίιυ ώς Προ^ϊρου, το3 Ε'ιοηνοΐίκου Αγ Νιχίλάου. τοΰ Δημάογου Αγ. Νικολάου, ώςα«^ων γ) των νοιιίυΐΜν αυτών άναπληρωτών. 13) ίΐ αβ'οϊοσία δέν είναι τιλειωτΐχή έχομίνως «άν ίντός β άπό τη; προσωρΐν-ί): χαταχυοώσί'ι»; γείνη νέα ποοσφ·»ρά / όν.ιστον ίλάστων τή: *ρ5σίν»γθ(ίσης υπο τ"3 ίου ιΐϊ'οίότρυ. ή μεΐοϊοσια ίποναλτΐφθίισΐται όριβτικΰί. 1 'ι) Τό ποαχτικόν τής μ.Ίοϊοσ'·*: ύπόκεΐ'-ιΐι είς την Ιγχρισιν τής Δη'Λθτΐχ-^ς ϊ-ίτρ^xίία^ Αγ. Νΐϊθλάου, ητ'ς ?-/εΐ τό δκαί- (■>1»α νά Ιγχρίνη ή ιιή τούτο, γ_ωρϊς νά άτοχτα ό μειοϊότης ουδέν
  χατίν τοτ Δήυου Βιχααοιι·*,
  15) Τί κνιοΊκ·!·» 1 'Ί,ϊγ τί Σιιι6ολ-»ίογρα?ικά ίπιίαρύνουσι
  τό" τεΐατ»ϊ·5ν άνιϊεΐγθητόυΐίνον Ιογολόδον.
  Έν Αγ. Νι·«λίω τ~Λ 8 "Ιουλίου 1912.
  Τα μίλη
  Μ. Κ. Σφακιανάκης
  Σ. Μ. Πεδι«*ίτης
  χ,ατά 5 '/„
  Ό
  Ι.'Ρ. Κούνδουρος
  Άοιθ
  . 417
  Τό Δχνα<ίτήοιον των έν Χανίοις Οο<·>τοΓ>ικών
  ν^^^ ον......................................
  Διά ταυτα
  Δΐ'άζον ΐοήμην των κατηγορουμένων ΓεΜργ. Ι. Άλιξαν-
  ϊρίχη ή ;Α5 καί Στεοάνου Τρα-/αλά/.η ή Ί'σαντάκη αμφοτέ¬
  ρων αγνώστου ϊιαμονής (βυγοδίκων).
  Κηρύισίΐ τόν ίξ α^'ών Γεώργιον Ι. Άλ=ςανΐράίη ή Ξυλαν,
  τ?ω; κάτοικον Ραμνής Άποκοοωνου καί ήίη άγν(όστου δΐαμθ-
  νής (ΐυγόΪΓ/ον), ?/οΥ.ονότι ιιετά τοΰ Ιωάννου Κ. Χαλι6ιλάχη,
  καταδίκαΐθί'ντϊς 3ίά τής 5—' αριθ 250 τοΰ 1912 ά-οφάσεως
  το3 Δικαστηρίου τούτου είς φ/λαλΐΐιν δύο ( "2 ) μηνών επί ττ,
  α!< την της ης μγ γνώσει αύτογνωμόνω; καί άόε.» τής συγχατα!) = σϊως τοΰ έχοντος ίικαίωμα ΊδιοκτηΛθνος, 1>·α6ον ϊ'ις την κατς-χήν των ξένα κινητά
  χτηματα ήτοι «τι την 20 Μαρτίου 1912 περί ώραν 2 π. μ. έκ
  των ίν τ γ, περΐ9«Ρ«:? τ=3 ■/ω?-'3·' πίρ δολίων ^Κυίωνίας κε μέ-
  νων περιίολίων τοϋ Μουσταφά Άλιγιωτάκη αφήρεσαν 87 οκά¬
  δες λεμονίων άξίας δραχμ. 3'«, 80 ανηκόντων είς τόν «'φημ«-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  νόν Άλιγιωτακην διά νά τα έχωσι παρανάμιας ώς (διαιτησίαν
  των. Ι
  ^Κηρύσσ*ι τόν αυτόν κατηγορούμινον ά(ιώ:>ν λόγω άμφι6;>λιών |
  ότι από τής 26 Φιδροι,αριου 1ϊ)Γ
  γεννηθεντα έν Στερναις 'Ακ,ρωτηριου καΐ κατο κοΰντα ίν Χά"
  λεπα Χανίων, «των 2), ίγγί,ί.ον, έγγρά,ιματον, τέως ίιχ,α"
  στικον κλητήρα πολίτην ΈλΛη/ΐ καί Χρυΐιαν5ν Όρθόδος
  ενώπιον τοΰ ά1ιροατηριο^ τοϋ Κακουιγιοδικϊίβυ Χανίων ίνα 3ι-
  κασθς ώς ϋιταιτιος τοϋ ότι την 9 Μαίου 1912 έν Σ:αλώ Κυδ
  νίας «πι τή έπυημοιηπ τή; αρχής τού, ώς 2ι<.α3τι«.ος κλητηρ τής περιφίρειας τΐύ ΙΙρωτ^οικειο^ Χανίων &6ε6ΐιωσ£ν καί επε- μαρτυρησιν ίν γνωΐει ψί,ιίή ^εγ^νοτα ώς αληθί), ήτοι ί6ί6αΐιο- σεν δτι ίΐτίϊωκε την ύτο χρονολογίαν Ο Μαιου 1912 επι ταγη· τοΰ Αντωνιοσ Ιΐααλϊ^η πρός τον καθ' ού αϋ'.η Γεώργιον Ν Κτιστα*ην την 8 Λΐαίίυ 1ϋ 11 «νώ ή βπιβοσις βγέ»*το την {Α ϊδιου μηνός καί Ιτους. Διατασσει την σύλληψιν κιί προφυλάκισιν τοΰ κατηγορουμί νού τούτου. Εκρίθη, άπεφζσίσθη καί έςεδόθΐ) Έν Χανίοις τ>) 2 Αύγουϊτο^ 1912
  Οί Δικασταί
  Ι. Κατΐλαγαριανός
  Ν. Παπαδάκης
  Γ. λΐιχελιουδάκης
  Ό Γρααματεΰς
  Κ. Νυατεράχης
  εΌτι άκριβές άπόσ-ασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Β. Γραμματεύς
  1. Μ. Σπυριδάκης
  Αριθ. Πρωτ 488
  » Λιε/.π. 433
  "Εν Όνόιιατ» τοί? Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚ.ΡΙΜΑ
  Έπειδή ό Ιωάννης ΙΙϊτρακάκις καί Έμμ. Πετραχάκις κά-
  ίβικ,οι Ρ»θύμνη« κβι νυν αγνώστου διαμονήν κατηγοροΰνται ώς
  υπαίτιοι τοΰ ότι την 9 Αύγουστου 1911 καί περί ώραν 8
  π. μ. ίςωθι τοο Σ».οπευτι*ου ϋυΛλογου ϊ'ίΐίν,ι.ιηϊ «ιΆρκαίι»
  και *ίς ίιιανην αποσΐασιν ενΐος της ϋαλασΐης §π:ιησατο χρήΐιν
  ^ναμιαδίί πρός αλιιιαν Ίχ«ύ *ν ής αυτή απαγορευίΤαι υπο
  ού Νομου.
  Έπειδη το άνο,Αημα τοΰΐο τΐροβλέπίται και τιμωρεΐται άπό
  'α'ρ«ρα 1 και 2 τού υπ αριΐί. άΐύ Νβ,λύ^, χαραΑτηριζίΤϊΐ
  έ ως πλημμελημα
  Έπειδη οί Λατηγ=ροόμίν3ΐ ούτοι είνε «πόντβς καϊ άγνοεϊται
  ι τθπος τής ίιαμονης των
  Ίΐοντες κ»ι τ αρθρα 405 καί 406 τή Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τοϋς βίρημενους κιτηγ;ρο^μενους ΐ»α ϊμφα/ισοωΐι
  αυτοπροσώπως ενώπιον το^ Λκρ^ατηριου τού ΕιρηνοοΊ/,ίΐθυ
  Ρεθύμνης την "27 τβιί μηνός Ό*τωοριθϋ τοΰ έ;ους ΙΰΙ'Ζ ημέ¬
  ραν Σαοοαΐον καί ώραν ϊί π. μ. 'ινα δικασαωσιν ως υπαίτιοι τής
  ίκτ*θόΐσης πρ«ς«ως, άλλως θέλουσι ίΐιΐασθή ερημην συμφωνως
  τώ αρθρψ 4θ7 της ΐΐοινικής ΔΐΑθνο[Αΐχς, συγχρόνως δέ καΛθύ-
  μεν αΰτους οπους Λαόωΐι γνώσιν των ε (γράφων τής διχ,ογραφιας.
  Έν Ρ&θυμνρ ττ^ 13 Ίουνιου 19ΐ'^
  Ό Δη^οσ. Κατήγορος
  Κ. Πλεύρης
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  "Εγγ ραφ α
  Ή ύπ' αριθ. 360 έκθεσις τοΰ ΣταΟ. Ρεθύμνης
  Ή σχϊτικη άνακρισις των κατηγορουμένων
  Έν Ρ«θΰμν£ αυθημερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Κ. Πλεύρης
  Αριθ. Πρωτ 1191
  1001
  '_ν Όνόιιατι τοϋ Βασιλέως των Ελλήνων
  ΚΛΗΣ1Σ
  Ιοΰ πα^ά τω Εΐ{>ηνοοικεΐω £ηήλτ
  ΔιτιιοοΊου ϋατη^όοοιτ
  Δυνάμει των άρθρων ίθί χαι 40ό της Π^ι.ΐκής
  χ.»λοΰμ*» ιον Ζαράρι** Μ. Μαρκογΐίννχχηγ πρωην
  Καρινώ> Λ. Βχ5ΐΑ4.οα χαι ήνΓ) χγ»ωσιου έιζμονης ινα
  αύτοηροσώπω; την Ϊ4 ^ίπΐε^δριου 15114 ημέραν Δ:υτεραν *«ι
  ώραν 9. κ. μ. 4νωκιον τοϋ *»ρ';αΓΐ|οΙθΐί τού Ιι,ιρΓ,νοδιχείνυ ί.πηΛΐ
  πρός περ*ιΐερω σκζητηΐιν της ί» τψ ΰπ' »ρι9. 817)78.1 τής ^"
  Ίουνίου 9 10 χλητηριω <ϊ)»σπ:σρ.ατι »ναφιρομένης ϊιιι' ϊοτιν »;1' οπαίνου πραςιως άλΛω, 6ι«.»α6ήαιται ερΐ||<.ην. Έν Σπηλι τή 19 Ίοι»Αΐου 1912 Ό Δημ. Κατήγ. Σπήλι Δ.Ι. Στοαχατόάκης Δγΐν.οσ.ευ'ίήίω έν τ/) Έιΐισήμω 'Εφημερίδι. 'ΐίιν ΣπήΜ αΰδημίρον Ό Δημόσ. Δ. 1. ϋτ Αριθ. Πρωτ. 1189 Ιϋο'ά * ύ,ίίΛπ. Ιϋοά Έν όνόααϊΐ τού ϋαοΊΛέως των Έλλιίνων Κ Α Η Σ Ι Σ Χοϋ παρίι τώ Είρηνο^ικείω Αηιΐοθιον Καχηγθ£>οΐί
  Δυνάμει των άρ&ρα,ν 405 χαϊ 40ό τής 11οι»ιχής Λιχονθ('·![ιί
  καλούμεν τον Κμμιϊν. Γ. Δ*σΛ«λαχην τίως χχιοιχθ Αγ. "1'
  σΐΛίΙου χβι ήοη αγνωΐτου ο.αμονης ι»α εμφανισθή «ϋιοπρο"1""
  χως (νωπιον -ού αχρο»τηρΐου τού Κιρη»οόιχ£ΐου Σιιηλΐ κοιτα τν
  24 Σ»πτ6μβρίου 1ΐ)1^ ημιραν Δευτ&ρ*ν χαι ώρα» 9. « μ· *"'
  απολβγ»ι')Λ Φι« τΐν ·ν ^ψ χοινβποιηβίντι αύιγ, ϋπ' αριθ. ·
  Ε4>ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  381
  278 τϊκ 15 Φε?ρουιρίου 1911 χλητηοίω θεσιτίβματι αναφερο¬
  μένην όξιοιτοινον — 5ξιν, άλλως διχα«6ήσετ«ι έρήμην.
  Έν Γπηλι ττ, 19 ΊουΧίοο 1912
  Ό Δημ. Κ*τήγ. Σ«ήλι
  Δ. Ι. Χτοαχατόάκης
  Δημοσιευθήτω διά τής 'ΡΊπσιξμου "Εφημερίδος
  Έν Έπτίλι αΰβτμερόν
  Ό Δημ. Κ»τήγορθί Σπήλι
  Δ. Ι. Στρακατόάκης
  Δραχ.
  581 30
  431 30
  1012 60
  56 30
  1 40
  β 00
  6 00
  4 20
  6 00
  1097 50
  Ε Π Ι Τ Α Γ Η
  ΣτΛιανοδ Φραντζεσκάκη κατοίκου Μύρτου Βιάννου.
  Κ α τ ά
  Γεωργίου Χριστινάκη πρώην κατ. Μαλλών Ίεραπέτρου ν3ν
  ?έ αγνώστου οΊίμονής.
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ. 423 το3 1912
  οριστικάς εκτελεστής αποφάσεως τοΰ Είοηνοδικείου Ίιραπίτρου
  κατεδικάσθητε να μοί πληρώσητε τα εξής ποσϋ.
  1) Δ;ά κεφάλαιον Δραχ.
  2) Διά τόκους τούτων άπό τής γρονολ.
  τί]ς άγωγής (10 Μαρτίου 1904) μέχρι
  σήμερον. »
  Δραχμάς
  Ως καί τα εξής Ιξοδα.
  1) Δι* Ιξίδα έπιδικαζόμενα έν τη" απο¬
  φάσει.
  2) Διά τό α' ίκτβλεστόν άπόγραφον.
  3) Διά 2 άντίγραφα αυτού μέ σήμα καί
  επίδοσιν.
  4) Διά 2 «ντίγραφα αυτο3 5ημοσ(ευθ<ντα. 5) Διά σύνταξιν τής παρούσης μέ σί)μα οδοί—, καί επίδοσιν. 6) Διά δημοσίευσιν 2 άντιγράφων τής παρούσης. Έν 8λψ Δρ Τάς οικίας σδς έπιτάσσω ν» μοί πληρώσητ» έντος τής νο- μίμου προθεσμίαν άλλως πρός ΐΤσπραξιν αυτών των τόκων τούτων άττό σήμερον καί των ίπιγενησομένων έξόδων άγρις έξοφλτσεβς Βέλω προβή είς την αναγκαστικήν εκποίησιν των εξής άχινήτιον το3 Δήμου Ανατολάς χ*ί νυν Μαλλών κτημάτων σας *»ιμ<- νων είς την περιφέρΐιαν το3 χωρίου Μαλλών ήτοι. 1) Είς θέ¬ σιν Άρκβλίίια άγροΰ έχτάσεωί 4 μουΓουρίων ώς ίγγιστα μέ 10 άιι υγϊαλίας 15 έλαί-<ς μέ ΰ!ωρ 6 χαρο.)π«ών κα! εν οίκημα συνορ. κτήμασι Εμμανουήλ Λητάκη Νικολίου Μαν- δυ>άκη Μιχ. Κίλαΐτζή καί ορφαν. Μανουσάκη 2) Είς ιήν
  αυτήν θέσιν άγροΰ εκτάσεως ώσιί 3 μουζουοίων μέ 6 χαρου-
  πίας συν. κτήμασι Νικολ. Χριστινάκη οοφ. Χατζ^ Παντωνάκη
  καί ϊρόμω δημοσ'ιω 3) Εις θέσιν χήρϊς Λαγχάδι άγροϋ 5 μου-
  Γουρίων συν. χτήμασι Έμμ Πετράκη Νικολ. Χριστινάχη Νικ.
  Μανϊυλάκη Φωτεινής Μαρχοπούλας χα' ϊρόμω δημοσίω 4) Ε'ς
  θέσιν "Αγιον Γεώργιον Λούϊτρα ή Πρεια ελαιόφυτον έκτασεω:
  ώσει ίνός μουζουο-'ων μέ 13 ίλιιόδενδρα 1 άπηδέαν καί 1
  "χαρουπέαν συν. κτήμασιν Εμμανουήλ Κωνσταντο· ρακη ί< τριών μ«ρών καί ρύακα. 5) Είς θίσιν ΠαπαλΕξανά ελαιόφυτον εκτά¬ σεως ώσει 2 έϋαγίων μέ 8 ελαιόδενδρα καί άγριαμυγδαλόϊενδρα συν. χτήμασι Χατζή Άνβίυου Ματθαίου Καλογοίϊη καϊ δρόμω ϊιημοσίω 6) Έντος τοϋ χωρ;ου Μαλλών κατα την συνοικίαι Βρύσι ο'ικήματος άπαρτιζομένου έκ πορτέγου κάμιρας καί ήμι- σείας αύλής συν. κτήμασι Μιχ. Καλογρίδου Δημ. Καλθ(ρίδου κα{ ϊρόμφ 7) Είς θέσιν Μάχα Κουτεχάρινας άρμί άγρο3 4 μου- ζουρίων συν. κτήμασι Ποναγιώτου Παπαγιαννάκτι Μιγ. Πϊτσαγ- κουράκη Γίωργίου Μαργετάκτι καί ρΰακα 8) Είς θέσιν Κΐρα- κιοΤ« άγροϋ εκτάσεως ώσει 6 μιυζουρίων μέ 40 έλοιόδενϊοα 30 άμυγδαλέας 3 χαρουπέας καί 4 άπηδέας συν. κτήμασι Γ. Ρουσά*η Ι. Ρουσάκη Νικολάου Χριστινίδου Ι. Πετρά*η καί Άντωνίου Προίατάκη 0) Είς θέσιν Κοτσΐφονερό άγρός 8 αου- ζουοίων συν. κτήμΐσΐ Δημ. Σταματάκη Μιχ. ΠετσαγκουΓ-άκη Υ»ί Φραγκιο3 ΦραγΛΐαδάκη 10) Είς θίσιν Μελΐσσ:·χάρακο ά'ρός 45 μίυζουρίων σ^ν^ο. κτήμχαι Μιχ. Καλίγρ'ιϊου Άντ πράκη Ε. Χριστινάκη. Δημοσιευθήτω νομίμως ή ιταροΐΐα είς το παράρτημα τής Επι¬ σήμου Εφημερίδος τής έν Κρήτ— Ελληνικάς Κυβεονήσιω; διά τόν Γεώργιον Χρΐστινάκην πρφην κάτοιιον Μαλλών ν3ν δέ αγνώστου διαμονής. Έν Ίεραπέτρω τη 23 "Ιουλίου 1912 Ό Πληρεξούσιος ϊικηγόρθί το3 Ιχιτάτ- τοντος καί ποραγγίλλοντος Μ. Κοθρής ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής ύπ* άοιθ. 83 τϋ; 16 Μιρτίου 1911 αποφάσεως τοί ΕΊ- ρηνοϊικιίου Ρβ,Θίμνης ίκδοθείσης υιβταξύ τής «ναγοΰσης Α'ικατ·- ρίνης γήρας Γεωργίου Φραγ*1αϊάκι το γένος Πο*αλ·ξάχι κατοί¬ κου Ρίθύμνης καί των έναγοα<νων Παντελή ή Αναγνώστου Φοα- νχιαδίκι κατοίκου Γάλλου Ρκθ^μνη; ώς ίτιτρόπου τής Άντω- νίϊς Φ. Φραγχιβδάχι, καί Σΐυλιανοΰ, Ιωάννου καί Μαρίας Φρϊγχ.ΐϊϊάκ!ΐτρώην κϊτοίχων το3 χωρίου Γάλλου τής ίπ*ρχίας Ρεθύμνης νυν δ* αγνώστου ίιαμίνής. Διά ταύτα Δικάζον έρήμην των έναγομένων. Δέγετΐι την προκειμένην άπό 18 Όκτωδρίου 1910 άγω- γήν τής «ναγούσης Αΐ«ατ»οίνης γ·Ίρας Γε'βργίοο Φραγκια- δάχι τό γένος Παπαλεξάκι κχτοΐκου Ρεθύμνης κατά των έναγο- ιιένων Παντελή ·ή Αναγνώστου 'Βμμ Φοαγχιαΐάκι κατοίχου Γάλλου Ρεθύ'Ανης άς {πιτρίιιΐου τής άνηλΐχ,ου Αντωνίας Φρ. Φραγκιαϊάχι, Στυλιανοδ. Ιωάννου κα' Μαρίας Φραγκιαϊαχ,ι τέως κΐτοίκων Γάλλ·5ϊ Ρεθύμνης νϋνδ' αγνώστου διαμονή'ς ώς βάσιμον. 'ΥπογοεοΤ τοϋς «νϊϊομένους τούτους ίνα πληρώσωσι ιΐυμμέ- τοως ποός την ένίγουσαν ό μέν χρώτίς υπό την «ν τί αγωγ?) ίϊιότητά τού οί δέ λοιποί δι* εαυτούς δραχ. 513 καί Μ/ιοο «ντό- κω? άπό τϊ]ς έατιϊόσεως τής άγωγής μέχρις έξοφλήσεως. Κηρύσσιι την παοούΐαν ττροσωρινΰς έχτελεστήν καί Έπίάλλίΐ είς βίρος των αυτών ένβγομένων τα ϊιχαστικά δα- πανήματα χΐί τέλη καί την δικηγορικήν αμοιβήν το3 πληρεξου- σίου τΐί έν»νού»ης κανονιζομεν» είς ϊρ»χ. είκοσι ίπνά καί είκοσι Χεπτά (27 201. Έκοίθη άιτεφασίσθη καί ϋημοσιε'Ί&η. ΈνΡιθύμνη τί) 16 Μαο;ίου 1912, Ό ΕΊρηνοϊίκης Ι. Καλεμικιαράκης Ό Γραμματεύς Γ. Λάριος "Οτι άκριίής περίληψις Έν Ρεθύμντ τή 15 Ίουνίου 1912. Ό πληρεςούσιος δικηγόρος ιής Αικατερίνης Φραγκιαδάκι Στυλ. Κωστογιάννης Έκ τοθ ΈθνικοΟ Τνπογραφείον