9272

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Εγένετο επισήμως γνωστόν δτι ό στρατπνόα Πλ«
  στηρας κατόπιν τριώρου συσκέψεως μετά τοΰ αντ!"
  βασιλέως εδέχθη νά άνηΙ^Ά^ » αντι-
  Ιέας Έλληνας ™Χ^β2.τ°ν σΧ^^ισμόν τής
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩ(Ίλ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ. 4—55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  2—06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  εχο— α'. πΕΡΐοΔο-β . αριθ. 62 ΠΕΜΠΤΗ 4 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Τ/ΟΥΣ ΚγίΤΡΙΓΓΕΠΠΕΙ
  ΔΙ6ΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΐΑΚΗΣ
  ΓΞΡΡι Η ΣΟΒ. ΡΘΣΣΙΡ)
  Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής|
  Μόσχας, δηλ. επισήμως ή Σοβιετική
  Κυβέρνησις τό περασμένο Σάββατο
  βράδυ μετέδωκεν άρθρον τής εφημε¬
  ρίδος «Πράβδα» διά τού όποίου κα-
  ταδικάζοντα ^ ανεπιφυλάκτως δλα
  τα έΐταναστατικά κινήματα καί αί
  ταραχαί πού έκδηλώνονται είς χώ¬
  ρας, κατεχομένας υπό των Γερμα-
  νών μετά την αναχώρησιν των. Διότι
  είναι φανερόν, λέγει δτι αί ταραχαί
  ούται ύποκινοΰνται καί ΰποθάλπον-
  ται υπό των Γερμανών, διά νά άπο·
  τελοθν ηολεμικάς έστίας είς τα με-
  τόπισθεν των Συμμάχων καί δι" αύ-
  τό ύποβοηθοΰν τεραστίως τό πολε¬
  μικόν έργον των Γερμανών. Άλλ'
  έκτός τούτου σπείρουν ζιζάνια με·
  ταξύ των Συμμάχων καί ένισχύουν
  τή Γερμανική προπαγάνδα είς την
  προσπάθειαν της νά θέση είς κίνδυ¬
  νον την συνεργασίαν των, πού εί¬
  ναι τόσον άπαραΐτητος διά την κα·
  τατασύντριψιν τού ΓερμανικοΟ τέ-
  ρατος. Καί καταλήγει ή έπίσημος
  σοβιετική ανακοίνωσις δτι οί ταρα-
  χές αύτές πρέπει νά συντρίβωνται
  άμειλίκτως άπό τούς Συμμάχους.
  Ημείς πιστεύομεν απολύτως είς
  την ειλικρίνειάν των δηλώσεων αυ¬
  τών τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως,
  διότι δέ ν μας διαφεύγει, δπως δέ ν
  διαφεύγει κανένα προσεκτικόν πα¬
  ρατηρητήν, τό γεγονός δτι, διά την
  νίκην είς τόν τρομερόν αυτόν πόλε¬
  μον ζωής ή θανάτου μεταξύ Γερμα·
  νίας καί Συμμάχων, ή ύποστήριξις
  τής Αγγλίας καί τής Άμερικής πρός
  την Ρωσσίαν είναι τόσον άναγκαία
  κα» άπαραίτητος, δσον άπαραίτητος
  είναι καί ή Ρωσσική συμβολή διά
  την επιτυχίαν τού κοινσθ σκοποθ.
  Είναι γνωστόν δτι ή μόνη έλΤπίς
  των Γερμανών, γιά τή νίκη, μετά
  την άποτυχΐαν των πρός κατάληψιν
  τής Αγγλίας καί πρό τής καταστρο-
  φής τοΰ Στάλινγραντ καί τοΰ Έλ·
  Άλαμάϊν, ήταν ή διάσπασις τής συ-
  νοχής των Συμμάχων καί ή διαίρε¬
  σις των. Καί ενθυμούμεθα ολοι μέ
  πόσην μανίαν ή Γερμανική προπα¬
  γάνδα προσεπάθει νά καλλιεργήστ)
  την ρωσσικήν καχυποψίαν κατά των
  δύο άλλων Συμμάχων, έπαναλαμ-
  βάνοντας μέχρις άηδΐας την άποψιν
  δτι ή Αγγλία καί ή Άμερική άνέ-
  βαλαν άπό σκοποΰ την δημιουρ¬
  γίαν τρΐτου Μετώπου, γιά νάφή-
  σουν τή Ρωσσία μόνη νά αίμορραγή
  μέχρι λιποθυμίας καί νά έπωψελη-
  θοΰν τής άδυναμίας της αύ^ής την
  τελευταίαν στιγμήν πρός επιβολήν
  τής ιδικής των είρήνης. Καί ενθυμού¬
  μεθα προσέτι δλοι μέ πόσην προθυ¬
  μίαν έ—ανελάμβαναν την κακοή-
  θειαν αυτήν τής γερμανικήν προπα¬
  γάνδας οί παρ' ημίν διεθνισταί, γι-
  νάμενοιίν άγνοία τωνή έν συνειδήσει
  συνεργοί καί πράκτορες των Γερμα¬
  νών.
  Άλλ' ή διάσκεψις τής Ταχεράνης
  κοί τό άνοιγμα πού επηκολούθησε
  τρίτου Μέτωπου είς την Γαλλίαν
  Εθεσε τέρμα καί είς τάς γερμανικάς
  ελπίδας περί νίκης καί είς τα πι-
  κρόχολα σχόλια των καλοθελητών
  των Άγγλοσαξώνων.
  Τα γεγονότα δμως αύτά δέν έτερ-
  μάτισαν τό έργον τής γερμανικής
  προπαγάνδας πρός διάσπασιν των
  Συμμάχων. Οί Γερμανοί άν δέν έλ¬
  θουν πλέον είς την νίκην — αυτήν
  την άπεχαιρέτισαν διά παντός—έλ-
  πίζουν έν τούτοις είς την επιτυ¬
  χίαν ήπιωτέρων δρων είρήνης.
  Καί τάς ελπίδας των αύτάς στηρί-
  ζουν καί πάλιν είς τάς ΰποτιθεμένας
  Συμμαχικής διαφωνίας, πού προσπα-
  θοϋν νά διευρύνουν δπως φαντάζον-
  ται καί νά μεγαλώνουν μέ δλα τα
  μέσα, μέ αφάνταστον επιμονήν φυ-
  σώντας είς τα κάρβουνα.
  Καί έπειδή, δπως άποδεικνύεται έκ
  των πραγμάτων καί άπό την άδιά-
  σπαστη συμμαχική άλληλεγγύη, δια-
  φωνίαι δέν ύπάρχουν μεταξύ των
  τριών μεγάλων Συμμάχων, ή προΐτα
  γάνδα των Γερμανών ευρήκεν όλό
  κληρο μεταλλεΐον πρός ύπόθαλψιν
  ύπονοιών καί δημιουργίαν διαφωνι-
  ών άνάμεσά των την εμμεσον ή άμε¬
  σον οργάνωσιν κινημάτων καί έπανα-
  στάσεων είς τάς μέχρι χθές ύπ' αυτών
  κατεχομένας χώρας.
  Ή έλλειψις σταθεράς έθνικής συ¬
  νειδήσεως στούς διεθνιστάς —είτε
  Έλληνες λέγονται είτε Βέλγοι εΐτι
  Πολωνοί είτε όπωσδήποτε άλλως—
  καί ή παρ' αυτών ώς άρθρον πίστεως
  υίοθετουμένη δικτατορικη καί βιαία
  έπιβολή επί τής άνοργανώτου έθνι¬
  κής πλειοψηφίας, είναι ή πραγματι-
  >κή αίτία καί των άνωμαλιών πού πά
  ρουσιάσθησα ' είς τό Βέλγιον μετά
  την γερμανικήν αποχώρησιν καί των
  ταραχών, πού έξακολουθοθν νά αί-
  ματοκυλίουν την Έλλάδα καί τής
  κρισίμου καταστάσεως, πού ύπάρχει
  πάντοτε είς την Πολωνίαν. Άλλ' είς
  την πραγματικήν αυτήν αιτίαν
  έρχεται νά προστεθή καί ή γερμανι¬
  κή προσπαθεία, γιά νά φουντώση ή
  φλόγα τοΰ κακοθ καί νά άποτελή
  πραγματικόν κίνδυνον διασπάσεως
  τής συμμαχικής άλληγεγγύης. Ότι ή
  γερμανική προπαγάνδα εύνοεΐ θετι-
  κώς καί ύποβοηθεΐ σοβαρώς την
  ΕΑΜικήν επίθεσιν εναντίον τής Έλ·
  ληνικής Πατρίδος καί τής Άγγλικής
  παρουσίας έν Ελλάδι ώς πλησιεστέ-
  ρας Συμμαχου, καΐ προτοθ νά ακου¬
  σθή ή προχθεσινή έπίσημος καταγ-
  γελία τής Μόσχας, ημείς έδώ δέν
  είχαμεν καμμίαν αμφιβολίαν. Τό φω-
  νάζουν τα πράγματα. Γερμανοί αίχ-
  μάλωτοι μάχονται μετά των Έλασι-
  τών, τμήματα όλόκληρα τοθ ΕΛΑΣ
  διοικοΰνται άπό Γερμανούς Άξιωμα-
  τικούς μέ γερμανικά κατά τό πλεί¬
  στον δπλα καί πυρομαχικά διεξάγον-
  ται αί μαχαι καί θρυλοθνται πολλά
  δχι άσύστατα περί γερμανικών δια-
  χύσεων καί συμπαθειών πρός τούς
  έαμίτας είς τα Χανιά.
  Άλλά έκτός των γεγονότων αυ¬
  τών καί ή λογική των πραγμάτων
  τό ΐδιο βροντοφωνεΐ: Δεδομένου δτι
  ή έλασική έπανάστασις καί ό έμφύ-
  λιος σπαραγμός στήν Έλλάδα, δχι
  μόνον έμποδίζει την αποστολήν έλ-
  ληνικών Μεραρχιών είς την "Ιταλίαν,
  άλλά καί άπαιτεΐ την μεταφοράν
  αγγλικών δυνάμεων είς την Έλλά¬
  δα, είς στιγμάς κρισίμων μαχών
  είς τό Δ Μέτωπον, δέν μκορεΐ πά
  ρά νά θεωρηθή ώς πραγματικός γερ-
  μανικός άντιπερισπασμός '.ιατά των
  Συμμάχων, ή έλληνική πρριπέτεια.
  *Ήταν καιρός πλέον νά ακουσθή
  καί ή φωνή τής Μόσχας γιά τό δρδ
  μα των Αθηνών καί τής λοιπής Έ-
  θνικώς άκρωτηριαζομένης Ελλάδος.
  "Αν ή φωνή αυτή είναι είλικρινής,
  δπως πιστεύομεν, δέν μπορεΐ παρά
  νά έχη άμεσον αντίκτυπον είς την
  εξέλιξιν τής έν Ελλάδι καταστάσε
  ως. Θά έπιταχύντι την κατάπαυσιν
  τοθ έμφυλίου σπαραγμοϋ. Όταν
  λείψη ή ήθική ένθάρρυνσις—έμμεσος
  ή άμεσος—πού άντλοΰν οί διεθνισταί
  τής Ελλάδος άπό την μεγάλην Κομ
  μουνιστικήν Πατρίδα, δπως όνομά-
  ζουν την Ρωσσίαν" δταν, έν πάση
  περιπτώσει, καταγγέλλονται είς την
  διεθνή συνείδησιν άπό την ιδία τή
  Σοβιετική Κυβέρνησι, ώς οΰσιαστι·
  κοί σύμμαχοι των Γεομανών* δταν
  πεισθοθν καί αύτοΐ, δπ δέν βλά-
  πτουν μόνον την Έλλάδα καί την
  Αγγλίαν μέ τόν έδώ πόλεμον πού
  διεξάγουν, άλλά καί τούς λοιπούς
  συμμάχους τής Ελλάδος καί τής
  Αγγλίας, ελπίζομεν 8τι θά κατα-
  παύσουν την δολοφονικήν έκστρα-
  τείαντων... προτοθ ν" άντιστραφοϋν
  οί δροι τοθ παιγνιδιοθ.
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  Ή Διάσκεψις είς την Έλλάδοτ α¬
  νεβλήθη, δέν διελύθη Μεγίστη πλει-.
  οψηφία εξεδηλώθη υπέρ τής Άντιβα-'
  σιλείας. Οί περισσότεροι των πολιτι¬
  κών συμπεριλαμβάνονται είς αυτήν
  την πλειοψηφίαν. Ή μάχη μας δέν
  είναι μέ τούς πραγματικούς όπα
  δούς τοϋ ΕΛΑΣ., τούς όποίους άλλο
  τε έβοηθήσαμεν, άλλά μέ την ύποτι-
  θεμένην Κεντρικήν Επιτροπήν των.
  Αύτοδιωρίσθησαν είς τάς αρχάς
  των έχθροπρσξιών καί καθοδηγοΰν·
  χαι άπό μίαν σπεϊραν κομμουνιστών
  ■αί όποΐοι φροντίζουν διά τούς ίδίους
  των σκοπούς καί δχι διά την άμυναν
  τής Ελλάδος.
  Πολλοί έκ των συλληφθέντων αίχ-
  μαλώτων δέν εγνώριζον δτι θά έκα-
  λοϋντο νά πσλεμήσοπν εναντίον των
  "Αγγλων. Καί τό άποτέλεσμα ήτο
  πολλοί ν'άρνηθοθν νά πολεμήσουν.
  Ή αύτοδιωρισθεΐσα αυτή Έπιτρο-
  πή λέγει δήθεν δτι έχει την προστα¬
  σίαν δλων των Έλλήνων, πρδγμα
  δπερ είναι άναιδέστατον ψεθδος.
  Κ. .Α. Ε1. Η ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΒΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΝ
  ΠΕΜΠΤΗ 4 Ίανουαρίου 1945
  ΙΕΡΟΠΜΡΙΑ ΣΪΝΕΧ1ΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας.
  Ύτιά τοθ κ.
  ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛ1ΝΟ
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ·
  Ό άσυρματιστής επί δέκα λεπτά!
  πολεμοΰσε άνάμεσα άπό τίς φλόγεςΐ
  καί τόν καπνό γιά νά φθάση"
  στήν ούρά, δπου κρέμασε μιά συρμά
  τινη κεραία γιά νά μεγαλώσρ την ά-
  κτΐνα τοϋ άσυρμάτου καί έ'τσι θά
  μποροΰσε ϊσως νά έπικοινωνήση μέ
  τή βάση.
  Ό πιλότος έμεινε στή θέση τού,
  χωρίς δμως νά μπορή νά έπικοινωνή
  μέ τό πλήρωμα: Τό έσωτερικό τηλέ
  φωνο εΐχε χαλάσει. Σάν άναμμένη
  λαμπάδα έξακολούθησε την πτήση
  τού τό βομβαρδιστικό. Τέλος ή φω¬
  τία τού σκάφους εσβυσε. οί έμπρη-
  στικές βόμβες δμως εκαιαν ά-
  κόμα. Σ' δλο αύτό τό διάστημα οί
  όβίδες έσκασαν όλόγυρα στό άερο-
  πλάνο καί ό πιλότος άποφάσισε νά
  κλείση τό άνοιγμα των βομβών γιά
  νά δείχνη δσο τό δυνατό λιγώτερο
  φώς στούς Γερμανούς πυροβολητάς.
  Μέ φωτία στήν κοιλιά τού τό Ούέλ-
  λιγκτον πετοθσε τώρα επάνω άπό
  τή θάλασσα, μακρυα άπό την έχθρι-
  κή άκτή. άλλά χαμηλά, μόλις 1000
  πόδιβτ. "Υστερα εΐκοσι πέντε λεπτά,
  χωρΐς βενζίνα, άναγκάστηκε νά κα-
  τεβή στή θάλασσα. Τό πλήρωμα μπή
  κε στή μικρή λέμβο τοθ άεροπλάνου
  καΐ μετά 57 ώρες έφθασε στό Βέντ
  νορ, τοϋ Άϊλ δβ Ούάϊτ.
  "Ολους αύτούς τούς μήνες καί στίς
  άρχές τοϋ 1942 ή Διοίκηση βομβαρδι-
  στικών πολλές φορές άντιμετώπισε
  έχθρό πού πάντα καιροφυλακτεΐ: την
  κακοκαιρία. Τό φθινόπωρο έκεΐνο καί
  τόν χειμώνα έκαμε τόν χειρότερο και
  ρό πού εΐδαν τα τελευταία δεκαπέν-
  τε χρονια. Όσοι δέν καταλαβαίνουν
  τή σημασία πού έχει ό καιρός νομί-
  ζουν πώς «κακοκαιρία» ύποκρύπτει
  άποτυχία ή άπραξία. Έκεϊνοι δμως
  πού σκέπτονται πιό ώριμα καΐ έχουν
  μερικές σχετικές γνώσεις5άντιλαμβά-
  νονται τί πρόσκομα μπορεΐ νάναι ό
  κακός καιρός σέ βαριά φορτωμένο
  βομβαρδιστικό πού πρασπαθεϊ μέσα
  στό σκοτάδι νά βρή τό στόχο τού
  καί νά ρίξη τίς βόμβες τού. Γι' αύ¬
  τούς περιττές είναι οί παρατηρήσεις
  οί σχετικές μέ την κακοκαιρΐα πού ά
  κθλουθσϋν.
  ΠΡΩΤΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΗΕΟΜ
  Ό Χαιρωνεύς Πλούταρχος άναφέρει
  εις τό έργον αύτοϋ τό έπιγραφόμενον
  «Περί εκλελοιπότων χρηστηρίων» ότι
  δ Πάν τέθνηκε, την ημέραν πού ό Χρι-
  στός απέθανεν απάνω στό Σταύρον,
  κΓ άκόμη ότι έ Αϊγύπτιος πλοίαρχος
  Θαμοΰν ήκουσεν όταν παρέπλεε τίς
  Έχινάδες νήσους την φράσιν «ό Πάν
  τέθνηκε». Πράγμα πολύ άμφισβητού-
  μενον, ό Πάν δέν απέθανεν, άλλά ζή
  μαζί μέ τούς σατύρους, την συνοδείαν
  τοΰ Βάκχου, τούς πιστούς σειληνούς.
  Έγώ άνεκάλυψα ή καλυτέρα εύρήκα
  έ'να βράδυ μέσα,,σ' έ'να Διονυσιακόν άν-
  τρον έ'να.....Σειληνόν, ίδιον κι° όλόφτυ-
  στον, όπως τούς έχει άποθανατίσει ή
  σμίλη των άρχαίων γλυπτών στά μάρμα-
  ρα των Μουσείων. ΤΗτο γιά την άκρί-
  βεια ό ϊδιος κι' όλόφτυστον μ' έ'να Σει¬
  ληνόν τοϋ κεντρικοϋ Μουσείον των "Α¬
  θηνών, πού τα νυσταγμένα μάτια άπό
  την άγρυπνίαν καί την κρασοκατάνυξιν
  δέν ημπορεί ν' ανοίξη, αίώνες τώρα
  κοιμάται πλάι άπ' έ'να άσκόν κρασιοΰ.
  Τό εΰρημα έγινε στήν ταβέρνα τοΰ
  κύρ—Βασίλη πού προσφέρει κρασί μ<ιϋ- ρο, σάν τό χρώμα των μαλλιών τής Σουλαμίτιδος, καί ρακί, άνόθευτον κρη τικόν, πού διατηρεΐ την σπιρτάδα τού, τχ> χνώτο τοΰ Διονύσου.
  Οί άνθρωποι των σοβαρών άπα
  σχολήσεων κα'ι των πεζών φροντίδων,
  τα βράδυα άποσύροντίχι τής κυκλοφο-
  ρίας, μένουν οί ολίγοι, οί μεμυημένοι,
  έκεϊνοι ακριβώς πού βρίσκουν κάθε
  γλυκάδα τής ζωής στό σπιρτάδΐκο
  ζουμί τοΰ Βάκχου καί τή ληθή των
  πόνων τής ημέρας, στό καταπραυντι-
  κόν αίμα τοΰ Διονύσου.
  Έκεΐ έρχεται κι* δ Σειληνός γιά νά
  πιχϊ μερικές καντήλες άπό κληματό-
  ζουμο. Έμφανίζεται, όπως ακριβώς;
  εμφανίζοντο οί άρχαΐοι θΐοί στούς
  άνθρώπους άναμεσα μέ ανθρωπίνην
  μορφήν νά μετάσχουν τοΰ γλεντιοΰ
  καί^ τής χαράς, έκτός σέ περιπτώσεις
  άνάγκης, πού παρουσιάζοντα μέ μορ¬
  φήν άλλην, κύκνου, ταύρου, ή ί·γί-
  νοντο χρυσή βροχή, ή οίλλες μορφές
  ελαμβΐίνον.
  "Ετσι λοιπύν έρχεται καί δ Σειληνός
  μεταμορφωμένος στό ταβερνάκι τού.
  Ή μεταμόρφωσις τού είναι τό πλάγιο
  βλέμμα, ο μικρός ΰβος, ή καμαρωτή
  προεξοχή τής πλάτης, ή πλατειά μύτη
  τού, γνησία Σεΐληνοΰ, τα μαΰρα γέ
  νεια τού, καί τα πρός τα κάτω νεύον
  τη μουστάκια τού, τα πλαδερά πόδια
  αύτά πού ποτέ τους δέν έγνώρισαι
  σανδάλια, τ' αύτιά τού, τα μάτια —
  μέ τό λοξό βλέμμα τους—μάτια γεμά
  τα μεθύσι διονυσιακοΰ σπινθηροβό-
  λου^ πνεύματος, όπως τό άνέλυσεν ι
  περίφημος Φρειδερΐκος Νίτσε, δλα αν
  τα προδίδουν την θείαν πράγιΑχτι κα
  ταγωγήν τού. Άκόμη κάτι προδιδει την
  θεόττΐΓά τού, τό γέλοιο, δ γέλωτάς τοι
  ρύς,^ ίλαρός, τραγικός συμπαθητι
  κός, τό ίδιον αύτύ γέλοιο έγέμιζι, ά'λ
  λοτε τα παρθένα δάση τής Πελοπον-
  νήσου, ή χαρά άντήχει παντοΰ, έσκορ
  πίζοντο τα ρίγη τής ήδονής στίς νύμ
  φες καί στίς Άμαδρυάδες των δασών,
  παντοΰ ήτο σπόρος δημιουργίας καί
  εύτυχίας. ^ Όταν ακούεται ή φωνή
  τού, ή τό γέλοιο τού νομίζει κα
  νείς πώς γίνεται έκρηξις βαρελ-
  λιοΰ γεμάτο άπό κρασί. Μά γιατί γε-
  λα συνεχώς. Γελά γιά την άστατο μα-
  ταιότητα τοΰ κόσμου, γιά τόν ύπέρμε-
  τρον πλουτισμόν των ταπεινών άν-
  θοώπων, σάν νά λέγη: Νέοι καί γέρ ,ν-
  τες, άσύνετοι καί σοφοί, περιπλανώ-
  μενοι άπό χώρας σέ χώρα, σάν τα
  ΤΟ ΤΕΑΕΥΤΑ10Η ΓΠΟΗΗΗΜΑ ΤΟΥ ΕΑΑΣ-
  Ι/αθά πληροφορούμεθα το πλήρες
  Ι» κείμενον τού δπυμνήματος τοΰ Συν-
  τρόοΌυ11αρτσαλίδΐ|προς τόν στρατηγόν
  Σκομπιο έχει ώς εξής:
  Έξοχώτατε συναγοονιστη.
  Σάς παρακαλώ να μάς επιτρέψετε
  νά έχφάσωμε την άπειρη Ρφχαριστίαμας
  στΐ)ν αύτυΰ έξοχότητα τυν κυρίον Τσώρ¬
  τσιλ προθυπουργο τής Αγγλίας διά
  την έπίοκεψίτου στήν Άθήνα. Γνω-
  ριζομε Κΐώς σκοπός τοΰ ταξειδίου τού
  ήτο νά μάς συγχαρή καί άπο κον-
  τά και νάμάς εύχη#ή ευτυχισμένο τό
  καινούργιο χρόνο, γιά νά μπορέσωμε
  νά σώσωμε τις έλευθερίες τοΰ λαοΰ.
  Λυπούμεθα μονο πού ή περίστασι δέν
  μάς επέτρεψε νά τόν περιποιηθοΰμΐ ό¬
  πως ξέρουμε, άλλά ελπίζουμε σέ καλλί-
  τερες μέρες πού νά διαθεσουμε καί πε-
  ρισσότερα πυρομαχικά. Γιά τώρα έκά-
  μαμε ότι μπορέσαμε, λίγο πράμα καί πο¬
  λύ άγάπη.
  Ξέρεις έξ ά'λλου καί όλη ή Μεγάλη
  μας Σύμμαχος καί συναγωνίστρια Αγ¬
  γλία πόση π,ατροπαραδοτη φιλία μας
  συνδέει καί πόσο ό αγώνας μας μ,νιάζει
  με τόν έδικό της, καί είμεθα βεβαιοί
  πώς θά υποστηρίξη τα δίκαια μ«ς. "Αν
  τα πράγματα βρίσκονται σέ άοιέξοδι»
  σαυτό φταίουν οί δεξι^ί πούχειριστήκα-
  νε άδε£ια τα -τράματη. Λυπούμεθα γιά
  τό δνομα τους «δεξιοί» γιαυτό καί θά
  τούς κάνουμε χειρότερους άπό άριστε-
  ρούς.
  Τό ΕΛΑΣ, ώς γνωρίζετε συκοφαν
  τεΐται ότι κάνει πόλεμ ι: "Οχι κύριοι κά-
  νει έκλογές μέ δημοκρατικά συστήματα
  ελευθέρα καί τίμια, τα δποϊα πολλυί
  Λροσκολημένοι στίς άρχαΐες μέθοδες
  δέν άντιλαμβάνονται: Στό τέλος τής
  έκλογής Στρατηγέ μου θ·ά μάθετε καί
  σεΐς καί όλος δ κόσμος την μέθοδό μας
  καί τή δύναμη ιών άντιπάλων μας.
  Τα έκλογικα μας τμήματα κατά. συ¬
  νοικίας έχετε άναλάβει σεΐς νά τα έκ-
  καθαρίσετε. Καί μέ, ύπερηιράνια παρα¬
  κολουθούμεν τα άποτελέσματα. Σάς
  ερωτώμεν: Εΐμε&α ή δχι κυρίαρχος στά
  καταμετρηθέντα τμήματα; Εύρήκατε
  νά παρουσιάζουν πουθενά ζωήν οί άντί-
  παλοί μας; ^Παρετηρήσατε π. χ, είς
  χ ό τμήμα Φιξ πόσον είλικρινά ψηφίζο-
  μεν: Λόγφ τοΰ άναλλογικοΰ συστή(Μχ-
  τος άπό μερικές έκατοντάδες ά·ντι·πά'
  λων λάχιστοι γλύτωσαν: Τούς άλλους
  τούς έσταυρώσαμεν όλους. Όταν σέ
  μερικές μέρρς τελε-κόσετε την διαλογήν
  (αί στά λοιπά τμήματα τότε θ« ίδητε
  καί μόνοι σας ότι σαυτή την έκλογή 8-
  λους μας τούς άντιπάλους τούς εθάψε-
  μεν.
  Εύαρεστηθήτε νά δεχθής Κ.Ι.Φ.
  νέφη τοΰ ούρανοΰ, ταξιδιώται «γόμε-
  νοι άπό τοΰ ένστίκτου τής ήδονής ή
  άπο τής άνάγκης τοΰ πλουτισμόν κα-
  λούμενοι μακράν άπό την πατρικήν
  γήν, δ τάφος είναι τής επιγείου, όλων
  μας επιδημίας τό τέρμα. "Ανθςκοποι
  πού άσχολεΐσ·θ·ε μέ τα άραβικά ψηφία,
  οί αϊώνιοι μεταξίταστέοι είς τα μαθη-
  ματικά, μή σάς σκοτίζει τό οικονομι¬
  κόν πρόβλημα, ευκολώτερον λύεται
  σάν άρκεΐσθε στά ολίγα, στήν απλήν
  πράξιν μέ ολίγα ψηφία στήν πρόσ-θε-
  σιν Σέ μερικάς δραχμές άρκεΐται ό φί-
  λος Σειληνός — δ "Αγγελος — δέν τύν
  ενδιαφέρει δ πλοΰτος, ί'τσι έγείρει τό
  ποτηράκι τού μέ τόν βακχικόν χυμόν
  μ' έ'να γλυκό χαμόγελο στωϊκοΰ φιλο-
  σόφου, ρουφά ήδονικά το χρωματισμέ-
  νο νεράκι τοΰ Διονύσοι*. "Αλλοι ά'ν-
  θρωποι βγάζουν έκατομμύρια, κερδί-
  ζουν χιλιάδες καί τα ρίπτουν ολα αύτά
  στό φοΰντο, στό ρεΰμα τής ματαιότη-
  τος των άνθρωπίνων, σάν νά θελουν
  νά κερδίσο·υν τόν κόσμον και νά ζή-
  σουν χρόνια. Αύτός άρκεϊται στά ολίγα,
  ΐτόν έπ,ιούσιον, στόν θειϊκόν χυμόν
  ;οΰ Διονύσυυ,
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ

  τερα
  ατά·
  •άττΌ
  Λ ίΡΟς
  |,*ομα
  'αδη
  Μέ
  τό
  ι συν
  μονή
  ίος.
  Σ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Λρχ. 10
  3ΝΓ Χ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 Ίανόϋάρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Επί τώ Νέω ετει ό Στρατιωτικάς
  Διοικητής Ηρακλείου κ. Νάθενας ε¬
  ξέδωκε την κάτωθι διαταγήν πρός
  τάς ένόπλους Δυνάμεις τοΰ Ν. "Η¬
  ρακλείου:
  Σέ Σ β ς άγαπητοΐ μου Άντάρται
  ή σκέψις έπέταξεσύθόρμητα νά άφΐε·
  ρώσω τίς πρώτες μου καΐ καλύτερες
  εύχές διά τό Νέον "Ετος πού άρχίζει.
  Σέ Σάς Σταυραετούς των βουνο-
  κορφών τής άγσπημένης μας Νήσου,
  δέν είναι άρκετές οί λίγ«-.ς γραμμέΓ
  πού σάς στέλλω. ΝαΙ δέν είναι αρκε¬
  ταί. Διότι Σεϊ ςπρώτοι εϊπατε δχι
  δταν ό βάρβαρος κατακτητής ηθέλη¬
  σε μέ σατανικά καί άπάνθρωπα μέ-
  σα νά λυγΐση την ψυχήν μας καί με-
  ταβάλατε κάθε σπηλιά σέ ιερόν άν-
  τρον Έθνικής άντιστάσεως καί έκά-
  ματε τόν Λαόν νά σάς ακολουθήση.
  Διότι σεΐς μέ την θρολικήν άνδρεί-
  αν σας άπελευθερώσατε σχεδόν ο¬
  λόκληρον την Νήσον μας.
  Τέλος, διότι σεΐς μετά την απελευ¬
  θέρωσιν, άφίνοντες κατά μέρος τάς
  ατομικάς φιλοδοξίας, έχαρΐσατε είς
  και
  τόν Λαόν την απόλυτον τάξιν
  ησυχίαν.
  Πλήρη θαυμασμοϋ, άγάπης καί
  στοργής τα βλέμματα των συμπα¬
  τριώτην σας είναι έστραμμένα πρός
  σάς. Άπό σάς περιμένουν νά άνοί-
  ξετε τόν δρόμον τής Ελευθερίας, ά¬
  γάπης καί όμονοίας καί άπό σάς πε-
  ριμένει τό μεγαλείον ή Πατρίς έναν
  τι τής οποίας τα πάντα παραμερί-
  ζονται.
  Έξσκολουθήσατε τό έργον τό όποΐ
  όν έχετε άναλάβει μέ τόν ίδιον ζή¬
  λον καί μέ τάς Ιδίας γραμμάς ποΰ
  έχαράξατε κατά τάς συμφωνίας σας
  καί άς εύχηθώμεν δπως ό καινούρ-
  γιος χρόνος φέρει την ολοκληρωτι¬
  κήν απελευθέρωσιν τής Νήσου μας,
  την ευτυχίαν καί την γαλήνην τοϋ
  ΛαβΟ μας καί νά εΰδοκίση. νά ϊδω
  μέν την πολυβασανισμένην Έ λ λ ά-
  δσ μας ενδοξη, εύτυχισμένη καί
  μεγάλη.
  Περαίνων ευχομαι άτομικώς είς
  υμάς καί τάς οικογενείας υμών "Ετη
  Πολλά καί Ευτυχή".
  ΕΥΧΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Κρήτης
  απηύθυνε τάς κατωτέρω ευχάς επί
  τφ νέω ετει πρός τάς Στρατιωτικάς
  Διοικήσεις, Ρεθύμνης,1 Ηρακλείου,
  Λασηθίου καί Άρχηγεϊον Χωροψυλα
  κης Ρεθύμνης.
  Επί τώ Νέω ετει 1945 ή Στρατιω¬
  τική Διοίκησις Κρήτης εθχεται είς
  τοΰς Άξιωματικούς καί όπλίτας των
  υφ' υμάς τμημάτων καί είς τούς Άρ
  χηγούς των Άνταρτικών όμάδων
  καί όπλίτας των μετά των οίκογενει-
  ών των πάσαν ευτυχίαν.
  Τό άνατέλλον νέον έτος νά είναι
  μεστόν αγαθών καί ώφελημάτων
  διά την φιλτάτην Πατρίδα μας, διά
  την ομόνοιαν καί αγάπην δλωντών
  τέκνων της.
  ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΙΑ ΜΑΣ
  Διά προχείρου έράνου πού διενήρ¬
  γησαν μεταξΰ των προχθές οί πρό-
  σκοποι Αρχανών συνέλεξαν τα κά¬
  τωθι εΐδη, τα όποΐα καί παρέδω¬
  καν άμέσως είς τα Παιδικά Συσσί-
  τια τής κωμοπόλεως των:
  90 όκ. λάδι, 5 όκ. δσπρια καί 1740
  δραχμάς.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έλλ. Ύπηρεσία Συμμαχικής
  Βοηθείας ανακοινοί δτι οί Πρόεδροι
  Κοινοτήτων όφείλουν νά διανέμουν
  τα τρόφιμα είς τα μέλη τής Κοινό¬
  τητος χωρίς νά λαμβάνουν καμμίαν
  αμοιβήν είτε είς χρήμα είτε είς εί-
  δος. Άναγνωρίζεται είς αΰτούς φύ·
  ρα επί μέν των αλεύρων 5 ο)ο επί
  δέ της ζακχάρεως 2 1)2 ο)ο.'Ως πρός
  τα εξοδα τής έδώ μεταφοράς των,
  δταν άπέρχωνται εντέυθεν θά έπι-
  βαίνουν των αύτοκινήτων πού θά
  μεταφέρη τα τρόφιμα. Σχετικώς πρός
  τα εξοδα τής έδώ άφίξεώς των κα
  θώς καί διά τα τοιαϋτα τής παραμο-
  νής των ένταϋθα μιάς ή' δύο ημερών,
  ταυτα θά βαρύνουν τό Ταμείον τής
  Κοινότητος, καί έν άδυναμία τοΟ
  ΤαμεΙου τής Κοινότητος, τούς εύπο-
  ρωτέρους των κατοίκων ταύτης. 'Ε-
  πίσης είς περίπτωσιν πού κοινότητες
  είσέπραξαν πέραν τοΟ δεκαδράχμου
  άπό τούς κατοίκους λόγω άγνοίας ή
  παρεξηγήσεως όφείλουν νά έπιστρέ-
  ψουν τό υπόλοιπον ληφθέν ποσόν
  είς τούς κατοίκους.
  Έν Ηρακλείω τή 31—12—44
  (Έκ τοϋ Γραφείου τής Έλλ. Υπη¬
  ρεσίας Συμμαχικής Βοηθείας),
  ΠΡΩΐΝΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί Γερμανοί ύποχωρούν πρός τό κέντρον
  τής Βουδαπεστης.-Έπιθέσεις είς Σάαρ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καλοΰνται δλοι οί φοιτηταΐ νά πε
  ράσουν άπό τα γραφεϊα τού Φ Σ.Η
  νά τ/αραλάβουν τα σπίρτα τους. Τα
  γραφεΐα είναι άνοικτά κάθε μερά
  11—12 1)2. Ή διανομή θά τελειώση
  Οστερα άπό μΐα έβδομάδα.
  Ηράκλειον 4—1—45
  Τό Δ. Σ. τοΟ Φ.Σ. Η.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδοποιοΟνται άπαντες οί κάτοικοι
  τών 'Επαρχιών Πυργιωτίσσης Και
  νουρίου καί Μονοφατσίου δτι έπειδή
  τό προσεχές Σάββατον 6ην τρέχον
  τος θά συμπέση ή έορτή τού Άγια
  σμθθ, ή εμποροπανήγυρις (παζάρι
  θά γίντ] άντί τοϋ Σαββάτου ώς μέχρι
  σήμερον την προσέχη Παρασκευήν
  5ην τρέχοντος.
  Μοίρες τή 1—1—1945
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Μοιρών
  ΛΕΩΛ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
  ΕΛΗΙΟΛΚΔΟΜ ΡΗΦΦΙΠΕ
  Πρός ευκολίαν τών καταναλωτών
  ήΈταιρεία ΤΑΛΩΣ θά διαθέτη άπό
  σήμερον έλαιόλαδον ραφφινέ έκτός
  τού Εργοστασίου της καί είς τό έ¬
  ναντι τοΟ φούρνου Καστρινάκη Κατά·
  στημα Καναβάκι (Καμαράκι) είς τάς
  κάτωθι τιμάς:
  Εργοστάσιον τιμή δραχμαί 80
  κατ' οκάν ή έπ' άνταλλαγή 10 οκά¬
  δων κοινοΰ πρός 7 οκάδας ραφφινέ.
  Πρατήριον τιμή δραχμαί 90 κατ'
  οκάν ή έπ' άνταλλαγή 3 οκάδων κοι
  νοΟ πρός 2 οκάδας ραφφινέ.
  Είς τό Εργοστάσιον δέν θά δια-
  τίθεται έλαιον είς ποσότηια μικροτέ-
  ραν ενός δοχείου. Αντιθέτως άπό τό
  Πρατήριον δέν θά διατίθεται ποσότης
  μεγαλυτέρα τοΟ ενός δοχείου (13 ο¬
  κάδων)
  Είς περίπτωσιν μεταβολής τής τι-
  μής θά γΐνεται γνωστοποίησις διά
  τής «Νίκης».
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ δελτίον τροφίμων
  •τοΟ Δ. Ε. Σ. άνήκον είς τόν Δημήτρι
  όν Άλεξανδράκην.
  Ό ευρών παρακαλεΐται δπως τό
  προσκομΐση είς τα γροφεία μας.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.— Ευχαριστούμεν θερ
  μότατα πάντας τούς όπωσδήποτε συμμε-
  ρισθέντας τόν βαθύν τιόνον καί τό βαρύ
  ττένθος μας έτιϊ τω θανάτω τοΰ αειμνή¬
  στου συζύγου κα'ι πατρός ημών Έμμ
  Χουρδάκη. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν,
  συγκεκινημένοι εϋγνωμόνως τόν κυβερ¬
  νητικόν αντιπρόσωπον αξιότιμον κ. Έμμ.
  Παπαδογιάννην καί τόν Νομάρχην Ηρα¬
  κλείου κ. Γεώργ. Γερωνυμάκην, παρακο¬
  λουθήσαντας την κηδείαν τού καταθέ¬
  σαντας στέφανον καί σχόντας την έ"μπνευ
  σιν τής δημοσία δαπάνη ταψής αυτού, είς
  ένδειξιν άναγνωρίσεως τών πρός την πα-
  τρίδα ύ-ηρεσιών τού, διά τάς άποδοθεί-
  σας ταύτας τιμάς. "Ομοίως τόν κ. Δήμαρ¬
  χον Ηρακλείου καί τα μέλη τού Δημοτι-
  κού Συμβουλίου, τόν Δικηγορικόν Σύλλο
  γον Ηρακλείου καΐ ιδιαιτέρως τόν κ. Πρό
  βδρον αυτού, διά τούς κατατεθέντας στε
  φάνους, τα έπιδοθέντα ψηφίσματα και
  τούς θερμούς λόγους ρέ τούς όποίους ά-
  πεχαιρέτησαν την σβρόν τοΰ μεταστάν-
  τος καί παρηκολούθησαν την κηδείαν
  τού
  Άναλόγους ευχαριστίας άπευθύνομεν
  πρός τούς κ. κ. Στρατιωτικόν Διοικητήν
  Ηρακλείου, Φρούραρχον Ηρακλείου καί
  Υπαίθρου, τό Δικαστικόν καί Δικηγορι¬
  κόν Σώμα, παρακολουθήσαντας έν σώμα
  τι την έκφοράν τού αειμνήστου νεκροΰ
  μας καί συναδέλφων αυτών καί πρός πάν
  τας τούς λθιπούς άκολουθήσαντας την
  κηδείαν τού.
  Έν Ηρακλείω τή 18 Δεκεμβριού 1944
  ΑΊ βαρυπενθοΰσαι οικογένειαι
  ΕΜΜ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  ΜΙΧ. ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ
  ΓαΜΟΙ.— Ό -κ. Γεώργιος Σταράκης
  καί ή δνίς Μαρία Ι. Καραπιδάκη ετέλε¬
  σαν τούς γάμους των έν τώ ,χωρίω Χου-
  μέρι.
  Παράνυμφος παρέστη ό κ. Μίμης Ν. Μη
  λιαράκής,
  Ευχόμεθα κάθε ΐύτυχίαν.
  ΛΥΚΕΙΟΝθ'κθΡΑΗΣ,
  Φέρεται είς γνώσιν τών μαθητών
  τοΰ Λυκείου «6 Κοραής» δτι αί έργα
  σίαι τοΟ Σχολείου έπαναλαμβάνον
  ται κανονικώς την 8ην Ίανουαρίου
  ημέραν Δευτέραν.
  ΕΛΛΑΣ: Ό Μακαριώτατος Άρχι
  επίσκοπος Αθηνών υπό την (διοτητά
  τού, ώς άντιβασιλεύς, ανέθεσεν είς
  τόν Στρατηγόν Πλαστήρα τόν σχημα
  τισμόν τής νέας Ελληνικάς Κυβερνή¬
  σεως.
  Ό Στρατηγός απεδέχθη την εντο¬
  λήν τοϋ άντιβασιλέως καί εδήλωσεν
  δτι θά σχηματίση συντόμως την νέ¬
  αν Κυβέρνησιν. Ό Στρατηγός Πλα¬
  στήρας έπαιξε σπουδαίον ρόλον είς
  την πολιτικήν ζωήν τής Ελλάδος κα¬
  τά την τελευταίαν τριακονταετίαν.
  Κατά τό 1924 ήτο σχεδόν έξ ολοκλή¬
  ρου ύπεύθυνος διά την εγκαθίδρυσιν
  τής Δημοματίας. Σκοπόν εχει την ά-
  νασυγκρότησιν τών Έλληνικών στρα
  τιωτικών δυνάμεων ώστε αδται νά
  δυνηθούν συντόμως νάλάβουν μέρος
  είς την κοινήν προσπάθειαν τών Συμ
  μάχων.
  Είς τό κεντρικόν τμήμα τής πόλεως
  τών Αθηνών, τό οποίον ευρίσκεται
  υπό Βρεττανικόν έλεγχον, ήνοιξαν
  χθές μερικά καταστήματα. Ό πληθυ
  σμός ηυξήθη κατά χιλιάδας, λόγω
  τής συρροής προσφύγων έκ τών Έ-
  λασοκρατουμένων περιοχών.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Κατά την
  χθεσινήν ημέραν οί σύμμαχοι ένήρ-
  γησαν πολλάς έπιθέσεις είς την πε¬
  ριοχήν Σάαρ—Παλατινάτου έν δψει
  σφοδράς Γερμανικής άντιστάσεως.
  Ισχυραί δυνάμεις ευρίσκονται έν
  δράσεικαί σκληραί μαχαι συνεχίζον-
  ται είς ολόκληρον την περιοχήν.
  Οί Γερμανοί έκμεταλλευόμενοι την
  όμίχλην ένήργησαν άντεπιθέσεις καί
  κατώρθωσαν νά επιτύχουν μικρά έ-
  δαφικά κέρδη είς την περιοχήν τοϋ
  Μπίτσε.Ή 3η άμερικ.Στρατιά εσυνέ¬
  χισε τάς έπιθέσεις της είς τό βόρει¬
  ον τμη"μα τής Γερμανικής προεξε-
  χούσης. "Εσημείωσε καί νέα κέρδη
  είς τόν τομέα Σάϊν Ίμπέρ—Μπαστόν
  Παρά την Μπαστόν οί Γερμανοί προ-
  σεπάθησαν νά έπιτεθοΰν χωρίς δμως
  νά κατωρθώσουν τίποτε.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Ό Έρυθρός Στρα-
  τός προελαύνων συνεχώς έξαναγκά-
  ζει τούς Γερμανοΰς νά ύποχωροθν
  είς τό κέντρον τής Βουδαπέστης.
  Όλόκληρος ή πόλις τής Βοΰδά εύρί
  σκεται είς χείρας τών Ρώσων. Οί
  Γερμανοί ύπ^χωροΰντες πρός την
  Πέστην άνατινάσσουν τάο οίκοδομάς
  καί τά' έργοστάσια. Δυτικώς τής
  Βουδαπέστης αί ΡωσικαΙ δυνάμεις
  αί κατευθυνόμεναι πρός την Αύστρί-
  αν, πλησιάζουν τόν σιδηροδρομικόν
  κόμβον τοΟ Κορμάνο 80 περίπου χι
  λιόμετρα άπό τα αύστριακά σύνορα.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Είς ολόκληρον τό μέτω¬
  πον παρετηρήθη σχετική ήρεμία έκτός
  τής δράσεώς περιπόλων καί πυρο-
  βολικοΰ εκατέρωθεν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣΠΟΛΕΜΟΣ: 1000
  καί πλέον Βρεττανικά βομβαρδιστι-
  κά έσυνέχισαν χθές τάς έπιθέσεις
  των κατά τής Γερμανίας. Κύριοι
  στόχοι υπήρξαν, τό Βερολίνον, τα
  έργοστάσια Ι. Ο. Ρ&γΟθπ είς Λούτ-
  βικσχάφεν καί ή Νυρεμβέργη. Άνω
  τών χιλίων άμερικανικών βομβαρδι-
  κών συνοδευομένων υπό 700 καταδι·
  ωκτικών επετεθησαν εναντίον σιδη-
  ροδρομικών έγκαταστάσεων, σιδηρο-
  δρομικών κέντρων καί γεφυρών, ό-
  δικών κόμβων καί συγκεντρώσεων
  στρατευμάτων είς την Δυτικήν Γερ¬
  μανίαν. Όλίγα Γερμανικά καταδι-
  ωκτικά ενεφανίσθησαν. Κατά τάς τε¬
  λευταίας ημέρας ή συμμαχική άερο·
  πορία έρριψε άνω τών 50 χιλιάδων
  τόννους βομβών επί τής ΓερμανΙας
  καΐ κατέστρεψε ή ήχρήστευσε χίλια
  περίπου Γερμανικά άεροπλάνα.
  Αί συμμαχικαί δυνάμεις
  έφθασαν χ8ές είς Ούφαλίζ.
  3δερματολόγος ίατρός Ν. Ματζαπε-
  τάκης έπαναλαμβάνει τάς εργασίας
  τού παραπλεύρως χτρατιωτικής Λέσχης
  τρείς Καμάρες (ϊντός τού άδιεξόδου).
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.— Κα¬
  τά πληροφορίας τών άνταποκριτών
  οί Γερμανοί ύποχωροθν πρός τάς
  Αρδενας. ΣυμμαχικαΙ περΐπολοι εί-
  σέδυσαν έντός τών Γερμανικών
  γραμμών χωρίς νά έλθουν είς έπα
  φήν μέ τόν εχθρόν. Πιστεύεται δτι
  οί Γερμανοί ύποχωροϋντες άνασυν-
  τάσονται.
  ΟΙ Σύμμαχοι έφθασαν τόν σπουδαΐ
  όν σιδηροδρομικόν κόμβον τοΰ Ούφα-
  λίζ είς τόν τομέα Μπαστόν.
  "Αλλαι δυνάμεις τής 3ης άμερικ
  στρατιάς Λιέγης άπέχουν 3 χιλ. άπό
  τό Σαίντ Ίμπέρ. Οί Γερμανοί άνθΐ-
  Ιστανται τώρα είς την δυτικήν δχθην
  τού Δουνάβεως. Οί έντός τής Ούγ
  γρικής πρωτευούσης Γερμανοοΰγγροι
  άνέρχονται είς 80 χιλιάδες όνδρες
  Προμήθειαι ριφθεΐσαι έξ αέρος επε
  σαν είς χείρας τών Ρώσσων. Τό
  επίσημον Ρωσσικόν ανακοινωθέν ά
  ναφέρει την κατάληψιν 230 τετρα
  γώνων είς τό άνατολικόν τμήμα
  καί 63 είς τό δυτικόν.
  Ρωσικαί δυνάμεις είσέδυσαν είς
  τό Λούτσενεκ. Ή πτώσις τοΰ σπου
  δαίου αύτοΰ κόμβου άναμένεται ά
  πό ώρας είς ώραν.
  Η κατάοταοις είς Αθήνας
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου.
  Μετά την 3ωρον σύσκεψιν τοΰ
  Στρατηγοΰ Πλαστήρα μετά τοΟ Άν¬
  τιβασιλέως, ό Στρατηγός συνδιεσκέ-
  φθη σήμερον μετά τών άρχηγων τών
  Έλληνικών πολιτικών Κομμάτων καΐ
  άλλων έξεχουσών προσωπικοτήτων.
  Ανεκοινώθη χθές την νύκτα δτι ή
  Σοβιετική Κυβέρνησις διώρισε τόν κ.
  Μιχαήλ Σέργκιεφ πρεσβευτήν έν Ελ¬
  λάδι. Ό κ. Σέ(3γκιεφ ύπηρέτει είς
  την έν Αθήναις Ρωσικήν πρεσβείαν
  πρό τοΟ πολέμου.
  Ή κυριώτερα δράσις κατά τάς
  χθεσινάς έπιχειρήσεις Ιλαβε χώραν
  είς την περιοχήν Νεαπόλεως Β.Α.
  τής πλατείας Κάνιγγος καί Δ. τού
  Λυκαβητοΰ.
  Βρεττανικά Στρατεύματα έπεξέ-
  τειναν την κατεχωμένην ϋπ' αυτών
  περιοχήν είς τάς ώς άνω συνοικίας
  βαίνοντες πρός βορράν είς βάθος
  400 μέτρων άφοΰ κατέβαλον την πεί-
  σμονα αντίστασιν τών στασιαστών.
  Ή μάχη είς την περιοχήν αυτήν
  παρουσίασε μεγαλυτέραν άγριότητα
  άπό τάς μάχας τών άλλων ημερών.
  Ένα οίκημα κατεχόμενον άπό στα-
  σιαστάς άνθίστατο καθ" δλην την
  διάρκειαν τής ημέρας άκόμα καΐ
  άφοΰ εΐχε περικυκλωθεΐ καί τό εί¬
  χον προσπεράσει αί Βρεττάνικαί
  Δυνάμεις.
  "Αλλο περιστατικό τό οποίον χά-
  ρακτηρίζει τάς χθεσινάς μάχας έ¬
  λαβε χώραν είς την περιοχήν ίδιω-
  τικής Κλινικής είς την συνοικίαν Νε¬
  απόλεως. Βρεττανικά στρατεύματα
  ύπέστησαν επίθεσιν άπό την Κλινι¬
  κήν αυτήν άλλά κατ' αρχάς δέν α¬
  πήντησαν είς τα πυρά των στασια-
  στών διότι έφοβοΰντο μήπως προ-
  ξενήσουν θΰματα μεταξύ τών νοση-
  λευομένων πολιτών. Απεφάσισαν
  νά καλέσουν 2 τάνκς μέ την έλπίδα
  δτι ή έπίδειξις δυνάμεως καΐ μόνη
  θά επέφερε παράδοσιν τών στασι¬
  αστών χωρίς άγώνα. Όταν δμως
  ενεφανίσθησαν τα τάνκς, άρκετοί
  στασιασταί άπό τούς εξώστας τής
  Κλινικής ήρχισαν νά ρίπτουν έναν
  τίον των νάρκας. Τα βρεττανικά
  στρατεύματα εισήλθον τότε είς την
  Κλινικήν καί κατέβαλον την αντί¬
  στασιν τών στασιαστών.
  Συνέλαβον 15 ένόπλους καί μίαν
  νοσοκόμον ένοπλον.
  Οί στασιασταί κατευθυνονται πρός
  τα βόρεια προάστεια τής πόλίως.
  Τό Βρεττανικόν πυροβολικόν έρριψε
  2160 βολάς είς την περιοχήν αυτήν
  καί είς τα σημεία δπου δέν ΰπάρ-
  χούν οικίαι.
  Συνεχίζεται ή έκφόρτωσις «ίς τόν
  Πειραια. Δύο χιλ. τόννοι έκφορτώ-
  νονται ημερησίως.
  Ό χάρτης 'ΑτλαντικοΟ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 ΊανουαρΙου.—Ό
  έν Ουασιγκτώνιπρέσβυς τής Γαλλίας
  κ. Άνρύ Μπονέ υπέγραψε τόν χάρ¬
  την τοΰ Άτλαντικοΰ έξ όνόματος
  τής χώρας τού. Ή Γαλλία ευρίσκε¬
  ται άπό σήμερον μεταξύ τών Ήνω-
  μένων Εθνών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.—Ά-
  μερικανικά άεροπλάνα έκ βάσεων
  τής Σαίπάν έβομβάρδιβαν τό Χάν-
  κοου καί έβύθισαν 5 πλοΐα έξωθι
  τής Φορμόζα.
  "Αλλα άεροπλάνα έπληξαν απο¬
  θήκας, λιμενικάς έγκαταστάσεις καί
  έργοστάσια είς την νήσον Λουζόν.
  Είς την νήσον Λέϋτε συνεχΐζονται
  οί έπιχειρήσεις εκκαθαρίσεως.
  Νέα Γερμαν. επίθεσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.-Αγ¬
  γέλλεται έκ τοΰ ΔυτικοΟ μετώπου
  δτι εξεδηλώθη νέα Γερμανική επίθε¬
  σις είς την περιοχήν τοΰ Σάαρ.
  Συναψις άνακωχής
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.—Ή
  Ούγγρική αποστόλη, διά την σύναψιν
  άνακωχής μετά τής Σοβιετικής Ενώ¬
  σεως, ευρίσκεται άπό χθές είς Μό-
  σχαν. Πιστεύεται δτι σήμερον θά άρ-
  χίσουν αί συνομιλΐαι.
  Διά τετάρτην φοράν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 ΊανουαρΙου.— Κα¬
  τά τάς άεροπορικάς έπιχειρήσεις
  τής παρελθούσης εβδομάδος έπλή·
  γη διά τετάρτην φοράν ή διώρυξ
  Ντόρτμουντ—Έμς.
  Εφονεύθη ό Ράμσεϋ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.-Ό
  Ναύαρχος Ράμσεϋ, διοικητής τοΟ
  Βρεττανικοΰ στόλου Δυτικής Εύρώ-
  πης, εφονεύθη συνεπεία άεροπορι-
  κοΰ δυστυχήματος ένΓαλλία. Οδτος
  μετέβαινεν είς Βέλγιον διά νά λάβη
  μέρος είς μίαν σύσκεψιν. Ό Ναύαρ¬
  χος Ράμσεϋ ήτο ό διοργανωτής τών
  άποβάσεων, τής Βορείου Άφρικής,
  τής Δουγκέρκης τής Νορμανδίας καί
  τελευταίως τών άποβάσεων τών νή-
  σων Βάλχερεν. ΤΗτοδέ ήλικίας 60
  έτών.
  ΥΣπ,ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ό πόλεμος είς Ιταλίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου.—Είς
  την Ιταλίαν ή 5η Άμερικανική Στρα
  τιά άνεκατέλαβε ολόκληρον τό άπω-
  λεσθέν έδαφος κατά την άντεπίθεσιν
  τών Γερμανών. Άεροπλάνα παρά
  τάς δυσμενεΐς καιρικάς συνθήκας υ¬
  πεστήριξαν τάς έπιχειρήσεις καί έ-
  βομβάρδισαν στόχους είς την Βόρει¬
  ον Ιταλίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΊανουαρΙου.—Κατά
  την χθεσινήν ημέραν έσυνεχίσθησαν
  αί έπιχειρήσεις εκκαθαρίσεως είς
  την περιοχήν τών Αθηνών. Κατό¬
  πιν τής άφίξεως καί νέων Βρεττανί¬
  κων ένισχύσεων ό ΕΛΑΣ, ευρίσκε¬
  ται είς μειονεκτικήν θέσιν. Αί μαχαι
  συνεχίσθησαν είς την περιοχήν τής
  Νεαπόλεως.
  Είς τό Φάληρον αντηλλάγησαν
  πυρά εκατέρωθεν. Όβίδες τοΰ πυ-
  ροβολικοΰ τοΟ ΕΛΑΣ έπεσαν είς τό
  κέντρον τής πόλεως τών Αθηνών,