92722

Αριθμός τεύχους

78

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖϊΕΛΛΑΔΟΓ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ίΗΐ^φΙΪΓΪΓίΗΙ ΚΐΒΕΡΝΜ
  )ΕΝ ΚΡΜΤΓΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 16 Αύγούστου 1ίΜ-2— ΑΡΙΘ. 78
  Άρ.θ. Πρωτ. 3023
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Γ Ξ Ι Σ
  Δημοπρασίας διά την εκμίϊθ^^ιν τοϋ <|>00ου ί^θ
  λχειας Γεωργιουπόλεως κίι Χώοας Σφακίων.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝϋΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ1Ο1ΚΩΝ ΕΙ1ΙΓΡΟ11ΟΣ
  Διαιηρυττϊΐ ότι,
  Έπειδη κατά την 'Ζ Αϋγοΰΐτου ί. ε. σιν 3ιεξήχθί)ΐαν δημ,ο-
  πρασίαι ίια την έιςμυθΛΤΐν τού φ:ρ3> ιχΟ^3/^.!£ιίς Γεαΐργιουτΐθ-
  λεως χαί Χώρας Σφακιων.
  Διά ταύτα
  Διατάσίομεν την ίιεςαγωγην τίλειωτικών δίΐ^οπραίίώ» δια
  την ίχμίσθωζιν τού (ί.^ηιΛ^V2^ ?;?^ ίχ(ΐ^αλι*ιΐς Ρί^ργ>ο^χολΐυ>ς
  καί Χωρ ι; Σφϊΐ,.ίων έ»ϊργί](ίη3ΐμίνιι)/ την 23 ΑΙιγυ'ΐΐυ 19ΐ2
  ημέραν Πέ,χπτη^ Χίί ώΐίι 10—12 τ., μ. έ; τω Καταστημΐτι
  τής Νομϊρχιΐς Σφχκων .ιατ.γ.ι τή, έτιτρ3π»ια; τή, ίρ.ζομ,ί-
  νης έν τ- υπ' *ρ.ί. *«%67 :. ε. (τι-»χ. Ρ . ?Α. 62 τοϋ 1912)
  διακηρύξη ημών κζί ΐυ/φ^/ω; τΐο^ς τίος ίν αυτή α/ζφίρομΐνους
  άρους προστιϋεμίνου καί τοϋ έςής.
  "Αν ό ιΛιοικώ» Έτ.ιτρίπος χριν^ άσο>γθρον τί ποοσε^εχθησο-
  μενον μίσθωμα ίιχ,χΐίΰια. να ί.ατας/ί ττ,ν επίναλΓ,ψ.ν τής ?ηι*.-
  αρασιας χωρις ό τε^ε^ταΤ3ς πλει^όο.ης ν' απ;κτα ϊΐΛΗω^α-ι
  άποζημιωσεως κατα τ&ϋ Δημοαίου.
  Έν Χανίοις τή 11 Αίγοοστοο 1912.
  Ό Λ οΐϊών 'ΓίΓ.ίτροτΕθς
  Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
  χατοπ.ν ερεύνης άνειφάντις τόν άνα^ητούμενον χΐιΐρυμμίνον ίπέ-
  τ^ξαν αύιώ να τοϋς ά*ολ3υ''ήσΓ(, άλλά άρνηθιντος χαί τοϋ άτμο-
  «λοιο,ι άιταιροντΐς, ό μέν πρώτος άπ«βι6«σΦη, ο ίί ίίοτβρος
  παρηχολςιιθΐί χον ηι'ΐϊι μι/31. Ήρζκλειο^, ίνθα έπιχοιιρία
  τής ίκι( Χωρο^υλαχής, έγχαιρως ειδοποιηθείσης, έπετειι/Βη
  ή σύλλτ,ψ.ς χαι άιοδιί^σις τούτου, πυτιπθ'.ηθϊντίς έν τώ μεταξϋ
  ϊια τ5ν τηλ«γριφικώ; καί τ^χ^ϊρομιxώς «υλλ«γ£)αώ'' πλ^ροφο-
  ριώ/, ότι ίϊχε φ;ν*ι>αε πρ; 22 μολις ύρών τελι«νο?6λ*κι (ίς
  Κιχχινον Ιΐύογαν ΙΙυργιωτισσης τρϊΐιιϊς «ϊς φυγήν, άλλ' ϊμπε-
  σών ώ; άνω ιί' τας χιϊρα; των έται^ν,Λένων, χάρις είς την
  ϊεξιωτάτην καί λίΐν εΰφυϊ ΐνίργείαν των».
  Διά τή, ΰπ αριθ. 211 έ. ί ήΐΛΐρηιίζς δΐίτχγί;ς το3 κ. Άνω-
  τίρου Διοιχητοΰ τή; Χωροφ^αι^ς χαί Ταγμά ών Ι1*ζικο3 άί*«-
  ν&μήθη τανηγυρΐΑθς ίπιινος είς τοός πεζοϋς χωραφυλακας Ήλιά-
  κην Νικόλαον, Άρχά«.ιν Ιίτΐφανον χαί Βοαραχιν Στυλΐανον το3
  σ;α()μ3ΰ ΆλιιχιανοΟ, διότι: « Λιαΐτ·τΐγυ.4νοι ίι' υπηρεσίαν άνα-
  ζητησίιβς φυγιιιοινου είς τι χωρίον, κ»θ' ήν ώραν βιήρχοντο τής
  θ*σεως (Φ,χρΐγγι Κ:^φ^^) άιτιληφίίησΐν είς ακόστατιν 200 περί-
  ,-τΐυ μίτρω' ύί>ο ένοπλους, /νοςοίρομησανιοις ίπί τή έμ^ανήσοι των,
  ο,ι, ανχγνϋ>ρ'.ΐχν:ες ώ; τοϋς Στΐφυλΐκ,ςν Χαρχλάμπην χαί Νιχο-
  λανΐΐο.αχ,ιν Γί»>ργΐ3ν ϊνταλματιας φον«ϊς, χατιϊΐιβξαν »ύ()*ροώς
  Ι χιί έρρωΛένως χά ιω Οώσαντες χιιτΐΐ κυρ»6ολςύμενοι ύχό τόϋ
  Ιίβυτίρου, άιοχωρηαβίντις νά συλλ*6ωϊΐ τον ιτρώτ»ν, άντιστάντα
  ίνοπλικς καί αφοιλίσαντες να τον όΐηγήΐωαιν είς τον οταθμόν,
  τής εΐ^υοϋς χ»ί λίαν πεΐΐεσκεμμενης ίνερ* ειας των
  ών ^-ίρ τοϋ συλληφθέντος
  σιταυδαιοΐάτην οίίτω προσ·ν*γ-
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΪΟΙΚΗΣΊΣ ΧαΡΟΦΥΛΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΗΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΪ
  <Ω^α^τω(, δ'ά τής ύπ' άρ.θ 221 ι ε. ημερησίας βΐαταγής ' τοϋ λ. ΆνωτΕροϋ ΔιοκητοΙ τής Χωροφϋλακής κ»ί Ταγμάτων | ϋιζικοί ιν Κρητι^ άπ«ν·μήί'η πΐνηγκρικός Ιπαινος ι'ις τον ιΐ»ζ. | Ένω1Α3ταρχη<' Άσιΐρα!α>ι.ιν "Εμμανουήλ ιού στ·θμοΟ Μολλών
  1 Ίερα-ίτρΐς, ϊιοτι: Ε^ρισκό,Αίνος «ίς Οπηρϊσίον ένίδρας νυκτε-
  ρ;νής χ.αι τταρατΓ,ρή-*; *> άτοσ:άΐε«; μ»λισ:ώνα κίιόμενον,
  ί ! ή
  ί-.ι
  Πχρα τ;ύ *.. Άνιοΐίρίυ Δ ^'.κ^1^
  Ταγματων Ποζικίΰ *ν Κρηΐτ, απι1( ηγρ
  ϊιά τής ύπ' ιχρι^. 'ί Π »- έ. ήμ,ίρι-,συς ϊ'.ι-.αγής »ίς τού; ζγ.τ.-
  ιΐον Έναιμοχαρχτ,ν Χανΐω-ίκ,ιν ΜϋΓω»ΐ χαι πϊζ. -χωρυ^υλ^κα
  11ρο6ιαδάκιν ΒΛΐΐΑίΐςν, το3 ΤϊαΟ^ςϋ Ρί(>υμνη;, ϊΐοΐι: « Εκ,τ»·
  λοΰντες ύπτ,?*σιαν ιν τώ γρα^ί.ιρ ό.αδΐτηρ.ω» τοΰ Λΐμέ^ς Ρ*-
  θύμνης καί συλλα6ίντ(ί ^-.3 οίας ιιοτα ■πν:3ω■:2^ ίπ;,χίν2ν:5ς
  ν' ανέλθη «-τι τ:ϋ έτοιμο^ δ·' άποπ^ο^ν ίτ,ΑϋΐΜ'.ο.», ορ^;ύντ5ς
  χρό τοΟ λιμένος, δ'.' «πειτού^ας, ως έ£γίν, ίμΐί3ρ·.»ας ϋΤο&ϊ-
  οεις το», έιιιτρεψα» μ»ν αύτψ την Λνοίον, α/>. επί ταχϊΐα ιπι-
  τϊύ-.:^ μη ίΐ;>νίρχίμ£ν:υ καί ίπ.ρρωνν^^ινων 3υ*ιπώ;
  άρχιχών υπονβιών Των, έΐΛ·^σ^< ίκι τού ατμί-λ:ι:υ κ^ι 14 :υ, ί-είο*)1) §!; ιήν κατααδισι/ τού πυρός 8ια- ΐζ με *ίν!ον!ν τής ίϊΐϊς ζωή;ώς ίχ. τής-ίκτά- μ»- λοσών, τι*.»; ι* >
  χά μη
  ν» ίντοττΐίθί] τό τΰρ μονον είς τ'ον
  «ίς τό τ;ΐρα/»ιμιν»ν έχτεΐαμέναν
  Έν Χΐνίοις -τ] 9 Αύγ3ϋ3::υ 1912.
  (Έκ τής Ανωτ Διοιν;ή3εο;ς της Χωραφυλακχΐς)
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  295
  Διεκπ. 236
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
  Ό 'ΊΓηοτελώνης 'Δγίας Γαλήνης
  Προκηρΰσαίΐ ϊιινάμει τοϋ ίρθρου 119 τού ύβ' αριθ. 413 Τελωνειακόν Νόμοϋ την διά ίηαοσίου πλίΐστηριασμοϋ ΐχ-
  ποίησιν των κάτωθι σημειουμένων ϊμπορευμάταιν ευρισκομένων έν τη άιτοθηκγ, τοϋ 'αν' ημάς 'Υ)τελωνϊΐου, όριζίται δι ήμέρα
  οΊεζαγοογής τής ίημοπρασίας ή 26η Αΰγούστου 1912, ήμέρα Κυριακη καί ώρβ 1ΐ —12 π. μ. Τοπος ϊε ?ιεξ«ιωγής το
  Κειτάστημα τοθ 'Υ)τελωνείου.
  Τοϋ κομίσαντος κλοίο^
  Δοχείωνήϊεμάτων
  Είδος
  ίμχορευμάτων
  Προέλευσι ς
  Όνομα παραλήπτου
  "Ονομβ
  Σημαία
  Πλοίαρχος
  Είδος
  Ποσόν
  Νικόλαος
  Έλληνική
  Άντ. Καραντώνης
  5
  Κέφις
  ΙΙειραιεΰς
  Μιτσοτάχη ίιά
  Ιωάννην Πυρηνάχην
  Έν 'Δγίβ Γαλήν- τξ 20 Ίοολίου 1912.
  Αριθ. Πρωτ. 467
  » Διεκπ. 213
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Ένοριακνι Επιτροπεία Χανίων ϊηλοί ότι έκτίθησιν είς
  φβνεράν πλειοϊονκήν δημοπρασίαν συμφώνως τώ Νόμφ την
  «χμίσθωσιν των εξής ένοριαχών κτηιιάτ«ν.
  1) Τής κάτωθεν των Παρβεναγωγείων μιγάλης άποθήκης.
  2) Τοϋ παραπλεύρως ταύτης ϋπ' αριθ. 35 μαγαζ*ίου.
  3) Το3 παραπλεύρως τούτου ύπ' αριθ- 33 μαγοζιίου.
  4) Τοί ίν τη συνοιχία Άράπ—Τζαμισΐ μαγαζείου-
  5) Της άν»θεν τούτου οικίας.
  6) Τής «ν Τόπ— Χ αν α οικίας (χρώην Ιω. Κουκλάκη).
  'Η 4*μίσβ«σις γίνεται άπό 1 Σεπτ*μ6ρίου 1912 πλήν τής
  τελευταίας οικίας, ήτις γίνεταΐ άπό 20 Σεπτεμβρίου 1912, διά
  τρΐα Ιτη χιχ«(-(σμ«νως δι* £καστον τούτων.
  Ό μισΐαιτής ύιτίχρεοϋται νά προ*αταίάλλ·»} είς έζαμηνιαίας
  ή τρΐμηνιαίχς δάσεις τό μίσθωμα καί νά καράσχχ^ άζιοχρεων
  ίγγυητήν υιτοχρεοΰμινον άνευ το3 δικαιώματος τής ϊιζήσεως κ?ί
  οΊαιρέαεως διά την καταβολήν τοθ μΐσθώματος χαί διά τάς συνί-
  χείας Ιν περιπτώσει καθυστερήσεαις αύτοί, όν θέλει ύποδείξει
  κατά την ενέργειαν τής δημοκρατίας.
  "Η ίημοπρασίβ ενεργηθήσεται είς τό Νίμαρχιβκόν Κατά-
  στημα Χανίων την 24 Αΰγούστου 1912 ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10 —11 π- μ. ενώπιον Έπιτροπής αποτελούμενης «κ τςθ
  Νομάρχου ώς Πρόεδρον, το3 Είρηνοδικου Χανίων ή των άνα-
  πληρωτών αυτών καΐ ίνός με'λους τής Ένορίακής Επιτροπείας
  Χανίων.
  Ό μισθωτής ΰποχρεοϋταΐ είς την συντήρησιν καί παράδοσι
  τοθ κτήματος είς την λήξιν τής ίνοικιάσιως έν χαλξ χαταστάσιι.
  Τα «ρακτικά τής κλείοοοσίας ΰπόκεΐνται είς την έγκρισιν τής
  Ένορ. Έπιτροχείας Χανίων, ήτις έχει τό διχαίωμα κατά τό
  ίοκβϋν αύτη νά έγχρίν^ <| μπ αύτά χωρις έκ τούτου ό τελευ- ταΤος πλκοδότης νά άποχτα ουδέν διχαίωμα κατ' αυτής. Τα κηρύκεια καί Ιςοδ« των συναφθηΐομένω^ συμβολαίων, ώς χαί πάντες οί φόροι δημ.όσιοί τε καΐ δηΐΛθτιχοϊ οίοιδήποτε καί άν ώσι βαρύνουσι τούς μισβωτάς. Έν Χανίοις χ^ 11 Αΰγούστου 1912. Ό Πρόεδρος Τα Μέλη "Γ Ό Κυίωνίας καί Άποχορώνου Ιω. Αντωνακάκης ΑΓΑΘΛΓΓΕΛΟΣ Α. Κουντάχης Ιω. Γαλανάκης Γ. Ν. Φουρναράχης Α. Ναξάκης Ύ)τελώνης Άγίβς Γαλήνης Κ. Φωτάκκης Αριθ Πρωτ. 1305 » Διεκπ. 567 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ έπαναληπτικής πλεχοδοτικης δηυ.οπρασίας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Λαδόντί'ς ϋπ'δψε την υπ' αριθ. 110 απόφασιν τής Επιτρο¬ πείας τού Δημοτικοΰ Συμβουλίω τοΰ καθ* ημάς Δήμου, νομίμως κυοωθεΐσαν, δι" ή; αυτή, θεωροϋσα άσύμφορον την υπό τοϊ3 τελευ- ταίου πλειοδότου Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη προσενεχθεΐσαν τελευτσίαν προσφοράν διά την επί Ιν ετος άπό 1 Σεπτέμβριον 1912 μέχρι τέλους Αύγοΰστου 1913 έκμίσθωσιν τού ϊημοτικοό ΐ(όρο} άγοραπωλ(]σίας κτηνών, κατά την ίπί τούτω ενεργηθείσαν την 23 Ιουλίου έ. Ι. πλειοδοτικήν δημοπρασίαν έκ δραχ 260, ή*ύρωσε τό κρακτικόν τής δημοπραΐίος ταύτης, καί διέταξε την έπανάληψ ν αυτής, Προιηρύσσομεν ότι, Ή ίπαναληπτική δημοπρασία, πρός έχμίσθωσιν τοΰ ανωτέρω φόρου, ΐνεργηθήτεταΐ έν τω Νίμαρχιακω Καταιτήμΐτι Ρεθύμνης την 22 Αΰγούστου έ.Ι. ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10-11 π μ. ενώπιον τής ϊϊία; Έπιτροπής, τής οριζομένης υπό τής ύπ' αριθ. 1Οί7/*56 τίί? ^ Ιουλίου έ. Ι. προχηρύξεως ημών καί συμφώνως πρός τούς έν ού-ή άναγραφομένους όρους, κίί πρός τους δ'ρους τής ύπ'αριθ. Πρωτ. 1130 σ-ΐγγραφής τώ« ύποχρεώσιων τοΰ μισθωτοθ. Έν ΡεθύμνΏ τή 9 Αΰγούστου 1912. Ό Δήμαρχος^ Χ. Βακογλάκης Αριθ. Πρωτ 166 » Λιεκττ. 79 ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕ1ΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήι«αρ2£θς *Αρ^α·>ών
  Διακηρύττει ότι
  Έκτίθεΐαι είς φΐνεραν πλίΐ.δοτικήν ϊημοπρασίαν ή έκμίί'
  θωσις των εξής φόρων.
  1) Φ:ρος κατανα)ωσεως κρέατος 5 λεπτά κατ'όκαν έ?' απάν¬
  των των σφαζομένων καί ττωλοϋμένων χρίατων νωπών χαιπαατών.
  2) Φορος σφαγιίου χαχά κβφαλτ,ν αίγοπροβί-ου καί χ^ίρου
  μέχρι 5 όκάϊων λεπτά 5 επί μεγάλων τοιούτων λεπτα 10,
  έ«ί έχάσ;ο^ μοτχαρίου μέχρι 40 ό*αδ. λεπτά 0,50 καί έ«ί
  εκάστου βοός δρ. 1.
  3) Φίρος ζυγίβυ ου τό ίίκίίωιια θβ ιίσπράττεται συοφώνω;
  ττΐ ϊιατιιιίσίι τίς ΔηΐΑοτινήν Έπ!τίίπή·ς τί) άναΐεοουιένη ΐν
  τή ύτ' ότριΐϋ. 18 ι. ?. ά«ο»άσβι αυτήν.
  Ή 8*ιιιο'-ρ3σ''α γενήσίται ύτό τους έ5»!ς δο»υί.
  1). Οί φόβθί οΰτ'1 ίκα,ισθοΓνται δλοι όαοΰ γ) χ<»ί ίϊίβ εχ:ζ<ττος χα'ι «α ε'σποίττωντβη ίντος χαί κατά την π«ρ·<ίί?ε·αν τί|ς Κ<ο- μοτόλεω'· Άογβνώ'ν. Άογβνώ' 9). Ή *>β'οοοσία δί·?ϊγθήσετ:»! βανοϊ την 1°) Αΰνβ5στοι>
  1919 ίιιέραν Κυριακήν κΐί ώ-ιν 1' —19 ·*. α. ΐν τώ
  γιανω Καταστή" μ.*τι Ινώπιον Έ-Γί-ρο-ή- βπβτϊλουαε'νη:. τοΰ
  Ποβεϊρ^υοντος Δηαάογ-ν^ τοΰ ΐζ;=ην5Ϊ^ο - Μαι τούταν χωλυι-
  μένων ΰιΛ τώ,» νίΐΑίμων άνατ>.γιΐα»τών α'τών κΐί τοΰ γοαιχ.ιχτί'-
  ωί το8 Δηυνου.
  η (η ί«χ>ί οφΐλβΕ. νά ποοσαγάντ
  ο-ϋιίγοκον ίνγυγιτη» οΊ-ΐί Ί* σ,ινυπογοίιΐΐϊΐ τί πίβχτ'χόν τί):
  «τλΕΐοϊοσί'α': *αί το συναφθησόμενον σιιμβό"1 αι<;ν *·ά εΰθίνηπϊ! ϊέ 8ι ατασις τάς ΰπογβιώσε'ς τοΰ ίνοίκιαστοΰ ά'νει» ίιβ'*ίσκα( ί) ϊιΓήσϊωί. 4). Ή πΛει->ΐίσ·'ϊ = ·τ*νι>α'λ7μ,ίά'νίτα' έΐν τϊ · Ιντός
  μ τς
  ημειών β«>ι τίΐί γρ·>νιογ!οί; τής ιτοισ'Λθ'ντΙς χατκυρώτεως
  ποοοφέο«ι 3°/η εττΐ τλίον το·) τϊλΕυτοτίου 'ναιιηουγ'ίέΜθϊ πλί'θ-
  ϊότου την άυ,'σωί τεώτην Κκριακήν. ΐν η ττεοίπτώσΐ! άηνηθτί
  ό τελευταίας πλ%ιο5ότηο νά ύιτογοίφτι τ*> συνϊφθ/ιτΟΑϊνον ιυμι-
  δτ# ινΛωττς ■«■»! ίγνυητ^ς εισίν άπέναντι τ·?0 Δτ|'^.ο^
  8·β ταϊκν αάτ9Γ! ί* < έας υ.ισΑώσεω': ν! κυι άτ' εωί Ιηαίβν ίχί Ιλαττον τοΰ άογικοί μηθιόματος νΐ ϊ·/>,>5[ν ο'ΐ*έ" ?ικι'ω*α «τίτου τ'λίο>'άτί;αΓος.
  β). Ή *< ιίσΐΐ,ιΐις θά Ίσνύβ' ίπί ϊτοί «ο'ϊΐχίνη; ά^3 1 Σ·"ϊυιΌ!ου Ι!)*4» αίγοΐ 31 Α'ν-ίΐ^ 19ΙΛ. 7). Ή κϊ-α6ολή τοΰ μκΐθίόαιηος θϊι νίνη (ς ?(,>ί=κα "τχ;
  ΪΟΓϊΐς, ιτληοωτέα εκάστη ί'ΰ τϊ τέλος Ικάυτο1) μηνός.
  81. ΟΊϊϊΙί Γυμ<1>τ,ΐ«Η.Γς ίπιτρέπεται άπέναντ·. τοΰ μίσθώ ιΐ-
  τΐί δι* οίΐνίήπΐτε
  9). Αί ποοσφοο γ
  νου-3ς ίραγμας ε!ς άς θά
  Δ
  ί λ-γίζονν*ι ϊίς άκε3»''ας ιιονά^ας κ·»ί «ϊς
  είς τόν
  101 Δι» χατκν «αί ιΤΓέβησι» ζληίωλ1!!: *5σΐ',>- τ·.ν>- ο ιιισ-
  »τ»ί ύπίνεΐντνι ε'ί τιτς ίιατάςΗ' τοΰ ά—* άοι^μι. 19·ΐ. πεϊί
  αησι'ω» κ», δνμιοτίνών εσόϊων Νόμου.
  111. Τ·ΐ χτ/ρύχβια καί συαίολα:ογοϊφι>ια δΐκιτΐώματΐ %·»ρ ϋ-
  Γ τ:ν 4νο:χιουτήν.
  1?). Τα τρ»κτ(ίΐά τ*ί κατανιυρώιεΐιΚ ύπόκϊΐνται εις την
  ?γ*οισ(ν τίίί Δτμοτίχής Έ»!τοοπγΙί ητΐί 8ι»ΐ(ο3τ'»« νΐ έν/ίίνη
  η α* βΰτγ) γ,ορ,ς ΐ« τούτου ν' ϊτΐονΓ,-α 4 τΐλϊιτΛς π'λιιοϊό-
  ττί ο!ιί|ν /*ικ,ί!ιοΐ4α «λ-τϊ τοΰ Δήιιου.
  Έν Άογίναις τη 6 Λίν-ν'τΓθυ 191 ·?
  Ό Πίθ·?ί?ΰ·Λν
  Ιωάν. Κ'»λπ'*δ'ίκΥΐς
  Άριθ. Πρωτ. 73
  » Δΐεκτ. 37
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Δήμαρχος Τουρλωτής
  Δυνοτ'μίΐ τοΰ ΰιτ' ίριθ 6 χ«1 γοονολ'ϊγ'αν ΙΟη^ '1·>υν(ου 1912
  απθφάτϊως τής 8ΤΓ!το01Iί(»^ τομ ίνοοτ·χ^ΰ ίήμου Τουίλιοτ^ί χε-
  "υίωκίντΐί νομίμωί διά τ^ ΰπ' άριβ 179 ϊποΐ/ϊβεως ττ{ Σε*»ι.
  Νοϋι«βνί*^ Λϊϊηθε'ου Ιντ'ίετ*·. ι( οιχνίοϊν πλΐι-ι'ϊο-ιχτιν ξημοποα-
  σ'«ν Συαοώναις πο!>ς τίιν όττ' ^οιθ 35β Νίίαον ή ϊχ.υ.(ιΊ<·>ΐ'.ζ τοΰ
  β(!ο-υ ζυγίου ϊι« τΐο ώ; άν,» ίναοεονιιίο-ης ί-τοφχιεω; τή; Δή ιο-
  τι»ΐς 'ττίτοοχεί»; Τουίλωτη; ιπιβληίε'ντοί <*030ΐ εττϊ τώ· ές'γο- μένων έπιτοπίων ποοϊ^τβν έχ τοΰ οομου Μίίχλίυ 5·.' ε» ίτος ήτοι ά'ό τϊ.{' 3«πτεμβοίου 1912 ίω; 31 Αύγούΐ-ου 1913 6π4 τού; βΥολο Ή ϊ " ___________388 ΗΝΝΜΙΗΗΐνεΜΜε?εΜΗν0ηΒΒΙ1ΜΗΜΡΚ ποοιτβερίείσης τοιχΰτηΐ, η Ιχν ή τελευταία προϊβορά ιτό τή· ίιτιτοοιΐί(«ί άβυμφίίος πρός τον δήιιον ή ίη- !"ναληρ·)ηο·βτ«ι χΐΐ γ«νήτεται την 30 ΐί-τττεαβ->(ου
  ιο« τής αυτής έπιτροπε'α: χαιΐ συμφώνως
  Γίϊί τλειο'ί'ίτη; Τν» γ'ντι *β·«τ!)ς είί την ϊτημοποαιΐίαιν ίίον νά
  χ«-αβϊλλ-Λ ε'ς τί) ταμείον τοϋ Δτηοου λόγω έγγϋ·ιί'^ίω^ ϊοαν. ?0
  ? θίλ
  θίλου»
  ωί π3^σο$>>ι τοΰ Λιίαου 4*»
  ϊΰο ή'βοών άττο τήί χθ'νοτΓθηί»·«; ί!^ «ύτ^ν τη; εγχ^Ισιβς Τη7
  ώ ί έ ξ
  Συχδοΐα'ιι». Έν τοιοτ,Ιτη ιτεοιπτιόΐΐ. ή πλιιοΪΓΐία επαναλαιχβά-
  ί λ
  νετα1. ίι* λο/*ον!οηιχον τοϋ
  Αί ττ
  ΐ· δ-
  ζηα,'οιν τοΰ Δηαου. Είς τοΰ; ί
  θΐβηιονταΐ α? εΐοηιιί
  ε(ος ε!ί *>« τ?>ν άν»κτ|
  [ ε'ί -■?)» χ«ταζθΛ·ίιν
  λον'ζοντ»! «ϊς άχβοοί'ας
  ποασίΐν βΐτιιΐ'-ίθΐβηιονταΐ α? εΐοηιιίναι 20
  ώ άΐ>ν9
  τοΰ
  ΰ εΰήυνομεΌυ 8ιά ιΐαβχν
  α; χ«τ£ ·ήν 5τιμ.ο-
  'β. την (ΐ»αένΊίΐν
  δοιστιχον μισίωτήν
  β!;
  κιτΐίΐλλη-βι το ιι'τί'θ'ΐ.» «!ί το τ»α·ϊον τοΰ 5ήαου.
  Ή χτταζολή -ου μιιθώιιβτθί ίτ γίνιη ε1.; ίΰο ίβας δο'βεΐί χατ«-
  '?λητίοί^ τήί μΐν ποώτν Μΐετ« ίξ μΐνβς ϊτϊ) την ήαίραν τη';
  δΐ'»τι»ΐί- χατϊνυβΜΤ'ω; τΐ^ ί4 ίίυτίοας χ«τά τα ·>·«.λτΓ| Αϋγοό-
  στου 1913. Ό α'ϊίω'-ήί δπ5γοοΰ-«ι ν« βυυιοοβώται μ* την
  ■ηχοοΰυχΊ ττοοχηίυζιν χαΐ νΐ ποο(ΐΐ/άγ·η ίζ'ΐίνοεον β ^νυηττιν 5στι^
  μ«τ» τοΰ ΐί,ι^Ίω-οΰ Ίΐ εί.«ι άχλτιλ«γγι',(ι>: ύτ'ύθυ">ί ΐιτίναντι
  τοΰ Δίίαιυ ά'ευ 5ι<«ιιί>ι·χτοί οΊβιοδ'βε'ο; η ΊιζιηιεΌς ?ι' όλον το
  ιι'τθωαχ μ*τ» τ5>'/ &νζϊ*/οαέ'ων τίμιον 6^"■<· ι ΐίΐ! τοΰ ιιιτίιΟΜατι; ο μ'.σίωτής ΰπο/ρεοΰτα,. εί; 8'μ-ηνον τοχον ( Τι χτηΰύκειχ χ1»! ΣϋΐχζολαΌνοβφικά οΊχνϊωμχτατ. ετΓΐδα τον «νΐιχιΐτ'-ην Ού5ε!· τυιιψη©"τι.(.>>: ^,ίνχναι νχ γ'νη οΊ' οΓον δτή —
  ποτϊ λθΎον χπινΐίντι τοΰ α'ΐΊ'ΟΛατος. Τχ ποαχτιχ'χ τ-ης έχμισ6ώ—
  α»'.>- 6τΓο'»ι,ντ»! είς την εγχοιτιν τής έτιτοοττείβς τοΰ ϊήμου
  Τουι^'οττϊ;. -η-ις ε/ε' το ξΐχα'ωαοΐ χατά το ϋ"νοΰ» βΰ-ή να Ιγκρ'-
  Φ1»»!- τή; είτε-ο^πείΐς τοΰ δτπυι^υ Τουολϊο-ής δι* ής έ·»Γ[βάλ)»τβι
  ο ιοίη^ζ ε'ιι'ΐ'ετϊ »!; το γ5·χΐι·Τιν τοΰ Δηυ.ο« χά1 ε'.ο την $ιί-
  θοτιν τ"αν
  νά λά^'οτι /νωτιν
  Ήν Τουρλωτή τή 30 ΊοΜου 1012
  Ό Δημ«ογο^ Τηυοΐιοτή
  Τιιιι. Παπαδάκης
  Ή Κοινοτιχη *Αντ»ποο«ίωπε{α ΖαοοΟ
  Καινοιρίου
  Δι α κη ρ ύττε ι ίτ ι,
  Σϋΐ*β·»ν<οί τ5) ύτ' άο'θ. ^οί) πιρ ίη'ΐοπίιϊσΐ'αν Νό'ΐω ίχτΐ- θΐται εις φΐ'εοιν πΧί'ο^σίαν ή Ι<.ι'.τ()ιλτι; τοΐ 8(«α'ώιΐτος τής Κτ.ν^τητίί 7;·«οοΰ Καινουρίου ΐπί τή; άνρΐάΐος τής άνηχού- ση; είς την Κοινό-ητΐί ταύτην, τής ΐπω/οιχϊζομί'η; «Ροΰδχ» Ιον) Ή ='χτ·«7ΐς τίίς ΐ<.α·σΒουυ.<ντις άγ^ιάϊος εϊνκ ή άκό- λουθος : "Λογετΐι άπ'ο τή; θίσείι)- «Λί'/.ταριϊιά» νά πάτ, τόν Ίτόοίν τ^"5 ΣΛ'να<.ου, τό Μΐ^ρο Μϊτκτλι, τον τοοον Το3 Φραγ- χ·οί νά ν^οίττ τΌ Άομ.' ότι γίνουν τα νΐοά τοΓ' Μαύρου Κοί- αου την Κορυ^^ν, τόν πόρον τή; Άααου?-»ρ·χς Μ^τάτο Βχσά- λου. νά πάτ, 'ιι^ 'αοΜ την Σιίλχν των Χ;λιΪ3ν1ών, είς την χορ.)3}·,ν τής Χιλαΐ7·>Αϊρϊλΐς ό':ι γίνουν τί νερά, νάχατΐδή τα
  Λν-πτολάχΐϊ, νά ·πίη τί;ν άοιοίλ'ϊν, νά χαταίή τόν πόρον τοΰ
  ιοΰ, να χ^τιίη π'ς τϊ πίρα ροϊολίχια, ίχϊϊθεν νά γυ-
  την 23 Σε
  « Ι ήιχίοΐν Κυο·*χ"(Ί' χ»ϊ ω
  η ή
  3 — 5 α. ι*.. ίν(ό»'θν ίπιτοοπη; τποτελιυυι.·ν''Κ έχ το
  Τουοΐω-ΪΙΓ ',>■ ΥΙοηί^οθΊ χ»ί έ» τιΤί- ο"ΰο Γϊχτιχών ιΐίλώ» τήί
  ίΐΓ(το-ΐΓ£'*? τού ο^'Όυ, χωλυουι^νου ^< τινο;εΐ Τ'ον ϊ"3πλΐίΐ':ω- ματϊΐιων αύτΓυ Μελών. 'Εΐν €ντο^ τοιών ή-ΐερώ< ϊτο τής ποοιωοινΐις χβταχυρώτΐως γί»>) νία άό ϋ λί
  οίϊ-τ, νά πάη είς τό Σ*2?ίχ! ε'ς την χορυφήν τοΰ Χαραβρου, να
  πϊη, τι φΐιΐδι τής Λ^υαατΐρΐΐς, νά χίταδή είς τό Σλα^αχι να
  πίτ, τόν Μίλ'σιό/.ητ3ν. νά ΖϊθάΊη τΐύ τ«5!3τιρή τό φρο3δι,
  ί ί ΰ Σέ ό
  νά τάτ βίί τϊν Τ^ταν53τΕηληον. νά πίτ, είί τοΰ Σεϊιένη τόν
  Μϊλιΐσόχηπον, νϊ πάη είς τής ΓΙαχ3^τσίναΓ.ς την Έλτ,ά, νά κα-
  τα5ή τ'ίν ποταχον χΐί έν.ϊΤβεν παταμ.όν, ποτιμϊν να πα^ ιις
  την
  Λτκτϊρ.ϊΐά.
  Ή ϊιάοχϊΐατής μ'.σ^ύιΐΜ; ϊο!ζ=·:αι β'ς διετή ά
  3
  ) ής μ ^
  ά πό τίί; 1 Σεπτεμδρίίυ 1915 κΐί λήγ:^σα τή' 31 Αΰγοΰ-
  1
  στου
  1914.
  3) Τό μι^θ',ν,ια χαΐιδάλλΐτϋΐ είς τέσσαρας "σβς έξομηνι-
  οΐίας οίσβΐς τή» 1 Μχίήου χαι 1 Σεπτε^ρίου έχάστου ϊτους,
  ή μή ίμπίόθεσμί; ϊέ χιτα5ολή δώσιώ; τινος καθ'.στησι την δό·
  5 ο)ο μιίζ-ίν τής άπό τοϋ τελευταίον σιν άπίΐτητήν καί ιοχοφόρον πρός 9 ο)ο.
  4) Ουδείς συμψ>;φισμός δύναται νά γίνζ άπέναντι τοΰ μισθώ-
  δι' ζίον δηποτε λόγον.
  5) Ό μισαωτή; Ιχει τό δικαίωμα νά νεμηται την έκμισθου-
  μένην αγριαδα «ίσαγων είς ταύτην ό'σα δηποιε θελησει αι¬
  γοπρόβατά.
  Ο) Άπαγορεύΐται απολύτως ή κατασχ.ευη ανθρακων επί
  τού μέρο^ς τού κειμένου πρός νότον τοϋ Ρίϋθα τοΰ ίπονομα-
  ζεμενου «Νοτικα» ήτοι επ: τοϋ νοτίου μερους τής θέσεως
  «Κορυφη τού Ζη^αριοϋ να παΐ[| την κορυφην τής ΧαΛασσο-
  κεφαλας·>. £>ίς το υπόλοιπον μερος τής ϊχμισθ^υμΐνης αγριαδςς
  |||· ητ&ι εις το μ4ρος το καλίυμενον «Λα*χος τοϋ Ρ»υ6α» έπι-
  β|Γ τρεπετβι είς μονα τα μεη τής Κοινότητος ή κατασκευη
  ανθραχων τηρουμενων όμως των σχετικών Ν;μων καί Δια-
  ταγ,ιατων, επι τή; κατασκευαζομένης δέ ποσότητος των
  ανθραλι»ν οιχαιοϋται να λαμβάνη ό μισθωτης παρα των κατα -
  σ*.ευαζοντων τούτους έν (1] Λεπτόν δι" έκαστην οκά/. Ο μισθιο-
  της ύχοχρείϋται να ίπιδλεπ^ όπως κατβ την χαταϊχε.ιτ,ν των
  ά/ϋρακικν καί κοπήν των άναρακοβν ίίς το ανω μέρος τηροθνται
  οί σχΐτικοι Νομοι καί τα Διαΐαγμΐτα, ΰποκειμενος ϊν έναντι»
  περιπτώσει είς πάσαν αποζημίωσιν πρός την Κοΐνοτητα αλ-
  Ληλκγύως μετα των ζημιωτων.
  7) Τα μελη της Κοινότητος 3ΐχ.αιο3νται νά σΛλί/·ωσι καυ-
  σθξυΛα χαΐ αλλα ς^λα χρησΐμα πρός κατασλΐυην γεωργι-
  κων ίργαΜΐων είς προσο*ηα μη άν γ,/.όν τα βίς την Κοινθΐητα
  Ζαρού ο μισθω-.ης ίχει τό διχχιιομα να είσ,τραττιτ] παρα τού
  πωλητου ανά μίαν δραχμήν ϊι' έ'λαστΐν άροτρον.
  8^ Τα μ«>Μ] τής Κοινότητος δΐλαΐοθνται νά συλλίγωσι
  6ελαν1α »«. τής ϊκμ.σθίυμίνης άγρ άδίς, άν δι οί συλ<ί'γοντες ταυτα πωΛώσιν αυτα ίίς προσωτα μΓ, αν·)χονΓα ίϊς την Κοι- νΐτητα Ζαρού δικαιοϋται ο μισθαιτης να εισπράττη παρά των ιιωΛητών βυο λεπτά όι' έκαστην όχ.α< 6ελανίων. ί) Ιΐαρα των συλλιγόντων δι«ταμον δΐχαοϋται ό μισθωτης νά είσχρζττι; δέκαλεπτα κατ' ό*, α ν. 10) Ή εκμισθωτρια Κοινόΐης έεν ίνϊχεται διά διαταραξεις τής χρήσεως υπο τριτων γενομένας. Κχτα των το.ουτικν πα- ρ^ν^χΛη^^«·ν έχει αγαιγην ό μισΐοιτης ίί'ψ ονόματι. 1ΐ) Ή δΐ,μοπρΐσια δ;εξαχ(ίησ5Γα( ίν τω Καταστήματι τοϋ Λημαρχειου Ζροϋ την 2αν Σεπτ£μ$ριου 1^1*2 ημέραν Κυριακην και ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον Έπι:ροπής αποτ.- λουμενης υπο τοϋ Λημαρχου ή τοϋ άναπληρωτοϋ αύτοϋ ώ; 11ροε3ρου τού Ρραμματεως τού Δημου καί τώ< μ£Λών τής άντι- προσιοπειας τής Κοινότητος. 12) Πας πλειοδοτης δυ να γίν^ δεκτός δέον νά προσαγάγ-φ πρό βασης κρίσφορας αξ.όχρεον έγγυητήν, ούτινος το φερεγγυον θα κρινις η Έπιτροπη καϊ ό όΐϋϊος θα συνυπ;γράψζ τα πρακτικα της κλειοδοβιας καϊ τό συναφθησόμενον σ^μΐΐλαιον, συνευθυ- νομενος είς απάσας τας ύποχοεωσεις τού ίνοιχιαστο3 ά««υ δι- αιρέσεως ή διζησεως. Ι'ό) Εβν ό τελευταίας πλιΐ5Ϊότ(]ς η ό έγγϋητής αυτού1 ά,^νη- ϋώσι να ύπογραψωσι το πρα*τικον τής πλειοδ^σιας καϊ το συνα¬ φθησόμενον συμόβιιαιον εισίν αμφότεροι ύπευθυνοι άιτεναντι τής Κοινότητος δια πατάν βτ.ΐ τοϋ αρχιχοϋ μισσώ^ατος ζημίαν έκΐ ν;ας μιαθωσεως η α π' εύθιιας δ.αχειρισϊ^βς χ«,.ϊς νά ϊχ«*σι κα- ν;ν δικαιωμα επι τοΰ τυχόν πλιονασματος. 14) Ή δημ^τραΐΐα βίν είναι τελειιβτική ϊπομένως εάν ϊντό; τ.ίντε ημερών χκ'ο τής πρωτης κατακυρωΐεως π:ρ^οφ:ρ^) τις 5 β)β £-:ί πλέον ακυροΰνται τα κραΑτι«.α καί >παναΛαμ6ανε;αι ή δη-
  μ3ΐτρϊσια την αμίσως «πομίνην Κυριακήν.
  ϊο) Αί προσφοραι ϋα γινιονται είς άιιεοαίας μοναδας καί είς
  χρυσάς ^ραγ^άς.
  1ο) Τβ πρακ,τιχί τήί πλειοδίσίας ύ*ί*»:νται κα;α ΖΛΐΐίτ.
  τ, ίριπτωοεις είς την έγγρισιν των άν τι προσώπω ν τής Κοινότητος,
  ιί.ινες δ:και6ΰνται να .π-ιχυρωτωίΐ τα"ίΓα η μ,η χωρίς ό τελευ-
  ι*ίϊςτ:λ»ΐίδο.ης να αποκΐα *ατά τής Κϊΐνότητος ουδίν δικαΐωμα.
  19) Τα κηρυκειακαί έςοδα συμίολαίων 6ιρυνωΐι τόνμισθωτήν.
  Έν Ζαρώ τ^ 8 Δύγούσίου 1912.
  Οί άνιιπρόσωιΐοι τής Κοινότητος Ζαρού Καινουρίας
  Γεωρ. Παπαδάκης
  Σ. Σταματάκης
  Αριθ. Πρωτ. 86
  ΠΡΟΚΗΡέ'ΞΙΧ
  έπηναληπτικης τελειωτικης πλεχοδοσίας
  Έπιιδή ή μισδωσΐς ι ώ ν δημοτιχών φόρων Κο/υμίοριου 1)
  σφαγεί;υ »αϊ καταναλωσίαις χρίατος καί 2) ζυγειου ιπλειοίο-
  τήθη ίμπροβίσμως κατα 5 ο)ο ειτι πλέον τής τελευταίας προσ¬
  φοραί.
  Άκϋροϋμεν χά σχετικά πρα<.τικά τής δημουρασίας καί δια¬ τάσσομεν την ίιταναΛηψζν αύιής τελεΐωτικώς την 26 Δϋγούΐτο^ ι. έ. ήΛίραν Κ^ριαχήν *αι ώραν 9—Ι'ί π.μ »ν ιω Δημιρχΐί/ω Καταστήματι ΚοΛυμδαρίου ενώπιον τής έν ττ] δπ'βρι6. *7ίΐ'·'· προχ.ηρυζει ημών άναφερ&μενης Έπιτροιτε'.ας καϊ συμφώνως πρός τού; έν αύ:τ, άναφερβμένους ορους. Έν Κολα,Λδαρίψ τιτ, 10 Δΰγούστου 1912. Ό Λήμαρχος Κολυμ6αρί-υ Έμμ» Γ. Αβσποτ·»κης Γ Ν Ο Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Ό Δήααρχος Κανδάνοι; ______3 γνωΐτόν εις πάντας ότι είς θίσιν Σελάδα τής Σα- ρακινας τοϋ δήμου Σαραχινας ι·!)ρί·)η μία α!γα άίέΐπβ'η παρα των όργ^νων τής χωροφυλακής χελία Ι^ευ σηϋίου άπλοχίρα καί είς το δβςιόν μερίς τής μασχα'οης ίχει έ'να παλομαίι γα- λανό καί ό'τι «αν 5ίν παρουσιασθή ό κύρΐΐς αηής ϊντος 3>χα
  ημερών άπό τής δημ5Τ!»υΐε>ι»ς τής παροοση; θί πωληθ^ΐι πρός
  οφε*.ος τοϋ Δημου Κανίανου.
  Έν ΚανΪΛ'ψ 8 Αύγουσ:ου 191 2
  Ό Δημβρχος
  Γ. Κονταδάκης