92727

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 17 Αυγούστου 1912 -ΑΡΙΘ. 79
  Αριθ. Πρωτ. 3060
  » Διεκπ. 1763~
  ΑΝ.ΠΈΡΑ ΔΙΕΤΗΤΝΙΙΣ ΟΙ λ Ο »^ί Ο Β! ΙΚΩ Λ
  ΔΙΑΚΓΡΗΞΙΣ
  Γελεωτχκης πλετοδοτικης δημοπρασίας διά την
  έκμίσθωσιν τού φόρον ίχθυαλιείας τού Νομοΰ
  ' Ηρακλείου
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΟΣ
  Διαχηρόττομεν :
  Έπειδή ή δια την μίσθωσιν το3 φόρου ίχθυαλιείας τού Ν;μοΰ
  Ηρακλείου δια τα Ιτη 1912—1914 γενομε'νη πρ^φορά έκ
  δραχμών 38500 =ζλ«ιο5οτήθη χατά 5 ο) ο ϊμπροθέσμως ύαο τού
  Χουσνή" Βα'ιραμακη.
  Διά ταυτα
  Άχυρο-μεν τό σχετικόν πρα<τ!κό»> δημοκρατίας καί
  Διατάσσομεν την ενέργειαν τε>6αι)τ·χής δημοπρασίαν διεξα-
  χθησομένης έν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Ηρακλείου την
  27 Αΰγϊύστου 1912 ήμέο,,ν Δευχέ-ραν καί ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον τής έν τη ίιπ' αριθ 2256) 1267 τής 25 Ίουνίου 1912
  (φΰλ. 62 τεύχουςγ' τής Έφημίρ. τής Κυβερνήσεως) ϊιακηρύςει
  οριζομένης Επιτροπείας καί συμφώνως πρός τούς ίν ΰ
  αναφερομένους Βρους.
  Έν Χανίοις 14 Αάγούστου 1912.
  Ό επί των Ο;.κο·ομι*ων Δίοικών Έπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3095
  » Διεκπ. 1782
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ
  Διακήρυξις πλειοδοτικήν δημοπραόίας πυος ^μ
  τοϋφόρου λαχανικών Σητείας, Βιάννου,Λασηθίου. Άγίου
  Νικόλαον καχ Νεαποϊ.εως.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττ^μεν :
  Έπειδή ή διά την ίκμίσθωσιν τυϋ φόρου λαχανικών Σητείας
  προκηρυχθιϊσα δημοπρασία 8εν ίιεςήχβη έν καιρώ.
  'Βπειίή κατά τάς ίνε&γηθίίσας δημοπροσίας πρός έκμίσθωσιν
  τοΰ αΰτοίί φόρου Βιάννου Λασηθίου Λαϊ Άγίου Νικολάου ουδείς
  παρουσιάσθη «λειοδότης.
  Έτειδή ή διά την μίσθωσιν τ;3 φ=ρου λαχανικών. Νεαπίλεως
  «ροσενεχθεΐσα τιμήν έκ ίραχμών 1301 υπό τοϋ Νικ. Μεθομάκη
  έχρίβη άσΰμφορος είς τό Δημόσιον.
  Διά ταυτα
  Άκυρούμεν το υπο χρονολογίαν 3 Αυγούστου 1912 πρακτικόν
  δημοπρασίας εκμισθώσεως τού φορου λαχανιχών Νίϊτ:ολ«ως καί
  διατάσσομεν την ενέργειαι τβλειωχικών ίημ.οποασιών πρός έκμί-
  σ'ΐωσ.ν τσΰ φ:ρου λαχανΐΑώ» καί όπωρ'κών Σητείας, Βιάννου,
  Λαοηθιου, Άγίου Νικολάου καί Νεαζολΐως, διεςαχθησομενων
  την 27 Αυγούστου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π.
  μ. ένώπυν τώ^ τφ ύ-' αρ;0. 11Μ/ΐΐ68 έ. έ. (τεϋχ. Γ'. φύλ. 62
  τοΰ 1912) όριζομίνων ίτιτοοπίιών καί συμφωνως πρός τοϋς ίν
  το.ιτω άναφ»ριμένουςό'ροι>ς προστιθεμένου καί τοϋ εξής:
  Εάν ό Διοι^ών Έπίτροπος των Οίκονομικών κριν;τ| άσύμφορον
  είς χο. ΔηΑοσ.ον >ο προ^ίνιχθ:^ μίσ ωμα δύναται νακυρώσιτ; την
  δημοκρατίαν χωρίς νά άποκτα ό τ.«λευταϊος πλειοδότης οιονδή¬
  ποτε ίικαιωμα άποζγ;μιώΐ€ως κατά το3 Δημοσίου.
  Έν Χανίοις τή 16 Αύγο^στ3^ 1912.
  Ο Διοιχών 'Βπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΑΟΤΙΌΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3096
  » Διγ/.-. 1783
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  έπαναληπτικής τελειωτικης δηιιοπρα'τίας διά την
  έκηίσθωσιν τον φόρου λαχανικών καί όπωρικών
  τού Νομοϋ Ρεθύμνητ, της Ι'πιιρ'ία»· Ίεοαπέ-
  πέτρας και τής άγοράς Σπιναλόγκας
  Ό επί των Οικονοιηκών Δίοικών Έπίτροπος
  Διαχ,ηρυττει ότι :
  Έπειδή ή υπό τοθ Στυλ. Κλειδή προσφερθεΤσα τΐμή των δρ.
  7005 δ:ά την «χμίοθωσιν τοϋ ϊόρου λαχανιχών καί ίπωρικών τοΰ
  Νΐμΐΰ Ρϊθύμνης, έπλειοδ;τήθη κατά 5 ο)ο υπό τοϋ Μεχμέτ
  Νεονάκη
  Έπε:*ή ή υπό τίΰ Γεωργϊου Χρυτουλάκη χροσφβρδίϊτα τιμή
  των ίρ. 1615 διά την έχμίσθωσιν τοΰ αύτοΰ φόρου τής Επαρ¬
  χίας Ίιραπέτρας, έπλειοϊοτήθη χατά 0°/ο υπό τού Γιωργίου
  Μ. Φαφουτάχη.
  Έζε:?ή ή ϋ-ο τοΰ Στυλ. Φρ:υζάχη προσφίρθεΤσα τιμ/; των
  ϊραχαών 50 διά την «κμίσθωσιν τού φόρου τής αγορ3ς Σπινα-
  λόγκας ίπλειΐΐοτήθη κατα 5°/ο ύ^ο τοθ Ιω. Πασχαλάχη.
  Διά ταυτα
  Άκ^ροομιϊν τα σχετικά πρακτικά δημοπρααιών χαί διατάσσο¬
  μεν την διιςαγωγην έ^αναληχτικών τελίΚβτιχών δημοπρα-
  σΐών διά την έχμίσθωΐιν τοΰ φόρου λιχανιχων καί ϊ~ωριχών το3
  358
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ~ ΝομοΟ Ρεθύμνης, τής Επαρχίας Ιεραπέτρας, χαί τής άγορας
  ? Σκιναλογκας ίϊινεργηθησομένων την 27 Αϋγούστου 1912 ημέ¬
  ραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 %. μ. ενώπιον των Έπιτροπειών
  •των όριζομένων έν τη ύπ' αριθ. —*β/ΐϊ68 «· ?· δίακ,-ρύξετ. ημών
  καί συμφώνως πρός τοίις έν αύτη άναφερομένους δρους.
  Χανιά 16 Αόγούστου 19 2
  Ό Διοιχών Έτίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  Αριθ Πρωτ. 3113
  » Διεκ. 1787
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Προκήρυξις τελεχωτχκής δηυ.οπρασίας εκμισθώσεως
  των έν τω Νομώ Χανίων άγριΐδων τοϋ Δημοσίου
  Χάμπαθα, Κάργα, Πρννοδάσι, ΝησΐδοςΘεοδωροΰ
  Γρανχβούστις και Μΐσϊδος Γραμβοαίσης
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
  Διακηρυττομεν
  Έπειδή αί δια την μίσθωσι» των άγριάδοιν Γραμδοΰσα, Νησ'ς
  Γραμδούσης, Πρινοδάσι καί Κάργα γενόμεναι προσφίραί εκρίθη"
  σαν άσΰμφοροι είς τό Δημόσιον, εκηρύχθη δ' Ικπτωτος ό μισθω-
  τής τής άγριάδοςΧαμπαθακαί ουδείς έπλειοϊότηοε οιάτήνάγριάδα
  τής νησϊδος Θε,οδωροΰ
  Διά ταυτα
  Άκυροΰμεν τα σχετιχά -ρακτΐλά ϊχμοτρασίΐς καί διατάσσο¬
  μεν την ενέργειαν πλειοίοτικών ϊημοπρασιών ίίεξαχθησομένων έν
  τω Νομαρχΐί-λω καταστήματι Χανίων την 28 Αύγοΰστοο ημέ¬
  ραν Τρίτην χαί ώραν 10—12 π. μ. έΊιώπιον τής έν τη ΰπ'άριθ.
  19Ο3/ΐ1ϊ5 τής 30 Μαίου 1912 (τίθχοςγ'. φ/λλ. 48 Εφημ. Κυδερ.)
  ημετέρα ίιακτρύςει καί συμφώνο·ς πρός τούς έν τούτω άναφιρο
  μένου; ίρους. Πρώται προοφοραί όρίζονται αί εξής :
  Άγρΐας Γρϊμίοΰσα...................Δραχ. 1400
  Νησίς Γραμδούσα..................... » 400
  Πρινοδάσι ή Καψΐδασι................. » 1800
  Νησίς θοϊωροϋ. . . .ο. . . . '. ............ ·> 2000
  Χάμπαθα............................ » 2500
  Έν Χανίοις τη 17 Αύγούϊτοι· 1912.
  Ό ατοικών Έπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  •Αριθ. Λιεκχ. 1572
  » Διεκπ. 1013
  Δημαρχία Χανίων
  ΔΙΑΚΗΓΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικης τελριωτικης πλειοδοσίας
  Λαβόντες ΰπ' όψιν την υπο σημερινήν χρονολογίαν δήλωσιν
  τοϋ Κωνστ. Ν. Ξ-.νιϊάκη κατοίκου Χανίων, ΐμπροθίσμως κατα-
  τεθεΐσαν, δι' ής δηλοί δ'τι προσφέρει, διά την έκμίσθωσιν τοθ
  φόρου άγοραπωλησίας κτηνών επί £ν Ιτος απόϊ Σεπτεμδρίου
  1912, 5 ο)ο ίιτί πλέον τής υπό το3 τελευταίου π>ειοδοτου Βασ
  Τομαδακη προσενε-/θείσης έκ δρ. 4050 προσβορας κατά την
  πρός τεΰτο ένερνηθεΓσαν την ΐ4Αΰγούστου έ. ί. δημοπρασίαν.
  Ίϊόντ«4 καί τό αρθρον 14 τού ΰπ' αριθ. 356 Νομου.
  Άκυροϋμβν τα πρακτικά τής ώς άνω ένεργηθείσης πλειοδο-
  τικής ϊημοπρασίας" χαί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν α!>τής ένεργηθησομένης την 25
  Δύγούστου έ. ί. ημέραν Σάββατον καί ώραν 10—11 π. μ. |ν
  τώ Νομαρχιακώ καταστήματι ενώπιον τής νομίμου επιτροπείας
  και συμφώνως ιτρός τάς έν τη ύπ' άρι(). 1183)765 έ. Ι. διακη¬
  ρύξη ημών καί τη σχετικΐ) ύπ'άριθ. πρωτ. 1308 έ. Ι. συ
  άναγραφομένοις ο'ροις καί συμφωνίας.
  Έν Χα»1οις τη 16 Αύγούστου 1912.
  Ο Δήμβρχος Χανίων
  Έ. Αΐουντάκης
  Αριθ. Ιΐρωτ 68
  » Δ ι εκ,-. 18
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕ1ΟΔΟΤΓ<ΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ" Ματαΐωθειεης ένεκα νομίμων λόγων τής ϊημοπρασίας^ διά την προμήθειαο των τροφίμων καί άλλαν ε'ιϊών το3 Δημοτικοϋ^Νο- σοχομείου Χανίων. Ιΐρΐκηρύσσομεν ότι αυτή ενεργηθήσεται την 20 Αύγούστου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—11 *. μ. έν τω Νομαρ- "/ιακφ καταστήματι Χανίαν ενώπιον τής νομίμοο επιτροπείας καί συμφώνως πρός τούς έν τη ύπ' αριθ. 60)13 έ. Ι. ϊιακί/ρύ- ξ*ι υμών Λαί τϊ) σχετιχΐ) υπό χρονολογίαν 20 Ιουλίου έ. Ι. συγ- γραφν) ύιΐοχρεώσεων άναγραφομένους 'όρους χαί συμφωνίας. Έν Χανίοις τη 11 Αύγούστου 1912. Ό Δήμαρχος Χανίων Πρόεδρος τοΰ 'Αϊίλφάτου 'ΝΕμμ. Μουντάκης Αριθ. Πρωτ 1843 » Διεκ-. 1456 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ II α ο ό ρ α μ α Έν τη προκηρυξει πϊρί διβξαγωγής δημοπρασίας διά τόν ήλίκτροφωτυμον τής ϊΐάλεως Ηρακλείου, έν άρθρψ 2ω έγράφη κατά λάδος ότι ή δημοπρασία ενεργηθήσεται την 27)10 Σεπτίμ- 6ρίου όντί νά γράφη 27)10 Όκτωδρίου, ήτοι ή δημοπρασία ενεργηθήσεται την 27 Σιπτεμδρίου κατά τό παλαιόν ημερολό¬ γιον, ήτις άντιοτοιχεΐ πρός την 10 Όκτωβρίου κατά τό νέον ημερολόγιον. Έν Ηρακλείω 13 Αΰγοΰστου 1912. (Έκ τοθ Γραφείου τής Δημκρχείοις Αριθ. Πρωτ 448 » Διεκπ. ς26ο Ό Σητείας Διακηρύττη ότι δυνάμει καί ~ρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 8' τοϋ 1911 αποφάσεως τής υπό την προεδρείον μου επιτροπείας εγκριθείσης νομίμως. Έκτίθενται είς ίιαγωνιβμόν μειο5οτι/.τ;ς Δημοπρασίας συμφώνως πρός τάς διαταξει; τοΰ Νόμου 356 περί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δημοσίων ερ- ών χαί χατά τα ύτ:5 τής υπηρεσίας των Δημοσίων έ'ργων συνταχθέντα χλι υπό τιύ Διευθυντού των Δημοσίοιν ϊργων θϊωρηθεντα διαγράμματα μί'* προυττολογισμού, συγ^ραφής ύποχρεώΐεων καί τιμολογίου χα- τασχ,ϊυή λιθοστρώτιον όδών ύποτελωνείου καί Κολυδακι έν *η χωμοπόλει Σητεία. 1) Τα ίργαπρΐΰπολογίζονται χατά την λεχτομερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχ. 18ί)8, 50 ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς εκατόν είς άκεραίας μ:ναδας. 2) Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν τω Νομαρχιακώ κατα¬ στήματι Λασηθίου έν Άγίψ Νικολάω την 28 Αύγούστου 1912 ημέραν Τρίτην καί ώραν 10—12 π. μ. χαί ενώπιον έπιτροπςιζς αποτελούμενης υπό τοΰ κ. Νομάρχου Λασηθείου ώς «ροέδροι» τοθ Νομομηχανικοΰ Λασηθείου, τοΰ Εΐρηνοδίκου Άγίου Νιχο- λαου, τοϋ Δημάρχου Σητείας ν) ενός των μελών τής επιτρο¬ πείας τού Δήμου Σητείας ώς μβλών ή των νομίμων αυτών α^«" πλτρωτών. 3) Πας έρ[θλάδ·:ς κεκτημένος τα υπό τοΰ Νόμου 356 όρι- ζόμενα προσοντα είνε δίκτός είς την Δημοπρασίαν αν πρί" σαγάγη γραμμάτιον πιστοποιοΰν ε?ς τι Δημόσιον Ταμείον ή1 τή Τραπέζη Κρήτης κατάθεαιν λόγω εγγυήσεως δραχ. 1 00 είς τ^υς αποτυχόντας κατά τόν ϊαγωνισμόν έπιστρίφωνται τα λόγω εγ¬ γυήσεως κατατεθεντα ποσά έντός τριών ημερών άπό τής Δη- μοπρασιας. 4) Τα πρακτικά τής Δημοπρασίας ύπόκεινται εις την κρΤσΐν τής επιτροπείας τοϋ Δημου Σητείας τΐτις δικαιοΰταί νά έγκρΐν*>
  ή μή αύτά λαμδάνϊυσα ΰ*' όψιν τό συμφέρον τοθ Δήμου χ<*Ρι'
  ΚΦΗΜΒΡΙΪ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΚϋΖ
  ::*££«"»
  ό τελευταΐος μ-εΐοϊΌτης ν' άποκ,τα ουδέ» κατ» τοϋ Δήμου *ί-
  καίωμα.
  5) Ό έργολάδος ύπόχβιται είς τάς διατάξεως τ;ο3 περί Δη-
  μοπρασιών χαί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων ίιπ' αριθ.356 Νόμου.
  6) Ή Δημοπρασία δέν είνε τελειωτική, έπομένως ίά' τις
  των εργολάβον τ<5ν εχόντων τα υπο τού νόμου 356 όριζόμ*να ■προσοντα προσέλθ^ ενώπιον τής επι τής δημοπρασιας επιτρο¬ πείας ή τοΰ Δημαρχου Σητείας έντός τής νομίμου προθεσμίας των εξ ημερών καί καταθέση γραμι*άτιον πιστοποιοϋν την είς τι δημόσιον τα,-^Τον ή τή Τραπέζη Κρήτης χαταθεσιν τού λόγω εγγυήσεως ποσού των δραχ. 100 και μίΐοίοτΐση τουλάχιστον 5 /ο επί τής υπό τοΰ τελευταίου μειοδότου προατφϊρθείσης τελευ¬ ταίας προτφορας ή εάν ή προΐφερθεϊσα τοιαύτη υπό τοΰ μει- οδότου θκορηθϊ) άσϋ,;φωρος διά τόν Λήμον Σητείας ή εάν ουδείς προσελθΐβ μειοϊότης *ατά χήν δημοπρασίαν, αυτή έπαναληφθήσε- ται καί γενησεται τελειωτι*ώς τήν 4 Σεπτεμδρίου 1912 ημέ¬ ραν Τρίτην καί ώραν 10—12 ν. μ. έν τώ αύτω ώς άνω κα¬ ταστήματι χαι ενώπιον τής αυτής επιτροπείας καί συμφώνως τοίς οροΐς τής παρούσης άνευ ετέρας ε'ιδοποιήσεως. ι) Τα σχεδιαγράμματα, ό προΰπθΛογισμός καί ή συνγραφή υποχρεώσεων ευίν έ/.τε6»ιμίνα ύς τό Γραφείον τής Νομαρχίας Λασηθϊίου είς την διάθίσ.ν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. ο) Τα κηρΰκεια /.αί Σομιδολαιογραφικά ϊξοδα δαρύνουσι τόν εργολάβον. Έν Σητίία τγ] 11 Αύγούστου 1912 Ό Δήμαρχος Σητείας Γ. Κ Αριθ. Πρωτ. 442 .......ΐ 260 Ό Σητείας Προχηρύσσιι ϋτι Δυνάμει τής ίιπ' αριθ. 48 τής 26 Ιουλίου 1912 τής υπό τήν προεδρείαν μου Επιτροπείας έπτίθεται είς φανεράν μειοϊοτχήν δημοπρασίαν καί συμφώνως τάς ϊΐατάξίΐς τού ύι;' αριθ. 356 Νόμου ή ίκμίσθωσις τής άνάψεως και συντηρήΐεως των ϊημοοιχών φανών τής Κωμοπόλεως Σητιίας ανερχομένας εις 48 τόν αριθμόν -πό τούς έ;ής ό'ρους: 1) Ή οημοπρασΐα ένβρνηθήσεται έν τή α-Ίούσγι τοΰ Δημαρ- χΐακοΰ καταστήματος Σητείας τήν 26 Αύγούστου 1912 ημέραν Κυριακην και $ραν 9 π. μ. ίνώπι:ν έπιτροπϊίας αποτελούμενης υπό τοθ Δημάρχου Σητείας ώς προεϊρου ενός των μελών τής υπό τήν προεδρείον τής Έπιτροπής καί τοΰ Ρ^ίρηνοδίκου Σητείας ως μελών ή των νομίμων αυτών άναπληρωτών, *2) Ή ϊιάρκεια τής εκμισθώσεως Ισεται ενιαυσία αρχομένη άπό τής 1ης Σΐπΐίμδρίοιι 1912 καίλήγουσα την 31 Αύγούατου 191 3. 3) Ό ενοικιαστάς ύποχρεοθται νά ϊιατηρϊίπάντ·τε τάς ύέλους των φα»ών ένκαλή χαταστάσ«[ καί καθαρώς, ο^τως <5στε τό έξ αυτών έξερχόμενον φώς, νά φΜτίζτ] καλώς τήν πόλιν νά ϊίδγ, ίε εις τούς λαμ*τήρας τό ανάλογον φώς ό'περ αναλογ^ί εις τούς διαφόρους τούτων μηχανισμούς αναλόγως τοΰ μεγέθους των, όφίίλει άπαξ τής εβδομάδος "'ά πλύν^ διά σαπουνάδας όλάκληρα τα σώματα των φανών έντός καί ίκτός χίθώς καί τους λαμπτή- ράς των, ν' άνάπτη τούτους καθ" εκάστην εσπέραν ήμίσειαν ώραν μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου καί νά ΐδύντ) αΰτοϋς τήν πρωίαν ήμ,ι- βειαν ώραν πρό Τής άνατολής, έξαιρουμένων των έςής ήιΐίρών καθ'ας οίφανοΐ ούτοι 5έν θά άνάπτωνται καθ" ολοκληρίαν ήτοι «πό τής 1ης Απριλίου μέ·χρι τής 30ης Σιπτε^δρίου τέσσαρας νύκτας πρό τής κανσ«λήνσυ μίαν τήν τΐανσεληνον καί δύο μετ" αύτην ήτοι ϊιτί ϊπτά ημέρας *αθ' ίλάστον σεληνιακό^ μήνα. 4) Ό ενοικιαστάς όφείλει χαθ' έ/.άστην νύκτα νά έπιτηρή ιου; φανους τούτους 'ί^ως ή λβιτουργία το3 φωτός γίνεται χανονιχώς νά είναι δέ χαι άρτια ίνα έν περιπτώσει χαθ' ήν διαρχούσης τής νυκτός είτε ·κ τοΰ άίρος είτε ίξ άλ'λης αχι'κα^ οδεσθϊ, κανείς φα- νός νά προίβίνγ; άμ«σ<*ς «ΐς την άναψιν τίύτοΐί κα'ι αντικατάστασιν τοθ φωτός, διότι πασά χαράδασις τοΰ ο'ρου τούτου ·>ίί μη έπιμε-
  Χής εκτέλεσις δα λαθιστα αυτόν ΰ~όχρε:ν ίΐς τήν πληρωμήν μι5ς
  2».ς πέντ* δραχμών υπέρ τοΰ Δημοτικοΰ Ταμείου ϊί' Ικαστον μή
  άναφθέντα φανόν ποσώς ή άναφθίντα μέν άλλά σδεσθέντα καί μη
  άντικατασ^αθέντος τοδ φωτν-ς τούτου ϊι' εκάστην νύκτα.
  5) Ό ένοικιαστής ύποχρεοΰται νά ίπιμϊλήται περί τής καλής
  περιποιήσεως κα' διατηρήσεως των φανών τούτων, διότι πασά ζη-
  μία ττροίλθίϋσα έξ ΰχαιτιότητος αΰτοΰ είτε έξ άλλςυ ΐΐουϊή^οτε
  βχρύνει ίύτον καί μονον, ο'στις όφείλει την αυτήν ήμ=ραν νά άν,ι-
  καθιιτα πάντα θραυσθίντα επί των φϊνών τούτων υ'ελον ή λιμ-
  πτήρα, η κιί μηχανισμόν τούτων δι* Ίδίων ϊξόϊων, πλή' των φα¬
  νών ίκείνων οίτινες 6ά "άθωϋν ζημίαν «*τής πολυχρον ου τριδής
  όπότ» ^αούνηται διά τήν ίιΐισΚΕϋήν τό Δημοτικόν Ταμείον κοί
  τότε πάλιν οφιίλίι οΰτ^ς να Λαθιστα Λίθημερόν γνωστόν τ:0το
  τή ύπηΐεΐία τοΰ Δήμου ήτις θέλει φροντίζβι παραχρήμα τήν
  ίπισ«.ευή» τούτοιν.
  6) Έν -ζ περιπτώσει ό ενοικιαστάς παραμελήση την άναψιν
  φανών τι-ώ» ή καίίπεχει καί'όλοκληοιαν νά άνάψ() τούτους ό
  Δ,ήμ,αρχος δικαιοϋται να ά/αθίΐχ) τη» «ναψ'.ν τούτων, εις άλ,ο
  πρόσωπον τ^ν !ε α^ο',δήν τούτου χαθως *αί τα άλΛα έςοία τοΰ
  φωασμοΰ θά *ίσ-ράττη παρ' αύτοΰ έ*, τοϋ μισθώ^.ατος.
  I) Τα εν«Λα των ανωτέρω παρίβααίων τοΰ μυθω· ;ΰ ίπΐβ/η-
  θησόμιενα λόγφ άποζημκάσεω; ή καί άλλης αίτίας τζρατιιιχ ή
  χαί άλλα ίςοδα πληρωθίντα άπό τοΰ Δημοτιιού Ταμείου ίιά τήν
  άναψιν των φανών ό Λίιμαρ-χο-, δικαιυται ά^ευ διατυπωτεων νά
  διατασϊ) τήν κράτησιν αυτών άπό τού ένίΐλίου χαθιστΐϊν αυτώ
  μόνον γνωσ-όν τουτο.
  8) Ό ΐΑΐσθΐΛτής θά π. η;ι.)0γ) τό ποσόν τοθ ί'.ς αυτόν καταΛ,υ-
  ρωθεντος Ινοιχίου παρά τοΰ Δημοτΐ/οΰ ταμείου είς ?ώδεχα Γσαςϊ ό-
  σ»ις κατ αναλογίαν αλλά παντστε 6α χρατίΤται είς τό ταμείον
  τοΰ ΛήΛου μία ϊόσις,θά εί/αι σι^ν^7^6Ί01^νος μϊτα τοΰ ίν^ιχια-τοΰ
  ϊιά πάΐϊν άχοζημΐ'.ωσιν υπέρ τοΰ Λήμου άνευ τού δικαιώματος τής
  διαιρεσιως ή1 3ιζήσ*ως.
  9) Τον ίοι*ιαστήν βαρύνουσ: πάντα τα πρός άναψιν των φα¬
  νών τούτων ύλιχά άτινα; όφ^'Λίΐ νά προμηήδύηται ίκ των χαλ-
  λί-τ',ιν τ^ν έν ττ άγορα το'ύτ'.)ν ϋπ^ρχόντων.
  10) Ό μισθωτής Ιποχρεοΰται να παραδιίϊτ, μετά την Α,'θξ^
  :<·,ς μ σθωΐίιιΐς τούς φανούς είς ην νατασΐΐ^ν τοΰς ■κζρίκ-^ϊν καθ' ότι *ν περι-τώσίΐ θραύΐεως ή φθορϋς ύπόχϊ'.τ^ι ϊϊς αποζη¬ μίωσιν σ^νε^θηνομ£νου κ,αί τού ΐγγυητοϋ. II) "Ινα γίν/) τις δελτός είς ττ,ν ϊημοτρίΐίιν όφϊ'λει νά τ.:'- χαταδάλτ είς ~.ΐι Δημοτ·.*ον Ταμείον ϊραχ. 5') λόγψ ίγγυήσϊως α?ΐΐ;ες θα έπιτΐραφώσιν εί; μέν τούς «Έοτυχόνιτς κατά τόν συ- ναγωηιμον ΐντός τριύν ημερών άπ'ο τής ϊημοπρααίϊς είς δέ τ^^ς έπΐτυχόντας μετα τήν σύνταξιν τοΰ σ^μβολα!ογραφιΛοΰ έγ· • γράφου θϊ καταπίπτωσι δέ ύ~έρ το3 Δημοτΐχοΰ Ταρϊίοιι ϊν ·}) περιπτιότξ! ό ίνοιχιαττής αρνηθή νά συνυπίγραψτ) τό άνοικιαστή- ριΐν σ,μίόλαιον ή αρνηθή νά άναλάδιτ, την άναψιν των 5ίνών τ,·/ είναι ΰποχριω'^ίνος να αναλάβη άμέσως άπ'ο τ^ς Ιτ,ς Σ;-τ=.ι- . βρίου έ. ε. έν έναν τ·» 'εριπτιόΐει Οά ένεργεϊται νία δημοττρ-ιιια είς βάρος αύτοθ ύπο·/.?ε'·>μενου δια »ϊ«ϊ ζημίαν πρίσνινολϊνην
  τώ ΑήΐΑψ είς αποζημίωσιν.
  1ΐ) Ό ενοικιαστάς ΰπΐ7.?*-ΰτ«ι νά παρουσιάΐτ, άξ'.όχρεον
  ίγγυητήν ού τό άςιό"χρ«ο^ θά εγκρίνΐζ ό χ. Δημαρχος, οατις θά
  συνυπογράψθ τό συμ6ολαι;γ,:αφινον έγγπαφθ' κχί Οστις 0α είναι
  συνυπεύθυνος μετά τοΰ ένοιχιαΐτοΰ ?ιά πασάν άποί,ημίωσιν ϋπρρ
  τοΰ Αήμου άνευ τού Βι<.αιωμ.ατος της διαιρέσίως ή ίιζήτΐως. 13) Η 5ημιοπρασία ϊςν είναι τΕλειωΐιχή έπομένως έαν ςις προ"ίλ(ιη έντός τής νομίμου πρΐθισμίας των Ιξ ημερών καί -ροιφίρΐ 5 °)ο ίπίμεΐον τής υπό τοΰ τελευταίου μειοϊότου προσ- φιρθίίσης τελευταίας π3:ιφορας, ή εάν οϋϊείς προσέ. θτ, μ.ϋϊό- της κατά την δημοπρασίαν ή ;αν ή προσφερθεΤ-α τελευταία τ::03- φορά θεωοηθή υπό τής Επιτροπείας τού Δήμου Σητί α; άσύμ- φ^,οος ιύ'τη ίπαναΛηφθήτε-αι χαί γ νήσΐτϊΐ τελειωτιχ.<5: ττλ 2 Σεπτεμδρίου τού 1912 ημέραν Κυριακήν καί ώοαν 9 τ., μ. ι.<>>-
  πον τής αυτής ώς άνω επιτροπείας έν τώ αΰ:ψ καταστήματι χαί
  συμφώνως τ=υς όρους τής παρούσης διακηρύξ?ως ά-ευ ετέρας εί-
  14) Τα πραχτιχά ύποκεινται είς τήν κρίσιν τής έχιτροπ-.ίας
  τοΰ Δήμου Σητείας ήτις δύνα-αι νά έγχρίντ, ή μη αΰτά.
  15) Τα χηρυκεια καί συμίολα·ογριφικά τέλη βαρύνουν :όν
  ένοικιαστήν.
  16) Ό ΟΜκή δαχάνη διά τε την συντήρησιν καί 5ν»ψιν των
  ίΐεΛΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΚΩΣ
  Ι
  έν /όγψ φίνώ,ι προύΐΐλογίσ'ίη δραχμχς 1200 κάτω των οποίων
  θά μϊΐ;ϊο:ώΐιν οί βουλόμενοι
  Έν Σητβία τή 8 Δΰγούστου 1912.
  Ό Δήμαρχΐς Σητείας
  Γ. Κ. Δρακάκης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 2142
  9 Διεκπ. 1803
  Έν ονόματι τοϋ Βι Ιιλέως των Έλλήνων
  ΚΑΒΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή οί Μάρχος Λ. Φ^α^*1ουιιϊ»ης χαΐ Νικόλαος «4. Φλ»~
  μετακης χατι,ιχοι τέως Χ«νίω< χαί ηδη αγνώστου οΊαμονή'ς χατη- γοροϋνται ώ; υπαίτιοι {τι 6π5 χοινοΰ αυμφίροντο« χιιθύμενοι μετ άλλων χατα5ιχα«^έντω ή'ΪΊ} είΐ <ρυλά<τσιν εν6ς μηνός συναπεφά- αιαχ* την έχτελ»ΐιν τής επομένης ιζ',πρΐνζ,υ πράξεως χαΐ ενίχα ταύτης σονομοοογήυαντες άιχοιδχίΐν προ; αλλήλους συνδρομήν την έΐπ ραν τής 9 Φεδρουα-ου 1911, διά νά έχδικηδώΐΐ την χωρο¬ φυλακήν χ·.1 έλιυθίρώσωΐ'ν ϊπο τής έξου-'α; ταύτης οΰς κατ' έχε'νη» τγ,/ εσπέραν συλληφΕΐέντας Ίωά^ν^ν Μπαοϋλον, Νκίλαον Πέτρον Γαλα<-ν χβι Δημητριον Μπαδογΐά νην, χαΐ είς τβν Κεντριχ&ν 1 τββμον τη; χωροφυλαχής Χανίων, σθησα» γ /]_ο<τ'α ε^ωίίι τούτου, χά. έπιμένοντ»; είς την συ- των εναντίον τής ποοσταγής τής στοατίωτιχής χ«ϊ Εί- σαγγϊλιχή- άρ^τ,ς νά οιαίλυΊώτιν, ηοξΐτο μετ" ΐβχυίογνώαονος 9ρ»- συτητ^ς, χοαυγιζοντος όνε·5 ζοντες χΐ! άπειλου»-βς, άλλ' έν το¬ σούτω ϊ«εχΐτέστη ή τίζΐί /ωρίς νά μεταχειρισβωσι βίαν χϊτά προ- αίΐϊω» 7) πραγματων. 'ΓΚίθή το ανο.κημα ?.<.,-.> Λρο6λέπ»τα·. χαϊ τιμωρίΐται άπο
  άχ '72. 174 έ5. 3 «αι 57 τοϋ Ποινιχοϋ Νόαο^, /ιρχχτηοί-
  '>ε ώς πλημυ.έληίχι.
  -ΐίή οί χϊτογορ ύμενοΐ '.ντοι ε?<ε άπαντες χ2Ϊ άγνοίΐται & τής διαμο^ής τίον Ίοον «ν χά! τ' ά^Ορϊ 404 «α1 ^06 τής Ποιν.χη, Διχονομία; Καλούμεν τοίκ ^Ιρηαίνιυς χατηγΐρουμένους ίνα έμφανιυβώΐΐν αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ ιχοοατηοίου τού Είρη-οιιχ«1ου Χανίων την 2' τοΰ μηνής Σ.κτε -'οιου τοΰ ε-ους 19'2 ήαερΐν Παρα- σκίυή. χχ'. ί>-Λ. 8 π. μ. ΐ<α οιχασθώσι αι; ιιπαίτιβι της έχτεθε σης πράίιω;, άλλως θέλουσι διχασβή έρή^ην συμφώνως τω άρθρω 407 τής Ποιντχή; Δι«ονομίΐ^, συγχρονιος δ* χαλο^μεν αΰτοός όπως λά6<ο«ι γνιΤηΐντών βγγεάφων τής διχογοτφίας. Έν Χανίοις τί; 2 Αύγοίβτου 4 912 Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων Κ. Δοιινάκης 1) Τό υκ' αριθ. 4 9 18 ΐοϋ 1 ίΙΙ ποινιχόν πραχτιχον 2) » » 104 » 1912 » » 3) "II σ/*τιχή Ιϊ^εσις -ής χωροφυλαχή: Άρμοδιθΐ διχαστκός χλητήο π3θ«γγέλλ»τ*ι 5πω; ε< αντίτυπον τοΰ παρον.ο; τοι>οχολλτ,<ΐ>ι εί,- την τελευταίαν χατοιχία -ών χα-
  τηγορουμε^ων χΐ' |:ε3θν το./οχολλήσ·») ίίς ΰϊΐμότιΐ μί?η·
  Έν Χχν οις αύθημερ>ίν.
  Ό Δήμον. Κατήγ. Χχνίων
  Κ. Αουνάκης
  ζΐτα
  Άοιθ. Πρωτ. 2Ϊ39
  Γ800
  Έν Όνόμιατι τ^ι? Βα<ίΐλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποινιχής ΛΐΛθνομκας. Καλοΐμεν τούς επί έςυδρίσει τής Άρχής Έλεϋί)«ρ.Συγ1ολτζά- κην, Ίά/.ωίον Χ. Χονυράχην καί ΆΘανασιον Ι. Χαλακατε· 6άκην πρώην κατοίκυς ΙΙεριδολιών Κυϊωνίας καί ή5η άγνώΐτοι» δίαμ νήΰ Γνα προσέλθωσιν αυτοπροσώπως την 21 Σε~τ«μ6ρί:υ τ:ΰ Ιτ;υς 1912 ημέραν Παρασκευήν «.αί ώοαν 8 π. μ. ενώ¬ πιον τού άχροατηρίου τού Δικαστηριου τοϋ ενταύθα Ε ρην;δι- κείου πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς «ϊρηται άξιοποινϊκ ποά- ξεως τής άναφερομενης είς τό κλητηριον θεσκισμά μας όπ' αριθ. 14ϊ0/ΐϊί8τής 21 Μαίου 1912 άλλως θέλουσι διχατθή έρήμην. Έν Χανίοις τγ^ 2 Αύγςύστου 1912 Ό Δημόσιος Καττ,γορος Χανίων Κ. Αουνάκης Άρμόίιος δικαστικός κλητήρ παραγγ-:λεΐαι δπως έν αντίτυ¬ πον τής παρο ·σης κλήσεως τοιχοκολλήστο είς τε δημοσιώτερον μέρος τοΰ χωρίου των κατηγορουμένων καί Ιτερον είς την έδραν τοΰ άκροατηρίου τού Πρωτοδιχείου Χανίων. Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Δημάσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Αουνάκης Αριθ. Πρωτ. 2140 » Διεκπ. 1801 Έν *'νόιιατι τ·>ί> Βασίλειος των
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καΐ 406 τί)ς Ποινικής Δι*ονομίας.
  Καλούμεν τόν επί παρανέμψ όπλοφορία Τζϊμα'ή Μουσΐ
  Γιατί-άκην κρώην κάτοικον Περιδολίων Κυδωνίαςκαί ήδη άγνωστον
  διαμονής ίνα προσέλθΐΐ αυτοπροσώπως την 21 Σεπτε,ιδρίου το3
  I'το^ς 1912 ήμίραν Παρατχ,ευήν καί ώραν 8 π μ. ενώπιον τ;3
  άκροατηρίιυ τοΰ Δικΐστηριου τοΰ ενταύθα Είρηνοδικείου προ;
  περαιτέρω συζήτησιν τής ώ -Γρηται άξιοποίνου πράξβως τής ανα-
  φερομένης είς τό κλητηριον θέϊτισ^ά μ-χς ότ' αριθ. 76Ι/6Ι4 τή»
  19 Μαρτίου 1912 άλλω; θίλβι δ λααθ/; ϊρήμην.
  Έν Χανίοις τή 2 Δΰγούστου 1912
  Ό Δηαίσος Κατήγβρος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόϊ'.ος οικαστικός κλητήρ παραγγέλλεται δπως εν άντι-
  τυτίν τή; -α;ο6σης κλήσεως τοίχικολλήτ^ είς το δηιιοσίώτερο
  μέρος τοϋ χ-ορ.ου τοϋ xα.ηγ2ρ^.μίνο^ Ααί έτερον *ϊς την έ3ρ»«ι
  τοΰ άχροατηοίου τοΰ Πρωτοοιχειρυ Χανίων.
  Έν Χαν αίς αυθημερόν.
  Ο Δημόσιος Κατη^ορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 2141
  » Διεκπ. 1802
  Εν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των '
  Κ λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 χαϊ 406 τής Πό νιχήί Διχονομ ΐ?
  Καλούμεν τόν επ! τραυματισμω κλπ. Στυλιονόν Δ. Φραγγ;-
  δά*η πρώην χάτοιχο« Σουδας Κυδωνία; καί ήδη άγνώϊτοα
  διαμονής ϊ*α 7τοοσέλ^γ) αύτοποοσώπως την 21 1 εττεμβρίου τι.
  ϊτους 1912 ήμέμχν Παρασκευήν χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού
  άχροατηοίου τοΰ Διχΐστηρίου τοΰ ενταύθα Είρηνοδικιίου προ;
  περβιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποίνου πράξεω. τ^ς
  άναφερ^μένης είς τ6 χλητηριον έπίχριμά μας ύπ'αριθ 533)444 τή;
  28 Αύγούστ^υ 1912 άΑω; 6έ/ει δικασθή έρήμην.
  Έν Χανίοις ·<γι 2 Αΰγούστου 1912 Δημιίσιος Κχτήγορος Κ. Δουνάκης Αρμοδίας διχαστιχός χλητήρ παραγγέλλεται όπως εν αντίτυπον τής παρούσης χλήσεως τοιχοχίλλήσ/ι εις τό δημοσιώτερον μ«?Γ! τοϋ χ—ρίου τοΰ χατηγορου,Αενου χαί έτερον είς την έδραν το« άχροαιτηοιρυ τοϋ ΙΙρωτοδιχε'ου Χϊνίων. Έν Χανίοις αυθημερόν Δημόσιος Καΐήγορος Κ. Δοννάκης Ι