92732

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΪΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κρητη
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοις τη 20 Αύγουστον 1912 —ΑΡΙΘ. 80
  Αριθ.. Πρωτ. 3134
  Ϊϊϊ ΓδΟΙ
  Χανίων, ώς ίε'.κνυται έκ των ϋτ' αριθ. 44505 τής 11 Μαίου
  1912 καί 45189 τής 17 Ιοολίου 1912 έπι3οτηρίων τοϋ ϊιχα-
  στικοΰ κλητήρος Νιχολάου Τσόντου /.αί τώ» υπο χρονολογίαν
  13 Μαίου 1912 καί η Ιουλίου 1912 κυτοποφεων των οί-
  κείων άγροτικών διανομε'ων.
  Έπειίή τα έν τή προτάσει τού παρά τώ Δικαστηριω τούτω
  Εισαγγελέως άναφερόμενα περιστατικά εΪ3ΐ βασιμ» χαί νίμιμα,
  έκ τούτων δέ καί ίκ τής διεξαχθίίσης έν γένιι άνακοΐαεως ής
  , *« «ροέχυψαν ένϊειξεις περί τής ένοχής τώ* κατηγορουμένων
  κ?ί έπομίνως βίον Οπως παραπίμφθώσιν οΰτοι ϊνωπιον τοό αχ.ρο-
  βΐγ.ρίου το0 Κακουργιοϊικείοι» Χανίων ίνα ϊιχασθώσιν επί ταίς
  αποδιδομένας αυτοίς άξιοποίνοις πράξεσιν, ήτοι ίπί χαχουργή-
  μα« προβλεπομένου ΰιτό των άρθρων 47, Ί9, 57, 109, 287
  κ*1 588 το3 ΙΙοιν. Νόμου,^ 0Ιατ»»ιι<νης χ« τής προφ,λα- αυτών συμφώνως τώ αρθρφ 191 τής Ποιν. Δικονομΐας. . ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝ2ΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΠΚ"ΗΡΤ"1Σ Δημθπρασίας δία τίΐν έκμίσθωσΐν τοΰ επί της κατα- ναλώσεως φόρον των λαχανΐκών Κα όπωρχκών των Νθμών Χανίων και Σφακίων *· Ο ΕΠΙ ΤΩΝ Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττεΐ ότι: Έπειϊή προσεφέρθη υπό τού Βασιλβίου Τομαδάκη χατοίκου Χανίων τό ποσόν των δραχ. 50,000 διά την έκμί,θωσιν τ-ϋ φό- ρου λαχανικών καί έπωρικών των Νομών Χανίων-Σφακίων, ϊιά τής υπό χρονολ. σημερινήν δηλώσεώς τού τρόςτήνκαβ ημάς | Ανωτέραν Διεύθυνσιν ^ } Παραπέμπι[ τοϋς „—γορΟΙ<μίνοι,ς Έμμανο^λ Άντ Δια ταύτα ^ λινάκιν, ίτών 24, εγγαμον, έγγράμματον, ίργατικόν, Γι Άκυροθμεν τό σχετικόν υπό χρονολ. 18 Αΰγούστου 19ϋ , '^ντ- Ξυλινάκιν έτών 25, άγαμον ίιγράμματον, γεωργόν. νραχτικόν δημοπρβσίας καί _ αμφοτέρους γεννηθένιας κοι κατοικ-Οντας ι-ίς Τραχΐνιάκον Σΐ- Διατάσσομΐν την διεςαγωγήν νέας δημοπρασίας δια την ε*- χίνο» χαί ή5η προφυλαχισμένους ό μέν α'. άπό .ής 28 Άπρι- μίσθωσιν τού φόρου λαχανικών καί όπωρικών, των Νομών Χά- Ι χ(ου 1912, ό δέ δ'. άπό τής 1 Μαίοα Ίοιου ?τους, Χρήστον νίων καί Σφακίων ένεργηθησομένην την 29 Αΰγούστου 191^. ήμε- Άντ. Ξυλινάκιν κάτοικον Τραχινιάκου Σ;λ·.ν:^ χαί ήδη φυγό- ραν Τετάοτην καί ώραν 10—12 «. μ. έν τω Νομαρχιακώ κατα- £1χον Χ3'( ΊωάννΥ]ν Μιχ Ξυλινάκιν κάτΉχον ώ^3^τως Τραχι- στήματι Χανίων καί ενώπιον τής επιτροπείας τής οριζομένης εν ν[αχ3υ Σίλίνου καί ήϊη φυγοϊιχον, &τα'/'χ πολίτας Έλληνας τή ΰπ'άριθ. Μ86/ιί68 *· 2· οιακηρίιξει ημών (τιθχ. Γ'· φύλ>. Χαί Χρυτιανοΰς Όρθ:δ5;^^ς ίνώττιον ιοΰ ά/.ροΐτηΐιου τοΰ Κα-
  62 τοίί 1912) καί υπό τούς έν αϋτ/) άναφερομένους ΐρους. χουργιοδιχείου Χανίων ϊ><χ δικασθώσιν ώς ύποιτιοι τοΰ δτι υπό Πρώτη πρ σφορά όριζίτα τό πΐσόν των δραχ. 50,000. , χοινοΰ συμέροντος χινούμενοι συναπεφασισαν την εκτέλεσιν των Έν Χανίοις τη 20 Αύγοΰοτου 1912. ίπομενων αξιοποίνων -ραςίων σ^νομ5λογήσϊντις ένεκα ταύτης Ό Διοιχών Έπίτροχος άμοι6*ίαν ::ρός αλλήλους συνδρομήν, ήτοι Οτι την 22 Άπρι- Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ λ'" '^ 'ν ^^ θ'"σι' «Γητεμένη» τί!ί «ρίίερίίας τού χω¬ ρίου Τραχ νιάίΐου Σίλίνοο «χ πρίμιλέτης "ΐ^ααιααν χαί ί ξε- ======== , ιέλΐσαν την άνθρωποκτοάα» τώ' Ιωάννου Στιφανογιαννη χαί Ά 0 Κ Λ«7 ' Εμμανουήλ Ι. Στιφανογιάννη πλήςαντες τόν μέν πρώτον διά ._____? ' ου ' ______ μαχαίρας ϊίς εις την αριστεράν μασχαλιαίαν χώΐαν καί άπαξ Τό ΔΐκαίΙτΐκόν Σνμβθύλιον των ιίς την δεξιάν καί διά ραδδου είς την χεφαλην, τον δέ ϊιύ- έν Χανίοις Πρωτθδΐκών τεΡ3ν ^ «Ρ»«Λου 6*λϊ^ (ικριστρΑφου) *φη; π,ρ,τιϊος^αΐ * ^ σφαιρών, εις την χοι/ααχην χώραν και ότι χα-α τον α^τIν Συγκείμενον.........·........................... τοπο' χαί χρόνον ακ-ποΰντες την άνθρωπο'Τΐνιαν τού Μιχαήλ Συνιλϋον....................................... Ι. Στ«?ανογιαννη έπιχϊίιησαν έςκίτεριχήν ^;5ςιν αρχήν έλτ»- ................................................ λίσεως χερ'.ί'/ου^αν ήτοι έ* ιβρομίλέτης ώ-αυτΐος Ιπληςαν διά Διελθόν την δικογραφίαν καί μαχαίρας, επί τώ σκοπώ τούτφ, τόν ίίρη^ίνον τταθοντα ιίς την Σχεφθέν κατά τόν Νόμον άριΐτ*ράν ώ^:-λάτην αιτέτυχο» ό'μως τού ανθ ωτοχνίνου σΛ5πού Έπειδή διά τοϋ' έκ των κατηγορουμένων Χρήστον Άντων. των έκ λόγων άνεςαρτήτο)ν τής θίλήσίως τω* -:ίί^^'^.ατ.3αντεί Ξυλινακ(ν'χαί Ιωάννην Μ. ΞΑιν'αχην. 9^βϊικο3ντας ίτοιχ:- μονον ;οϋτ=ν σ.ίαρώς «ίς τΓ,ν ρηΟεΓσαν χώ:,ν /.αί κολλήϋησαν είς τα υπό τού Ν:μ=υ όριζομ«να μέρη τα Οπ αριθ. Διατάσσ.ι την παράτασιν μέν τής προφυλιχχυ.ως των 1472 κχ 2380 τοϋ ϊτους 192 κατασχετήρια τού Ανακριτοΰ γορουμίνων Εμμανουήλ και 1 εωργιου ^υλινι/.η την συλ/.ηψ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Ι
  !έ καί προφυλάκισιν των κατηγορουμένων Χρήστου Άντ. Ξυ-
  λινά*η καί Ιωάννου Ξυλινάκη διατ()ρουμένων έν ισχύϊ των
  κατ' ούτών έκϊοθέντων υπό τοΰ Άναν-ριτοϋ Χανίων
  τηριων.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη έν Χανίοις τγ, 16 Αυ-
  γούστου 1912
  Οί Δικασταί
  Ι. Καταλαγάρι^νός
  Γ. Λΐιχελιουδάκης Ό Β. Γραμματεύς
  Ν. Παπαδάκης Ι. Γ. Μαναρολης
  Ότι άκρ'δέι, έπάσπασμα
  Έν Χανίοις τί Π Αύγοΰστου 1912
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ι Σζριϊάκης
  οσιε-θη-ω διά τής Επισήμου Έφημερίίος διά τους φυ-
  ντας καττ,γορουμίνους Χρήστον Α. Ξυλΐνάκην καί Ιωάν¬
  νην Ξ^λινάκην.
  Έν Χανίοις τή 18 Αύγούστου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άοιθ. ιΐρωτ. 2145
  μημ
  'Βτί'.ϊή δ >ατηγορούμενος ^υτ'τ ί?νβ άπών καί άγνθίΐται δ τ<5πος της δΐίΐμοντ,ς τού Ίόεντο; χαί τ' ίρθρα 405 χαί 406 τής Ποινιχης Διχονομ(ι>ς
  ΚαΑ'Ομιιν -όν ϊϊρτ,μένο» χατηγορούμβνον ίνα έμφχ^ισθγ] αύτο-
  προοώπωζ ενώπιον τού αχροατηοίου ~.οΖ Είρηνοδικε'θυ Χαν'ων την
  21 '.οϋ μτπ^ϊ Σεπτεμβρίου -οί; ετους 1912 ημέραν Παρασχευήν
  χαί ώραν 8 π μ ίνα διχασθΓ, ωί ύπαίτιος τής έχτεβ&ίβης πράξεως,
  άλλως θέλει οιχατθή έ;ήαην συμφώ ως τώ άίθρω 407 τής Ποινιχής
  Διχονομ.'ας, τυ-χρόνω; 8ε χ»λοίμεν αυτόν όπως λάβγ) γνώσιν των
  εγγράφων της ίιχογραφίος.
  Έν Χανίοις τ^ 2 Αύγούίΐτου 1912
  Ό Δηρ,όϊιος Κατήγοοος Χανίων
  Κ. Δοννάκης
  Οί χ)ηθε'ντες μάρτυρες
  1) Οΰβτά Μουστ. Λουρδάχης χατ. Χανίων
  2) Αχμέτ » » » »
  3) Μεγ. Ψαρουδάχης χωροφύλαξ » »
  4) Άντών. ΜπΑαρτς Άν6ι»π«σ. » »
  5) Ούσ;α Τζιμ. Λΐθουράχ',ς » »
  6) Χα'ζή Μ«/- Σεϊτλτ,ς » »
  7) Ά^μέτ Λουλουϊάχτ,ς » »
  8) Ιωαν Κρ τ»άχης » β
  9) Χ Άιέ^ Άρναοΰτης » χ
  Αρμόδιον διχαστιχος /λητήρ πκοχγγέλλεταιι όπως 1ν άντύ'ΊΐΓθν
  τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση *ί; την πλευτα''αν χΐτοιχιαν τοϋ
  χατηγοίουμένθυ χά έ'τβίο» τοιχοκολλήση είς ^τ,μο'σια μέοη.
  Έν Χϊνι'οΐ- αύθημιρόν.
  Ό ΔηαόϊΌ'; Κατήγοοος Χανίων
  Κ. Δοννάκης
  » Διεχπ. 1806
  'ίΐν Όνόαατι τοΰ Βαόνλέως των Έλλι'ινων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
  Ή>ΐι8ή δ Μουσταφά^ Τσαουσά»ης ή Δοΐ^μά»ης χάτοιχος
  τέως Κουμ Κ**ί Χανίων χαί 7}5η άγνώΐτθυ $ι«μο>ή; χατηγορεΐται
  ώ; ι>ταί-ιος 5·.ι την 11 Ιουλίου 191 ? πρό «ύ έν Χανίοις ξυ-
  λου5»ε·ου τοϋ Ούΐτα Μ.υστ. Λουρδάχη έξυβ^ισε τούταν διά τώ*
  <ρε.ϊ5«α>ν α γερω χβ,ρατά» χαί ότι χοχτά τόν αυτόν τίτον χ»ϊ χ?ο-
  νον ίιτότίθη άδίχως χατά τοϋ υιού αυτού Ά/μέτ Λουΐοάχτι·
  'ΒπειοΤ) τό ϊνόμημα τουτο ττρ'.6λ:'ΐϊίτιι χαί ΐΐμωρεϊται ~π<Η τ* 690 >">'. ίΟ7 τοΰ Ποινιχοϋ Νόμου, χα^ϊχτηρίζεται δ» ώς
  ώς ΰπαίτιος βτ: την 7 "Ιουλίου 1912 εξωθί των φυλαχών Φιρκά
  Χανίων κατελήφθη υπό των όργανον τής χωροφυλ^κής φ;ρων
  παρανόμως π«ρίστρ3φιν καί μάχαιραν κατάλληλα πρός διαπρα-
  ξιν άνθρωποκτονίας.
  'Ετειδ/] τή άνόμ.ημ* τουτο προ6λίπεται καί τιμωρεΐται άπό
  τ' άρθρα 1 καί 2 τού 708 Νόμΐυ -/αρακτηρίζεται δέ ώς πλημ-
  μέλημα.
  Εττίΐδ,·] ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί άγνοεΐται ό
  τ-.πος τής διαμονής τού.
  Ίϊόντες χαί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Διχονομίας.
  Καλούμεν τόν ίίρημένον κατηγορούμενον Γνα ίμφανισθί) αΰ-
  τοττροσωζως ενώπιον τού ακροατήριον τοΰ Εϊρηνοδίχιιου Χανίων
  την 21 τοΰ μηνός Σίτΐεμδρίου τ^Ο Ιτους 1912 ίιμ?ραν Πα¬
  ρασκευήν και ώρον 8 π. μ.. Γνα δίϊ.ασθή ώς ΰπαίτιος τής ίκτι-
  θείσης ιτρίξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τω
  άρθρφ 407 τής Ποινικής Δΐκονομίας, συγχρόνως ίέ χαλούμεν
  αυτόν <:-ως λάδχ) γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα^ίας. Έν Χανίοις ιή 2 Αύγούστου 1912 Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων Κ. Δουνάκης 1) Ή σχετιχή έκθεσις τής χωροφυλακής 'Αρμόδιος δίχαστΐΛός κλητήρ παραγγίλλεται όπ^ς έν αντί¬ τυπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τοϋ κατηγορ^υμενου χβί έτερον τοιχολολλήσιο είς δημοσία μέρη. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων Κ. Άριθμ. Πρωτ. 2143 » Δ'.εκττ. 1804 *Εν όνόιιατι τοί> Βασιλέως τ'3·ν Έ?·Λήνων
  "κλητηριον επικριμα
  Έπειϊη ό Άχίΐέτ Καντουράκ»;ς κίτοιχος τβως Χανίων κα
  9
  ΑριΗ. ί'.ωτ. 2144
  ~·>" Διεκ-. 1805
  Έν Όνόμ.ατι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟιΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδη ο^ Εμμανουήλ Ί Κατσϊνείάχης κάτοικος τίως
  Τσίσκΐα.ών Σελινου κιί ήδη άγνώστΐυ ϊιαμονής κατηγορεΤται
  η χ ρ;ς ς ς
  ήδη αγνώστου διαμονής κατηγορεΤται ώς ύ~αίτιος ότι την 29
  Ίανουαρίου 1912 έν τη συιοΐλία Τζετζάρ-Κολοΰ Χανίων άπρο-
  μελετήτως είς βρασμον ψυχικής όρμής απεφάσισε καί ίτραυμά·
  τισε διά μαχαίρας «!ς τ£ν άριστερόν γλουτόν χαί τόν άριστερον
  λαγώνιον βόθρον τόν Χο·. σειν Φρανσουαδάκην, νοσήσαντα ίκ
  τούτων πλέον των τριών καί ίλ^ττον των τριάκοντα ημερών.
  Έπειδη τό άνόμημα τουτο πρίδλίπεται καί -[.μωρειται ά-.ό
  τ'άρθρα 308 έδ. 4 τού Ποινικΐύ Νόμου, χαρακτηρίζ^τ^ι ?έ άς
  πλημμέλημα
  Έπει?ή δ κατηγορούμενος ούτος είνε «πών καί άννοεϊται ό
  τόπε·ς τής διΐμονής τού
  Ίϊόντβς καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας
  Καλούμεν τον ε'ιρημένον κατηγορ^ύμενον ί'κα εμφανισθή αυ¬
  τοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τού Είρηνοϊοιείϊυ Χανίι*ν
  | την 21 τοΰ μηνός Σεπτεμδρίου τοΰ ίτους 1912 ήμιϊραΐ ' 1χ-
  I
  ρασκιυήν καί ώραν 8 π. μ. ί'να δικασθή ώς ΰπαίτ:ος τής ΐ*.~ι-
  θείσης πράςίως, άλλως θέλει δικασθή ΐρήμην συμφώνως τώ
  ■ βρθρφ 407 τής Ποινικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν
  αυτόν 8πως λάβγ; γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  ; Έν Χανίοις τ? 2 Αΰγούστου 1912
  ; Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  1) Χουσιίν Φρανσουαδάκης κάτοικος Χανίων»
  2) 'Ευ-ΐΛανι^η'λ Χρ. Βασιλάκης » Χαλεπας
  3) Σελ'μβ Άμπτουλοπούλα » Χανίων
  4) Μουχαρεμ Καραλάκης » »
  ( 5) Ζίά Χασ. Καμπεράχης » »
  | 6) Ή σχετική Ίατροϊικαστική Ικθϊσις
  7) Η σ-/£τική έκθεσις τής γωροφυλακτ'.ς.
  Αρμοϊιος διν.ασπ/ός κληιήρ τΐαρϊγγίλλϊται ό'παις εν άντί-
  ' τύπον το)' παρόντος τβιχοκολλήσχι είς την τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ χ,ατηγΐρο^ίνου καί έτερον τοΓχοκολλησΐβ είς δημοσία μερ»!·
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΚΟ2;
  Αριθ. Πρωτ. 2135
  Αριθ Διεκ,π. 2136
  Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 40ό καί 406 ιής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τον επί "αρανόμω όπλοφορια Γεώργιον Λατινά-
  κην πρωην νάτοικον Χανίων καί ήδη αγνωττο^ διααονής ίνα
  προσέλ(5Τ| αυτοπροσώπως την 21 Σεπτεμδρίου τοΰ Ιτους 1912
  ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8 π. μ. ίνώπιον τού άχροαν ρίου
  τοϋ Δικαστΐϊρίου τοϋ ίνταϋΰιχ Ε'ιρηνοϊικ&ιου πρός περαιτέρω συ¬
  ζήτησιν τής ώς είρηται άξ'.οποινου πράξιως τής άναφερομένης
  είς τό 'λητήριον θέσπισμά μας ϋπ' αριθ. 168*/ι«4 τί1ί '1*> '^ιι-
  ν'.ου 1912 άλλως θέλει δικασθή έρήμην.
  Έν Χανίοις τή 2 Αύγουστον 1912
  Ο Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Αουνάκης
  Αρμοδίας ίικαστικος κλητήρ παραγγελ*νειαι όπως Ιν αντί¬
  τυπον τής παρούσης κλήσΐως τοιχοκολλήση βΐς τό δημοσιώ-
  τερον μέρος τοϋ χωρίου τοϋ -/ατηγορουμϊνου καί έ'τερον είς την
  Ιϊραν τού ακροατήριον τςΰ ΙΙρωτοδιχβ'ου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίο,ν
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόϊιος ίικα"[χός κλητήρ τ·αρα-π>-.λλε-ι.α' όπως Ιν αντί¬
  τυπον τή; παρούοης χληοεως τοιχοκολληΐτ, εΐςτό δημςσιώτερον
  μέρος τοΰ χωρίου τεΰ κ_··τη ^ορουμ^ν-α χαί έ'τερίν είς την έ'δραν
  τοΰ ακροατήριον τού ΠΓωτοϊ[κείυ Χανίων.
  Έν Χανίοις α'θτμιρΐν
  Ο Δί;·»;σιο; Κατήγορος Χανίων
  Εν. Δουνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 2136
  « Διεκπ. 1797
  Έν Όνόματι τηϋ Βασιλέως των Έ
  Κ Λ Π Σ 1 Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 χαί 406 τής Ποινικής Δίχονομίας.
  Καλούμεν τόν έτι ϊς.^ίΐσει τής Άρχής Ίοάν.Άπ. Δρακου-
  λακην πεώην κάτ-ο'.χον Λ?*κων καί προσωρινώς Στα^ού Κυ" ·-
  νίας χαϊ ή η αγνώστου ϊια^ονής ίνα πρθαέλϋκ) αύ:οπροσωπ^ς
  τγ,ν 21 7)6ριου τοΰ ετο.ς 1912 ημέραν Παρασκευήν καί ύ?χν
  8 π μ ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τού Δικαστήριον τ^ ταυ^α
  Είρηνοϊικείου πρός ^τερύ: .-ρω συζΐ,τησιν τής ώς εΓρητα. άςιο-
  ζοιιου «ραξεως τής άναφερουένης ε'ς τό κλητήριον επί ριμάμας
  ύπ' άρ·ί·. 11ιι7/βΐ5 τής 28 Απριλίου 1912 άλλως θ.λ« θιΑααϋή
  «ρήμτν
  Εν Χανίοις τη 2 Αύγοΰστου 1912
  Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Αουνάκης
  Άρμόδί-: δικαστιχός κλητήρ παρί.γγ= Λλεται όπως ί> άντιτυ
  πον τής πϊρ;6σης κλησεως τοιχΐχοΛλήστ; εις τό δημοσιώ-.ε-
  ρ;ν μέρο; τοΰ χωρίου τοΰ κατη ί^ρ3>^μίνο^ καί ίτερον είς την
  έ'ίρ->ν τοϋ άκροατηρίου τοΰ Πρωτοδικείου Χανίιυν.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημοσίας ΚΛ'ήγορ:ς Χινίων
  Αριθ. Πρωτ. 2137
  » Διΐκττ. 1798
  "Κν ίνόματι ιο»~ ^αίίι.Λέως' των
  Κ Λ
  II
  Σ 1 Σ
  Δυνάμει των ά /ςον 4ΐ>5 * ι ί()6 τή» Ποινΐχη- Δικον;μιας.
  Κίλοϋμεν τόν < :ί ς·5'.χω ίτ.ίΐϊσει Ρισ;ύ? Μεχ Ντε/η χζ·£χι· τά/.ην τ:(.ο ν χά νΐνον Χανίων χιί ήίτιάγνώο.οϋ ::αμ:ντ;, ίνα «ροσίλ&τ, αύτοπρ: (ότωςτήν 21 ΣίΤίτεμδρίίυ τοΰ Ιτυ: 1912 ημέραν Ιΐοροσν.ευτ,ν χοι ώρα< 8 π. μ ενώπιον τοΰ ά'.ροαττριου τού Δ-.καστηρ^ τοΰ ένταϋθα Ε!ρην3Ϊικείου πρός τ.εταιτε'ρω συζή-ιν τής ώς είρηται αςιοποίνΐυ πραξε«<ς τής αν3ίεο;μίνης εις τδ χλητήριον έπιχριμα μας ύπ' αριθ 11<|6/914 "ήί ^^ Άτρι- λιου 1912 άλλως θέλει δικασθή ϊρήμην. 'Ε)ν Χϊνΐοις τή 2 Αύγουΐτου 1912 Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Δουνάκης _Άριθ. Πρωτ. 2138 β ΔιεΛτ.. 179 1 Έν ' "νόαατι τοϋ Βα<ίιλ-ως των Ίϋ λ λ Η :- Ι Σ Δυνάμε. τ 5ν α^ρ(ύΐ Ί05 χ«ί Ί06 τ?5ς Π: ■.••■τίς Δικονομίας, Κλοϋ τι. επί α-^πΛανήσεΐ είς άσΐλγ. αν ΐτ:ϊ Ι γάμου Κωνστ. '·» ό.ντα'η πρωην χαΐοικίν α» Ό > *,Α ήϊη
  αγνώστου ίίαμ , Ί.α ^:ςσελ6τ, αυτοπροσώπως ιτ,ν 21
  Σ«πτιμβι ου τ^ ί ο ζ 19ί^ ίτ,μίροιν ΙΙαρασχΐκΐ-ν χαί ώ:-
  8 π. μ. ίνω'.'- Το^ -ικ.οατηριου τού Δικαστήριον Τ33 ίνταϋΐ)-
  Εΐρηνΐδΐκειυ τ,-Ίς ..^,: νΐΓϊ'ριο συζήΐ'.ν τής ώ; ίί^ητη ας;:-
  ποιναυ πρ^^ως τι;^ αναΐερομένης εις το Λ/.ητήρ:3ιι Ί ΐπσμα
  μας ϋπ αριθ. 3!)ο/3ϊ8 τής Ό Φε6?ουαοί:υ 191 ^ άλ>ω; 9 λει
  δικασθή ίρήμην.
  Έ» Χανίοις τή 2 Αιη οιιΐτου 1012
  Ό Χη^ότιΐς Κίτήγ-ρο, Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόϊΐος δΐΛαιτικός κληχηρ παραγγέ/.Λετ/ όπως έν άντ -
  τύπον τής παρούσης κλή;;ως-οιχ λολληο γ, ε , το '>,μοσιωτί- ν
  μ-'?ος τού -/ωρι:υ τοΰ .'^'.ηγορουμένυυ καί έχ ,οον ε!^ την ΙΙρ^ ι
  τού άχρο^^ηρίο* τού 11 ρωτςίιχΐ ο ; Χαΐω;
  'ί'^ν Χ.νιο ς αύθ ■■ ρον.
  '(; Δηα.;σι;ς Κχ,^ ορ:. Χανίων
  Κ. λουνάκη .
  Ί. !ΐρωτ. ί',7·)
  ι^^* Όνόματί. "ίθΰ ίϊοια'.λι£ί<>ί γ .. . / α/-
  ΚΛΙΠΊΙΙΊΟΝ Ι-..ιι1·Ιλΐν
  Έπειίή ό Ε^θύμι;; Δ Βολιτακης κάιοικος Δα^. ών κατη-
  γ;' Τταΐ ώς Οπαιτιος ο'τι ττ,ν 1 Ο Μϊρ;ίου 191$ ι ν υ:-ε: ί ΙΚζ;}ΧαΌ
  -1]; π'ρΐφεοβί ς Λαφνών ά-ρομελίΐήτως γ,α' ε· 6. - ,ν ψυ-
  (ΐχή; όρμης, ίτραϋμίτιαε δια λίθ^υ είς 5 τ,,.ζλ >.ι η το3 3ω
  ματος τον ομοχώριον Τ3ϊ Κωνσταντϊ.ον Γι ί.ευμαίτν, έξ ών
  τραυμάτων ένοσΓ,σ=ν :υτος λαί άιίχανος πρό; έογατίϊν χαιέσ.η
  πλέίν των τρι<ι·' «ϊί εΛ^ττον ".ώ^ τριακοντ» Γ,μερών Επ '.*;■ τι ανί^ημα τ:2το προ6λίπ»ται ' λ τ μω-&'. .; άπΓ τ' 5. ρα 3υ8 5Ϊ Ί -.0^ Ποινΐχ'ίί Νομςϋ, ·χ-ρα*ΐηρϊ;αΐ ?& (■ . Πημημ ΈτΓ«ιδη ό ' τγορού»'νος ούτΐς ιι/ζ α-.ών Λα'ι ^γνςεϊ . ό το~:ς τής ίιαμονγ,ς τού. 1::ντ*ς χαί ··.' αρθρα Ί('ό καί Ί06 τής 11:υ./ής Δ./,ς ^·ας. Κα)ο3με' τϊν είρτΜίνο,1 '/.ατηγορα^μϊνον '.ιι ϊμφχ^.σθκΐ *Ί~ τοπροΐο'-.ως ενώπιον τού βκρ-αττρίου τ;ΰ Ε ^ηνς^ιxε1.ο^ *Α[ίου Μύρωνος τ^ν 21 τοΰ μη.ός Σί~.;εΑ6ρίυ τςύ έτςυς 1912 ήμί- ραν 1Ια;α. Λϊ^ην καί ώραν 9 π. χ ίνα ϊικασ'ιτ, ώς ϋπαίτυς τής ο/.τεθ»ι-η; πραςίω;, άλλως θε) ε. ϊικϊι1*»; ίρ'Ίμ^ν συμφώνως τω ά:£'ρψ Ί07 τής Ποινιχής ΔΐΛον^^ίας, σ.γχρόνως ϊέ καλού¬ μεν αύ-.ϊν ο-ως λίίϊ; γνίσίν τώ; .γγραΐων *ι·; δΐ'θγοαϊίΐς. Έν Αγ. Μύρων, τή 7 Λύγούστου 1912 Ό ΔηΐΑ. ΚατΓ,;ορ5ς Έμμ. %Ινράκης Οί χληθίντες μάρ-υρες ΚωνσταντΤνος Γιαχου,λάχη.· /άτίΐχος Δαΐνώ/ παθών Αντώνιος ι. » » » Γ·ώρΊΐΐς Άντ. » » » * Ε γ γ ρ α φ α "Η υπο χρονολογίαν 16 Μαρχί^ 1912 ΐατ^.ΐΑΐττΐκ.τ; ίκβε- σις τοϋ ΐατροΰ Γιωργιου Βαρίύ'/α
  364
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ή ϋπ' άίΐθ 12 ί. Ι. έκθεσις τή; χωροφυλα<ή; τού Στιθ- υ.οί Δ*>φνών # ι
  Άρμοϊι-ς δ.καστκός κλητήρ χαραγγέλλεται όπως έ'ν άντί-
  τύπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση <ίς την τελευταίαν κατοικίαν | τοϋ κατηγορουμένου καί έ'τερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη. Δημοσιευθή ϊβ χαί έν τή Εφημερίδι τής Κυβερνήσει*;. ) Έν Αγ. Μορώνι αυθημερόν. | Ό Δημοσιος Κατήγΐρ·.ς Έμμ. Α. ΙΜαράκης · Αριθ. Πρωτ. 675 | » Διεκπ. 435 | Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των 'Ελλήνων ] Κ Λ Η Σ Ι Σ | Πό; τόν επί άποπλανήτιι είς άΐέλγειαν χατηγορούμενον | Ιωάννην Β-ΐσιλίγαμβράχ,ην ή" Σμυρνιόν κάτοικον Άγιου Μυ- ! ρωνος καί ήδη άγ· ώστου ϊιαμρνής < Καλείται όπως έμφανΐσθης αυτοπροσώπως την 21 το3 μηνός | Σεκτεμβριου τοϋ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν καί ώ^αν 9 . π. μ. έναττιον τοϋ ακροατηρίτυ τοΰ Είρηνίδΐχϊίου Άγίβυ Μύρω¬ νος πρός περαιτέρω συζήτησιν τής άςιοποινου πράξεως, τής άνα- φερομενης είς τό κοινοποιηθέν «π' αριθ. 311/ 8> τής 10 Αΰγού-
  στου 1912 χαιηγορητήριόν μας, άλλως θέλετε ϊιχασθή έρήμην.
  Άν Άγιω Μυρωνΐ τη 7 Αυγουστον 1912
  Ο Δημάβ. Κατήγορος
  Έ. Μ; ράκης
  Δημοσιευθήτω έν τή Έπισήμψ Εφημερίδι.
  Έν Άγιω Μορώνι αυθημερόν.
  Ό Δημοΐ. Κατήγορος
  Ε. Μαράκης
  Ό ίχισπεύδων Δήμος Χανίων ΐχπροσωπούμϊνος νομίμως
  υπό τού Δημάρχο^ αύτοΰ κ. "Εμμανουήλ Μουντάκη κατοίκου
  Χανίων έν προχειμενψ δέ υπό τοΰ Ταμίου αύτοΰ κ. Δ^μητρίου
  Χ. Παπαδάκη χατοίχου Χανίων.
  Δηλοποιεϊ
  "Οτι δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν α ) των εξής ε'ιδικών ζροσ-
  χλήσεων τοΰ Ταμιου τοθ Δήμου Χανίων 1) τής ύπ' άριθμ.
  710 χαί χρονολογίαν 3 Ίουνίου 1910 καί 2) τή; ύπ' άριθμ.
  1758 τής 11 Ιουλίου 1912 καί 6') τής ύπ' άριθμ. 36 τοϋ
  1911 οριστικάς καί τελεσιδίκο^ αποφάσεως τού Ειρηνοδικείου
  Χανίων, περιβείλημενης τόν τύπον τής έκτελέσ»ο>ς, δι' ών ή
  όφειλίτρια Χαδζέρ Δισδαροπούλα χήρα Άλή Βερβεροχασανάκη
  κάτοΐλος Χανίων προαεκ,λήθη καί όφείλει ίτι όπως καταβάλη:
  α') Διά μέν τής ύπ' άριθμ. 710 καί -χρονολογίαν 3 Ίου¬
  νίου 1910 «ιδικής προσκλήσεως από φόρον φανών άπό 1 Σεπ-
  τεμβρίου 1908—31 Αύγσύστου 1910 υπόλοιπον Δραχ. 86
  6) Διά ^έ τής ύπ' άριθμ. 1758 τής 11 "Ιου¬
  λίου 1912 «ιδικής προσκλήσεως άπό φόρον φανών
  άχόΐ Στπτεμιβριου 1910 — 31 Αύγούστο .912 » 148.40
  γ'.) Δι' Ιςο?α έπιδ καζόμινα διά τή; ύπ' άριθμ.
  35τίΰ 1911 αποφάσεως τοΰ Είρηνοϊιχείου Χανίων
  καί τα μετ" αυτών τοιαύτα » 24.50
  Έν ολφ δραχ. » 258.90
  Ήτοι ΐν 6λω ϊρϊγ. ίιακοσίας π*ντήχοντα όχ-ω χαί ένιννή-
  κοντα έ*ατοτ α «258. 90» μ*τα των τίχων αυτών όπερημί-
  ρίος χαί άτινα ϊέν χ τ.δαλΐν αύτη άν καί νομίμως τί) ίκοι-
  νοχο'.τ,υησον τα ίγγρ^φβ ταυτα καί πρός ιίσπραςιν τοϋ ανω¬
  τέρω ποσοί μ«τα των τόκων αύτβΰ χαι έςιίων .'κτίθητιν είς
  ϊι;μο3ΐον πΛειΐτηριασμόν αναγκαστική; ϊχτοιήσεως τό επόμε¬
  νον άκ;νητον >.ττ|μα ν^μίμ,ως χατασχίθίν χαί άνήχον τή ε':ρη-
  μ«νη όφΐΐλέΐιϊι τού Χαδζέ= Δ-σδϊρ^πούλα χήρα Άλή Βερ-
  6·ροχασανάκτ, χατοίχου Χανίων κείμϊνον είς την πίριφέρειαν
  τής πόλεως Χανίων τοΰ δμ^νΰ^ου Δήμου κατά την θισιν «Κρί-
  σπου» ή «Ούζοΰν Τσαρσί· ήτοι τα τριακοντα £ν έξηχοστά
  τέταροα (Μ'α) έξ άϊιανεμήτθΛ 4νός μαγαζίου μ«τα των άνωθεν
  «ύτοϋ ϊΰο ίωματίων συνορευομένου γύρωθεν μέ ίτ·:ρα μαγα-
  ζ*Τα ιιληρονομων ΧουοεΙν Μπ!χ.αχ.η, Μουσ.αί» 6·η Άληγι-
  ωτάλτ, καί μί οδόν.
  Ό «λειοτηριασμός το3 κτήμαεος τούτου γενησεται ίνώ—ον
  το3 Σΐ/μδολβογράφοϋ Χανίων Γεωργίου Γαλάνη καί τούτου
  τυχόν χωλυομένου ενώπιον τού νοιιίμου «ύτο3 ανα^ληρωτοϋ την
  έβϊόμην (7) Όκτωβρίου 1912 ημέραν Κυριακην άπό τής
  10—12 π.μ. »ν τή πλατιία Μαυροίουνίου (Σβκίριδάνι) τής
  πόλεως Χανίων υπό τούς έξ»;ς όρους: α') ό πρός όν γενη¬
  σεται ή κατα»ύ?ωσις τ«λε»τ»ΐος ύπερθιματιστν-ς όφεί*«ι νά
  καταβάλη την αύτην τού πΑε:βτηριασμ=ΰ ημέραν ή ιο 6ραδί-
  τΐρον την επομένην ολόκληρον τό πλ«ιστηρί*σμα είς τόν
  ίπί τοϋ πλειστηριασμοΰ ϋπάλληλον ή εις τό Ταμεϊ;ν τού Δήμομ
  Χανίων άνευ 6λό6ης των δικαιωμάτων των ύπαρχοντων τυχόν
  πιστωτών. 6') Πας δστις προτιθίται νά λαδ^ μ*ρος εις τον
  ένλογφ π'λειστηριασμ.όν ώς πλειοδότης, ΰ*οχρ*ο3ται πρό τούτου
  νάπροσαγάγη ινώ-ιον τοΰ επι τού πλεΐστηριασμού ύπαλλήλΐυ
  άξιϊχρεον έγγυητήν δι' ολόκληρον τό καταδλητέον με-α τι-,ν
  κατα«.ύρωσιν τίμημα, συνυπογράφον-.α ίν τη εκθέσει τοΰ *λίΐ-
  στηριασμοΰ ή άντί τούτ:υ να καταβάλη είς μετρητά είς τόν
  ίπί τού πλιιστηριασμυΰ ϋπαλληλεν τό τρίτον τουλάχιστον τής
  κατ' εκτίμησιν άΐίας τοϋ πλειοϊοτηΐίητομίνου κτήματο; ή άλλως
  νά ιτροσαγαγη Ιγνοαφον ά-όδειξιν χρημα:ιχής καταθίσΐω; Γσου
  ποσοΰ επί τούτω -γενομένης παρά τώ ταιιΐ'ω τοΰ Δήμου
  Χανίων ώς άντίκρυσμα διά την έν πίρ.πτώσει άναπλειστη
  ριασμοΰ προκόψ-υσαν τυχόν ζημίαν κ«ί Ιξοϊα. γ') ο ώς έγ-
  γυητής ιτλϊΐοδότου άναγγϊλλάμενίς 3*ν άπαλλάττεται των συνε-
  πειών τής δηλώσεώς τού καί αι μεταγίνεστερως αρνηθή
  νά συνυπογράψν; ϊΐς την ΛατΛκυοωτικήν έκθεσιν =ν η άλλως
  γίνεται ρ'ητη χερΐ τούτου μνεία.
  Ώ; πριότην προσφοραι 3ΐα την ϊναρξιν τοΰ πλεισΐηριασ,Αθί!
  τΐΰ έν ό(ψ κτήματος όριζονται ϊραχμαι 8ια>ιοσιαι έξη<οντα (260) "Οθεν, ποοικοιλοΰνται οί βουλόμενοι νά γίνωσιν άγορασταί όπως πλεϋδοτήσωσι κατά τόν πλειστηριασμόν. Άρμάδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάτω τάς άναγχαίας κατά τόν νόμον έπιδόσεις άντιγράφων τοϋ παρόντος είς την όφβιλέτιδα καί τόν 'Υποθηκοφύλακα Χανίων, είς τούς τυχόν τρίτους κατόγους καί τάς τοιχοκολλήσεις τού δπως ό νόμος ορίζη πρός δέ καί την κα:αμέτρησιν τοΰ ώς άνω κτήμχτος. Δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χανίοις τή ίθ Αύγούστου 1912 Ό Ταμίας το3 Δήμου Χανίων Δ. Χ. Παπαδάκης "Ο Πλκϊρεξούσιός τού Δικηγάρος Ιω. Α. Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείου