92737

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡ&ΡΪΗΜα ΤΗΣ ΕφΗΪΕΡΙΑΟΙ ΤΗ*
  Κ Ν Κ Ρ Μ Τ Η
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ£ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Χανίοις τή _3 Αύγουστον 1912 ~~ Αριθ. 81
  Αοιθ. Πρωτ. 3573
  » Διεκπ. 1982
  ΑΝΟ.ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΩίΙ
  ΔΙΑΚΗΡΓδΙΣ
  Έπαναληπτικίις τελειωτικης- μεχοδοτικής
  δημοπρασίας
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ΰπ' όψει τα ύπίβλ^Οεντβ ημίν κυρά τής Διευθύνσεως
  των Ταχυόρομείων καί Τηλ»γρά·ων μ·τά τής ύχ'αριβ. 9158 έ.
  Ι. τνωμοίοτησεως αυτής πρακτικά τής «νεργηθβίσης έν ταίς έ'ϊραις
  των Ν3|»ών Χανίων, Ρεθύμνης καΐ Ηρακλείου τή 16 τρ«χ. μη¬
  νός καί ενώπιον των οικείον Έπιτροπειών ίπαναληχτικής δημο-
  πεασίας διά την ίκμίσθωσιν τή; μεταφοράς των τ*/.υ3ρομικών
  σάκκιιίν καί •«χιλλ«ν ίιεήνών κ,ί έσωτερικών καί λοιπών είδών
  τής δημοσίας «ν γένει ΰπηρεοΐβς, -ής «ροκηρυχθείσης δια τής
  ΰπ' άρ'θ. Μβ8/17Μ τή-. ' Αϋγ·ύττου έ. ί. ήμετίρας δυκηρΰςεως.
  Έ-ι8ή ϊ ά τής 6π' αριθ. *ηΙί9η ήμετέρας άχοφάσεως έ«κυ-
  ρώθη τό άποτελβσμα τή; δνίογΐβείσης ίηΐΑοπρασίας διά τό τμήμΐ
  Ήρ«κλείου, άναχηουχθίντος ίργολα6ου το: ρηθίντος τμημαχος
  το3 Ιωάννου Περτσελάχη ά»τί δραχ. 12972,
  Έπειϊτ) *ατά την «νί?γη9»ΐσβν ώς άνω μειοϊοΐιαν ουδείς
  «ροσήλθ· υειοϊότης ϊιά τού Νομους Χανίων καί Ρεθύμνης.
  Ίϊόντ.ς τα άοθ,α 13 *αί 14 τοΰ ύπ' άοιθμ. 356 Νόμου καί
  την ϋ*' αριθ. 9458 τής 20 Αύγ3υαΐο.> ί· * γνωμοδότησιν τής
  Διευθύνσεως τώ- Γαγ.ι?-3μ«ίω<· *αί Τηλέγραφον, ϊι' ής_ «ύτη γνιβμ^βοτϊϊ άπέρ τής χ}ςησ«ω; τ:ϋ έτησίο. μισθώματος αμφί- 1 τέραιν των εΐρημένων Ναμών. | Άκυροΰμεν | Την ϊνεργηθεϊσαν έ*«ναλη«τικήν ϊηι*οπ?«ΐί»ν τής 16 Αύγούστου έ. ί. διά τα φηματα Χανίων καί Ρεθύμνης καί »ροκηρύσσ»μ_εν νέαν τβλειωτικήν τοιαύτην διά την όμίΐθ<*»ιν τής μιτα^ρας τώ» ιιρομνημονε^έντων .·3ών *ίς τα τ^ήματα Χανίων χαι Ρεθύ¬ βειατ; ίν τφ ύπ' αριθ. 75 τής 1 Αύγούστου ί. Ι φύλλφ τοβ Γ' τΐύχοκς τής ίϊιας έ·ημερι3ος και τοδ ά'ρθρου 2 τής ίιν' άρι·. * ]|οει ομοίας ϊιακηρύξεως ημών, τής δημοσιευβείΐης έν τώ ώς άν» φΰλλ)|ί 39 Ρ. τιυχος τροποποιουμένου ώς ϊ«εται « Αρθρον 2. Τό έφ' ου οί αιιναγωνισθησόμενοι θ> μειοδο
  τησ«*ΐι· ανώτατον χρηματικήν κοτον τού ϊτησ^υ μισ^ώμιτος
  ί*αετ:υ τμήματος όριζιται»:
  Διά τό τμήμα Χανιιβν ϊρ-χ. 12150
  » » » Ρεςύμνης » 11000
  Έν Χανίοις τη 21 Αύγούστου 1912
  Ό 4χί των Έοωτιειχών Διοι*ών 'Κκίτροπο;
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔ.'ΚΗΣ
  ρμημ ^
  μνης ϊιά χρονικόν ίιά^ημα 23 μηνών αρχομένη α,.5 1 Ο*τ« -
  6ρί=υ 1912 κβίλή^ον την 31 Αύγούστου 191 ι, εν,ργηΐητο-
  μινην την 8 Σ.πτ.μδριου 1912 ημέραν Σαδδατον χαί ώραν
  10—1-2 π. μ. έν ταίς έδραις των Ν=μών Χανίων, Ρεθ-ιμνη;
  καί Ηρακλείου, συμφωνως πρός τάς οιαταςεις^ής _4π' αριθ.
  Μβ/»βει «· ϊ· ϊια*ηρ^ς««ς ή»*ών καί όπό τους εις _ α^την -ρ·-
  5ρ3υς υποχρεώσεων, τοϋς δή ιοσΜυθε^ας εις τ=
  Αριθ. Πρωτ. 11502
  Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ ΤΑΓΙίΙΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
  Δΐατηρυττει δτι,
  'Κκτίθησιν, *ατόχ(ν τής ΰπ' αριθ. *34β/<ΐ7ΐ τής 14 Λυγουοτοιι 1912 «ίΑρίσεως τής Ανωτέρας Δι«υθ^ν««»ς τής Δημ. Ασφα¬ λείας στηρ ζομίνης «πί των διατάξεων *ΐθ άρδρ-υ 113 τού ύπ' αριθ. 63 τοΰ ίτβ ς 19 4 Δ'.αταγματος, είς ·ανεράν «λειοδοτικήν δημοπ^!I3ία^' την πώλησιν τοΰ ίππου τοθ Δημοσίου «Πετρίτης». Ή ίημο'ραβία ένεργηθήσιται «νωπιον τού Οικονομικόν Συμ- δουλίου τής Χϋΐοίφυλακής κιί έν τώ Κχταστη'ματι τής Ανω¬ τέρα Δ·οι*ήσ*·ς κατά την 29ην όϊίύβντες μηνός ή»έρϊν Τετάρτην κϊί ώραν 9—Π χ. μ. Οί βουλοιιενοι νά " αδωυι μέρος είς τ»,ν -ρςχιιμίνη» δημο¬ κρατίαν ϊ<ον »χ Ιχ^ιΐιν ύπ' δψει ότι ό Γιτπος παραϊηθήσε^αι τώ τελευτΐίψ πλιιοϊοττ; όί/α τή χαιαδϋν τίΰ τΐμ»;ματος αότοΰ χα'ι ότι ϊτ' ούΪΞνί λόιω ίτιτρίπεΓϊΐ ή ίτΐιστροφή αϋ;οϋ λ3|ψ πα- ρο.9ΐ2'ειι>ς νϋσήυίτος ή ίίασδήποτ· άλλης ϊίτιας.
  Τα <.ηρυ>ι*ΐ(Χ χ,ΐί λοιχα υμβησομ να Ιξΐΐα ίπ'.6αρϋνουτι τον
  τελευταίον πλε,ιοδοτην.
  Έν Χανίοις τ γ, 1 Β Α·^γού^-^^ 1912
  Ό Ά»',Ίτερος Διΐΐχ,.τής
  Αι. Μομφερρΐτος
  Αριθ. Πρωτ 1387
  » Δ'.ε/.π. 607
  πόλεως Ρ«θύ|ΐνης·
  *<> Δήηαοχος
  Λα6:ντ*ς ΰ-:' Ε θε ι
  χ .) Τό Ιν~ αριθ. Προ»:. 1345 *-<ί -/ρβν:·1 . 13 Αύγούστου 191 "2 τραγικον τής Έχιτοβπής ί,.ί τής ~Άε οϊ-νικής ϊτ;μβ- πραΐιας ϊιΐ την ένίϊκιασιν τού φόραυ ζυγίου τίϋ Δήμου τής πόλεως Ριβύμνης, ϊς :ύ πραλτικού έμταινετα! ότι ϊ '1»α>νης
  ΕΦΗΜΕΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γοδατσιδάκης άνικηρύχθη τελευταϊος πλειοδότης χρο?ενε-'*ών
  2ιά την ενοικίασιν τοΰ φόρου τούτου διά τό από 1 Σιπτίμθρι-
  ου 19Γ? μίγρι τέλους Αύγούβτου 19'3 ετήσιον διάστη,Αα *ρ.
  21,250.
  β .) Την ΰπ' αριθ. Πρωτ. 1383 καί χρονολογίαν 18 Αΰ-
  γουστου 1912 άναφράν τοΰ Γιουσούφ Καρατσίϊαχη (μ-κορου
  καί κατοίκου τής πόλεως Ρεθύμνης νομίμως χαί ίμπροθέσμως
  χατατεθεισαν μετά τοΰ άπαιτουμένου γραμματίου χαταθί'σεως
  είς το ταμείον τοΰ Δημου Ρεθύμνης δραχμών 1000 λόγω εγ¬
  γυήσεως δι* 7)ο άναφορας ϊηλοΤ 5τι προσφερει 5 ο)ο επί πλέ¬
  ον τής υπό τοΰ Ιωάννου Γοδατσιδάκη ιςροσφείβίίσπς τιμής.
  Ίδόντες ιά ά'ρθρα 14 καί 69 τού ύπ' αριθ. 356 Νόμου καί
  τό άρθρον 3 αής ύπ' αριθ 1059)458 καί χρονολογίαν 8
  "Ιουλίου έ Ι. προχηρύξεως ημών.
  Άκυροϋμεν τό ύπ'αριθ. 1345 καί χρονολογίαν 13 Αΰ^ού-
  στου έ.ε. σχιτΐχόν πραχτιχόν.
  Όρΐν,ομεν επαναληπτικήν *αί τελειωτιχήν δημοπρασίαν διά
  την ί.^!<ιασν τοΰ φόρου ζυγίου ίνεργηθησομένην ίν ηω Νο¬ μαρχιακώ Καταστήματι Ρεθύμνης την 8 Σεπτεμβρίου, ημέραν Σάββατον καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τής ιδίας Επι- τροπής τής οριζομένης ότό τής ύ*' άριί 1059)458 καί χρο¬ νολογίαν 8 Ιουλίου έ ί. προκηρύξιως ημών χαί συμΐών^ς κρός τούς ορους τούς »ν τή κροχηρύξει ταύτη ϊιαλαμδανομένους, καί τοϋς ό'ρου; τούς άναγραφομένους ίν τώ ΰπ' άπθ. Πρωτ. 1184 χαί χρονολογίαν 21 Ιουλίου ί. Ι. συ-ΐγρα^ί) των ΰποχρε ώσεων τοΰ ένοΐχιασΓθϋ, πρός δέ. *αί τας σχετικάς δ αταξεις τού ύπ' αριθ. 356 Νόμου. Έν Ριθύμνις τή 18 Αύγουστον 19{2 Χ. Βακογλάκης *ΙΙ Κοινότης Ιι/λί«ί<ίοι/ Δ(β»ηρ6ίτει ότι : Έχτιθησΐν είς «ανιράν πλειοδοτικήν δγμοπραΐίαν τ»τραετοϋς ένοΐκΐάσιως τάς άγρυδας τής Κοινότητος τάς χεΐμένας έν τί) περι»«ρϊ'α τοΰ χωρίου Τυλίσσου υπό τα ιίο'.χά όνόματα Ξβχα- ρά«ΐ, Τράπιζζ, Βακλια, Κ«ράμια, Νοτιχό, Επάνω χ»ί Κατω Κέρη, ·χιβρισ:ά έχάστης γωνιας κατά την έκτασ.ν καί τα όρια υπο τούς εξής όρους: "Αρθρον 1 Ί1 5νοΐκίασ:ς ίσεταΐ ·ετρα«τής άρχομίνη άπό 1 Σεπτιμδρίου 1912 κοί λέγουσα την 31 Αΰ,ούστου 1916. Άρθρον "2. Γό μίσίωμα χαΐαδληθήσεται είς τίυΐρας ίτη · σίας ΐαας >οσεις μετα τοΰ νομιμου τοχου ^τ:»ρ> μερίας έχάστης
  δόσεως μεχρι έςοφλήσεως πληεωτίας έχάστης δοσεως την τε¬
  λευταίαν Αύγοΰστου ίχάστςυ ίτους.
  "Άρθρον 3. Είς τάς ίνοιχ. ίζςμένας άγριάϊας συμπερΐλαμ-
  : ι χαί οί καλλιίργημένθί καί δυνάμενοι νά καλλιεργηθώ-
  σιν άγροί τούς 57εοίοι·ς οί ενοικιασταί ίχουσι τό δίχαίωμ» νά
  — εί:ωοιν χαί ά βοΰληαιν καθ" όλον τό δΐάστημα τής ένοιχιαΐίως.
  "ΑρΑρον 4. Δέν ίπιτρίπται τό χαψάλΐβσμα είς τα κλαϊιά
  καΐ θάμνους των άγριβδων ή τό χάψιμον των ίν αύ:αϊς
  ρωμενων χαί μή χαρουποδε'νϊρων καί άλλαιν χαρτ:οφ;ρω,> δέν-
  οριον, τ(·>ν ^νοϊκιασιών ύπθ7ριο-/μ£νων βίί την
  ζημιωΐεως δι' ο?αν?ήτ:οτι βλαδην "ΐίνηΐομε'νην είς τ;ς άγριάϊβς
  τής Κοινο^η-ϋς ές ϋπαιτιότητος ή άφιλείας αυτών.
  " ρΊρον '.) Οί ίνο'χιατταί βφείλουσι νά καταγγείλωσι πάντα
  μεταχνοθντα 6ρια ή προξινοΰντα βλάβην είς την περιουσίαν τής
  Κοινότητος ή καταστρί'φοντϊ διά πυρδς καί αλλων μέσων δεν-
  ϊρ« ή θβμνους πρός τοϋς αντιπροίώπους τής Κίΐνότητος' ίν
  έναν: α περιπτώσει, ούτοι άτομιχώς ϊίαϊν Ιπιύθυνοι διά τάς γε-
  ντ,σομίνας ζ^μίας χατά τό διάσττμα τής ίνοιχυσίΐ,,ς.
  Αρθρον 6. Κατά τα έπιχρατοθντα £6:μα οί χάτβιχοι τοΰ χω¬
  ρίου Τυλίσσου έχουσι τό δικαίωμα νά κίπτωσί την άταιτουμένην
  ποσότητα άγριοξύλαιν κα'ι θάμνων πρός Ίδιαν -χρήσιν 1) -κρός πώ¬
  λησιν ή «ρ:ς χαταΐχευην άσ6ε3ϊθχαμίνων ώς χαί το ϊιχα ωμα νά
  βόσχωσι τα ζώά των ϊχτός ποιμνίων δωρεάν είς τάς ίνοιχιαζο-
  μένας άγριαδας άΊευ τής ελαχίστης αποζημιώσε«»ς «ρος τούς
  ίνοικι»στας.
  Αρθρον 7. Οί μΐσθωταί οφείλουσι νά παρουσιάσωσι την σύν¬
  ταξιν τοΰ σχετιχοθ ενοιχιαστηρίου άξιόχρεων έγγυηϊήν χεχτημέ-
  νον άχίνητον περιουσίαν έν ταίς περιφερείαις των Δήμων Τυλίσ¬
  σου ή Ήρ.κΛΐιου, ύπογρεουμενον είς την άπ' «ύθΐ'.ας καταβο¬
  λήν μισθώματος έν πϊρι~τώαίΐ αρνήσεως ή δυστροιτίας τοΰ ϊνο:-
  κιαστοΰ άνευ τοΰ ίικαιώματος τής ϊιζήσΐως καί διαιρέσεως.
  Άρθρον 8. "Εκαστος πλειοδότης όφείλει νά παρουσιάστ; άςι-
  όχρεων έγγυητήν όστις θά συνηπογράφ^ κ«' τα πρακτΐκα τής
  πλειδοσίας.
  "Αρθοΐν 9. Τα κηρΰκεια καί συμδολαιογραφικά τέλη ϊπιδα-
  ρύνουσι τούς ενοικιαστάς.
  "Αρθρον 1 0. Οί όφε.λέχαι τής Κοινότητος ή έγγυηταί όφει-
  λβτών ή διά'ικοι αυτής έκ διαφοράς προεοχομένης έκ μυθώβεως
  γ) χαταπατησεως τ) αμφισβητήσεως κοινοτικόν κτήματις ϊέν γί-
  νονται δε*τεί είς την πλειοδοσίαν.
  "Αρθρον 11. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται φινερά έν τώ
  Νομαρχιακώ Καταστήματι Ηρακλείου, ώς Προέδρου, τού ΕΊ-
  ρηνοϊίχου Ηρακλείου καί των άντιπροσώπων τής Κοινότητος ώς
  μίλών "ι) των νομίμων αυτών άναπληρωτών την 30 Αύγοόστου
  1912 ημέραν Πεμπτην χαί ώραν 10 1)2—11 1)2 π, μ.
  "Αρθρον 12. Ή πλειοδοσία δέν είναι τελίΐωτικη ώστβ εάν
  ίντός πίντε ημερών «πό τής χρονο ογίας ταύτης γίνη ενώπιον
  τοΰ Νομάρχου νέα προσφορά 5 ο)9 τουλάχιστον επί πλε'ον τοθ
  χατά τή» προσωρινήν κατακύρωσιν χοσοΰ, ή ίημοπρασία έπανα-
  λαμδάνεται ένώιΐιον τής αυτής Έπιτροπής καί εντός όχτώ ημε¬
  ρών υπό τούς αΰτούς όρους χαί ό προχαλίσας την νέαν ταύτην
  δημοπΛαΐίαν άνακηρύσσεται ό τβλεοταΤος ΐίλϊΐοδότης εάν κατά
  ταύτην ?έν προΐφε;θί) μείζων προσφορά τής ύ* αΰιοΰ χρθσφβρ-
  θείσης.
  "Αρθρον 13. "Εάν ό τελευταίας π/ειοδότης αρνηθή νά υπο¬
  γράψη τό μιαθωτήρΐον ςυμβόλα'.ον έντ'ος δύο ημερών άπό τής
  κοινοποιήσκος πρός αυτόν τής τελικής έγκρίσεως, ίυτος χαι ο
  ίΐγυη-.ής αύτοΰ >-Ίσίν ύπεύθυνοι άπίναντι τής Κοινέτη·ος χαί
  ΰπόχρίοι ίια πάσαν ζημίαν έχ «ας μΐσθώσεως χαιρ'.ς νά Ιχω-
  «ν ούτοι ούϊέν διχ*ίωμα ίπ! το3 τυχόν πλιονάσματος.
  "Αρθρον 14. Το ϊΐχ,αίίβμα τής τε'ιχής έγ>ρίσεως ίΐϋφυλαΐ-
  σετα ιίς τούς άντιπροσώπους τής Κοινότητος Τυλίσσου. Έκ
  τής εγκρίσ<ιως δέ 1( άκυρώτεως των ιτρί-κτικών τής όρ'στιχή; χαταχυρώο-εως δ τίλϊυταίος πλειοΒότης ούδίν και« τής Κοινό¬ τητος άποχτα δικοίω,ια. Έν Τυλίσσω τή 25 Ιουλίου 1912 Οί άντιπράσωποΐ τής Κοινότητος Τυλίσσου Δ. Βιμβουκάκης Ε. Εανθουο'ί'δης Η ΚϋΙΝΟΤΙΙΣ ΤΓΛίΣΣΟΓ ΜΑΛΕΒΓΖίΟΪ Διακηρυττει ό'τι Αναδληίίίίσηι; Ινε*«ν νομίμων λόγων τής μ*ι-δοτΐκή, δή ο- ττρασ άς διά την οικοδομήν ίυο μονοταξίων Σχολείων άρ-«·ν«»ν καί θη,.ϊων τοΰ χωρίου Τυλίσσου, τής ϊημοσΐίΐ,θιίο-η, είς το ΰτς" αριθ. 88 φύλλον τιίς 23 Δεχιμβριυ^ 1910 τού τρί;βυ τεύ- χου τής Έπ.οήμίτυ Έφη,. έριδος χαϊ προχηρ· χθε οης διά τήί ύ-'άρ·.θ. Πρωτ.*985 8(8ί ϊιακηρμς ως τής Νομ -ρ ίας Ήραχλιίου, αυτή ενεργηθήσεται υπό τούς αύτούς όρυς την 30 Αΰγούστ:υ 1912 ημέραν Πΐμπτην και ώραν 10 /^—1 1 */ί π.μ. έν τή Νο- μαρ/ια Ηρακλείου καί ϊ·ώπ:ον τ<|ς αϋιής Έπιτ οπήί· Οί 'όροι τής συγγραφής χαί τα σχι>διαγράμματα εύρ·σχονται
  κατατεθεμε'να είς τό Γραφείον τής Νομαρχίας Ηρακλείου παρά
  τοΰ ό-.οίυ οί βουλόμενϊ! δύνανται νά ζητήσιιισί πληροφορίας.
  Έν Τυλίκτω τή 25 Ιουλίου 1912.
  ΟΊ άντιπρόσωΐϊςι τί[ς Κοινότττος Τυλίσσ:υ
  Δημ. Βαμβουκάκης
  Ε. £1αν0ουδίδης
  ΆοιΟ. Η:ωτ 66
  11 Ρ Ο Κ
  II
  Ρ Τ Ξ Ι Σ
  Ό Δήιιαογος Άιιαραινών Πεδιάδος
  ΠροσχαλεΙ τόν ΐίιοκτη·>ην τού *ίς θίσιν «Χΰμα» τής
  τοΰ χοιοίου κιί Δήιιο^ Άμΐίρΐϊνών Πεδιάδος άνευρεθιν-
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τος, υπο τοΰ αγροφύλακος Εμμανουήλ Φρ. Καραπίδη, ζώου,
  ήτοι ί α όνον μέ γνωρίσματα «μαΰοος», «άσπρομούτϊοονος»,
  καί ύιΐό ττ,ν κοιλίαν «λευχός», ιηταλωμένος «πό τούς έμπρο-
  σθΐους ποίας, «άρσενικός» καί άνευ σάγματος, 8π«ς προσέλθ-β
  ίντος (8) ημερών άπό τής δημοσιβυσΐω; τής παρούσης, καί πα-
  ραλαδτ^ τούτον απ^ίεικνύω^ την Ιτ' αΰτοϋ κ-ριότητά τού καί
  χατα6αλ>ων τα εξοδα τ*ς διατροφής, άλλί ς έχποιηθή «-αι υπέρ
  τού Δήμου.
  'ίΐιν Άιιαριανοΐς Πίδιάϊος τί) 17 Αύγούστου 1912
  Ο Δήμαρχος Άμαρΐανών Πεδιάδος
  Γεώργιος Κυριακάκης
  Αριθ. Βουλ. 485
  Γο Δικαόττκον Συμβούλιον των έν
  Χανίοις Ιΐοωτοόικών.
  Συγχιίμι.ον
  Συνελθόν
  κατηγορουμένου κ^ί την σύλληψιν χαί -τροφυλάχισιν το3 δευτέρου.
  Παύει πρ:ς χα·ρόν πασιχν περαιτέρω ποΐνκί,ν κατίϊί»ξ.ν χατά
  τοθ Στίφανου Ν. Κουτρουλίκη γεννηίΐντος καί χπτοίχς^ντος
  είς Λάκκους Κυ*ωνίας έτών 20, άγάμου, ίγγρ*μμάτου, —βι-
  μενος, πολιτου " ^λλη.ος καί ΧριστιανοΟ Όρθοδάξου κατηγο-
  ρουμένου »πί τή αυτή ώς άν» εΓοηται πράξει.
  Εκρίθη άτε»αυισθη κ«ι έςϊδόϊΐ) «ν Χανίοις τί 16 Αύγούστου
  1912.
  Οί Δικασταί
  Ι. Κι*τ"τλαγαιριανός
  Γ. Μιχ&λκιυδάκης
  Ν. ΟχπιδακΓ.ς Ό Β Γραμματεύς
  Χ. Δ Νικάκης
  "Οτι αχριϋς άτΕΟσπαϊμχ.
  Εν Χαν οις τή 18 Αΰγούϊτου 1912.
  Ό Β. Γραμμ«τ«ως
  Ι. Μ. Σπυβιδαχτΐς
  Διελθόν την Δΐκογραφίαν καί
  Σχβψθέν κατά τον Νομόν
  Έπειδη διά τόν φυγοδιχοΰντα ίκ των κατηγορουμένων Ματ-
  θαΐον Χ. Κουτρουλακην τό κατ' αΰτοϋ εκδοθέν ύπ' αριθ. "2721,
  τής 18 "Ιουλίου 1912 χατασχετήριον τού ενταύθα Άναχριτοϋ
  ετοιχοκολλήθη εις τα υπο τοϋ Νομου όριζομίνα μέρη ώς 5«ί-
  χνυται ιχ τοθ ύ*' α,,ιθ. 45201 τής 19 Ιουλίου (912 ίΐτιδο-
  ιημου τοΰ 8 καστιχοϋ κλητήρο Ν. Τσοντοιι χαί τής πό χρ-,νολ.
  22 Ιουλίου 1912 πσ;οποιήσεω, τοϋ οίχείου άγροτικου ίιανι-
  Έπϊΐϊτ; «κ τής ίνιργηθεισης άναχρίσκος προίχυψ«ν, ϊτΐ την ,
  1 2 Ίοι,νΐου 1912 έν φ άνεγώρει ό άδι>ηθίί; Λτ,μήτριος Γεωρ-
  γακαχης «χ Λ*κ*ο)ν μιταβαινων «Ίς τό γωρίο» τού «νϊ ρ»υοντ»ς
  οί ίχ :ών χατη-Όρςυμένων ΜατθαΤος Α. Άννεζά ής καί Ματ-
  θαΤος Χ. Κουτρευλαχης έν %ή Οίσ«.ι «Καθάριο Σϊλί» τής -ερι- ,
  φερβίας Λα/.χΜ/ ίττίτί'γ,;αν κατ' αυτού δια ρα6ίυ>ν χ.ι αγ ου
  δι £·.ονβΐΛημμίνων χτι^ημάτων ΙρΓ,ψυιν τούτον χαμαί, ιώϋ^-ί)-
  ρεσαν β·» εν ίίχοσα*ρ-"^χ>.ν, ίνα αργν,,ζΐιν ϊακτυλιον χαι ^..αν
  μάχα ραν Ότι (λ χατγτ ϊρουμϊ.Όΐ ΐΰτοι ώ,-ΐο ^ογτισαν κατόπιν
  την τ:α:ΐν των καί άττί^οχυιν «;ς τόν τταθοντα ι/ α^ίΐρεΐιντα.
  Καί ότι σοπός τής κατα τοϋ παθόντος «πιθε^εω, ήτο ή λι,οε.ιϊ
  τα περ ^τατικά δέ ταυτα αποτελούσιν ίπαρχιΐς ένδί ξϊ.ς ίτως
  ~ϊραπϊμφθ'^3[ν ούτοι «ν(,')τ[ον τοΰ ακροατηριου τοϋ Καχουο-
  γΐο'ιχ«ιτυ Χά ίων ίνα 2ΐχα:θώσιν ώ: υπαίτιοι ίπΐ ληοτεια συμ-
  ?ωνω; τοΓς άρθροις 363 χοί 38'< τοϋ Πςινικού Νόμου, ϊια- τασσομ·ης τής παρατασ«ως τής τροΐυλαήΐίως τοϋ πρώτου τώ άο6-ω Ι 91 τής Ποιν. Λιχίνομιας. Ετ:ε:ίη ώς πρό; τόν τρίτον έχ των χατΓ,γορου^έ^ω^ στέφανον Ν. Κουτρο-ιλά»ην δέν ύπάρχουΐΐν ίπαρχ«ΐ; ενδίΐςίΐς , «ρ. τής 'ν::λ'ίί τούτου ναί έπομένως ίεον νά παύί^ ~ρός χαιρΐν πασά τ.εραιτέρω ηοινκ,ή κατα2ίο)ςΐ^ κατ' αύτεϋ ί~ί τη αυτή ώς ά'νω •Γρηται πράξει. Διά ταυτα Παρατίμχβι τού; >ατηγορουμένους Ματθαϊον Λ. Αν/ίζάκην
  γενηθ»ντα >-αί χατοιχοΰνια είς Λικκους ΚυδωνΙας «των 18,
  άγα,ιίν, ογράμματον, ττρ-φυλακ:βμίνϊν άτ.ό τής 15 Ίουνίου
  19ΐ2 καί ΜατθαΓον Χ. Κουτρουλακην γεννηίιε'ντα χά! χατοι-
  χοϋντα ε'ις Αάκκους Κυ?(·)νία; χα· ^ίη ·υ·ίθϊί»ου, αμφοτίοους
  πολίτας Έλληνας χο'ι Χ,,ΐϊτανούς Όρθίϊος:υς έ.ωπιον τού
  3'ροατηρίου τοθ Καχ:υργ.οϊ /«ί-υ Χανίων Γνα ?ιχασθώσ:ν ώς
  ύπαίτ'οι τού δτι ΰτΐό κινο3 τυμβέ^οντςς χ.νούμενοι συ>^-ίΐα-
  σισαν την ϊχτίλισιν τής επομένης άςιοπο νού πρβξίως χαί έ'νιχα
  τούτης ου ;μολςγήσαντες αμ:ΐ6αίϊ·. τρ;ς άλ/.ήΛ^;^ς 5υ'?ρ:.-ιήν
  Χ^ί ύποστήρηξιν, την 12 Ίουνίου 1912 ίν τή Θ = ϊιι «Καθα-
  ριο Σ«λί» τής -ερΐφερειαις Λάχκων Κυϊωνΐα- Η-Χ^-.ις νι λα- '
  ίιβοιν «Ίς την κατοχήν των σύτογνοιμΐνως ξί'νην χινηττ/ -ιρι-
  ευτίαν Χϊί νά την έχωσιν άϊ'κως ώς ίδίοχτησίαν των »τ£πεΓ:ν
  2ιϊ διαφόρων κτυπημααων ανίκανον πρός άμυναν τω αφτ,ρι-αν
  £'·2 εν είχοσάφραγχίν £να ϊβκτύλιεν άξιας δρ. 0. 90 /α: μίαν
  μάχαιραν· χαί
  την παράτασιν τί*,ς προφ^λ1xι^εως τοθ πρωτου
  6236
  Άρ'θμ. ΤΙρ'.ι
  Έν ονόιιατ» τοϋ Βα(Ιιλέ »ς των Έλλην»*ν
  ΚΛΗΤΙΙΡΙΟΝ ΚΙ1ΙΚΡΙΜΑ
  Ό Είο"<ι ('γελεΰς των 11(>οτοδικών α<ίηϋιθι/ Έπ»ιδη οί Εμμανουήλ Κ. Φαρσ-ρης 'ιίω^ κατβι-ος Άρ~ κ-υδα Μίρ ·μ6έλλου χαί Δτμήτριος 'Λγα!«χη<. ή Τουρχοδημή- τρης τέως χάτοιχος Ροτασι Μονοφαττιςυ ή"ίη ϊ»»υγοοΊχοι, αγνώ¬ στου ϊιαμςνής χα-.ηγοροϋνται ώς υπαίτιοι τού ί ι ο μέν πρώτος μιτά των συνϊιχαζομίνων Άνδοέου Χαρούλη υ.μ Μιχβηλ Κα- χαροϋ &χ συστασιως χαι ύ^ο χοινοϋ συμφΐροντος χινυύ^οοι ουναΐΐίασΐυαν την εκτέλεσιν τής έ~ομ»ντ); αξι.τ^'νθυ -.ραςΐοις χαι ενεχΐχ τοΰτης συνομολογησαντ€ς -χοός άλΛηΛο.ς αμοιβαίαν συνϊρθμί,ν την 2 Ίθυνιου 1908 ίλ τ/|ς ίίυ,ως «Λα,χαϊ»» τής ττβριφ«ρΐιΐι. Βρυΐων ΜιραμθίλΛου έΆαδον εις την Χ3 -*χτ]ν των ςέ α χΐντ,τα πρα λατΐ ή :ι 70 7ΐρ;6ατα χριούι* χαί άρνΐα δια¬ φόρων χρΐΜματων χυι αραΛΊηριοτΐίΐών Λςιος μ«ί!"ςνος των 40 χαί έλατσοντος των «00 -καΧ· ανί)χ3ντα «;ς τούς Κμυιανΐυήλ Κοχ-λάχην ή Μτϋ -αϊ-ΐ/η/ «> γνωσΐι τιίς ίλΛ&;ρ·»ΤΓ,τ8ς αΰ
  τ;]'ν>»κ.ο»(ι>ς χαι ανΐ ι .τ)ς συγ'/.αταθ»σ·''>ς των ιδΓοκ:η--ον»ιν τςυ-
  των, ό 2ε 5·υτ ρος μετα τοϋ υυνδιχαζομένο-ι Κ»ν7-^ν- ν;υ 15ί-
  λΐανου ότι συνΓ(ργίΐσϊν «ίς την πράςΐν ;'·-'την οιγ'ι, χε, »» ,ν*·-
  ~ιμ»ία ταυτα.
  Έτϋίτ; το ανοαημα τ ΰτ: προδλΐπεται αα; τ'μωρίΤ" ιι ^πότ*
  ίουρα 56,57,:Π1.37:^,71,72 ιϊ. 2 τού Π^νιχοϋ Νί.» > ■** 1,
  2 %> ε-:μ. τοΰ 005 Νομου χϊραχ;ηρ;"»ι-α· Ιι ώ; -. ΐμμίΛ- α
  Έι:«ιίη ίί χατηγορο1α«ν.· οϋτοι ίίί« άπόνις ν τί ά(ν:εϊ-3Ί
  Ίοοντίς χαί τ' α;0 2 405 /.αί 40ο τής Ποινι ής Δι ο^μί?ς
  Καλοϋμϊν τοϋς «(Γ.ημ:'»5^ς χατηγ ;^υ.5/υ", Γν^ «μίΐ,^ΐθ,ΐ-
  σΐν α'τοπροσώττω ϊνίθΐιον τοΰ α·οοαττ}ρίου τοϋ 11^ υ ο*.ι/.μ-.>
  Λασηθίου την 27 τ,ΰ μηνός Σιπτ«μ6οίο·υ τ-.ϋ ίτθυς 11)12 ήμί-
  ραν ΙΙϊμιπτην /αί ώρα' 8 π. μ ίνα ?·/.ασ')ώϊΐν ώο ϋ-αιι'ς1 τής
  ΐχτίθιίΐΓιί τρας-·ις, άλλνςθιλο'υσι διχασθή :ρημην συμφώ/ω, τω
  ά'ρθ·ω 407 τής Πο·ν*ή. λΐ.,ονομία:, συγχρόνως ϊ« καλβΰμεν
  αύ-ου; ό-ι,ι; ' άίωαι -,-νώΐνν των ίγγραφ .>» τής ?ιχ3,,.ι»ιας
  Ήν Άγιψ Νικολάω τί) 21 Ιουλίου ', 912
  Ό Εισαγγελεύς
  Χ. ΙΙαπαντωνάχης
  Οί
  ις μΐρτυρες
  ιάτο.Α;ς 'Λμυγ!άλ·ι> Μ)ί:λλου
  » Λιμνών >'
  » "Αγ
  »
  Νχολαου .Μ)6έλλου
  1) Μιχ. Ι. ΓΛ.λανος {Ί-,ν,'ϋ
  2) Έμμ. Γ. Κοχο>άκτ,ς »
  3) Ί(οαν. Ν' Μαΐτΐρακτ;
  4) Κων Γ. Βλάχος ή Μάνταλος
  5) Γ«ωρ· Βοοεάϊη;
  Π) Μιχ. Κ Σμυρνάκης
  7 ) Νικολ. » » » » »
  8) Εμμ. Στ. Σταυρουλάκης ή Καργ:ώτης χάτ. » »
  " Ε γ γ ρ αφα
  *'.
  II
  ύπ: χρονθ'ογίϊν 20 Απριλίου 1909μι-,υη; το'· αϊι-
  χηθίντος
  β'. Το ύπ' άριι. 230 έ.ί. βουλβυμϊ τού Διχααηχοϋ Συμ-
  ^ΒΗΡ^^^^Ιτ^
  368
  Ί'ΆΣ
  . ΝΗΣΕί-ί-
  δοιλίου των έν Λαΐηθίω Πρακτικών χαί τό ϋ^'αριΒ. 83 ι. Ι.
  τοιοϋτο -ών Έφετών Ηρακλείου
  γ'. "Λκασα ή σν.£τικγ; δι<ο,ραφία ί'. ΊΙ Ο—' αριθ. 4Ι/β0β ίλθ«σις τοΰ Σταθμοΰ Γζερμιάϊων Άρμο'ιος ϊ.λϊΐτΐλός κλητηρ ιταραγ^«Λλ*τχι οΐω, έν β»ιι- τυκον τοΰ παρόντος τβι^ικΐλλήσι;; «ίς την τελευταίαν κατοικίαν των κατη ροου,ιένων **·. ίτ»ρ3^ το.χοκολλήστ; «Ίς δηα,οσ α ν>··ρη·
  Έν Άγίψ Νικολάψ *ύ*ημ«ρέν.
  Ό Εϊσάγγελιύς Λασηθίου
  Σ. Ησιηαντωνάκης
  Αριθ ΙΙρωτ 6240
  Ίίρα-έτρουκαί ήϊη α'νώΐτου ϊιαμονή- χ.ατηγορ«ΐτ>ι ώ, ΰπαί-ιος
  τού ότι εις τας περί ταύτοΐητος τού «ςετασεις «ις άς ύ«6Λη()η
  αύτειαγγίλτως ΰτ. τή; γ<οροφυλα<.ής -ου Σσταί)μ-.ΰ Μαλών κατά την 25 Μαρτιου 1912 έν τη ^«σει «Προφ^τη τή; ΐϊε:ιφ*ρ«ίας Μαλλών καθ ήν ώραν κατελήφθη -τοίζων άντί νά Ιηλωση τό πραγματικόν τού δνομα καί πα.-ρώ^μςν «3ήλωσ«ν ίν γνώσει ψέυϊώς ό'τι όνομάζεται Νικολ Ά. Μανΐ- 'Εν Ονόματι <οΰ ϋαόελέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΙΙΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό Είόαγγελενι των ιΐριοτοδικών Αα<ίηθίν>υ
  Έπειίή ό Δημήτριος ΜηόΊ Κΐρπ3βά<ης τέως κάτοικΐς Γδο- •/ίω-' Βιάννου καΐ ή*η βυγόβικις άγ-'ώττο ϊ'αμονής χατηγορεΓ- ται ώς ύπαΐΐΐος το3 ότι ττ,ν 26 Μαρτίιυ 1912 περί ώραν 9 μ. μ. έν -φ χωρίω Γδ.-χΐϊ ««. προμελετ-τ;; τιπε-^τιτε καί ίτρ^υ- μάτισβ τεύ; Ομοχωρίους τ:.; Εμμανουήλ Γρυ-ιτολϋκην, Γεώργιον Γ·υσ*ολά;ην καί Κω^σ,ιχντϊνον ΙΙατιρίκην διά μαχαίρας, έκ τ}ϋ τοαυμίχτισμοθ δ( τούτου, ό μέν πρώτος ένόΐητ» καί πρός εργασίαν άνκανος κατέστη ίπί χρθνιχ,όν διάστημ* τ'κίο/ των 30 ηαερών *.χι έλαττ:/ των τριών μηνών, ό δέ ϊ«ύ «ρο; -'ΐί ό τρίτ--ς επί ϊιάστημΐ πλίον των τριών καί ίλαττϊν των 30 ημερών Έ«*ι8ή τ: άνομημα τοί3τ3 χρ;6λίπετα· καί τιμωριϊται οιπο τ αρθρβ ΰΛ χαι 307 εί 4 το3 ΙΙ^ινικοΟ Νόμο^. χαρΐκιη^ί- Γ,ιτα' Ιϊ ώς πλημμΐλημα Έτειβη ό καί,,γο,,ούμενος ούτος είνε άπών /.αί άγν.εΐτβι ό τόπος τής διαμενής τού Ίϊ;»τες ϊΐίτ'άρβρα -Ί05 καί 406 τής ΙΙοινι .1)ς Λιχονομίβς Καλούμεν τόν ε,'ιρημϊνον κΐτηγορούμΐνον ίνα ίμφανισβτ «ύ- το«ρ:νώττως ενώπιον τ:ΰ ΙΙρωτοδικείαυ Λασηθιου την 27 τοί μηνός Σ<πτ·μ6ρΐ3υ ιοϋ έτους 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώρχν 8 χ· μ. ί'** ίικ»σθτ] ώς ύτταίτιος τής έ<.τεβ*ί3ης πράξεως, άλ¬ λας Θ4λ·ι ϊικασβΐ", έρήμην συμφώνως τώ ίρθρψ 407 τής Ποι- νιχϊΐς Δικονοΐλίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν ίπο»ς λάβγ γνώσιν των εγγράφων τί}< ίικογραφίας. Έν Άγίω Νικολβφ τή 28 Ιουλίου 1912 Ό Είσαγγΐλΐύς Χ. Παπαντο .άκη: Οί κληθέντες μάρτνρε; 1) Έμι*. Γ. Γρυσπολάκης (παθών) κάτοικος Γδςχίων Βιάννου 2) Γεωρ. Δ » » » » » 3) Κωνστ. Γ. Πατιράκης » » » » 'Ί) Νικολ. Μ Άνα]·νωστάλη<· » » » 5)Ν·χόλ Ε. ΙΙηγΤακης >» » «
  6) Γίώργ. Κ. » » Β »
  Έχειϊή τό άνόμημα τνΰτο τΐοοδλέπιτιχι καί τιμωρεΤται ϋτζ::
  τοϋ άρθρου 271 τοά ΠοινΐΛοί Νόμου, χαρακτηρίζεται 8έ ώ;
  •χλημμιλημα.
  Έτειδη ό κατηγοροΰμϊ,νθς ούτος «ίναι α^ών κιί άγν.βϊτα; :
  τόπος τί|ς διαμο/ής τού
  Ίίο»τε« τίίτ' 5;θ'ρα 405 κϊί 4Λ6 ής Ποΐνι*ή; Δ(*ο'ομ 3;
  Καλοϋμεν ττν «ιρημινον «.α:ι)γορ2^μενθν Ινα ιμφανΐαθτι αύ-.ο-
  προσωΐΕιυς ϊνώπ όν τοϋ ά*ροατηρίοΐ) τςΰ Πρωτοϊι*ιί·.υ Αα3;.θ»ίοο
  την 27 τοδμηνός Σβπτ μίρίου τοθ ίτο^ς 19)2 ήμί(.ίΐν Πίμιττ,ν
  καί ώραν 8 χ. μ. ίνα όΊκί>:,6?; ώ; ΰπαίτΐίς τής έκτε^ει-ης
  ττραξ«α)ς, άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τφ άρ&ρω
  407 τής Ποινίκής Δι«.ονθμι.ϊς, συ^ χρονως ϊέ καλούμεν αυτόν
  όπως λάβτ; γνώΐιν των εγγράφων τής δικογροφίας.
  Έν Αγ, Νι*ολαφ τή 21 Ίο.λίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  Σ. Πνπα.τωνχχης
  Έγγρβφα πρός άπάίειςιν:
  α'.) Ή ϋπ'ά^ι>1. 58 β. ί. Ιχ9υις Τ3Ϊ Σ-αθ,α.33 Μαλ ών
  6.) Το ιχοΐτιΐΛΐ τή- υ*' ά '·θ. 49)912 μ'λροπταισμι-
  τιχ.ής άπο·ασεω;-οΰ Είρηνοδικιιου Ιεραπέτρας.
  Άραοίιος δι/.αστικός χ/ηττο παραγγ«λλ«ται όπως έ'» αντί¬
  τυπον τ-ύ παρόντος τοιχοκολλήση «ϊς την τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ χαΐηγορουμΐίνου και έ'νιρίν τ:ιχο>'ο<ιλησΐ[( «ίς δημοσία μίρτ1· Έν "Αγ Νικολάω αυθημερόν. Ό Είσαγγϊλϊύς Σ. Π απαντών άκης Ί! ύπ'«ρ'β. 11 ί. ε. Ιχθεσις ιοθ Ύ)στάβμιυ Μύρτου καί τό υπο χρονολογίαν 27 Μαρτίοι» «.ί. τηλ)φημα Είρην;δι/.-υ 1Ι«ύ- κου. Αί ΰ-ο χρονολογίαν 30 Μιρτ ου ί. 1, τρ«Τς ί»τρ:δικαστι- καί *χ.9£·*ίΐς Ααί ή ϋχϊ χρονολογίαν 24 Λτριλίΐυ τΐιαυ.η τ.;ϋ ΐατροϊ Νιχ;λαου Γρηγ. Κο.ϊυλάχη Τ, ύπ' άρ θ "235 έ. Ι. β:ύ- λε,ιμα τού Λ. Συμβουλιου τςύ 11ρω·.οϊ:χ4ΐ:υ Λϊσηθιου. "Αζια* Άρμ:ί:ο, ϊι<α3τοός κ'η-.ήο -αραγγΐλ) «τα; οττω, ί' ;»τι- τυ*ο Τ3ϋ —αοϊ»νος τΐιχοκολληΐη «'.ς την τιλευτι α·. κατοι.ΐϊν τού <ατην;ο;υμίν;ο /.Λ ετι; ·. τό'.'/οΚίλλήστ; ί!ς !ηα;αα μ^.;η. Εν Αγ ιω Νΐί:·σο> >ύθτ;μ«ρ;ν.
  Ό Εί"! γιλεΰ;
  Σ. Παπαντωνάκης
  Άζ:<). ΙΙρωτ. 62λ9 "Εν ■"'ινόματι -■►!"■ Βαίίιλέ ι_ ς των 'Ε^.λήνων ΚΛΙΠΉΡΙΟΧ "ΉΙΚΡΙΜΑ Ό : ί<ίαγγελεΰ« τ<ϊ>ν "οωτο^ικών Λαιίηθίον
  Εττ ιδή ό Ιωάννης Ν Μανδίκ,ης τίω; Αατ Μαλλών
  Αριθ. Πρωτ. 6237
  Έν "Ονόματι τοθ Βαϋιλι,ως των Έλλήνων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Ό Εισαγγελεύς Λασηθ ου
  Πρός τόν ίττι παρανόμω Θηρα κατηγιρούμενον Γ.ώογυν
  Η. Λυρακην κάτοικον τέως Καλοί3 χωρίου Μερ
  καί ήδη αγνώστου διαμονής.
  Καλεϊσαι έ~ως ?μφανιαβ·ζι, αύτοπρίσώπως ένώπ'.ο»τοϋ
  ατηρίου το3 Λίχοίστηρίου των ίνταϋθα Πρωτοδικών τή' 27 τού
  μηνός Σΐιΐτ«μ4ρί:υ τού ίτους Ι^ί 12 ημέραν Πέμπτην κΐί ώρΐν
  8 π. μ. πρός συζήτησιν τής ΰΐςό ·χρονολογίαν 4 ΜαρΤιθυ 1911
  ·φ='»εώς σου, κατα τής ύ-'αριθ. 49 ττ)ς 4 Μαρτιου 1911 απ3-
  ?άσ«ως τοΰ Είρηνοδιχείου "Αγ Νικολάΐυ άλλως θ«λε·» δικασθΓ,
  «ρήμτ,ν.
  Εν Άγίψ Νικολάω τί) 21 Ιουλίου 1912
  Ό Εί-αγγελ«ύς
  Σ. ΙΙαπαντωνχκης
  αυθημερόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Ό Εισαγγελεύς
  Σ. Παπαντωνάκη^
  'Κκ τοϋ 'ΚΟνικοΓ' Γιτπογραφειο»/