92742

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΓ ΕΑΛΑΑΟ1
  ΪΤίΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΙ
  Ν Κ ΡΜτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 25 Αύγούστου 1912 — ΑΡΤΘ-
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περί ένιαυ·<ίίου παομηθείαΓ άοτον ?>ιά τοΐτς
  ανδοας της &οονοα(; 'Ποακλϊίον
  Τό 'ίον Τάγμα Πεζτκοΰ
  Διαχηρΰττει ό'τι,
  Άχυριοθϊίσης τής κατά την 12 Ίγο!π:υ ι Ι ένεργοθίί-
  σης μβιοϊοτκήτ δή Λ3 τρ α-τας Ϊιϊ τ'π" ζρο-ΐήθΐίϊιί το1 ίθ1^
  τή; Φοο^α; 'Ηι)ϊx.λ^ί^^ διά τ^ς Ίι' 33 0. ΠΒ^Ί τή: 19 Λύ-
  γουστου 5. Ι. ατοφάσΐω; τή: Ανωτέρας Δη'<ήιβι«·ς τής Χα- λή ί Τί Π ίλθί βύτη, ϊνεργηθί)σ3α!ντ] την ?=*ί'η/ Σ ττ€Λ,6χου ι ε. Κ->3ΐϊ<ήν χ-ΐί άτΐϊ τή: Ό —! 2 π μ ώοχ; έν τ;!; τα3ΐ- τρϋ 2ΐϋ Τάγα,-χτος Πΐι,'χοό ίνώτ'ον ό3 Οίίοομ,'κο δια*η:ύς«ω, τής δημπσιε>θί'·σι; ίν τψ ύτ'άρ1*» 68 ι έ' πα-
  ραρτήμαπ τής Έφηα:ρ!1;ς ε^» Κοη:τ; -Ο-χος Γ'.
  Έ; Ήρϊλλ.'φ τ- 1ϊ Α:γ^τ:ο. 1912
  Τό Οικονομικόν Σομ,δούλιον
  ~- Κονταρϊτο;
  Λ. ΜΕ'ίγκλαρης
  Ο Διοιχπτής τού Τάγματ^ς
  ~. Κονταρατος
  Αριθ Άττοφ. 234
  Ό Νομάρχας Χανίων
  Λαβόντες ΰιτ' όψιν
  ') Την ΰχο -χρονολογίαν 2 Νο'μ6οίιι> 1911 ΐί-ητιν τού
  Κωνστ. Μ-:ο^ζ ανάχη, κατοίχου Χανίων Ι. Δ. Μυλωνάκη τ,
  •(ίανναχη Ααί ιϊ^ι^.ο^ Δ. Μυλωνάκη χϊ οι/.ι«ιν Η'ρυτϊ-
  3Λΐ·ΐω- ΐΐΕ'ίίΊ'ίΐϊν γ; λΓν χαί <α:α/ω3η'^Τυν την 2 Νο- υ 1911 έν τώ ίί^Λω ^ι^λ φ τή; Μ μα3/ιΐς !>- αίς^τα
  Έπειδη ;τί τοί άνα>τ6ρ·β γώοου ού5:μ·α προγενϊστέρϊ αδεία
  ιτρός μ«τ λλ€ϋτιιάς ίρίύνας τ) χτοα^ώοησις ί>·«ίρχ»', ούϊιμία δέ
  σ^ντρίγει τώ τίβιιττώτιωι τοΰ άο-θρ 7 τοί3 Νόυ.ο< 339. Έπί'ϊή πας δστΐςλαμίανΕΐ άΪΕυνπρός υιιιταλλειιτικΐς ίρΐύνας ό»ΐίλει νά λατ'χθί-'τ) παρί τινι Δηαοσ'φ Τιμίίψ έγγύ σι» χβη~ μϊτικήν Ια τα; έκ των ΐριυνών έπελευσομένας ζημίας, οριζο¬ μένην παρ' ημών. Διά τα3τα Ίϊόντες κϊί τάς σγετιχάς διατάξιΐί τοθ Νόμου 389. "Αποφασίζομεν ΧορίΐγοΒιΐίν είς τοΰς Κωνστ Μνουζ'ανίιΐην κατοιιςν Χανίων, Ιωαν. Δ. Μ^λ(ον^x1ί1ν η Χιτζηγιαννίχην χαί ΤΙαίλον Δ. Μυ¬ λωνάκη ■> χ»τοί·ους Βϊουιτίτρουτνς Κ.ιδ<.>νί:χ; άίει«ν 6τως έν«β-
  γήσωπ μ·τχλλϊκτι«.άς έιιύνα; ίτί τοί ίν τύ α·ω:ίοω σγεϊι-
  αγ^άαμϊτι χώιου Χ£!υ.·ν3.< 'ιν τη πβρΐφιο€ίΐ των χιββίων Με- σχλών χαί Θέοίσΐου Κ^ϊίονίας «αί ΐΓεοι*λιιομίνων υπό των ·<- βίων «Βιδοκιέ; ΆΑΐτίλυ!» «Κοΐμΐηιέ Κουλες» «ΚI?63^νοκε- ϊάΧι» «Κιο1: τό Σίλ!» «Λογια; βμπίλιι» χαί «Άγία Άννα» χΐι Ινοντες ίιιταΐιν 819 ϊτΐεμμιάΐων χαί 875 τε:ρ. μί ρων. Όρίζομεν ττιν χαταδλητέαν εγγύησιν είς δραχμάς εκατόν πεντήκοντα (150) καί Πΐρΐγγέλλομεν την ϊ^!μ^σί^^σ!^' τής καρούεης ϊιά τής Επι¬ σήμου Έφημΐρ ίος. Χανιά τή 9 ΊοΑίου 1912 Ό Νομάογης Χανίων Ταχήο Χ. Ισμαήλ .-■'ΐγι-,θΛ, αύτΐΓς ή άΪΞ·α να ένε3γή3ωΐ: μ5Τ2^λε^τ χά; έρβύ^ας ί-ί ~/ώρυ >ιιμιενου «ν ττ] περιφέρειαι τού γωοιυ Μεκλώ' '.^ι θ;-
  Ρ'.σαίϋ Κ^δωνίϊς περ γρϊ»-^*νθϋ δέ ίν τή άνω-=ο«ι ΐίτ',ΐ:1..
  5) Το υτο χρ5νθΑ5γ1ΐν 30 Ό*τω6:ι-^ 1 9 Ι 1 σ/--ϊΐ2
  ϋ ά 8έ' τή 3 Ν;:μί:>'υ 1^11
  ΥραΐεΤ;ν τή; Ν^α:/.;α; κϊ· το :π-.:' :
  άχρ 6ες.
  Σ . ι ; ί ■ ν : ε ζ
  Έπειίή τό ύι:56ληθ:ν 3·χ*3.ά·'?3<μμΐ σ-ινΕΐά^ιι ώ; ό Μ ριζίί, ή ίέ άχριδΐια αύ:ο3 κροΐηχθντως ?ί:πυ:α)'Γ,. "Οτι άχριδές ά Έν Χανίοις α Άθ'θ Ποωτ. 285 ^ Δ-ε*. 178 Ό 'Υ)γρ3μμβτ«ΰς Σ. Γ. Βογιβζάκης Ό 'Υ)γρομματ»ύς Σ. Γ. ϋογιαζάκης ΙΙΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΛΟΣΙΑΣ Ό 3ήιιαρ,ος Νεαπόλεως Διχη ύττει ότι : Δ-ι-ά^ε: τής ύ~' ίρ θ. 19 κιΐ χρονολογίαν 2 Αύγουστου 1912 άποΐαϊεω; τής ΔηΑοτιχής Έπιτροπής το3 Δήμ»υ Νεαπόλίως ν.,λ.^ως ϊγ«ίΐ''(» ϊης δια τή; ^-" αριθ 227 έ. Ι. άπο?ά:§ως τού ». Ν:μι*ρ■/.ο^ Λϊ^ηίιιο^ ίχτιθινται είς φανεράν μιιοίοτιιιήν ϊη- μοπραΐια» ή σ^:Γ?ηϊΐς καί ά'αψ·ς 32φ»νών ^^μφώ"Λς πρός τον Ιπ' άρι». 350 Ν?μον χΐι το^; 3,Ρ3^ς τής 1IIρο^σης ϊια ,υ;εως ίι» το απο 1ης Σι*τεμ5ρ·.ου 19)2 έ»; 31 Αύγίύσ ' 1913 χρονικόν δ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ1ΚΤΒΕΡΝΗΓΕΩΣ
  1) Ή, μειοδοσία ταύτην διεξαχθήσεται έν τώ Δημοτικώ
  Καταστήματι Νεαπόλεως καί ενώπιον επιτροπείας αποτελού¬
  μενης ε* νού Δημαρχου ώ, Ιΐροεορου, τοϋ Γραμμ*τέω, τού
  Είρηνθίΐκ,ειοα Νεαπβίως καί τού υποθηκοφύλακοί Νεαπόλεως
  ή των νομ'.μ«*ν αυτών ανατΛηρωτών «>ς μελών την 2αν Σεπτέμ¬
  βριον 1912 ημέραν Κυριακην «.αι ώραν 9—12 π. μ. χατα*υρω-
  Θησονται δέ ταυτα πρςσα»Γΐνώς επ'ονόματι τβϋ τελευταίον μ.ε:-
  οδοτου.
  2) Εάν «ντος τριών ημερών ά πό τής προσωρΐνής κ*τ.ικι<ρω- σεως γΐντς παρ» τινος νεα προοφορα ό ο)ο ίπι έλαττον της προσ- φερθιιοης τ&ιαυτ^ς επανΐΛαμ&ανεται τοτε αυτή την αμεσως έπομίντ,ν Κυριακην περι την αυτήν ώρ*ν εν τω αύτω καταστή¬ ματι ίνωπιο. τής &ΰτης *πιτροπειας. 'ό) Δια να -»εινγ} ίιχτος τις ως μίΐίόοτης εις την ανωτέρω έχμισθωσιν κρεΐιει να καχαο,ΐΛβ είς το <Λη,*οτιχοι> Γα/εϊ.ν τού
  Δημου Νεαπόλεως θρζχ. 21) το ποσόν τουτο καιαΐιπτ.ι μέν
  υπέρ τοϋ Δημοτικου Τ-χμίιθ , «ν περιπτώσει άρνιι;αι ο τελευ-
  ταϊος μειοδοτηΐ να προσελϋς πρός συνταςιν τ^υ ι»ισοοτηριου
  συμθθλαιου οπο.« και επαναΛα.Λθανεται ή δη,Αθπρασια »ι, βίρος
  καΐ λ)σμον των προσωρινων ίνοιχιαστών.
  4) Ιΐασα φθορα ή κατ,ζστροφη των φανών βαρυνει τον ίργολα-
  6ον, πλήν *ς Λνωτίρας δ^ναμιω; προερχομένας, πρώται £ε »'
  αναπτονται χαλώς και εγκαίρως τ.ρος ίί χαϊ τακτικώς οί φΐνοί
  όπως φωτιζηται επαρκώς η πβΛΐς, οτ/.Λως οα υποχρείϋται ο ίρ-
  γβλα63ς εις την πρός το Γαμβιβν τ<ΰ ^ημου /.ΛΧ^6;Αΐ)ν όρχχ. 2 δι β'χαστον μη αναπτομινον φανον καθ εκάστην εσπέραν ώς απο¬ ζημίωσιν. Ο) Ιΐάσα «ροσΐήκη ή αφαίρεσις των ιι.ταρχοντων φανών συνε- πιφίριι αύΐοίι«.»ιως και την ανάλογον (α το-> ολου μιοΟω,Αατος
  τροποποίησιν επί πλέον >] ίΆαίτον.
  θ) 1α κηρυκεια και σ^μο^.Ααιογρ^ιφ(ιια δικαιωματ.χ ίπι6αρύ-
  νθϋαι τβυς ίνοικιααταΐ τϊ τΐρΛΑ,Τικα Οί τής ενοιχίασΕως ι/ποχ,ειν-
  ται «ίς την έγκρισιν της επιτροπείας τού Δημ,,υ Νιαπολεως ήτις
  ίικαιουται να ε|κρΐν·ς η μη τουτο, χωρΐς 6α τούτου ούίεν να απο-
  κτα βικαιωμα ο τ»Λ»υια[ος μειοίοτη; χαυ τοϋ Δημου.
  '_ν Νεαπόλει τή 22 Δύγβυ»του 1^12.
  Ό Δήμαρχος Νεαπόλεως
  Κωνστ. Δ. ΙΙεραλίος
  Αριθ. Πρωτ. 286
  Άριή. Διεκπ. 179
  ΙιΡΟΚΗΡΪΞΙΣ ΠΛΕ10Δ0ΣΙΑΣ
  Ό ,Αήμαρ^ος Μεοπόλεως
  Δ ι ακη ρ υτ τ * ι ότι:
  Δανάμει τής ϋπ' αριθ. 19 καί χρονολογίαν 2 Αύγούστου 1912
  αποφάσεως τής Δημοτιχή; Έπιτρ&πής τοϋ Αημου Νεαπόλεως
  ή'τις ένίχριθη ίιβ τής υπ' αριθ. 227 ε.ετ. άποφαΐϊως τού κ. Νο¬
  μαρχου Λασηθιου,εκτιθεται »ις δημόσιον πλειστηριασμον εκμισθώ¬
  σεως, συμφωνως πρός χον υιτ' αριθ. 35ο Νομόν χαί τοΰς ορ;υς
  της παρούσης διαχηρυςΐως, οί έςής δημΐτιχοι φ:ροι οί έπιβχλ-
  λομενοι χαι εισπραττομενοι «ν τη χωμοιτολει Νεαπόλεως ια τον
  βπο 1ης Σεπτεμδριου 1912 μεχριόΐ Α,γ^υστου 1913 χρόνον.
  1) Φθρος ζ^γιου καί
  2) Φορ?ς σφαγειου χΐϊ καταναλώσεως χρέατος.
  "Ο^οι εκμισθώσεως
  1) Οί ανωτέρω φβροι ίνβικιαζονται κεχωρομένως ϊΆαστος.
  2) Ή πλ*ιοίοαια τούτων διεςαχθησεται >ν τω δημοτικω κατα¬
  στήματι Ν(απολ«ως και ινωπιπν επιτροπείας αποτελούμενης έκ
  τοΰ Δημαρχου ώς ι1ρο·2ρου, τοϋ ΓρΐμΛ^τέαις τού Είρηνο^κβιιου
  Νεαπόλεως καί τοΰ ΓποθηχΐφυλαΑθς Νεαπόλεως ή των νομι-
  μικν αυτών αναπληρωτών ώς με/ι^ν, την 2αν Σεπτε|λ6ριου 1^12
  ημέραν Κυριακην χαι ώραν ϋ—12 π. μ. 3ια τοϋς α»α> φορους,
  κατακυρωθήσιντα ό" ούιοι προσωρινώς (π' όομΐιι τοϋ τ«Λευ-
  ταιου πλειοδότου.
  3) Έαν έν τος 5 ημερών άπο τής προσωρινάς χατακυρωσεως
  γίντ; παρα τινος ν»α προσφορα 5 °]ι εκί «λεο» των πρ:σφβρθ«ι-
  «ών τοιοντΜν έκαναλαμοανεται τοτε αίίτη, την ά
  Κυριακήν, περιττήν αύτην ώραν, καί έν τώ αύτω καταστήματι,
  ενωκιον της αυτής επιτροπείας.
  ! 4^ Διά >α γιν^ ίεκτος τις ώ; πλειοδίτης είς την άνωτιρω
  εχμισϊωοιν πρίπ^ι να κχταίάλτ^ »ις τον Δημόσιον εί^πρακτορα
  ι τού Δη,Αου Νεαπόλεως Λόγω εγγυήσεως Γσοι> ποσόν πρός τό '/Μ
  τού προϋπολοτΐζ:μ£νου η^ων μισθΜμΐτβς, τα ποσα ίε ταύτα
  χαΐαπιπτουσι μέν υπ»ρ τού Δι^μοτιχοϋ Ταμιιου εν η περιπτώσει
  αρνήται ο τ<λ£^χαίος πλειονότης να προσελο/; πρίς σύνταξιν τού ' |*ισθιι>τηρί3ι> Σ^μ&3 αΐου, όποτε χαι ϊπ*>α/αμδανϊται ή δημο-
  ' πρασια είς ρ-ζρ;ς χαι δια λ)σ.ιο>> των πρ3σωρινω/ ενοιχιαατών
  εν περιπτώσει ζημίας τοΰ Δη,Αοτικού Γαμειου, αποοιδονταιδ ομως
  τοίς οικαιουχοις εν ^ περιπτώτει ή όριστική καταχυρωσις ένιρ-
  •κ' ονόματι άΛΛυΐκ ως τ<-Α£υτχΐι«ν υπ&ρθεμχτιοτώιΐ άμα τ γ, ςε: των απαιτουμένων εγγράφων, συμψηφιζονται Οί τα χρη- παραβνΛα ΐις την Α . δοσιν. 5] Αι προσφοραι λογιί,ονται εις αχιραιας μοναίας χαίε'ιςχρυ-' σάς δραχμάς καταθαλομίχας εις το ΤβμιΓον τού Δημαυ εις δω- ΟΐΛ,α '.αας οοσε.ς και εις το τ«λος εκάστου μηνός οϋοενός απολύ¬ τως συμψηφισμου ^πιτρεπομενου να γιντ, απέναντι τής εν λόγω ίνοιχιζ-ΐ(υ>ς θλυν των ειδών ίι' οιονδήποτε Λόγον.
  Ο) Γιυχβεοϋνται οί ίνοικιαστϊι όπως παρασχωσιν έγγυητας"
  μϊθ ώ, οα υπογραψωσι τα σχεακα Ι[·γραφα χαι θα ώσιν αΛΑη-
  υποχρεοι απΐναντι τού Δημου άνευ δικαιωματος τής
  ή δ.ζηΐεως 3:' ολόκληρον το μισθωμα μ*τα των τυχόν
  το«.ων και »ςοία>ν αύτοϋ μέχρις ό/.ο-χεροϋς εξοφλησεως.
  ι) Γ α χηρ^κεια χαι συμόολαιογραφικα δικαιωματα έχιέαρυ-
  νο^σι τους ενοικιαστάς.
  Τα ηραχτικα δ& .ής ενοικιάσεως ύπόκεινΐαι είς την έγκρι¬
  σιν της Επιτροπείας τοϋ Δήμ:υ Νεαπΐλεως ήτις δικαιοϋται να
  εγκριν^ ή μη ταυτα /ωρις ίκ τούτου ουδέν να αποκτά βιχα'ωμα
  ο τίλευταιος ΐΐΛ&ιοδοτης καια τοϋ Δημου.
  8; Η ίιατιμΐ)σ ς των εν τχ) παροοσΐβ διαχηρυξόΐ αναφερόμε¬
  νον δημοτικών φορων «υρΐ9κ*(^ί «ις το 1'ραφιιαν τοϋ Δημου είς
  την διάθεσιν των ενδιαφερομένων να λζόωσιν γνώσιν.
  Έν Νεαπόλει εχι 22 Λύγούατου 1^12.
  Ό Δήμαρχος Νεαπόλεως
  Κωνστ. Δ. Ηεραλιός
  Αριθ. Πρωτ. 474
  * ΛαΛπ. 281
  Ό Δήμαρχος Σητείας
  Προκηρύσσΐ! 6 ι:
  Δυναμβι χαι πρός εκτέΛεοι» τής 6π' 4,/ιβ. 50 τής 30 ΊοκΛ.υ
  1912 αποφάσεως της υπο την προεδρείον μου Επιτροπεία^ » Γ -
  θείσης νομίμως.
  ΊΐικτιΰεΐΓχι ιι; φανεράν πλβιοδοτιχην Δημοκρασΐν χαί συμφώνως
  πρός τας οι*τΐ;«ις τοϋ ύπ' ΐριί. 356 Νομου ή εχμίαβωαις των χβ-
  τωθι ιΐναφεροριΐνων Λημοτ.χών <ρορω.. 1] Ό ψορος ζυγίου ώς έ^ει δριοθη εν τί προμνησ&ίίση αποφά¬ σει χχι επι των »ν '-ί^>· ( λ«'
  ρων λΛ' Λθικών »«τ
  /ιο* Λΐπτο> ϊ<. 6) Ό φοροε /οΐρων εξαγομίνων χατα χι,φαλήν 30 ο)ο Α) Ό φβ^υς θγαγειου *λι καταναλώσεως πα.τθς (ίαους χρίατος ιφ' ίκχστης ΟΛαοος Αεπτα 5, οιχαοεΛιπΐα ιφ' έ«αστης χεφακής των σφαζομένων ϊΐ(οπρο6ατων πίί Α&πΐα 20 ιφ' έχαστηςχιφαλης των ίφα^|*ενων 6οών. 5) Η οΤ|(Αοπρατ:α των φόρω» τούτων ένκργηβησΐται εν τί; αι(30^σ1Γ| τοϋ ΛημοτΐΛθϋ χαΐαστηα,ατςς Σητείας την 31Αϋγοΐ'στου 1912 ημίρίν παραβχευην χαί ώραν 9 — 1ι π. μ. ενώπιον Επι¬ τροπείας αποτελούμενης υπο τού κροεοριυοντο; Αηριαρχου Σητείας ώς π,οεορ-υ ένο; των μ£Αώ< τής υπο την προεορειαν τυυ Ίΐιπιτρο- ύ ϋιρην^Αίχου Σηΐε'.ας ώς μεών Ϋ| ιώι νομΐμων τώ< αναπΛηρωτώ» χαι υκο τους έ;ής ο*ρους. 1) 11 εΛ|Αΐ«9ωβι« *σ»τ*ι ετηιιααρχο,λβ.η από της 4 ΣεΧΐεμ6ρί°υ χ»ί Αδουσα την ό 1 Αύ^θιχΐΓου 1913 2) Ιϋς πΛίΐοοοίης ι'»> γίνη 6εκτος εις την δημοπραΐίαν όφίΐ-
  λβι να κατ*(ίί3ί) εις το Αη,χϋτιχδ» Ταμιϋν Δρ. Ου Λόγω έτγοηβεως·
  3] ΟΙ ψά,,οι. ο^.οι ενβιχιχζ<υ>τχι ιΐτε ολοι όμηι, είτε χαϊ 'ΰ1ϊ
  ί
  11δ,
  όρε'.λει »α π»3ου·'άΐί) άς
  ,τεον Ο* ίγ*ρΙνγ) 6 Δημοιρχος Σητείας όστις
  τό πρα*τιχο» πλίιοδβσιας χαί τ6 σ^ετιχο»
  Οα βυνυ-
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  5) Ό (ίΐαβωτής χαϊ έγγοι,τής είσκ άλληλεγγύως βυ
  άπέ.αντι τού Λημου άνιυ οι»α ώματοο τής ίιαιρίσεως ή διζήαιω,".
  6) Τ« χατατιθήσομενϊ λόγω 8|Ί·υή<ΐ4ΐβί ποσα *πιστ,;ΐφήί:>ν-
  ται είς τοϋς αποιυχόντας χατβτδ» συναγωνισ,ιον εντδς 3 ήαίίώ»
  είς δέ ιούς αναχηρυχ6ένΓ»ς δίΐστιχούς μισθωτΐς (Γυμψηφ'.σι^σιν-
  ται χατα την τελευταίαν δοΐιν.
  7] Ή χατ»6θΛη τού μισ&ώ,Αΐτος γενήσίται είς ίώϊεχα ίτΐς
  δόί&ις χά) εις τό τελος έχάστου μηνός.
  8| 'Κχάσΐη δόσις μή χιταβαλομένη έμπροίΐέσμ^ς χα6ίυτατ.»ι
  τθΛθφίμος χ«Ι απαιτητη χατά τον ύπ'άριβ. 196 Νό^ον.
  9) Ουδείς συμψηφκτμος έιι-ρέπίται έ.α .τι ιοϋ μι«6ώμ'-τος δι'
  οιονδήποτε λθ|θν
  11)) Αί προσφοραι λο/(ζο»ται εί; άχεραίΐς μονάδχς »ΐί είς χρυ-
  σ»ς «ραχμάς.
  11) Ή οημοπρασία δέ» ιϊνε τελειω ιχή έπίμένω- εάν τις έν-
  τδς τής νομΐμου προθεσμεας ε; ήμεοών χΐταβϊσ}) τό νόμιμον
  παρχ6)λον χΐι ύπ»ρ»6ΛχτΙτη 5 ο]5 επι πλίον τής Οτιο το.ί τελευ-
  ταίο.» πλειοδότου π-νοσρίρθίΐσης τϊΑευ^ΐίχς προι^.ρϊ;, "/) έχν
  χΐτα την δημ,ιτρϊΐ.χν ού >ε:ς προτ.Λθο πλε,β.οτη; *1( όκοο; η
  χαΐ είς τινάς φόρου;, ή εάν ή προσρϊρθεΐσχ τελευταΐΐ πιοαφορχ υπο
  των τιλίοταιω» πλε.οδοτών (Ιεωρηίΐίι υπό τής Έτιτροπε'.οΐί τού
  Δηρου Σητείας ασύμφορος, «ΰ-η έπχ»αλ·ηίρ')Γιβε-αι χαί γίνήΐεται
  τελιιωτιχως τ^ν 6 Σεπτε^όριου 1912 ημέραν ΙΐΛρχΐ/ευην χαί
  ω.ίχν 9—Ί 1 π.μ. ενώπιον τήςαύ;ΐ|ςύ; ά α> ίπΐ-ροτης έντωαύτώ
  χο(Γ«σΓημ«ΐι χ«1 βυμφώ<ω. ιοϊς βροις τής πϊρ^υσης διΐ«ηουςεωί. 12) Τα πρχχτιχχ τής 6Τ)Λ&πρασ.»ς ΰτόχεινπ: εί; την χίίΐιν τής'ΚπιτρΐπεΙΐς ·οϋ Δήαου Σητείχς ηπς ίύατΐι νά έγχ^ίνγι ·/) μη «Οεο( Λαμβανουΐα ίιπ' ο]/ι» της τό αιιμφίραν τοϋ Δήαου χΐαρίς νχ ακαχτά δ τίλιυϊ«Ϊ0; πίειοο<ίπ)ς ουδέν χατά τοϋ Δημι.ου διχΐίωμα. 13) 'Κν /) πίριιΐΓώϊίΐ δ τεΛευΐαΐος πλειοοότης »ρνη6ϊ) νά-Όνυ- πογράψτ) το πρακτικών τή: δημ^πραϋίας ή' το έχ^ιαίίωΓηριον ιτυμ- 6όλ*ιο» εντίς τής τ«ν_()ε:αομένϊ|ς προβεσμίας ή δηχοπραϊΐα επο- ν«λΤ|(ρίή(Γε;αι ιίς 6αρο; αύτοϋ υυ"ευ?υνομένου χαί τοϋ ίγ^υητοΰ διά πάσ*ν ζΓ)μιιχν, 'ί) πς ήΐίλε πρθίύψει έκ τή; »<α: εκμισθώ¬ σεως η άπ' ίύ.είας διαχείρήσιω; υπό τοϋ Δήμοο επι βλα.-τ&ν τοϋ άρ/ιχού μ.σθώ^ατος χωρις νά ϊ/η ο« ϊ«ν 5ιχαΐίο):χο[ επί τού τυχόν «λ^ονχσμοτος εν πισγι πίριστώΐϊΐ χαί έν '/) αχομη δ μισβ—νης χηουχθ/; Ιιπτω'ος δι" οιονδήποτε λόγον τι ύπ αυτού Λ>τα€ληθέν ποσόν λόγω έγγυν,σιω; έχπίπτβι πρός ϊφε'ος τί.ϋ
  Δήμοι».
  14) Τα χτ,ρύχιια χαί συμβολαιογραφ,χά τέλη βαρύνουσι τδν
  ένοιχιαστήν.
  Έ» Σητιίιχ τ^ 21 ΑύνούσΓου 1912
  Ό Δήμβρχος Σητείας
  Γ. Κ. Δρακάκης
  Αριθ. Πραζ. -43
  Τό Συ^ιβοι/λιον τΓις Δικαιοόύνης
  Σ^γκείμενον έκ των Γει*ργίου ΙΙλουμίδίΐί Γεν. Είσαγγελί^ς
  Χανίων προείρ.ύοντος, άπο^ιαζ^ντ^ς τςί ταί,τικο") ■προ£δρ5^
  Άντ. Ζτ,λήμονθς, και των μίλών Ήλία Χ*τζηϊ<3ρί3ο·, Κ. Γ. ΠαπαϊαΛη τακτικών μελών, Πίτρο^ Τΐΐίκρακη *αί Ιωαν. Γ. Καψάλη, τοϋ μέν Λναπληοωτοί το3 Ιΐρί'ϊρ^υ Α. Ζλή τοϋ ϊετελευτοιου άναπλη:ωτού τού Κωνστ. Γιωργιάϊ^ ζόντων των άλλων Έφ*:ών (Δίατ^γΛί 75 *«ί 80 τοϋ 1912). Λαδον ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. 39·2-'ί)"2·!ιό1 τής 3 Αύγουστον »9Γ2 έγγραφον τσύ Γεν. Είΐαγγελίως Χανίιον παραχαΛίϋντΐς να ορισθή, συνθδος τοΰ Κακουριΐοίιχείου Ρεθΰμντς κατα τόν μήνα ΌΑτώδριον Ίίόν καί το άρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 44 τού ίτφυς 1907 Διατάγματος. Όριζβι Σύνοδον τού Κβκουργιοϊι«·ιοσ Ρεθύμνης άπό 15 Όκτωδριςυ 1912 μεχρι τέλους ϊδιου μηνάς. Εγένετο καΐ ίξεϊίθη ίν Χανίοις τχ, 4 Αύγοίιικου 1912. Τα Μελη Γεώρ. Πλουμίδης Ήλίϊς Χατζηανδρέου Ιΐέτρος Ταταράκης Κωνστ. Ηαπαδάκης Ιωάν. Καψάλης Ό Γραμματεύς Κ. Γ. Χρΐοτιναχης Ότι άκρι6«ς άντίγραϊον Χανιά 8 Δύγουτου 1912 Ό Γραμματίΰς Κ. Γ. ά Αριθ. Ιΐρωτ. 7181 » Διεκπ. 4354 "£ν Όνάμοτι τοϋ Βαϋιλέως Γεωογίον ΚΛΗΤΗΡ10Ν ΕϋΙΚΡΙΜΑ '_► παοϊι ΙΙοωτο&ίκαις Χανίων Εί<ίαν·γ·ελευς Έτϊίΐίη ό Ίωακ.Στυλ. Μουζ3ορα*.ης, πολίτης έ'λλην, χριστι- α/ί, όρθοΐβςΐς και κχτοΐλθ; τοΰ χαΐρι ο υ Όρίούνι Κυβανίας κΐι ήΐη άγ/ωΐτί^ διαμονή, κατί|[·ο^£ΪΓ3( ώ; ϋιταιτιος τού δτι ^ϊιΛς μ=:α των Ή.^αΛλη Ί. Μουζουράιη, Ιΐαναγιώτη Γ. ίΐίντΐρχχ,η, Βχρϊί) ΙΙΐντάρη χαί Ιωσηφ Άντ. Πεντάρη καί υπο «,οινοϋ ^!^).γ^ροντος ^.ινούΛ«νοι σιινατΜφχσοαν την εκτέλεσιν τής έπ3μέν/)ς άςυποινου πραςιως και έ'»εχα ταύτης συνομολογή- σαν:«ς αμίΐδαιαν προ; άλληλοκς σιι/ΐρομην την 5 Νοεμβριού 1ς.ιΐθ; ;ού χα>ρι^^ Όρβϋί/ι Κ^3ΐι>πας, βέλοντες να ίξχ-
  γ^αΐ τθν ανϊιιτ*ΐ7Γΐσϊκ)ν τής Χωρ^φ^Λαχή; Ιωάννην Τριπι-
  ίακ,ην αλι το^ς υπ υ;ον Γΐίνωλο;αρ/ις Εμ.ΛΧνουήλ Ιΐρω'ί"
  και Μιχαη Β=ρ:Ααχ.Γ(< μ; τϊϋς χω.33φύλ,αιΐα; νά ιιαρα- ~ρί;ιν αναγο,ι-νην εις την ίι.τηρΐΐιχιΐ των ήϊίΐ Τίΰ νά ίΐ. τον ί* τώ; χ.α;η ;3ρ ^ιί1^.£να»ν τούτων φυγοδιχοΰντα ΙΙ^ντίρην ή-ίΐλησαν τούτου; πνρο5ολήσα»τες κατ' ψ:ν κατ αύτ<5/ και συγχρόνως έρριψαν καί μιΐν όόμδαν πρςς εκφοβισμόν. Έπιιίη τί α/ο.Λη,Λζ τού:ο -ροϊΚίπίτχι χχι τιμωριϊται άπό τ' άρθ,3. ϋ7 ιιαι 109 τού ΙΙοινΐΑθύ Νίμίυ, χαραχτηρ.ζΐται δέ ώς πλη,λμελημα 'Επειδη ο χανΐ) ,ορ^ύ,Α^νος οϋτυ; είνε άπών καί άγνοειΈαι ό τόπος της διαμθνής τού. Ιίονιες κίΐ τ' ίρθρα 40·ο Ααί ΊθΙ] τής Ιΐοινιχής Διχο^ομίας. ΚαΛ3υμει> τόνείρη,Αΐνίν χα:η-ρρουμϊνον Ί/α εμφανισθή αύτο-
  προίωπω- ίνι,.-ιον τού* ά*ρ^ατΐ]ριθί> τΐύ Δικαΐτηριου τώ* έν
  Χανίοις Ιΐριϋτοοικών την ·ίΗ τού μήνις Σΐπΐεμόρίου τοϋ έΐοιις
  Ι'άΙ'Ζ ήμ.ερχι Ιΐαρασχ'.υην χχι ώραν 8 κ. μ. ίνα ίΐικασθτ] ώς
  ύπαιΐιος τι)ς έ*τεθ»ισης πραςεως, άλλως θέλει δικασθι] ιρημη»
  συμφωνως τώ άρθρω 407 τής Ιΐοινική; Διχ,ονομιας, συγχρόνως
  δέ ιιαλοϋμεν αυτόν όπως Λαδφ γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα-
  φίας.
  Έν Χανίοις τ^ 30 Ιουλίου 1912
  Ό Είσαγγελεϋων Χανίων
  Έ. Σηφογιαννάκης
  Οί κληθίντες μαρτυρες
  Ιωάννης Μ. Τριπιδαχης, ανθυπασπιστής
  Μ. 1. Βερικάχ,ης 'Γπενωμοταρχης
  Έμμ. Μ. Ιΐρωΐμάχης
  Γ. Α. ΒασΐΛαντωνίλης χωροφύλας"
  Στέφανος Ι. Κουΐρουλακης »
  Έγγραφα πρΐς άποδιιςιν
  Ή .-' αριθ. 59 1911 έΆθ.τις τοϋ Σταθμοδ Λάκκων.
  Άρ;>·;ίιος ίιχαΐΐΐΑθς χλητηρ παραγγε/-λ»:αι όπωςί' αντίτυ-
  Χί,ν τού παρζνεος τοι/ΐχολΛηστ^ εις την τ*ί>€.κ:ΐιαν κατοικίχν
  τού -Λατηγ^ρ:υμίνο^ και ε:ερ=ν τοιχ^κολΛ,ηΐ^ είς βημίσια μερη-
  Έ< Χανίοις αυθημερόν. Ό Είσαγγΐλεΰων Χανίων Ε. Σηφογιαννάχης Αριθ. ΙΙρωτ. 7-220 Εν "Ονόματι τοϋ Βα«1ιλέυ>ς των Έλλιίνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟχΝ Ε111ΚΙΈΜΑ
  Ό πα^ά Ιΐοωτοόίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  'Κπιιοη δ Έμμινουτ,Α Κουρνιαναχής, γέννησίς χαί χατβιχών εΙ< Μα »;α. Ινυίωνιας χ»ι ήδη φυγδιιχος, πολίτης "Ελλην χαί χρΐ" στΐλνος όρβοίοζος χχτηγ&ριϊται ώ; ύ.ταίτιος τού Οπ έν γν(ό»ει αΰ- τογνωμ-όνως χα> άνευ τ ί,ς βυνχαταίΐίσεαις τού έχοντος διχζί«μ.α
  ί6ιοχιήμ<ννος εΑ»6£ν είς την χζ:ο/ην τ «υ ζίν» χινητα πράγματα, ήτοι ο;ι την νύχτα τή( ιϋ—11 Δεχεμζρίου 1910 άφήυεοεν έχ της Οίσιως «Άγιας Μχρίναο τής πιρΐίεριίας τού χωρίου Μχλά- ζχς Κυ4ω/ΐα; ε; προ5*τα άζίας δρχχ. 120 ιν ήχοντα εις τοίις Γεώρ¬ γιον Μι/αήλΐχην, Μι/ϊ^α ΤζΜάχην χαι Γεώργιον £πυριό*χην θια νά τα Ι/'») καβ·νβα<ο< ώς ίδι-χτττίΐν τού.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 'ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΈπιιΒτ) τ& «■ <5μ.ημια τουτο πίθβλίπίται «αί τιμωθίίται ίπό τ' άρθραΊ,'2 χαίΐκομενι τοΰ &«' άριθ' 665 Νίμου τοϋ Ποινιχοϋ Ν<5- μ·υ, γαο«χτηρ(ζιται δ» ώ; πλτιμ,μίλιηΐΑα Έ«ει?ή ο κατ·ηγορούμ.ενος ούτος »!ν» άπών χα' άγνοιΐται ό τοιτος της οΊαμον^ί τ^υ. Ίδοντΐς *«1τ' Ιρθοα 405 χΐϊ 406 της Ποινίχτις Διχονομ,'ας. Καλούμεν τον ε!οτπμίβν να>·ηγοροΰμενον Εν» εμφανισθή αυτοπρο¬
  σώπως ίνώκιον τοΰ ίχροατγ|ρ!οι) τοΰ Πρωτοδιχίίου Χανίων την 26 τοϋ
  μηνός ϊ*»'-·ιιβ'>?βυ τοΰ ϊτβυς '912 ήϋίο«ν Πΐροκτχευήν να' ωοαν 8
  *. μ. Ινα οΊχαββήώς δ»αί*ιος της ίχτεθίίβτις κράΕ^ως, δλλΐιΚ βέλει
  οΊχατίΐι Ιβιίαην συμφώνως τώ άρίοω 407 τϊν Ποινιχτ|ς Διχονο-
  μΓας, βυγγΐόνως 8» χαλοϋμεν αυτόν δ*7Γως λάβ») γνώΐιν των έγ-
  γράβων τίίί 5(»ογο«φί«ς
  Έ. Χανίοις τί 31 Ιουλίου 1912
  Ό Εϊβανγελβύων Χανίων
  Ε. Σηφογιαννάκης
  ΟΙ χληβ'ντες μάρτυρίς
  Γιώογΐος Κ. Μιγαηλάχης χάτοιχος Μαλάξης Κυ^ωνίΐς
  Μιναήλ Ι. Τίολάχης » » «
  Γεώργιος Δ. Σττυϊΐοϊχτις » » »
  Βασίλειος Δ. ΤζΐΓΓιχ»1άχτις » » »
  Εμμανουήλ Αλεξ. Τζουγχ»ρά»ΤΓ|< χάτοΐχος έπ'σης Άρμί'ϊιος ίιχαστιχό ς χΐητήρ τταίαγγέλλβται 5π«»ς ϊν αντίτυ¬ πον τοΰ παρόντος τοιγοχολληυΐΊ εΕς τΐν τελευταίαν χατοιχίαν τοϋ χατΊτιγοοουιι/νου ναΐ έτερον τοιχοκολλήση) εί' $τιμ.6βιχ μέρη Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Είσ»γνελίοων Χαν'ων Ε. ίηφογιαννάκης Αριθ. Ποωτ. 6238 Έν "Ονόματι τοί* Βα<τ»λ^ως των 'Ελλιίνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Πυινιχί): Δικον^μίας. Καλο^ϋε» τόν ς—ί μκγίΐ'α νχτηγροιύαίνον Πανπ^-ήν Ί άγ»ώΐτου ίιαριο^κ!- Γ** πΡοτΑΟη αΰτοπροσώΐΕ'», την 27 Σ) ίβίου τοθ ίτί«ς 1912 ημέραν Π^Λ-ην «,»? /Λίαν ?) ν. μ. ενώπιον το3 άκροατηοίου το·» Δίχαστηρ'Όυ των Ιντί^θα Πρω- ποόί περα'τέρω συζήτησιν τής ώς ι'ουκϊι άξιοΓθίνου τής αναΐερονι^νης ι?« τϊ> ^λητίριον Θέστισ^ια ύπ αριθ.
  **7*Αη7ΐ τί)« '2 Μαοτίου ί. Ι. άλλωί θίλίϊ δικασθ
  Έν 'Α-'ίω Νιχολάφ ττ] 25 "Ιουλίου 1912
  "Ο Εισαγγελεύς Λασηθίου
  Σ. Παπαντωνάχης
  Άβμόϊιοί ϊίκαστικός κλητήρ παραγγέλλεται ίπως ίν άντί-
  τυτον τί(ς παρούσης κλήτεως τσ·.-/οκολλήσΐ(ΐ είς τό δημιοσιώ-
  τ«3ί)ν ριέοο- τί3 γωρίοο τοΐ κ·»τηγρ35^υ.έν3υ χΐί ?τ;ρον είς την
  ί8ραν τ3ϋ άκοοϊτηρίου τού Ποωτοίικείου Λασηθίου.
  ~ν Άγι'ω Νικολάω
  ϊιά τής
  Έφημ?ρίδος.
  ρ
  Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
  Σ. Παπαντωνάκης
  καϊ ώοαν 9 π. μ. Γν*. δικασθή ώς ΰπίΐτιος τής Ι*τεΡείτης »ρά-
  ?€(ος, άλλως θ«'λί' δικασθή έρήιιην συμφώνως τώ ΐίρΰριρ 407 τής
  Ποινικής Δ!κινομ!ας, συγχρόνως 5έ καλο'μ«ν 'βυτον δπως λά6/[
  γνώσιν τίν ΐγγρ(ί»ων τήί δίκογρϊφ'βς.
  Έν Μοίραις τή 20 Αΰγοόστου 1912
  Ό Δημ Κατήγορος Μοιρών
  Ν. Στρατάκης
  Οί κληθίντες μάρτυρες:
  Η σχετική ϊκθβσις τής γωοοφυλαχής
  Δημοσιευθήτω *'ις την Έπίσηυιον Εφημερίδα
  Αριιόδιος δίκϊ^Γίκίς κλητήρ χΐρΐγγέλλεται ?>κος |ν αντί-
  υπον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  ου κοιτοιγορουμί'νθυ χαΐ έ'τερον τοιχοκολλήση είς ίημόσία μ=ρη.
  Έν Μοίραις αυθημερόν
  Ό Δκι*. Κατήγορος
  Ν. Στρατάκης
  Αριθ, Ά—«ο. 107
  Τό Είοηνοδιΐίεΐον Βάμον
  Διά ταυτα
  Κτιοΰσΐει τ>>ν χβΐ-ηνοροί'ΐ,ίνον Χοτοάλααπιν
  ό-ί τίιν 15 Ίΐν-οϊρ'ου 1010, έν '^ΐί σιινοιχ'α
  Έιχα.
  α ?ι»αονης, ενογιν
  «Ττιχολιϊνά» Βί-
  ΐίς έτριιυιι,άτισ·
  τον 6ιχο—
  μ,ου, άπιοαιλετιίτ'ος χ*ϊ έν β ασιώ ψ«ν[»'«
  ί «υοοβΐίλου οπλο» ·>τ)ΐηΐΊΐκ ΐΓυβ'τιϊοί χαί φ
  ■/ώοιόν τού Ίιβϊήφ Ν Πχτΐξο/'αννάχην χατ« τ^ν ιοιστϊθίν ο*-
  θιλιι?ιν αύτοϋ, νοιηιιντ* έ» τοϋ τοΐύμΐ'ος χα' ίν'χ&ο* πρό;
  'ργασ'αν χτταϊτάντχ πλέον των τΐκΐν χΐΐ ελιττον των τριάχονται
  εοΛν, χ»!
  α-αίιχϊΓει τν> χηουνθίντα ϊνι/ιν Χΐοάΐοιιιτ'ϊν Ε. φΑεαιτά-
  ν «χ Βίαοο ίΐί Φυλάκιτ('' τίτττπ'ίκοντΐ "ϊτέν-ε (45) ή'Αβίων χ*ι
  Έ-τιβχλλ ι είς βίοοΓ ϊΰτίΰ τα εζιζΐ τ<5χ ίατοιί'.χαττκ-Λ» έχ- σχάχη, τΛν 'α-ρών Κ χβνονζΐίιΐϊνΐ »!( τ?(α<ονθη ιέοου τρΐί«οντ« (30) ΰ*ίο τοϋ ή Έχοίθιη ■1ΐΓ8<ρ3ίτ'τ<·'»1 χΐ' 'Ρ^ Βά·<ω τή ?β Ίουνίου 1912 Ό ΕΙβ·· 1912 'Αχριβές Έν Βάμω 31 Ό η ς χοχτήτεω; χά! λοιπΐ Ό Β. Γοααμ»τε'ως Ματθ. Ψααονδάκης 4ιτ|μ(5σ. Κ«τηγ Βίμου Ν. Ε. ιΑό·τρινός Άοιθ. Άχο<ρ. 105 Αριθ. Διβκ-. 416 • " ΑτΕκπ. 334 "Εν "Ονόματι το«7 ΒααχΧίως των 'Ελλήνων ' "ΚΛΗΤΠΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έτειϊή ό Έμμ Π. ^I'^^α^ο^?^xης χάτοιχος Αγ. Καινουρίου κΐτηγορεΤται ώς ύ-ταίτΐος ότι την 9 Ά~ριλίου 191^ κατελήφθη ύττρ τή: χωροφυλΐλής έν δ^,ΐνσία ό5ώ Αγ. Δε'«.α φέρων ιΐαρανίμως ί-'ι τής όσφ ος αΙΐΓοΰ περίστροφον καί μαχαι- ι ραν ίκΐνά πρός δΐάκραςιν ά^ρωτοκτ:νίας 5νί^ ά?;ία;τής άρμ:- Τό ΕίρηνοδΐκΡϊον Βάμου ΣυγχείμενΡν................................ Διά ταΰτβ τόν Στυλιανόν Ι. Λιδάκην κάτοικον Λιτσάρδβς Άποχορώνου χαί ίδη αγνώστου ϊίαμονής, ϊνοχον ό!τι την νύκτα τής 1—3 Ίο,ινίου 1908 σκο^ών, γωρίς νά διαταράξη την κοι- " νήν εΐοήνην, νά είτβίλτ) ΚΛρανόιιως είς την έντός τού χωρίου Λιττάοδας χειιιένην οίκίιν τής Φ»τεινής Π. Άληφ:ιρ**η και διατάραξιν την ο'κΐαχί;ν ε'οίι·ην αυτής, ήνέωξϊ τή^ θύραν τής ο'ι*.ίχ( διάσας ^^τίιν καί ίνήργηΐ» 3^νε7^;^ς πραςιν β'ις την ό: ?έν ει·/ι κανέν ίιν.*ΊΐύΑΐ, ίτΐγ'ΐοήσας ούτω πράξιν, >ίν(1)ν ίνίςΐ
  Κϊ-αδΐχάΓ
  ε!; 5 ,λίχΐτι
  ένεκα
  ρχ
  Έπειδή τό άνόμημα τούτο προ6λ;πεται χά! τιμωρεΤ;*1. ΐπό τ'
  άρθοα 1, 2, τοϊ3 708 Ν. χαραχτηρίζεται δέ ώ; πλτ,;χ;χίλημα
  Έπειδή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί ά,'ν;ίΙτ3: ό
  τόπος τί]ς διαμονής τού
  Ίϊόντες καί τ' αρθρα 405 κα! 406 τής Ποινιχή;
  Καο0μεν τόν ε'ιρημένον κατηγορούμενον ?να ί
  χροσώχως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοθ ΕϊρΓ,νοϊιχιίρυ Μοιρών
  την 27 το3 μηνός Σΐπτ«μ6ρίο« τοθ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην
  τοθ Έθνικοϋ Τυπογραφείον
  άλλ' άπέτυχε τοδ σκοπο3
  ;τΊ>ν τής ΘιΧή^ΐώς τού χαί
  ε· τόν χηρυχθέντα ίνίγον τούτον Στυλ. Ι. Λίδακην
  τΐϊϊαράιοντϊ πεντε (45) ή<Λ«ρών καί ε!ς 6άρος τού τα ϊξρδχ τής δίκης Έχ,ο'θη ά-τε?ασι'τθιη χαί ίϊηιιοσιεύθη Έν Βίαω τϋ 26'Ιουνίου 1912 Ό Ε'οηνοδίχης ό Β. Γραμματεύς Τ. Σ. Πετυχάκης Μ. Ψαρουδάκης Άκριίίς Άπίσ'"ασμα: Έν Βάμω3ΐ Ιουλίου 1912 Ό Δημ. Κατήγορος Βάμβυ Ν. Ε. Άβτρινός