92747

Αριθμός τεύχους

83

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/8/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
  ΠΑΡΑΡίΗΙΑ ίΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΓβΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ιτ, 29 Αυγούστου 1912 —ΑΡ1». 83
  Άριϋμ. Ιΐρωτ. 4077
  μ Διεκπ.
  ϋ Ε111 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ1 ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΑΝ .-ΡΓίΛΝ ΔΙΟΐΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΙΙΟώ
  Διακηρυττει ότι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μίΐοϊοτΐΛής δημοπρασια; χ,ατϊ τα
  υπο νης υπηρεσίας των Δημοαίω* Έρ^ων συντ»χα=νϊχς και
  υπο τού Διευθυντού τυ>ν Λημβΐιων Έργων Οεωρηβιντ» 5ια-
  ^.εΐα τού προΰτολογισμοΰ, συγγραϊής υποχρεώσεων
  η κατασ«.ε.<η αΛ3ςιτι)ς ο3ου απο 'ΔΜ*ι»ν5ύ εις ρ^μ ϊυς ο*«,α; >? ών ου-
  ; γ&νη«ται ίπι τοίς
  Άρορ3ν 1. Τ* ίρί* πρ-ϋκολογι^νται κα;< την λεπτο,*ερ>5
  εκτίμησιν εις το ποσόν των ίρΐχ
  τού πίσίϋ τώι-4(>αχμυ)ν ΐυ,ϋα οί
  ίβν Οιχ,αιω,ια £/ϊιο *ργοΛ*Οος. 'ίΐ
  εκατόν είς αχεραιας μο»α.δας.
  Ή έκπτωσις γενησεται .«ι τοίς ε*αίόν *ΐς άχΐραιας μονίίας.
  Άρθρον >>. 11 οη,^πρααια ίνίργηθΐϊσίται ίν ταίς έδραις των
  Νο,Λών Χανίων, Ρίϋυμνης κ»ι Ηρακλείου _ και εν τοίς Κΐτα-
  στημσι των οικίΐων ιΝομαρχω» βνωπιον '^-ιτροπώ» .υγκίι-
  μΐνων παρα των -ι*.*ιων Νομαρχών ω^ π?3ί5ρι«ν ή των ανα-
  πΛηρωτων αυιών τώ» οΐ*ειων Ειρηνοίι*ω/ και */θς μΐχ»ν-)(·:ϋ
  ή ιών αναπΑηρ(«των αύΐών ώς μί^ων την ΪΟ -»π ,β,*6ρΐ9υ
  1^1·^ ημέραν Ιριτην και ώραν ό—ι) μ. μ.
  "Αρθρ«ν ά. Εις τον Οι*γωνισμον Ου»»νται να ΛΛθωΐι μί?=ς
  «.αι ΛΛΛθοαποι συμμορφίυ,Χϊνίΐ πρ»ς τας θιαΐας.ις τού τί--μ ύτ,-
  μοπραΐιων και ίΑτίλίσχως ίημίοιων έργων νομου χαι Λοιπους
  τ:^ Κρατο^ς.
  "Αί-θρον ό. Πασά προσφ3?α «α αι>,οίε^^^ται υπο τής α1&ι<»4 τού &πιτηί6ϋμ-ιτοί τού ιρΐίΛίίου συ/φωνως τώ «ϋψ Ν^ψ υχο τού προίιΛίΐΐομΐνου υπο τού κιρ! ίημίπραΐιω» χ* ·Λτ*- Λία*ω> Δημ&σιων έργων Νίμ-υ πιστο«:ιητι*β- α»ι υ« ΊΡ**-
  ματιου ρ»6αιουντ3ς την *ϊς τι των Οη,Αοσιω/ τα,Αίΐω/ η τ/,ς
  Τραπέζης Κρήτης, καταθίσιν λίγ» «Π«¥ωί *"· ΧΡΉ*"1»»
  η οιχβΛΐγιβ^ της ΤραϊΐεΙ,ης Κρήτης και» ιην ιπι ιή. **ο;3ϊως
  ιων αςιαν ποβαϋ ίραχμων Ουυ.
  ϋ,ι, τον ίυγω^ΐ,λθν ου/ανται νί λαδ^ΐι ^ί,ϊϊς λιι αΛ*.οία-:οι
  ,Αϊνοι πρ:ς ·βς ίια:ί;-:ις τού πειι ίτ,^τ.ρχζ.'ο/ κΐι
  ί
  ;ιί«ω, οη,Α3.ων ρ^ (
  "Δ(.0ρ5ν 4. Η δη^ϊπρασια Ι.βςβγ&ται ίημ,ϊΐως. Ο
  ίς φα«ΛΛος, ιν φ εινϊ. ιγΛεχ.'νίΐσμε»!) τ, πρίσαφορϊ, ι
  ομουμετα των 4ν τψ ανωτίρω αρθρω μντ,ίθεντων .γγραφων ίντος
  4ευτ«ρου φαΜΛλου, όστις καραοιδεται ιαφραγισμενος εις τον
  κροείρον τής ιπιτρθΓ.ής συνείρΐϊί,ουσης. Ό πρ:ε!ρος αρΐθμ51
  τβυς φακίλλβυς κατ* την τ»ςιν τής εγχειρίσεως των βκβλου-
  θως άπβσφραγίζονται οί ιξωτιρικοί φακ&λλοι, ή ί* ίπιτροχη «η-
  μ»ιοί έφ εκασΐ&υ έσικτερΐλβΰ φαΜλΛου περι«.Λ*ιοντος την έκαΐτβ»
  προσφοραν το όνομα αυτού κζι τον αΰςοντΐ αριθμςν τού έςιχ-
  τίρ.λθυ φχλ«Λ/ου Ααι κατΐχραφιι ίν πρΜτοχθΛΛφ τα ιμπερι-
  ιχομενα κχτα το αρθρον 3 ίγγραφα. Έκ«ιτα οί ιν τ^ αίθου—
  της συνιδριασιως παρευρΐΐκΐμενοι αιτΐσυροντχι, η δέ «πιςροχη
  εςελεγχουσα κατ' ίθιαν τα ίγγραφα αποφασιζιι κατ' όνομα τούς
  «ις τον διαγωνισμόν ηχρα}·λτ«ους ση^ιΐουσα τούς λογους ίι'
  οΰς τυχόν θα α~;χΛ*ΐ« τίνα των μειο&Ότών.
  Ά;θρον 5. Πάσα χα;α παρά6ασιν των άρθρων 2, 3 κχί 4
  προΐφιρα είναι απαραοεκτος και ίπισ;ρ(φ*ται προ τον
  ταύτην χωρις ν' ανοιχθή 5 περικΜΐιβν αύτην φζκιλλος·
  Μετ2 τον έλΐγχον των εγγράφων ή συ>(3ριασις
  ταΐαι ιχ. νίου ίημ^σια, ο θε προίό.ος αι»σφραγ(ζιι τχ των πρβ-
  σφορών ίϊΛτια χζτα την ΐριθμ.ητΐκΊ|ν α^των σειράν, καταχω-
  ριζιι το ««ριιχομΐνθν αυτών εν τψ πρωτβκοΑλψ και ανακηρυττει
  τΐΛευια[ον μιιοβΐτην τον προσφιρ:μινον να ΐλτελέσ^ το έργον
  ίίς τιμήν σαμφερωτεραν.
  Άν «λειονις των οΊαγιονιζΐμένων ήθελο» προΐφέρει την αύτην
  συμ^ερωτεραν προΐ^^ραν, η οημΐτρασια ί>τχ'ΛΑχμ6ζνιται και
  χαρίΐΐ'.ν.ται ιιτι 4^3 ω,)α; ο ίι' ϋ?ρχ(ί)γ.ι*ω/
  γ«ν:σ,λ;ς μιεταςυ τώ» πρ3ΐ(νΐγ«,ΐν:<ι>« Γκς Λ)-.
  τιμάς. "Αν οί ούτοι τ^γ^ανωΐ.ν ατονΐ;; το:ι
  η οημΐτρασιζ χαθ θρΐΐθτ,σΐμΐνην
  η;ις ίϊν θ^νατΐινα υηιρδ^ την
  11 ίβυτιρα αυτή
  ^^ίναΐν Λ2|ΑΓι
  την πρωτΐ,ν
  Εις τού; χ,ατα τον ίιαγωνισμον
  ^γψ >γγυη;(ως ί.ϊ;^.;»Κ
  α.;ο τΐ)ί θη,ΛϊπρΛϊΐο
  της ιπιτροπής π^ος ούς
  ιζν ο είς των
  τής ιπιτροπής
  πεμπτην απο τής πρωτης
  02 ^ εγκύρως μονον
  ιν μιγαΑΐιτϊραν τ^ς
  Άρθρον Ο
  α.-έ^/Ται ΐα
  ίντ.ς τρ:ω< τού ΙΙρΐΐορ των κατασΐημζτων ιν οίς πιρι 000 Ο ί ν χαι , ή ΟμίΑίγιαι ω ιιοοπβιηΐει τα^ιας ή 4ι*ιι. «Ις τας δι^ταξεις τού έργ«»' ύιτ' αριθ. Άρθρον 8. Τ* πρ οί «~ι τής τής δί]Λ5πρισ;α; ύπο*ΐι»τ.ι *ίς τή» και Δ/;,*3σΐιι·» Έργων ς χ το οΐλΐΐω,χα, Αατα Τί ίβ*ο.)ν (; ή μη α^τ2 χι»ρ(ΐ ικ τουτβυ ν' απθΑτί Ο τ«- ; μιιοΐο.η; ο^:5ν κΐΐα τ0^ ίη,Αοΐιου Ιικΐίωμα. "Αρθρον 9. Ό ζρ^^ί3Λίγι^I10ς, το τι,Αθλογιο» και οί 6ροι των α-ί,Αφαίνιών εισίν »λτ«θιιμίνα εις τι ΡραφεΤζ των ανω Νομ^ρχιών «ις την ίαο«σ:κ των ^ουλομΐνυ»ν ν> λါ»βι
  γνώσιν αυτών.
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρθρον 10. Τα κηρύκεια καί Ιςοδα τοϋ συναφθηϊομένου
  συμδολαιου ίπιδαρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις ττ} 28 Δύγούστΐΐί 1912
  Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίοιν Έργων
  Διοικών Έπίτροπος ί
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Αριθ-Πρωτ. 4075
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙϋΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρύττη 5τι:
  Έκτίθεσαι είς διαγωνισμόν μειοδοτικης δημοπρασίαν κατά
  τα «πό τής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθίντα καί
  ΰ~Ο τοθ Διευθτντού των Δημοειων ίργων θεωρηθεντα διαγοαμ-
  ματα μ«τά προϋπολογισμοΰ, συγγραφής υποχρεώσεων καί τιμο-
  λογίου ή κατασκευη άποβάθρας έν Ιεραπέτρα.
  Άρθρον 1. Τα Ιργα-ροΰτολογίζινται κατά την λεπτομ=ρή
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμών 15,000 περιλαμβανομενου
  τοϋ ποσοϋ τώνδραχμών 209 δι' «προό-τους δαπάνας έφ'ών ου¬
  δέν δικαίωμα ίχβι ό ίργολαβος. Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς
  εκατόν (ίς άχεραίας μονάδας.
  "Αρθρον 2 Ή δημοϊρασΐα ενεργηθήσεται έν ταίς ε'ίραις -·"*·■
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καϊ έν τοίς Κατα
  •τήματι των οίχ«ία>ν Νομαρχιών δι' εγγράφων καί ίσφραγιστων
  προσφορών υπό έπΐτροπής προίδρευομένης υπό των οικείον Ν=-
  [ΐ,Λρχών ή τον άναπληρωΐών αυτών των οίχείων Βίίρηνοδΐλών
  καί ενός μηχανιχοΰ ή των άναπληρωτών αυτών ώ; μελών την
  26 Σ«πτ«μβρίου 1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 3—5 μ. μ.
  "Αρθρον 3. Πασά προσφορά θα συνοδεύηται υπό τής αδείας
  τοϋ επιτηδεύματος τοΰ έργολαδου συμφώνως τω 811 Νομώ, υπό
  τοΰ προβλεπομένου υπό τοϋ περι Δημοπρασιών καϊ εκτελέσεως
  Δημοσιων έργων Νάμου πυτοποιητικοΰ, καί ύιτό γραμματίου βι-
  δαιθϋντοςτην εΓς τι των δημοσίων ταμείων ή τής Τραπέζης Κρήτης
  κατάθεσιν λόγω εγγυήσεως είς χρήματα ή* όμυλογίϊς τής Τρα-
  χέζης Κρήτης κβ.ά την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοϋ δρα/-
  μών 750.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάίωσι μέρος καί άλλοϊαΐτοί
  συμμορφούμενοι πρός τας ϊιατάξεις τςϋ περί δημοπρασιών καί
  »κτ«λεσ*ως δημοσίαν έ'ργων νόμίυ και λοιπού; τοΰ Κράτους.
  "Άρθρον 4. Ή ίημοπρασία δι«ξά -ίται Βημοσίως. Ό ίσφραγι-
  σμένος φάκιλλίς, ένψίίναι έγκεκλεισμένη ή κρίσφορά, τίθεται
  όμοϋ μετα των ιν τώ ανωτέρφ Λαΰρψ μνησθίντων ίγγοάφων ίντός
  δευτέρου φακέΛλου, 6ΐτιςιταραδίδ«τα; ίσφραγισμΐνος είς τόν πρόε¬
  δρον τής «πιτροπής συνεδρ αζοόσης. 'Ο ιτροείρος άριθμίΐ τού;
  φακίλλους κατά τοξιν τή; εγχειρίσεως των, ακολούθως άπ:σ·
  φραγίζονται οί «ξω«ρ:κοι φα·ιελοι, ή 5» ίπιτ^οπί] ση;Α=ιοϊ ίφ
  εκάστου έσωτερικοϋ φακελλθυ περικλείοντος την έχαΐτου ιτροσ
  φοράν τό ονομα αΰτ^ΰ καί τόν αΰςοντα αριθμόν τού ίςοβτϊρικςϋ
  φακελλου καϊ καταγράφει έν πρωτοκόλλφ τα έμιτε'ΐεχόμβνα ι
  τό άρθρον 3 Ιγγραφα. Έπ«ιτβ ίί έν τό ακούση τή; συνεδριάσεως
  παρευρισκάμενοι άποσύρονται, ή ίέ έίΐιτρΐπη έςίλίγχουσα κατ'
  ιδίαν τα ίγγραφα άποφασιζ»ι κατ' όνομα τ&ύς είς τόν διαγωνισ¬
  μόν ταρ«δεχτέ:υς σημειοϋσα τούς λογους 8ι' ου'; τυχΐν θά άπίκ-
  λειέ τίνα των μιιοδοτών.
  "Αρθρον 5. Πΐίΐα χατά παράβασιν των ίρ^ρΐύΐ 2 3 καί 4 ιτρ3σ·
  φορά είναι άπαράδ«κτος καί ίπυτρεφεται πρός τ:ν ίπιϊόντα ταύτην
  χωρίς ν' άνοιχ()η ό -εριχλϊΐων αυτήν φάκελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άπΐκαθίσ-
  ταται εκ νέου ίημοσία, ό δέ προεδρΐς άποσφραγίζει τα των
  «ροσφορών διλτία κατά την άριθμηΓΐκην αυτών σειράν χατα·/ω-
  ρίζει τό περιεχόμενον οΰτών έν τώ πρωτοκέλλω καΐ άνακηρύττη
  τελευταίον μειοδότην τόν προσφερομΐνον νά εκτελέση τό έργον
  είς τιμήν συμφερωτέραν.
  "Αν «λείονες των ϊιαγωνΐζομένων ήθϊλον προΐφίρει την αυτήν
  βυμφερωτέραν «ροσφοράν ή ίημοπρασία ίπαναλαμδάνϊςαι καί
  παρατεΐνεται επί ίυο &ρας ό δι" εσφραγισμέναι πρΐϊφορΔν δια-
  γωνιομός μεταςΰ των προσενεγκόντω/ τάς αΰΐάς συμφερωτίρας
  ;. "Αν δι ούτοι τυγχα»«»σιν άηό»τϊς τίτεέίταναμ,αμβάνείαι ή
  δημοπρασία καθ* όρισθησομένην υπο τής «πΐτροπής ημέραν ήτις
  δ*ν δύναται να υπερβή την ίβκάτην πέμπτην απο τής πρώχης
  δημοπραοίας. Ή ίϊυτέρα αυτή δημοπρασία θά ^ Ιγιιυρος μόνον
  ίαν ό είς των διαγωνιζομένων κάμη Ικπτωσιν μεγαλβιτέραν τής
  γενομένης καΐά την πρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρθρον 6. Είς τοΰς καΐα τόν ίιαγωνισ,ιόν άποτυχόντας έπισ-
  τρεφβνται ττ λόγφ εγγυήσεως κατατίθέντα χρήματα, ή όμολογιοα
  έντός τριών ημερών άπό τής δημοπρασίας τη ϊγγράφφ ΐίόοπιιή-
  σε: τοϋ προίδρου τής έιιιτροπής πρός τοΰς δημοσιους ταμίας ή
  διευθυντάς των κα:αστημαΐων έν οίς κατετέθησαν.
  "Αρδρον 7. Ό έργολάδος ύττόκειται είς τάς ίίατάξεις τοϋ
  περί ί/]μ.οπρασ <3ν καί έχ.τίλϋ4ω; δημΐσίων Ιργων ΰπ'άρι(}. 35γ) Νομου. Άρθρον 8. Τα πρακτικά τής δημοπρασίαν ΰπόκεινςαι «!ς την έγκρισιν τοΰ επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοοί«ν "Ερ¬ γων Διοικοΰντος Έπιτροπου όστις εχει τό ίικαίωμα κατά τό αυτώ, να έγκρίνγ; ή μή αΰίά, χωρις έκ τούτου ν* άτΐο- κτ« ό τελευταΤος μειοϊάτης ούίέν κατά τοϋ Δημοσίου δικαίωμα. Άρδρον 9. Τ* διαγραμματα ό προϋπολογισμός, τό τιμολό- γιον χ,αϊ οί οροι των συμφωνών εισίν ίκτεθειμενα είς τα γραφεια των άνω Νομαρχιώνε'ις την διάθεσιν των βουλομένων νά λαδωτι γνώσιν α των. Άρθρον 10. Ύλ κηρύκεια καί έ'ξοδα τοϋ συναφθησομένοιι αίου ίπιδιρυνουσι τόν ίργολάδον. Έν Χανίίΐς τή 28 Αΰγούστου 1912. Ό ϊπί τής Δημοσίας Ασφαλείας κλι Δημοσίων Έργων Διοικών Έπίτροπος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Αριθ. Πρωτ. 4076 Λ Διεκπ. 3084 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕιΙΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει δ'τι : Έκτιθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρισίας κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοτίων Έργων συνταχθίντας καί υπό τοϋ Διευθυντοΰ των Δημοσίων "Εργων θεωρηθίντας όρους συμφωνών τΐμο»γιον καί προϋπολογισμόν ή σκιρρόστρωσις τή; όίοϋ Χανίων Χαλέπας καί ή ίιαπλατυνσις αυτής κατά τμήματα. "Αρθρον 1. Τα Ιργα κρουιΐολ<.γίζονται κατά την λεπτομερή τίκτίμησιν είς τό ποσόν των ίραχμών 35000. Ή Ικΐττωσ:; ,*- νήσεται ίπί τοίς εκατόν είς άκεραίας μοναδας. "Αρθρον 2. Ή δημοπρασια ένεργηςήσϊται έν ταίς έ.ρ... ·>"'
  Νομών Χανίων, Ρ.ϊύμινι]; καί Ήρακλείίυ καί ί* τοίς Κ.αταστ<)- μασι των οΐκείων Νιμαρχιών ίι' εγγράφων καί ίσφραγισμένων προσφορών 1πό ίπιτροπής προεδρευομένης υπο των οικειων Νί- μτρχών ή των άναπληρωτών αυτών των οικειων Προείρων ρών Ιΐρωτο3ικών καί ενός μηχανικοΰ ή των άναπληρωτών αυτών ώς μιΐλών την 26 Σεπτεμβρίου 1912 ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 10—1-2 π.μ. Αρ&ριν ,-!. Πάσα προσφορά θά συνοδεύηται υπο τής αδίίας τοϋ επιτηδεύματος τοϋ ΐρμκά&ίυ συμφώνως τώ 81 Ιω Νομφ υπο τοϋ προδΛεπομίνου υπό τοΰ περί δημοπρασιών καϊ εκτε¬ λέσεως Δημΐσίων έργων Νομου πΐστοποιητικου καί υπο γραμ- ματί^υ β-.βαιοΰντος την »Γς τι των δημοσίαν ταμείων ή" τής | Τραπίζης Κρήτης, χαταθίτιν λόγω έγγυησιως είς */ρήμ*τα ή ό,Αϊλίγίας τή; Τραπέζης Κρήτης κατά την β—ι τής έκοΌσιώς των • αςιζν ποσ^ΰ δραχυιών 2000. Ι Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί αλλί- ; δαποί συμμίρφ^ύμενοι τοός τας διατάςεις τοΰ «ερί ϊημοπρα" ■ σιών καϊ ίλ.τ(λέ«ως ϊημυτίων έργων νίμου κϊΪ λοιπού; τού Κρατους. "Αρθρον 4. Ή δημιοτρασ.α δ εςάγ=ται δημοσίως. Ό έ< γισμενος φα*«λλος, έν ώ είναι ίγκΐκλίΐσ^ένη ή ,-■-,, . όμοϋ μετά των έν τψ ανωτέρω ϊρΰρω μνηΐθίντω/ εγγράφων εν τος ϊ"ε.>τ£ρ:υ φακέλ^ο^, όστις παραίιίετα'. ΐ^φραγισμ-νίς εις '■(
  προβίρον τής επιτραπή; συνβϊριαζίύσης Ό προεδρος άρΐβμ41
  τού; φαχ.έλου; κατά την ταςιν τής εγχειρίσεως των ακολοΐί*
  θως άποσφραγιζίνται οί εξωτερικώ φίκελλοι, ή ϊε έΐτιτροπη σΐ)'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  37»
  μειοΐ Ιφ' εκάστου Ισωτΐβικοί φακέλλου ιτερικλείοντος την εκάστου
  προσφοράν τό όνομα α·!>το3 καϊ τόν αυξοντα αριθμόν το3 £?ωτε·
  ριχο3 φακέλ'λου καί καταγράίει ςν ποιοτοχόλλω τί έμττ*ρ -
  εγομινα κατά τό άρθρον 3 ϊ^(ριφα. "Επειτα οί εν τ? αιθούση
  τί!ς συνεδριάσεως τταρευοισ<όμϊν:ι άποσύροντα;, ή ϊέ ίτατρ^πή έξεκι,γγουσα κατ'ίδιαν τα Ιγγραία άποφατίζϋ κατ'δνομα τούς ί!ς τόν διαγωνισμόν 7Τ.αοαϊ?κτέου$ σηιιειοΰσα τοΰς λόγους ϊι' ου; τυγόί θά άπ^κ>>ειέ τίνα των μειοδοτών.
  "Αρθοον 5. Πασά κατά παράβασιν των αοθοων 5, 3 κη
  προσφορά είναι άπβράΐεκ'ος καί επιστρ?'(ΐ!·τ·»ι προ: τόν επιδόιτι)
  ταύτην γωρίς ν* ανοιχθή ό πεοικλε'ω'» αύ ήν φαχϊλλος.
  Μίτά τόν έ">εγγ?ν των εγγράφων ήσυνε*οίασ(ς άποχαθίσ'α
  έκ νέου δηιιοσία, ό "έ ττρΟΕΪρος άποσφ3ΐ·<"ζε'. τα των πζοτφιρ δϊλτία »ατα την αριθμητιχήν αυτών σειράν, ναταγωΐίζίΐ τΌ πε¬ ριεχόμενον αυτών ΐν τώ τρωτεκόλλΐ)) καί άνακνιρ·'>ττϊΐ τελευταίαι
  μειοδότην τόν προσφίρόμΐνον νά ΐχτελέση το ϊργ:ν είς νμήι
  "Αν πλΐίοντες των ϊιαγωνιζομίνον ήθελον προσφέρει την αύττ,ι
  συμφερωτίραν ιτροσφθοάν, ή ϊημοπρασία έπαναλαμδάνεται χά
  ταρατείνεται επί δύη ώοας ό ϊι' ίσίρα'.γΐσμένωΐ' -.ροτφΐρών ϊΐα-
  γωνισμίί μετίτξυ τ3ν ποοσινεγχόντων τάς αυτάς συιΐφεροτ;ρας
  τιμάς. Αν δέ οΰτοι τυγγάνωσιν άχόντίς τότΐ ϊπαναλαμδϊνε
  ταΐ ί ϊημοπρασία *ϊθ' όοισθησοιΑ-νηνΰπό τής ΐπΐτροπής ήμέοαν
  ητίς ϊέν δύναται νά •Ίπ€ί>61 την δεκάτην πέμπτην άτό τίς -τρώ-
  της δτ)ΐιοπρ»σίας. Ή δευτέρα οΰτη ϊηιιο-οα.τία θά η |νχ.^
  μόνον βάν ό εί: τ£5ν διαγωνιζίιιένίον κάμιη Ικωτωσιν μεγαλειτδραν
  τί!ο γενομένης κατά την πρώτην δτΐμο-ρασίαν.
  Αρθρον 8. Είς τού: ·»ατά τόν ϊιαγωνΐσμϊν ά'-ίτυ'χόνΓϊς ίΐτι-
  στοέφονται τα λόγω Ιγγυήσίως κατατεθέντα -/οήιχβτιΐ, τ, όμολο-
  γίαι ίντός τοιών ήμιρώ" όπό τής δή ΑοΐΓρκσίας τη ΐγγράίω »ί*ο-
  -οιήσει τοΰ προέϊρου τής Ιχιτροιής πρός τού; δτ;μοσίους τα^ί
  •ι; ϊ'ευθυντάί των καταστημάτων <ν οΓς κατετέθκισαν. *Αρ"ρον 7. Ό Ιργολάδος ύπόκίΐτΐί είί τάς ?ιατάξίΐς τιΰ π«οί δημοπρασιών καί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων ύπ' αριθ. 356 Νόμου. Άρθρον 8 Τα πρακτιχά τής δημοπρασίαν δ-τόκεινται είς την έγκρισιν τοϋ ίπί τής Δημ. Άσΐα'λείας καί Δημόσιον Έργω Διοικοΰντος Έπιτρόπου ίστις ϊχει τϊ δΐναίωμα. χαιάτό δοκοΰν αυτφ. νά ΐγκρίνγι ^ μή αύτά γωρίς «κ τούτου ν' αποχ.τα ό τε ΛευτβΤος μείοδότγις ουδέν κατά τοΰ Δημοσίθ'ΐ δΐκαίωμβ. Αρθρον 9. Ό ιτροϋτολογισμός. τό τιαολέγιον κ'ί οί ό'ροι των συμφωνιών εισίν ίκτεθει^ένα είς τα ΓραρεΤϊ των άνω Νο- μαργιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γν5σί" αυτών. Άρθρον 10. Τα κηοόκβια %α Ιξοδα το3 συναφθηΐομίνου συμδολσίου έπίίαρΰνουσι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τη 28 Αύγούστου 19Ρ2 Ό "Επί ιης Δ"ηα.οτία!ς Ά1φ»λ6'α^ χά! Δημοσίων "Εργων Διοιχών 'Κχίτροττος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Αριθ. Πρω-τ. 3Θ78 » Δΐεκττ. 3086 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΐ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει δτι: Έκτίθεται εις διαγωνισμόν μευϊοτιχής δηυιοποαιίας χ.α-:ϊ τί υπό τής υπηρεσίας των Λημοσίων Έργων α.ινταχ'ΐέντα ^αί 'νπο τίΰ Διευθυντού των Δημοΐίων Ιργων ϋίίορη^ιντας όίους συμφωνιών τιμολογιον καί προϋκολογισμόν ή τ/.ιρρίττρωΐΐς τ^»;- ματος τής ό?οΰ Άγιου Ν'.χολαου Νίαπθ' εως. "Αρθρον 1. Τα έργα ττροίίπ:λογίζ;νται %ι·:7 την λεπτοιιίρή ίκτίμησι» ίίς τό -όσον των ίραχ. 15,000 πείΐλΐμβανομενί^ τοϋ ποσοϋ των δραχ. 49 κα'ι β%οο '1' ά~3θ5πτο^ς δαπάνας εί ώ ουδέν ϊι*αίωμα Ι-χει ό έργολαδος. Ή Ιχ.πτ(07!ς γΕνήΐϊτα: επί τοίς ίχατόν είς άκεραίας μονάϊας. Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταίς είραΐί των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί 'ΙΙραχλιίοϋ καί ίν τΐϊς Κατα- στηιιασι των ο'ικείων Νομαρχιών δι' εγγράφων *ίί ϊσφραγιτμένων προσφορών υπό έπιτροπϊ|ς προεϊρευομένης ύτό των οίκείων Νο- μ*ο·χών 9) των άναπληοωτών αυτών των ο'χείων Ε'ιρηνοϊικών χαί ένρΐ: μηχανικοΰ ■? των άναχληρωτΑν ΐΰτβν ώς μελών την 2Ί Σεττιμίοου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν>3—5 μ. μ.
  "Αοθρον 3. Πασά προσφθρά θά συνοδεύηται υπο τής άίείας το3
  ίπιτηϊεύματος τοΰ έρνολάβου συμφώνως τφ 811 Νομώ,υπό τοϋ προ¬
  βλεπομένου υπό τοΰ περί Δημοποασιών καί εκτελέσεως, Δημοσίων
  Ιογων Νόμου πιστοπιιητιχοΰ χ.αί υπό γραμ,ματίου β«6αιο3ντος την
  «Τ; τι των ϊημοσίων ταμ,είων % τής Τραπέζης Κρήτης κατάΐεσΐν,,
  λόγω ίγγυήσϊως, είς -/οήματα ή όμολογίας τής Τραπέζης Κρή¬
  της κατά την επί τή; εκδόσεως των αξίαν ποσο3 δραχμών 750.
  Ε'.ς τόν δ'α/ωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί
  ιυμμοοβούμενοι πρός τας διατάξεις τοΰ περί δημοπρασιών χαί
  έχτίλί'σίω; ϊημοτίων ϊργων νόμου καίλοιπούς το3 Κράτους.
  "Άρθρον 4. "Η ϊημοπρασία διεξάγβται δημοσία»;. Ό έσφρα-
  νισμένο; φάχϊλλος, έν ω είναι έγχΐχλεισμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται ό-ΐοί> μετά των ίν τώ ανωτέοω άρθρφ μνησθέντων εγγράφων
  έντΐ; δευτέρου Φακέλλου, 8στι; παραδίϊεται έσφραγισμένος είς τόν
  πρόΐϊρον τή; έπιτροτής συιεδρΐαζούσης. Ό πρόεδρος άριθμεί
  τού; Φακελλου; χατα τϊ-ν τάξιν τής ίγχειρίσεώ; των ακολούθως
  άποσφοαγίζονταΐ οί Ιξωτεοικοί φάχελλο', ή δέ ΐπιτροιΐή σημειοΤ.
  ΐφ'εκάστου ΙσωτεριχοΟ φακέλλου «εοιχλείοντος την εκάστου προσ-
  φοράν τό όνομΐ αΰτοΰ καί τόν αΰξοντα αοιθμόν τοΰ έξωτερι-
  χο3 φαχέλλου χαί καταγράψη έν ποωτοκόλλφ τα !μ*εριε-
  χόμενα χατά τό ά'ρθοσν 3 Ιγγραφα. "Επειτα οί έν τη αΐθοΰστο
  τής συνεϊριαϊεως παοευρισκίμενοι αποσΰρονται, ή ϊέ έπιτροπή
  ίξελέγγουσα κατ' ίδιαν τα ίγγραφα άπθφασίζιι κατ' όνομα τοΰς
  εις τόν διαγωνισμόν χαραϊεχτίους σημειοΰσα τούς λόγους δι* οδς
  τυγ^ν θί άπρ'χλειέ τίνα των ιΐίΐοδοτών.
  Άρθρον 5. Πάσα χατά παράβασιν των ίρθρων 2 3 καί 4 *ρο-
  σφορά είναι αίταραΐεχτος καί έπιστοέφεται ποϊς τόν έπιδάντα
  ταύτην γΜείς ν* άνοιγθϊί ο περικλείοιν αύτην φάχίλλος.
  Μετά τόν Ιλεγγον των ίγγραφων ή συνεϊρίασΐς αποχαθίσταται
  ΐχ ν€ου δτμοσία, ό ϊέ Πρίεϊοσ; αποσφραγίζει τα τ<ΐ>ν προσ*ορι~>ν
  ϊελτία κατά την άριθμητιχην αυτών σεΐεάν, καταχωρίζιι τό πΐ-
  ρΐεγόμενον αυτών έν τω πριοτοκίλλω καί ανακηρύττιι τελευ-
  ταΤον μεΐοδότην τόν προσΦερόμινον νά έκΐιλέστ; τό ϊργον είς
  τιμήν συμφερώτερων.
  Άν πλείονες των ϊιαγωνιζομένων ήθϊλον προσφέριι την αύτην
  συμφΐοωτέοαν ποοσφοοάν, ή ϊηαοπρασία ΐπανοτλαμβάνιται καί
  παρατεΐνεται ϊπί ϊύο ώρας ό δ^ «σφραγισμένον προσφορών δΐα-
  γωνΐσμϊς μ*ταξύ των προσβνεγχόντων τάς αύτάς συμφίρωτέρας
  τ'μάς. "Αν δέ οΰτοι τυνγάνωσιν αχόντες τότε Ιπαναλϋμβάνεται
  ή ϊηυιοπρασία καθ" όρισθησομένην υπό τής ΐπιτροπΐΐς ημέραν,
  δ'εν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην άπό τής χρώ-
  τη; ϊημοπρασίας. Ή δευτέρα αυτή δημοπρασία θά η ϊγκυρος
  εάν ό ε*; των ϊιαγωνιζομένων κάμ-τ, ϊκπτωσιν μεγαλει-
  τίραν τής γενομέ/η; κατα την ττρώτην δημοπρασίαν.
  "Αοθρον 6 Εί; τούς χατα τόν διαγωνισμόν αποτυγόντας
  ΐστρίΐονται τα λόγψ εγγυήσεως χ,ατατεθίντα -/ρτματΐ, ή όι*ο-
  λογιαι έ;τός τριών ήμ·ρών άπό τής δημοπρασία; τή έγγράφψ
  ήσ«! τοΰ προέϊρου τής έιΐιτροπής πρό; τούς ϊημΐσίους
  ταμίας ή ϊΐ£υθυ"τα; των καταιτημάτ(.)ν έν οί; κατετέθησαν.
  Αρθρον 7. Ό Ιρνολάβος ύπόχειται είς τάς διατάξεις το3
  πεοί ϊημοπρασιών χϊ: ϊχτελίσιω; οημοσίων ίρνων ύΐ* αριθ.
  356 Νόμου.
  Αοθρον 8. Τα πρα*τ[)(.ά τή; ίηυιοπρασία; ύπόκ'.ινται είς τή»
  οισΐ" τοΰ επί τή; Δημ. ΆτΦαλίί?; χαί Δηυ.. Έργ<*ν Διοι- χιίντο; Έκτοοπου ό'ΐτι; =υπ τ ό ϊιχαίωμα χ»τά το Ϊοχο3ν αύτ<3, να ίγχ,οίντ, η μή α;τά, γωιίς ΐκ τούτου ν' άποχτα ό τελευταΐος μειο'ότη; οϋϊέν χατα τοΰ Δημοσίου διχαίωμα. Άοθρον 9. Ό ποοΰ-ολογισμόί, τ6 τιμοΛογιον κα: οί δροι τΜν σιιμφων.ών είΐιν ίχτε^ειμΐ'να «'ς τα γραφΐΤα τ<3ν άνω Νό¬ ν εί; την διάθεσιν των βουλομένων νά λάίωσί γνώσιν αυτών. "Αοθο'-ν 10. Τα χηοΰχεια χαί Ιξοϊα τοΰ συναίθησομένου συμ- 6:λα·'ου έτιβαούνουσι τόν ίργολάίον. Έν Χαν'ο'.ς τη 28 Αύγούστου 1912 Ό επί τή; Δημοτίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργα>ν Δ·οικών Έκίτροπος
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Τϊ~
  Άριθ. Πρωτ. 4079
  . 3087
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' δψιν 8
  1) Την ό-' άοΐθ 330Β/,;··ί «. Ι ϊι*χ*ουΕιν τ9|< ΆνΜτίοας Δ(- ■υθύναεως τής Δημοσίας Άτ*ϊλβία» «αί Δημοτ'ων "Εογων V ^ς «ξετίβετο »ΐο ΐ»ε!θϊ·5τιχ+ν ϊημιτρϊσίαν ή σκιρρόστρωσις τής 2) Τα υπό των Νοα»ρχί<5ν Χανίων, Ρεθύμνης κιΐ Ή-«- κλείον ύκοδληβ^ντα ηϋΤν υπό γρονολογίϊν 14 Αΰγοΰστου 191*2 χοακτιχά των ?.ιτιτϊθππών οΤτινίί συνεσ-άθτσϊν τρ*^ ίιεξαγω- γΐν τή"ς αειοϊοσίας ταύτης έξ ώχ ίίίχνυται ?τ( Ινε-γηθ*ίσηί τής ιτερϊή: ό λόγος υ.·ιοδ·5σί·»ς νοαίαωί ποοτΓφ«νθη ν' ^ντλάί,τ, την Ι«τέ"ΐ«στν τή- ίογασίϊς ταύτης ό ΐογολάίος Πϊνϊγιώτητ Κ·»σι- ματης αντί ίξ τοΤς εκατόν ίπί Ιλαττον τοΰ Ίΐι^ΙΙττίΧίγ^Βίντος ποσβδ ίστ'ς κ·»1 άνεχηριγθη τΕ^ευταΐν ιχΐΐίξότηι; υπό τής 1*1- τροιτ»^ ή*τΐΰ συνβσ-ήθη ίν τ<3 ν>αί5 Ήιτκ.λε'->υ
  3) Την Ί"ο γοινολογίϊν 21 Α'γοδττου 1912 ίήλ
  εργολάβον Κωνττϊντίνοι Μτ3υ''ανίιιη νο«μ·ι»ς χϊί Ι
  «ατιττεήίΤΐϊν ιιετά τοϋ απκ-ουυι-νου νο-τ)Α·»ΐτίου •τϊ
  ϊι ^ί^ίοΤδτι ποοτφέοϊΐ ηί τε τοΤ: έκχτόν ίπί ϊ^αττον τΐί ότό
  τ·3 τβλίυταίου ιχειοίίτου χοο-φί^ίϊίσης τιμής ποός άνάΧηψΐν
  τ}|<: «εοκειΐΑ^ντΐί «οτβσΐιΐς. ΙΪ6ντεί κ"ΐ το άρήοον 1ί το3 356 Νόμου. Αχυοοθαιν τα σγίτ'.κά τοακτιιά τήί ν»νοαίνης αίΐοϊπσίαί κατά την 14 Αΰγοόΐτου 1ί)1? ΐνώτιον των έπΐτρο·Ίβ!(5' αΐτινες σιιν«στάθησ»ν πρός το3το χοΐ Διατάσσομεν την Ιπ-τ^Λτψίν αΰτίίς συμι»'Λνω: τίΐί δίοις τίίς ί[αλη*θ«{σης V* αριθ. ϊ30ϊ/?/.,,., Ι £. ϊΐικηοίξϋο; τής Άν(Λτ·ρ«ς Διευ^ύνσβω: τϊΐί Δτια. ΆσϊϊΧϊίας χϊ! ΔηΆ-σ "Κογων χα{ ϊιατάξεΐΐ το3 35^ νόιιου ίΜεογηΊηϊοι^η· Ινώτιον τ<3ν ϊι» ϊΐαχηούξ<ωί ταύτηί ώο'σμιίνων ϊΤ"·οοιτείών χα? ίν τοϊ; α τίιτο«Ο την 95 Σ»ττ»ιχ5-ιίου 19Ι2 ήαίοΐν Τοίτην 10—1?χ. α. υπο τόν ίϊον βτι τα τρϊχτίκά τή; ίιεΕαγβτισομίΜηί ιι·ίθίοσ(αί ΰπόχεΐνται «'ς τ4ν ?γϊθ(«ν τοΰ ε—ι τής Δηαο-τίας Άΐϊΐλϊία; χ,κί Δηαοτίων 'Κον^ι Διιΐ'Ό^νίς Έτιτο^π1}» 'ίτ-ΐί Ιγ*ι τό ϊικΐίιο'ΐϊ »ϊτ» τό ϊοκο"ν αυτώ νι έγκοίνη ή ιι*ι <ΐβτΐ χ«β'θ ίκ τούτου ν' αττοκτα δ τίλιυταΐος ιιειοίότης ουδέν κιτά το3 Δημοσίου ίιχαίυιμα. Έ. Χανίοις τήΓ£>8 Αύγίύστου 1912.
  Ό *■*« τής Δηαοτ'α[^ Άιΐ»ΐ1ι(»ί *βΙ των Δημοσίων
  "Εργων Διοιχϋν 'ΚπίτοοΐΓθί
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4080
  » Διεκ. 3088
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρΰττει 8τι:
  Εκτίθεται είς μϊΐοδοτικήν δηαυπρασίαν συιιφώνως πρός
  ιας ίιατάξεις τοΒ ΰπ' αριθ. 356 περΐ δημοπρασίαν καί «χτε-
  λίσεως δ»;μ.οσίων έργων νόμου καί κατά τοός 6πό τής ύπηρβσίας των
  ίημοσίων Έργων συντίΐχθέντβς χαΐ υπό τοϋ Διευθυντού των Λη-
  μοσίων Έργων θεωρηθέντας όρους συμφωνίαν καί σχετικόν προϋ¬
  πολογισμόν δαπάνης ή κιτασχευή ξυλίνου ζεύ^ματος τής γ«-
  •ύρας Λουτή Πέραμα.
  "Αρθρον 1. Τα Ιργ* ταυτα προϋπελογίσθησαν κατά την λε-
  ττβμϊρή έχτίιιησιν »ίς τό ποίον των δραχμών Ί461 χαί
  δι* άιΐρόοπτα ίξοδα δραχ. 530. Επί το3 ποσοΰ των
  *των ουδέν δικαίωμα ίχ·ι ό ίργολίδος.
  Ή ϊκπτωσιςγινήκται επί τοίς °/ο είς άκε^αίίας μίνάία
  Αρβρον 2. Ή δημοιτρασία ενεργηθήσεται έν ταΤ; ίίραις των
  Νβμών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί ΐν τοίς καταστή-
  μα« των οίκιίων Νομαρχιών ενώπιον επιτροπών σ-,γκειμένων
  χαρβ των οίκείων Νομαρχών ώςπροΐδρωνή των άναπληρωτών
  αυτών, των οικ,ίων Ειρηνοϊικύν καί ίνός μηχαν^ίΰ ή των άνι-
  πληοωτών αύ;<3ν ώς αελώ'ν την 22 Σίττεμίρίου 1912 ημέραν Σάββατον κ»! ώραν 3—5 μ. μ.. "Αρθοον 3. Είς τόν διαγωνισμόν ϊύνανταΐ νά λάβωσι μέίος κίί άλλοϊαποί συΐΜΑορρούμινοι πρός τάς διΐτάξεις τοϊ5 περί δημιοποα- σ'.ών κιί ίχτελέσ£ως δηαοήων Ιργιον νόμου καί λοιτοίς τοά Κοάτους. Άρθρον 4. Πας ίργοΧάβος ϊγαιν τα τροσόντα το3 5π' όριθμ. ?56 νόμου είναι ϊεχτός είς την δημ.οποασ'αν άν ποοσανάνη την άδειαν το3 έπιτηδϊύίΐατό; τού συμφώνως τώ 811 Νομώ χϊί γοαμμάτιον πιστοποιοΰν την ε*ς τι ΤαΐΑ«Τον τοϋ Δτμιοαίίυ ί) τίΐς Τοαπέζηί Κρήτης χατάθεσιν, λόγω έγ^υήΐεως. ΐβα^μών 100. Είς τους άποΐυχόντιας κατά τόν διαγωΊΐσχόν έπίστοέφονται τα λόγω ίγγ.<ήσιως κατατείεντα ίν τος τριών ημερών ά-ιτ'ι τή · μεΐο- "Αρθοον 5. Τα πρχχτιχά τίς με'θδοσίίς διτόκίΐνται »ί« την Ιγχρισιν τού ίπί τ9!« Δημοσίαο 'Ασφαλί'ας χαί Δηυιοσίων 'ίζρ- γ»ν Δ<οι*οϋντος Έπιτροπου βστις Ιχεί τό δΐΛαίωιια, κατά τό δοχοΰν α^τω, νϊ Ιγχρίν^ -ί) ιιή αΐτά, χι*ο'.ς ίκ τούτου ν' άτονιτα ό τελευταίαι αειοϊότης ουδέν χατά τού Δηιιοσίου ϊικαίωμϊ. Άρΐρίν 6. Τα χηοόχεια κα! ϊξοΒα τοΰ συναφθηΐομίνου συμ- δολκίοο ίπιδαρΰνουσι τόν εργολάβον. Αρθοον 7. Ό προΰπολογισμός καί ή συγγοαφί; των ΰπογρε- ώτεων «'.σίν Ιχτεθειμ-^α εις τα γραφϊΐα των άνω Νοααρχιών *!ς τή·; διάίΐσ'ν των ^οΑου,ίνιον νά λάδαίΐι γνώσιν αηών. Έν Χανίοις τη 28 Αόγούστου 1912 "Ο ΐχί τής Δημϊσίας 'Ασ»αλιίας καί Δημοσίων "Εργων Δίοιχών Έιτίτοοπβς Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Άοιθ. Πθ6>τ. 4081
  » Διεκ-. 3089
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΤΡΟΠΟΣ
  Διαχηούττίΐ ότι
  Εκτίθεται ?ίς ?ιαγ«>νισμ-ν ιΐίΐοδοτικής τελιιωτιχής δηα^ποα-
  σίας χατά τα υπό τής όπηρΐσίαί των Δτ,μοσίων "Εργων συνταγ-
  •έντακαί υπό τού Διευθ.ιντο3 των Δημο?ίων Ιργων θεωρηθεντϊς
  όοους συμφωνιών τιμρλόγιον χά! προθπολογΐσιιόν ί) σχιρρόστωσις
  χαί συντήοησις τής όϊοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς (τμίΐιια Ήο*-
  κλϊ;ο· Σταυραχιανίΐς Καμόρβς) κ«ί τ^ διαχλαϊώσεως πρό;
  Άγιον Μύρων» (τμή·Λα Γεφυοακίων Βουτών).
  Αρθρον 1. Τα ίργα προ3πολογίζοντα( χατά τ/ιν λεπτοιχιρί
  εκτίμησιν είς τό τοσό^ των ίραχαών 720η0 περιλαμβανοκιένου
  τοΰ ποσοϊ! των δραχμών 1170 κ·χί50)οο $ι' άπροόπτους ^αττάναϊ
  Ιφ ών ουδέν δικαίωαα εχίί ό ίογολάίος. Ή Ιχπτωσις γενησεται
  ίπΐ τοίς εκατόν είς βκιραίας μονάδαο.
  Αρθρον 2. Η δηαοπρασία ίνβργηθήσεται έν ταίς ε?ρα:ς των
  Νίμών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Καταστή¬
  ματι των οίχείων Νΐματργιών δι' ίγγράφων χαί εσΦραγίσμένων
  προσφορών ΰ—ο ίπιτροπής προεδοευίμένης υπό των οίκείων Νο-
  μαρχδν γ) των άναπληρω-ών αυτών των οίχείων Προ^ϊίων
  των Πρωτοδικών καί ενός ιιηχινΐχοϋ γ| των άναπληοωτών οΰτδν
  ώς ιιελώντήν24 ΣϊττίΛίρίου 1912 ημέραν Δευτέραν χά! &-
  ραν 10—12 π. ι*.
  "Αοθρον 3. Πασά ποοσφίρά Οά συνοδεύηται υπό τίς άίείίς
  τοΰ ίπιτηδίύματος το3 ίργολάδου συμφώνως τώ 811 ω Νομώ δ«ό
  τοΰ προίλετΓθμένου υπό τοΰ περί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως
  Δημασίων Ιργων Νόμου πιστοποιητικοθ χά! υπό νραμματίου ?>*'
  6ϊΐο5ντ3ς την ιΓς τι τΛν δηαοσίων ταμ«ίων ή τής Τραπέζης Κρή¬
  της χϊτάίβιιν, λόγω ίγγυήσεως, «'ς γρήυ,ατΐ ί όμολογίας τί< Τραπέζης Κοητης, χατά την επί τής ίχϊόσεώς των αξίαν ποσοί δραγμών 4000. Ε'.ς τόν διαγωνισμόν δύνανται νάλάδωτι μ^ίος χαί άλλοδΐπ'ί συμιιοοφούιιενοι πρό; τάς ίιατάξ«ις Τ3·5 πείί ί ομοΰ αετα των ίν τώ άνωτέοφ ίοθοφ μνησίΗνταίν ϊγγράφων ίντός δέ έλλ οττις τταραδίδβται έσφρβγιβμένος «Ίς «ν
  Λ77
  «ρόεϊοον τί"ς 5τιτβ·-:ϊ!: συνεϊο'βΓ,οίστκ. Ό ΐΓς θαχ
  «ανέ'λ'λουί κατα τ»·ν τάξ ν τ*ί 1γγ»!5ίι·<.>·: των, άκίλοΰΐω: άττ
  σΦθαγίζονται οί ϊξωτ83«κ-ί <ρά'«λλ'-[, ή ?έ 'τίτίο-ΐή ττιιχ*ι στου «σωιεθ'κοί ΦϊκΑλϊυ πϊθίΐιλίίίΜτο: τ*·ν |·*ί-ττ-!ΐ, ι τί 09οι*·» α'!ιτο3 κ·χ> τνν ^ύςονπ -"οίή,ιόν τοΰ ?!· Λ-ε.οκο
  λου *αί χατανοίφε' «ν ιτο'Λτηχόλ'Χω τί *ατ
  η ί:
  χ»οευ5ΐτνόμ=νο! ά-Όσυοονται, ή *- Ι-'.τοιτή ΐξβλ'ννιυτϊ
  ιδία* τα ϊγγρϊφ* άτοί»τίζ;ι κιτ' ϊν-α,ιτ τοΰς **ς -όν ϊΐϊγω
  παρϊϊ«κτέου^ σηϋειοΰΐα τούς λόγονς 5ι* οδ" τυγόν Οί ίπίκΧϊ'.ί
  τίνα των μειοίοτΜν.
  "Αρήρον 5. Πάτχ χττά -τχιΜιτ.ν τ-Χ» άρ'ΐο'ιΐν 2, ?! κα{
  ΐΓβθσφοεά εΐνα' άτΓϊθά?ί·<τ·;ς κΐί ϊιπ3τοέϊ·τ->! ποοί τΰν ίτιϊόντϊ
  ταύτην γωρ'^ ν'ανοιχθή ό περ-χ'λι ίω<· αΰτ*>ν βάκελ3;.
  Μετά τόν ίλιγγον των !ννιιίν..ν ή ιτυν^οίασ'ς ότίΧΐ^ίϊτι-
  στατΐίί ί«. ν='υ ϊηιι^σία, ό !ί ^^ό«? 5-ν- »τ.3755·ϊγί!;»'. τα τ^ιτοισ-
  φορίον δε">τ<2 κττα τνιν *>βιΉιττιιιτ|ν αυτών ΐκεά'. κ·»τιγ',>·)ίζ?!
  ό ;ϊ«ο« α'τών «ν τ<3 Τ0(«τ3<ι?ιλ'λ(.> ·<αΐ ϊνιχηιύ-τϊ'. τ«- ιι,ϊίοίίτηΜ τον ζο5σ»-οόα;ν3ν νά ίκτελέ-π] το ϊργον εις τιμίιν συιιφ;ρωτέθ(τν. Αν ιΐ^·Όνϊς των !τϊγω«'?ΙΛμεν(ον ?θ«λον τίΐσ^^θί' την οΐ3-γ;« θΓθΐσίΐ ίπ«·«'λ'»υι6ίνϊτϊ! κα' ΐπί 5ύο &ϊϊ^ ό V ίτ33ΐγΐσ'-ΐ.«ν*< -3τσ·5θοώ« ϊ'τνΐ,)- ΰί; συΐΑ*5θ(ι>-·θϊ; τι-
  Αν
  τα:
  ία ■/»*>* 3-!··ήιΐ5ΐιιίνην ΰπΐ> τίίς ίπ'τιοτή- ή'Λ'οΐν, τί τ»;
  ϊέν δινχΤκϊΐ νιΰτΓο^1 την ?=κίτ"ν πΐ ι·ττη« τττ-) τ*ς Τ3''>της ϊη-
  μίΐΓθ'σ'α^. Ή ί=υτϊ3·» αΰ-η ϊιαιπο'ϊτ'ιϊ Λχ η Ιγ*<3ος α3"3ν ;άν ό ιΓς τίΧν ϊ'αγωνι'-ιιένι,ιν κίαη Ι«.πτ(.>τ:νμ·γΐλί(τ·οϊν τής γϊν3-
  μίιης κατ» τγ;ν το(')ττν ΪΥΐ'
  Αοΐριν π. Τ^1,!; το*>ΐ κατά τον
  τα λόνω !ννο?ΐϊ-.Μς
  *οιτισ«! Τ3ΰ πρ33?33υ τής ίπ'τροτ*; ιτοό; τοΰ: 5·Ί*">ι!ου; τααίας
  η ϊί«υίυντοτί τ6>ν ι<ατΐσ'"''νιίτΐι)ν 5ν οΓ: κντ=τ?0/)ταν' έ"νκο τιν το3 «τ! τή; Δη·ι. Άτΐ?λ?'·»- ν.ΐΐ Διοιχοΰντοί 'ΤίΙπΐτρόπβυ οστι<· εγπ τό ο{«α!ΐι»'.ι*, -»ατϊ τ'ο ΐο*->ΰν
  β>υτΰ. νοτ Ινχοίνη, ψι υινι αΰ-ίτ γ .«-'ς 5κ τούττι «" ατοχτα ό
  9. *Ο
  < Κ! 3' 3331 Ίών ε'σιν ϊντεθ'ΐυΐ'νι εις τα γ;αβ«ΐϊ -ω« ι μαονιδν β'ς την ϊιίθΐϋν των βουλομ-νων νά λάίωτΐ 10. Τα ·ΐ-*ο')<ί<ϊ κ·»' ϊςιίΐ το^ τ^ν7?')';τ·!αΐ''3> Τ
  ίπιβαβύνουσ' τον «Γ»';'λό6ίν.
  Έν Χανίοις τη 28 Αύγούττου 1919.
  Ό ίτν τγΊ: Δτμ-σ'ας 'ί~τ>■<">·'<χζ Δτμοσ'ων Εενι,,ν (5'·/.<ίν*"—ί-'ΐττ Α. ΜΤΧΕΔΤΔΛΚΙΙΣ Ποωτ. 408*2 . 3090 Γ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩν ΕΤΙΙΤΡΟίΙΟΣ Διακηρύττει 8τι: Έκτίθϊται βίς δ-αγ(*νισμόν μεΐ3δ3τική: δηιιοπρυί»ς «.ττά τα υπό τής υπηρεσίας των Δημ3σί'.)ν "Εογων ^υϊτ-ϊγΒίντα καί ΰιτό τοϋ Δ!€^θυν^οΰ των Λη^οτιων 'βρν" θΐΌθηΟίντΐςίΡί.); συμφωνών τ'.μολόγιον καί π3οϋτολοί'τϋΐ3ν ή 3ΐΐ!33:ιτρωτ'.ς <.»! συντήρητις τής ομού Ήραλλείου Πιζών Κατ:ελλίο^ κΐ! τϊ|ς διαχλοτδώαεως Αρχανών. "Αοθρον 1. Τα Ιογα ποοϋτολ^γ'.ζ'νται -«ατά ττ,ν »ιΐ:·5ΐ*!θ(1 «κτίμησιν είς τό ποίον των ίοχχνϊ-· 110,000 7τ53|.Λϊ^ι5αν3^ι;;3'^ τοΰ τοσοθ τώ^δρ. 1 1 καί 10 °/0 5:' άτ333-:-3^ς ϊϊΐάνα; ί?* ώ' ούϊέν δίχαίωμα ϊχΐ' ό ΐργολάδ^ς. Ή Ιλττωτις γενήτίτΐι επί ' τοίς εκατόν είς άκεραίας μονάδΐς. Αιθ33ν "2. Ή ίηΜοποαΐίϊ ίνεογοβήσϊται έν τβΐί ί?ρ»ις των Χϊνίω», Ρ'ίύυινη;, κ^ί Ήοακλΐίου ίαί ίν τ^Τ: Κατΐσ- -^μ-ϊσ: των 3!*ε!ω·' Νονιτ3γ_·ώι δι* ίγ/οάίιον καί «ιβι*γ·βαέ»<·>ν
  : ίν
  ώς Π
  τλγ)·?ίΛ-3ί3 ·χ1τ3Τ. τοΐ Νοιιινιοΰ Σ ιμίούλί-), το3
  ί«ς Μιγανιχοΐ κιΐ το3 Δ»;μ■»ρ/ο^ Χΐνίω', ί) ποι ί^ΐ-:λη3(ίί-
  τ>3ν αυτών ώς ιΐίλίν, ίν Ρίθίμντο παοίτ το"! Νο^ίογ-ιυ ΡΛύ-
  «νης, ώ; Πο3ί? π, τ3ϋ Ποο^δίθ ι κ2ΐ Εΐσαγγί1Χίω των Ιν Ρι-
  ΘΟΜν- ΠίιοτοϊκίΤχ, ί·βί Μγ)νανί·«.33 χοί τβΠ Λναάογ υ Ρ-θ'-
  (*»<■« ν5 τ(5ν ά '-ΐτληο'.ιτώυ αυτών ά>: ιιεΧών, ςν Ήρϊχλίί(,) π·»οά
  τ3υ Π^οίδοο^ των Έφετίίν Ίΐ3ΐκλ€ί3'> ώ: Ποοίδρου ί τ(·3
  τ<5ν, χο"> ΝΐΑ-ίργο) Ήβΐχλείου, ενός ΜηγανΐΌα κιί τοΰ Δή ·
  αάονιυ ΉοϊκΛεί'ΐυ <( τ<3ν άνατληοΜν'ϊν ο!ι-<3ν ώ" α«λ'"5ν τν:ν 2-7 Σ*τ·ΐ·Μη> 1912ήμΐί:αν Σί'ίατον χ»! ώ;αν 10— 19 *. μ.
  "3θο3ν 3. Π3τα π33σ»33ΐ ήα σι»νοϊ«.ύηται ότι ττ]ς άτίίίιτς
  τού '-ΐ'τηΐβ^ιιατος τοΰ έογολάίου συιιφώ·",)ί τώ 811 Νόυω
  υπό τοΰ -τοοίλίποαένου ΰπι το3 πρρί δ/]·α.οτΕαΐ!ίΤιν καΐ Ικτίλέ-
  ΐεως Δή λΐσίων Ιογιον Νόιιυ τ!3τ3τοιητικοΰ «β! !>πό γρϊ'Α'λϊ-
  τίιυ β«6α'.3ΰντ3: τή» εΤ; τι τώ* ϊηυθϊ'ω-' τ-ϊΐι-·'ων ί) τΐΐς Ύο<χ- πεζης ', λόγω ίγ :, ε'ΐ€ ϊ| ό:χε- λονιΊς τή: Τοττπ'ζηί Κ-ι-'τη;, χατα την »τί τ?|; ΐκϊίσίώ; των ίξ'-'ν πο-Ό"> ϊοΐγαών 5500
  Ε!: τό^ ί'.ϊνωνισαόν ίύνΐν-ΐ' νά λίδωτι υιέοος χα' ά)λοϊαποΙ
  ΐυ ιμΐ3·)5')ΰ Α'νοι ποό τϊ; ίιατι^ϊ'.ς το3 π^οί
  3^" Ή ϊηΑοτοΐτία ίίίξίνϊτΐι δημοτίίΛί. Ό ίσΐρα
  : φάιελλο- 5ν ώ =ί'αι ΐγ<ε<λίίϊμένη ή ιτρΐσίοοί, τ'θε- ττΐ ό χ-»1! '«.«Τ7 τ'όν 1ι» τ<5 ΐν.ύτίοΐΛ Ζ3θΛ'<) ανοσ^ϊντΜν ΪΎγρ·ίφ(ι)ν ΐντος Ϊ?υτ€ρ3υ φτχΑλ-υ, ϊστΐί παο'ϊίϊβτο' ίσΐαγΐσυ.'ίνοο εις Λν τοίϊδοον τί{ς ίτΓ'τηοπτΙ- /ΐυνεΪ3'!»ζ3ύσηί. "Ο ττρέεϊρΐς άεΐθ- κτα τ»ξίν τής ^■/ΐΓΡ'ΐκ*; τι,)·, οχολούθ'.ις οί €ξ'·>τ;3!χοί φάχελ/ο1, τ; δέ «πτρο-'τ; ίτυε'οΤ
  ΐφ' εκάστου Ισ(·ιτίρΐ"ο3 φα«^λλ-ίυ τε3ΐ»λ«ίοντ·ς την ίχάστου
  α< Τ3 δν α.-,ιθ^ν α?να χϊτ7 τ"; ά θρο^ 3 ϊγγρυτ. "ΡΙπ'ΐταί ο! ΐν τή αίθούαη ττΐς 7;νε33'άτϊΐι): τκο'.υρΐϊχόαε ">ι αττΐοτύροντα', ή ?έ Ιτι-οοπ»· ές»-
  λϊγγουΐϊ *ΐτ' ΐδ ΐν τ·> ?γγοα3α ΐπιΐαιίζ·! *α-' 3ν3^α τοϋ: ΐ?ς
  τόν 1!ΐϊΥ<ι>ν·"ϊ|ν)ν τΐΐ3αϊϊΐττ-:υ; σ^υ.ει33σ-ί τοΰί λόγους ϊι' ου:
  τυγόν Οί χ-^χ^^'* τίνα των μ^Γοδίτών.
  ■το3τ5οοϊ είνκΐ άπτοίο'ρχτο; χϊ! ίπιστρί««τοι ποός τόν
  τΐ!ι-ΐ' γωοίς ν" ανοιγίτι ό τεο χλεί<,>ν αυτήν ΐακε'Χ"5.
  Μιτττ τόν εε γον τΓ5ν ΐνν57φ«ον ή συνΐΛρί:?σ'? α~
  ;»ν:'3) ϊηαοΐία, ό': ι όεΪ33: 2-3τ53α-'·ζ,[ τι των ττεοσΐορών
  ?βτίτί /ΐίτι τ-/;ν α3'0 >*ι τ'ν.γ^ν αυτώ ν σειράν, νατανω:ιζϊΐ τό τετιεγό
  αϊνίν 5^τω^ ίν τώ τρΐι'τί» ί >) ο) Χ'Ί αναχτιούττβ! τ«λίυτι>Το
  αεηϊότην τόν ιο ^αφίρόμίνον νά ίχτίλέΓϊ; τό ?ργον ε'ς ιιυ,ή
  τ ι ΐϊϊρωτ'ραν.
  * ν τ"> Γ>.3"ε: τ">< ϊ'χνωνιζ-υι-.ί'.»^ ί,'ΐϊλτν ΐΓ5;τΐΪ3ε' τί;ν αΐττν τίΑ3ΐ3'»>τ^3*ν Τ3375 ")3 τν, η ίη ι ο τοϊϊ' τ ί τ χν χ κχ α6* νετα: χοι
  τιαί;.

  V:
  -'>τζι τυ
  ,"α:
  ί,<.τ ην ■πί'/.-την ΐ-ό τής τ νά Ί-.'.·Λ''· τΐ-ν ΊΙ ?«υ';3ϊ αί ι> 3 ι'; τί' ϊ'ϊνί,)<'"3ΐ:''ΐα ν>ν^'ΐ.{νη: κττΐ "»ιν τ.οώχτ,'
  » Ι*ι. Είς τ-1;<ΐτ ν'·ϋΐ ίνο; τί:")* ε,κ; 5» άτ': Τϊ!; *.τ;Ά3-ΐ3ΐ!τ;τ: -ή 'νν-ίΐω ε'ί^ _νή7ει τ-^ •^ίο'ϊ'ϊ'υ τή; ί-ΐΐοοτίί; ιτΐ3ς τ:υ; ^>;'^ι')τίο^; ταΛΐα;
  η ί'ϊ^θ^ντά: τ'Τχ χατϊ7-η ιίτ'ον ί; οί; κκ-ετ*ίησιν.
  7. Ό ΐιρλίίο; ί·:3<::-ΐ £;: τίς 5·.ΐ:ά;!ΐ: τ33 ·*«οί 8 ΤΊ-3 ϊ·τ*.ο:ι:ι -.} . '..τϊι£;ϊ; *« οΐτι; ϊχει τό ς Έργω κατά τό

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  αυτώ, νά «γκρίνχι ή μή αύτα, χωρίς «κ τούτου ν' άποχτα ό τ«·
  λ«ι·ταΤος μβιοϊότης ουδέν χατά τοϋ δημοσίου ίιχαίωμϊ.
  Άρθρον 9. Τα διχγράμματίί, ό ποοϋτολογισαό , τό τΐΆθλό
  γιον *αί οί 8ρ3ΐ των συαφωνιό&ν εισίν 5κτεθ8ΐμ*.ν2 είς τα γο*»εΤϊ
  των άν» Νομαοχιώ» εί; την δίίθυιν των βουλομένων νά λά¬
  βωσι γνώσιν αυτών.
  Άρθρον 10. Τα κηρύκίΐα καΐ ?ξοδα τού σ.ιναίθησομίνου συα-
  ζθλαίου «ιτι6αρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τη 58 Αύγούστου 1912.
  Ο επί τί!; Δημοσίας Άτϊΐλεία; κϊί Δ<]ΐΑ»σίων "Έργων Διοϋΐών Έτίτοοχοο Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4083 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛ.ΕΗΣ Κ ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δΐαχηρύττει βτι: Έχτίθετϊΐ είς διαγωνισμόν μίΐιδοτι»»!ς δημίπραΐίις κατα τα υπό τής ύιηρετία: των Δη,ιοσίων "Εργων συνταχθ'ντα: χαί υπό το3 Διευθυ,>το3 τΰν Δηιιοτίων ?ογων θίωοηΐέντα: δοο^ς
  συμ»ωνιών τιΐΛολόγΐον κα· προϋπολογισμόν ή σχιορόστοωης
  τμιήιιαΓος τής ό?ού Ρίθ-ί,ινης 'ΕττβυοωΑίνου Γαοάζου.
  Αρθοον 1. Τα ?ογα ·τριί>τΛονίζ-,ντυ(ΐ χ-χτά την λϊτττομεοή'
  Ιχτίαησιν είς τό ποσόν τ<3> οιχγΐΑων 5».000 ■τεοιλαμ.δϊνομ.ίν-ϊυ
  το3 τοσοί τ<3ν δρϊγ. 13^7 δι" άζοιόχΓους δαπάνας (<ρ' ών ουδέν δικαίω:*! ϊγ/ι β ΐογολίδος. Ή ϊκ-ττωτ'.ς γενήτεται ί-ί τοΤ- έχατον «Ίς όκΐραίας μονάϊας. "Άρθρον 2. Ή δη'Λοποασία ένεργηθήτε:»! έν ταίς εϊρϊΐς των Νομών Χανίων, Ρβθύιινηςι χ,-ϊΐ Ήβχ*λβίου καί ίν τοΤ; Κ"ταστήμ»σι των ο'ικΐ'ων Νουιαογιών ?[' ΐγγράφιον χ»! ίσίοα- γισμένων ττοοσΦίθών ί>χο έιΐΐΓίοτή: χίοεΐρευομ'νης υπό των
  ηίχεί'*ν Νΐιχαργών η των άναχ'ϊηρωτών αότών των οϊκ«!ων
  Προέδρων των Πρ-^τοδικών κϊί έ^όο υιηχανιχοδ ή των άνατλη·
  ρωτών αυτών ώς ιιελών την 27 Σ:πτ«μ6ρίου 1912 ημέραν
  Π Ράπτην χαί ώοαν 10—12 π. ι*.
  "Αοΐρον 3. Παΐα πορι»ίρά θί συνοϊεΰηται υπό τήΊ; αδείας
  τού «πιτηδεΰυιατος τού ίογολάδου συιΐΐώνως το3 81 1 Νάαω
  ΰπ' τοΰ προίλεπομένου υπό τ)3 πεοί Δημοπρΐσίών καί ί/τελί-
  σεως Δημΐτ(<,ιν ίργων ΝΟΛθυ τυτοχοιητϋΐοΰ καί υπό ·όχ·ιι·χ· τίου βίδαιοόντοςτήν εΓς τι των ληαοσίων ταμ.είων ή τής Τοαπ;- λη: Κίήτητ --ίτίίετιν. Χόγφ ίγγυήσιω;, ίΐς γοήι,ατα ή όμο λογίιτς τή: Τιαπέζης Κίήτης κιτά τή; Ιιΐί τή; εκτάσεως των *ξ;ίχν*οσοΰ ίραχμ&ν 3,000. Είς τόν ϊΐϊγυνιτμ1)» δύναντϊΐ νά λίδωΐ! μίρος καί άνλοδα- ποΐ συΐΑ'χ-θφθϋΑϊνοι ποόο τάς ϊιατάςε'ς τοΰ π!οί δηιιοτρασιών χιί ίχτϊλί'σΐ'ύ^ ϊηιιοτίων ϊργιον νόυιιυ χκί λοιπού; τοϊ3 Κοάτου;. "Άρθοον 4. Ή δημηποατία ϊιιξίν(-α· δηαίσ'ως, Ό έσφοα- Υΐσμινος φάχΐλλος, έν ώεινα; ί-'χΐκ.λε'ΐ'ΐ/νη ή τζίινιοΎ, τίθε-αι Όι.ο'> μιτα των ίν τώ ανωτέρα άο^Γω ιινητθέντ'ον ίγ/ρά^ων ΐντό;
  δευτίοου »αχίλλου, 8ΐτις πϊθΐϊίϊβται ίτϊοα-ισ.Λί'νοί είς τόν
  πρόεδβον τνίς ίπΐτοο-ΐήί ουνε^οϋϊζιύση:. Ό πρόεϊρο; ά
  τού; φα*Αλο.>ς χατά τάξιν [ής ίγχειρίσϊίός των, άχ
  άποτφοανίζονπι ο! ίξιοτεΐιχο! φίχίλλοι, ή ϊέ ίπιτροχή
  έ»' ίχάττου Ϊ7ω-«ρ(χο7 Φΐ»έλλ9υ ττϊθ'κλείοντος την
  προ7φ3θΐν τό όνομα α^το3 χϊί τ:ν ϊϋςοντ* άριθΑον τοϋ ΐς οτερι-
  χοΰ φϊκέλλοϋ κ*! χαταγοάφε! ίν πο«>το·<Ιιλλω τα ΐνι.·:=£.[βχόμενχ κατά τό ά^^ον 3 ϊγγρχγτ!, Έβιτα ;'. Ιν τή αιθούση τής σ^'εϊϋά- 5γ«'.>: τα^ε^■1'Τ<.;)μίΌϊ άιΐ-ισ'ροντα:. ή ίέ ίπιτο-ιπι ϊςελίγ-^ουσχ κϊτ" ίδιαν 'ί εγγοα?α άτοφΐσίζίί χατ' όνοΐΑϊ τού: «!ς τϊν δια- νων σιιόν πΐραϊϊχτέοος σηυ.«ιο^σα τού; λόγο^ς δ·.' οθ'; τυχόν θά άπ*χλβι« τινκ των μιιιοϊοτών. "Αοθρον 5. Π5τα χατά π*ρά5ασ ν των άοθ^ων 2, 3 χχί 'ι προτίορά εΓ««ι άπαοάίειτος χά; έιτυτοΐρϊΓαι πρός τον ταΰ-ην γ(οοίς ν' άρνηθτΐ ό π?ρ·.χλε:ων αύτην φάκελλο;. Μετά τόν ελεγγον τΛ< έγγράφοίν ή σ,ινιϊρίαΐΐ; ά έχ νέου ϊηΛοσία, ό δέ πρόΐδρος άποσ?οαγίζιι τχ των π ίϊλτι'α κατά την άοιήμητιχή» αότών σειράν, κίίαχωρίζϊ: ·;ο πε¬ ριεχόμενον αΐτών ίν τώ πρω;ο*όλλω χαί άνβκηρύττ* τε τόν προσφερέμΕνον νά ΐκτελέσο τό Ιργον είς τιμήν "Αν π'Χί,ϋν»; τ<5ν ί'ϊγωνζουιένωχ ·!ξθΐλον προτφέοε! τή' σί- τήν ϊΐιυιφιρωτέοιϊν 7Γ3θτ9οοϊν, ή ϊηαιτρϊσία ίπανα'λαμδίνεται χαί πΐοατΕΐ'νεταΐ ίπί ^ύί ώίας ό ίι' ΐσφοαγισιιένων πίίσίθίών ^ίΐγΐΛΜ'τιιόί α·ταςύ των ζοοσ'νεγχίντων τίς αύτάς συμ»εοωτέ- Οΐί τ'αίς. Ά> δέ οΰ-οι τυνγίνωτίν άπόντβς τότϊ ςπαναλ*μ6ί-
  νετα; ή ϊηαίΐΓθΥΐί·» χαθ' όο!τθισοκ.έ"ην ύτό τής έπ'τοοπής ήμί-
  Ρϊν, <5'ΐο ??ν ϊόνϊ'-α' νίΰιτεΐίή την δεκάτην ττέαττην άχό τί!ς -εώτης ϊηίχοποατίαί. Ή δυτ^οα »δ-η ϊηαοποασιΐ θΐ ?) ?Υκυρος ιιόνο·: Ιϊν α ·Γ: τδν δ-αγιον ζοιιίνιο^ χίιιη ί<πτωϊ!ν μϊγαλίίτέ- ραν τή; ν§Μο·>ίνη- χα^ά την ποώτην ϊηυιοτοασίΐν.
  6 Είς τούς χϊτά τόν οΐϊγωνΐσαον άποτυνόνταί
  τα >4νω Ιν^ή,τξ,,,ς κκτιτίυίντα γο^α,ϊτϊ, ν) όμο-
  λογίαι ϊντός τοίίδ» ήιΐϊθών ϊτο τί|ί Ϊη■^.οπο3σία^ τη Ινγοάφω
  ΕΪΪιτοίήτε! τα* ■κ·>οίΊο$> τής ΐπιτοοπής ποό; τβύς δηιχβσίους τα-
  β,ίχτ Ϋ) 8ΐίϋ'ιυντά- των χιταστηϋΐάτων ίν οΓς χατετέθησαν.
  "Αοθοον 7. Ό ίονοΧίδος ΰτόχειτΐχι βΐς τάς δ'ατάξει« τού" ιτ·οί
  ϊϊΐιοτοϊτιών χΐί ίχτϊλέσίως ϊη ιισίων ϊργ<ι>ν ύπ' αριθμόν 356
  Νέμου.
  "Αοθοον 8. Τί τοϊντ'ΐιά τίίς ϊηΑοπβαΐίας ύιτόχϊΐνταί είς την
  βγίρ'τιν τοϋ ΐπί τί!ς Δ/ί».. Άτφϊ"λείβ;ς χαί Δημοσίων "Εργων
  Δ'ΐκίϋντο' Έτιτοόπου Οτ«<: Ιγίΐ το ϊικα'ωμα, κατά τό ίοκοθν βΰτιΤ) νά Ινχο'νη ή1 μη «ύτϊ, νωοίς *χ τούτου ν' αποκτα δ τε- λίΜτΐΤις ΐΑϊ·ο<ό'ης ουδέν κατα τοΰ Δταοσίου δικαίί.ιμα. "Άοθίίν 9, Ό ΐΓοοίίτολογισιιός τό τιαολόγιον καί οί 8οοι τ<3ν σϋΐ*ϊ'·ιν[Γ3· ε'σΐν ϊκ-ίθί'.ΐΑΐνϊε'.; τα γοαί>*ί5 των άνω Νο-
  μαιγΐ'όί είς <'ί*εϊΐ« των ^ιΑθ'Αίνων «ά λίβ'ι>»ι γνΰτιν βΰ'ΰν.
  "Αίθο^ν 10. Τχ χηούχιΐϊ χχΐ Ιςοία τοϊ συνϊφθησοΐΑί'νου
  συαδολτίου ΐπιδϊθύνουσ'. τόν ίογολάδίν
  Έν ΧϊνΌ·.; τ* 28 Αΰγούστσυ 1912
  Ό ί—ϊ τής Δηιοτίΐ; ΆσϊΑεί-ϊ; χά: Δηυιοσίων
  "Εργων Διοιχί3ν Επίτοοπος
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Άοιθ. Ποωτ. 4084
  3092
  Ο ΕΠΤ ΤΗΣ ΔΗΜΟ3ΤΛΣ ΑΣΦΑΚΤ5 ΚΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ
  Δ:αχηρυττει δ'τι:
  Έχτίθεται ε;ς διαγωνισμόν αειοϊοτικίίί δημοπρβσίαί
  κατά τα υπό τής ΰπηρισίας των Δηιιοσ'ων "Εογων συνταχ-
  θέντα χαί ύπ^ τοϋ Διευθυντού* των Δημ,οσίων εογων θεωρηθένταί
  ό'οους συμυωνΐιίν τ!μολό·νιον χά! προϋτολίγΐσιιό» ή σχυρρόστοω-
  σις τής όϊοθ Βιολί Χ-ιτράκι Σ«.άλΐς Γωτιας τμήα,ατος τή; άμια-
  ξ'.τήί όδοΰ Ρεθύμνης Χανίων.
  Άρθρον 1. Τλ Ιογα προΟπολογίΓοντ»! χατά την >ϊπτομιρή
  έχρίΐΑησιν εϊϊ τό ποσόν των ϊροτγικον 20,000 πεοιλαιιδανβιχένου
  τοο ποΐοΰ των ϊραγμΰν 134 ί:' <>προίιπτους ϊαπάνας ΐφ ών ου¬
  δέν δικα'ω'Λα ίχΐΐ Ό ίΡΥθλάδος. Ή εκττωσ'-ς γενησεται ίπί τοίς
  ί*.αΤ^>ν είς ίχερβίβς μονάϊας.
  "Αρθίθν 2. Ή ϊημοποασία ενεργηθήσεται έν ταίς Ιδοαΐς των
  Ν:Α<3ν Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήοϊχλείου καίίν τοίς Καταστή¬ ματι των οίχείων Νομαρ-χ'ον ίι' ίγγρίφίβν καί έσφρ·»γισμέ"«»ν τοοσϊορών ύτό ίτιτροπής χοοεδρευοιιένηί ΰκΌ των οΐχείων Νο- μαρχών ή των άναιτ'ληρίθτών αυτών των ο'.χίί(»ν ΕίοηνοϊιχΛν χ-τ! ένό; μηγανκοΤ ή των άνίπληοωτών βΰτών ώ; μΐλών την 27 Σεπτεμδρίου 1912 ήα-έραν Πεμπτην χαί ώραν 3—5 μ. ι». Άοθρίν 3. Πασά ποοσφορά θά συνοδεύηται ύτδ τϊ(ς αδείας το3 ϊ-τΐτηϊεύΛατοι: τοΰ ίργςλάδου συμφώνως τώ 811 Νόιιω υπό το^ ποο6λετοιΐ5ν·)ΐ) ύιό τοΰ πιοί Δημοπρασιών χΐί ίχτελέτ»<·»ί ΔηΛθΐίω» ίογ ι>ν Νόμιυ πιστ^ιΤΌΐητίκοΰ χαί υπό νοαμιιατίοι» &ε-
  6αιοΰ»τος την «Γ; τι των ϊηΐΑθσίων ταμείων ή1 τής Τραπέζης Κοή-
  της χατάθ;τ'.ν, λόγω εγγυήσεως «ΐς '/οήμιατα ή1 όμο>ογίϋς τιίς
  Τριπί'ζης Κοήτης κ,ατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν «οβοθ
  δραγμών 1000.
  Εί; τόν δ:α-(·ωνιΐαόν δύναται να λάβωσι μίροί *αί άλλοϊαποΐ
  τ«ι*μορ?5ύμϊνοι ποος τάς διατάξίΐς τοΰ περί ϊημοποασιώ» κβΐ
  εκτελέσεως ϊημοσίων έργων νόμου χιί λοιπους τοίί Κράτους.
  Εφημερισ της κυβερνήσεως"
  "Αρθρον 4. Ή ίημοπρασία ίιεςαγεται ίημοσιως. Ό έσφραγι-
  σμενος φβχελλος. εν ώ είναι έγχΐΛΛεισμενη ή προσφορι, τί«-
  ται ομβυ μετ» των »ν τώ ανωτερψ άρθρω μνηοϋίντων ίγγραφων
  εντος διυτερου φακελλου, όστις παραδΊδ&ίαι έοφραγισμένος είς τον
  πρόεδρον τής &πιτρ5Λής συνεόρΐαζουσης Ό προίδρος αριθμίϊ
  τους φακίΛΛθ^ς κατα ταςιν τής εγχειρίσεως τ«>ν, ακολούθως
  αποσφραγιζονταί οί «ςωτερικβί φζκέΛΛοι, η δι επιτροπη σημειοί
  εφ' ί*αστ*υ «σωτί^ικου φακεΛλου περικλ*ιοντος τ7(ν εκάστου
  προσφοραν το όνβμα αυτού καί τοναΰςονΐα αριθμόν τού ίςωτ*-
  ρικβυ φαχ,έΛΛοιι καικαταγράφβι ϊνπριβϊθλθΛΛψ ταί^πϊριεχο,*ινα
  ΐι»τα το αρθρον 3 εγγραφα. "Έπειτα οί ίν τή αιθ;ΰΐτ^ τής συνε¬
  δριάσεως παρευρισχΐμενοι, άηοσυρονται ή δέ επιτροπη ίςελίγ-
  χουσβ κατ ίδιαν τα εγγραφα αποφασιζει χατ' όνομα τοΰς είς τον
  διαγωνισμόν παραδίχ.ΐ«3υς συ^Εΐοασα τ.ύς λάγους ίι' ούς τυχόν
  θα απίχ,λίΐε τίνα των μκιοδοτών.
  Άρθρον 5. Ιΐάσα κατα παράδοσιν των άρθρων 2 3 χαί 4
  είναι απαραοκκτος και «πιστρεφίται πρός τόν ί-ιίοντα
  χωρίςν' ανοιχθί) ο π«ρικλ*ιω» αύτην φαχελλος.
  Μ«ια τον εΛεχον των εγγράφων ή συνίδριαΐις αττ-οκαϊισταται
  έκ ν.ου δημοσία, οβ< προεθρος αποσφραγιζϊΐ τα των προσφορών διλτΐακατα τ/,ν^ριθμιτικην αυτών σειράν, χαταχωριζειτί βι μ&νον αυτών «ν τψ πριοτοκολλψ και α,ναλΐ,ρυττϊΐ μ*ιο8ότην τθν προσ^εφομίνον να »>.τελ·σ^ το έργον *ις τιμήν
  συμφερώτερων.
  Άν ιςλειονες των διβγωνιζομενων ήθελον προσφερει την αυτήν
  συμφε^οιτβραν. προσφοραν, η όημβπρασΐα ίπανα αμ6αν«ται χαι
  παρατειν&ταΐ επι θυο ώρας δι ίσφραγισμένων προσφ3ρώ/ οΊα-
  γωνισμος μ^ταξυ των προσβνεγχονίων τας αύτάς
  τιμάς. Άν δι ούιοι τ^γχανωσιν αποντες ΐοτεέ
  δημοπρασια καθ* ορισθησομΐνηνύκότής επιτροπης
  δεν δύναται να ύπερθς την ίβχατην πέμπτην απο
  δημοπρασΐας. Η δευτέρα αύτη ίημοπρΐσια θα η ίγ*υρος
  εάν ο »ίς των ο.αγιι>νιζ^μ.νων Ααμφ «λ;: ια>3;ν μίγαλ-.ιτίρΐ»
  γενομένης κατα την πρωΐην ίημοπρασιαν.
  Άρθρον 6. Εις τους κ*τα τον διαγ«»νισμον αποτυχοντας έπ.-
  στρίφονται τα λογψ εγγυήσεως χατατ*θεντα χρηματα, ή ομβλο-
  γιαι έντός τριών ημερών λλο της οημιπρασιας τι) «γγρα^ψ ε'.53
  κοιήσει τού προεδρου ^ης ίΐτιιροπης προ; τους δημοσίας τιμίας
  ή διευθυντάς των καΐασιη^οιτω/ &ν οίς καΐΐ^θιιΐαν.
  Άρθρι:ν 7. Ό ιργολαθος ϋίθιΐίΐται εις τας όιαιαςει; τοϋ περί
  δημοπρασ.ών χαι»-.τίΛϊσϊωί θημοΐιιον έρ[ων ύΐ5 αριθ. 3ϋ6 Ν ομού.
  Άρθρον 8. Γα πρ·χ*πχ.ϊ τι]ί δίΐμοΐϊρχΐια; υιθλειντίΐ εις την
  έγκρισιν τού ί^ί τής ^ημ· ΆσφαΛειας /.α; Δημοσιαν Έργων
  ϋιοικοϋντος Έπιτρδΐΐου όστις έχει τοδΐλαιωμα, κα:α τό δίχοϋν
  αυτψ να βγκρίν/) ή ^ιη αύ;», χΐΰρις »α το^^^^ ν ατ3Ατί ο ΐε-
  ΛευταΊος μίΐοόοτης ου3ϊ< κιτα τού δη,Α^σι5^ Ιΐλαιω,Αα. Άρθρον 9. 'υ πρ9^π^Λογι3μος ;ο τιμ;Α3ίιον κ>ι οί ο.;οι τώ/
  συμφωνιων βί(7ΐν ίκτϊΰειμίνα εις τα γραφεία ΐων ανω ιΝομαρ'/ιών
  είς την ίιαίεσιν των ί43^Λ^μΐνων α λαθωαι γνώΐ./ αυτώ/
  "Δρβρ.ν 10. Γαιΐηρϋιΐειακίΐ ίςο3ί τοίσυναφΐηΐο^ενίυ »υμ-
  ^ολαιου *<ιι6αρϋν3υαι τον εργολάβον. '&ν Χανίοις τή 28 Αογουστου 1912. Ό επί τή; Δημοσίας Άιφΐλειχ; άχι Δημ3σΐων Έργων Λιθΐχώ' Α. Μ1ΧΕΛ1ΔΑΚ11Σ ή ήτις της τής Αριθ. Πρωτ. 14 ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ Μεχοδοτικης διιμοποασίας διά τίιν πρ ιμήθειαν των τ(Κ><|Ημ.ων και ά^Λων (.ίθυον τού όααοτικού Νοσοκυμειοι; Χανίων »"Αγιος Γεώργιος» Ό Λημαονος Χανίων Ποόεόρος τού Άδελ^άτου Διακηρύσβει ότι Λαβόντες ύπ'όψινττ,ν υπό χρονολογίαν 25 ΑΙιγού Λωΐιν τ*0 Άνίωνυυ Κ>ϊ13^3αΑτ) 3Γ ή; 3*)Α.3Ϊ ό;ι
  0)9 ιπ' βΜ<ττβν των υπβ τού Χλιλ' Διρίιαίλΐ) 1912 σώ/ τιμών δια τ^ν προμήθειαν τοΰ είς τό Δημοτικόν Νοσοκο- μί'.οι Χανίων αναγκαιούντος κρεατας Λ~~> 1 ΣΊχτρμβρίου 1912
  μ-χ^ι τβλ^^ς Αύγούΐτου 1913, ώς καί 5 ο)ο «π' έλατον ϊια
  την προμηθ«ιαν εκαστης δωόεκάόος ώών.
  Ίίονΐίς και τ' άρθρον 14 τ3ϋ ύπ' αριθ. 356 Νομου
  Άιιυροθμεν το σχετικόν πρ*χτ·Λθν τής ώς άνω ίνεργηθεισης μειο-
  δ^σιας ώς^ρος τα ανωτέρω ήδη καί'
  την επανάληψιν αυτής ίνίργηθησομίνγιν «ν τφ
  ψ Καταστήματι Χανίων την 1 ΣεπτεμδρΙου 1912
  ήμ.ραν ΣίΒθχτον κχι ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον τής νομίμου
  πιτροπΐιας /.αι συ,λφαινως τρΐς τού; ίν τή ύπ' αριθ. β7ΐ3 *· '■
  !ια>ιηρυςϊΐ ',μϋν και τγ, σχεπλΐ/) υπο χρονολογίαν 20 Ιουλίου
  ;. ε. συγγρ^φη ύποχρϊ^ΐίιών, άναφερομΐνο^ς όρους καί συμφω¬
  νίας.
  ,Εν Χανίοις τή 26 Αύγούστου 1912
  Ό Ααιια{>·ζθΓ Χανίων
  ΙΙρόεδρος τού Άδελ'()άτου
  1^. ιϋοιτντάκης
  ρ^ ρ^ 1677
  » Δι»*-. 10 74
  Λαααο/ία Χ,ανίυν
  Δ Ι Λ Κ Η Ρ Γ Ξ^Ι Σ
  Έπαναληπτικϊις ^τελειωακης πλειοδοαίας
  Μ>) γιομϊνης ένειΐα ν:μιμων Αογ«»ν κατό: την 25 Αύγούστου
  «. ε. τής 5ια τι)ς ίιχ' άρι'ί. 1572)1012 *. έ. ίιακηρυςεως ή-
  ν ωρισμένης «ιΐαναΛηιτχικΐΙς τεΛεΐω τΐκής πλειοδοσίας διά
  την «κμ-.ΐθω.ην τοα οημοτ.λοϋ φορου άγοραπωληΐίχς κτηνών »πί
  έ'ν έΐίς από 1 Σεπτιμ6ριου 1912.
  Προκηρυσΐ.μιν
  *Ο:ί ή α/αΐΐΐρω ίιΐ,Αοτρχΐίχ ί<ϊργΐ)9(]ΐιται την Ί Σιπΐ«μ- ιοί ΐ9Ι'Ζ η^ιρΐ' Τριτ/)ν *α' ώραν 10 —11 π. μ. έν τψ Νο- μα^χιαιιψ Κατΐΐτημχτι ίνωιτιον τής νομίμου ϊχιτροπιια; χαί συμφωνως πρός τους ιν τϊ) ύπ ' αριθ. 1ΐ83)16'[> έ. ε. ϊιαχηρύ-
  ξϊΐ ήμιών Λα τή άχι:;*.;) ύ τ' αριθ. πρωτ. 1308 ι. έ. συγγραφή
  ανα ;ρα φομ;ν3ΐις δρους καί συμφωνίας.
  "ηΐν Χανίοις τί] 27 Αύγούστου 1912.
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Ε. Μουντάκης
  Πο,ίτ. 19 41
  Δ·.6λτ. 1531
  Ό Αήααοχος ΊΙοακλείου
  Λια/.ηρ,κτει ότι:
  Έπΐ'.ίη ϊχ.ριΒη ααυ,Λίορος ί) γενομένη πρ3σφορά προ; ίνοιχί-
  ν τής εργύλαδι^ς τοϋ «.αι^αρ:^μ3^ χαι τού λϊτα6ρ£γματος τή;
  ϊιι); Ιΐραχλειου κατα τ3 οΐΛς.νο^ΐχ;ν έ;-.ς Ι'.Μ'/ ϊιτανααμ-
  4.χχι γ, θίΐμοπρΛσια αυτή τη< ΐθ Σιτιτϊμ6μ:υ 91"^ ή,Αίραν ^:^ρα' χΐ'- ώρα» 10 —11 π. μ. ίίς το Νομαρχιακόν κατα- ;^ \^χ>.Κι.*ι ίνω:υν τι); νομιμου «πιτροπής, συμφωνως
  -ρος τοϊ, ο?^^ς τ-"(ς ^τ' »ρ.θ. 1*04/1078 ί· ·· οιαχτιρ^ςΐω; ημών
  '. πρός τοος τρ3Λθίθ.<]4£ν:ας όρους συγγραρής, γνώΐιν ιών ο^^τί. ιι <α:ς πίς 3 ι^^^κ■^,^.'./^^ ζτ; τ3 γρϊ^ίΓον τϊΰ ΙρωΤΓ, -ρνΐ^ορα ιιάΐω τ^ς 5τ3ΐοΐς θα μειοίο^ήΐω-ιν ΐ'ι συν.»· ν;ζο^;ν3., όρ.ζ«;ί: το ποσόν ί< ίραχ. τ.?'.2Α3ντχ χΐΜαίω*. Έ^ ΉρΐΑΜίω τή 23 Αάγοιιατοιι 1912 Ό Δήμαρχος Ήραχλεΐίν Σ. Ι'εωργίου
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΐΉΪ
  Αριθ Πρωτ. 1078
  ι) Διεκ.π. 8 4 2
  9) Τα πρα«.τικα τής καταΛ-ιρωίεως ύχ5<ιε:νται εις ττ,ν ίγιιρι- σιν τής επιτρϊτειας τού Δημ3.ι, ή:οι διχ.αιοΰται ν» βγκρινς ή ' μή τύτα χωρις ί* τούτου ν* απ·)*;» ό τ«/>ευιαΪ3ς πλϊ-.οόΌυης
  Ο ΙΙ^όεδοος τής ενοοιακ,ής * Επιτροπεία; «υίεν διχαιω,λα *ατα τού Δημ3υ.
  19( Τ>;ς *γγραφής τώ< όριον τής μισθώίίως λαμ,ίανει γνώ¬ σιν ό ρουλομίνος εχ. τού Γρα?ιΐ2.< τού Δημου. , , 11) Τα χηρ,οιεια, καί σ^μβθλαιογραφικα 0'Λαιο^ΑαΊ.α βχρύνουτι , *· 1 3ι*κη:υχθ«Ετ>: -·* ί τον ,νίΐκιαστην.
  τή, υκ'αριι). »'ι)/'.ι 8. ί. ή^ετίοας ίιαληρύςεως απαλλο-Ι ,„ ,, . - >, ., ιοι·7
  " ____^ . . _____ ....:..____ ί> !..... ·λ_._! Εν Κζΐτελλιφ ττ) 24 Αογουΐΐου 1912
  Ό Δήμαρχος Καστελλίου
  Κ. Γεωργακάκης
  Δ:α*ηρΰ:τιι ότι,
  των ικ;ρ.αχ>ύν κτη^ζ .ι»>ν το-< χωρίου ΚλστίλΑ,υ 'Α~ο- ί,ύϊε'.ς κα!.3υΐιαΐ0η πΛειοθοΐης, δ.αχ,ηριιΐτο^εν νεαν .πΐΐκη/ απαΛΛ3;ρ:α>ίΐν τώ' κτη-ιαΐων τούτων, διεξα-
  νην ·ν Κΐατε/Λψ και «ν τω Δη,Λοτκφ Καταστήματι τού
  Λη^ου ττ,ν 2αν ϋίπυΐμίριο.) ε. έ. ήμιραν Κή
  και ώραν Ιίη« τ., μ. ϊ-μ^α>/ω; τίίί ίν τί) ώς α,·ω όΊαχηρόςει
  ανιφϊρομϊνοις οροις, Λαι »να>π!5ν τής 4ν ούτή
  ρ
  Έν ΚχττεΛ/ω τή 19 Αύγουστου 1912.
  Ό Πρόίίρος τής Ένορ. Επιτροπείας
  —τ. ιερεύς Όρφχνουδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 7514
  » ΔιΐΛΤί. 4572
  Έν νόιεατι τοϋ ίϊα;>"ιλέως· των Έλλήνων
  ΚΛΗΣ1Σ
  Δυνάμει των άρθρον 40ο κ,αί 406 τής Ποινιχής Διχονομιίας.
  ΚαΛοϋμεν τον επί αποπΛανησει «ίς άσίλγε α/ κατηΊθροιι-
  -ι , ιΐ ^γ ι ι μενον Ιωάννην
  II.
  Σϊρρήν κρωην κ,ατοΐιΐον Χανίων καί ή?η
  ΔΙΑΙνΙΙΐ Ι Λΐ_ι ΙΙΛτ* ΙϋΔϋΣΙΑΙι αγν^)στο^ όια>ονι]ς ι α πρ .σελ»ζ) αύτοπροΐωΐιως την 4 Οχτω-
  'Ο Δήιιαο;^ος Καϋϊελλιου Κ.ό(ίάαοι ^Ρ101·1 τ5ύ ετο-'ϊ 1912 ημέραν Πέμπτην καϊ ώραν 8 π. μ. ινώ-
  . " πιον το^ αοοατηρΐον, τοΰ Δικ,-σ;ηριοο των ενταύθα ΠρωτοΒιχών
  Διακηρυττει Οτι: ' , · · ί ε
  ιΓ . » · » ■ . · / Λ - ί πρός ατυβΛ^γιαν ιή; ω; «ιρ^Τϊΐ αςιοτοινου πράξεως της
  Λχτιθίται εις πΛειοοοτΐχην ίημοπρΐσιαν η ίχμίΐθωσις των ι , ι/ ■ (Λ ■ ■ α 5"" '
  .. ' ' * ' ι··"""" ί ' ' ι ρομενης εις το Κηΐη3ΐον (ϊ).ί-υ,*α μχς υπ αριθ. °
  ". , , ., , ,,-.,,, 5 20 Ίου ιο^ ». έ. οΐΑΛυ»ς (ΙίΛίΐ δικχσίή ϊρημην.
  λ; Ψ35ος χϊταναλω:ϊιι>ς κρίατος Ο ΛΞττα χατ ο«ςα; ;φ αταν-} , ,(111,
  Ιΐιν Χανίοις τ/) ϊ) Δυγουστου ι)11
  Ό Εισβγγελεϋς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμοϊιο; ϊιχαΐτΐΑος κλη:ηρ παραγγελλετίχι δπως έν άντίτυ
  Α,Λήΐς είς τό ίημοσιώΐιρον
  ϋ,Αίνου και έτερον είς την έ'ίραν
  Χ .νιων
  των των σφχζθίΛ^νοιν χ3ΐ ττ^Λθυυιενων χρεα-ων »ν τή
  ΚαστϊΑλιου.
  ρ) Φορος σρ-ίγε.ων είιπραττόμεν}; μονον έν τή κω^οπίλει
  Κα3τ^ΛΛιο^. 5 Λεπτα χά τα κ»φ*ιην μκρο^ αϊγοπροδαϊθ^.· άο-
  νιου, ίριφιου και χ;ιριίι&υ Ααί χοιρου μ=χρ: 5 ΟΛα!ων, 0,10 '< λειειο. *φ ϊΛααΐ3υ μο^χαρ^ο^ μεχοι 30 ο^αίων, χά. μι αν δοαν. ίφ' εκάστου βοος ανω των τρι <χ;ντα όχίδων. γ^ Ψορος ζυ-μθΛ ού ι: ί.Αζιω^α οα βιΐττράΐιηταί σ^μφω ως τή ϋπ' ίριθ. 10 τή; 6 Α^γο^3τ^^ ατ^αΐ;ως τή; έπι-ρ^πεια; τοϋ Λημου ΙνΐστέΑΛ'-θϋ, εγιιρι()ιισ(]ς υπο τής Νομαρχ'ας Χανίων. Ή δημοπραοια γενη3£τα: υπο τού; έςής όρθυς 1) Η τ:λ«(3δοτια ί.ϊςαχι>ή«ταί φχνερΐ κα:ά την 2 Σε-
  πτίμδριου ί. ί. ημίραν Κυριακην 1.Η2 χαί ώραν 2—[ι μ. μ.
  *ν τώ -λημαρχια«.ψ Καταστη,Λαΐι καί ενώπιον τής ίτΐιτροπής
  απο.*Λο«μ;νης »κ τού κ. Δη^,υχου ώ; 11οθίϊρ;υ. τού κ. ϋιί-
  ίνος μ|Λ:^ς τής επιτροπείας τιυ Δημςυ.
  Ί) Ο'. ^οροι ιυ.οι ^Α,^ιι30^^νται ΟΑοϋ, ή χά. 1ϊ·α έιιαττος κχί
  ()α &ιοπραιτω.ται σ^μ^ώ^ω; ταΓς σχϊΐΐΑαΐς ατορίσϊσ. τής έτι-
  τής
  ^^ ί·.«.3ΐώΑΐ-
  η ί^ ιω Τα-
  ώ^ άτ:
  ρτ, τς
  ά) 11α, πΛειοϊοττ,ς ί'κα γΐν^ ί*χ.:ό; ό^ϊίλϊΐ να πρΐ
  λ€ΐ-0-3ΐας /(.αι το σ
  .α α .αυΐς τας υ'^χριααίκ τού
  ος, ίι^ι,/^ίως, η ί.ι,ηΐέως χαι να
  ιΐψ ο,^αχ. 10, αι οη,,ιαι »ΐτ.3:ρα^ηΐ2ντ2ΐ «Ίς τυν α
  ως σ^μψ^φ ι,ηταΐ εις ττ,ν α . 4οοεν.
  ] 11 πΛϊιϊθοΐια ετΐαναΛα,Αδανί:αι ΐ^ ίν:ος 6 ή
  »ιιι
  μίρ3ς τςύ ;(ω;ιο^ τού Λα
  τοο α/.ρ:α;κ)ρΐ3υ τϊο 11ρω
  'ύν Χανίοις αύ&<]μερον Ό Είσαγγίλεΰ; Γ. Σκουλάς Αριθμ. άποφ. 60 Γο Εΐοιινοοικεΐαν Βάαοι/ Σ^γ/.^ιμ*νον Διά ταύτα τον καΤ/ ΐϊΐιιον Ιΐλαχ,ας Ά-.Λ,^ρ Ι'άΙ'ί α) ρ, ζμ Ινοχον ώς υπαίτιον ό':ι την 8 ευ Ϊι*αιω*ατ3ς χ.αι παρά /. Κ. ΗΚχ<>.ϊ%<] εις την έν ο τ= μι*θω:τ;ς /.αί ϊγγ^- ^ (ιπ^χρϊο; ίια τ.ϊτχν ζημίαν επί ρχΐΑθί μσβω«αΓίς χωρις νβ ίχωτιν ίύϊ-ν ί.κιι ωμα »πι το^ τ^χβνΐος πίανασμιτας. ο] 11 .λ,Λ.αοωσ:; «α ιτχυς ιπό τ^ς 1 ΙβχΓεμ,ίρίου 1912 μίχρι τής οί Αύγο-'στου 1ί*13 /) 11 καταδίλη τ.ιύ μιοθ^^ατ^ς θά γίντ) «ι; ίΐας μηνιαια; δ;σΐς ιτιηρωτίαν εκιαττ,ν ιίς την λήςΐν εΛαΐ;ου μηνός. 6] Δια -κια.) )(,α1^3τ£ρη^ι» ~ληριι)μι); ίοϊεώς τινος ό μισθω- της *.*ι έγίυ^τη; ϋιΐθιιίΐνυιι εί; τας δια;α;ί:ς το3 ΰ—* άρ.θμ, ΙΐίΟ περί δημοί'αιν, κιί ίημοτικών έσίίιαν Νομ3«. ίι ί-ΐίνεΐΛΓ(ί»,Λε/ιι)/ Λακ,ΐυ^αΐων χατα τής Ουρ*ς τής ώς είρηται οικίας /.αι 6 ) ο.ι «,ατ» ;ο> αύ:3ν τοτονκΐί -χρόνον ή-?ιλησι 3ϋ
  των ώ/ έ^ερΐ ^υνικ,ών οκΚιύ' (μαχαίρας Λαι ~ϊρυτροφ3ν) τί)ν
  ζ'ο ,ν :(;ς ο^^^ ,'3υ τοϋ αϋΐ3"> παβ^τος Σ:ϋλ'.αν<5; 3ϋ«3,*< β* 5^6? ζί την τιμήν α,κής ο-α των φραΐίων «ίία μωρη πουτίνα ()χ α 3γ^ς<ι) στο συόανι μοιι απάνω» και Κί.αίΐΑ^ζ ι ;;/ χ.ηρυχ*)5»τα ίν^χ^ν τούτον Χ. Τζομπανΐκην 5Χ ΐΚαΝας Λπ3/.3ρωνς>υ ε'ς φ^λα(;^.σίν δέχα πέ/τΐ ημιρών χαι
  ΊνΙκιοαΛΊβι εις ό^,ο^ς α^τ^^ τα έςοία τής ίικης
  Έλριθΐϊ απίφαα.σθη /.αι εδημοσιεύθη
  Έν Βίμιψ τιτ, 5 Μαρτ'.3υ ΐν<1ί Ό Ι^ιρηνίίικης ό Β. Γραμματέως Τ. —ί. ^ι.&τυ/,ΐ·χΐ(ς Μ. Ψ ά Έν Ιίχμο ά. Ιουλίου 1912 Ό Ό Δημ. Κατήγερος Ν. Ε. Άστρινός Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείον» 1