92756

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟ1
  ΓίΑΡΑΡϊΗηΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
  Ν ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Χανίοις τή 1 Σεπτεμ,βριου 1912 — ΑΡίθ· 84
  Αριθ. ΙΙρωτ. 1697
  » Διεχ,π. 1087
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  γ') Την επί τού σχεδιαγράμματος τούτου υπό χρονολογίαν 25
  Ίουνίου 1912 ,πραξιν τού ΈργοϊηγοΟ Γβωργ. Ι. Σ;γανο3 διά
  ' τής &~οιας 6»6αιοΤ οΰτος ότι «ξίλεγθεν υττό τούτου τό είρημενον
  εύρίθη περιέχον 3024 3τρϊ,;.ματα /αί μ«τρα 90
  Άρΐμ. ΙΙρωτ. 2940
  » 'Δ-οφ. 193
  Ό Νομ
  οψ ν
  ογίιν
  10
  Ηρακλείου
  Ίο^ν;^υ 1912 οαττ,αιν
  ι
  Λαβόντες Ιιΐ' όψιν την υπό σημερινήν χρονολογίαν δήλωσιν ·
  τοϋ Χαραλ. Π. Τσιριντάνη εργολάβον καί κατοίχου Χανίων, ,
  έμπροθεσμως κατατεθεϊσαν ίι' ής ίηλοΓ Οτι προσφ'ρει 5 °/0 επί
  Ιλαττον τής υπο τού1 τϊλ«υταίου μιιοδότου Έι*μ. Δερμητζάκη
  προσενβχθεισης ποοαφορας διά την διευθέτησιν τμη ατων τής
  όδοΰ Χανίων—ΙΙϊριβολίων κατά την πρός τουτο ενεργηθείσαν
  την 23 Αϋγούστοϋ 1.1. μειοδοτικήν δημοπρασίαν.
  Ίδοντες καί τό αρθρον 1 4 τοϋ ΰπ' αριθ. 356 Νομου.
  Άχυροΰμεν τα πραχτικά τής ώς άνω ένεργηθείσης μειοϊο ·
  τικής δημ,οπρασίας.
  Κα·. διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής ένεργηθησομένης την
  12 Σϊπτίμδρίου 1912 ή^ε'οαν Τετάρτην *αί ώραν 10 11 -.μ.
  έν τώ Νοπαρχΐακω Κατ,ασ ή,ιατι ίνώ-ι;ν -ής νομιμου Επιτρο¬
  πείας καί συμφώνως πρός τού, έν -?, σ"/ετ:χ.τ υπό χρονολογίαν
  2 Ιουλίου έ. Ι. σ^γγρ^φί) καί τ^ ύπ' αριθ. 1Μ9/973 *· **■ ϊια/.ηρΰ-
  ξει ημών αναφερο^ί'-ϋ: ο'ρίυς χαί :υρι·ρωνιας.
  Έν Χανίοις τή 28 Αΰγβύστ^υ 1912.
  Ο Δήιι.αρχβς Χανίων
  Έμμ.
  II.
  Μουντάκης
  Επιιδη κατά την δείαίωσιν τού ίξελέγξαντος .ό σ
  μα Μη-χονιχθϋ ούϊεν νιιόλυμα ϋ~άρχ·ι όπως χορηγηθί, ή
  μενη «ίεια επί τού ανωτέρω -/ώρου καθ" ο'τι οΰτος είναι ίρη-
  μος και χρήΊΙ-'-ος μόνον πρός 6-σχ.ήν των ζωων.
  Έ^ίΐϊη ΰτίθχρεοις ίΐναι Ό αίτών νά καταδαΛί, ανάλογον ποσόν
  ϊ.αττ,ν φθορχν τής δοσκής επί τού μ°ρους των ίρϊυνών.
  Διά τοΰτα
  ΊϊόνΤίς χαί τό άρθρ. 5 χα· έπόμ. τού ύπ' άρι"μ. 389 Νϊμου.
  Χο.'τ,γοΰμίν ϊίς τόν αίτούντα Γίΐ'ιργιον Κ. Κοκκινάκις χατοι-
  χ.ον Ηρακλείου την άϊεΐαν νά«νερ ήαη μεταλ"- ευτιχας ερεύνας
  5πί το3 έν τω ίιτοριχώ τής παρούσης τεριγραφομινου μειαλλού-
  χθ-ΐγωρθΛ άφοϋ πρώτον <ατ»6άλ/.η ε'ςτι υποχχτάστηματΰν ΐνταΰ- Οα Τοα~ίζώί ή ε! τό Δη^ιό ΐον ΤαμϊΓον, λόγω εγγυήσεως διά τάς -■α"/Ό( ά—οζτμώ-_ις των ίίιοκτητών των άνρών δρ/-/μ άς έχατϊν 'άριθ 1 Ου] /.αί ΈντΐΛλομιθα τί;ν δ ,;Α0^ί^^ ιν ι-τ,' ια^οϋαη; μετα την κα¬ ταβολήν ϊι/αιωματων "^ίΚ.βίο-ττ λ:^ Τ π^'ραίείου ϊρα'/μΊ)ν έ~τ> (7).
  Ά τ.ιαυΐΐθί; '-> \^>.κΚίνα τί-, Π 'Χ'.ίΚ'.ζ,ί 1 Μ2.
  —τυλ. Φιοχάκης
  Ο
  ί'. Μ
  Εν ΊΙρϊ/.Λϊ''ω
  Ο
  Γ. Μ
  α) Ττν υπό /3ον:
  I1εωρνίο^ Κ. Κοι>κ:νβ:κη *ατοίκ->υ ΊIρακλ«ι5^ ϊ~;ίο4εΐσαν ήμΐ'
  την 11 Ι;υνΐο)ΐ. ί. καί ~ροιτοκο7ΛηΟ»Τσαν είς τ; διδλιιν των
  ΙΜταλλευτιχων ίρειινών Οπ' α^'ςοντα άΐιθμ. Πεωτο ολ. 33,
  δια τής ό-οίΐς άναφέρϋ ούτος οτ: είς ΐην ^Ερΐ5ίρε:αν τ:ύ ■χωρίο.ι
  Γίράκι τής Έττϊρχ'ας Ιΐίδιάϊος τού τέως Δήμοϋ Παναγίας ϊπί
  εκτάσεως 3 χιλιάδων κοί 16 στρεμματων 7.«ριλαμ6ΐνομ.ενης
  μεταςύ των οηιιείων Άσπρο Νερό, Κ^ρδίκν^ΐά, Δέτη Σαρ3*ΐ"
  νού, Φοϋρνον, Βουνό Σαραχ.:νε^ καί "ντίμοΰΧίΛΐϊω'.ας ■χ=.·ααρ-
  ριι, α ε^αλ^ψί μ-.ταλλοϋ/α στρι,'ματ^ σ.όν,ρου, Μ^/,-.ίϊ·^υ, *αί
  διαφόρους αΛλας μίταλλυτΐλάί οϊυιας χαί ζητεί να τω χ:ρηγη-
  ίή αδεία νά ένϊργήστ^ μεταλλευτιχ,άς ερεύνας.
  6 ) Τό 6-ί; χρονολογίαν 6 Ίουνίου 1912 σχετικόν σχεϊιαγ-
  ραμμα των Μηχινικών Άναστασ. Λογοθέτου συνυτ:οδλη')»ν υμών
  μιτά τής αίτήοϊως.
  καν
  ϊε.
  «ϊν
  • αί
  λά:
  ο·0α. ΙΙ:ο)τ. 1011
  "~ Δ.£/.-. 1Γ)0
  Ε ί Δ Ο Π Ο Ι
  II
  Σ Ι Σ
  Ό Δήμαονος Σκηνέ Κΐ'θΐονίας
  'νωσΓοΐΐο εϊ οτ1 την ■) Α^--»στθΛ ». Ι. α/ΐ^ρε'^ησιν ^·^ό
  αγροφύλακος τ;^ Δη^;^ —χηνβ ι'ις τ>;ν θ:-ιν Ιΐί^ίλίές
  ίντο; των 3μ~ε ίιίιι)/, τα ;ςής ι 7:;ο6ϊτα, ές ών τό έν
  ίΐ ϊιςιό λΐυτσαύτη -/.Λί άριστε ό >«'. είνε ):6ανον, το άλλο
  ίο Χϊί άριστερό μπρ:σκοχ! καί πΐυθ/;χ: (ζωνή α^ιά) καί
  ψαλΐ'άτο, τα 36ο άλλα κί/ουν δεςΐϊ χαί άς-ιο-.ερ ·ζ
  *ιν» χαί „ αυροποί'./,α, αϊεσποτα α;ινϊ ιΐαριίώθητΐν κ*ί
  ■.όν.-αι ίντ.ύθα.
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Ωσαύτως έ ανευρέθη υπό τού Οϊροφύλακος Σνηνέ την αυτήν
  ίίς θέσιν Πα· -ΐόνϊ ής περιφιρείας Σκηνέ είς δνος ,
  ήλ;,ίι - 10—15 ζερίπου =τών χρώματος «Χαλή» χοκινο>ήτης |
  άδέσ οτος, ό έποϊθς εδόθη ρος φύλαξι. ενταύθα. ..
  Καλοΰνται όθεν οί κΰρΐίι ούτών δπως παρουσιασθώσιν, 1
  μβτά των άποδε'.ξεων αυτών ενώπιον μος δντός τό πολύ όχτώ (
  (8) ή^βρών, άκο τής δημοσίευσις τ-ς π«ροΰσης, είς την
  Επισημον Εφημερίδα, φέρωσιν καί τα ες.ί τής ζν,μίας *
  2ΐί-ρ:φής πρός παραλαβήν αυτών" άλλως μετά την προθ--
  σμ'2ν ταύτην θέλωμιν ενεργήση την εκποίησιν αυτών πρνς
  τοϋ Δήμου.
  Σκηνέ τή 20 Αύγ<ύστου ι 912. Ό Δημαρχος Σκινέ Α . % . Βολάνης όφε>ο
  Έ
  Ά|«ιθμ. Αποφάσεως 449
  Τό _ικα<Ιττίρίον των έν Χανίοις ΙΙρωτοδικών Διά Κη?ϋβ«ι τβδτον Ινοχον «. ότι κατ» Δε<έμ6β(ον τού 1911 ,ντϊβ'«: «"Αρολίθ·» τής περι-ρεί,ς Σφακιά Σε ίνου εκ προ- τοθ Ποινικοϋ Νόμου καί 1, 2 έδαφ. γ'. τοϋ ύπ' αριθ 665 Νόμου. Έν ΉραΛλείψ τη 13 Ιουλίου 19ί2. Εκρίθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη Ό Προεϊρ ύων Κ. Τσαγκαρ κης Ό Βοηθός τοΰ Γ^αμματέως Ίωσ. Κ. Άνδρουλάκης Έ Ήεαχλειφ τή 4 Αΰγοΰστίυ 1912 Ο Γραμματεύς χαι ά ά ό βεηθός Ίωσ. Κ. ΑνϊρουΛακης Αριθ. Πρωτ. 631)912 279 Αριθ. Άποφ. ϊό Δικαΰττίοιον των έν Λαο*ηθίω ΙΙ^ωτοδικών Συγκείμενον κ. τ. λ.......................... Διά ταΰτο: Δικάζον Ιρήμην τοϋ κατηγορουμενουΈμμ.Γ,Χνιωτάκη χρώην , .—το'κου Δωργΐών Μεραμβέλλου νυν δι' αγνώστου ϊιαμονής ίτών τοΰ κατηγορουμενο» Ι . Κ. Βιδαλακη πρωην . 20, ζγαμο·., ίγγραμμάτ^υ γίωργοϋ χριστιανόν ορθοδόξου καί ί'τϊίχ,ο ΛΙ^σταου Σίλίνου χαί ήϊη αγνώστου διαμονής (φυγο- | πολίτ;ι> Ιλληνος.
  Κηευσσιι αυτόν Ινοχον επί τφ ότι κατά παράβασιν των άρθρ.
  371 καί 379 τοϋ Ποιν κου Νόμ^υ την νύκτα τής 14—15
  - .. . , - ι Ιουλίου 1911 κ.ι έ/, τοΰ ΐν τή πα-ΛϊΧίιχ Πλάκας Μεραμδίλλου
  «βτεστρεψί εικοσι δύο («) κ.ψίΑΛας μελισσων αξιας $ κι[μένου άρτίποιΙΐΟϋ ,0Β Έμμ. Ν. Παρασκάκη χατοίχου Πλα-
  ϊιακοσιων (200) ανηΛούσας εις τον Κυρακον Κ^ιακο- , ^^ |λο6,ν ίί(. τήν χβτοχϊ.ν τΟϋ ξένα >(νγ)τά χραγμβτα ήτο.
  Κατ .ϊιχαζί: τόν κηροχθί'ντΐ ϊνοχον κϊτηγ;ρο^μϊ-.ον Γ. Κ
  ΒίίαλβΛην είς φυλάκισιν ένϊς καί ήμισεωί (1 1)2 ) Ιτους, είς
  άποζημ'ωσιν όπερ τού παθοντος Κυριακ υ Κ^ριο(κογίαννά1ιη δια
  την βξ'.ϊν των κ»Γ3στραφ€ΐσών είχοσι ίυο (22) κυψελλών μελΐο-
  9(3ν ΐο δραχμ. ϊιακοσίων (200) είσπρακτίων καί δια διμήνου
  τιροσωι: κτ!ς αΰτοϊ κρατήσεως κοί
  Έπι6βλλ§!«?ς βχραςαϊτοΖ τα ίξοία τής ίικης υπέρ τοΰ οημο-
  σίου έχ δναχ. τριάκο-ια ϊυο «αί 5%β (320 50) βίσπρακτέων «αί
  τούτων διά ιδιαιτέρας μηνιαίας προσωπικής αύτοϋ κρατήσειβς.
  Έκ,- θη ά-τεφασίσθη κ«ί εϊημοσκύθη
  'Κν Χανίοις τή 26 'ϊουνοιι 1912
  Ό Προεϊ^εύων ό β. Γραμματίως
  Ι. Καταλαγαριανός Έμΐ*· Μπαρνιας
  "Οτι ϊ>.ρι6ίς άκοαπασμα
  Έν Χαν,οΐς τή 30 Ίοολίου 1912
  Ό 'Υ)γραμματευς
  Έμμ. Μαρινάκης
  Αριθ. Πρωτ. 559 Ι
  » Άποφ. 470
  Χό Δικαστήριον των έν Ήρακλ. ΙΙρωτοδικών
  Συγχείμενον.....................................
  Δ ι ά τα ύ τ α ;
  Δ_ικάζον ερημην τού κΐτηγ-ροιιμένου ί
  Κη'υσσει τόν χατηγορούμενον Άσάν Μεχμέτ Καντεμάκην ή
  Μπατζαχ* έτ ν 25 γίννηθέντα είς Ζήντ» Μονοφατσίου, άγαμον,
  άγρζμματον, γεωογον Μουσουλμανον, κατοιχον τ«ως τού χ«>-
  ρ(ου Ζήντα %οά ήδη αγνώστου δ:αμονίίς. ίνοχον τοΰ ο' ι την νΰ·
  χ,τα τίς 5—6 Μαρτίου 1911 έχ τής θεσεακ «Σιορίς» τής πε-
  ριφερεία Μουκτάρων Πιδια ος έλαβε είς την κατοχήν τού 22
  οίγας καί 5 τράγους άξίας μείζονος ιών 40 καί έλάΐσ-^ντος των
  400 'ρχχμών άνήκοντα είς τόν Γεώργιον Π,τριυ όκην έν γνώ-
  σί' τής αλλοτρ'ότητος τ. ν βύτογνωμόνως κ-<ί άνευ τής συγ/.ατ«· 6ίσεως τού ε'ρημενου ίϊιο>τήμονος όπως Ιχη ταϋ;α παρανόμως
  ώς ϋιοκτΐ,σιαν τού, κ^ί
  ΚβταΕιχ,άζει αυτόν είς φυλάκισ'ν δέχα τεσσάοων (14) μηνών
  χαί *Ίί τα Ιξοδ τής ϊίχη υπέρ τοΰ Δημοσίου ίχ δραχμών εΓ-
  χοσι τριών (23) ε;σπρα>ι.τ£ων παρ' αύτοϋ καί ίιά μηνιαίας π,;οσω-
  πι*ής τού χεητήσεως, επί παραβάσει των άρθρον 371 χ-,ί 373
  | δΐαρρήξας τό ερμάριον έν <ρ ουτοο ίφύλαττεν έντός τα χρήματά τού άφηοεσΕ δυο ε:.κοσάφρ»γκα είς χρυσόν, εν μιανό- δρίχμον καί 3)2 ιτμιδραγμα είς άργυρον, ήτοι έν όλω δραχμάς 42. 75. έν ννώσίΐ τ·?ς άλλοτρ.ότητος αύτο-|·νωμονως και άνευ τής συγ*αταθ£σιο>; τοί είρημένου ίδιοκτήμονος Γνα 1·/ίλ ταύτα
  ! παρανόμως ώς ίϊιοκτηοιαν τού
  ) Έπιίάλλει είς αυτόν φυ>ά«.(»!ν δύο καί ημίσεως (άρ:θμ. 2 *]»)
  μηνών καί τα ίξοίχ τής ίίκης δραχμάς τε'σσαοας καί ίο]οο
  (άριθμ.4 50) εισπρακτεα,· καί δι' έδϊομαδιαιας προσιβΠΛής τού
  κρατήσΕως υπέρ τοΰ Δημοσίου καί
  Δΐαταυε: την απόδοσιν των <ατϊ:-/ίθίντων πείστηρίων (δραχ. 6.20) είς τόν άδικηθέντα Έμ». Ν. Παρασκάκην. Εκρίθη απεφασίσθη καί ίδημ,συύθη | Έν Άγίω Νικολάψ τ^ 7 Ιουλίου 1912 ) Ό Προεδρεύων ό 'Υ)γραμματευς Α. Δαφνομήλης Μ. Γ. Άλε'ξης Ά*ρι6ές ί-όσπασμα ■ Έν Άγιφ Νικολάω τ?, 25 Ιουλίου 1912 • Ό Γραμμβτεύς (ίοηθός) των Πρωτοδικών Λασηθίου ; Έμμ Μυλωνάκης Αριθ. Πρωτ. 7554 ^ Δ^π. 4612 Έν "Ονόματι -ου Βασιλέως των 'Ελλτίνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ Ό παρά Π^ωτοδίκατς Χανίων Είσαγγελευς Έπειδή ό Θίόίωρος Γ. Μπουρίτης, έτών 32, άλιεύς, κά- τοικος πρφην Χανίων καί ηδη άγνώστοβ διαμονής, πολίτης "Ελ¬ λην κα --ριστιανός Όρθόδοξος, κατη ορεΐταΐ ώς ύπαίτιος τβΰ β'τι έκ συσυάσεως μετϊ των ΒασΓλείου Μ. Παντελάκη, "Αναστα¬ σίου Ν. Παυλακη καί Γεωργ^ Έμμ. Χριστοδουλάκη, κ α- τοικων Χανίων χ αί υπό κοινοϋ συμφΐροντος κινούμενοι συναπε- φάσισαν την ίκτέλεσ ν τής επομένης άξιοποίνου πράξεως χ«ι ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες αμοιβαίαν πρό αλλήλους συν¬ δρομήν χαΐ ύιτο τήριξιν την 27 Μαί υ 1912 περί την 1 π. μ. ώραν έν τή σ^οικία Καστέλλι Χανίων θέλοντες νά ίξαναγκά- οω"! τούς χωροφύλακα;, Ιωσνιφ Σολανάκη καί ΚωνσταντΓνίν Μαραγκο^ϊάκην να παραλειψωσΐν πράξιν αναγομένην είς την υπηρεσίαν των ήτοι τοϋ νά συλλαδωσί και όϊηγήσωκν «ίς τό
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  983
  κρατητήριον τούς έκ τούτων Β. Ιΐαντελάχην καί Α. Παυλάχην
  θορυδοΰντας ένοχλητι ώς ήτΐίΛησαν τούτους δια χειρονομ ών χ.αι
  φωνών «πιλ^βόμίνοι χ,αί των ξιφολο(-/ών τθν ρηθέντων χωρο-
  φυλάχων Καί ό'τί χα;6 τόν αΰΐον τόπον κιί χρόνον ίν τη έκ-
  τελέΐει τής υπηρεσίας ταύτης έξυόρυαν τούτους δ α των λί-
  ξεων «άτιμοι» ««εραταδες» «πο^στιδϊς».
  Έπειδή το άνόμημα το"ίτο "ρ^βλέπεται κ*ί τιμωρεΤΐαι άπό
  τ* άρθρα 57, 160 καί 169 τοΰ Π&ινΐκου Νό*ου, χαρακτηρί-
  ζεται δέ ώς πλημμιλημα.
  Έκειδή ό κατηγορούμενος είνε άπων καί άγνθίΐταΐ ό τοπος
  τής διαμονής τού.
  Ιδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποιν.κης Δικονοιιΐας.
  ΚαλοΟμεν τόν βίρημένον κατηγορουμενον Γνα ίμφανιυθίί αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ άκρθατηρίου τοΰ Πρωτοδιχείου Χανίων
  τ«ν 4ην τοΰ μηνός Ό*τωδρι«« ;οΰ Ιτους 1912 ημέραν Πέμ-
  —»,ν καί ώραν 8 π μ. Γνα -·κασθίϋ ώς ΰπαίτίος τής έκτεθεί-
  οης πράξεως άλλως θέλει ί:κασθή «ρήμην συμφώνως τώ άρ^ιρφ
  407 τής Ποινικής Δικονομ,ίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν
  όπως λάβη γνώσιν των έν^οάβω» τής 8 κογρ«»ιας.
  Έν Χανίοι τή 11 Αΐγούοτοι» 1912.
  Ό Είσαίγελίΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντες
  Ί.ι>αν;ης Σ. Σολα^άχης χωροφ
  Κωνσταντίνος Γ. Μαραγ.ουδά*ης χ
  Εμμανουήλ Γ. Στεφανάκης, στρατιώτης
  '^ίγγραφα πρός άπόδϊΐςιν
  Ή ύπ' άρι . 453 έ. ε. εκθ£σις τοΰ ΚεντρΐΛ&3 Σταθμοί
  Χανίων.
  Άρμοδί ς δι*αστ;ι ός κλητΐρ παραγγβλλεται ο-.ως έν αντί¬
  τυπον τοΰ παρόντος τοιγοκολληήσχι «ϊς την τ«λ»υταίαν χατϋΐκίίν
  τού κατηγορ υμένου και ίτερον τοιχοκολλησχ; ί'ις ϊημόσ ι με?η·
  Εν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίο>ν
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ 6620
  χΓΔιεκπ. 4Τ81
  '£ν Όνόαατι τοί? Βασιλέως των Ελλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙ1ΚΡΙΜΑ
  Έτ£»8ή δ Κωνσταντίνος Γ. Δ«σχ;»λάχ?|; τεω; χατοιχοί Μιαμ^ϋ
  Κ-',.,υοίου χαί ί|5η αγνώστου δι«μθνί|ς.
  <»-»ΐγορϊΐτ*ι ώ; ϋπα'τιο; Οτι την 13 Όκτωβρίβυ 4 910 εν *ή Ιϊίϊΐ αΚαντηλι τα ι 'ήθ.ΐ» τη( πίβιφΐρϊ'ας τοΰ χωίΐον νΐιαμοΰ Καινου ίου επι *.ν.· αδ'χωί 3 χ ραβ'.ου χ«:α τοΰ &μοχωί(ου τού Εύ'ίυ^'ου Δαϋχαλϊ.^^ 'Βίΐ.ιοή το άνομημχ τουτο τΐροβλέπε-ϊΐ χαί τιμωοιϊται άπό τ' αρθ * -207 εο. 6 χ-^ '^'ν:-οΰ Νομθυ, χβοχχτηοιζίΤι/ι Σέ ώ·, 'Κ-ε,οη Ό χβτηγο .".«), ο7-ο; ίΐνί ίπών χαΐ αγνοεϊτϊΐ ό τάπος τής διβμοντ. τού Ί8ο*τ£ί /αι '.' άί&ρα 405 > ι 4 06 τ?,ς Ποινιχϊ·. Δικθνομια,
  Καλου^ίν τον (ϊρτμί'θν «ατιινορουμενο·. Γνα «μφβν^βθΓ, αύτο-
  ιτροσώχως ενώπιον τοϋ άχεοατηρίοκ Γοί ΠίωΤο3ιχιίου ΙΙ:χχ>('βυ
  την 11 τβί μηνός Όχτωζρίου τοί ετ'-υς 1912 ήμέίχν Πέμπτην
  χαϊ ωΐβν 8 π μ. ίνα δικαίίΐγι άκ ύκχίιιος τή< έχ-τί^εί-ης π;άξεω<, 4λλως Ίελιι διχασθίί ίρήμην συμφώνως τώ άίθοω 4 07 τή{ λως Ίελιι διχασθίί ίρήμην συμφ Ποινιχήι '.ιχονομίχι;, συγνρόνως 5έ Χαλοΰμιν ϊύτον όπ γνώσιν των έγγρίφων τής οι*ογ;αφ''ας. Έν ·Ηραχλβίω τη 30 Ίου<<οι> 1912
  Ό Εί:α·'γί/ϊΰ;
  Ε. Χλαποι/τάκης
  Οί χληθίντίί μίρτηείς
  Εύβύμιος Φιλ Δασχαλάχη, χ*τ. Μιαμοί Καινουρίου
  Φ Ϊ
  μ
  Φ'λιππος Εύβ.
  Ιωάννης Μ. Μανιδάχ·>)ς » »
  "Εγγρβ·α
  Η Σχετιχή Μήνυσις
  Ή Σχίτιχή Διχογρυφΐα
  Αημοσιευθήτφ ιϊς ττ,ν Έπίοημο^ Έφτ,μεοΐδα
  Έν Ήρχχλε'ω αύθημερΐί
  Ό Είσαγγιλιΰς
  Ε. Χλα»5ουτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 7512
  » Δ.εκ. 4570
  Έν Όνόιιατι τοΰ ΒαόΊΛέως των Έλλήνων
  'ΚΛΗΤΚΡΙΟ.Ν Ε111Κ.Ρ1ΜΑ
  *·* παοα ΙΙοαιτοδΐκατς Χανίων Εΐό*αγγελενς
  Έ*ειϊή ό Παΰλος Γ. Δασκαλογρηγοράκης, Χριστιανός
  Όρθβδοξις, πολίτης "Ελλην χαί κάτοιχος πρώην ζοΰ χωρίου
  Ζυμδροΰ Σελίνου χαί ήϊη αγνώστου ΐιαμθνής κιτηγορβΤταΐ ώς
  ύπαίτιος τοΰ ότι θέλων να 6Ίαψτ^ τόν Νικόλαον Ι Κϊν*αράκην
  καί νά περιποίησις είς εαυτόν άσυγχοκητον όφίλος, παρβστησεν
  αυτώ έν γνω *ι ψί-ιϊή ποαγ^ατα ώς αληθή, ήτοι ότι, την
  έ-ΐπίραν τής 29 ΜαίΌυ 19ί2 μεταβάς ιίς το έν χωμοπολει
  Κανίάνου Σελίνο.) χείμεν .ν χ^φφενεΐ&ν τού είρημίνου Ν Καν-
  δαράχη, όπως τώ πληρωστι δραχ. 3, 50 άς τώ ώφΐίλι, έ-ειβε»
  αυτόν καί «ϊεχθη ά*^ρμα ιι , τω ά,Ορψ 407
  τής ιΙοΐΛκής Δΐχονομια,, συγχρόνως δί «.ί/^.μίν ^υτο όΐτ_ς
  λαβτ; γνώσιν των γγράφων τής ΪΓΑογραφια;.
  '^ν Χανίοις τή 9 Αΰγούστου 1912
  Ο !" Ίσαγγελίΰς Χανίων
  Γ. Σχουλότς
  Οί κ'»ί,θέντες φ.ίρτ;υρζζ
  Ν. Ι. Κανδαράκης χάτ. ΚανϊανθΛ Σελί^ου
  Δημήτριος Έμμ. Μαλανίρϊχη; '·ι. II',^ςΟ^μ5■-> Κιτ. «ί χάτ.
  Κανϊανί ι Σελινοσ
  Σ~^ρ. Ι. Κϊμιτάχης χάτ Κα^ϊάνου Σίλινυ
  Έγγραφα ~ρός αιόϊεις ν
  ΊΙ ^^:'άριθ. 37. έ. Ι. έΆθίΐις τοΰ Στιθμου Κανϊάν;^ ""-£ ι.ου
  Άρμοϊιος όΊχαΐτ κός κληττρ παραγγέλλετα'- 'ζω^ έ/ ατι-
  τυπ^ν χ:3παρόντος :ο:/3χολληΐί είς την τ»' ευτβ-α^ κατοικίαν
  1Ο^ Λατηγορου,Λ-ΐν.υ χαί έ'τβρον τι'/;κολλ·Ίσ/; ϊίς 'ημοσ-α ν=ρη.
  Έν Χανίοις ούθημΐρον.
  (.) Υ.'ζ'Χ νβ/ε^ς Χ .ιων
  ■ . _κουλόίς
  Αριθ. ίΐρωτ. 41
  » Δΐίκπ. 674
  Έν ' νόματι -'»Γ: )1α<ίιλε >,<· των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΐυ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ Έπειϊή οί Ν;/.ο/αος Κ. Γρ^ΛΛος πρώην χατςιχ.ος 'Λλιχάμ- που Λζςκορωνο^/.αί ήίη αγνώστου διαμονής /.αί Μιρία Ιωάν. Κ:·»ρ!νά/.η κάτοΐ/θΓ Άλι<αΐΑ«:υ, κίτηγοροϊντχι ώς ύζϊΐτιοι τοΰ δτι, ό μέν πρώτο; ΐν ψ 5ιατίλεΤ εν νομίμω γβμω μ*"« τής Κυρια/.ής Καχουράχη, παροβ^ς,έν γνωσειτοϋ ϋφισΕαμϊνου αμ^υ, την έκ τής συζυγιχής ταύτης αχίσ«ω; όφβι/.ομ-.νη/ κιστιν σ»νή- ψεν αθίμιτους ΰχίτεις, ά-4 %^ μην.ς Ν:ίμίριου 1911 μ?τα τ<;ς δευτερας (Μαρίας Ι. Κο-ιρ.νά/./;) καί υνοασιαζετο >.ιχ αΐιτή;
  έν τ', ίν Χωρίψ Άλ'χάμ'ψ οίχίο: τίΰ πατρός της χβι αλλαχού,
  άπϊ τ.3 είρημίνοϋ χρόνου μέχρι των μίίω' τί3 μηνός Φιδρου-
  αρίον 1^12 καταστήσας αύτην ίγχυον' α'υτ% δέ έν ώ έιιτίλει
  ωσαύτος έν γνώσει τοϋ ύφιΐταμίνου ώς ιίρηται γάμο^, συνηρ-
  ■γησεν είς την έ/.τΓλεσιν τής πράξεως ταύτης, συνερχομένη χατ'
  ίςα/.ολίΛησιν είς άθίμιτον συναφε'αν μετ' αύτο5 χατά τόν είρη-
  μενον τόπον καί χράιον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ2ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Πρωτ 4·
  Έτειίη τό άνόμημα τουτο προβλε'πεται χοί τιμωρ&ϊται άττΌ
  τα άοθρα 286 έδ. 2 56 ε'ϊ. 2 καί 109 τοΰ Ποινικού Νομου, Ι
  χαρσ/ττίίίζίται ϊέ ώς π)ημμίλημα (
  Έπειϊή ό χατηγορούμενος ούτος είναι άπών καί άγνοεϊται ό |
  τόιτος τής ϊιαμονής τού. |
  Ίϊάντες καί τ' αρθρα 405 καί 406 τής ΙΙοινΐκής Δικ:νομιΐ<;. Καλούμεν τόν είρημένον κατηγορούμινον Γνα εμφανισθή αΰτοτροσωπως ενώπιον τού άκοοατηριου τοΰ Ε'.ρηνοδιχείου Β^,λ^υ την 2 τοϋ μη«ός Όκ,τωδρίου τοΰ Ιτους 1912 ήμίραν τρίτη ·■ καί » Διεκπ. 681 ί· ν ονόματι τού Βα<ίι2»έως των 'Ελλήνων ΚλΗϊιΙΠΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειδή ό Γεωργιος Στυλ. Κελαϊϊάχΐς ζρωην κ^ οικος Μα- ^ καί ήδη αγνώστου ϊίϊμονής, κατηγορεΐτ*! ώς ύπαίτιος δτι ^ύτοοΐϊών π-εί άντι~οιουμένου δικαιωματος, επεχείρησε την έςή; . ς'.όττοινεν π.-αςιν, ήτοι άςΐοιν δτι ειχ? λαμ6ζνε;ν παρά ώοαν Οϊ.». Γνα &ικ?σθήώς ύκαιτ.ος τής ίχτεθίίσης πράξεως, | εςη; (. ς«-Οινβν π.-«;ιν, ήτοι «,ς,,,,ν »ι. «Χ* Λα.ι^ν*.» ™Ρα Λ^ ■>..., «Λ., ϊ,,-,,Αί; *„*„,.„ τΓ,,,,Λ,,Λί τ,Τ» ίοήΒΜ ',07 τ?!^ Ι τού ϊλ Βα;;.οο Λπο/.ϊρώνϊυ Αν.'ρ. Εμ·*. Φλεμετβκι ϊραχμ.
  &ρ ή ; ; ής η
  άλλως θ?λει οΐχααθή έρημον συμφώνως τω άρθρφ '<07 τής ' υ ό λβ Ποιν,κής Δικονομί^ς σ ,γχοόνως 3- καλούμεν αυτόν δπω, γνώσιν -ών ΙγγράβΊ ν λαδϊ) Έν Βχμ(ι>
  ρ Κ
  Γίωργίτσα
  Ζαμπια συό
  Αύγούσ'ου 1 9 ! 2
  Ο Δι,μ.. Κατηγςρ;^
  Ν. Ε. Άατριν'.ς
  Οί κληθίντε: Μαρτ^ρες
  ^ζ γβ- Ν ΓρΛλου
  ος Κ Κο^ο^να1ι.η
  Άναγν. Κ. ΠωΛ»-Λη, ή Μ
  Πα^λ^ς Κ. Κρΐϊρικη,
  Ινυριακή σ^ζυγ:.. Αντ. Ν

  γγρφ
  Ή ^.ο ·χ?ονίλ. 2ΟΦε6ρ(.να?ίου"ΐυΐ·2 ΈγχΛησ!,
  Άομοδιος 5ι*.ασΐΐκός κλητήρ παρϊγγΐλλεται όπως έ'ν
  τυπο > τού ιΐαρΰν:;ς τθ!χοκολλησ/| είς την τελευταίαν
  ί
  Ι -_
  τοΰ /.2τηγορ^^μίνΟ!^ και ετΐρ^ν
  Έν Βαμι.) αυθημερόν.
  εις δημοσία μί
  Ό Δημ. Κατηγορος
  Ν. Ε. Άστρινός
  ΙΙρωτ.
  *-. 34 5
  Έν Όνόματι τοΰ
  ΚΛΗΤΗΤΙΟΧ ΚϊΙιινΡΙΜΛ
  Έπειϊή οί Ιον) Άρ'-στιΐϊης Ν. Σι;μϊντι^α*ης ϊτών 24 ε»*-
  δρος στρατιώτης τοΰ Ιτους 190 ■) νάτοικο; Λμιγίαλοκεφαλΐ Κισ-
  σαμου 2ον) Αντώνιος Ι. Χαρα .ΐμπάλης ϊτών 33 Ιφεδρος τής
  Χωρ φυΛακής τής ατογρ^ή; -,ο^ έτους 1906 κ>τοικος Παπα-
  διανών Κυσαμου ιιοτγ,γοροΰντα'. ώ; υπαίτιοι δτι την 15 Φεδρου-
  αρίου 19 2 ί ίχΐοοησαν ;■.; το εςωτερ'.χόν χωρ!·; νά γνωοι'.ισΐν
  «ι; τ;ν Σταθμαρχην τής -ερ.φερβιας τω·/ «Κεφά*ι Ίνναγωρΐων»
  ή «ι την Νομαρχίαν Χΐνΐων τιν το-.ον τής μεταίάσεως τής
  2<αμ νής αυτών. Έπβιδή το α- ομημα τουτο πΕοδλέ-.ϊτα: χ-ί -,ί'ϋκορίϊ-αι ά-.^ τα άρΊοα 5 >, 5ΰ χ^ί ΠΌ ύπ αριθ 42 ψηφίσματος χαρα·/.τηρι
  ξ*Τ'»ι ϊί ώς πΑ.ηιιμίλι-,μα.
  Έπϊΐϊη οί κα',ηγο,οούμενθ'. οϋτοι ευ: Λπό^τες χά: ά ,'νοίΤ;α'. ό
  τίτος τής οιαμ.ονής των.
  Ίο'οντες χϊ·- τ' ά", θρα Ί05 /.Λ 40ΙΊ -ής Ποινΐκης Δ χ.ο%ο«ιί.Υς.
  "Ί,δΟ άς ηρνείτο ούτος να τώ ΚΛτρω;γ,, αφτρεσ·» πΐο' οι-ύ, την
  20 Μαίου 1912 παρά την Κϊν.:ΐΑην οδόν Νν,οΰ Χυιρ ύ'-
  Μκ,αμτ:.;λή Χάνΐ, Ιν ωρολόγιον άξίας "> ίραχμώ' τ.εβιτ. ■
  Έπιιίη τ'ο ά.όμημα τουτο προβλέ^δ,ι,Λΐ λαί τιμωρεΤται άπό
  τό άρθρον 2()5 το3 Ποΐνίχ,ου Νόμου, χ-ϊραχτηρίζ'τοι ϊ& ώς
  πλημμελτιμα
  'Ε-'πε 3η ό χατηγορου^βνίς ούτος είνε .-!-.ών κϊί αγ.ϋΐϊ; ι
  τό~ο, τής ίιαμονής τιυ
  Ιϊόντες χ-.ίτ ίρθρα 405 χαί 406 τίς Πό νίκης Δΐκονομίας.
  Καλίΰμεν τ'ο» ε'ιρϊ,μϊ'νον χατηγορούμΐ- όν ί'να «μφ·χνισΰτ, αΰ-
  το-μθ-^πως ϊνώπ'.:ν τού άχροα.ηρίου τςΰ Είρηνοϊιχείου 3αμςυ
  την 2 τοΰ μηνός Όκτωδρίου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Τρίτ-ν
  ι ώραν 9 π. μ. Γνα δικασθή ώς ΰπαίτ-.ος τής 5·/.τε(>£ίσης ιτρβ-
  ος, άλλως 'ιελίΐ ϊΐλασθή έρήμην συμφώνως τω αρθρω 407
  , ΙΙίΐν.κής Δι*.ονομ;ας συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν 6τως
  ίγ] γνώσιν των εγγράφων τής ϊικογραφίας.
  Εν Βαμω τη Αύγούστου 1912
  Ό Δημόσ. Κατήγ. Βάμου
  Ν. Ε. Άστρινός
  Οί χληθέντες μάρτυρες
  Ανδρέας Έμμ. Φλίμ/ΐάκις
  Μιχαήλ Άναγν »
  Έγ γ ραφα
  !"!ς Χωροφυλαχής Άρμένων μήνυσις τής 21
  Μαίου 1912
  Άρμόϊιος ϊικαστικός κλητήρ παραγγέλλεται ο~ως ίν αντί¬
  τυπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  ιοΰ κατηγορουμίνου καί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μερη·
  Ό Δημόσ. Κατήγ όρος
  Ν. Ε. Άστρινός
  Σχετΐλή
  9
  αυτοπροσώπως ενώπιον το^ α'/.ροατηρ ου τού Κίρην:ϊικ:ιου Κα-
  στιλλίου Κισΐά ιΐυ την 4 τοΰ μην~ς Όχτωίρίου τοϋ ίτ-υς 1912
  ημερών Πίμπιη κϋ ώραν 9 π.μ. Γνα δικασθώσι ώς υπαίτιοι τής
  έκτιΊειοης ττραςεως,άλλοις θίλουσί ?ι<^σί)ή ίρήμην συμφωνως τώ άαθρφ Ίί Τ τής Πό.νίκη; Δικονομυς συγχρόνως δέ καλούμεν αυτ'ί)<, δπως λάβωσι γνώΐΐ'. των έγγ^^ων τής δικ5-;ρα5ίας. Έν Καστϊλλιφ τή 29 Ιουλίου 1912 Ό Δημοΐιος Κα;ή*Όρος Ι. Μαρμοϊτος Οί Λληθε'ντες μάρ'^^ίς Η Σχετιχή εκθίσις τήςι Χωροφυλακής Άρμόίιος ϊίκαστικϊς Χίητήρ πΐρΐγγ-λλετα: ο~ως εν άντιτυ «όν τού -ίροντος τίΐχοκολληστ| ε'·ς την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ χατηγορουμενου καί ί.Τϊρον τοΐχον,ίλλήί ^ Έ» Καστελλιω αυθημερόν.· Ό είς δημίΐια μίρη. >ος Κατήγο?3ς
  Ι. Μαρμάτος
  Αοιθ. Πρωτ. »ί3
  » Δίεκπ. 39^6
  Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των *Λ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ
  'Κκιιίή οί Ιον Αντώνιος Τζιίχης έτ ^ν 25 κά-οιχος Κούνενι,
  2ον Παΐίλειος Πυρο6ο/ιχης4τίον 25 χά" ιχος Πλοχα-Λΐΐνών ίφε-
  δ:οι στραιτιώται τή; άπογρΐφής ΐού 1908 χοι 'Λ * 'ϊωά-νης Ν·
  ΚΐϊγιαόΐΛης έτων 26 χάτ'-,;χΟς Κουνενι εφέτος στοατιώτης τΐ,ί
  άιΐον=αφής το-_ ετους Ι'.ιΟΤ χατηγ-ίο-Λταί ώς υπαί-ιοι ότι άνε-
  /_ώρ;σα εί; το εςωτεοιχον οί μέ' δύο π.'ώιοι την 12 Φιβ:ουα-
  ρΐου ί9Ι2ό οέ τρίΐο, ττ,ν 2αν Μαρτίϋυ {912 /ωρΐς νά οηλώ-
  σωσιν ου 5 εί. -όν 'Σ.τι.ίιμχο/ψ Κίφΐλί-.υ είς την πίοιφέοειαν τοΰ
  Οΐΐοιου Ιπά^-οντο οΰτ* είς την ΝΌμαρχίον Χΐνίων την άνϊ/ώρτ,-
  σιν αύτω. ουτε τλν τόπ^ν τής μετοιχησίώί των.
  '^πειίή τό άνομημα τοίτο -^οβλεττεταί χαί τιμωριϊ'ίΐ ά*ό
  τα άιΐοα 5ό, 56 χαί 11)0 ύπ'άοιίι. 42 ψηφίσματος' /αραχτηρ-.-
  'ετχ: 5 ώς πλτμμελημα.
  κ.ιε·.0Γ, οί χατηγοοίύμενοι ούτοι «?ναι άιΐοντες χαΐ άγνοίϊτα: 6
  τόπος τής οιαμονής των.
  Ίϊόνΐες τ' 5ρ6οα 405 χαϊ 406 τήί Ποινιχής Διχονομίας.
  ^ΚοΐΑοϋιΐίν —ΰς ;ϊ;ημενους χατηγορουμένους ίνα έμΐανισθώσιν
  αΰτοποοσώζως ενώπιον τοϋ άχροατηοίου τοΰ Εΐρηνοϊιχείευ Καβτε)-
  λίου Κισσϊμοο την 4 τοϋ μηνός Ό*τω6ρίΌυ τοΰ έτους 1912 ήαί-
  ραν Πέμπτην ^.αί ώραν 9 π. μ. Ινα διχασ6ώ(ΐ! ώς υπαίτιος τής
  εχτεϊε'7»,; π-άςεως, άλλως θέλουσι διχασ'ΐ;, έρήαην συμφώνως τω
  α;θοω 407 τ-,ς Ποι,ιχής Λιχονομίας ίυν/οό.ως ίέ χαλοϋμεν αυτόν
  Οπως λίβη ;νιΤ)σιν των έιγράφων -ής διχογραφίβς.
  Έν Κίϊτίλλίω τή 29 Ιουλίου 912
  Ό Δτμίσιος Κατηγορος
  Ι. Λ. Μαοι.βτος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  385
  Οί κληβέντες μάρτυρίί νοδικείου Βάμου πρός περαιτέρω συζήτησιν τί]ς ώς είρηται άξιο-
  Ή σχετική εκθισις τη< Χωροφυλακήν ιΐοίνου ττράςιως τής ϊια«ρομε'νης εις το Κλητήριον Έπίκριμα Άρμόδιος διχαστικός χλητήρ παραγγέλλίται οπακ ίν αντίτυπον -π' άριΒ. 152 τής 21 Φ ίρςϋαοίθυ 1912 άλλως θέλει δικασθή τοΰ ιταοοντος τοιχοκολλήση είς την τβλβυταίαν κατοικίαν τοϋ κα- έρήμην. χήη η τηγορουμένου «αί ίτεοον τοινοχολλήαγι ιίς οημόσια μέρη. Έν Καστβλλίω αυθημερόν Ό Δημάσιος Κατήγορος Ι. Α. Μαοπατος ήμη ^ Έν Β^μφ τ^ Αΰ,οΰσίου 191 2 Ό Ό Δημ. Κν.-ήγορος Βάμο^ Ν. Ε. Άατ Δημοαΐϊυθήτω διά τ'ς Επ 3ή Έν Β^ΐΛψ αυθημερόν Άρ'θμ. Πρωτ. 31 » Διεκΐ 348 Έν Όνομχτι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Πρός τόν ΐπί τραυμίτισμω κατηγορουμβ.Όν Χροστον Α Ξυ- λινάκην κάτοικον Τραχινιάκου Σελίνου Καλϊΐσαι όπως εμφανισθή αυτοπροσώπως την 4 τού μηνός 912 Ιΐ 9 Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου Ν. Ε. Άατρινός Αριθ. Πρωτ. » Διεκττ. 01)6 "Εν ονόματι χον Ιΐ χ .?.''■<&<; των Κ Λ 11 Σ 1 Σ . Ό*τω6ρίο» τοΰ ίτους 1912 ημέραν Πίμιτ-ν καΐ ώραν 9 «. μ. Δυνάμει των «οθοων 405 ν,αί ,0» -.,ς 1Ι»νιχί}ς ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοΰ Εϊρηνοδιχείου Καστε ·>λίου Κισσα- ^-χ^μεν το« επί τρί^α.ισμφ /.ατην-3ΟύΑε/:ν Αντώνιον
  μ=υ πρός περαιτέρω συζήτησιν τής άξ.8«ινου κράξεως τή"; 5να- . Κπ«»«ν Γρ,,,ην κάτοικον Βχ^ε Ά,ο'ΐϊων-^ κ»ί ηϊη
  φερομενης είς τό χοΐνοποιηθεν ΰπ αριΗ. Λ1/ί3β τΐ",ς 20 Μαρτιου Γ - -
  1912 κ,ατηγορητήριόν μ-χς' άλλως θί,ν.ις ϊικασθή ίρήμην
  Έν Κχσ:ελλ.ιω Κιιτ.α^ τί] 36 Ιουλίου 1912
  Ό Δημοσ. Κατη,ορος
  Ι. Α. $1αρμα.τος
  Άρμόοος ίικαστϋός κλητήρ τ ιχοχολλησάτ'θ νομ'.μως ϊΓ,ν
  παρούσαν δπου ό Νόμος όρίζίΐ.
  Έν Κοστϊ'λιω αυθημερόν
  Ό Δημοσίος Κατήγορος
  Ι. Λ. Μαρμάτος
  ή ίνα -ρ.ΐίλ'ίτ^ αότϊπροΐωτως την 2 Οκτώ¬
  βριον τοϋ έτοϋς 1912 ημέραν τ-Λτη» κα'ιώρα' 9 π. ια. »»·ύηο< τοϋ άχρ:ατηριου το3 Είρηνοϊ Β^ιμου πρός περ.ιτίρο συζήτηΐιν τής ώς είρηται άςιοποινου πράς ω,- Τή, άνΐφ?3:μίνης £ΐς το Κλητήριον Έ-ίιΐριμα ύι' αριθ. Ί') ' τής 10 Μϊί=^ άλ">(.)ς ί·ίλει
  δικασθή ίρήμην.
  Έν Βαμψ τί) 1 Α^γούστοι- 19Γ2
  Ό Δημ. Κσ .τ,γοΐο;
  Άρμ:δ :; δ:ιιιι:ι*:ς *λ^τ ο
  ζον τή., παρ:ύΐης χλ/,-εως ·,ο
  Ν. Ε. Άστρινόα
  ,'γΙΛΜ.,αι οπω; έν αντ·.
  Ά- 0. Πρωτ. 9
  λ Διε/.~. 349
  ■""ν "('νόνια-Ί .οΡ Βασιλέως των *Ε5 -'.ήνο>ν
  ■ν Λ
  II
  Σ Ι Σ
  Πρός τον 4κΐ -Ι,.ΛίΧ /...ταμηνυσει ν.ατη- ορϊύμεν«ν Κο.μήν
  Κ. ΤσουρθΛΐκην »/.ο..ιν ΒΛατους
  Καλεΐσα. ϊπως φ /ΐ;θ?,ς α^.ο-ρ;σ^ ,Μς ττ,ν 4 Τ'.ό μηνός
  '0>τι«>6ρίοι< '.;ΰ ϊτο^ς ! '12 ,',^Ξ'^ν ίΐεμπτ^ν /.ίί ώρα' ■) π μ. ίν(· ιτιον :ο1 ΕΊρην:?!Λ«!ο. ^^^;ε^λιο^ 1ν'.3I^^ι.ο^ π:;ς πε¬ ραιτέρω συ,ητησιν χής αςιοπς.νου 7.-ά;εω- τής άνϊΐ'ρΛ-.^ης ;ί τ ό κοινοποιηθεν ΰπ' χ?ι>). "/1ι8 -^ 2(1 Μαρτιςο 1012 ' χ
  τηγε ,,.'-όν μ*ς, άλλως θελϊΐς δικ^σ'-,ίί «ρή^^ν.
  Έ/ Κα... .--ο Κ-.σσάϋΐθϋ τ?( 30 Ί.ΛΙτί 19! "2.
  Ό Λμοσ. Κίτίγοΐίς
  Ι. Α. ΙΜαρματος
  Άρ ?ι:ς ^'·αστίκ:ς κλητήο τ;ιχ:κ:Λ/.ησα.ι > /:μιμ.·ις 'τ,'
  ■κζιζΖζ; *τ.-.Λ ό Ν;μ;ς ΐριζει.
  Έν Καστελλίω αύθτ,μιρϊν
  '( Ι Λημοα. Κατήγΐρος
  Ι. Α. ΜαρμΫτος
  Ι'αμου,
  εί, χην έ'ίριν
  Ί'-.■
  Ό Δημ. Κα;(,γ;ρ3ς
  Ν. Ε. ' %.«τρινός
  Π-οτ
  Δι:λ-:. 009
  Έν όνότιατι ~ο»^ Β<ι<>ιλκως,· των 'Κλλιίνον
  Κ λ
  II
  Σ Ι Σ
  των άρθρων
  405 χαΐ
  Λ·< »οΐΑ·.«ς. Κχλ^ΰμιν *ο. ίπΐ χλοτή χατηνορού>Μ>ον ' μμν
  Λ.-εριχην ΐΓΐύτ,ν χάτοιχ--» Νεου Χωρ'.'-υ χαΐ ήΐη ϊν
  μ-,.ήί Ινα -ροιίλθ ι; αύ οπ-.οΐΐώπως τγ,' 2 Ό*.": Λ^ υ ο^ £τ υς
  Γ.Μ2 ήυιε.αν Τρίτι,» χ»ι <α^χ/ 3ί - ενώ-ιον Κ1:γ';ίίο έ ζή ή ' ΐ Κ1:γ,ν πρ'-; -ΐΐ«:αι έοω ϊυζήτητ.- τής ('κ Κλ ο-: ι.ου π ά- ι ί,. ']'.< φμ , <)*. ι.ιό.ιου 1)11 ά·/υ>; '> έ λ β { ?ι«*ιΐή ι-γ^ Γ,ν
  χμ<υ τ/, ' Αύγ ι- - 1 '<' ί ι,ι/θΐ'ίυβη-ι» 'λλ ττ,ζ 'Κττιΐ/ Ά;·.Ο. Πρωτ. 173 Αριθ. Δΐί/.ττ. 570 Έν ονόικιτι τοΐ1 Ιίαίίιλέως τ άν Έλλήνων Κ Λ II Σ Ι Σ Δυνάμει -.ών άρθρων -Ί',ό ν.α'ι 406 -ής Π:'./-Λής Διχι·.:,^?ς. Καλοίμεν τϊν επί άπο~λανησει «!ς α-ΐλγευ- ;-'. ^-.'.-·/_'~ζί: γάμου χατηγΐριύ,χϊνΐ' Γεώργιον Ν. ΗωΓια!α».Γ,ν -:ώην χ2- τοΐΑθν Φρί Άποκβρώνυ <αί Γ,ίη άγνώ:τ:^ ία,λί/ής ινα -ρ:- σέλθτ; α!/τοπρς:ΐώ·κως την 2 Όί,τωίρί: ^ τοΰ ϊτυ; 1912 ημέρ Τ 9 άί ^ Εί Ο Λη^οσ. Κατήγ. Λ". Ε. ' νοΐο»νός Ι:οτ 24 » Δ.λ- υ'Ί Έν'ί-νιίηιτι ■: των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ < 40ο χαι40'ϊτί,ς ΙΙ Λυ/ία«ι τώ* ίΛζιοι 405 χαι 4 0'ί τής ΙΙ^ιο/η Λ/;- μ ι; . Τρίτην *αί ώραν 9 π. μ. ενώπιον τ:ϋ χ/.ροατη:ί^ τοϋ Είρη- Ί·^ μ Γρυλ/ον ·π_ώτ4ν χάτοιχον 'Λλί/ά^που χΐ· η>( ϊγνω^του
  ΕΨΗΜΕι ΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τς ίνα «ροσέλΐτ) αΰτοπροε·ώιτ<*ς την 2 Όχτωβρίου το^ ετους 1912 ημέραν Τρίτην χαί ώραν 9 π. μ. έ'ώϊπον τοΰ άχροατηρίου τοϋ ΕΙρηνοίικείοι» Βάμου χρδς περαιτέρω συζήτησιν τήί ώς εί¬ ρηται »ξιο*ο(νου ττράξίως τής άνα^«ρι·ρ.έ ής ιί,' τό ΙΟητήριον Έ-ίιΐριμ· δπ'άριβ. 318 ττ^ 28 Απριλίου 4912 άλλακ θέλει οι- χβσίή ίρήμην. Έν Βά.ιω ε>) Ι Αύγουστον 4012
  Ό Δημο'τ. Κκτήγορβς
  Ν. Ε. 'Δότρ.νός
  ΔημοτκυθήτΜ ϊιά τή; Επισήμου 'Βφη/ερίίος
  Έν Βάμψ «ύβηκϊρ&ν
  Ό Δημόσ. Κατήορος
  Ν. Ε. 'Λότρινος
  Αριθ. Πρωτ. 141
  κ Διεκπ.347
  Έν "Ονόματι τοθ Βαο'ίλέωο των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τόν ΐτά άχοχλανήσκ είς άσίλ,ίΐαν βπί δκοϊχίσβι γάμο^
  κατηγορουμενον Παναγ. Γ. Χριστο^οράιιην χάτοκον Καλ^6:ανϊ!,.
  ΚαλιΓσαΐ όπως έμφανισδ^ί ^ύτοτροαώπως την 25 τ;ύ μηνός
  Όιτωίρίου τού ίτους 1912 ήμιέραν Πεμπτην καί ώραν 9 π μ.
  ενώπιον τοΰ ακροατηρίου τού Εΐρηνοδι^είου Καστελλίου Κισΐάμου
  πρός π«ραιτίρω συζήτησιν τής άξιοποίνοο πράξεως χήί άνα?ί-
  ρομένης είς τό κοινοποιηθέν νπ' αριθ. Πρωτ. 141 ΔιεΛπ. 57
  τής 27 Ίανουαρίου 19^2 κϊτηγορητήριόν μαί, άλλως θ«λα«,
  δ;κοσθτ] «ρήμην.
  Έν Κίστελλίψ Κυσάμου τξ 30 Ιουλίου 1912
  Ό Δ»)μόσιος Κατήγ;ρος
  Ιωάν. Α- Μαρμάτος
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ τοιχυχολλησάτω νο,ιιμυίς την
  παροϋσαν πρός τον καθ* ού αυτή.
  αυθημερόν.
  Ό Δημόσΐος Κατήγορος
  Ιωάν. 1ι. Μαρμάτος
  Αριθ
  946
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ίΐοωτοδικών
  Συγκεί}< ί όν ίχ των Δικαστών Μιχαήλ Γία'νακ^κη Πρΐέίρου (•ίίσηγητοϋ) "Ιωάννου Κα>ϊλαγαρΐϊν:ϊ) λϊι 'Α:!^τ»·.δ3^ Β τσι-
  χουνάχη.
  Παρόντος χ.αί τοί ΐκ τώ^ β;ηθίν τοΰ Γραμματέιος Γεωρ-
  γίου Β Ξενάκη.
  Σ^νεδ3·^'αν ί"μ-σία «ν χτ δι'ακροατήριον ώοισμένι; βίβούΐη
  αύΐ^ο τη» '-£1) .ο^ ·:0<> Ι9ΐ^ί'να οικαση επί τής επομένης ύπο-
  θέαεως μεταξύ,
  Τεΰ άνακοπτοντο; ΆνΓωνίοΐ/ Δασκϊλακη *ατ·:ίχου Μΐνωλιό-
  πουλο Κυίων. «ς «αι τώ -ίίνα-ίοπτομένϋΐν .) Κοινοεφελούς Τα-
  μείου Κςήτης έϊρεΰοντο, «ν Χανίοις καί έχ,προσΐ.ιπουμένθϋ νο¬
  μίμως ΰτο τ3^ Δ!«υθυντοί3 Λ'ηοΰ Ιωάννου Σ. Παπαδάκη χα-
  τοίκίΐ' Χανίων ώ; έπισπ»υ55νΤ3ς ϊβνεΐϊτοϋ. 2) Μεχμέτ Μ. Χα-
  σάκη κάτοικον ψαθογιαννου Κυδωνίας ήϊη δέ Μασσαλίίς τής
  Γαλλίας, 3) Πεμ~ίς Μ. Χασο-.οολΐς «.ατοίκου Χανίων χ,α! 4)
  Χαιιηντές Χϊσοπ^υ^ας χ.ατοί«υ ΚωίστίντινοοκόλΕως ώ; κα-
  ταϊΐωχθέντων ό^ειλειών.
  Ό άνω άν χκοπτων ϋιτέβα) εν........................
  Διά ταυτα
  Δικάζον βρήμην των καταϊιωκομένων οφείλη^»'
  Άπορρί·;ΐει την τού άνακοπΐομενου Κοινωφϊλοο» Τ»μ<ΐ:υ έ'νΐτασιν έχκροθίσμου. χ την άπό 27 Μαοτίου 1912 ανακοπήν τοί Άν:ω- νΌυ Λαΐκχλάκη κατά τοΰ Κοινωφιλοϋς Ταιιείου Κρήτας και των χβταδιωίθμβνων ςφϊϊλετών κτί τί]ς ΰπ" άο·θ. 5923 :ής "2 Μΐίου 1910 ίκθεσεως πλί'στηριασ ού το3 Συμδίλαιο^ραβ-^ Άλικιανοϋ Κυίωνίας Άντωνιθυ Κολοκ^05. Έπ·6άλλ«ι &ϊς βαρ5ς τού ά/ο:κοπτομίνο^ Κοινωφϊλοϊ,' Τα- μίίο,ι υπίρ τοΰ ά<*κοπτοντος τα διχαστικά 2ύ.βί3 οαπϊνηΛατα δραχμάς ΐ'κοσί πίντΐ (25). Εκρίθη απεφασίσθη καί ίδημοσιεύθ»} ίν Χανίοις τ^ 9 Ι' · λίοι> 1912
  Ό Πρόεδρος
  Μιχ. Γιαννακάκης Ό Β. Γρχ^^Λ
  Γ. Α. Ξί-ον Λ
  "Οτι άκριδίς αντίγραφον
  Έν Χανίοις τή 10 Ίου?-'ου
  V
  ΛΊ
  Ό Β. Γ'-<μματίως * Α. Ν. ΛΚ· ί*ης Δημοσιευθήτω ή παροϋσ* δια τής Επισήμου Εφημερίδος ττίς Κυβερνήσεως καΐ διά τής έν Χανίοις έκϊιϊοαΐνης ίφηΛεριίϊς ' «Ελεύθερον Βήμα» δια τούς έν τή άλλοδαπ?( διαμινοντας Μιχ- μέτ Μ Χασακην κάτοικον Μασσαλίας Γαλλίας κ»ι Χαμηντεν | Μ. Χασοποθλαν κάτοικον Κ«νσταντινουιτόλβΛς. ! Χανιά 6 Αύγούστου 1912 Ό τοΰ Άντωνίίΐ» Δαΐκαλάιιη Πληρεξούίΐος Δαηγόρίί Άντών. Κντζουράκης
  387
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ,,Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
  ■■■■■■■•■■■■■ιιιιιβε» Π Βΐι^^^^η^ι—ι,,^,—-
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατα την έΤξ <γωγήν >απ;αο'ϊΐσ»εισ« συμφωνως τψ άρΊρω 6 τ&υ υ π αριθ. 455 και /·ρονολ. 19 Λν.ία^ 190 > Ρ^ό[Αθυ καί τω 6«' αριθ
  "97 και χρονολ. ό Νοεμβριού 1^07 Νομώ καί ίσχβουσα οια τον μήνα Σεπτέμβριον 1ιΛΐ2. τλγιν τοθ έλ<γ»<ϊν., ε>!ν·
  κα' αατϊίυνος, ϊίά τα διτοΐα ίσγώει *ί5τη επί μίαν τριρ-ηνίαν, άοχου,ί >ην αή 1 Αύγοϋστ&υ 1912 ν α»
  /ήγουσαν τ^ 31 'Οχτωβρίου Γ*12
  Φορολογο- μενά ενδ γ,
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  φορολογον^ινα ίιΛ τή §άθΐ των
  4.*. πρός 18 τοίς °/β
  Έλαιβν.........................
  Σάπων, κατά την αναλογίαν μονον τοΰ εν
  αυτώ τ.εριεχομένου ίλαιου.Εΐς 1 χλ
  γρομμον σάπωνος Α3γιζονται 0,6392 χ:-
  λιο-οαμμα ελαίου. ) 0,6392X0,91 —
  Ελαίαι πράσιναι έν έ5·ίω, ή «τέρω ι*·/>-
  λισματι ξυνώ...................
  ΈλαΓαι μαύρα'....................
  Ελαίαι πράσιναι ίν ςη^α καταστάσεί. . .
  Ελαίαι έν ξηρά καταο ,άσει πρόςάλε»μ~. .
  Ελαίαι έν ίΐδατι ή «ν άλμη (κολιιμπαίες,
  τσακιστες)......................
  (*!ι»ο-;νίυματώδη ποτο, κον'.άκ, ροθμι,ήίυπο
  τι*, οίνο·τν*υμα, μιασΐίχα, ί«' αναλογίαν
  5 1
  12
  13
  1 ι
  15
  Π
  18
  19
  20
  21
  '2
  23
  ■4.1
  25
  «7
  τήςπαραγοασης αότ» ποσότητος οίνου, ϋττο-
  Λογιζομενων τριών ^ίλιοί ράμμ<ον ο'νΐα η'ς Ικαστον χιλιογραμιιον αΰιών }3Χθ,16 — Ρακηή σούμα μεχρι 3ϊ*αίξ ^αθμών,κα; ανα¬ λογίαν τής παραγοΰσης αύτάς τΐοσοτη ιΓνου, ύπολογιζομένου δύο ■χιλιογράμμων οίνου είς Ι ν χΐΛΐογρομ ρακής. )2Χθ, '6.— Ιΐβτμεζι, αναλόγως τής ποσότητος το ,>εύκους, ΐς ής τταΰάγβται, ότολογ'-ζομΐ
  ι>ων τριών χ;ιογρόμμων -;λεύκυς είς έν
  χιλ'β-,'ραμμθι* πετμεζίου. } 3X0,16.—
  ?ϊ'. πρός 11 τοις °/ο
  ^^αανίδ'. μαοηο 6ρ5"ιμί όν..........
  Ηίλανίϊι είς θρυμματα έκ προστριδής. . .
  Βαλϊνίδι....................
  Βαλτνιδόκουπ»...............
  Κικιίια.........................
  Μεταςα....................
  Μ»·,.......................
  Κηρος..............
  Μίλόπηται.................
  Δείκταμος....................
  Λάίανίς.......................,
  φφ
  Αι&$ρια Ιλαια κα. άτ:3ατάγματα, καραμπά
  ιι, δα^νβλαιον, γατχίμ,ηλεΑαιον.......
  Ροδόσταγμα, άνθο«ρον κα'ι λοιπά το ΐ^τ
  ίευτεριύοντα -τρ Λόντα.............
  Γ'. πρός 10 τοίς °/ο
  Σ αου^τανίνης ςελ
  91 __
  58
  62
  43
  16
  22
  21
  32
  48
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  70
  50
  50
  50
  23
  10
  4
  50
  1
  30
  76
  _
  70
  _
  26
  22
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  '^6
  37
  38
  39
  40
  ίΙ
  42
  Ί3
  44
  45
  Άτοχ,αβα.-.α ςανβών σταφίδων
  Σταφίοες ι*αϋραι...............
  Κο,ικοΰλιΐ ηλιασμόν*. ....
  Κουκούλια τρυκημένα *αϊ δπ *.α
  ρ
  'ι πατιι ~γ.ο κ. ζχν'οΰ.
  'Τποσταθμη ρητινήτου
  "Οςος
  Άμ^ ("
  Άΐ/υγϊ;· '.οψυχα π
  Αμύγϊαλα ίν φλοώ
  Ά μ. ό γ δ α/·". ':ν ^λ: .
  48 Λ* ι '-ία ι *;ορτ«χ :κ..
  ί'-» ΙΙορ 'αλίΐ
  50 'νΐαντοινι·»...........
  •ο!
  52
  (
  Α'.
  54 Πυρηνΐλαιον, ϊΐαρ./, „ <,:ν- ΐι νη α ■*■; ί,ΖΓ 1,7 7 „. α, τα »() Ε'ς 1 χ.λιί,ραμμον σ-κιηιι, < ,-. νεΛ«·.ου λογιζοντα; 0,( .'92 ^ΐ ΐί-'νεΛ/ ^ (. Ί,ο·· ι Ι < ) 55---. . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ο . λπ «>.> ιλτϊ"»»Γ»»ι.να κα Εί» -:. ·ιΑ £Ο:
  α'γοτροδάτων. . . .....
  Γ>7 > '-"3· ΑΧΙ ->Ι·- Χ3Κ0*.
  ,8 » ζ;^ιιδ<ιΐν........... 09 » -ίρκ^ αν «..α ,;^ρ ίν 60 '^-:ο' Ί % *7 =«'-,....... »ϊ ■>■>

  ί^ Ί
  Ερ'α Α-< α .-ο: '/·., ιτοίνί») 62 ;, μΊ3 Μ^ζή^ρ^ *ϊ; , 64 Μιζύθρα ;ε·ντ ':-«ι 40 10 Λ) 13 02 07 Αί» ί.ί) 20 10 2 10 Έν Χίνίΐίς τ-, 27 Αύγούατου Ιν>12.
  Ό ΐ-:·. ι·ώ; ^ κονοαΐΑών Διοικί-ν
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΎ^' '