92765

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙϊήΡΑΡίΗΒ ΤΗ! ίΦΗΙΕΡΙΜΣ ΤΗ1 ΚΥ8ΕΡΝΗΜ
  κ Ν Κ Ρ Μ Τ Μ
  ΤΚΎΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Εν λ,ανιοι; ό, 6 _ε~τ£;χβρ ■;,* Ή12
  ;ί}. 8«)
  Ιΐαρορΐμα
  οιεςαγωγτ --',ς μ-ϊϊοτΐΑη, ϊη
  -.ο; λϊτολ τή, φρου,-άς ΊΙ
  , δα .,-
  ω; *, ■> -
  = ς ο οπ' αριί) 6-2 τ--υχ:ς1 .(„ Ί.φη^.?ιϊ- , 1,
  5ί?ν
  . λ
  . 3-ϊΊυ
  ^ ) Ι 1 ^(υΤ ί 'ι ι ι
  Ί> "ΐ'/τ ι ν#11
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΪΕΥΘΠ4ΙΙΣ ΟΙΚϋΝΟΙΗΙΚΟΝ
  '_ ο ηλει ουηκιΐι; οιΐιΐ >ημαιτ <ΐς ηου κ. αι ϋωοΊν τού φό^ <) ι. 11 ΓΩ ν Ο1,νθ Ι ρ ιγ*,γοοι ΔΠ)Ιινϋ' ίΙΙΙΙ'* ΑΜΟΤΕ'Λ Δ4ΕΥΒΥΝΣΙΙ. ΟΙΚΟίΟΜΙΚίΗ 11 Γ π Κ II ι Γ Ξ 1 Σ Νια τ Αι μοπαασιας διά τη έκμιααωο"ΐ τού <1>ο Όϊ, ιχυα- ί^^τ- " ι. »" ^Ίω^ίω; ; ^;>-^ κ*
  λιείας Γεωογιουπόλεως κα Χώοας Σφακ ω ' -ί·*"^ ; ■ ' ι;*3 Ε χ '"'!' 'Α'"
  ' ^ ** ΙιΤ/ . . 'Τ, . ιΤιΐτ"ΜιΤ^ίί],.—·»ι
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΛΙΟ1ΚΩΧ 1,1 Π ΓΡ >ΙΙ Ί
  Δ /ι» ^ ;! :: ,
  ΐη ασ ΐ55-^ς εις ό _
  Λ α -5ο
  Δ.,-
  ' /
  II
  ιί^' Ιθ--- Ιν -! Λ ϊΐιν.ϊ Ί,
  V
  ΐώ ,π
  ,:/1, .
  Α» ;ο^
  Α. Ζ
  .α.
  οιι,ί.
  ο.α τ ^ ι%μί')>>-
  , Γ, Ι ->
  ϋ' Ο Α^-^
  Ο Λ ϊΐΛω, «.τίι
  Α »-αστϊμ.*' τη ί ς γ^ "-:'- "" 'ώ< ΪΓμ;τ;ιιτ! 5 ττ,ν .Αμυβωσιν τού ^!ρη^^ϊν;^ φ;..^ ι/'^ϊ/'* ^ς Ι ιοργ ^^~~■" ιο 'Λ: Χ<υρ2- ϋ"φαλΐι».' »νιο [Ύ/ιησ,.Α ν«ι< τ ν ! ι ΐ~ £^.6Γ.,^ 1 Μ η^ίθιν Σβ66ατ;ν /.α ώραν 'Π — Ι'·.' π ι > . > Κα:.>:;τ<·, Αί. -ής Νο,λΐρ/ΐϊς Σ^-'ΐων ' ω-.-ιντι;- ~ .'-'-τ.*..*, -',, ο 'ζομ '-τ,- »' ττ^ ,*" αριθ. Ι136'11δ7 - ί '·*-/ Γ ?.λ ')·; τ;, Ι'.η-,ί ίΐϊ/ηρ ^ς»! ή(Ααΐ' λα ' Ί Ί 1 Κνοΐι Ν *ν -ζ, '.\·1 ι.Ί - τ,- - >.ι-ν, α ; "
  ν ό Δ οι^ών 'ί.π'.τ;ν-.::ς Λ^.»τ^^3^Λί-/;ί :. ~? τε /'* ι3:
  αλ ϊι»α:3ύτα. να ί'α-αςί, τη^»-ανϊ ν- "*; ίτ,Λ:
  Έν Χανίοις τή ^ Σ.πτ.μ^ο.» 11< Ι 2 Μ Ρ ΚΟΤΝΛΟΤΡΟ1 -», -τε ^ι βί^ί ΐν ^ νι1 ^/νλ ε/ ι ί*^. 2 Τΐ(Α*/'^μ - 1ιο »ις -, ,Α.ν; γΤ, ί ι ιό, .':!;■ ^ , 2) Γ ωρ-Ί ^ Μπ^-.ίςα*»; *-ί /«--' /α. ^ ί Τίρ/ον μ*τρ ^ς Ααθ3ΐϋν, ϊ/λ τ, -:2ογ^'Ι''- ινα δια την χιινην τίυ 3/ '"' δυ, -ρ;ηγον Αΐνα, α-ι·α όμ.ο3 ϊΐοτε"/ο3σι ΐτΤγμα τής οί." χίΐν'αί ·?ια ά-ο -όν ί^πον τί^ς προσόψκος α^των.
  τ
  »9Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ>) Δημητρίου Πατσιϊιανοϋ έστ.. τάριον μετρίως χαθαρόν.
  Διατηρεΐ ύλιχά κ«λο καί βούτυρον ά^νον.
  ό) Κανάχϊ) Γουμίνάχη μαγειρεΤον. χυτρας παλαιικασσιτε-
  ρωι-ένας, καθαριότης με,τρία.
  7) Εμμανουήλ Μ^,κρυγιαννάκη μαγιιρεϊον άκα6αρ·:ον είς τε
  τό έ'αΦος καί τοας τοίχους, τος το^πέζας, χαί σχεύη. Την εϊ-
  κονα τής παραμελτ,μενης καθαριότητος συμπληροί ή συνύπαρςΐς
  με-α -.ών οχ«υών τού ξενεδοχειου ϊιαφόρων βνπχί. ι* νων »Λ.οη-
  σ-ων /οί πεπαλαιωμενων, πλτ,ρων χονιορτού.
  8) Στυλιανός Άθανασακη μαγειρεΤον ά«.αθαρτ-ν, χύτραι
  άκασσπε; ωτοι τά-·κο! ρυπαραί.
  (τί) Ξίνοφώντος Σ~ιϋά*η έετιατόρΐον αχαίαρτϊν, τό ιιαγβι-
  ρείο^ σ-νένε-α: βρωμερας αύλής καί στούλου δζΐντος. Έν ιω
  μέσω ίέ τού μαγειρίιου δι-τηρϊΐ ττν εκείθεν ϊιερχομένην κεν¬
  τρικήν 'ιζονίμον ανοιχτην, όΐΛην φρ=.ατος περ.τοιχισμένην και
  καλ,ικτομίνην άτελώς, ώστε α.αδιίετΐι δ ο ;σμια άνυ-θίθρίς καί
  έπιβλαβής. Παρά τος επανειλημμένας συστάσεΐς μου ή ειρημένη
  ύπίνΐμιίς μενβι άνοικτη ίιά νά ριτττ άπ' ίύθείας τα άκάβαρτα
  υ'δατο τοϋ ξίν^ίογ^ιοο τ.ι».
  10) Μιχαήλ Ψαρα<.η, μαγειρεΤ'ν, μετριως καθαρον, άλ' δζεί δυσοσμίαν τό τε ξενοδοχείον καϊ ά πέριξ καφενεϊα και ή όϊ:ς ι» των ο3ρων των ζΐιω", άτινα λιμνβζ υσιν είς τό εδ^ιρος τής (Όλωτι « και σκολιαι. Πύλΐς-Χανιων, Ινθα οΰτε ήλιος οΰτε βήρ κυχ/οφοροϊ, Ίνα άποξηροίντ; τα ου?α μιτά τής κόπρου 1 Ι) Εμμανουήλ Μαρχαχη, μαγείρεΤον μετρίως χοθαρον. 12) Γεωργιος Στρυλιγγα, μαγειρεΤον, μιτ^ίως χαθαρόν. 3) Εμμανουήλ Πολυχρονάκη, ς«ν ίοχείον άχάίίαρτον, συνε- χε-^ι μετά οτΛυλου, άν' οΖ χωριζεται ?:* ά,ια'ού σ-ΐνιίωΗΐο'-ος, επι ρεποντος την έλευ6έ(ΐαν κυκλοφορίαν τοΰ κονιορτού καί τή; δυοασμίας. Τ6 Ιδαφος τοϋ μαγειριίευ είν-ΐι άχά&ίρταν ΐχ κό- πρ:υ των ζωων. ΐ4) ΙΙαυ/;υ Γαρεφαλακη, ξβνοϊ χεΓον, μετριως χα^αρον, «λ/' ή π όσ: ψίς αυτού είνοκ ρυπαρά κον ορτοδοιθήε Ι51 Ιωάννου Μαρή μαγϊΐρεΐον παρη·ώίλημ&.ης καθαριότητος. 6. Μιχαήλ Δανίουλάκη, μαγεΐρΐίον μετριως καθ^ρόν. Π) Γεωρ-'ίου Παπαϊα*τ, έστυτόριΐν τό «Άρχάϊι». Ή αΐ? . σα ιοθ έστΐιι-οριοϋ κϊθαρά ώς ίπισης καί άπαντα τα έ~ι- τραπίζια σχευη ΔιατηρεΤ υλιχά χαλα, βούταρον άγνον, χρέατα νωτ.ζ. Άλλ» τό ίσωτερικόν τοΰ μαγείρείου χρήν,ει μίίζονος καίυριότητος ή*τις Ϊυσ-Αθλω ϊίατηρεΤται ώς έκ στενοϋ χωρ;υ. ίΗ) Γ&ωργίου Βασιλάκη ή Άκρατου εστιατόριον, μϊτα μα- γειρβίου ίδια'τΐρου, τιΐριί λαθαριότητα είς την αίθουσαν τοϋ έστυτοβιου, «λ/ά π-χραμελημενην, τοιαύτην ϊντ:ς τοϋ μαγει- ρ ιο.ι. Αί χυιραι τ;ΰ μαγειρειου κασσιτερωμεναι προσφάτως δέ πα^,ίχουσιν αφορμήν ιορατηρήσεων, δια ττν χαθαριοτητα. 19) Ιωάννου ΛασκαΛακη, μχγε'ρεϊον παραμελημβνης καϋα- ριό-ητος. Το βούτυρον τοΰ μαγειριιου άχ,άθαρτον καί ούχι πρώ- της ποιότητος. 20) Γϊωργίου Ε. Βαρδάκη μαγβιρεΓον ·χρ·τ}ζον μειζονος κα- Θβριότητος. 21) Ιωάννου Χρυαοϋ, μαγειρεΤον, άκάθαρτον οζον ίχ. κο- 7τρου, ί}ν συσωρεύιι είς κοπρώνα, προ τό βάθος τοί3 μαγβιρειΐυ. Αί χϋτραι είναι παλαίοχασσιτερωμε,ναι, τό εδαφσς ίμτΐεμπίτισμί- νον άχαθαρσιών καϊ τα σ>ΐ£ύη άκαθαρτα, προσδιδουσιν την είδ*-
  χθεστβρα» είχόνα τής άχαθαρσίας ξίνοδοχείου.
  ?2) Μιχαήλ Μεσσαριτάχη μαγειρεΐον καί είνοπωλΐΤΐν, ή
  χα(3. μΐότης είνοι Γαρημελημίντ, καί έν-.ός τοΰ καταστήματος.
  23) Μιχαη·- Στυλ. Μπιτζάκτ; μαγειρεΤον, συνεχόμενον μΐτα
  στβιΐΑου, ή εΓσοδος είς ζωα καί άνθρώπους είναι ή αότή, ή χό-
  προς τ-ύ σταθ/,ου όζει ώστί διαχεεΐαι ή όσμη καί εις τό μα-
  γειρεϊον.
  2·Ί) Άντωνίου Τζορμπατζάκη, μαγειρεΤιν συνεχόμενον μετά
  σταύλου, τηρεΐ σ)ετικήν χαθαριότηια.
  20) Αλεξάνδρου Ξυδια*άχη, μαγεΐρεΐΐν μετρίως καθαρόν.
  26) Ηραχλή Παχιαϊάκη μαγειρεΐον μετρίως ^αθαρύν, άλλά
  ίΐειτ,ρεΤ κ^ιατα >ω"ά καί έχλίκτά.
  27) Γε^ργί-υ Ζαχαράχη, μαγΐιρίΐον μετρίως καθχρόν.
  2ο) Χουσιϊν Έμιραχη μαγειρεΤον μετρίως αθαρόν έν
  στενώ.
  29) Κ,, νσταντίνου Πα^αμ'.χελί/η, μΐνε^Ε^ν χρήζον
  ζονος καθαριότητος.
  αεί
  30) Δημήτρ. Ζεη, Μέγα εστιατόριον κ αί ξενοϊοχιΤον μετά
  ιαφενειο., εις νεοδμη όν αΰτβτελές οίχοδόμημα ή «Κνωσσό;*,
  -ό τε εστιατόριον χαί χαφενεΤον καί τα ?ωμάτια αύτοι! είναι κα-
  θαρα Το ϊέ εσωτερικόν τού μαγειρείαυ ίπίσης καθαρόν, χύτραι
  >ασ:'-"Ξ,-ωμ«να! χοΐί ά'ΐϊΛντβ έν ^βνί· τα σχεύί). Διατηρεΐ ϊαί
  ιτροιηδιυΐτβϊ ΰλικϊ έχλεκτά οίον βούτυρον άγνόν καί χρεατα
  νο)πα' ουδέν τό ίτΐίμεμπτον.
  31) Μιχ,ΐηΧ Στεφίνάκη, εστιατόριον καί ςΊνοπωλεΙον ή
  «Ελπίς» χρήζϊΐ μ*ιζονος καθαριότητος" Ιντός τοΰ μαγειρίΐου,
  διατνΓβΤ ϊιαφορα άχρηστα άντικείμϊνα κονιορτοδριθή. Αί τραπέ¬
  ζα! τ 3 ..σ.οτορίου χαλύπνο^ιαί δι' αδΐαβροχ^υ πεπαλαιωμένου
  ρυ~αρ-ϋ.
  02) "Ιωάννου Χαρχιολάκη, ξενοδοχείον και οΊν^τιωλίϊον
  άλαθτρτον .ί;τετό ϊδαίος καί τα σχευη. ΑΊ τράχεζ-ΐ'. /.αί τα
  καθι.·[-υτα είν^ι ρυ-=ρά έυιπεποτισμενα οι' άχ^θαρσιών, τό ίοη-
  φος τοϋ καταστν μαιος χαίιοι είναι ΐΐλαχοστρωμένον ώ^',ε εύ.θ-
  λω; ά- :·κ>-ΐνεται. διατηρεΐ παχυ στρώμα ρύπου. Πάγχος Ινθα
  το^οΊετιΤ τβ πΐτήρια κατ' έπίφασιν μόνον χ.ο.θαρθς, έν ώ ή /,ϊ-
  κάνη ή κϊλυπτομένη δί' έλάσματ;ς θυριίωτοϋ, ίφ' ου τοποθετεΐ
  τα ι:οχτ,ρι-χ ίχει ίζήματα ιιαντοεΐδών άκαθαρσιών-
  33) Φαζήλ Μκ·ζα3άκη, μαγειρείον ζκαθαρτον είς ε τό Ι δ ά¬
  φες, τ-υς τοίχους και διά τής παρουσίας έν τω ξϊνοδ&/είω δια-
  φάρι^ν άκαθαρτων πί.παλαιωμ£ν<»ν άντιχειμενων συμπληροίταί ή εικώ πλήρους άχαθαρσιας. 34) Άλής Μασλουμάκ», ξενοδοχείον παρτΐμελημένης χαι^α- ριάττ,το. ίόια ή ύελόφρακνος τοόσΐψις αοΰ ζενοϊοχειθυ είναι χ- νιορτοδριθήΐ,. Διατηρι,ΐ ίντός τοΰ ξ*νοϊοχίίο^ ά'χρηστα χαι τ-&- παλαΐαιμενα άνςίχ.Ε·μενα Τα κρέατα κβί ύλικά τεθ ξ<-νοϊοχιιου είναι καλα- 35) Ζΐχαρίου Άνϊρ:υβχη, οΐνοιΐαιλίϊον ρυπαρόν (ΐς "ό Ιδα- φθς και ζρςα ψι. τ:^ καταστήματος Δΐατηρεϊ άντικίίμΐν» άχρτ,· στα >αι ρυπαρα.
  36) Μιχιηλ Άωπολτάχη, μ^γειρ^ΐον και καφενεΤον με¬
  τρίως χ-θαρα.
  37) ΝΐΛολά:υ Μακρογιαννάχη, μβγειρβίον χρ^ζον μείζονος
  καθίρ'ότητςς.
  38) Βασιλείου Νιαχάκη, χαφενε'ον καί μαγ·ιοεΐ;ν με-ρ ω;
  χοθαρά, δ'.ατί-,ρεϊ ΰλι/.α -αλά. Ε ς τό 5σωτ«ρΐκό> τοΰ μα.γειρείου
  ϋπάρχει ίξ'ι.στης, οπόθεν -ταρατηρΐί τις >ίμνην άχαθάρτω» υδά¬
  των, οόρων χα'ι κόπρου τοΰ παρα/ειμένου Δημοτιχο3 ούρητί-,ρίου,
  οΰΐΐνος ή δαμη ϊιαχαετα μΐχρι τοϋ »ΐρημίνΐυ ΐξώ^του.
  39) Έμμ. Ν. Μαρή, μαγειρίΐον άλάθαρτον «ίς τε -ό Ι3α-
  φος. τοΰς τοίχους, τα σχί^η.
  40) Γρηγϋίοι» Πατ. ϊαχη, μαγείρεϊο παρημε/ημίνΓ,ς χαθα-
  ριοτηιίς. Κα&υματα, τραπίζ'α, παγχος άκαθ^ρτα χονιοοτοδριβή.
  41) Λεωνίϊα Θα/.ασσινοΰ. μαγειρεΓον, ποτοπωλί,'όν ,,ετά
  καφενιίθα. Δια^ηρεί ά'μεμπτον καθαριότητα είς τε τα σχευη χαί
  ύλικά τού μαγιιρείου.
  Πλήν των ανωτέρω έυτιατοριων Λαί μανειρειων ίιατηρούνται
  εισέτι χαί μαγειρεΐα έντός των πανδοχείον, ίνΰΛ ή α«.αθαρ?'2
  ώς έκ των αυνεχομένων σταύλων κβί τής σιινυπάρξεως ούτων
  με-α π-ταλωτηρίων ή σαγματΐ~οιείων ή" παντοχωλείων ή χαί
  δλων ομού, ή ά^αθαρσία λε'γω τούτων προσϊιϊει είς την πάλιν
  όσμήν χαί 5ψιν ε'ιδεχθή. Άλλά ταύτα θά τ>ερ γράψω είς ιδιαιτέ¬
  ραν Ιχθειίν μου, ίνα ληφθή μίριμνα δια τόν χωρσμόν των μα~
  γειρ^ίων άπό των σταύλων ώς καί των παν'οπωλείων άπό των
  σαγματοποίίίων.
  Την παρούσαν έΊιθεσΐν παρακαλώ υμάς χ. Νομάρ'/α, όπως
  διαταξη-.ε ν ά δημοσιεύσωσι είς ττ,ν Επίσημον Εφημερίδα καί
  άπουταλτ, αντίγραφον ταύτης είς την Δικαιοσύνην, δπως τιμω-
  ρηθώσιν οί δ'ΐτηροΰντες άκάθαρτα τα χαταστήματα των.
  Έν "Ηρακλειω τή 12 Ίίυλίου 1912.
  Εΰπειθέστατος
  Ό Άστυίατρος Ήραχλείου
  Έμμ. 'Λβσαριώτης
  Άχριίές αντίγραφον.
  Έν ΈραΛε'ιω τή 10 Αύγουστου 1912.
  Ό Βος Γραφεΰς τής Νομιτρχίας Ηρακλείου
  Έμμα#ΌυΫ·λ Α. Μσράκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 ^ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  391
  Αριθ. Διεκπ. 294
  .............Λιεκπ!.......188.....
  Πρός την 2.εβαϋττιν Νομαχΐαν Χανίων
  ΚύριεΝοιιάρχα,
  Λαμδάνω ττν τιμήν οπ»<ς φέρω είς γνώσιν τής ΰ-ηοεσιας υμών ό'τι ενεργήσας Αστυϊατρικήν επιθεώρησιν αετά τε,Ο Άξιωματικού τής Χωροφυλακ,^ς Φαροι,γγίου την 31 Ιουλίου έ. Ι. έν ταίς κατωτέρω άλευραποθήκαις παρετήρησα τα έπομενα : 1) Άποθήνιη Γεωο. Μαρκαντωνάιη κϊθιχρβ·, "αιεχε' άλ&υρα Βραίλας καίάρισιης ποιότητος συμυγδάλια Πειραιώς καί Ό· δησσοϋ. 2) Νικ,ολαου Κουφάκη, σχεδόν κενη. 3) Σταυρου ΆνορίαΣαχ»,, κενη, 4 Λέοντος Ιΐασχά.· Άλ···πέρτ πσρά τή Χι.να ευρεθησαν πρώτ ν εκατόν πεντήκοντα ϊϋο (152) πίρίπου σακχΐι συμιγδα- λίί»ι. .ϊτινες καί κατά την όμολογίαν τςυ χυρςου των έχουσιν ύτ.οετή άρκετήν ζόμωσΐν καί όντες πό/υ παλα.οί χαί ούς σκε- π-ετα? λέγει ίνα τούς -/ρησιμοποιήσϊ) ϊιά ζώ'.- ή τούς άτοστεί- λει είς τό εξωτερικόν, δεύτερον ευρέθησαν έτεραι τεν-;-κοσιοι (500) περίιτου σάκκοι συμι^δαλίων οίτινβί χαι αύτοι έχουσι' ϋποσττ, αρκετήν ζυμωσιν χαί έν μ=ρ£ΐ έχουσι λιοτριβίΐ χ,-ι συνϊ- πώ, φαίνονται λίαν άκα άλληλοι - ρός άρτοποίησιν. 5) Έν τί ύποθήκτ; τοϋ Δίοδ. Φοοιζάκ»] εύρομεν ίξ σάκκους (6) παλαιών αλεύρων καί τριαχ.-ντΛ (34; ετέρους σακκους πα¬ λαιών συμιγδαλίων ατιν/ καί ταυτα ίϊ^ον υποστή άρκειήν ζυ- μωσ'.ν καί παρεΐχον κακήν γεΰσιν καί όΐμ. ν καί συνίπώς καί τ".ΰτα ίφα^οντο άκϊτάλληλα πρός παρασκευτ,ν άρτων. Δ:ό πρός περισσ,-έραν ιΐίστωσιν χαι ίξαχρίβωσιν τής λίαν τιρονεχωρημέ- νης ζυμώσεω-., των ανωτέρω ά/*ορΐιΐν χαί σ^μιγδαλίων παρϊλά- 6ομεν χαί άχοστείλαμεν ϊιάφοςα ϊ«ίγματα τούτων είς τό ίνταΰθα Δημ. ΧημεΤον ή διεύθυνσις τ&ϋ όποιου δια τοϋ το^ ύπ' άριθμ. '*9/ΐί0 "'/ΐΜ χαι σημερινήν χρονολογίαν έγγράφου της μας έγνώ- ρισϊ' ότι τα μέν τού Λ. Πασχάλ Άλπέρτ συμιγδάλια περιέ- χου,.ν όξυτ.',τα άπό 0, 568 °/00 μίχρι 0, 588 °/0(), τα δέ τοϋ Θ. Φ^ρζτ^κη άλϊυρα συμιγδαλια άαό 0,572 "/οο^ΧΡ' 0, 733 °/οο τ)"ε; Πλείονα τής υπό τ.ου Νίμου οριζομένης "Οθίν κατα τού Νόμ3υ όιίταξαν την κατάσχεσιν χαί εξαφά¬ νισιν τούτων διά τής 'Αστυνομι^ς Χανίων ώς ά<ατάλληλα πρίς άρτ'-.,-οίησιν κ^ι αυνεπώς έπιδλοδ^ τη Δημοσία ΰγεια Ταυτα άνΐφερω χαί τόν υπηρεσίαν ύΛών Κυ^ιε Νομάρχα ίια την ενέργειαν των νομίμων Έν λΐν·.;ις τή 3 Αϋγίυσνου 1912 Ό Άστιίατρος Χανίων Α. ϋ. Κωντίίταντοιτλάκτις Άριο. Πρωτ. 2390 > ΔιεΛπ. 1413
  Γν "Ονόματι τοί? ΒαόιΧέος των "ζ
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Έπειδή οί Μάρχος Ανδρ. Πετράχης, Ιωάννης Μ. Μπλι- '
  μάχης, "Ιωσήφ Άνϊρ. Πετράκης τ) Κρουΐάχης κάτοιχθι Άσή
  Γων!5; Άποκορωνου κΐί ήϊη ί^γοδΐΌ1., Στυλι. ν:ς Μαν. Μυ-
  {ΐάκης έχων 25 ϊγγαμος έγγραμματος γεωργος, Γεώργιος Ι. ;
  Μπλιμάκης έτών 24 άγαμος ίγιράματος ·γε»ργ=ς, Πίτρος Ε.
  Πίτράκης ίτών 31 Ιγγαμος ίγγράμματΐς γεωργος, Στυλιανός
  Γ. Μαρκάκης έτών 45 έ'γγαμίς ιγγράμμοτοί καφφεπώλης Ιω¬
  άννης Κωνστ. Κοκολάκης »τ'7)ν 38 Ιγγαμος άγράμματος γεωρ-
  γός, Ιωάννης "Ανδρ. Πετρά/.ης ί*ω» 22 άγαλος β (^:άμ.^.αχος
  γεωργ'ος, Στυλιανός "Ιωάν. Φλ·σκουνάκτ;ς έτών 30 άγΐμ:ς ϊγ-
  γράμματος γεωργοποιμήν, Εμμανουήλ Μυγιάχης έτών 20 άγα¬
  μος έγγράμματος γεωργος, Στυλιανός Γ. Μ~ικάκης έτώ/ '5
  άγαμο- ίγγραμματος γεωργϊς, Εμμανουήλ Ι. ΔασχαλςμαρΑά-
  κη^ άγαμος «γγράμματος γεωργος, Άλέςανϊρίς ΊΓ/.. Δαμα-
  νά>ης ή Μυγιάκης έτών 22 άγαμΐς ιγγράμμΐτος ύποδηματο-
  ιτ5:ος χαί Γεώργιος Σταΰρ. ΔασΛαλομαρΑαχτ,ς ίτών 25 άγαμος
  &γγρ»μματος γεωργος γεννηθίντες κβΐ κατίΐκοϋντες είς Άσή
  Γωνια Άποχ,ορώνου χριστιανοί όρθόϊεξοι χαί πολΐιαι "Ελλη-
  νες, κβ,τηγοίθΐνται ώς ύ-αίτιΐι τοϋ ότι !πό χοινοίί συμφεροντος
  κινοΰμενοι >αί Ινεκα τ,.ύτης αμοιβαίαν συνημολογήσαντες -ρ}·ς
  αλλήλους συνδρομήν προέβησαν εις την εκτέλεσιν τής επομένης
  άξιοποίνβυ τράξίως, ήτοι την 9 Νοεμβριού 1911, ίνώ Ό ά-ο
  σποισματάρχης Ρεθύμνης Αριστείδης Σιγβνός μετά των Ένω-
  ματαρχών Σιιυριδωνος Δασχαλάκη Ιωάννου Πλε-οη /£ι πβρΐ
  τούς 15 χωρθφ6λα*ες διαφόρων σταθ|»ών ίτ^χίίρτ,σαν νά ίνεργη-
  σωσ^ν Ιρυναν έν τώ υπΐγειφ τοϋ έν Άσή Γωνια Άποκρωνου
  καφφενιιου το3 Αλεξϋνίρςυ Ηλ. Δαμανακη ή Μυγι-χη τρός
  ανακα.'υφιν χαι συ/./ ι,ψ^ν των «ν αί τω α.οκρυπτομένιυν φυγ ,ϊ κων
  χαί κΐίάσχίσΐν των ίν τώ αύτ'ϊ) ύπογείω ϊιαφόρων άντιχϋμενων
  προερχομένων έχ ζιύθχλοπών ίιαπραΐ'χθίΐσών »ν τω Νομφ Ρίθύ
  μνης, αυνα9ρ:ιιθίντες ϊνοχλοι δι" δπλων Γκρα, περίστροφον και
  μαχα ρών μ*:α πολλών άλλων κατοικω» τοΰ αΰτοϋ χωρίου πέριξ
  τού ίν λόγω καφφενείω άντί;-ησαν ΪΓ άιΐίΐλών κατα των ί'ιρη
  μ*ν(«ν όβγϊνων τής ■χωροφυλακΐο ίξαναγκασαντες αϋτά να παρα
  /είψωσιτην έχτελεοΐν τώ, ώς ιϊρη^οι καΐίηκόντώ' των.
  Έτβιδή τό ανό^η^α τ·.δτο πρϋβλίΐΐίτα; κτί τ:μωρείται από τα
  ν, Γ"7 '^βυκ^) "ΤΙ - Γ' ι τ
  δέ ώς πλημμελημα.
  "V
  πίΐϊη οί καττ,-,' ρουμενο; ούτοιείνα! άτ.ονας >α'- άγ.οϊΐ-αι '
  τόπος τής όιαμονής των.
  Ίϊοντες καί τ" άρθρα 40·τ χαί 'ιθβ τής ΙΙ^ινιχής Διχονομιας.
  Καλούμεν τ:ύς ϊίρημένους νατη-Όρουμένους ίνα 5μφαν!σ(*ώοιν
  αυτοπροσώπως ένω~ιον τού άχρΐ,ατ»;ριου τοϋ Πί.ωιοδ'χ»'ου Σφα¬
  κίων την 25 τοϋ μηνός Όι,τα-δριο., τοϋ Ιτου>, 1912 ήμιραν
  ΙΙέμπ-.ην χαί ώ'ρ^ν 9 -π. μ. ?να ?:>.ασ')'·)σιν ώς -ιπα: .ιοι -.ής ίχτε
  θείσί;ς πράξιω,. άλλως θίλουαι δικασθή ίρν;μη< συμφωνών τφ άοθρφ 407 τής ΙΙο.νι,νί'ς Δ:κ!3ν^κ.ίας συγ-/ρον(·)ς ίέ κα/ο^εν αϋτούς άπω; λιδωαι γνώσ ν [ών ίγγράφων τής !Ίχογρα·υς. Έν Βαμω τή 28 Αύγυυΐτου 1912 Ο ΕΐσϊγγίΛεϋς Σφακίων Ι. Ι ενεράλης Οί χ.ληθ-νιες μα^'υρες Λ-.τη(ορ'^ς Νικόλαος Έμ. Καλ'.έργης χωροφΰλαξ Πο/ύδωρος Στυλ. Ρΐϊννιχά·.ης » Ίνΐίηφ Μέν Τσινιαραχης " Άνδρίας Άντ. Παπαδάκης » * Ε γ γ ρ α Φ α Ή - 'άριβ, 1Η καί χρςν.'νγιαν ^ Μο^μδρι-υ ί .11 1 εκ^ιετις τής >ικροΊυΛ.Λΐιήί τοϋ ατx^μο^^ Άσ.·, Ιω 'Λζ Άγο^; <· -^ /α1. όλοχλτ;ρος ή σ*χ»τ κή δι-ογρα5"'· Έν Βάμψ αϋθι,·Λεπ. Ό Είσα·*, 'ϊλεύι: Σ·^κρων Ι. Γενςρ: Αριθ. Άτο?. 382 Τό Δικαβτήοιον των ι;ν Χτινίοιο ■ι λη€ Λ ι χ : α Ο τ α ΆναίαλΛει ττ,ν έχΊίΐσΐν τής τ:ρ:κειμ£.νη; Ιιΐιοθέσβως εις άλ¬ λην αηοΰ ϊιχάσιμον νιμίμως όρισ^ησομτνην ϊϊΘ'γ,/ Διατάσσε'- την ίνώχίον τού Δικαστηρ.ου χ:υιο $:■> '> ιρο-
  σαγωτην τ;ΰ μ^ρτ^ρος τίς χατηγ.ρίας Ιωάννου Κυρ. Ματζου-
  ράχι κοτοΐ' ου Βρ^σών Κυίωνίας
  Έ"τι6άλλ&ι ίς αυτόν δεκα ίραχμών -/ρηματιχήν τ.-ινην »ϊ-
  σπραχτϊαν καί διά δέχα ημερών τΐροτωιτιχίΐς <ροτή·:ως τ:υ υπέρ τοΰ Δημοσ ΐυ χαί Δΐατάσσει την έκ νεςυ κλητευσιν των κατηγορουμένων πρός περαιτέρω ιυζήτησιν τής υποθέσεως. Έ»ει>ιτ) άπε*ασισ6η κ»ί έδημοαιεΛη
  Έν Χανίοι, τη 2^ Ίουνίίυ 1912
  Ό Προεδρΐύιον Ό Β. Γραμυατβως
  Μιλτ. Δασκαλάκης Έμμ. Δ. Μ-αρνίας
  "Οτι άκριίέ; ά^όαπασμα
  Έν Χανίοις τή 27ι Δύγούσ-.βϋ 1912
  Ό Β. Γραμματίω;
  Ι. Μανβρόλης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■'Λ-μοτ ί^.,^Λ δ:ά τή. ''ί~::ΐ
  .^υ ίιουιϊν;, Ίωα< ι"," Κ ^β » >. Χ,ν ,, ·ή !'< κ',γυπ Ρ'ί ΐνγϊλϊυς Χανίων Γ. Σκουλάς Α,Ο. ΙΙρο.τ 'ί34 » Ατγοο 4 69 Ίδάν-?ς «οί τ* ίρΰρζ 4 05 χαί 406 τής Ποιν χής Δ ν ν: χ Ιιΐ/^^ς' χον ε ρ Αϋζ* ί::ΐ,, ;ρ;^|Λϊν:ν ι'.α .μφ^ν ζ ( ι τρ-Ίώ~(,)ς ίνώπ^ν τού άκρίατηριϊ- τοϋ Ε'.ρηνοδ.κϊΌϋ Ά' Μύρωνος την ΐ2 τοδ ιιη·»-, '0>ιτω6ρί5ο τού !:ου: 19!^ τ,^';
  Παρατ/Ε^ην χ.Λϊ ώ'^^ 9 - μ .α ϊ.χ.ίΐ'ίϊ; ώ, 1ι~ -χιτ'.ο, τή, '
  (*βιιη; πράξεως, άλλ^ς θ·λ ?:κΐ7Λή «;τ;μην ουμϊ-ΰνπ,
  άοθεω 407 τίΝ ΙΙοΐνΐχή-; Λικίνοα'ας, συγχίϊ'Ίβ δι / ^λο3-
  αίτόν Οπως λ-ϊδτ γνώτιν τώ/ ;γγο75ων τ/;, ϊικο^ρα:··; ,,
  Έν Αγ. Μ. ών τή "2* Αύγυσ:^ 1912.
  Τ ο
  Λικαότήοιον των έν ' ΙΙ^ακλεκο Ποωτοδΐιιών
  Λ · * - α ϋ - ι
  Δΐκάζον ι.ρη«.ϊ]* ' υυ χ-Λ-κΓ"0* υμέν^υ Κωνσταντίνου 'Κμμα-ο,ιή'
  ■5ΤΒΙ) α-οΐ/ου '<-'ω·. Ηρακλείου χα' η6η ί·'νο')ϊτου όΐϊμον γ. Κϊ,-ύτσε1 ΓΟν χά" η/πο'>υι>ε.ι>« το~ ■: * ',/ο> τού Οτι -ην 19
  Ο Δτμοαιος Κατήγορος
  Έμμ. Α.
  Οί /. 0ϊ''ε, ,-'ά
  Ιωάννης Ζϊ,-!»α>ης
  Δημήτρ. Κ. Ά'
  ή
  άχτ, έξ
  ίτοίχ'ς Δαφνών -τϊ
  » »
  " Ε ; γ Ρ / ? α #
  Το οπ' άρίβ- -27') ί.ί. β //-:^-η; τοΰ Διχ. Σαί.::ο^
  ^^ : Ι ίατ-:ϊ
  0. τού
  ύ.· τον
  Ή .τ:2 χρον-λ; . Ηί Ί3ν:;
  Ρ
  Ίύμμ*. Η.μ Κωΐταχην '^«»ϊ- οα; αΰ όν ».ς ην ΐίξ
  ι,ιτι τ.α ϋίαε.ι υ^ ά^θ-οκ 300 ιβ 2 τυί πο:<[« ϋ Να^-υ. λϊ.^ ι.:^ - ίΐ-ί^-' γ,- Οτι) ^οον^λογίαν 18 Αττρ'ΑΪου 151* ί 'ίίΰακιλ:ΐ3ΐ>, ιατά Κωνστα^τί>ου ϋποι>ο?ϊ)ι ^
  ινα 'όμενο» να ττληοι,',ση οί, -.ι,. ^άγου,Λ· ^ χ τη- έν
  ϊ .·■<.) γ-,. -<>(·?; χά Τ'ιν ιταρευση; ^«τ·β€μ-ν ην αιτί*»
  ϊί τε··Λ< σ'Ίΐ (500) ενΐοκο; άπο της αγιογής ηο£α>ς χϊι ίΐιβ τρΐμηνοι» π^οσωτϊιχής τού χρατήαεα,ί,
  Λΐς. 6α^>ος τού εναγομένου τα όικασπκά ίξοδοι ΐγι»
  ώ
  'ί ^( Οη απεφβσ'σϋη χαι
  'ίί· 'Ηοαχλείψ τί) Ι.1 Ιουλίου 19'-
  *_β 11 ρ
  Ία,7 Κ ·Α,5ρο./άχν
  νγ3ρ;>ί^ι.-νο^ χαί ε'.. :3/ :..
  £-')η-ι.ΐ ίν :?, Έφτ,μ;».,. τής
  Έν Αγ ω Μυρ« νι ΐΐίίΐ;- = 1;^< Ο εί; §ημο-ι* *»τ.μλί*· Α. Αΐαράκης Λο θ. Ιΐρωτ 736 > Διπ-.'. Ί7Η
  '^ν ''>ν<>ιιπ-ιι τοϋ ΒαόιλέοΗ.' των 'ΚλΛιίνων
  ΙνΛΗΤϋΡΙΟΧ ΕΙΠΚΡΙΜΑ
  Ί^τ,ΜΪγ; ο Γ_ώρ^!ίς Καρα5ι:^»ης τίω.- κάτΐι».:, Δαφνών
  χιί ήϊη ϊγωΐτου ίιαμονη; χ.ατηγοραχαι ώς ^ϊ-σ τ 3; : ι : /;ν
  Κμμ ώραν ι»-- γ!Π Λιζιχ^ζ) 1912 ίν 7,ν;·κία 11 ^ο-3ς το3
  χωρίου Λα^^αΐ-., ίπριμε "ετητω, και ς'ις ^:2ΐαόν '^7_(χτ",; όρ-
  μής, άΐ;ς/«.σϊ λϊ ίξ«τ5λ«σί τόν τρ3^μα;(3^.ον το3 ομοχώριον
  •ι&υ Ιωάννου Ζΐ5'^α*η, ~λήςΐς αΰιό/ κατΐ τ*;ν άρ'ΐτεϋν μα-
  σ/α/.τ,ν ό,α σι^Λΐρα; βλί)Οειαης 3 Λ πίρ στρίφο,ι, ϊξ ού τρα^μ3ίτ3-
  ίνθσησ«'' ούτος *αί ανΐκανος πρ3ς ϊργαίίαν κατέστη πλίον τον
  τριών χ.αι ίλχτΐίν των τριάχοντα ήμίρών.
  Επίΐϊ») το ανομημ» τουτο προδλίπεται λαί τιμ^ρίϊτα: άκο
  ι'άρθρα 81)8 .Ϊΐ3 4 τοΰ ΙΙ-ινΐΛοΰ Ν^αοιι, χ^ραχ.:τ;ριζί :αι ϊέ
  ώς ιτλημμέλημα.
  Επειϊη ό κατ»| ^ρού^ενος οΐιτος ιΐναι άτώ' κ,ιί αγνιίϊ'τΐι 3
  τθκος τής δΐομονι*ς το..
  τοί? *Εβνι.»;ον