92770

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΎΗΧ ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν
  Χανίοις
  τή 7 Σεπτεμβίου 1912 -
  -ΑΡ
  86
  Αριθ. Πρωτ. 4675
  » Διεκ.π. 1408
  Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚινωΟ ιοι;ς α»5ί θέσεως τοϋ ΣυμβθΛαιογράφοϋ καί ύποθηκοφύ-
  λακος τοϋ Ειρηνοϊικιιου Χερσονήσου Ιΐίδι^δος τοϋ τβως τοιούτου
  Ζαχαρίου Πασχαλιδου αποβιώσαντος την 27—28Αϋγούστου 1912.
  Ιΐροσκαλοϋνται οί βουλόμενοι νά διορισθώσιν ίκ των εχόντων τα
  υπό τοϋ Νομου όριζομενα προσόντα νά ΰ~ο6αλλωσ. εις την Α¬
  νωτέραν Διεύθυνσιν τί;.; Δικαιοσυνης τάς αϊττρεις των :ντ;ς 15
  ήαερών ά~6 τής ϊημοσΐϊύσεως τής παρούσης έν τ^ εφημερίδι τής
  Κ ι. βερντ, τ& ως.
  Έν Χανίοις τί) 4 Σςταεμβριου 1912.
  Ό επι τής Δικαιοσϋνης Λ.;;κών 'Επιτρο-ος
  Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Ά.οιΟ Πρωτ. 802
  προΊΕηρϊξισ δημοπρασιασ
  Δυνάμει τοδ άρθρου 128 τοθ Ιικ' αριθ. 413 __.....
  όμβϋ προκηρύσσεται ή διά οημοπρασίας τώληο.ς ειαφόρω-
  «■πςρευ^των ίχ των ίν τή άχοθήκτ, τοΰ είδους ίΐριον.ομένοίν.
  Ορίζονται δέ ημέραι καί ώραι δημοκρατίας αί έπόμίνα'. :
  7 Όκτωβρίου 1912 ώ?α 10—12 -ι*.
  14
  21 »
  28 »
  4 Νοεμβοίου
  11 »'
  18
  Εν Ριθύμνγ; τη 4
  Ό Ί'.'..ώνΐί
  Ηολυδ. »:
  10-12
  10- 12
  10-! 2
  10—12
  10-12
  1 -12
  1912.
  ς
  Ό Άπΐθηκάρΐίς
  Ν. Σ Μκεμι; τ
  ΊΙ Κοινόττις ΊιΜόόον Μαλεβι,ζίυι
  • .αχ,Γρύττει δτι,
  ΆνΐθΛηθείσης τής πλειοϊιτικής δημοπρασιας ίι; τη^ ίν:ι-
  κιοσιν των άγριαϊων τοϋ χωρίου Τυλίσΐου. τιΐς δημοσΐευθιί'ης
  εις τ: ^■χ' άριί·. 81 τής 23 Αΰγο'/στ:^ =. έ. τρίτον τε3χ:ς τής
  'Ε-ισ.μοο "Εφημερίδος, αυτή έπαναληίθήτίται την 12 Σι-.τεμ-
  6ρίου ί. Ι. ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 10—12 π. μ. έν ττ] Ν5-
  μαρχιια Ήρ>/λ*ιουκαί ενώπιον τή; έν τ^προκηρ-ιξβι ί/.ειντ ανα-
  φερομενης ΈπιτροΛής τροπο^οιουμίνωντών δρων τής ίνοΐχια^«ο·,
  ώς έςήι,:
  "Αρθρον 1. ΊΙ διάρκεια τής μ-σθωσεως Ιαιτοι δ.ιτης χρχο-
  μΐνη άπο 1 Σε*τεμ6ρίου 1^12 χ.αί λήγο σα την 31 Αΰγο,υστου
  191 ί.
  Άρθρον 2. Το μΐ^Οωμα (ΐά καταίληθϊί είς ?υο ΐτησίας .:-5
  ϊοσεις «5 ών ή πρω^γ; /.ατΐ την 1 Σειτεμβριου 1913 χα'ι ή 4ίυ-
  τ-ρα ;ην 31 Αύγο^ιστ.ο^ 191 Ί μειά τόχίυ 9 ο): ϊιπερημ.ριας μέ-
  χρ: «ςΐφΛήσεως.
  "Αρθρον 3. Είς ταί ΐνοΐλΐαζομένας άγριαδας συμπ·ριλαμ6ά-
  νονι καί οί έν αυταί; χαλλιεργημένοι άγ,^;ί τού, . ,τυΐους οί
  ένοιχ,ιχοτΐί έχουσι το δικαίωμα νά οπείρωσι >α.τά βο^Λ>αιν.
  "Αρθρον 4. Άπαγορευεται τό καψαλισμα εις τα χλαί.ί κα'ι
  θαμνοίΐς των α>ριάδων χαί τό κάψι>θν των ίν αυταΓς υριοκορέ-
  νων -χαρουποϊένδρων χαί άλλων δΐνοίων, των ένοικιαστύν ιιπο-
  -/ρες^μενων είς άποζημιώσεις ϊιά πάσαν βλάβην γινητςαενην ΰπ"
  αυτών.
  "Α,ςθριν ί) ΟΊ ίνοικια3τα· όφειλ;«σι ν» κατ«■;'ίΛΛουι π- <-·'. ι*€τακινβ3νια όρΐα ή τΐρ;ξενίϋντα β'.άβην ί'.ς την ^^ριουιίτν ι. Κοινότητος, έν ΐΓ£ριτ:τωσει ίέ ιμτρτισμ^^ -Ζ.» έενδρων ατλ 6α- μνων των άγ^ιαϊαιν ά ειδΐττ: μϊΙ τού; αντ τιρ-σωττους τ^ς Κοι¬ νότητος Οπως ο3τοι ένίί'-.ώίΐ πάν ό,τι άπα'τεΐται πρός ϊ.αιιαλυ- ψιν των ϊνοχυιν. Άρθρον 6. Κατά τα ιπικρατούντα ίθ:μα οί κατοικοι -^-/ί,)- (.ίοι* Τυλίσσου έχουσι τό ίικαιωμα να νόπτωΐι την ά-α'.■:^^μ.-νί;ν ■ποΐόττ,τα άγριοξνλων κΐί θάμνων πρός ϊΐιαν χρήσιν τ) π::ς "'.>-
  λη-ιν πρός /.ατατλε,ιτ,ν ■ίι6:στ3*αμίνων ώς χαί τ; ϊίκαΐϋ,αα ν»
  Εότ'ωσι τ'ν ζ'Τια των ίκτές ποιμνίων δωριάν είς τ;; ϊ<οικιαζ:με ν>ς άγριαδας άνευ ιής ελαχίστης άποζημιωαεως -ττζς τού; ινοι-
  "ΔρθΓον 7. "Εκαστος ·τ)εΐ5ίότ(;ς ό»ε·λει νά-τοοσαγάγη άξιί-
  ■/ρεων ί γυηχήν 8στις θά σ^νϋπογράφη κα'ι τα πραχτικά τής
  π/ιιοθοσιας χα'ι τό συναφθησόμινον σ.ιμβόίαιον συν6^θ^νομε ος
  ι!; απάσας τας ύποχρεώσεις τοϋ ένοιχ,ιαστοΰ άν£·υ τοϋ ίικοιώμα-
  τος τής διζή-ιως κ«ί διαιρεσεως.
  Άρθρον 8. Οί όφειλέται τής Κοινόττ,-.ος ά-2κλείονΐα'. τής
  πλειοίοσίας.
  ΆοΊρον 9. Ή ϊημοπραΐια ϊέν ΐίν= τελειωτική ώΐτε εάν ΐ-
  τός ^ίντε ήμιρών άπ· τής χοονολογίας τής προσωρΐνής /^τα-
  χυρώο·ει*ς προσ^έρη τις 5 ο)0 ϊπί πλϊθν χά πραχτιχά ά*υροΰ<ται Κ3ΐ ίναπόκεινται είς την κρίσιν τής Έπιτροπής να άναγνωρίστ τοϋτ;- ώς τε) ευταΤον πλΐιοϊότην ή ν «πανα/.αδτ, τ.γ,ν ίημοπρα- -ίίν ίντος ό/τώ ημερών υπό τοΰς αυτού; ίοοος ίάν <ο θή άσυμ.- φορον νό προσφερομενον μίαθωμα. "Αρθρον 10. Εάν ό τιλευταΤο, π/εοϊοτης αρνηθή νΐ ΰπο- γράψ-ς το μισθαΐτήριον συμβόλαιον ίντός 36ο ημερών ά*ϊ τής κοι -

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίΕως χρος αυτόν τή;τε>ικής ίγχρίσεως ούτος κ-.ί ό έγγυη
  τής ού ού ε.σιν ϋ-ίΰθανο: άτιί/αντι τής Κοΐνίτητ:., /.α: -~-Χ- *ί'
  ϊιά παΐ,ιν ζημίαν έ* νέας μιαθώΐεως χωρίς να έχωσιν ούτοι ού-
  δ«ν ί και.«>_α ίτϊ τού -υχόν πλεονάΐματο...
  "Α 6:^- 11. Τα ττραχ,τ χά τή χλ»ι:ϊοσιας ύιτοχ.* νται κα:ά
  ι-άσ-ΐς τα; Τϊριπτώΐεΐς είς την έγκρισιν των άντιπρΐσώπαιν τής
  Κοινο. .τίς Τλιλισσου. Έ* της έγκοισιως δέ ή αιιυρωσιως αυτών
  ο τεΛευταϊιί πλεϋίότης ούίέν ίΐΑαίωμα κατά τή; Κοινότητος
  άποχ~α
  "Αρθρον 12. Τί κηρυχβια χά ι σ ^διλαιογρβφ'.κα τ=λη έπιβα-
  ρυνουσΐ ιου . Ινοικ'αστας.
  Έν Τυλισσφ τή 31 Αύγϋϋστου 1912.
  Οί άντιτροΐωποι τής Κοινότητος Τ-ιλίσσο ·
  Ε. Βαμβουκάκης Ε. Ξανθουδίδης
  Άο-.Ο. ΙΙρωτ. 2391
  » ΔΪΓπ 1414"
  Έν ονόματι τ:>ϊ? Βα <ιλέ^>«; των Έλλην.
  "ΚΛΗΤΗΡΙΟ.Ν ΕΙΛΚΗΜΑ
  Ί-τ.ε'ϊ- οί Μάρκος Στυλ. Παπΐ?ον >ο"'ακή? ί) Στε) ό
  «.των 17 άγαμος ϊγγραμ,ματος, Έμμ^^ουηλ Ιωαν. Δασ*α>ο-
  ι,αρκαχης -των 25 άγαμίς ίγγραμμΐτος *.αι Γεωργιος Σταύρ.
  Δαΐχαλιμαρ/άκης ή Βε^ονης γεννηθέντες καί κατοικ;ϋν-· ς είς
  Ά οί, Γωνίαν Άποκορωνου, τοϋ πρωτ-εϋ κ,ι τβλ«υται;υ φ^γοθι-
  χούν-ιυν ή'τ, χριστιανόν ορθόδοξον χα· πολίται ίλληνες χατη-
  γορεύνΐώ, ώ υπαίτιοι τού ότι ύτ.ό χοινοΰ συμφερ^ντος κινϊυμί^οι
  καί -μι'.βαι: ν ουνομολογτσατ«ς πρός αλλήλους σι,νίρ μ»,< τρ:- ίβτ,σα. «., την «κτέλισιν τϊ|ς επομένης άξιοποινου "ράςεως, ήτοι ότι -τ,ν ν^χα τής 3 — 4 Φιβρτνχριο* 1911 ΐχ .ή; ϊν τώ χωριψ Φυ αχής Λτίθχορωνΐυ άπερ'.φράχτου αύλής τή οικίας τού Ιωϊι>;υ Νιχολ. Μυγΐάχη ή Δαμανα/.η, Ι/-α6?ν εις την
  κατο/Γ( τ,·> τρία το'δατα άξιας άνω των 40 χαι ίλαχτον των
  40ι» ϊραγμών -ν γνωοει τήι, άλλοτριόΐητο.. αύτογνωμονως χαί
  άνε^ .ής αυγκαταθία&ως των εχόντων 5ι·Λ-ίωμα ϊϊιοκτημονων
  Ίωί:ννο^ Ν. Μ^γΙαΛΤ, ή Δαμαναχη χαί Εμμανουήλ Ι. Ζυμβρα-
  γουϊαχτ;, ΐναΐχωσιν αΰτα παρΐνιμως ε'ς την Η,ατΐχήν τοον ώς
  Ιδιόκτητον τα,ν.
  Έπειϊή τό άνόμημ^ τουτο ττροβλίττεται καί ιιμωρίϊται άτ·ο ί
  τα ά"ρΓ'- 57,371 κ»ι 373 τοδ ΙΙοινιχού Νόμΐυ, 1,2 καί έπό- .
  μίνα τ,Ο '-τ' αρ·Η. 665 Ν-;α;ιι καί τοΰ ΰπ'αριθ. 55 τού 1911
  ψηφίσ ατι, Τής Συνελίύίεως χαρ^>τηριζετα. δέ ώς πλημμέ-
  λημ.,
  'Επεΐϊτ, οί κατηγβρουμινοι ούτοι είναι άκόντ.ς >αί άγνοϋ-
  ται ό τ;π:ς τής ϊιαμο-,ής των.
  Ιδέντες /.αί τ, άίθρα 4θ5 και 409 τής Π οινικής λΊΑον;μΐϊς.
  Κα/.ίΓιΐίν τού; «Ίοτμε'νθϋς χατηγορουμενοϋς ίνα έμφανισ' ώσιν
  α^τί;τIρ^αω~ως ενώπιον τοδ άκρπιηρίου τού 11ρω;οϊι: ε'ου Σφα¬
  κίων την ". 5 τού μηνός '"''κτ*»6ρίοι> τοϋ έτους 1912 ημέραν
  ΙΙέμ~ τ·/ χά: ώραν 9 -, μ. ίνα ίΐλαΐθ^,σιν ώς υπαίτιοι τής ίκ-
  τεθείσί,ν "οιςεως, α'λως Οίλοιισΐ ϊιχα^θή έρήμην ΐ*.,*φ<ΛΛως τω άρΟΓν Ί07 τής 1]ς · *■ Δ'./.ονομίας συγχρόνως 2ε Λ,αλουΊλεν αύτοΰς δ~ιι.. λά6ωσ ν γνώσιν των εγγράφων τής ϊι/ογραφίας. | Άρθμ. Πρωτ. 2450 » ^ΐέχ-. 1456 Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει :ών άρβρων 405 χ.£«ί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας. Καλούμεν τόν επι τραυματισμω χατηγοροΰμϊνον Εύάγγελον Μιχ 'λνανϊρανάκ^ν Ίΐρώην κατοι όν Φρβ ίΑποχορώνου χαί ήίη αγνώστου διαμαντής Γνα προσίαΘτ) αύτ'-πρεσώ^ως την 25 Όκτω- 6ρ£ου τού Ιτϊυς 1912 ημέραν Πίμπτην καί ώραν 9. ·κ. μ. ενώ¬ πιον τού άκροατηρι:υ τοΰ Δ[)ιααΐηρίο^ των έντ-ϋ^α Πριοτοδικών πρός απολογίαν καί πϊΓαιτ;ρω συζητησιν τής ως «ίρηται αξιο~ πο'νου πραξίως τής άναα>ϊρομ.ένης είς τό κλητήριον έπίκριμα
  ύπ' αριθ. 1ϊ21/756 τής 5 Μαίου 1912 άλλως θέλει δ:κασ'ή
  έρήμην.
  Έν Βαμφ τή 3] Αύγούστου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ι. Γενεράλης
  Δημοσιευθήτω έν τ?, 'Ρ]πιτήμφ Έφτμερίίι.
  Έν Βαμψ αυθημερόν
  Ό ΕΊσαγγελ»1)ς Σφακίων
  Ι. Γενεράλης
  Αριθ. Ιΐρωτ. 2451
  » Διεκτ:. 1457
  Έν "Ονόματι «οθ ΒαΛιλΓως των Έλλήνων
  κ Α Η Σ Ι Σ
  των άρθρων 405 ν αί 406 τ.,ς Ποινιχή; Δίκ-νομ'ϊ;·
  μ τόν ΐπί ύίαιρϊσίϊ κατηγορΐυμ νόν Δημήτριον Κυρ.
  Γαυγιωτάχην ή Καργιότην π,,ώην κάτοικον Νιπους Άποκορώ-
  νςυ χαί ήδη αγνώστου διαμονής Γν.ΐ πρτσίλθζ, ^ΰτΐπροσωπ^ς
  την 25 Όλτωβρίου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν ν.α.
  ώραν 9 π. μ. ενώπιον τού ακροατήριον τοΰ Λικαστηρ·.ου ;ω'
  ένταΰθα Π_ωτο2ιχών πρός απολογίαν χαι πιραΐτίρω συζή.ησ,ν
  της ώς είρηται άςΊοποινου ιτραςεως τής αναφέρομεν ή<, είι. τ ο κλητήριον θίσπιομά μ?ς ύπ'αριθ, 91/ω τής 12 Ιανουάριον 1912 άλλως θΐλϊι δικασδή" έρήμην. Έν Βάμ(ρ τή 31 Αύγούστου 1912 Ό Είσαγγυλίύς Σφακίων 1. Γενεράλης Δημοσιευθήτω εν τή Έπ:σήμω Έφημερίίι Εν Βάμω αυθημερόν Ό Εισαγγελεύς Σφακίων Ι. Γενεράλης Έ, 1912 Ο 1 Σφακίων Οί Ι. Ζ ΈΝ ^ϊάχη; χατ ' ^μ-^ν^ίxί;; !,λ XV, νΐα Λ--- ς ή" 5ι -.νεράλης ι'·;·/.^;ο.ν:^ αί:- τς{ <.^: Άσή Γω- Ηλ -ώνο^ Ε γ ρ α ι ι Ήϊ-' άοιθ. 19 κιί χρονολογίαν 1ο Μαρτιου 1911 τής γωροφ λακής ν·ηρος ή σνε-ΐχή ϊιχ Λτ,μοαιε^θήτα» έν ττ, Έν Βαμω βΰθημϊρό Ό Είσανγελεύς Σφακίων 1. Γενεοάλης '■) — ταθμού V ουρνα 'Λπ'χορωνου '/αί όλί- ■^ισηυιω Εφημερίδι. Έκ τού