92773

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κ Ν ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 11 Σεπτεμβρίου $2 — Αριθ. 87
  Άρ 9μ· Πρωτ. 3789
  » -Λιεκπ. 2066
  ΑΝΩΤΕΡΑ ϋΙΕΥΘΥΝΣΙΙ ΕΙΠΤΕΡΙΚαΚ
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
  Έπαναληπτικης τελειωτχκης δημοπ^ασίας
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύκ' δψει τα ΰποδληθΐντα ήμΓν παρά τής Διευθύν¬
  σεως των Ταχυ3ρομείων «αί Τηλ»γράφων μετα τής ΰτ' αρ.θ.
  10499 έ. 2. ινωμοβοτησεως αυτής πρακτιχα τής ενΐργτ,Ηεισης
  έν τοίς εϊραις των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνης χαϊ Χανίων
  τί] 8 τρέχοντος καϊ ενώπιον τ£5ν ο'ικείων Έπιτροπειών ίπαναλη-
  πτικής δημοπραβιας διά την έχμιΐθωσιν τής αε,ταφορα των ταχ.
  σάχχ«*ν καί φβκέλλων διεθνώνχαι εσωτερικόν χαι λοιιτών «ίϊών
  τής Δημοσίας έν γένει υπηρεσίας έν τοίς τμημασι Χανίων χαί
  Ρεθύμνης τής προχηρυχθείιχης δα τής Οπ αριθ. 3168)1 /82 τίΐς
  1 ταρκλθόντος ήμετέρας δΐαχηρΰξεως.
  'Επίΐδη οιά τής ύ-ι'αριθ. 3788)2>>65 ήϋετίρας ά-οφασιως
  επεκυρώθη τό άποτελεσμα τής ίνί?γηθεισης δημο ρΐσιας διά
  τό τμίίμα Ριθυμνης άναχηο-ιχθεντος έργολαδου τού ρηθίντος
  τμήματος τοϋ Μιγ. Πβνθεροοδάκι άντί δραχ. 10495 ετησίως.
  Έπειοή κατα την ενεργηθείσαν ώς άνω μειοδοσίαν οϋίΐΐς
  μειοδότνς προ^ήλί-ε διά τό τμϊμα Χανιω*
  Ίδόντες τα άρθρα Ι3καί14τού ΰπ άοιθ. 356 Νομου οί
  τήνΰπ'άοιθ. 10499 τής 8 τ;έχο/ίος "ωμιδοτησιν ιή; Διευ¬
  θύνσεως των Τοχυδρ. καί ΤηΜγρα?ων.
  Άκυροθμεν
  Ττ·ν ένίργηθίΓσονέπαναληπτι»ήν δημο-ραοίτν -ής 8 τρέχοντος
  οιά τό τμήμα Χανίων και προχ.η?.ι σομκ ιεαν τελειωτιχ-ην τοιαύ¬
  την διά την ίχμιοθωσΐντών ιΐ-ομνΐ1ι>ονει.θ;ντων «ιίών εί, τ3 τμήμα
  Χανίων 8ιά χρονικόνϊιαστημα 23 μηνών αρχόμενον ά^ο Ι Όατι.,
  βρίου έ ί *αί Αήγον την 31 Αύγουστ&υ ".914 ένεονηθίσΐμ'νην
  την 17 τρέχοντος ήμίραν Δε,τίραν και ώριν 10 — 12 π. χ ίι
  ταίς ίϊραΐζ των Νομών Χανίων, Ρ£θ^;^.ν^,ς κ ι Ηραχ ειου, 3^μ
  φωνικς «ρος τα, ϊιαταίει, τής >' αριθ ΪΙβ8/ιοβϊ * * ϊίΧνϊρ ί1(0-
  ήμών χαΐ υπό τοΰςεις αύ'ην ζοοστρτημενους όρους ϋπεχρ*ωσε«ς
  τους ϊημοσιευθέντας ιίς -ιό ύπ' ίριβ. 39 τής 1(5 ΜχίΌυ 1912 φύλ¬
  λον τού Γ'. τεύχους τής 'Ειτισήμου'Ι ίημΐρίίος, ίξαιρ«υει τ»1ςά-
  παλειφθείσης § 2 τ^ΰ άρΛροι» 2 των ^το^οεώτεων :ύ.τ'.)<, τής -ερι λβμδανομίνης »ν 'ή ΰπ' αριθ. 31β8/ΐ7»ί Ομ«"«Γ« ϊιβκτΐρ-·;*1 '·?. 4τΓ μοσιε^θείσ-ς ίν τώ ύκ' αριθ. 75 τής 1 Αύγουστον « '· φ-ι'-^φ τοϋ Γ . τεϋχους τής ΈπισήμουΈφηυε-ιϊος κ^ί τού αρθ:ου 2 τί!ς ^π* αριθ Ι1β8]'οβί ομοία^ δ αχΛρυςιω- ήαών τής δτμουιευθειστς «ν τώ ώς άνω φύλλψ 39 Γ'. τευχους, -ροποππβυμ^ο.. ώ; ϊτετβί: Άρθρον 2. Τ6 εφ'«δ οί ί^νβγωνΓσβηεομε>ει·»8 μιιοϊβτησωΐ'ν
  ανώτατον χρη«'.τιχόν ποσόν τού έτησιου μισθώματος διά τό τμήμα
  Χανίων όρίζΐται είς ορα μας 13500»
  Έπίσης τροποποιεΓται αναλόγως χαι τό άρθρον 5 τής Λυττ]ς
  διαχηρύξειβς, όριζομιένου τοϋ ποσοϋ τής κατατεθεισομενης έγ-
  •γυήσεως *ια τό τμήμα Χανίων είς δραχμάς 675, συμφώνως τώ
  Νόμφ ΰ*' αριθ 356.
  Έν Χανίοις τή 10 Σεπτ*μ6ρίου 1912.
  Ό 1*1 των 'Κίωτίοικών Διοιΐών 'Επίτροπβς
  Α ΜΙΧΕ.ΜΛ4ΚΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4759
  ο Διεκτ. 1432
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λα6:ντες ύκ' όψιν τα ταρβ των Νομαρχιών Χανίβν, Ρεθύ¬
  μνης χαι Ηρ-ιχλείου, ύχοβληθέντα ηυΤν πραχτιχα μειοδοσίας,
  ϊιά ττν πΓθμτ,θιιοιν τοΰ άρτου των φιΐΛΐχισμίνων τής Νήαου τής
  προχηρυ>;»ε'σης5ιά τής ϋ-' άρι·». 417β/ΐΜβ τ1!« 3 Α^ούστου 1912
  προκηρύξεως ήμώ', δημοϊΐευθιίσης ίν τω ύχ' αριθ. 17 «. Ι.
  (Τεϋχ-ς Γ'.) φϋλλφ τής Έφημ·«δος ττΐς Κυδερνήσεως. ϊξ ών
  χραχτικών (μφ3ί^ετ»ι ότι :
  α.) ΐια την προμήθίΐαν τοϋ άριου των φυΛϊχισμένων Χανίων,
  Βαμου, Ρίθύμνης, ΝΐαπΟΛΕω, (^1ίρα[Α^ίλ/^ο^) »αι Κ»στελλιο»
  Κισσαμ^υ ουδείς παρουσιασθή μειοϊοΤΓς
  ί' ) ίιά την -τρομή·ίει»ν τοΰ άρτοκ των φυλαΑΐσ,χίνων Ηρα-
  χ>είου παρουϊΐασ'ίη ό Άνϊρ. Κοκολάκης π?οσ»ερ:μ»νος νά
  προμτ,θευΐφ τούτον άντι λεπτών 32 κζτ' οκάν
  γ' ) ίια την πρ;μήθε'αν τοϋ άρτ^υ των υλα/.ια>ένι*ν Αγ.
  Νικολάου τίαροΐ/σιασθη ό Ιω. Ζαχαρίου, άνα/αμ6α>ων ταύτην
  άν τι λοττών 40 .ατ' όχαν.
  Χκεφθέντκς
  'ίντειϊη 1) ϊια την πρ-μήθειαν τοϋ άρτου των φυ^αχισμίνων
  Χα;.ι,)ν, Βάμου, Ριθυμνης, Νιαιιολίως (Μϊρίαιτελλοϋ) κιί Κα-
  στιλλιου Κ'σσίμου οΐιϊιίς παρ:υσιά'θί) μ«ι:ϊοτη:
  2) ή υπο τοϋ Ανδρ. Κο*οΑοΐχη προ<ΐτ«ρ&ίΐ?2 δια την Γρομή- θίΐ ν τοϋ άρτου τ(ϊ)ν φ^λαχ'σμίνων Ήρα«λιίου τιμη, των ·>2 λε
  πτών χατ' δ»α» χρινεταΐ ηιμφέρίυσα είς τι Δημόσιον
  3) *; υπο τού 1<ο Ζΐχαο·.=υ δια την προμήθειαν τοϋ άρ ο3τών 5υΑ2«ΐσμίνων Άυ. Νιχο αυ ιτροσφερβίΐι·· τιμτ; τώ' 40 /«πτών έμεΐίδίίΥ,ίη όπροθίΐμ-ς υπο τοΰ Στ. Τςαρϊή ττροτενεγ όντος ττν τιμήν των 33 ']| > τ:' ό»5ν.
  Διά ταύτα
  Ίϊόντες χ»ΐ τα άρΐρι 13 κιι 4 τ<ΰ 1*' αριθ. 3γ)Ο νομου. Άποφασίζομ-ν Ι) "Επ κιιοβ3μ«ν τα τ?Λ τι»ά τ-χύπ οίον ίφορα την ιιρομή-
  Π9Α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  θείαν τοϋ άρτοι· των φυλβχισμινων Ηρακλείου άναρ
  τελευταίον ϊιά την προμήθειαν τα ι. την μειοδί'ί,ν ι όν Ανδρέα
  Κοκολάκη άναλαμδανοντα να προμηθεύον τον άρτον είς τους
  φυλαχισμΐνους Ήροκ>(ίο» άντι λε-τών 32 χατ'δ»3>, σμμφο»-
  νως μέ τούς δ'ρους τής όπ' αριθ. Η7β/·Μ6ττ^ 3 Αΰγουστου 1^12
  προ*τρύξ€ϋ·ς ημών (φύλλ. Έίίημ Κυδερν "7 ι. Ι. Τεύγ. Γ .),
  κοί διατάΓσομεν τόν ΝΓμα.>ην Χαν'ων, ο*ως σύνταξις μετά τοϋ
  «ίρν,μένου πρεμϊ,θευτο. Ανδρ Κεκο>άκη τό σχετικόν συμδο
  λαιον προμηθείας
  2) Άκυροϋμ?ν τα πρα»τι>ά ταυτα όσον ίψζρχ τλ>> πρ£μή-
  θειβν τοθ άρτου των φυλακ σμέ'ων Χανίων, Βαμβυ, Ριθυανης
  Νεαπόλεως (Μεραμβέλλου) καί Καστελλίου Κισααμου χαί Αγ.
  Νικολάου καί
  Διατάσσομεν την έζαναλτψ'ν τής μειοδοσίαι ταύτας.
  α'.) Δια την προμήθειαν τού άρτο^ -ών ψυ< α*ισ.ιΙνα ν Χα¬ νίων, Βάμου, Ρεθήμνης, Νεαπο/εως χαί Καττε/ί;υ Κ σοαμου, γ αι 6' ) Διά την προμηθϋΛν τθϋ ίρτο ι των φυ>α«ι μίνα-ν Ά {
  Νιχολάου, ή-ις θέλει δίίξεχί-ή έτ.ι τή βάϊί τγϊς διά τϊ,ς ύτ.ό
  τού Στ. Τζαρϊή γενομένης προσφο(;ας, ϊιά τόν ("Αγον Νικό¬
  λαον) δημιοιργοιμενηι; -.ΐμής των 32 λεπτόν χα.' ό»αν κβί είς
  βάρος τούτου.
  Αί μειοδοσίαι αυτ.-ι ενεργήθησαν ται την 23 ΣεπτεμδρίίΛ Ι'·Ί2
  ημέραν τής έβϊομαδας Κυρΐανήν καί ώρ=ν 10—12 ιε. μ. συμ¬
  φώνως τρος τι-ύς δρο^^ τής Οιΐ'άρ'θ "'Άϊϊβ τής 3 Αύγί,ύσ-
  του 1Ρ19 προκηρύξεως ημών (φύλ. Έφημ. Κ-6ερν. 77 *. ί
  Τεύχ. ιτ ) καί ίνωπ όν των αυτών Επιτροπεία^ χαί Νομβρχι-
  αχών Καταστήματι.
  Χο χ τή 7 ΣΓττεμίρίου 1912.
  Ό έιτϊ ττί< Δι»·αΐοσύντ€ Διοΐϊ'ών "•τίτροιτος Α. νΐΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Άρΐ9. Πρωτ. 4758 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΚΑΙΟΣΓΝΗΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες Οπ' όψιν τα παρά -.ών Νίμαρχιών Χατνιων, Ρεθι>"
  μνης χαι Ηρακλει.'υ ι ποβληΚϊντ» ή;^Τν ττρακ-ιχά μ?:-ϊοτίας
  δο τή- προμήθειαν -ου α'ρτου των φυλαχ σμβ'νων Ιτζείιν τήο
  ιτροκηρυχθεισης δια τής ΰπ' άρ θ. 4177/ι«7 'ίί 3 Αύγουστου 1912
  προκηρυξεας ημών δημ( σιε.θΐίσης «ν τώ ϋπ'αρ θ 77 (χ = ύ·χοςγ.)
  έ. ί. ίύλ^ω τής Έ:ημερών -ής Κυίερνήσίως ·ί ών πρακτιΐών
  ϊμφαινεταί ότι ουδείς *ίά την με'θδοσιαν ταύτην πΐροι·σ άσθη
  Δια την -ρομήθϊΐαν τού:τν ~ο
  οΰϊείς ιταρο.σΐίσθτ; με'θδίτης,
  Ίδόντες »οί τί ά^θρα 13 καί 14 τοΰ ύπ'αριθ. 356 νόμου
  Άχι ροΰμιν τα τ.ραχτιχά ταθ·α χαί
  Διατάσσομε- -ήν επαναληψ'ν τής μεοδοσίας ταύτης γενησο-
  μένην την 2'Ί Σεπτβμβρίου 1912 ήιιε'εαν τής έίδομάδος Κυΐ:-
  αν.ήν χαι ώραν Ό—1*2 π. ι*, συμίώνυις πΓός τοΰς ό'ρους τής
  ύπ'αριθ. * 77Ί »7 τ^ί 3 ύγούστου 1912 προκηρυξίως ημών
  (φυλλ. Έφημ Κυβερν. 77 ί. ί. τβίχος (■' ) ίνώπίον των αυτών
  Έ.-1-ροπειών «αί Νομαρχιαχών Κατασ'ηματων.
  Χά ιο τί 7 Σεπτιμ6ρ:ου 1912
  Ό επί τής Δι*·!οσύνης Δι·>ι» αν 'Κπ'-ο πό,
  Α ΜΤΧΚΛΙΔΚι Σ
  Άρ.θ. Πρωτ -ί43Ο
  > Δ,ικττ ' 961
  ΠΙΤΕΡΑ _!ΕΥΘΥ^ΣΙΣ ^
  Προκήρυξις τελειωτινής δημοΓρασίας- εκμισΰώ<»εως τϋς έν τώ Νοι.ιω Χανίων άγριαοος τού 'ηαοσίου Γ^ύ Διά ταυτα Διατάσσομεν τήνίνέεγειαν τίλιωτιχς ττλ·ιοδοτιχτ]ς ϊημοπρασίας δκζαχθεισομέιης έν τώ Νεμβρχιανφ κατα τήματι Χανίων την 20 Σεντ'μβρίθυ ημέραν Πέτμην καί ώραν 10—12 π μ. ενώπιον τής έν τή 5π' άρι«. 19ο3Αι« τής 30 Μαίβυ 1912 (Τεθχος Γ. φύλλ. 48 Έφημ- Κυίερ.) Ημετέρα διαχηρύξεί άνοφιρομενης Επιτρα¬ πή χαί συμφώνως πρός τοΰς *ν τιύτ^ άναφ«ροαένους 5ρου(. Πρώτη προσφορά όριζετοι ή εξής : 'ΑγΡ'βς Γραμδεύσηί Δραχ. 1200 ΈνΛανιοις τη 17 Σιχτε,ίρίου 1912 Ό Διοι·ώ> Έκί«ρο«θ(
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ»'ΜΙΚϋΝ Δ1ΟΙΚΩΝ ε-ΙΙΓΓΡΟΠΟΣ
  Διοχηρυττομ*. :
  Εχειδη ούϊεις ίττλίΐοίοτηαε δια την ά>ριάδα
  ΆριΊ. Μνιτρ. 128
  • Άποφ. 6(ί6
  Τό Ερηνοδικεϊον Χανίων
  Συγχείμενον κλπ.
  Δια ταυτα
  Διναζον έρτ,μην τοϋ χατη^ορουμενου.
  Κηρώσσει τον κατςγορουμενον ΝςιΐοΛβον θ. Στρβγγυλον,
  κάτοικον Χανίοιν *αι ήίη άγνωβτου Ιιαμρ,νής. ίν9χον ,τορ δτι τη< 25 Ίβνοναρίοιι 1912 έν τ>, θέσει Πε/ικα ΠιΤνα Κιδωνίας κα-
  τλΛήφθη υπο των Οργάνων τής Χωροφιλβχής Φί(ΐ·*ν τταρα.ομως
  πιρΐστροφον καί μάχαιραν κατάλληλα κρός ίιαπρσξιν άνθρω-
  ποχτονίας.
  Κατβοικαζει αυτόν είς φυλάκισιν μια; (ι) έίδομαδίς.
  Διατασσει την δήμ·υσιν τ-ν κατασχ»βέντ<αν χαί έκιβάλλει οΰ- τφ τα Ιξοδα τϋς ϊίκης. Έχρΐθτ;, απεφασίσθη καί ίϊημοσιεύθη. Έν Χανίοις τή 2 Αΰγοώίτου 1912 Ό Ρίρην;δί»τς Ό Γραμματεύς Ι- Τιτομιχελής Γ Κ. 4 "Οτι ά»ρ:6έί άποσκασμα. Χ»ία 18 Αύγούστου 1912. Ο Γραμματεύς Γ. Κ Μπρι.τβκης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ά»έίϊ<, Λυνα-η κατοίχου Χανίων. Κ ο τ ά Ιωανν^. Ν. Κϊρϊΐτά^η τέως κάτοικον Χανίων ιυίήϊη ιγ»ώσ· τθϋ 1ι μςνής. Γνω»το*οιώ υμίν 5τι άχβ τής 8 Μβρτίοι» 1905 άγωγής μου χατά τ.3 θανόντος καϊ υφ'υμών κληρονομηθέντος ιταϊρός σας Παπά Νΐχολαου Καρδατάίη Τής ίχ^πιον τοϋ Είρηνο2ικε>θυ
  Χα-ίο -:*ϊ.'ασθε:σης εξεδόθη ή ύπ'άοιθ. 91 τοΰ Ιτους 190Β
  βρ'στιχη χπΐφαυΐς α^τοϋ ή; τό οιατακτικον Ιχει ώς *ςής·
  «ΊδΝ αί %, ίρνρ. 103, 364, 431 καί ίχόμ.να τής Πολ.
  Δικονομίας. Άπορρίπτον οσ> έν τώ σχεπτιχ^τής δέ ώς άπορρι-
  πτία χρ:θέντί. Δέχεται την «ροκ«ίμένην υπό χρονολθ(·ίαν 8
  Μαρτίου 1°05 άγωγτ,ν τής ίναγούσης Άννέτας Λΐονάκη
  χατοίχου Χαν!ων »ατά τοϋ ΐνίγουΐ'Ιν9υ Π»π5 Νι.ολάου Καρδα-
  τάχη χατοίκίυ ί·«(ση< ώς δάσαίν. 'Γιτοχρίοϊ τόν ένίγόμενον νί π^τρωσς τί) Ιναγοΰσ-ζ ϊιά την ϊν τώ ίΐτορίΚ'5 τής δέ αιτίαν ϊρ.γ 585, 20 ίντό*ως άπο τής ιγωγής καί. Κα-.αίκϊζίΐ τ&ν ίν»γ:μ ν;ν ..ίς τα διχβστικά Ιξοία χαίτέ>ητϊ}ς δί^,ς χαί την
  ϊικηγΓρικην ά,απβήν το3 πληρΐξουσίου τής «ναγούσ»)ς χανονι-
  ζόμινα ί'ις ^ρ»χ. 36».
  Δημοΐί.θήτω ή παρί-ϋσα ο.ά τι τίς Έχι.ήΐλΐ» Έφημι,οιϊ:ί
  *αί ϊιά τ'ς ίν Χα/ιοις ίχ,ϊ.δομίνιιις ''φη>*ε3ϋος 'Β
  Βήμαβδάτον -γνώστου διαμονής "Ιωάννην Ν. Κ
  Έν Χανίοις τί 4 Σεπτε·6ρίον 1ί>1*?
  Ό Πλτρεξοΰσΐος Λικηγάρος τής Άνιέ'τας Λΐονά»η
  %. Κατζουρτκης
  τοθ ΈΟνικοι"