92776

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΧΊΛΕ.ΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΡΐΤΟηΐ
  Έν Χανίοις -) 13 Σεπτεμβίου 1912 —ΑΡΙΘ. 88
  Αριθ. Ιΐρωτ. 9963
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ι ής Γαχυό^ομικιις καΐ 1 »Λεγ{>αφικ ής·
  Φερεταί εις γνωαΐν τού κ3ινο^ ότι α,χο της 1 Ο*τω-
  6ρι«« ^ν. η,*·) .κτο, ,ων Γραφείω» Λανιων, Ι'ίο^η,, 11,-ϊ-
  κΛ^ιου, Ληιειας *αι Αγ, Ν-«Λ*-.. *αι ι» 1 Ρ*τ-·Λ
  νου, Νε,απθΛβω^ *αι "ΐ*ρα*^?ας »* μ.ταΐ/ωίΐ τη
  0!1-}»ων τΐίΛογραϊ.κιΛ^Λ.Μίνυν μ.τα ιων Α
  σΐρυς, Β.ΛΛΟ-, ϋ-υΑ^ρι^, υΆΑιας. 1
  Αανοιας.
  Έν Χανίοις τ0 4
  1/ϋ.» ην γραφ.ιβυ της Λ.,.Ο. των Γ
  Ό
  Ίΐμακλείοι/
  Διακηρυχτει ότι:
  Άκυρωβιντων τώ» πρακτικών τής δημοπρααιας της γε
  την 10 τριχοντος πρός εν=ΐΜ*σιν τή, ,ρίολαίιας τού
  ρΐσμου χαι^α.αορεγματοςτη, «θΜως 11Ρ·ΑΑ.ΐ5υ κατί το 91-
  κονομ,κον έτος ι»1ί ιπαναΛα^αν.,αι η ίΓ,μοκρααια αυ;η τ -
  Λΐ,ωτικως την 1» τρέχοντα ή^ραν 1ε«ρτν,ν ω?ανΐυ-1ι
  προ μ.σημέριας *ι, το Ν Η
  ινωπιον τη^ νομΐμο^ επινρη ?
  βρι0. Ιΰιΐ «ν.βτωτΟς ικ-ς βιαΑΓ,^;·»* ^^ "ί^βιν τω
  οποίων ί-ν^ται ν» Λα6Γ/ ο ρο-Αί^νος ακο -.ο γ,.*?.ΐί
  11, α*Λ.ΙΟ,. 11ί.«ΤΓ, *ΡΟ*φθ?· **» ΟΠθΐα; «3.
  οί σεναιωνιΐ,ομϊ.οι ορΐζιται πισίν ορ
  1^ ^

  ------ιεν εις την κατοχήν τού ςίνα χινηια χτήματα ήτοι ότι την
  »8 Μαιςυ 1912 μεταβάς ίίς ιγ,ν (ιεαιν «Τριιπϊ» τής ΐϋριφί,ρευς
  νο5 χωρίου λΐιααυλια Ηιασαμου αφτ,ρ«σιν £/ ιινος χρυτ.ιης λαι
  έ)._τ<;ς μανίρας τού Αντ. Κουτ.ΟΛαχι 7 τιρού βαρους ^Λ τΐ€- ριπου όλ^ιίων, αςυς ϊραχμών 7 >, ανήκοντες αίς τον &'ιρη-
  μϊνον Άντ. Κ3^τουΑαxιν, ίια α τ-υς εχ-ζ ικ>ροομως <»ς ιίιο- χ'ησιαν το^ Επίΐ!η το ανομημι τούτο ιιροί/εΐκτΐι χαι τιμωριίται απο ν" «ρθρ 6 1 χ,Λΐ ύΊά τού 11οινιχ,9-> Νομου, χαρ^χ,τηριζίΤίΐ ίι
  ως τληιιμίλημα.
  Έτιιιδη Ο κατΐ)γ.ρούμενος ούτος ·ΐ/» άπών χαί άγνο«Γται δ
  Τ3πθ, ιή, ϊΐα^ονής τ^^.
  Ί33ντ»ς Χ3ΐ τ" αρβρα 405 χοί 41.6 τής 11οιν·.>ής Δ χονομιας.
  ίν τον 4.ρη,λίν3' χά Γ,-/^ρ&^|λίν3ν ι<α «^φίνίσβξ; αύτο- ..Γ._ ___ι/ω~ιον -.0-1 αχρ3ατηρυυ ^^:^ ΛΐΑ3σττ,ρ.υ "·<·>' »ν Χα¬
  νίοις 11 ρωτοίιχών την 18 τού μηνός Όα;(ιι6ι/134 τοΰ έτ3^ς 19Γ2
  ι,μιραν ΙΙ.μπττ,* χαι ώ,-Λ' 8 τι π. ΐνι 1{/.χ3·)?ά ως ^-ΐιτιος τής
  ι/..ί'.ιιατ,ς τ.ρ-ιςεινς, α .λως θέλει διχχαθι", ίρημτ,ν 3ϋρΐφωνιι>ς τώ
  άρθρψ 4ΐ|7 τή, ΙΙοιΜλή, ΛIX^ν-(Αιας, συγχρ^νως δι
  α^τ^ν ο~ως λαίς γιώΐιν των > ^γράφων της ο-χθίρϊφιας
  Εν Χανίοις -χ, 10 Αύγο^στο^ 11)12.
  Ο Εισα,νε/ί^ς Χα/ΐαιν
  1'.
  Οί χληθίντι; μαρτ^ρ^ς
  Ά/τωνΐος Ε Κ3^τ3^λαΑης χα.οιχ^ς Μισ^ύλ
  Κω<ττα/.ίν^ς Α Κ-οΐιυλθΐΑΤ,ι, » >> »
  Ι Ριωργι-ς Ε. Κοατοιι/αχης » » »
  Ι Ιωάννης Ε '1>3υ'Τοι/λοχης » >> »
  ι Στ^Λΐΐ'ος Κα-.αχη, χ^το'Χος Μ υρι Κισσα(Λ0^
  Ι Ε| ,ραγα πρός ^<τ:οϊ£>ςιν
  '11 ^π' χ,,ιΊ,ι.α 31 ί. έ. έκθ-ΐι, τ3^ Σ.αθλ;^ 11ϊ>ε'^,Α:υ.
  'Λρμοϊιος ϊιχασιιχίς λ/.τ,.τ,ρ πϊριγ^λλο.αι οτω, ι^ ίν;ΐτυ·
  ^ τ^^ "αρ^ντος τοΐχ.κίλλτ,ΤΓ, ίΐς την τ»λε.>ταΐ7ν κατίΐχιαν τςυ
  .ν^^ και ϊ'τιρ;ν τοιχΐλθλλησΓ, ιις ίτ^οζ α μεΓγ,
  Αριθ. Ιΐρωτ. 7542
  Β ί!ΐ6ΛΐΓ. 4θ5ί>
  '_ν ονόματι τυκ Βαθιλεως των ΈΑΑηνων
  ΕίϋΚ.1ΊΛΐΑ
  ανι-ν
  Εν Χ
  ανίοις
  Ό Εισαΐγ«λιΰς Χανίων
  Γ.
  Π.ωτ 80 <Μ Έ«ιίηο Αντώνιος Μιχ. Τ;-»α«»ης ετων "20, γ*-ρ,ν,. χριατιανο, ςρβϊ5.ς6ς, «ΑΐτΓ,ς ΈΛΛΤ,ν, τ·»; κ«ίΐ*8, τ- /. ριου λΐβυρι Κιοααμου χαι τ,4η »^ω:τ-υ ίιαμινη,. Κ«Ώ.,»Ττ.. ω, και «ν·» της βΗγκ«α0·β.Μς τοϋ έχοντος » Δ ./.τ. Ί Έν όνόιιατ» ^οι? Βαιίιλίως '.ών ΕλλΓινων Κ. Λ II Σ 1 Σ ΕίίίαγγεΛβι ς Χανίων Πρός τ ν ιπί ϊΐιχφ ίπιθυιι κίτηγιρβϋμενίν Μιχαήλ Ε.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΡΝΗΣΕΩΣ
  Μαυρακχκΐ)» κάτοικον Μεσκλ3' Κυ*«·νίας καί ήί^ άγτώστο.»
  διαμονής
  Καλεΐναι βχως εμφάνισις αΰτοκροσώτως ένώΐΐον τίά άκβο-
  ατηρίου τοΰ Διχαστηριου τώ* ενταύθα Πρωτοδικύν την 19 το3
  μηνός Όκτωβριου τού ίτους 1912 ημέραν Παρασκευήν »αί
  ώραν 8 κ" μ. κρός συζήτησιν τής υπό χρονολογίαν 23 Ίου-
  νίου έ. Ι. έφέσιώς σου κατά τής ύπ' αριθ- 125 τής 22 Ίουνίου
  ι. {. ακοφάαΐως τοΰ Είρηνοϊικειου 'Δλιχιανοϋ άλλως θέλετ»
  ίικασθή ϊρήμην.
  Έν Χανίοις τή 31 Αΰγοόστου 1912 ι
  Ό Εισαγγελεύς ,
  Γ. Σκουλάς ι
  "Αρ*οδιος ίικαστικός κλητηρ παραγγίλλεναι ό'κως Ι» αντί¬
  τυπον τής παοούση κλήσεως τοιχοκίλληση είς τό δημοσιώτερον
  ν>έρος τού χωρίου τού κατηγ^ρουμένου κχί Ιτερον είς την έδραν ,
  τοϋ ακροατήριον τοΰ ΠρωτοδΊιΐειου Χανΐω·. Ι
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 6621
  " » Διε*;τ. 4182
  Έν "Ονόματι τού βασιλέως των Έ
  ΚΛΗΤΗΡ10Ν ΕΐΙΙΚΡΐΜΑ
  Έκειδη ή Ελένη Γ. ΙΙασχαλιδοκ συζυγος Ιωαν. Μαρχβν-
  τωνακη κατβιχοα Δΰοοϋ ΙΙεοιαόΌς χαι Μανουσος Ι. Άνδρουλα-
  χης κατοικος Ιΐρασά.
  Κατηγορούντΐι ώ; υπαίτιοι ότι υιτο κοΐνού συμφίροντος κινου-
  μ»νοι συναπεφασισαν την ίχ,ςίλεΐιν τή; ίτυμίνης αξ.οποινου πρά¬
  ξεως χαι ίνεχα ταύτης συνομολογησαντες αμοιβαίαν πρός αλλή¬
  λους συνδρομήν η πρωτη τούτων διατελοϋσαεν νομιμφ γα^φ μ*τα
  τού Ιωάννου Μαρκανΐωναχη παρίδΐ] την π.ρι τον γαμ-ν πίστιν
  συνελθούσα είς σαρχιχην μιξιν κατα θιζφορους εποχάς χαι εις
  οΊάφορα μ«ρη, ώρυμίνως 2ε την Ι Α^γουστου 1^11 εντος τής «ν
  τώ Μετοχιφ Πρασά* οικίας τού, μετα ;οϋ Μανοΰσου Ανδρουλακη,
  έν γνώσει ο ατελούντος κζι τούτου τού νομΐμου γαμου της χαι
  χαρασχοντος είς αύτην βοήθειαν χιι συνορομην άνευ τής οποίας
  ήτο αδύνατον να φερ^ α->τη εί, ·ίίρας την πράξιν της ταύτην.
  Έπ«ι5η το ανομημα τούτο προ6λεπ«ται κζι τιμωρίϊται α πό τ'
  άρθρα 57 και 286 τού 11οινιχ.ού Νομου, χαρακτηριί,εταΐ δέ ώς
  πλημμΐΛημα.
  Έπειδή οί χατηγορούνιενοι ούτοι ει.ε άιτοντβςκαι άγ<ο*ϊται ό τόπος τής διαμονής των. Ίδόντες και τ'άρθρα 405 χαι 406 τής Ιΐοινΐχή'ς Δικονομιας. Καλούμεν τους «ιρημεν.υς κατηγορ9^ιμ^νο^ς ίνα ίμφανιαθωσι α^τοπρΐσωπως ενώπιον τού ακροατήριον τΐυΐΐρωΐοδικιιαο Ηρα¬ κλείου την 18 τού μηνός Οκτώβριον '31'1 ημερζ· Πεμπτην χαι ώραν 8 π.μ. [να όικασθώσιν ώς υπαίτιοι τήςικτεβεισης πρά¬ ξεως, άλλως θέλουσι δικασθή ιρημην συμφωνως τώ αρθρφ ΊΟ7 τής Ιΐοινιχής Διχονομιας, συγχρόνως θε χαλουμε αυτού, όπως λάβωσι γνώσιν των εγγράφων τής οικογραφιας. Έν Ήραχλείω τ^ 30 Ιβυνιου 1912. Έμμ. Χλαπουτάχης Οϊ χληθέντες μάρτυρες Ιωάν. Μ. Μαρχαντωναχης κατοιχος Αύϊού Πεδιάδος Έμμ. Ζ. Κυπριωτάκης ή Ζωγραφάκης » Κωνσταντίνος Ε. Παπαίαχης Χρήστος Ι. Χηλαίαχης Εμμανουήλ Ν. Βασιλάκης Έγγραφα Ή σχετιχή ίικογραφια Ή σχετιχη μήνυσις Δημοσιευθήτω είς την Επισημον Εφ,,μΐρίδα. Έν Ηρακλείω αυθημερόν. "Ο Εισαγγελεύς Έμμ·. — λιπουτάκης » Σφινδιλΐ » Μετοχι Πραοά » Αύοοϋ ΙΑεοιαδος Αριθ. Πρωτ. 2512 » Διεκπ. 1497 Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙ1ΙΚ.ΡΙΜΑ Έπειίη ο Γεωργιος Μιχ. Λυγοξυγκάκης γεννηθείς καί κα- τοικών εις Κβφαλά 'Δ-οκ=ρωνου χαι ήδη φυγοδικος κατηγορεΤ- ται ώς ύπαιτιος τού ότι την 30 Άκρι^ίου 1912 >ξιτΐλ«σ* τας
  τας εξής αςιοποινβυς πράςεις" ΐ) είσεδαλε χαρανόμως χωρίς να
  ίιαταραςτ^ την *-ινην ειρήνην έντ6ς τής αΰλής τής «ν Κεφαλά
  οικίας τί; Αίκατερίνη; '/>ϊρζς Κυριακού ΓαΊτανακη καί έδιαι-
  οπράγησί /.ΐ' αύτΐ^ς, α υ^ησας δια των χειρών τού την κε¬
  φαλήν τη-, πρός τον παρα τή αύλχ) τοΐχον τής οικίας της, βυνβ-
  μα δέ ές.ι5ριοί την τιμήν της, άπο**λέσ«ς αύτην απουτάναν»
  και 2) χατα τον αυτόν χρόνον εΐβέβαλε καρανομως ·ντός της
  αύλής τής ε» τώ αότφ χωριφ οικίας τής Χρυΐανθης συζΰγου
  Στυλιανοϋ Κ. Γαιταναχ,η, παρακειμένης τχι οίκια τής άνω
  είρημενης παθουσης καί έ6ιαιοπραγησ« κατ' αυτής ριψας αυτήν
  χαμχι ίι' ώθησεως των χειρών τού καί δια λακτισματος χαι προ-
  ξενησας αύττ) έκ τής πτώσεως διάϊίΐσιν των κοιλιακδν τοιχομά-
  των και καταγμα κατα την τελευταίαν συνοστέωσιν το3 κοκ-
  κιγος (κατα το ίερ:ν όστοΰν), έξ ών καχώσεων, ώς |»ονης έν-
  εργοϋ αϊτιας. ενοσησεν αυτή και άνικανος πρός εργασίαν . ατέσχη
  πρί τας 25 ημέρας.
  Έ-*ιίη τό άνομημα τούτο προδλέπεται καί τιμωρεϊται ά πό τα
  άρθρα 207, 3ϋΒ εί. 4, 69υ και 109 τοΰ Ποινικού Νομιυ, χα-
  ραιιΐηριζεται θε ώς πλημμίλημα .
  Έπειίη ό κΐτηγορβυμ,ενος ούτος είναι άπω» καί άγνοεΐται ό
  τόπος τής διαμονής τού.
  Ίσβντες χαί τ' αρορα 405 καί 406 τής Ποΐνιχής ΛιΛονομίας.
  Καλούμεν τον ε'ρημϊνον κατηγορουμενβν ίνα έμφχνΐσθχ) αυ¬
  τοπροσώπως ενώπιον τού αχροατηριου τοΰ Πρωτοίικειου Σφα¬
  κίων την 1 τού μηνός Νοεμβριού τςϋ ίτους 1912 ημέραν Πεμ¬
  πτην χαι ώραν ^ π. μ. ινα όΊχασθή ώς ύπαιτιος τή·, έχ,τεθιισης
  πράξεως, αλως θέλει θΐΑασθή ίρη^τ,ν συμφωνως '.ψ αρθρω
  407 %ής Ιΐοινικης Δικονομιας συγχρόνως δι καλούμεν αϋτο» ό'π«ς
  γνώσιν τώ» εγγράφων τής ίικογραφιας.
  Ό Εισαγγελεύς Σφαχίων
  Ι. Γενεράλης
  Οί xλτιθεντε^ μάρτυρις κατηγοριας
  Χρυσ. συζ^γ^ς Ζί. Κ. Ραϊτανα«η κατ. ϋεφαλα 'Δποχορώνου
  Αίκατερίνη χηρα Κυριακού » » » »
  Δημήτριος Δντ. Μουνταντωνακης » » »
  Σταμάΐιος Άναγν. Σταματάκης » » »
  "Εγγραφα
  Ή Ιπό χρονολογίαν 1 Μαίου 1912 προφορικη μήνυσις '.τ,ς
  ς Αίκατερίνη; χηρας Κυριακού Γβιτανακη ή υπο χρονο¬
  λογίαν ο Μαίου 1912 Ικϋισις τού ιατρβΰ Κωνσταντίνου Ζαχα-
  ρ.ουδαχη /.αι ολοχληρος ή σχετιχη δικογραφια
  Δη,λοσΐΐυθή.ω Ρν τή Έπισημψ Εφημερίδι.
  Έν Βίμω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακιων
  Ι. Γενεράλης
  Έκ τοΰ ^Εθνικον Τυπογραφείον