92779

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  &Α2.ΙΛΕ.ΟΙ* ΤΗΧ &ΛΛΑΔΟΧ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑύΙ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  £Ν *> Ρ Μ Τ Μ
  Έν Χανίοις τ/] 18 Σεπτεμβρίου 1912 —Α±Ί«. 89
  Αριθ, ίΐρωτ. Π»8
  * Διεχ.π.
  ΔΗΛΙΑΡλΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  ξις επαναληπτικήν μειοδοο"ίας
  Μη γενομένης ένεκα νομ,ί,λων Λόγων κατ» τη- 12 Σιπιιμδριου
  1Ί)ΙΊ της^ατ» την ημερών ίΑϊΐνην ωριο^εντ^ ο.α της υ» αριθ.
  16ϋ'/ΐ087 *· * οΐΛλΐ-,,ο^-αις ημών οη,ΛοσΐίυοΊΐΐης εις ;ο υ π' αριθ.
  6-1 χτ,ς ι ^.ίπτομθ^ιου ε. ε. φύλλον ι-α υ Ι . ιί^χο^, της ϋ,πι-
  δΐρ εηαναΛηπτΐΑης μ&.&οοσιας οια την
  ν ιη·, οοου Λανΐαιν— 11ιρί&0λΐι»ν·
  ΙουΛΐου ί· ί·
  "Οτι η μ<ιΐ6θοσΐΛ αυ.η &νερ ^θτ,αεται την 2υ Σ^.ε^β 1^*12 ημέραν 11ϊ,*πτην χαι ω.-αν (0—11 π. μ. ίν τψ ΐΝο χια«.ψ ΚιλΊαβτημαίΐ ,νωπιυ» ι^ς νο|Λιμ^^^ Έιπιΐρο-.ίΐα^ /.αι ^■ωνως προ, 1*4 ϊν τ/) σχβτικτ^ ^,.ο χ^ο.ο Ι η% καΐ χο .ιπ αριθ. 1ΐ"1'/β7ΐ ·· *· ο,-θυς /.αι Έ» Λ,ανιοις τ^ ίό — ί υ Δήμαρχον Χανίων 'Ι^μμ. Αριθ. Ιΐρωτ. » Δι&*π. 4816 Ό ιΐαοα -·_»ωτυυιιςαι<; Αανΐιον ί^ί^αγγ/ελει/ ς ο Ιΐιϊ,,ος 11. ΛιοϋΑης, πθΛΐττ,ς Έλλην, Λρυτια- ής Α^,τΓΠ^Ρ4'ΐΛι ω» ·*''■""·*$ Ι3ϋ ότι ιι,ν -ίΐ ^Ψεορο^^ριο.ι ?αο33«, ^ιαν αιγα β^υις οραχ, *ΐΑ6βι (,<·Ο) α<τ(,.ο.»3αν εί, τον 1 ιωργιον ι 1ι*7ί&ιθη το τ αρ«. % και εηΐμ. αι 4» ως 11] ο Ααιΐ)γορ«ϋμ*νθ<, βϋτ.ς ιΐνε α,.ω·1 και τίϋος της διαμονήν το^ 1ί3νΐις και ι αι,/Ορα Καλϋυμ&ν τίν ι.ρτ(μίν-ν προσωτιως ενώπιον τυυ αΑροα.τ,?ι3^ τ5υ ΔιΑ^3Τ^^ρι5^ των όν τίος τής έκτι&είσης πρις·ω:, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφωως τψ α?0;-ψ 407 τής ΙΙοινικής Λι«.θνομίας, συγχρόνως 2$ καλούμεν αυτόν όπως λαβτ; γνώσιν των εγγράφων τής {ικογραφιας. Έ» Χανίοις τή 23 Αΰγούστου 1912 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί,κληθίντες μαρτυρες Γεώργιος 1ί. Μπαγΐλης κίϊοΐ)«ς Τσιχλοκήγβδί Κυίωνίας Δί3τ.ςΐνια αυζ. Ρ. ΜπαγαΑΐ) κ^τοΐιιος » » Μιχαήλ Ι Λιναρδάκης κατοικος Γίΐχλοπηγαδο Κ«ραμ«(ών Κυθωνιας Έ^,γραφα .πρός απόδειξιν Ή^ϋπ' αριθ. Η. έ. ε. έκθεσις τ^ϋ Σναθμου Κάμπων Κυδωνίας Άρμβίιος ϊιχ.>στικος κλητηρ παραγγ*λ»ται ό~ως ε'ν α>τι-
  τυτ.ον Τ3ύ παρόντος τοΐ'/οκθΛληβς «ίς την τίΛευτιιαν κατοικίαν
  τού χ2τη;ορου^ϊνΐίι /.αι ετ«ρ3ν τοιχοκολλήση εις ίημόΐία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθη
  Πρωτ. 2452
  τιμ«ρ.'·-.αι
  και 400 τής 11:(νι/.ής
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. ΔΐίΑ-. 145ο
  Έν όνόαατι τοθ Ιΐαιίιλε'ως των Έλλήνων
  Κ Λ 11 Σ 1 Σ
  Δ^Vίμει των ά:Ορων 40ό καΐ ΊΟΰ τή; ΙΙϋνίλής Δι/ονΐμίας.
  Κϊλ'-υμεν τ^ν ϊ~ι ^^α!ρ^σ4ι κα.κ;γ:ρνυ«ε»ον Δημητριον Κ«ρ.
  Γα^6ιωτ^κ^1ν ή Ιναργιοτην πρωτ,ν Ααΐοοιον Νιπους Άποκορω-
  νςυ και τ,δη ϊγ<ω3.ο^ δ ^μ3νή; ίνα -ρΐσίλθγ; αϋτο-ροσωπως την /ο '»^Ατο)6ριο^ χ3-ι ετίυς ^12 ήμιίραν II^1ρα3κε^ην καί ω^α 'β -κ. μ- £/ΐ.ιπΐ3< τυ ΧΑροχτ,Γ,ρ.^υ τ^ύ Λ!κα^τ^ιρ'.^^ των ι,τιΛ* Ιΐρω-.οδ.κων τ,ρζς απ3λογιαν χαι περαιτέρω συζήτησιν ιη<, ω, «ΐρι-,ται βςο-.ίΐνιυ πραςίως τής άναφερβμίνης «ίς το κΑητηρ.ον .πΐλρΐμα μ.ας υπ' αριθ· 1ουϋ/βϊ5 Χ*Λ ^ Άπριλίοι» 1912 άλλως θέλει ;ιΑ«θή έρημην. Έν Β^^.ω τή ί5ΐ Αύγούσΐου 1912 Ό Εισαγγελεύς Σφακίων 1. Γενεράλης Δημοσ.ευθηϊω.ΐν τή Έπισήμω Εφημερίδι Έν Βαμω αυθημερόν Ό Εΐσαγιελεος Σφακίων 1. Γενεράλης ημέραν πεμπτην χαι ω?»ν δ π. μ. ίνα βι*α;*ΐ ώ, ^π
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. 4232 Β'.
  Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η _ 1 2
  Ό Εισαγγελεύς Ίΐρακλίίου
  Πρός τόν επί άβικψ επιθέσει κ/.λ. χΛτηγορο^μενον Χβρϋη-
  μον β,αλογερακην κάτοχον ^>ιδ6ας ΜβΛβίυ^ιοκ καϊ ήδη αγνώστου
  διαμθντ)ς
  ΚαΛεϊσαι όπως εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ ακρο¬
  ατήριον τού Δικασιηριου ι^ν «ντ.υθα Ιΐρωτοδιχών την 15 τοΰ
  μηνός Νοεμδριου τού ίτουί 1)'Ί ημίρβν Πεμπτην *αι ώραν
  8. π. μ. πρός συζητησιν ι<1ί ύ*ο χρονολογίαν Ι ο Ψ&6ρουαριβυ 1912 ίφΐσεως σου κατ* τΐϊΊ *π' αριθ. Ί ΐςΰ ϋ»λ2 αποφάσεως τού Είρηνοδικειδυ Δγ. ώΐυ^νρς άλλως οελ»·;* θ'καα&ή «ρη^ην. Έν Ήρακλίΐψ ·ϊτ5 3ο Ιοονΐου 19151 Ό Ε·'σ«ΐγ.ελευς 13 Δημοσιευθήτω είς την Ι Αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Αριθ. Πρωτ 2468 » ΔιεΛΛ. 2ΐυίΓ Έν ονόματι τού ·*»σιλέιος των *—λλήνων ΚΛΗ'ΠΐΙ'ΙθχΝ ΈιηιοΊ] ο Στέφανος Κ. ϋμ Κυδικνιας *αι ήοη Οτι ίιαΐεΛών έ^ίρος "Απριλίου Ι'άΙΊ εις το «^ ίρχην την μεταϋοΛην τι)ς 'ΐΐιπειοη το ανομημβ ι5;'ί « τ' άρϋρα οο,ου και 100 χο" Ίί ώς πλημμελημα 'ΐΛ,πίΐδη ο κ.τηγορθϋ^νθς ούτος «ίν» άπω* 'ίόπβς τής διαμ^νης τ^υ Ίϊοντις και τ'αρορα Ίθ^ καί ^06 της Ιΐοινικής Κ.αλθϋμίν τον εφημίνον «ροσωπως ενώπιον τού την '/θ τού μηνός 'ϋ 0Α*υΓ,ν /.αι ώραν »< π. μ. θιισης πραςιως, άλλως αρβρψ 4υί της 11θινΐΑ>)ς
  αυτόν δΐως Λα6|5 γνωΐΐν
  Λατοΐκος τίως 11λατα*ΐα
  χ,ατηγορεϊίβιι ω
  ν^χ^ηβε καια τας
  χ^ρις να δηΛώστ; *ΐς την
  και τιμωρίΐται άπο
  θβ
  βγνοβϊιαι ό
  Έν Χανίοις τΐζί 1*2 £«#Χ«μ6ριθι>
  Εν* »μφίν(αϋί)
  Εΐρηνοοιχ.ίΐ3κ Αανιων
  τοα Ιτο«ς 1^12 ημϊραν Ιΐαρα-
  ^ς υπαιιιος -[ής εκτβ-
  εΡημην ουμφωνως τψ
  υγχρ8νως ο«
  της δικογρ»φυς
  Ό Δημ. Κατήγ. Χανίων
  Ή Σχετική έκθεσις ιή
  Άρμιοδιος δικαστικος «,λ'ΊΤηρ χαραγγίΛλεται όπως εν αντί¬
  τυπον το5 τταροντος τοι^οΛθ^^^σ-ξ »ίς την τελευτοιιαν κατοι¬
  κίαν τοΰ κατηγορουμενου γ.*ι ετίρον ιοιχβκοΛλησΐ «ις ίημοαια
  μ*ρη.
  '^ν Χανίοις ανήμερον.
  Ό Δ^μθσ. Κατήγ. Χανίων
  Αριθ. Πρωτ. 2469
  •Εν 'ϋνόματι-<>0 βασιλέως τφν Έλλιίνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ Ε111ΚΡ1ΜΑ
  Έπ«ίδή δ "Αριστείδης >ί· Κ* ιρινάχης κατοικος τέως Ά-
  γίας Μαρινας Κκδωνιας #«ι ήδη αγνώστου διαμονής κατηγο-
  ρεΧτβι ώς «πβΐτιβς 6τι ίΐβτελών Ιφείρβς τοδ «ζικοΰ, λατα τας ,
  αρχάς Φεβρουαρίου 1^12 ανεχώρησεν είς τό εξωτερικόν χωρίς
  να 2ηλώσ^ εις την αρχήν ότι μίταδαλλει κατοικίαν.
  Έπειδη το άνΐμημα τουτο προδΛεπεται και τιμωρείται άπο
  τ'αρϋρα 50, 5ό καϊ 100 τοϋ 42 Έ^φισματος, χαρακτηρΐι,εταΐ
  όε ώς πλημμελημα.
  Έπειδη ο κατη/οροΰμενος οΰιος ιίναι άπών καϊ άγνοεΤται ό
  τοπος τής ϊιαμονή., τού.
  Ίόοντες κ»ι τ' αρθρα 40ο καί 406 τής Ποιν.κής Δικονομιας.
  Καλούμεν τον εΐρημενον κατηγορουμενον ίνα εμφανισθή αυΐο-
  ιτροαωπως ινωπιον τού ακροατηριου τού Ειρηνοδικειου Χανίων
  την "χΟ τού μηνός Όχτω6ριου 1^12 ημέραν Ιΐαρασκευην καί
  ώραν 9 π.μ. ίνα δικασθή ώς υπαΐτΐος τής £χ.τε(ί£ΐσης πραςεως,
  άλλως βελ.ι δ.καοθή ίρημην συμφωνως τψ αρθρψ 407 τκ;<, 11οι- νικής Α κονομιας, συγχρόνων, β£ καλουμι» αυτόν ίπως λαβ{) γνώσιν των εγγράφων της δικογραφιας. Έν Χανίοις τ<2 12 Σεπτεμβρίβυ 1912. Ο Δημοσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Δουνακης Ή αχ«τικη Ιλθεσις τής Χωροφυλακής. Άρ|Λθ4ιος δ καί^τ^κος κλητηρ παρα^γελλίτΐι όπως έν άντι- Τιπον τού παρόντος τοιχοκολλήση £ίς την τ&λευταιαν χ.α;οικυιν τού κατηγορουμεν^υ και εΐερον το.χθινολλησ^ εις δη^οσ,α μ<·ρη· Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Δημοβΐος Καιήγορος Χανίων Αριθ. Πρωτ. 2470 __1_1ΊΜΔ Επειδη ο Εμμ. Ιιυ. ρςν,ι, Κ,ο,κνΐας /.μ ηΐΐ] υτ;αι.ιο, Οιΐ ς Αγ.ας Λΐα- ς τού ΙΙχι,ΐΛβυ, λλϊλ τας ν είς το ί,αιτιρ,,Λον χωρις να 0(/- ο;ι «.αι ΐαι ο ^^ται λλι τιμιορ&ιΐ^ι απθ τ α^θρα οο, οο, αλι 1ου τ»υ ι^ δβ ω, πΛη,Λ^ιΑΐ,ρ.Λ ' λ3ΐηγνρουμ&νος ου'.ο, είναι της ο»μ-νη% νού ι ι α,,Ορα 4Ο·ο και 40ό ιτ1,^ Ιΐοινικης Δΐλθνομΐας χον ίΐρί,μϊν(.ν καιηγορβυμενθν ινα « ενώπιον ιαυ βκροανη^ΐίυ τ»υ Ιι,ΐρϊ^νϊ 0 τνυ μιτ(νος ι-'Λτωοί,ιου χ^υ ειους Ι^ιΖ <αι ώραν υ κ. μ. ινα δ.«.ασθΐ; ω, υκααιος , α,^Λω, 0^Λ»ί θΐλα^αη 'ρι,μην αυφωι'ως ψ αρθρω 4υ / , Ιΐΐινι/.η, ΛΐΛονομΐας. αυγΑρβνι»,ς Οί ΛαΛθυμίν αυτ.ν οπω, ,'; γνώσιν των εγγράφων της θικογραφΐϋΐς. Έν Χανίοις τ/, 12 2ιεπΐΐμ6ριου 1 ϊ> 1Ζ
  Ό Δη,λοΐιος Καΐ()γ;ρος
  .ίι, ίι*αοτικος
  Τύπον το^ τ.αροντος
  τού καχτ,γ.ρουμενί-ι και
  Εν
  *ις ι*3ν
  . όπως εν «ντι~
  αν κατοικίαν
  εις όη,ΑΟίΐα μ·ρη·
  Ό Δημοσ. Κατηγ:ρος Χανίων
  Κ. Δουνακης
  τον Έϋνικοϋ Τυπογραφειοιτ