92782

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ£ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ| __ Σεπτεμβρίου 1912 —ΑΡΙΘ. 90
  Αριθ Ιΐρωτ. 3985
  » Λιεκ. 5
  ΑϋϋΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙ__
  δ1αΚΗΡ1'δ1_
  Επαναληπτικήν χελειωτικιιν δή
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΓλ,ΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚϋΝ ΕΠΙιΡϋΐΐυΣ
  Λαβόντες ϋπ' όψει τα ύποό/,ηθεντα γ,/.ιν ~χρχ τής Διευθύν¬
  σεως των Γαχυδρομειων χ-ΐί Γηλεγρα^ων μ.τα τής υ τ αριθ.
  1(ϋί58 ε. ε. γνω,Αίθ,κησ-ως αυ:ης ττρα/.τι/.α τής -νερ (Ί-,ϋιΐσης
  έν ταίς εόραις των Ν3(λων ΙΙραΑΛεου, ι^^ΰ^ιx/^ι^ λχ<. Λα/.ων τί) 17 τρέχοντος /.αι ενώπιον των 3Ά;ΐω; Ετιτρ3τ:.ι όν -.τ.χ/χ- Ληϊττιχ,ής ά"ημ.37;ρα3.ας 3ΐα την ο/.,ΛυΟωιπν τής μ.τα^ίρας τω; ταχ. σακΛων Λαι ^α/.εΛΛων ίιεθ;ω; άχι ετωτερι/.3.ι α^ι /«3ΐπων ε'ιδων τής δημοσίας εν γςν^ι υ^ηρ-σιας ε; τω τ,Λημ.α;ι Λα;ιω;, τής προκηρυχθίΐσης ίιατής υ::" ζρΜ όϋό.Ιι'ΪΜι τής 10 τρέ¬ χοντος ήμετερας οιαληρυςεως. 'Επειοη κατα την »νεργηθευαν ως α';ω ,Λεΐ333ΐιαν ουίεις μειοδβτης χροσήλθε οια το τμή^.α τ^^τ3. Ίδ;ν;ες τα αρϋρα 13 και 14 τ33 υπ άρ.Ο. 35ύ Ν3μ^ /.αι την υ-' αριθ. Ιθνίοβ της "21 τρε/3;τος γ/^>,Α3:5τΓ(σιν τής Δι¬
  ευθύνσεως των Τα/υΐρομειων Ααι ΓηΛεγρϊ^ω;.
  Άκιοοϋιΐίν
  Την ενεργηθείσαν έ-ανα/.η-τΐΑην ίή,λθ-ρασια* τής 1 / τρ--
  ■χοντ3ς ί.α το τμήμα Χανίων και πρ3Αηρυυ;,Αε; ν,α; τε/,ει-
  ωτΐΑΤ,ν τίιαυτην δια την εκμ,ισθωσιν το); "ρο,Ανη.-Αθνευθςντω; .'■-
  δών εις το τμήμα Χαηων 0ιαχρ3;.Α3ν 3ΐατ;ί)1ΑΛ "23 ,Αΐ-,/ω; αρ-
  ν3[Α£ν3ν αΐτο 1 ΟΑτωβο'.-υ ε. ε, /.αι 'νήί'-ι' "κϊ' *-* ν.*,^-
  στου 191-4 ένεογη'ϊΓ33μενΓ; το; -»-' τρς/3/Τ3ς, ^^-ρχ* 11-.;~
  -την κ,αί ώραν 10—1"2 χ. ,Λ. ε/ ταίς ;3ρα·-, τω; Λο,-ιω; Λ*-
  ςεις τής υπ' αριθ. "210^1υο"2 ε. ε. οιαΑΐ,,^ς^ως ήλω; λχ'.
  ύτ:3 Τ3υς είς αύτην -ρίΐηρτημς^ίυ; 3ρ;υς υπ;/ρ- υ^-ω; τ;.»;
  ίη,Α3σιευθεντας εις τ3 υ~ αριθ. οί· τής ΐυ Λΐαι^υ ΙΛι'2 -^^:.-
  Λ3ν Τ3ύ Ρ'. τε^3υς τής Επιΐη,ιου Είη,^ερο::, .ςαρ,^ιΐ
  τής ά-αΛε.^θεισης 3 ·ί Τ2^ αρθρ3υ 2 τω» ^^:/_ρ:^ι);-^^; τ3^-
  των, τής -ίριλα,Αία^^ι/ης ε; :ή .ι" α;.υ. .3 ! οί>_, 1 ι θ2 ην ..ε,..*
  στίυ ». ε. ΐ^Αλω Τ3ϋ Γ . τ^^/^^; τής ι_.~.αΓ(,Α:υ
  και τού αρθρου' 2 τής ->- αριθ. ·21θ(5ΐ1ΟΟϋ 3
  ρ,ιςεως ημών, τής 3ημ33ΐ^ϋθεΐ7ης εν τω ως α/ω 5
  Τ5 τ,Αή,χα Χα;ιων οριζίται εις ίρα/μας ΙουΟΟ».
  Έ-ιτης τροτ:27:3!ειται α;α/<:γως και Τ3 χρΰρζν ο τής α-ιτής σεως οια το τμήμα Χανιω; εις ίρα/,Αας ιοΰ, συ,Α^ω/ως τω Ν;μωύπ' άριτ). 356. Έν Χα;ιοις τ/) "22 Σε-τίμβριου Γ>ϋ"2.
  Ό έ*! τώ» Έΐιοτ65ΐχώ» Λιο -ο*ος
  1 .
  Αριθ Άποφ. 454
  Ιο Λικα«<ϊήοΐον των έν Χανίοις 11^α>Γθθΐκών
  Δια ταυτα
  ων Ιΐαυλ^υ 1. Βολανακη
  ν χ,^τίΐΑων ΛαΑ«.υιν «.αι ήϊη
  . Ί'".ι ,λιπι) γιννη'ίίνΐ.ς *αι
  ίζιν ίρημην των
  χ^Γ,Λ 11.
  τη» ·ΑιΐΛ6ΐ.ν τή,
  4» ^νωΐ-1
  ος ιιν.»-
  ςϋ..οίνου
  /.αι αν-ϋ τής σ^γ-
  , £Λα6>ν ί:; ιην
  ιιατο χ^» τ α) ν ςενι Λΐνη Λ «.τη^αια, η.ο. οιι τ{< ί ^>.x^■ τής 10 11
  Ό*τ^3ριο. υι)ϋ 4λ τή, ο«ΐ.ω, «Λΐ^Λΐα^ί» τής περ φερ
  τβυ χωρι2υ Ό^^^ίΐ Κ,-Οικ/.Λς, ι,'^.ι^) 2Ζ πρ3δα;α και
  αίγα ας.ας 3ραχΛα>; ό>)0 ΛιΓ(^.^'^;x ίΐ, ;ον Ιωίν/ην — κ,ο.Λαχ.τ,ν
  4.χ 13. ~.ι ϊ/,ιυυι τ.ΐς,ια^α^ ω, ίίΐ3Α:ηΐ.α; τια;..........
  Κ.χ:.ζί./·..<.,ί, τιυς ηή^^χυ^νιας ·»οχ^^ς Λαΐη ^ΐραυ,λίΌυ, Ιΐαΰ" λο; 1. Βί .αναλη/ Μ.χατ,Λ 11. Φιρ^ρ3Λαχ(;ν χαι Κυρι3*ον 1. ^Γ.^^; Τί γ.ρ^ ίια ιη; ιςιαν ίμαΐ» τρι ώ; π-ιΛΐτΐΑωιι α^.ω/ ^ι/^Λ()^» ι"(^^ις Α^ι Ιια ^αι ε.ς εν3ς ίΕΟ^; ο;ί- μι.α την έΊκιΐιν τής Ί-,γ.Λλλαι. όε ί., ^'ρίς αυτών ^Γ:.ρ υ.ι Δ(],Α2"ι3^ χϊ ίςίί ή, 4-ΛΤ,ς ί-.ιχ,ι.α, 3 α^ α/.Α/( *ίϊ-ω» * ΐς τή "2 Αύ 1_ ,ρ.ΟΓ4 .ι .&φϋΐί(ίΐ) Αβι ί3ί)μ,3σ * -(>η «ν
  .1.3., ι υ 11
  υ Ιΐρ.ίίρυι»; Ό Β Γρϊ|Λμι.5.ως
  1. Κατχλαγαριανο^ Ε,ιμ Δ. ΛΙ-^ρνϊάς
  Όιι ίΑ,.ΐ3»ς α-.33ΐϋΐ^.α ι^< Χανίοις τ(,'^ ^1^1'^^^;:^ ΐ'^1"2 Ο Β Γρα^μα;εα>ς
  Λ. Ν. Λί3να*Γ,ς