92785

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΙΛΡΑΡΤ-ΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΜΗΣΕΩΣ
  Κ ϊ¥

  II
  Γ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ) 25 Σεπτεμβρίου 1912 ΑΡΙΘ. *
  Αριθμ. Πρωτ. 8364
  5191)
  'ϋ» Όνόματς, τού 1*χά.λεως των Έλληνων
  , ευζκγβς Άνϊγν.
  Ό παρά _£»α>τυδικαιι; λανίων
  Έπιιίη η ΙτΌϋ^Λΐνη το γ»νος ΒΛαχαΑη
  Μποτονακη, ε,ι,ων 'ίο, πολίιις &ΛΛ>,νι,, χμστιαν»)
  και χατοιχθι, Κ-ί^πων Ίν>Λχι»ιρ'.ων Κισσα^θυ πρ,,αωρ.νώ.,
  ν>υ»ν λαι ήδη αγνώστου ο.α^ανης, *αΐ^γορεΐ.*ι ώ;
  γ ^
  οιι οιατίΑθυσα ·ν νιμΐμψ Ί^^1,0 μ*τ« ««υ ΑποαιΐΛου Μποτο-
  να*η, παριδ.ασε την περΐ τον γαμον σ»1,ν·Αψ π.ι,τΐν,
  εις σ^ρ^ικην ο,λΐλ αν απ; τ«υ Λΐαίί, ίΰιι κλι ενι&ϋθεν εις
  δ.αφορου, τοπίυς και κ^τα βιαφ^ρο^ς ημέρας *ν ττ^ επαρχια
  Κισσαμθίι μετ. βιαφ3ρα>ν αγνωσ,ων πρίαωπων ειθικως θ£ ιιιια
  τον Δΰγουΐτβν τού
  Κεφαλι Ίν^χι^ρΐϋ,ν Κιοσα^ μ»τα τινβς
  Έκ&ιοη το ανομημα ΐϋϋΐο προθΑεπ*ται κ^ι ιιμ^ρεϊυ,ι ατιο
  τ" άρθρ. *28ϋ %ΰυ ιΙοινΐΛου Νϊ^οα, χαραχ,τηριι,εΜΐ δ ώς
  πλημμίλημα.
  Έπειδη η κατηγορουμοη αύτη ΐΐν-»ι α^^^α» και αγνοεϊται ο
  τοπος της θιαμονϊ)ς της.
  Ίίοντβς *αι τ" αρος Λίυχι Κισααμίυ
  Β. Φ^λαγΑ^ρα*ης · Ιΐαπαοια^α Ιν»α/.ωρ
  Χαριτων Ι. Μπιτΐακη^ λατ^ιχΐς Κ,εφΐΛ
  ΝιλθΛαος Γ. Σ^ί.ο α*ης, ίίσμοφυΛας,
  Γεωργ,ος Β λατί,ϊΛί,ς χ,ατοι*βς Κα,χπων Κισΐα^ου Αϋ«ίιΛος
  Γιω^γ,ος Μ. Λρ.σερο, » 11οτϊ,*ι:α » *
  Δρμοοιος βικαστΐΑθς κληΐηρ παραγγ<ιλΛϊται ο,νως ίιΐ αντιτυ- •κον τβυ παρόντος το.χ,,κοΛΛηΐφ *ις την τ*>ε^(»αν χατίΐκ,ΐαν τής
  κ^^ηγορο^μέν()ς και ί:*ρ3^ τθ'χοκολΛηστ) εις θημοσι* μερΐ).
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ο Εισαγγελεύς
  Γ.
  Αριθ. Πρωτ. 8197
  * Δ.ε*. 50ο7
  '_ν Όνόαατι τοί?
  των Έλλήνων
  Ό πά ο α 11ι>α>·:οοικαι^ Χανΐιον ^ί1ίαγγελει>ς
  είς
  χρυτ.ακο, ορ(»3θ^ςος
  Κυΐωνια, χ.»ι ιρι; ^^γ^;[>'^ς, πολίτης Έλλγ,υ και
  ω, υπ-ιΐί.ος τού οιι όν γνώσει
  ϊλαθ»ν ϋς ιην χαν^χην ι.υ ς»ν^ Αΐ»()ϊα
  ης 1ϋ—11
  ήτςι Οτι τ.,ν
  της Ββσευις « Αγιας Λΐαρι,α,ο τι)ί περιφ.ρ*ιαι, χου χωί^ιο^
  λαςας Λ.υ1ωνι^4 ες τ^οολμ άς.άς δραχμωϋ ι"2θ «νηχΐντα ιις
  τους Γεώργιον ΜιχαηαΛΐ]ν, ΛΙιχαηΛ 1 ζυ / α «.ην χαι 1 εωργ όν
  Σ, δυ ν» τα Ιχ»; παρανο,Λω>, ω, ιΐι^λΐηοιαν το..
  'Ε'ειίη ιο ανθμημα χ^υ;ο πρ36Λ,£«$ία. Λαι ι:μωρ£Ϊ;α; α γ. ο τ'
  άρθρ. 1 2 και έπο,Α. τού 11?ΐνΐιου Νθμβυ, χαρ^κτηρι^βται £β ως
  οκατηγορουμινος ού:ος ζί/ζ ατ.ω/ α^ι α(·νοίίται ο το-
  ο, τής έιαμονής τ&υ.
  103,·τ*ς και τ' Λρΰρχ 4ϋ·ο και 40ο ττ,ς 11ο.»ι-η; ΔΐΑονομιας.
  ρ-^μ-ν^' ϊ/α ί,ΛφανΐαΟξ) αϋΐθ-
  τού ίί^ω-.^ί./,ί ο^ λ^ιΐ^ν τί)' 1<"(/ τ^ν μήνις κ ΐΐϊ^πκ,ν α*ι ω.-α» 6 π. μ. ^ΐ7(;ς πρ^ςεω, ΐΛλως *)ί'ί: Οί ,ψ -ιθί 1(5, 1Ιοι*ιΑΐ)ς ΛΐΑ^νΐ- ί3^ έΐ,ιυς 1(3ΐ'Ζ ΐΛ-ρα >5 ως υΐαιτ.ΐς τή, ·Α.»ΰ
  ,-χρ;νι)ς οί *3/3.>ι*ιν αυί
  τη ίΐλθ·τραφιαις.
  Έν Χανίοις τβ υ Σ««;εμ6ρΐ5^
  Ο ]_ι3μ.·{ ^
  Βενέτικος
  Οί |κλη6ιντες
  Γίωρ^ιίς Κ. ΐ>1ιχαι;ΜΧΑΐ]ς
  Μ χ^-ηλ 1. ΊζθΛβκης
  1 4ωργ ος Λ. ΛπυριίαΑη;
  Δ. ΙζιτζιχαΑαχης
  διι,ΛοΓΐκο,
  π όν
  Έν Χανίοις
  ^ Λΐ,ιλαςη, Ι
  » » »
  » » *
  πϊρα(·γιλλι.αι οκω; ί» α»τΐιυ-
  ·, ί-:/_^Α^Α ,γ(;^ ίΐς ίΓ(» τίκϊ^ΛίΛν ΛαΐοΐΑΐαν τού
  κχι ετιρον τ^ΐχΐΛΐλλΓ/ΐ^ &ις δημοσία μιρτ,.
  Ό
  Ιω. Β&νέτικος

  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2513
  'ΐΐιν *νλνόιιατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 4θ6 τής Ιΐοινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τον επι υπεξαιρεσει κατηγορουμένων Βασίλειον Έμ.
  Γιαμιακην.πρωην κάτοικον Καλυδων Άποχορωνου καί ήδη αγνώ¬
  στου διαμονης Ίνα προσελϋ-φ αυτοπροσώπως την Ιην Νοεμβριού
  τού ίτους 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 9 τ.μ. ενώπιον τοϋ
  άκροατηριθυ τα Ο Διχ,ασιηρ.ου των ενταύθα Ιΐρωτοδίχών πρός
  απολογίαν καί περαιτέρω συζητησιν της ως είρηται αςιοποινου
  πραςεως τής αναφερομ*νης εις τθ Κλητηριον 'ϋ.πιλριμα μας
  ϋπ'αριϋ. Ιΐ1"1/61β της 14 'ΔπρΐΛΐου 1912, άλλως οελει δ.χα-
  οθή ίρημην.
  Έν Βαμψ τ^ 4 Σεπτεμβριου 1912-
  Ό £.ίσαγ(<λεύς Σφακίων Ιω. Α'ενεραλης Δημοσι*υ()ήτω ίν τγ, Έπισήμψ Έφημιρ.ίι. Έν Βίμω αίι()ημε(.ον. Ο Εισαγγελεύς Σφακιων Ιω. Αριθ. ίΐρωτ·. 1414 » Λΐεχ.π. 2499 *ί.ν ονόματι βού ϋαϋι^έως των ' *,*»•· ιινω ν „ Λ Η _ 1 _ Δυνάμει των αρθρον Ίΐ)ο χλι 4υό τη·, Πβινιχής Δικονομΐβς. ΚαΛβι·μ*ν τον »,-.ι υπίςαιρίαιι κατηγ,,ρυμίν&ν Κ.ι»ινοτανιι>θν
  Ν. ΐΜοί,ί,ΧΜιν πρωή» κάτοικον Άλ/,αΛ,λγ.;., Άποκνρωνί» Λαΐ
  κάτοικον
  ;.« ϊ.ου,
  ί/Μ7
  ΐ^ίην λιχι ω,<α/ ϊ> π
  ηριο» .ών .νίααοΛ 11ρα
  συ^^,.^ί.ν ντ,ς ω, ειρ
  ηξ »., ιο ΚΛηΐΓ,ριθν
  Ψ»ο,<ο^α^ιου ίυι'ί, "_ν 4 ϋεπΐεμθριευ 191:2. Ό Ε'.σαγ(*Λίϋς Σφακίων Ιω. *. τ^ 'χΐιπισημψ ' Ό ΕισαγγίΛε,ις Σ Ιω. ^Ζο 111 υΙΤΔΜΜΔ υ Χανίων ΕλΛηνΐΑθν Δγ(1*0Ιι0» χ^ μιας αυν*τΐ6ΐα χαι τού υπ 1 ϊ*Χ -ι εγγραψομ τθϋ *. Γενΐλθϋ Κα τ β 1) Κορινας τό γενος "Αθαν. ^ 6αχη ίι *^υΐην και ω, νο,Λΐμου τη ς ΔΟανααιον Σ(ϊφ. Κν.ιυΐΑ/). και ^^ 1ι^^»>;^ Λΐϊφ, ιννιΚαΑΐ) » ι
  Χανίων π λ ι, ν κ,υ ;ριΐνϋ ο»ΐος «γνωίτου θιβμονης και
  Κατα
  __των τρι;ων κ^ΐοχιον τ;υ ·Απυΐτ)Ο^>ίθμϊν:υ ΧΛΐ
  μ4νου ινυπ&ϋηκου «Α.νητου 1^ ΊίΛεαΐΛας Λτ*φ.
  ΐ3 γίν-ς 'Λθαν. ΣΛαμναΑη χηρα, Στίφ
  »7ΐιτροκ-υ των ανηλΐΑων τ»χ»ων
  νης — ΐΐ^. Κνιοαλη Ααι;ΐΑων Λανιων.
  Ι^κ.ιθ»} Α,αΐϊι,ι βι».αυ ών το παρον ΐϊρογραμμΐ
  νβμιμως Οια της ^ βρ((,. ϋρωτ. 41ο αι.**, ^
  ,ι»ν 7η
  ω., Λανιοκ»
  χηρας Σ;εφα»5.ι Κνι-
  τού α»^(/>1Α3^ τ*Ανοκ
  Λτε^. ΙννιθΛΑη
  » ιη4 τΐοΛεως
  Ααι Ζ)
  η ως
  ς Λαι Ελέ¬
  *αι χρ
  θβισης νομίμως «ίς τε τούς καθ'ώκ το πρόγραμμα τουτο ώς καί
  (ίς τους τριτ^υς κατόχοιις, καθα έμφαίνβται έκ των ΰπ' αριθ.
  1509, ΙΙΟΐυ, Ιΐθΐΐ, 11612, 11613 καί 11614 έπιίοτη-
  ριων τουδΐι>αστ. κλτ,τήρος τής περιφερείας τού ΠρωτοδικεΙου Χα¬
  νίων Νικολ. Ε. βιγΐΑλα*Γ, όπως δυνάμει κ.ι πρός εκτέλεσιν α .)
  τοϋ υπ' «ριΗ. 16(377 καί χρονολογίαν 3ην Δεκεμίριου 1908
  συμβολαιου τού ^.υμέολαιογραφου Χανίων Ιωαν. Γ. Κθνταδάχη
  εν βκνίιασμω πρός την υπ' αριθ. 101 τοϋ 1908 άποφακν τώιΐ έν
  Χανίοις ^ιϋνίίρων *αι β'.) τής ύπ' αριθ. 98 καί χρονολ. 28 Φε-
  ουαριου 1^11 αποφάσεως των έν Χανίο ς Συνείρων ιτίριδεβλη-
  μ^ναιν νομίμως τον νή"ς ίκτελΐσεως τύπον, καταδάλωσιν έ,ιυός
  πεντε ημερών απο τής πρός αύτοϋς κοινοτοιήσεως ταύτης
  είς ιι των ίν Ιι^ητς Λημοσιω» Ταμείων τό ποσόν των δραχμών
  χΐΛΐαΙων (α,^Ο. 2,1)1)0), ομως παρέλειψεν να πράςιοσι τουτο
  κα» &ϋ:* α^τ;ι ούτ« οί τριτ-οι χαΐοχοι $ξοφλησαν τό χρέος τούτο
  ή κατεβαλλον μερος τούτου καίτοι παρήλϋι πρό πολλοϋ ταχθιϊσα
  αυτοίς η νομΐμος προθεσμία.
  Διά ταύτα
  μί την ^,ητπν επιφύλαξιν παντός δικαιωματός μας καί ίδικώς
  μέ την «πΐφυλαξιν να προβώμεν εν άναγΑτ, υπο την ώς ά'νω έκτε-
  Οβΐσαν ιδ.οΐητα μας εις την αναγΑαστικην «%ποιησιν καί των λοι-
  ΐων «νυποϋηΑΐ»ν κοΐϊα τ ο ανωτέρω υπ' αρΛ. Ι8ϋΐ7 έγγραφον τοϋ
  ρφ 1. Κονταίαχη αχινητων κτηματων' και
  εΐαπραςιν τ&υ ποσου τουτβυ των οραχμων όύο χιλιάδων
  (αριθ. 2,1100) των νομιμων ιΟΑων αυτών και των συμβησομΐνων
  ·κτεΛεσέως μέχρις ίντελοϋ., αποπληρωμης εκτίθημι »;ς
  ν αναγκαστικόν πλΐΐστηριασμον συμφωνως πρός τας δια-
  ς τού υπ αρ.θ. 19ο νομ^γ π«ρι εισπραςκοις δημοσιαν ίβοίων
  το έξ>)ς ΐνυπίϋ^κο» αΑΐνητον κτη^α, κειμινθν «ν τί] περιφεριια
  τοϋ ίλη^ου Χανίων χ.α:εςω5ι της πόλεως Χανίων έν θε^ει «Μ^ου*
  γατι,αιζτ)» α»τ(Α,.υ της ΐιόσειβς «Λΐπαρμπου* ηιοι: δυί ϊσογεια
  ίηί»}^*, μίανμί^αλην θεςαμίνΐ)), μί βλΐαδα,
  ίχωραφΐν μϊ πά/ 5,τι περ'ϊχϊι, ίξΐιρέίει τής *ν
  της ^μωμίν^ς υΛθ το 6»^μ.ί Ά-(υς Σ(:φανος,
  και τού, α-ν^χυμίνίυς τούτους κρός ανατθΛας μέν αγρόν ποτι-
  στι/.ον τεασαραιν ^4) ως έγγιστα, α»./.ών περι£χ9ντα μίαν δεξαμε¬
  νήν λαι εν μαγΑανοπ/,γαδύν, πρός 2υσμα* δέ 7ΐ*ρι6ολΐον (άλλοτε
  βγρον ^ε^σον] ίχτααεως &κτιχ{1) «ίριτΐου λοιλ.ο)/, περιεχβν ίξα-
  κ:σια 'ΟΟυ; π»ρ.π^ ατ.^ριόζίΐο^ καιοΐΛΛαϋιαφορα ύίνΰρα, βυνο-
  ρβυοντα νυ» τ.αντα ταυτα εν συ,ΟΛψ πρός Β. με Αΐηματα των
  μ 2!ς φανού Κνιϋακη πρός Μ. με χτήμχ τής Ιε,ρας
  λρυσοπΐ,γης πρός Δ. μϊ κτηματα Σα(τ*».η καί Άλι) Κο-
  χαι πρός Α. με οδόν.
  Ό πλευτηριασμος τού κτημα;ος τούτου ώς πρώτην προσφορ»·»
  ΐβϋ ο^νΐυυ οριζω το ποσόν ιων "/ιΜων (1000) βρ^ιχμών ^νη-
  σεται ίνωκιον χο<> ^υμ&βλαιογραφ^κ Χανίων Ιωάννου Κονταβαιθ),
  ή χο-'του ΑωΛϋθμ^νου τιν:ς των νομιμων αναπλη^ωτών αύΐου,
  έςωΐι τού εντο^ τής πόλεως Χακων χαί κ»γοι την ώιασταυρωσιν
  των οδών ΙΙ^τιε χαι ΜπεΐθΛβ κειμένου δημοσίου γραφειου τ:υ την
  4ηντου μηνός ιΝθίμδριο« τού είου, 1912 ημέραν τής εδίομα-
  ίος Κυρυκην και ώραν 9 —12 π. μ. βν(ίΛ και β [ο Λ-ΐλουνν'οκ οί
  η νομίμως το παρον προγραμμα *ίς το *ν
  βχόιθθμινον Ιΐαραριημα τής Έφη,Αερΐίος τής Κυ&ίρνησεω, ά»»
  εν αντίτυπον δ» τού σχΐτιχου φυΛΛ^υ ταυιης χοινοποιηϋηιω νομί¬
  μως εις τας χαΰ'ών :& πρς,γραμμα τουτο τον ύποοηχοφκλαχα Χα¬
  νίων εις τους τυχόν ενυπ;βι"(κί»ς θΛνκστα, τοιχοχολ^υητω δ*
  νομιμω, εις .α, σ.ρα, ί^υ ιί^ωίίύίΜΐυ, τ;υ Ε:ρΐ]^οθΐλέΐαυ και
  Λημαρχεΐΐυ Χανιών, ως χαι ϊγλ των ·ν:ος το^ πλϊιστήριασβήσθ'
  μϊνοιι ΛΑ.νη.ου ε,ιρισΑΐμενων θίΐιημβτων.
  Εν Χανίοις χή 17 ς Σίπκμδμου 1912.
  Ό ίπυπίυδων χαί παριγ-(έΛλίι)» υπο την έΑτεΟεϊίαν ίίιοτητα τού
  Ε'ιρηνοδικης Χανίων
  Ιωάννης Ν, Βενέτικος
  Έκ τού ΈΟνΐκου Τυπογραφείον