92788

Αριθμός τεύχους

92

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΜΙ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕ0_
  τρίτον
  Έν Χανίοις-^ 3 ΌχτωβριΌυ 1912 ---ΑΡΙΘ, 92
  Αριθ. Πρωτ. 3633
  » Διεκπ. 2104
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜ!»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τελειωτχκης Δημοπρασίας διά τίιν έκμίσθωσιν
  τοΰ φόρον ίχυυαλιείας Γεωογιουηόλεως
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΚ ΕΠΙΤίΌΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι,
  Έπειοήδιά την ΪΛ,λίσθωσιν τού φόρου ίχβυα ,ιείας Γεωργιου-
  πόλεως εγίνετο προσφορά Ικ δραχμών 2ΐ2 δπο τού Άνδρίου
  ΙΙολίτα κατοίχου Γεωρ-,ιουπάλειβς
  Διά ταύτα
  Άκυ οθμεν τό υπό χρονολογίαν 15 Σίπτβμδριου ι. Ι. πρα-
  κτικόνίημ^Ρ3111^ °"-α τ*1ν εΆι»ίσθω».ν το3 φόρον- Ίχθυαλΐείας
  Γεωργιουπόεως καί
  Διατάσσομεν την διεξαγωγ^ν τελειωτίκής δί)μοπρασίας δια
  την ίκμίσθωσιν τού ε'ιρημίνου φόρθϋ ίνίρΐηθησομϊνης ττ,ν 1ο
  Όκτωδρίου ί. ετους ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10 — 12 π μ.
  έν τώ καταστήματι τής Νομαρχίας Σφακιων, ενώπιον τής Επι¬
  τροπείας -ής οριζομένης έν ττ^ ΰτ'άριθ. 1236[1ϊ67 έ.Ι. ντ·3χος
  Γ'. φ6λ. 62 τοδ 1911) διακηρυςει ημίν καί συμφώνως πρός
  τοΰς έν αυτή άναφερομ,ένους όρους.
  Έν Χανίοις τή 21 Σίπτεμδρίου 1912.
  Ό αιοχκών Έπίτροποι,
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΐ
  Άρ'.Ο. Πρωτ. 3826
  »......Διεκπ. 2221
  ΑΝΩΤΕΡΑ
  Προκήρυξις τελειωτικης
  εκμισθώσεως της έν τω Νομώ Χανίων
  άγριάδος τοθ Δημόσιον Γραιι6ον<ίης ΟΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ Ε ΠΙΤΡΟΙ1ΟΣ Διακηρύττομεν: Έπειδή ή ϊιά την μίσθωσΐν τής άγριάδος Γραμδΐΰσα, γενο¬ μένη κροσφίρά *ϊναι μικροτέρα τής ορισθείσης προπης προσφΐ- ρδες καί ώς τοιαύτη άπαράϊ»κτος Διά ταυτα Άκυροΰμεν τό σχετικόν πρακτι»όν ϊημοπροσίας κα. διατάσ¬ σομεν την ενέργειαν τελείω-.ικής ττλειοδοτιν.ής δημοπρασίας ϊΐϊξαχθησομένης έν τώ Νομαρχιακώ καταστήματι^ Χανίων την Ιδ'Οκτιβδρίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. ενω- —όν τή, έν ττ] ϋπ'αριθ. 1*03])ι»β τής 30 Μαίου 1912 (τεϊχος γ'.φΰλλ. 48 Έφημ. Κυβερ.) ημετέρα διακηρΰςει οριζομένης επιτροπείας καί συμφώνως πρ6ς τους έν τούτω αναφερομενους βρους. ΙΙρωτη προσφορά Όρίζΐϊαι ή εξής: Άγριας Γραμδοθσα.....................Δραχ. 1000 Έν Χανίοις τί) 27 Σεπτεμδρίου 1912 Ό Διοιχών Έηίτροπος Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 'Αριθ. Πρωτ. 1162 419 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΙΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Νο^ιάρ^ης Σ^αχίων Διακηρΰττει 8τι, Έκτίθεντβι είς φανιράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν οί συγ*.ο- μισθέντες φοροι είς εϊδος των Δημιητρΐΐ·Λών τής χρήσίωσ 1911, - ών περιφεοειώ^ Α'. Καλαμιτυίου κιί Β'. Μαχαιρών, συμ.φώ- νως πρός τάς διατάξεΐς το3 ύπ' αριθ. 356 Νόμου καί τΐί ύπ' αριθ. 54; τοδ 1911 Διοτάγματος τοι: Α'. Τής Οικονομικάς περιφερείας Καλομιτσίου. Σϊτος Κριθή Μιγάδι Β ρωμη Κουκία ΡίίύΘ α Ψαρές Πιζέλια » » » » » Π5 601 124 252 41 5 13 18 Πιζέλι Β' Τής Ο'ικονομι*ής περιφερείας Μαχαιρών. Σ όάδ 35 μ ΣΤτος ό*άδας Κριθή » Μιγάδι » Βρώμη » Κουκία » 35 109 40 217 12 Ρ6 Βίκ,ος » '* Σισάμιον » 4 Λιμπίνους » 8 ι Ή δημοιτρασιβ των ανωτέρω φόρων ϊμφοτέρων των οικονο- μινών περιβερειών διεξαχδήοετα,ι την Ιθην Όκτωίριου 1912, ήμίραν Τετάρτην καί ώραν 10--12 -. μ. έν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Σφακίων ενώπιον Έπιτρ^ής αποτελούμενης ικ τοϋ Νομαρχου Σφακίων ώς Προέϊρου, τού ΕΊρην.ίί*ου Βιμου καϊ τοϋ Ρρ,αμματέ,.ς τής Νομαρχίας Σφακίων ώ; με>ών ή των
  νομίμων αυτών άναπληρωτών.
  ΓΤ————3ΒΒ!
  ΕΠΑΝΑΛΗΨ'Σ ΔΗΜ0ΠΡΑΣ1ΑΣ
  "Οροι έχηοιήσεως
  1) Ώς πρώτη προσφ;ρά δρίζεται έφ έλαστης οκας καί έφ'
  εκάστου (Γδους ή εξής «ίτου 0,35, κριθής 0,26, μιγαίίου 0,30,
  ψαρών 0030, πιζελίων 0,30, ταγή^ 0,25, κουχιών 0,28, ρ«6ι-
  θίων 0,30, ροίιου 0,25, βίχου 0,35, σισαμίου 0,50, Λΐμπί-
  νωνθ,?0.
  «2) Όϊ φόροι έχάΐτης οί«.ονο^ιχής περιφερείας θε πλειοδοτ«|-· συμφώνως κρός τάς ϊιατάξε-ς, τ;ΰ ύι' αριθ. 35ύ περί δημοπρα-
  θώσιν ιδιαιτέρως είς έκαστον «ϊδος αναλόγως τής ποιότητος τού. | σ;ών Νομου, την χ»τασκευήν τοΰ τίμπλου τοθ έν τφ χωρίψ Α-
  3) Πας πλβιοίότης γίνβται δεκτός «ίς τάς άνω δημοπρασίας ί τσιποπούλφ ίεροθ Ναοΰ τοϋ Άγίου Έλε^ιθίρίου έκ ξύλςυ καρυας
  άφ' ού προηγουμένως καταθέση λόγω έγγυή»«ως είς την επι- . Τραπεζοΰντος, κατά τό σχέδιον τό κιταΐίθιιμίνον έν τφ Γραφείω
  τροπ* αν «ίς μετρητά τό «ίκβστόν τής άξίας των φόρων ούς θί- | τής Ανωτ. Ένοριακής Επιτροπείας τής ΈπΐϊΓθπικτΙς περιφ ■
  λει πλειοδοτήσει καί βπερ μετά την δημοπρασίαν των με
  Τ
  Ή Ένοοιακτι Επιτροπεία χοϋ
  'Δτο*ιποπονλου
  Δ») λ οί δ1 τ ι
  Εκτίμησιν β'ις φανεράν μειοδοτικήν τβλε'ωτ κήν δημβχραβίαν,
  ρ μ ρ έν άκο-
  τυχδντων το3 ίιαγωνισμο3 έκιβτρέφιται άμέσω; των δέ τιλευ-
  ταίων πλειοίοτών θά κρατήται καί αν αί δημοπραείαι θεωρηθώ-
  σιν τ«λ«ιωτικ*ί, θά λογίζεται ώς μίρος τοΰ δλου έκπλϊΐστηρΐά-
  σματος άλλως ίπιστρέφεται αυτοίς.
  Ί) Ή Ιγκρισις των πρακτικών τής δημοπρασίας άφί«ται είς
  την κρίσιν τοϋ Νομάρχου δστις λβμδάνων ύπ' ίψ:ν το συμφέ¬
  ρον το3 Δημοσίου δικαιοθται νά έγκρίνβ ί) μή αύτά χωρίς έν
  περιπτώσει άκυρώσεως ό τελευταϊος πλειοδάτης νά άχοκτα δι-
  χαίωμά τι κατά τοθ Δημοσίου.
  5) Τα έκκλ(ΐστηριάσματ3 θά καταβάλωνται είς ολόκληρον
  καί είς μίαν δόσι· πρό τής παραλάβης των ΐχ.πλΐ'σ;ΐ}ρια36έντων
  φόρων είς το Δημόσ όν Ταμείον ί πό τοϋ τελευταία υ πΛ*ιοίότου,
  αμα ώς ειδοποιηθη ουτβι περί όριστικής κατακυρωΐεως αυτών
  υπό τοΰ Νομάρχου.
  6) Τα ίημοπρατηβέντα δημητ·!*κά πρϊόντα παρα!ι5εν;ει
  είς τόν τελευταίον πλειοδότην έπ' ονόματι τοϋ Όπο ου ίγίνετο ή
  όριστική χχτακυρωσις, άφ' οί πρώτον προσαγάγΐβ είς τ όν οικείον
  Νομάρχην γραμμάτιθν παρΐλι6ής δημοσίου Ταμείου, έμφαΐνον
  τόν είς ακέραιον καταβολήν τοϋ ίχ,,ιλειατηριάσματος.
  7) Τα κηρϋχεια διχαιώματα βαρύνουσι τούς τελευταίους π>«'.ο-
  ίότας.
  Έν Βάμφ τί) 24 Σ-πτεμδρίου 1912
  Ό Νομαρχης Σφαχίων
  Γ. Μοάτσος
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Α. Καχούρης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 1595
  » Διεκπ. 695
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΈπαναληπτικΛς πλειοδοττκΐτς δημοπραόίας
  Ό Α*ιι^ιαρχος τΛς πόλεως Ρεθύμνης
  Έχοντες ύπ' όψει την ΰκ' αριθ. 127 άπίφΐϊίν τί[ς Επι¬
  τροπείας το3 Δημοτικοϋ Συμδουλίου το3 κιθ' ηαας Δήμ,ου, νο¬
  μίμως κυρο,θεΤσβ, ϊι' ής οίίτω, θεωροϋσα άσύμφορον την ϋ*Ό
  τού τε,λευταίου *λ«:ίδότβυ Εμμανουήλ ΑνϊρουλιδάΆη προσενε-
  χθεΐσαν τελευταίαν προσφοράν ίιά την έ*ί £ν Ιτος, άπό 1 Σι-
  πτεμδρίου 1912 μεχρι τέλους Αΰγούστου 1913, «κμίσθωσιν
  τοϋ ΔημοτιχοΟ φόρου άγοοαπωλησίας κτηνών, χατά την επί
  τούτω ενεργηθείς την 22 Αύγούστου είς πλειοδςιτικήν δημο¬
  πρασίαν έκ δραχ. 301, ήκύριβσε τό πραχτιχόν τής
  ί ά
  χ ή
  ταύτης, καί διέταξε την επανάληψιν αυτής.
  ΠροχηρΰσσΌμεν ότι,
  ή Έπαναληπτική ϊημοπρασία «ρός ίχμίοθωσιν τοθ έν λόγω
  φόρου ενεργηθήσεται έν τφ Νομαρχιακώ Καταστήματι Ρεθύ¬
  μνης την 6 8)6ρίου, ημέραν Σάδδβτον, κ* ώ^αν 10—11 π. μ.
  ενώπιον τής ιδίας έπιτροπής τής θ(;ΐζομέ»ης υπό τής ΰπ' αριθ.
  1θη/48β τΊί 8 Ιουλίου έ. Ι. προκηρΰξεως ημών, κ*! συμφώνως
  «ρός τούς έν αΰτφ άναγραφομίνους ίρους, καί πρός τούς όρους
  τή"ς ύπ' αριθ. 1150 συγγραφής των ΰποχριώσΐων τοθ μισβωτοΰ
  Έν Ρεθύ^νι^ τ?117 Σίΐτ*μ6ρίου 1912.
  Ό Δήμορχος
  Χ. Βαχογλάκης
  ρ
  ρείας Ρεθύμνη; καί Αΰλοποτάμου.
  Άρθρον 1. Ή ϊημο-τρασΐβ, τελειωτική ούτ3,
  έν Ρεθύμν·() καί έν τώ Γραφείφ τής Άνωί Ένορειακης Έπιτρ.,-
  κείας ενώπιον τοΰ Θεοφιλεστάτου Έπισκό ου Ρβθύμνης καί Αύ-
  λοχοτάμου ή τοϋ νομίμου τούτοο άναιΐλίΐ,'ωτοΰ καί τής Ένο,-εια-
  κής'Εκίτροπείας το3 χωρίου ΆτΐηΓθπ:ύ/>'.υ ιήν 14ην '(>χ·ίω-
  δρΐου ί. Ι. ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ.
  Άρδρον 2. Πας μεΐδδότης, ίνα ■γίνΐβ δ£χ.το<, ίίον νά προΐα- γάγη γραμμάτιον πιστοπο οϋν την είς τι Ταμεϊϊν το3 Δημοσίου ή τής Τραπέζης Κρήτης, νυ-τάθεσιν, λόγφ χρηματικής εγγυή¬ σεως δραχμών 300. Άρθρον 3. Αί προσφορβί γίνονταΐ κατ'άποκοπήν. "Άρθρον 4. Χρονικόν διασχη,Λα νρος ϊνβρξιν καί αποπεράτω¬ σιν τοΰ ίργου όριζεται 8εχαιχ;άμτ,νθν αρχόμενον &κο τής ήμίρας τής συντάξεως τοθ συμδολαίου, έν ύπερημερία δί ό τεχνίτης ΰπό- κειται είς ιιοινικήν ριτραν υπέρ τοϋ Ταμίίου τής Ένορειακής Επιτροπείας Άτσιποπούλου δραχμών 10 καθ' εκάστην ημέραν. "Αρθρον 5. Τό χρημχτικόν βοσόν θά παραδίδεται είς τόν τβ- χνίτην υπό τής ρηθείσης Επιτροπείας αναλόγως τής προό?ου ΐής εργασίας, ήτις θά άρχίιτ, τό βραδύτερον ίύο μήνας από τής συν¬ τάξεως τοΰ συμδολαίου. Αρθρον 6. Τό 1)5 τής 8λης άξίϊς τσΰ Ιργου θά κρατηθή >.αί
  θάποδοθί) αΰτήΐ μετά την συμπλήρωσιν ίτουι, άπό τής παρ-ίδό
  σεως τοΰ Ιργου.
  "Αρθρον 7. Ό τελίυταΐος μεΐοδότης όφείλε·. έντός 3 ημερών
  άπό της έγκρίσεως τής μειοϊοσίας νά «ροσίλίίη πρός σύνταξιν
  τού συμδολαίβυ, άλλως κηρύτΐετκ.ι ίκπτωτος )«αί ΰπόχειται «ίς
  τάς νομίμους συνεπείας.
  "Αρθρον 8. Κατα την σύνταξιν τοΰ συμδίλαίου δέον νά Ιχη
  αζιόχρεων έγγυητην. άνευ τού όποίου θά είναι άπαράδΐκτος.
  Άρθρον 9. Ό έργολάβις ΰπάκ&ιτοιι «ίς τάς διατάξεις τοϊ
  περί δημοπρασίαν καί ΐκτελέσεως Δημΐσίων Ιργων ύπ' αριθ.
  356 Νόμου,
  "Αρθρον 10. Είς τούς άποι,υχόντας χατίΐ την ^εΐοδοσίαν επι-
  στρίφονΐΛΐ τα λόγω εγγυήσεως κατατ*όέντ^ χρτ,ν·**1* *ντ°4 ^
  ήμ£ρών άπό τής δημοπρΐσιας, τχ· έγγραφω «ίοειοιτ,σε; τής Έ
  νορειαχής Έιτιτροπ«ίας Άτσιπ:π:υλευ πρό, ".ού; Διμσίυς
  Ταμίας ή Διευθυντάς των Καταστημότων, έν οίς «α. ετί^τ,ϋαν.
  Αρθρον 11. Μιτα την σύνταξιν το^ συμ6ολαι3^ ό τε-,·νίτης
  θά παραλάβη τό σχέϊιον, ούτινος φωτο-^βφια Θλ ϋπάρχτ,ι *ν ι*-"
  γϊθύτσει είς τ6 ΣυμδολαιογραφιΓον καί ύποχρεοΰται κατά τ:ν
  παράδοσιν τοΰ Ιργου νά παραδώαΊΤ} καί τίΰτο ίν ΧΛλίτ) καταστασίΐ.
  Άρθ&ον 12. Τα πρακτικά τής !ημ9*ρασίας ϋΓ.οχ«ΐνται «ΊςΤΓ,ν
  ίγχρισιν τής Ανωτ. Ένορεια^ής Έπιτροπευς Ρεθύμνης, ήτις
  Ιχιΐ :ό ίικαίωμα κατά τδ διχ,οίν αότή νά έγΑρίν^ή1 μή αΐτά λαι«-
  δάνευσα ύπ' όψει τό σ,/μφϊρον ιής Ένορε.ακής Επιτροπιίας
  χωρίς νά άποκτ^ ό τ«'«υταΪ2ς μϊΐοδότης ουδέν κατά τής Επι
  τροπείΐς δικαίωμα.
  Άρθρον 13. Τα κηρ6κ«ια καί ίςοδα τβυ φ
  δολαίου 4πιδαρύν:υσι τό> ίρΊθλάδον.
  Εν Άτσιχοτΐούλφτΐ 22 Σεκτεμβρίιυ 19ΐ2.
  Ή Ένορΐακή Έκιτροπ«ίΛ Άτσιπ^πούλοα
  Ό Πρίϊϊρος Τα Μελη
  Μ.Ν.Σκορδήλλης Γεώρ.Χ, Δα-έτζας
  Οΐχονόμος Έλ. Π. Χαλκιαδάκης
  Ιω. Γ. Κοκκινάκης
  Επι
  1
  ι πά _ι σ&ΐτΐνπζηταζτ
  Αριθ. Ιΐρωτ. 2415
  » Διεκπ. 1500
  Έν ' )νόματι τοί? ΒαιίιΛ-έως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμιι των άρθρων 405 χαί 406 τής ΙΙαιν κης Δικονβμίεις'
  Κα^οΟ,ΐϊν τίύ; ίυΐ ά·ίτ(ΐτάοει καιά τής Αρ^ής ν&τηγ^ρουμέ-
  νους Θίθίωραν Ανδρ. Ζοόλην πίψην κάτοικον "Ιμδρου Σφακίων
  χαίΓίώρ ιον Ν Δουρουντάκην ή Κατσουλόν πρώην κάτοικον
  Καλοΰ Λά*κου Σφακίω· καί ήϊη αγνώστου δι^μονής ίνα προσέλ-
  "ω-ιν αυτοπροσώπως την 1η>> Νοεμβριού μ3 ετους 1912 ημέ¬
  ραν Πέμπτην κ«ί ώραν 9 π. μ. ενώπιον τού άχροατηρίου τοϋ
  Δικαστηρίου των ενταύθα Πρωτοδικών -κρός απολογίαν κϊί περαι¬
  τέρω συζήτησιν τήί ώς βΓρηται άξιοποίνου πράξεως τής αναφβρο
  μένης είς τό κλητηριον έπίκριμά μχς ύπ' αριθ. 7β ^ τής 13
  Μαρτίου 1911 άλλως θέλει δι*«σθή έρήμην.
  Έν Βάμω τί) 4 Σεπτέμβριον 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  1. Γενεράλης
  Δημοσιευθήτω έν τή Έπυήμψ Εφημερίδι.
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ό ΕίοαγΊί/ίύς Σφακίων
  λέτης επετεθησαν κατ' αΰτιϋ ιά μαχα.ρ.ν, ρ^ίίων χαι περι-
  οτρόφων «άρισχομενου ίντΐς τοθ ίν Άγίφ Γεοιργίψ Κεραμ^ιών
  Κυίω<ίας ευρισκομένον χαφ« είου τοΰ Στυλ. Ρ&ί θακη, απέτυχον 5μως τοθ άνθοωποκτόνου σκοπού των ίκ λόγων άνιξχτήτων τής θελήσεως των τραυματίσαντες μόνον αύ.κν δ ά των ράβδων είς την *·.εφ*λήν, Ια μ,χζίμΐίς είς τόν Ικ,τον θωρακιν,όν σπάνδυ- λον καί διά σφαίρας πίβιστρόφου ιίς τ£ν διξιόν γλου-,όν καί Διατάσσεΐ την σύλλτψ.ν καί προφυλάκ σιν των. Παύιι πρός καιρόν κ5;ϋν πίρϊΐ έρω ποινιχήν καταδίωξιν κοτά τοΰ Γιωργίοι. Τσΐϊά*η γεν»τ,θεντος καί χατοιχοίντ;ζ είς Πβνα- γιάν Κΐραμίΐών Κι,ϊωνιας κ^ί ήδη φυγοδι/.ου πολί'ΐυ "Ελλτ,νος χαί χρισ 12.ού όρθΐδίξου κατηγορουμένου επί τή αύτΫ| ώ; άνω •Γρητοι πράξει κοί ΔΐΛ-άσσει την Χατάργοσιν τΛΰ <ατ' αυτού" εκδοθέν! ς ΰπ'ά'Ό. 2*230 τής 11 '^,Λ^ο^ Ι912χατασχετηρί, υτοϋ ίνταϋθα άναΛεκοΟ. Παύει πρός καιρόν πϊσαν περαιτ(ρ<« ποινικήν κιτίτΜωξ'ν %α α πάντων των ονωτίρω /.ιτ·ξ,γορ9υμίν«ν ίτιί τω ϊτι κ-τα τόν ού¬ τον, ώς ίίρτιται "όπον κ:ί χρόνον έ. συστάσεως άπε-.ε ράθησαν ν' άποκτεινωσι ττ,ν Ρόδον συζυγ&ν Άντων-ου Τσΐ3μ.Μακη. Έχρίθη, απεφασίσθη χαί ίδημ'-σιεύθη έν Χανίοις τ^ 11 Σ*- πτεμ6ριου 1912. Ιω Αρθμ. Βουλ. 502 ίό Δικαΰτΐκόν 1νμ6ο»Ό.»ον των έν Χανίοις Πρωτοδικών ΣυγκεΙμενον................................... Συνελθόν...................................... Διελθόν την Διχογραφίαν καί Σχεφθέν κατά τόν Νομόν. Έιτειδή διά τοθς βυγοδικοΰντας καΐηγορευμΛοιις τί κατ'αυ¬ τών έκοοθεντα ύπ'άριθ. 2329, 2330, 2331 χαί 23 52 τής 11 Ιουλίου 1912 κατασχετήρια τοΰ ενταύθα ά αχριτοϋ ϊτοι/ϋκυλ- λήθησον είς τα υπό τού Νόμου δριζόμινα μίρη ώς ίμ?ϊίιεται έκ των ύ-,'άριβ. 45160, 4516', 45162 κ»1 45164 ,πιϊοτηρίων τοΰ δικαστικοΰ κ)ηττ"ρος Νικ Τσοντου κΐί τ£ν υπό χρ-.νολογίαν 15 Ί>υλΙ υ 1912 πιστοΐίοιήσεβντοί οίκιίον ίγρΐτιχου δΐανομέως.
  Έιτειϊή τα ίν ττ] —ροτάε-ει ου παρα τώ Διχαστηρ ψ τούτω
  Εισαγγελέως λεπτεμ»ρώς άναφερόμενα ιτ«ριστβτικά εισίν βά-
  σιμα καί νόμιμα καί δεχτα υπό τού Συμ6ου>ίςι> τούτου κρί«ονται
  καί έπομένως δέον νά παρα»εμίθώσιν οί έ; των κατι-,',ορ&ι,μίνων
  Χρήστςς Κουμ4νΐατάκ»ι , Γεώργιος Τζαγκα.-ά,ιη; κοί Μιχαήλ
  Τοράκης ΐνώκιβν τού άκροαιηρίου τοΰ Κακουργιοδ!*εί.υ Χανίων
  Γνο δικαοθώσιν ώς ίπαίτιοι ίπΐ άιιοπΐίρα ?όνου τοΰ Άντωνί.υ
  Τσισμενάχη συμφώνως τοΤς άρθριις 287, 288, 47, 49 καί 57
  τοΰ Πονι,ιβϋ Ν;μ«υ, διατασσομένης τής συλλήψεως >.3· το»υ-
  λακίσεώς των βιμφώναις -»φ αρθρω 191 τής Ποινιχή; Δικίνομ'ας.
  Έχειϊή ώς πρός το ίκ των χατηγορο μένων Γεωργ. Ταακά-
  κην δεν προέκυψαν ίχανβί έ»Ιείξε·ς περί τί); ϊνοχής τού χαί
  έπ:μίνως δέον νά παύστ) ι:ρ·; χαιρόν πβσα περαιτέρω ποινΐ*η
  καταδίωξις έχί άιΐοπειρ^ φόνου τ·>ΰ Αντωνιοσ Τσυμ€νακη
  Έπειδή ώς πρός την απόπειραν φόνου κατά τ'ς Ροϊ:^ 3υ·
  ζύγου ΆντωνΙου Τσισμενάκη δέν προέχι,ψίν ίκαναι ϊνίείξεις
  περί τίς ίνοχή"ς των και έπομ-νως δίον ϊ·άτ/;ν πράξιν ταΰτην
  νά πσυσ^, πρός καιρόν πάσι περαιτέρω πκ'ΐκή καπί'ωίι κατα
  πάντων των ανωτέρω κατηγορουμίνων.
  Διά ταυτα
  Παρα-ίμπει τςύς κιτηγοροΐίμίνους Γιώρ'- Τζϊ■ίΚ^ρ^»ην
  Χρήστον Κουμαντατακην καί Μιχαήλ Τοράκην γε^ντ-,ίίίντ* _ χαι
  κατοικοθντβς εις Παναγίαν Κιραμίΐών Κ^δωνιας «0Ίτ«ς Ελ¬
  ληνας καί χριστ.ανους Ό^θοδόξους χαί ήϊη φυγοίιχους έ.ωτ.υν
  τού άκρΐατηρίβυ τοθ ΚαχουργιοδικεΙου Χανίων ίνα δ κααδώσίν
  ώς υπαίτιοι βτι άηό χοινοϋ συμφίροντος χινούμίνοι συναόίφίσι-
  σαν τή» εκτέλεσιν τής επομένης άξυπΐίνου πράξεως /αί ε'νεχα
  ταΰττ,ς συομολογ/;σα»τες άλλήλοις άμοιίαίαν συνίρίμήν καί
  ΰχοστήριξΐν την 17 Ίουνίου 1912 σκοτοΰντες την άνθ?<ι»ποχ-:ο- νίαν τοθ Άντωνίου Τσΐσμενάχη «πεχείρ^σ*11 εξωτερικάς πρ2ξ«:ς αρχήν έκτΐλέσε»; περιεχοΰβας, ήΐοι έσκεμμίνως ιαι έκ ιτρομ»- Οί Δικασταί Γ. Μιχελιουδάκης Ν. Σαββάχης Ι. Αντωνακάκης "Ο,τι άχριίες άπόσιοισμα Έν Χανιοι- Ό ΐγοι.μα εύς Κ. Α Νυσ«ρά)ΐης Ό Β. Γραμματίως Ι. IV] . •Αρθ. 2471 ^. 2Π1 ^ τοί? Ιίαθιλεω, των Ι.λλήνων "ΚΑΗΤΙΙΙΊΟΝ Β111ΚΙΊΜΑ Έπειΐή ό Εμμανουήλ Γαλανάκης κατοικος τίως Χαλίπ^ς )·αί ή}η αγνώστου ϊιαμο^ής κατηγορΐϊται ώς ϋπαιτιας ίτι ιήν 10 ΆπριΛίο" 1912 έν τ^) ιιαραλια Χα/ίταζ χαί παρά ττ,ν γέφυραν ΐποιήσατο ίκ σϋσυισιως μεΐο των ήϊη χατα3ι»αοθέντος Κυριακού Μπολαραχη Γ.»ρανομως χρήσιν δ^νιμίτιδνς πρός αλι¬ είαν ίχθύων. Έπίΐδ/; το ά,όι*η(Αα τούτο ι;ροίλίπ»ται καί τιμκιρείιαι α*ό τ* βρθρϊ 1 τςΰ 3ϋΟ /αί τίθ ΗΟΊ Νομυίν χ^ραΑ-η;. 4*ια·. δέ ώς πλημμΐλτμα Έ-ι«ιδί, ό >^τηγορ&ύμεν;^ ςΰ.'.ς «ι.ε άπών χαι άγν3«ΐ'αι
  ό τόπος τήι, ίιιμονής τού
  Ίϊίντις χ^ ι'άρθρα 405 κ^ί 406 τή, Ποινιχής Διχονΐμία-
  Κϊ"/ϊ3οε' ι£ν ί^Γ',Αί^ν χϊ-ί,γ,.'^ μι όν 'ινα ΐμφανισθή βύ-
  τβπρς.σωπ<υς ίνωιιον τι*, άχρςαιηριου τοθ ΕίρηνοΪ!)"*ίου Χανίων την 8 τού μηνό, Ν:ιμ6ρι-.υ τού ίτους 1912 ήμιραν Πέμ¬ πτην κΐί ώραν (.) 7. μ. ΐ>ι διχβΐθή ω- ύιταίτι.ς τής ίχτε-
  θίίσης πράξεως, άλλως ίίλιι ϊιχβοθί «ρήμην συμίω,ως τώ
  ϋ 407 τής Π^ν/ής Αι/, νομί^ς, σί-χρό ϊί κα'Λθμεν
  ί
  αύτόν όπως λαί/; (·νΜ3ΐν των ίγγράφων τ»"(ς δ(χο-ραφ άς.
  Έν Χα-.βις τή 12 Σ»*τεμ6?ί5υ 1912
  Ό Δημόσ. Κατί,γ. Χανίων
  Κ. Δουν κης
  Ι) Τα ύ 'ϊριθ. 463 »ίί624 τ^υ Γ.ί!ί ποΐνιχά τραχ.τιχά τοΰ
  ί.ίρτ,νοϊι ν.ζ-> Χανίων
  2) Ή σ^ετ'χη Ι/0»ίΐς 'ής Χωρ'β.'α/τίς
  'Λρμίϊιο- ϊιχαστι/ΐς χλητήρ πϊρΐγί^λ εται οτ:<·)ς έ*ν αντΐ- -.4-.ϊ< τς. πΐρον ο; τοΐ"/;»- 'λήστ, εί; ^,ν -ΐλιυτα.-ιν κατοιχ!αν Έν Χα« οί αΐθημερί/. Ό Δγ,μίσ. Κ <·.ήγ. Χανίων Κ. Δου «κης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Λ1ΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προιόντων κατά την έξ «γωγήν
  Καταρτισθείσα συμφώνως τφ άρθρω 6 τοθ ύπ' αριθ. 4!5ο καΐ χρονολ. 19 Μαίου 190.) Νόμου καί τφ δ*ϊ ι
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχ»βυ<τα δια τον μην* Όκτώβοιον 1912, -λ** τοθ £>«'«*, ι
  σάπωνος, διά τα δποΤα ίσχιίει αίτη επί μίαν ιριμηνίαν, άρχομοην αή 1 Αύγούστου 1912 κ«1
  λήγουσαν τη 31 'Οχτωβρίου 1912
  κα'
  κατο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
  Γ.ιί>η
  των
  έναντι τιιιών.
  πρός 1--ί τοίς
  ν.ατα -.ην αναλογίαν μονον τοθ εν
  αύτω Λϊριεχομενΐϋ ϊλαιου.Εΐς 1 χ
  γραμμον σά,τωνος λίγίζονται 0,63ϊί2 χ»-
  λ^οαμμα ελαίου. > 0,6392X0,91 —
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίψ, ή ετέρψ έκχ
  λίβμαιι ξυνώ................
  '{ "Ελαίαι [Α^ίρ ΐι...................
  ί> ΈλαΓαι πράίΐνβι ϊν ;ηρι;ί καΐτχστασει. . .
  6 Ελαίαι εν ξηοα χ.ιτασ;άσίΐ πρόςίλεσμα. .
  7 Ελαίαι έν ύδατι ή έν «^(Ι (κβλυμτάϊες,
  τσακιστές)
  ϊ* (>ίι>οπνευματώδη ποτά, κονιάκ, ρμ,ή
  τα, οίκό-τνιυμϊ, Λασ,ί/α, Αατ'^ναλ^~|1α,
  τήςπαραγούσης Λύτο ποσότητος οΓνου, νκα-
  λογιζομενων τριώνχιλιθ"> ράμμωνοίν^^ ί'ς
  ίκαστ?ν χ λιογραμμον αντών } 3X0,16 —
  9 Ι*ακΛ# σούμα μίχρι ϊβκαέξ βα
  λογΐΛν τής ιταραγοΰΐης αυτάς τοσοττ,το;
  οΤνου, ύτολο-κιζο,Αενου ϊύο χιλιογραμμ,ων
  ιϊντ ι ίίςεν ·χ!λιογριμρακτ5ς.}2Χθ/'6.
  10 Ιΐϊτπεζι, αναλόγως τής ποσότητος το.'
  ,λί χους,ίςής παράγεται, ύτολίγιζο
  νων 'ΐιύν χιλιογρΟΗμων ~(λϊ6κους εί;
  χιλ ίγραμμθί ^;τμίζίου. } 3X0,16· —
  Ιϊ'. ηοον
  II
  τοΐι· °/β
  ! Β.» ^*ίίι μαύρο ^ρ=^Άϊ ν...........
  12 Β*)αν.δι είς ίίρο,Αμα.α Ικ προστριβής. . . ,
  13 Κϊλίνΐΐί.............'.......
  15 ΚϊΑΐίΐΧ
  Π ΜΓ·;
  18 Κημος
  19
  20
  21
  ρρ
  23 Λαφνοφυλλα.....................
  24 Α'ιθίρι» ίλαια καί ά":θϊχάγΛθί;α, χαραμπά-
  οι, ί^ίνέλαιον, ίαϊκίΑηλίλχ.ον
  25 Ροϊ;3τίγ,Α4> άνΟό«ρον χαί λοιπά
  ^ί ^1,ϊρ;^οντα πρί,όντ»
  '. πρός ίθ τοίς °/,
  26 Σταφισ».; εΓίους ιο/Λτυ. ·; ς
  27

  29 Σ
  91
  58
  62
  43
  16
  22
  25
  48
  32
  48
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  70
  "23
  10
  50
  64
  58
  30
  20
  50
  50
  50
  Φο£θλογο.' μενά εΐδ /)
  30
  31
  32
  53
  34
  35
  36
  Λ ι
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  *7
  'Λποκαθαρα ςανίΐών στ'ϊ',α<.>·
  Σταφίϊβς μαύραι
  Κουκούλ'α ήλιασμένϊ
  Κ
  ΚοαΛούλια τρυχημέν» «αί δ' - α.......
  ΚοοκούΧια σκάρτα.................
  Κουκτ/λήθραχαί πίιΐ'. τού χ:ζχνΙ)ΰ.....
  Χανδραίΐ μίτάςης..............
  Τποστάθμ.··*) ;Γι>ου.................
  ρητινήτου.............
  "Οξος . .
  Άυυγδαλοψυγα γλιΐΛ
  μγ
  Άμΰ/ί*·1 χ ^ν
  Άΐ-
  Χαρ
  Έ)
  44 Πορτοκάλι
  50 Μαηχρ'· χ
  "ε 1 ϊ^' -·
  52 Κίτ'ρ3ί "(«α*
  Δ'. «ρδς τοίς 8 ο|ο
  Ί3 Ον;...............
  51 Πϋρηνελα-ον, παραγο.'.ενο^ !: χη « ής
  55
  ι ;ηνϊλαίου,ί άχ^ ι.ι .ί
  σιας παραγα;^ιένο^, λ.-τα ι γ, ίιχλϊ'ί
  ^ό^ον τού -; > αυτώ π*ρ!«χΓ α.νού ιοιοό'οι.
  Ε·ς 1 χ'λ-.ογραμμον σ .πων ος > κ -τορη
  νελα-ίου λί ,-ίζοντα· 0,(392 -;ιλ
  .. > 0,639 >ΧΟ,6Ο-
  ΚΚΦΔΛΔΙΟΝ Β .
  να «ατά χ,.
  δοών αχΙ μ,ο^χχρίων.
  ^1 Ο Ι 3 < καΐ' έκτ!μηο ν ι Ο 57 59 60 61 Έρια κχί ι ','βτΓΐχνς (τοίγο.) 62 Τϋοΐτς, άνθότοο^, ά;θς^αλον κη 63 Μοίηθρχ κϊ' » ζ<ι........... 64 ΜιζύθρΛ ςεινη................. 65 Γ ΚΕϊ>ΑΔΙΟΝ Γ .
  ί)
  ς τ-, 26 Σε-ττεμδρίου
  Ό έ τί δ ' ι)·-"-, νΐώι» Διοικών "·-. ΐ
  Μ. Ρ. Κ0ΤΝΔ0Υ?·Γ2
  30
  04
  6
  •α—·
  2
  40
  3
  10
  1
  00
  1
  95
  _
  08,
  _

  ——.
  97
  2
  10
  1
  20
  52
  1
  10
  40
  .
  03
  .__
  04
  62
  _
  13
  ——ι
  13
  ——
  20
  2
  β—ι.

  18

  60
  38