92793

Αριθμός τεύχους

93

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΧ
  ίΤΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  »Ν Κ ΡΜτΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 6 Όκτωβρίου 1912 — ΑΡΤΘ, 93
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  99 Λννεδρίας τΛς 26 Σεπτέμβριον 1912
  το συγ
  τής χρονολογίαν ταύτης προσφέρ-φ 5 «[ο επί πλέον τί]ς κατά την
  προσωρινήν καταχύρωσιν τΐ/ευταίας ρφρ
  Πας πλειοδίτης ινα γίντ, δεκιός ϊε'ον νά προσαγάγη γραμ-
  μάτκν κατοθίσιως «αρά τώ ΤαμΙα Ρεθύμνης ή τώ Ταμΐα τοθ
  Δήμου Ρεθύμνης λόγω ίγγυήσιως δραχμάς 100, όφιίλει προσέτι
  να *ροσαγάγϊ> έγγοητήν, τού όπάου τό άξιόχριων θά κρίνφ ή
  Έπιτροπή, ό'στις θά χροσυπογράψτ, τό πρακτικών πλειοδοσίαν καΐ
  τό συναφθησόμινον συμβόλαιον, θά (ίναι δέ ϋπό'/ρεως δι' απάσας
  τάς Ιποχριώσεις τοθ ίνοικιαστοϊ) ά'νευ δι* ακάματος διαφιοεως
  ή1 διζησΐαις.
  Τό δικαίωμα τής τελικτ]ς ίγχρίσεως τής πλιΐοδοσίας («ιφυ-
  λάσσεται τώ Δημοτικώ Συμβουλίω ή τή Επιτροπεία αυτού1.
  Έκ τής ίγκρίσεωι, ή άκυρώσ ως των πρακτικών ί!ί όριστι-
  κής κατακυρώαεως ό τελιυναϊος κλιιοδοτης ίιν άποκτ^ί
  ά Δ
  ή
  κατά τοθ Δήμου
  Τα χηρύχει* καί τα συμβολαιογραφικά τέλη βαρύνουσι τόν
  Κο'ττΐί
  ν ν ,ο,ν ρ, 104--)
  Ιών Χανίοις τη 27 Ι,επτιμοριου 1»1ζ.
  Ό Διοικών Σύμβουλος
  Γ. Σκονλούδης
  συγγραφή των υποχρεώσεων το3 ενο·.κ;αστο3 είναι κατατ*-
  I
  θειμένη είς τό Γραφείον τ5)< Ιημαφχίοτ. Ρεθύμνης είς την διά · ί θέσιν των βουλομένων. | Έν Χανίοις τ* 1 Όκτ«6ρί»υ 1912. ΐ Ό Αημαρχος Χ. Βακογλάκης Αριθ. ΙΙρωτ. 1694 » Διεκπ. 757 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ1ΡΑΣΙΑΣ Ό Αήμαργος τΛς πόλεως Ρεθύμνης Έχοντες ί>κ' όψιν την Η' αριθ. 157 την 24 Σεπτιμβριου
  . άπόφβσιν τής Επιτροπείας τού Δ?μοτιχοϋ Συμίουλίου τοϋ
  Δ ί Τ
  Αριθ. Βουλ^ύμ. 506
  ΤόΔτκαστικό·-· Σνμθοι/λιον των έν
  Χί δ
  Συ-[Κ«ίμενον.
  Σι·»ιλθόν . . .
  έ. ϊ,
  καθ* ημάς Δήμο; νομίμως κυρωθεΤσαν.
  Διακηρύττομεν 8τι,
  Έκτίθησιν είς φανεράν πλειοδοτικήν δ , . (
  σις τοΰ ένοιΐιιου τοϋ Δημοτικού ίχθυοχωλει.υ Ρεθύμνης δι Ινϊεκα
  μήνας, ή«ι άπβ 1 Όκτωδρίου 1912 μέ'/ρι τίλου; Αύγούστου
  1913.
  Ή δημοπρβσία ενεργηθήσεται ίν τω Νομαρχιακώ Καταστή¬
  ματι Ριθύμνης Ενώπιον Έπι-ροιτης ά·
  μάρχοι» Ρεθύμνης «!κ Προεϊρου, το
  καί τοϋ Διεμάρχου Ρεθύμνης ώς μιλών, ή τώ< νι^ίμων άναπληρωτών την 15 Όλΐωδριου έ έ. ή,<·?*ν Δί^τίραν και ΔΡΉ ΙλΤοδοσΓ. έπανα>.αμίάν.τ,ι Λάν τ,ς ίντός 6 ημερών «ό λάμφ" Σ.λίνου δημοτικάς Σχολής ίν ί ΰπηρέτ... ώς
  την Δικογραφίαν κα|
  Σκεφθέν κατά τόν Νόμον
  Έτ.«'δή διά τϊν φυγοίικοθντα »·τηγίρουμ*νον τό 6χ' αριθ.
  2480 τής 24 Ιουλίου 1912 χ»τα7χετήριον τοϋ ενταύθα Άνα
  κριτοϋ ετοιχοκολλήθη ε'ις τ» υπό το3 Νόμου ορίζό|»ενα μιίρ»;,
  ώς ϊι£κυ"βι έκ τού ΰιΐ' αριθ. 45240 τΫ| ?5 Ιουλίου 191·^
  ίΐκ*ο ηρ ου τοϋ δ'καστικού κληαήρος Ν. Ίσό'του κβί τής ϋκο
  ·χρονΐ>·. 99 Ιουλίου 1912 ττιοτοποιήβεβς τού οίχεΐου άγροτιχοϋ
  Έχειϊη ίκ τής ίνεργηθιίσης άναχρίσεω: κ»ί 'ϊίβ ίκ των κβ-
  ταθίσεων τοΰ παθόντος κιί των μορτυρων Νιχ. Μαρχουλάχη
  καί Άν. Βιτσιίάχη πριένυψεν δτι ττν 1 Ίουνίου 1912 προσχ»-
  'Αντων. Ί. Ναναδάκης τόν παβόντα
  ίίς Ιν Κα-
  ϊ:
  41Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  διοασκαλος, έν ώρα καθ* ήν ηιαν άπαντες οί μαίητΐι, **ί ευρίσ¬
  κετο μόνος εν τή σχολή, επεχείρησε ν' άπςπλανήτφ τούτον είς
  άσίλγειαν, προδάς είς εξωτερικάς πράξεις αρχήν εκτελέσεως
  περιεχούσας, ήτοι λύσας την πβρισχελίδα τούτου, αΰτός δ' έξα-
  γαγών τό ι.ος τού καί ιπακοϋδήσας τοθτο είς ιά μηρά τού πρός
  τόν σκοπόν τούτον, άτένυχε όέ τοθ σ^οττοΰ τού, δ'.ίτι κατώρθω¬
  σεν ό αδικηθείς νά δΐϊφύγτβτών χειρώ τού, καί έπομένως ϊεον
  να παραπεμφθή ενώπιον τού ά*ροατηρίου τοΰ Κακουργιοϊικείου
  Χ»ν;ων ?να Ί'ναθή ώς ΰπΐίτ'-ς επί άποπ^ανήσεί ^;ς άσέλγ-ΐαν
  συμφώνως τβΤς ά'ρθροις 273, 274, 47 καί 49 τοθ ΠοινικοΟ !
  Νόμου, διατασσομένης τής συλλήψεως *αί προφυΧα·ιίο·εώς τού
  συμφωνως τώ άρθρφ 191 τής Ποινκής Δικονομίας.
  Διά ταύτα *
  Παραπέμπιιτόν κατηγορούμενον Άντών. Ι Ναν-ΐίάκην δκ/μν
  διίασκαλον, κάτοικον Κάλαμον Σελίνου κοί ήδη φυγόϊικον,
  πολίτην έ'^ληνα καί χριστιανόν "Ορθόδοξον ενώπιον τί Ο χνρο
  ατηρίου τού Κακουργιοδικείου Χανίων Γνα διχασθϊ) ώς όπαίτιος ,
  το3 δτιτήν 1 Ίοιινίου 1912 έντός τοθ έν Κϊλαμφ Σελίνου α-
  ταστηματος τής δημοτικάς σχολής θέλων ν' άποπλα^ησϊβ είς
  άσέλγειαν τόν ίνϊεκαετή παΐδα Εΰάγγ. Άρκαλάχην έπβχειρη-
  σεν εξωτερικάς *ράξ*ις αρχήν εκτελέσεως περΐϊχοάϊας, ήτοι
  ίλυσε την περΐσκελιβ'α τούτου και έπακουμδήσας επί των μηρών
  ου τό χέος τού άκεπειρατο νά έκτελίστ την πρδξιν, άπέτυχε
  δέ τού" σκ γο3 τού έκ λόγων άνες^ρνητων τής θελη-εώς τού. καί
  Διατάσσει την σύλληψ ν καί προφυλάκισιν τού.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εξεδόθη
  Έν Χ&νίοις τη 11 Σεχτεμδρίου ΐ9ΐ2.
  Οί Δικασταί
  Γ. ΤΜιχελιουδάκης
  Ν. Σαββάκ ς
  Ί. Αντωνακάκης Ό Γρ^ματεύς
  Κ. Ά Νυσ»ε:άι<.ης "Οτι άκρι6»ς άπόσπ*σμα Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Β. Γραμματέιβί Ί Σπυριδάκης Δΐατασσίΐ την καραταίΐν τής Ίσχύος τοθ κατ' αύ.οϋ ΐκδοθέντος κατοσχετηρίου ύ%' αριθμόν 477/613 κ«ί χρονολογίαν 5 Νοεμδρίου 1'^Π τοί Ά ακριτοο ΉρΛκλείου και την μετά την σύλληψιν προφυλάκισιν αυτού1. "Εκρίθη, απίφασισβί), κα έςεδο^η, έν Ηρακλειω τή 7 Απρι¬ λίου 1912. Ό Προεϊρεύων Κωνστ. Τσαγκαράκης Ό βοηθός τού Γραμμχτέως Νικόλαος Σκουλάς 'Λχριίές απόσπαομα Ηράκλειον τί 28 Ιουλίου 1912. Ό Γραμματεύς καί ά. α. ό βοηθός Μ. Ιΐολυχρονάκης Δημοσιευθήτω τόπαρον ίιά τή*ςΕπισήμου Εφημερίδος. "Έν Ηρακλείω τή 27 Αύγούστο» 1912. Ό παρά Πρωιοδίκαΐί Είοαγγελεύς Έμμ. Χλαηουτάκης Αριθ. Ιΐρωτ. 359 » ΓΤποο 3Γ7 Τό Δικαο*τικόν Συμθονλιον τώ·, έν 'Ποακλετω Ο^ωτοδτκών Σι» κείμενον.................................. Επίΐδή έκ των γενομένων άνακρ'σεων έ-χί τή.- προκεϊλένης ΰπίθίσεως άρχοϊσαι προκύττουσ ν ενδείξεις π?ρΐ τνΰ 8τι ό κΐτη- γορουμενος έτραυμάτισε διΐλιθου τόν παδόντα, έ'ΐνε ιοαντα μετ" ολίγον ατΐό το3 τρα^μ.^τι^μοΟ το^, δτι τυθτο ϊκοαξϊ,ι ο κατηγο- ρςομϊνος ούτος άπρομβλετήτως συναντηθϊίς, καθ* ά «ξάγιτΛΐ ίκ των άνακρίτεων, τυχοίως μιτά τ;3 παθοντος, καί ΪΛθών κατά πασάν ΐϊΐθανοτητ» είς οήξ ν υιετ' αύτοθ, άφιΰ ούδϊμια προηγθϋμένη ά^ορ^ ϋπήρχε μεταξύ των, τοδτο δέ σ.> αγεται καί Ικ τ Λ ο ι
  δ κατηγορούμενος τότε μ6νον ίτρατη είς φυγήν, ά'μ* ίμαθεν ότι
  δ ιταΡών απεθανί ^^ν£πί α: τοο τρ^ί^^ιατισμο^, διον *3ΐτά »-νέ
  ρη φγή, μ μ
  α: τοο τρ^ί^^ιατισμο^, διον *3ΐτά
  πεΐβν δ'π..)ς παριχΓίμ^θή ενώπιον το3 Κακο^ργυδ Λίίον Ήρα-
  κ'; ίίου ό νατηγορ ύα?«ο<, ,'-ί τώ άδικήματι το3 άπρυμε - ήτου τοαινματισμο^ ου .ινΐς τα σ;οιχεΤα φέρει ή προ ε μ^νη -ραξις, ■»5~-ίΐ επί παραβάσει τού άρθρϊυ 308 έδ. 1 τοθ Ποιν κο^ Νϊμ.^ Διά ταυτα Δεχόμενον την πρότασιν τοΰ Εισαγγελέως Παραπεμπει τόν κατηγοροόμενον Εμμανουήλ Χατζηδάκης κάτεικον Φόδελε Μαλεδυίίου χριστιανόν κ« πολίτην Έλληνα, ένώ -ιον τοθ ΚαΛΟ^ργ!οϊικειο^ ΙΙρακλ«ί'ο^ επι παραβάσει τοΰ ίρ θρου 308 έϊ. 1 τςϋ Πο,νΐλοΰ Νομου, ήτο ?ν* δι»ατθί- ώς ϋτί τίος ό'τι την νύ-α τής 9—Ό '0/<.τ< βρίου 19Η ΐνϊός το3χω- ριου Φοϊελε καί κατά την σ-νοικίαν Άγης Γεαργιο; άϊτρομελ=- λετήτως καί είς βρασμον ψοχικής όργής ΐτραυματισε διά λιθου *ατα την σπληνικήν χώραν τοΰ σώματος, τόν ομοχώριον τβυ Κων- σταντΤνον Μπαλασάκην, εξ ου τραίματος ώς έ,ε(ΐγοΟ αίτι^ς, επήλθεν αυτώ ο θανατος μβτ' ολίγον άτό τοϋ τρx^^λαασμο^ τού καί Αριθ. Άποφ. 453 Τό Δτκαο*τήιτ>"ον των έν Χανίοις Πρωτοδίκών
  Συ γ>εί >ίνον....................................
  Συνε^ριάσαν.....................................
  Σ,ιΐφθέν.......................................
  Διά α Β τ ο
  Δικαζον ίρήμην των χατϊιγορουμίνωι/ Παναγιώτου ΒΧαντή
  γίννηθέντος είς Κύθηρα κ ί διαμένοντος είς Αθήνας των 36,
  έγ"α.ίου, εγγραμμά-ου ίμπόρου, «ολίτου έλληνος καί χριστιανόν
  όρθο^όξου καί Ευαγγελου Γ. Σιθειακάχη έτών 22 λεμδίύχου,
  πολίτου ε'λληνος, κατοιχου Χανίων καί ^Ρ'^'ανοϋ όρήοδόξιυ
  Κηρόσσει τούτους ένόχους, τόν μέν πρώτον Παναγιώτην
  Βλ'ΐντήν το3 8τι ττιν 14 Μαίου 1911 «ν άγνοία καί άνευ "(ρα-
  τ.τρ?ς αδείας των προϊσταμένων τής Τελωνεια*ής άρχής Χανίων,
  άτ:*β,6ασεν »!ς Χανία ώμομέταζαν (σαντακρούταν) τριάκοντΰ'
  ϊυο (32) τό ια καί 8ύο ήμιτάπια πρός ζημίαν τοθ Δημοσίου,
  ΑΊί-ΐ'ν,1*ιι> είς εκατόν ογϊο^οντα "ρεΐς (183) δραχμάς, τόν
  *' έ'τερ-'ν Ε-όάγγελον Σίί'ϊΐαχ.άκην το"ΐ δ'τι έν γνώσει καί έξ ίδι-
  υτελειας ίίΐνη^γησϊν ίς Ύν !»πό τοί3 ανωτέρω αΰτουργοθ Π.
  Βλα>τ/| ίι»πρ·ϊχη»ΐα*ν λοθρεμπορείαν, αποδιδάσας διά τής λίμ-
  6ου το.ι ?κ το< ά-μο^>οι^,^ «Στιαρτη» τής έταΐί-είας Πανταλέον-
  Τος είς την ξηράν τα ώς ανωτέρω έμπ?ρεύματα άτινα εκόμισεν
  ε·< Χά 'α δ ώ- εΓρ<)ΐαι αύτουργό; Παναγιώτης Βλαντής. Έκ^ί'η 2ΐτ»φασ σίη ',χί »ϊηΑθΐ'»ύθ(] έ^ Χαν' ι, ίή 2*> Ίου-
  ' λίου 1912
  Ό Π οεδρεύων
  Ι. Κατ*λαγ»ριανός Ό Β. Γραμματε'ως
  Εμμ. Δ. Μπαρνλας
  Σκεφθέν Α^τά τόν Νόμον.............,............
  'Ρπειδ») Λ πράςεις δι' άς εκηρύχθησαν ϊνογοι οί κατηγορού-
  ΐλενο; Λ'λ, π(.ο6Μποντα καί τ μωροϋνται υπό τ£5ν άρθρων
  371 λϊ 73 καί 72 τοΰΠονΐ'-Τ Νομου κοί τα &ρ*>ραι 129
  κ.-ί 132 τ«0 ύπ' άρι . 413 Νόμου.
  Δια ταυτα
  Κατα?ικάζει τους κηρ^■|θέν1ας ΐνόχΐυς κχτη ορουμίνους, τό^
  μέν αύτο^ ;ν Πανιγιωτν;. Βλανιχν είς φυλάκισιν £ξ (6) μηνώΛ
  τόν >έ σ νεργςν Εΰάγγ λον Σ θεΐϊίάκην, *'ις τεσίάραΐν μη'ίν
  . τθίθύτιτν.
  Έχριθη «ΐ5--φασΐΐ5θη κ ί εδημοσιεύθη έν Χίνί ις τί) 26 Ί ->'
  λ-ου 912
  Ο Προίίρΐύων
  Ι. Καταλαγαριανός Ό Β. ΓραμματΙως
  Ε Δ. Μπαρνΐας
  Ότι 7Λ,οιδί '/ιτόσιΐασ α
  Έν Χανίοις τή 2 Αΰγθϋστου 912
  Ό Β Γρομματέος
  Α. Ν. ά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  411
  Αριθ, ίΐρωτ. 6695
  ~» Διεκ,π. 4256
  Έν όνόιιατι ϊ>ί? Βα ίιλεώ^ των Έλλην όν
  Κ/νΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειϊή > ή Λευκοθέα Κουτρουμπίτσα κάτοΐχος Πε-ροκεφάλι
  χαι ήδη αγνώστου δ'αμονίς.
  Κβτηγορεϊται ώς ίικαιτυς ότι την £9 Ίανουαρίου 1912
  έκ τή'ς έντός το3 χωρίου Πετρο*εφάλι Καινβυρίου χειμίντ,ς
  οικίας τής Αθήνας Παπαμαρκάκη ίλαδιν είς την κατοχήν
  της τα εξής κινητά .ϊήματα, ήΐθΐ δύο μανταλιά χρυσα τό
  ί* μέ άλυσσον χρυσουν, 8ύο ζ«υγη ϊνοπίων χοΐ'σών, τό εν μέ
  μαργαρίτας, καί τό Ιτερον μέ ϋέτριχς νυανάς καί ήμισ^ εί*ο-
  σάριον Όβωμβνικόν όξιας ΐραχ. 300 έν γνώσει τής άλλο
  τοιοτητός των αό-ογνωμόνως χαί άνευ τής συγκαταβίσίως τής
  είρΓμένης Ίϊιοκτήμονος ό'χως ϊ/.-β παρίνδμως ώς ίδ^κτη-ΐίαν της.
  Έπειδή τό άνόμημα το3το πρ 6ίπεται καί τιμωριϊιαι άπο τα
  άρθρα 371,373 τοΰ Π ινικοϋ Νόμου, χαρίκτηρίζεται δέ ώς
  πλημμε'λημα.
  'Ξπειδή ό *ατηγ3ρ?ύμϊν3ς οΰτος εΓνβ άπών και άγνο«ΐτ«ι
  ό τέπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' ίβθρβ 405 κοί 406 τής Ποινικής Δαονομίας.
  Καλο3μ*ν τόν *Ίρημ.ένον κατηγορο^μίνθ^ Γνα έ'θ,φαν σθί) αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τϋ «Λρίατηρίου τ Ό
  II
  ;ωιο!ι><«ίου Ηρα¬ κλείου την 22 τ«ΰ μηνός Νοίμβρίου τοΰ ίτους 1912 ήμ»ραν Πέμπτην καί ώραν 8 α. μ. ίνα δικασθή ώΐ ύπ?ιτιος τής έ-ιτβ- θείσης πράξεως, άλ>ως 6έλ*ι δικασθή" ίρημην συμφώνως τώ
  ά'ρθρφ 407 τήί Πανιχΐς Δΐ5<ονομίας, συγχρόνως δέ καλοϋμιν αυτόν δ" ως λάβγ, γνώσιν των «γράφων τής δικογρβφιας. Έν Ήρα-λε-ω τη 30 Ί^υνΌυ 1"12. Ό Εισαγγελεύς Έμμ. Χλαπουτάκης ΟΙ χληθ·ντες μίρτνμζ Άθηνϊ Ι. Πϊπαμαρκάκη Κ'τβιχος Πίΐρο<ι.εφο(λι ΊνάννηςΔ Ματθ*ιάκης ' Πομπάς ''Ίι(ωμοτάρχης Στ^λιανος Ι. Πΐίΐαμαρ^άιΐης » Πετροιεφάλι "Εγγραφα Ή ΰίΐ' άρΐί. 8 της 25 Ίανο^αρίο^ 19ΐ2ΐι>.ϊϊϊς :ί3 Σταβ.
  Πόμ-τιας. Ή Σχε^Μή Δικογραφίχ.
  Δη'^ιοσ'ε^θήτω είς την Έτίσημον Εφημερίδα.
  Έν Ηρακλείω, «όθημβρόν.
  Ο Εισαγγελεύς
  Έμμ. Χλαπουτάκης
  Αριθ. ΙΙοο>τ. 667υ β
  » ΔίΑΐτ 4231 β
  Έν * 'νάα »ΐΐ τ ? Β ^ιΐιλε-ιο των Έλλήνων
  ' ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπ*ι%ή ό '^μ.^νουήλ Γ. Φ,ιχ·(*.ά^.,)^ κάυιχο, Σταμ ώ» Π»
  διάϊος χαί ήδη αγνώστου όιαμονής
  ΚατηγορεΙται ώ, ύπαίτιος ό'τι τ'.ιν 28 '0*τα>6 ίου 1(Μ1, έν
  θέσει «Στ-ί.'ροίρ;μι» τής «ϊρ'φΐ,'είας τ-3 χωρίου Σιάμ ούς
  Π.ϊιάδος 47κγω> ώ; απειλήν τη,ϊ αοσίαν 5:οο:ί-ν -υ ώς άγςο
  φύλακος, ιΐρισετίθηί* νά π·ρ ποιήσω ε'- ί^υ όν ίι' ί/6 άσίως
  ιίιαιτικϊν οφϊΛος έ/ασσον των 3·ι ίρα>μώ; ή. '. 2 ι,ι/.Γ,τνς τ-ΰς
  Γεώργιον Πετρά/ην, Δϋ ύ«ιον Βα3ΐ/ά>ην '%· Γιώΐγίςν Ε. Κ*·
  λαΐτζαχη· ίτι θά τουςώϊήΐ·*! »ίς τόν ατζΒμ^ν έπ'»κί!ΐ/·ς ίάν ίέ/
  χϊ ηρ ρ/μ,
  τας στήλας άχό ςένας ί,ι-.ί ούς 1Ά- ταο' αύτω, ο." ίιιδιά-
  οεως τό ποσόν Όθτο
  ΐΕίΐϊη τό ανόμημα τοδτ5 πρ.6)έτ»ται ηχ τιμο «Τ'ίΐ ά-ϊ τ'
  άρθρα 369 .ν συν. ΖΓ,'ος τα άρθρζ 489, 494 /.αι ΊΊ :;> Πό -
  νικο3 Νόμου, χά α^τηρίζειαι ϊ$ ώς κ/ ίμμιλν,μα
  Έ-ειϊ·, ο Γατη>. ρούμ'.ν:ς οΰτος εϊν» α-ών χιί )ννοίΐ:η ό
  τοπος τής δ αμονής τού
  Ίϊοντες καί :' άρθρα 405 κ^ι 106 τ»;, ,Ι.ιν./ςής ιχ ν5μ ϊ;
  Κ»λςΰ.ι*ν τόν βίρη.ίένον Λαιηγ·5ρουμενον Γ>α ίμίανισθή αύ-
  βνώπιον τού άχροατηρίου τού Πρω:οδ'λείου Ηρα¬
  την 29 τού μηνός Νοεμβριού τού ίτους 1912 ήμε(ΐβν
  Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. Γνα δ:κ*σ8ή ώ οποιίτιος τής έκτε-
  θΐίσης πραξιως, άλλως θέλει δι/ασ^ή έρήμην συμφώνως ιω
  άρθρφ 407 τής Π'ΐνικής Διχονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν
  αυτόν όπως λαίτ^ γνώσιν των εγγράφων τής ίο.ογραφίας.
  Έν Ήρβκλείφτή 30 'Γυνίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  Έ. Χλαπουτάκης
  Οί χληΝντες μάρτυρες
  Γεώργιος Δ. Περαχης κάτοικος Γαλύφϊ Π διάδίς
  » Α. Καλαϊτζάκης » » »
  Διονύσιος Κ. Περάκης ή Βανιλάκης κίτ. » »
  Κωνσταντίνος Ι. Δερμιτζάχης κατοικος Σταμ-,ών Πεδιάδος
  "Εγγραφ α
  Ή ύπ' αριθ. 126 τής 6 ,Οκ-.Μβ,-ίιυ '1)11 ίκθίσις τού 2,χι$-
  Έ
  Ή σχετΐκή μήνυσις
  Ή σχετική ϊΐλογραφία
  Δημοσιευθήτω ε'.ς την Επίσημον ΈφηΛ«Ρ'-ϊα
  Έν Ήρακλίίω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ε. Χ λαηουτάκης
  Διά τής ΰπ' άρ·θμόν 481 ( 912) άποφάοεως τού Δικαοττρίου
  των έν Χανίοις Συνέδ^ωγ, χατεδικάαθη είς πινταιτή εΐρκνήν,
  ό Κ. Χ. Μιζοκοπάκηί, έτών 18 χαπν£ργάτης χάτοΐΌ,; X^νίων,
  ώς ϋπβιτιος άν»ιρίσ»ως τΐλεσβιίβης έν μετρΐο; α^'/βακ. τ ν
  οίσθήσεων χαί τοθ νοίί, χοτόχιν δεινής ίΐδρεως κεί χα/επών
  των όνιιϊισμών τού παθόντος.
  Έν Χανίοις ττ 14 Σεπτ«μ6ρίου 1912
  Ό Γραμματεύς τού Δικαοτηρίου των ·ν Χανίοις Συνίϊρων.
  Αντώνιος Ι. Άρ τάκης
  Δ ά τής ϋκ'άριθμς· 103 (1912) άκοφασίως τοΰ
  ριου των έν Χ ^νίοις Συνίδρων κατείιχάσβη ι'ις δ»κ <κεντα»τϊ) χρόσχϊΐρα ίίσμα ό Μιχ. Χ Κϊλλιοντζάλης έτών 30 κατοιχθς Βροσών Κυίωνας, γ«ω^γ^^. ώς ϋταιτιος ίναιρέσβως. Έν Χανίοις τή 1 ι Σιπτεμίρίου 1912 Ό Ί ~ογραμματ«υς τού Έφι.ίί^υ Χανίων. Άντ. Άρετάκης Διά τ*< ϋπ' αριθμόν 161 (1912) άπθφάσιι. ο τού Διχοστ»;- ρίου των έν Χί«ιΐ?ις Συνέ?ρων κατεϊιχάοθη ΐίς ίκτά *α ημί¬ σεως (ΤΙϊ) έτών είρκτήν ό Έμμ. Ε. Σαριχάχης, έτών 23 χω- ρο»ύ"'ίξ /άτοικες Άλωνάκια Κεραμειών Κυίωνίας ώς ύπβίτιος άνα,έσε<»ς τε)ΐσθ*'σης έν μετρΐθ^ συΥχύσιι των οίαθήτεων καί τοθ ν;όί. Έν Χανίο^ ττ 14 Σεπτεμ6ρίου 1912 "Ο 'Υ)ίρομματευς το·3 Έφετείου Χανίων Άντ. Άρετάκης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τή: ϋπ' αριθ. 97 άπό 7 Ίουνίου 1912 άπο^άσια'ς τοϋ Δι- να τηρ·ου ιών έν 'ΙΙίαχλεί';) Σ.ινεδρω.', δι' ής χιτιί κίσθη ό η,υγθιΐ!; ίνοχος άν^ιρέϋεως μ«τά μετρίας άναιτιθΛ συγ/ϋσεως Ρίω-;Ι , Γ?ι^1ΐνάκη., ',ιορνός *άτοι/ιΐς 'Ρ'πισκοπής Πεδιά »δθί είς πρίσχοιρα ϊ«σμά 15 έτών. Έν Ήρΐχλείω τ- 10 Σεχ εμβρίου 1912 Ό Γρΐμματεύς το3 Κσχοθργι Α. Παπαδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής «π' αριθ 117 χαί χρονολογυν 16 Ίουνίου 1912 απο¬ φάσεως το3 Διχΐστηριου των έν ΙΙραχλ-ιψ Συνϋρ«εν, ΐι' ής κατεϊικί'σθη ό χηρυχθιίς Ινοχος «πά ής Άζηζ Χβσάν Μουλα-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίάκης, μετ-ΐπράΐΓ/,» χάΐο.κος Ήραλλίίίυ, είς «ψκτήν 5 έτών
  καί ενός μηνός.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Σεπτεμδρίου 1912
  Ό Γραμματεύς το3 Κα*..υρ/ιοϊικϊίου Ηρακλείου
  Α. Παπαδάκης
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τής ύπ' αριθ. 120 τής 18 Ίουνίου 19)2 αποφάσεως τοΒ
  Δικαστήριον των «ν Ηρακλείω Συνέδριον, δι'ή; κβτεϊικάσθησαν
  οί 1) Ιωάννης Ε. Κανάκης ή Παραδάτης. γεωργοποιμήν, κά-
  τοικος Δοϋ>ί Μονςφατσίοο, κηρυχβεις Ινοχος λΐβστίίας καί φό-
  νου μετά μετρίας άν^ιτίου συγχύσεως, είς Ίσόβια οεσμά. 2) Γε¬
  ώργιος Ε. Ζϊγαλάι<ης, γεωργόί, κάτοικος Δαφνών Τβμένους, κηρυχ^είς ίνοχος κλοπήν είς κβτοΐκημένο/ κτίριον δι' έξωτΐρι- κής Ρ'/ζ5ως, ής τό ποίον ίπβρδαίνει τάς 20 ούχι δέ καί τάς 400 δραχμάς, είς είρκτήν όκ-ώ ϊτών <αί 3) Μύρων Νταούτης γεωργός, κατοικος Δοίλι Μονίφαΐσίου κηρυχθείς ώσαύτρς Ινο¬ χος χλοπής είς κατο-κημ.ε'νον κτίριον, ϊι' εξωτερικάς ρήξεως ής τό ποσόν ϋπίρδαίνει τάς 20 ούχι δέ καί τάς 400 δραχμάς, εί., είρκτήν ίννέα έτών. Έν Ήρα*λ*ίψ τή 10 Σιπι^δρίου 1912 Ό Γραμματεύς τοϋ Καχ,ο,φγιοδικείΌυ Α. Παπαδάκης II Ε ΡΙΑΗΨ Ι Σ Ύής ΰπ'ά>9. 193 -ής 19 Ιινήυ 1912 αποφάσεως τοθ
  Δικ»ττί]?ί3ΐι τώ. ίν ΉρϊλΛείω Σ.>ν;3ρ,ι>ν, δι'ή; χιτείικάσθη
  ό χη>υχ6«ίς ί«χ3; άποπ'ΐρας ά α:οέσει*ς Μιχαήλ Ν. Τζουλ·5ς
  γεωργός, χάτοικος Κρο^σώ^α Μαλεδυί,ίοο, είς είρχ,-ήν 5 έτώ< καί τριών μηνών. Ένί Ηρακλείω τη 10 Σεπϊεμίρίου 1912 Ο Γραμματεύς τοθ Κακουργιοδικιίου Α. Παπαδάκης Αριθ. Ιΐρωτ. 84 1911 167 Το Ειοηνοδικεϊον Ίλΐκιανοΰ Συγκείχενον Διά ταυτα ιν ίρήμην τοΰ κατήγορουμίνου Βαρδή ΙΙενταρά^ι κρώην 'Ορίΐυνίου Κυαωνίχς καί αγνώστου διαμβνής. Κηρϋΐσει τοθτον ίνοχον το3 8τι την 17 Σεπτεμδρίου 1910 ΐν τχί Ιέσ« «Χλιαρο» τής περιφερείας τοΰ χωρίου Σκυν* Κυ- δωήας ίπε.έβ/) άοκως δι" ό'ιτλου κατά τοΰ Νικολ. Μουτσάΐιι. Κατώδι*άζί! αϋτ»ν είς Ι; (6) μηνων φυ-λάκισιν καί είς τα Ιξοδ,χ τής δικης. Έ/.ρίθη, ΐ Έν Ά)!<·:ανώ τή ^ Ό Άναπληρωτής το3 Είρηνοδίκου Κωνσταντίνος Παπαδάκης Ό Γραμματεύς Μιχαήλ Γ. Στρογγαλάιιης Ότι άκριδές άιτόσιτ;α(σιι.α Έν Άλ-*ιανώ τή 11 ΣεΐιτίΑ'ί^ 19' 2 Ό Γραμμίτεϋς Μ. Γ. Στρογγυλίκις Αριθ. Ιΐρωτ. 85 1191 ι» Άποφ. 169 Τό Είρηνοδικεϊθν * κα.τωνάκι πρφην κατοίκου Ζοΰρία; χαί ήδη ίρύβτου 8ί«μονί|ς Κηρΰσσει τούτον Ινοχον τοθ ό'τιτήν 14 Αόγούστου 1910 ΐντός τοϋ έν Ζούρία Κυϊωνίας καφενειον το3 Δημητρίου Μικυλαρβκη έπετέβη «δίκως κ*τά τοδ όμοχωρίου τού Έμμ Βουλγαράκι κτυ- πήσας τοθτον «ίς την χεΤρβ διά ράδδου. Καταδίχάζ·! ούτον είς φυλάκισιν ενός μηνός κοί «ϊς τα ίξοδα τής ίίκης. Εκρίθη άχβφασίσθη καί έδημοσΐιάθϊ) Έν Άλικιανφ τή 3 Αύγούστοιι 1912 Ό τοί$ Εΐρηνοδίκου άναπληρωτής Κ. Παπαδάκης Ό Γραμματεύς Μ. Γ, Στρογγυλάκης Όίΐ άκριδές άκόσιτασμα Έν Άλικβνφ τί 11 Σειττεμδριοο 1912 Ό Γραμματεύς Μ. Γ. Στρογγυλάκιις Αριθ. ΙΙρωτ. 207 » Άποφ. 184 Τό ΕίρηνοδικεΐΌν Χεο«.ίονή<ίον Πεδιάδος κ λ -χ................................ Διά ταυτα Διχ,άζον έρημον το3 κατηγορουμένου. Κηρύσ»εί τόν χατηγορούμϊ>ον Ιωάννην Ε. Κομπεράκην τέ«·ς
  κά^οΐιιον 'Κπισίοπήί Πείιάδος καί ί)ϊη αγνώστου δι*μοννίς ϊνο-
  χον επί τώ ό'τι έκ σ^ιστάσεως μετά των Εμμανουήλ Κομκο-
  ράκη ναΐ Κωνσταντίνου Μυλωνάκη {|τοι υπό κοινοθ συμφέρον-
  τος κινούμενον βυναπέφάβιβαν την εκτέλεσιν τής επομένης αξιο-
  νοίνου πράζεως καί ένεκα αυτής αυνομολογήσαντες αλλήλοις
  άμοιδχ'αν συνδρομήν καί υποστήριξιν ήτοι την ίατπίραν τής 2ας
  Ίανουαρίου 1910 έντός τοΰ έν τώ χωρίφ Έπΐϊχο·»^ Πεδιάδος
  κειμένου χαφ»νιί->·.> τοθ Κωνσταντίνου Σταυρου>λάχη απρομελ*-
  τήτ«ς καί είς βρασμον ψυχικάς όρμής απεφάσισαν χαί εξετέλε¬
  σαν τόν τραυματισμόν τοθ ομοχώριον τ»»ν Γεβργίου Τσιβτρβ-
  κην πρζενήσαντες αυτώ διά ποτηρίου δύο τραάμοττα κατά την
  κιφαλήν ίζ ών ίνοσησε καί ανίκανος/ατέστη, «ρος έογασίαν πλέ°ν
  των τρκΓν καί ίλαττον των τριάκοντα ημερών.
  Καταδικάζει τόν χηρυχθέντα Ινοχον είς φυλάκισιν ίεκαπίντε
  ημερών επί παραβάσει τοΰ ίρθρου 308 ΐϊ. 4 τοϋ Ποινικβΰ Νόμου.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαί έδημοβιιύθη έν Χερσσντ,σψ Πεδιά¬
  δος τί) 9 Αύγούστου 1912
  Ό Είρηνοδικεύων
  Ι. Γ. Βλαστός Ό Γραμματεύς
  Ε, Νταφώτης
  άκριδές Λΐόσπασμα
  Έν Χερσονήσψ τί} 11 Σεκτ·)»6ρίί)υ 1912
  Ό Γραμματεύς χ«< ά. ά. βοη&ς Κ. Τσαντιράκης Δ ι, ά ταυτα Δυςάζον «ρημ.ην. τοϋ Χϊτίΐγορβαμένου Δημητρίου Άντ. Τβι· Έκ τοτ>
  Τνπογ<Μΐφ<ίοι/