92798

Αριθμός τεύχους

94

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΧί^ΙΙΟΝ ΤΗΣ Ε&ΑΑΔΟ*
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗτΗ
  ΤϊΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοις τ§ 10 Όκτωβρίου 1912 - ΑΡΙΘ. 94
  Πρωτ. 4674
  » Διεκπ. 3426
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΙ1ΟΣ
  Διακηρύχτβι 8τι:
  Έκτίθβται «ίς διαγωνισμόν μειοδοτιχής δημοπρασίας χ'/ΐά
  τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εογων συνταχθ«ντα
  καί υπό τοθ Διεϋθυνςοΰ των Δημοσιων Έργων θεωρηθιντας ίια-
  γράμματα μ.ίτά τού προϋπολογισμόν! συγγραφής ύποχρίώσεων καί
  τιμολόγιον ή άνέωξις τής τάφρου (χανϊάχας) Γιωργιΐυπίλεως
  καί ).οιπών συναφών έργων και κατασκευή γιφυρας.
  "Αρθρον 1. Τα ίργα προϋπολογιζονται >ατά την λ»πΐομερή
  ίκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχ^ών 16,000 περιλαμίανομένου
  τοθ ποσοθ των δρ. 778 καί 8ο/ιοο 3'" άπροόπτους δαπάνας «φ' ώ/
  ούϊέν δικαίωμα ίχει ό ίργολάδος. Η έκπτωσις γενήσετίΐ επί
  τοίς εκατόν είς άκεραίας μονάδας.
  "Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ένεργηθήσβ :αι έν ταίς έ'ϊραις
  τδν Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, κοί Ηρακλείου καί έν τοΐ;
  Καταστήμοτσι των ο'ικείων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί έσφρα-
  γισμϊ'νων προβφορών υπο έπιτροπή; -ροεϊρευομίνης υπο των
  οικείον Νομαρχών ■>*) των άναπ'ηρωτών αυτών των οικείω»
  Είρηνοδικών καί ενός μηχανικόν ή" των άναχληρακών αυτών
  ώς μελών την 5 Νο»μ6Ηίου 1912 ημέραν Δε^ιραν καί
  ώραν ·ί — 5 μ, μ.
  Άρθρον 3. Παια προσ^ορά θά συνοδεύηται ύ-:ό τής
  τού :πιτηδ·υματος τοθ έργολάδου συμφών<·); τω 811 υπό τοΰ προβλεπομένου 6πκ τοθ π*ρί δηλ'.ΐϊοαΐιών και σ«ως Δημοσίων Ιργων Νμ η ί τίου βιδαιοθντος την είς τι των ϊημοσιων τιμίων ή τής Τρα¬ πέζης Κρήτης καταθεσιν, λόγψ Εγγυήσεως, είς γρήμ ατα ή όμ;- λογιας τής Τραιτίζης Κρήτης, χατά την έτί τής Ικίί,σιώς των αξίαν ποσοϋ δραχμών 800 Είς τόν διαγωνισμόν ϊύναν-αι νά λάδωΐι μέρ'-ς »αι ά/.Μίϊποι συμμορφούμενοι ιτρό τάς ϊιατάξεις τού περί 3ημοπ:ασιΐι)ν και εκτελέσεως δημοσίων ίργι*ν νόμου Χ3Ϊ λοιπίΰς ιοθ Κράτους. Άεθρον 4. Ή δημοπρασία ϊιεξαγίται ϊημο;ίω;. Ό ίσίρα γυμ,ένος φάκελλος, «ν φ είναι ϊγ·.ε^εισμενκΐ η χρ:ΐφοϊα, τίθε¬ ται ομού μετά των έν τώ ανωτέρω χ^.φ μνησ^έντων εγγράφων , φακέλλους άκοσ»ραγίζοντοΓΐ οί έξωτερι*οί φβκελλοι, ή δι ίτιτρο ή σημειοΓ ίφ' ίχαοτου ίσωτιρι^οθ φα*ίλλαυ ιτεριχλ«ίοντ*ς την ίκαϊτου κροσφΐρά» τό δνομα αύτοΰ καί τϊν α3ξοντα αριθόν τςθ «ςωτ«- ρικοΰ φακέλλου καί καταγράφει ίν πρωτοκόλλψ τα έμπεριιχ:- μ«να κβτά το άρθρον 3 Ιγγρα*·». "Εχεΐται οί ίν τί) αίθίύσζ τής σΐινεϊριάσεως παρϊυριΐκέμενοι άποσύρονται, ή δέ ίχιτροπη έξε- λίγχουσα κατ'ίδιαν τ» ϊγγραφα άποφασίζ'ΐ κατ'ίνομα τούς «ίς τόν διαγωνισμόν παραϊεκτέους συμειοθσα τούς λόγους ϊι' ο&ς τυχόν Οά άπέχλκε τίνα των με'θδοτών. "Αρθρυν 5. ΙΙαΐα /ατά παράίασιν χών άρθρων 2 3 *βί 4 προαφορά είναι άπϊράδικτος χαΐ ίιιΐστρέφιτοι πρός τϊν έπιϊίντα ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή ϊ περικλείων αύτην φακ*λλος. Μετά τόν Ιλει/ον τώνί,γραφων ή συνιϊρίασις αποκαθισταται «χ νεου δημοσία, ό ίί Πρό«3ρος άποσφραγίζ«ι τα των προσφο.ι·)>
  δελτία κατά την άριθμητιχην αυτών σειράν, κατοχοιρ (,<( τό πε¬ ριεχόμενον αυτών ίν ιφ προ,τοκόλλψ *ίί άνακηρύΐτιι τιλιυ- ταϊον μειοϊάτην τόν προσφίρόμενον ννΐ ίκΐίλίση το ΐΓγον «:ς τιμήν συμφίρωτίραν. Άν πλΐίο·ες των δ αγωνιζίμένων ήθελον προσ^έριι τί-,ν αύτην συμφίρωτ^ραν προσφ^ραν, ή ϊημο-.ρασία ΐπαναλαμδ/νιται χ-ι παρατείνιται ίπί δύί ώρας δ δι" «σφραγισιΑί.ων πρίσφιρών !ι^- γωνισμός μϊταξϋ των ■πρισίνίγχ.άντων τάς αΐιτάς συμφιρωτίρας τιμάς. Άν δ* οΰτοι τυγχάνω^ιν άπόνΐίς τίτι έπαναλαμδάνεται ή ?η^ο~ρασία καθ* όρΐσ'ίησΐμένην ύτό τής έτ.ιτροπής ημέραν, ήτις δέν δύναται ^ά ΰπερδί, την ο.κϊιην πΐμ'τΐζ,ν άπό τής ιιρωιης δημ πρασίας. Ή δευτέρα αΰ'τη δη,ιοπρασία θα τί ίγχυρος μένΐν εάν ό §?ς των διαγωνιζομένων κάμτς έΊςπτοισΐν μεγαλβιτέι-αν τής γ'.νομέντ-,ς κατά την πρώτην δημοπρασίαν. "Αρθρο» 6. Είς τοϋςΛατά τόν ϊια,'ωνυμόν άποτιτ/όντβς ίπι- στρέφονται τα Χόγιο έγγυηεεως κατατίθέντα -/ρήματα, ή ό;οολο- γίαι ίντός τριών >;μΐρών άπό τής δημοπρασίας τή ίγγράίψ ε'.δ^"
  π; ήσει %■>"> ποοέδρου τής ϊπιτρο-ής πρός τοΰς ίημοσυυς τα ;ΐς
  ή ϊιε-ιθυν.ά., των κατασ ημάτων ϊ/ οΓς χατετίθηταν.
  "Αρθρον 7. Ό εργολάοος ύπίχειτα. «ίς τάς ϊιαΐάξΐκ τοί ιιερί
  2ημί'ρα3ΐων χϊί !λτ(λ>σεω, ίημοσίωνΙργ(*νϋπ'άρι0.35β Νομ-^.
  "Α.ρ<ί??> 8. Τα πρϊ*τιχά τής ϊημίπρασιας ϋπ^κεινται ε''ς τ ι, ν
  ενχρισιν τού επί τής Δημ. Άσφα/.είας *« Δημοσίαιν Έργων
  Διοΐκβΰ'.^ς Επιτραπή δίτις Ιχει τό ϊικαίωμϊ, χατί "'ο ϊο'δθν
  αΰ:ώ, να 'γ'ν'νς ή μή αύτΐ, χωρίς «κ τούτου ν απ.ν,τά ό τί-
  λιιταΤος ;;«'ϊότης οϋέν κατα .οί δημοσίου δικιίωμι.
  Άρθρον 9 Τα διαγρά;*;Αατα, ό προϋττολογυμό , ·.: τι^βλί
  γιΐν χαί ο! ίρ:ι των συμφωνΐδ' «ΐσίν έλτιθβ'.μίνα εις 3 Τ
  των Λ, * Νομιρχιώ/ εί, την ϊι^θεΐιν των βθλομίνω
  6ω3' ννώσιν αυτών.
  *Λί.Ορ:ν 10. Τα κηρύκεια *αί ϊξοδα το3 σνν»»6η«ν.
  6ο/Ίιι-υ ί-ιβαρύνουσι τον εργολάβον.
  Εν Χϊ.ί.ις τή 22 Σεπτεμδρίου 1912.
  Ο επί τής Δημοσίας "Ασφαλείας καί
  Έργων Διοιχών Έπίτροπος
  &. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  νά ι%
  ΤΗ-
  Αρ.θ. ίΐρωτ. 4673
  ~» Διεχ-. 3425
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΔΙ
  ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΰΠΙΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρύττη 6τι:
  ΈκτίθΓται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρασίας χατά τα
  υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίαν "Εργων συνταχθέντα καί
  ϋ*ο τ:0 Διευθυ,ιτοΰ των Δημοσίων ϊργων θεωρηθίντα ίιαγράμ-
  ματ' μιτα τβΰ προϋπολογισμοδ, συγγραφής υποχρεώσεων καί
  τιΐΛθλογίου ή διασχευή τοδ χώρου Χασίλι χαί λοιπών τοΰ λιμένος |
  Ήραχλείου.
  "Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋπολογίζονται κατά την λε,πτομερή ;
  εκτίμησιν είς το ποσόν των δραχμών 118,827 κοί 65 °/» πιΡ<" | λαμδϋνομίνου το3 ποσοΰ των δραχ. 2645, καί 55 % ίι" άπρεό- ϊ πτους δαπάνας έφ' ών ουδέν ίικαίωμα Ιχει ό «ργολάβος. Ή ! Ιχιττωσις γενησεται ίπί τ:Τς εκατόν είς άκεραίας μονάδας. Άρθρον 2. Ή δημοπρασΐα έν«ργη6ήβ(ται έν ταίς Ιδραις των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, καί Ήρ«κλ·ίου Αβί έν τοίς Κατασ- , τημασι των ο'ικείων Νομαρχιώ, δι* έγ;.άφων χαί ϊσφραγισμένων < προσφα<>ϋ> ϊιπί ίΐ:ιτρ3πί,ς άπαρτιζομένης ίν μέν τω Νομώ Χά- |
  νίων πα^ά τβϋ Προέδρου των Έφετών ώς Προέδρου ή τού ά ν ι- ;
  πλ*]οωτοΰαΰτοϋ, τοΰ ΝομικοΟ Σ^μβουλου, το3Νομάρχου Χανίων, ,
  ίνός ΜηχανικοΟ κ«ί τοί Δημιρχου Χανίων, ή τώ; άνακληρω- '
  των αυτών ώς μελΰν, εν Ρεθαμνιο παρά τοθ Νομάρχου Ρεθύ¬
  μνης, ώς Προέδρου, τοΰ Ποοίδρου καί Εΐσαγγελίως τώνένΡε-
  Ου,Αν. ΙΙρωτοδΐΛώιΐ, έ^ός Μηγανικοΰ καί τοθ Δημάρχς,υ Ρεθ'Ί- ί
  μνης ή των άναπληρωτδν <α!ιτών ώς μελών. έν Ηρακλείω πτρά ' τοΰ Προέδρου των Έφετων Ηρακλείου ώ; ΠροίΒρου ή τςϋ άναπληρωτοΰ αΰτοΰ, τού Εισαγγελέως των έν Ήρακλείφ Έφΐ- ( των, τοΰ Νομάρχου Ηρακλείου, ενός Μηχανικοΰ καί τοΰ Δή · ; μάρχου Ηρακλείου ή των άνατληρωνών αυτών ώς μελών την , Η Νοεμβριού 1912 ημέραν Τρίτην καί ώραν 9—10 τ. μ. "Αρθρον 3. Πάσα προίβορά θα συνοδεύηται υπο τής αδείας τοΰ επιτηδεύματος τοϋ ίργολάβευ συμφώνως τοΰ 811 Νομώ υπε τοϋ τροίλεπομένου υπο τοϋ πίρί Δημοπρασίαν καί εκτελέ¬ σεως Δημοσίων Ιργιβν Νόμου πιστοποιητικοϋ καί υπο γραμμα- ' τιου βεδαιοθντος την είς τι των ϊημοσίων ταμείων ή τής Τραπέ- λης Κρήτης καταϊεσΐν, λόγφ έγγυήσ»ως, είς χρήματα ή όμο λίγί^ς τής Τραπέζης Κρήτης κατά την έιτί τής εκδόσεως των *ξίαν*οσοΟ δραχμών 6,000. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος καί άλλβδα- τοί συμμορφοΰμενοι πρός τάς διατάξεις τοΰ πιρί δημοπρασιών κβί ΐχτ«λέσεως δημοσίων ίρ·{(ύ^ νόμ··υ χαί λοιπ;ύς τοΰ Κράτους. "άρθρον 4. Ή δημοπρασία διεξάγεται δημ,σίως, Ό έΐφρα- γισμ»νος φάκελλος,έν φ είναι έγχεκλεισμένη ή τροσφΐρά, τίθεται ολοο μιτά των ίν τώ ανωτέρω άρ^;φ μνησθέντων εγγράφων έντός ?:υτέοου φακελλου, βστις παραδίδεται έσφραγισμένςς είς τόν πρόεδίον τής έπιτροπής ουνεδριαζοΰσης. Ό πρόεδρος άριθμιΤ τούς φακέλλους χατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως άποΐφραγίζονται οί έξο»τ«ρικοΊ φάκελλβι, ή δέ επιτραπή σημειβΤ !?' έκάβτου έσωτερικοΰ φαχέλλου περΐκλείοντος τή» εκάστου προσφοράν το όνομα αΰτοΰ καί τόν αΰξοντα αριθμόν τοΰ έξωτερι- νοΰ φακέλλου καί χαταγράφει έν πρωτοχύλλφ τα έμπε(/ΐεχόμενα κατά τό άρθρον 3 ίγγραφα. Επειτα οί »ν τή αιθούση τής συνεδριά¬ σεως παρευρΐσκόμινοι άπ->σ6ρονται, ή δέ έιιιτροπή έζελέγχουσα
  κατ' ίδιαν τα Ιγγραφα άποφασίζει κατ' όνΐμα τοίς »ίς τόν δια-
  γων.σμόν παραδεκτέους σημειοδσα τους λόγους δι' ούς τυχόν θά
  (•■τηίκλίϋ τίνα των μειοδοτών.
  Άρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν των ίρϋρων 2, 3 χκί 4
  προσ$ορα είναι απαραδειΐτος καΐ έπιστρέφεται πρός τον έπιίόντα
  ταύτην γωρίς ν' άρνηβη ο περικλείων α!>τήν φάκελλος.
  Μ6τ» τ6ν έλεγχον των εγγράφων ή συνίϊρίασις άποκαθίσταται
  έκ νέαυ δημοσία, ό δέ πρόίδρος άποσφραγΐζίΐ τα των προσφορών
  δελτια κατά την άριθμητικήν αυτών σειράν, χαταχωρίζει ·;ό πε-
  ριεχομϊνον αυτών έν τφ πρωτοκόλλφ καί άνακηρύττε τελευταίον
  μΐιοδοτην τόν προσφΐρόμενον νά εκτελέση τό Ιργον είς τιμήν
  συμφερωτέραν.
  Αν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει τή* αυ-
  Τ ---·.· , .
  διαγωνισμόν μεταξυ των ιτρο«νεγκόντων τας αύτάς μφρ
  ρας τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άπ όντες τ ότε έπαναλβμβά
  νεται ή δημοτρασί» χαί' ερισθησομένην υπό τής έπιτροκής ημέ¬
  ραν, ήτις δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην κεμπτην «πό τί|ς
  πρώτης δημοιτρβσίας. Ή δευτέρα αύτη ϊημοπρασια θά ξ Ιγχυρος
  μονος έ5.ν ο «ίς των οΊαγωνιζομένων κάμτ) Ικπτωσιν μιγαλίΐτί-
  ραν τής γενομένη; κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 6. Εις τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας
  ίπι»τρ«φονται τα λόγω εγγυήσεως κατατεβέντα χρήματα, ή όμς-
  λογίαι έντός τριών ημερών άπό τής δημοπρασίαν χ έγγρ«?ω
  εΐδοποιήσει τοθ προίϊρου τής έπιτροπής πρός τβδς ίημεσ,ους τα¬
  ύτας ή διευθυντάς των κβτειστημάτων ίν οΐς κατετέθησαν.
  "Αρθρον 7. Ό έργολάβος ΰτόκειται είς τά<: διατάξεις χου π«ρί ϊημοπρασιών καί εκτελέσεως ϊη^ϊσίων έργων ΰ*' αριθμόν 356 Νόμου. "Αρθρον 8. Τα «ρακτιχά τής δημοπρασίας ΰπόχεινται είς την έγκρισιν τοϋ επί τής Α/μ. Ασφαλείας χαί Δημοσίων Έργων Διοικοΰντος Έπιτρόπου $σιΐς Ιχει τό δικαιωμα, χατά το δο*,οΰν αύτω, νά έγκρΐνΐβ ή μη αΰτά, χάρις ίκ τούτου ν' άχοκτα ό τε- λευταΤις μειοβότης ουδέν κατά τοΰ Δημοσίου ίιχαίωμα. ΆρΘρρν 9, Τα διαγραμματβ 4 προϋπολογισμώ το τιμολόγιοϊ χαί οί ό'ροι των αυμφωνιών εισίν ίκτεθειμέναείς τα γραφεϊα. τώνάνω Νομαρχιών είς διάθεσιν των βουλομένων νά λαβωα ιγνώσιν «ΰιώ'ν. "Αρθρον 10. Τα χηρύκεια χαί ϊξοδα τού συναφθησόμενον συμβολαίου έπιβαρύνουσ'. τόν εργολάβον Έν Χανίοις τη 22 Σ£πτεμ5ρίου 1912 Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημ,ο- ών "Εργ*»ν Διοιχών Έπίτροπος Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4671 > Διεκπ. 3423
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρΰττεί ότι
  Έχτίθεται εις διαγωνισμόν μειοδοτικήν δημοτρα-αίΐς χατά
  τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχθίντα
  καί ΰκό τοΰ Διευθυντού των Δημοβιων Ιργων Οεωρηθεντα
  διαγράμματα μετά προϋπολογισμόν, συγγρβφής υποχρεώσεων χϊί
  τιμολογίου ή προιχτασις τής όδοϋ Βρυσών Γεωργιουπόλΐως ά* ό
  χιλιόμετρον 4 + 079—4 + 816.
  "Αρδρον 1. Τα Ιργα προ&ΊτολογΙζοντίΐ χατά την λ*πτομ£ρή
  εκτίμησιν είς τό υοσό,ι των δραχμών 180(0 περιλαμβανομεν-ιι
  τοΰ ποσοθ των δραχμών 87 καί 50)ου δι' άπροόπτους *3π«ν«ς
  έφ'ών ουδέν διχαίωμα Ιχει ο έργολάβος. Ή Ικπτωβις γενησεται
  έ πί τοίς εκατόν είς άχεραΐας μονάϊας.
  "Αρθρον 2. *Η δημοιρασία ΐνεργηθήσεται έν ταίς Ι5ρα:ς των
  Νς;·.ών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Καταστή-
  μασι των οίχείων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί εσφραγισμέναι
  ιτρΐσφορών υπό έπιτροπής πρβεϊριυ-μίνης υπό των ο'ιχείων Νο¬
  μάρχην ή των άναπληρω'ών αυτών των οίχείων Ε'ιρηνοδιχών
  καί ενός μηχανικοΰ ή των άναπληρωτών αυτών ώς μελών την
  5 Νοεμβριού 1912 ήμίρα» Δευτέραν χά! ώραν 3—4 μ.. μ·
  "Αρθρον 3 Πάσα προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής άδεΐίί
  τοΰ επιτηδεύματος τοΰΐργολάβου συμφώνως τώ 81 Ιω Νόμφ ΰ*β
  τοΰ προβλεπομένου υπό τοΰ περί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως
  Δημοσίων Ιργων Νόμου πιστοποιητικοΰ καί ύιό γραμματίίυ Ρ·"
  βαιοδντος την »Γς τι των δημοσίων ταμείων ή1 τής Τραπιζης Κρή¬
  της χατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματ» ή όμολ'-γίαί
  Τραπέζης Κρήτης, κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν
  δραχμών 1000.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαπίΐ
  συμμορφοΰμενοι πρός τάς διατάξεις τοθ περί ίημοπρασιών **'
  εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νόμου καί λοιπους τοθ Κράτους·
  "Αρθρον 4. Ή δημοπρασία ϊιεξάγεται δημοσίως. Ό έσφΡαΥι*
  σμένος φάχελλος, έν ώ είναι έγκεχλεισμενη ή προσφορά, τιθετ*'
  ομοΰ μετά των έν τώ άνωτέρφ άρθρφ μνησθέντων εγγράφων «ντ'οί
  κρ.εδρον τής έ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  φαχίλλοις κβτά τ>,ν τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως άτο-
  σφραγίζονται οί έξωτεριχοΐ φάκελλοι, ή 8έ επιτροπή βημειοϊ ίφ'εκά¬
  στου ίσω'.ερικοϋ φακέλλου τιερικλεΐοντος την εκάστου προσφορβν
  τό δϊομα αύτο3 καί τόν ούξοντα αριθμόν τοϋ εξωτερικόν φαχέλ-
  λου /αί χαταγράφΐι ίν πρωτοκόλλω τα έμπεριεχόμενα κατά τό
  άρθρον 3 Ιγγραφα. Έ—ιτα οί εν τή αιθούση τής συνεδριάσεως
  παρευρισχόμενοι ατοσύρονται, ή δέ έπιτροπή έξελίγχουσα κατ'
  ιδίαν τα Ιγγραφα άκοφβσίζει κατ' δνομα τους είς τόν διαγωνισμόν
  παραδεχτέους σημειοΰσα τους λόγβνς δι' ούς τυχόν θά άπέχλειέ
  τίνα των μειοοΌτων.
  Άρθρον 5. Πάσα κατά ταοάίβσιν των άρθρων 2, 3 καί 4
  ιτροσφορά είναι άπαράδεκτος χαί έκιστρί'·ετα( πρός τυν έιτιδόντα
  τβύτην χωρίς ν' ανοιχθή όπερικλείων αυτήν φάκελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνείρίβσις άποκαθΐβτα-
  ται έκ νίβυ δημοσία, ό ϊε πρόεδρος άπονφραγίζει τα των *ροσ-
  φορών δελτία κατά την άριθμητικήν αυτών σειράν, χατ*χωρίζει
  τό περιεχόμενον αυτών ίν τώ «ρωτοκολλω καί άνακηούττ«ι τε-
  λ«υταϊον ρειοίδτην τόν προσφιρόμενον νά εκτελέση τό Ιργον εις
  τιμήν συμφερωτέραν.
  "Αν πλείονες τδν διαγωνιζομένων ήθελον προσφέρεί την αυτήν
  ουμεερωτέραν προσφοράν, ή δϊΐμοττρασία έ*αναλιϊμ6άνετ.ίΐ καί
  πβρατείνεται επί δύο ώρας ό δι' «σφραγισμένον προσ«ορών ίιβγω-
  νιβμός μεταξύ τωνπροβενεγχόντων τάς βύ;άς συμφερωτέρας τι¬
  μάς Άν δέ ούτοι τυγχάνβσιν άπόντες τόιε έπαναλαμδάνεται ή
  3ηΐ»οπροιαία κοτθ' δρισθησομίνην υπό τής έπιτρβπής ημέραν, ήτις
  ?·ν ίύνβται νά δπερβί) την δεκάτην πέμπτην «πό τής χρώτης δη-
  μοπρβσΐας. Ή ίευτερβ αυτή δημοπρβσία βά ·ζ Ιγχυρος μόνον εάν
  ό είς των οΊαγωνιζβ|·ένων κάμ^Ικπτωσιν μεγαλιτέραν τής γενο¬
  μένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρίρον 6. Είς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έ«ι-
  στρέφοντα' τα λόγω εγγυήσεως κατατεθέντα χρήμιτα,ΐ} όμολο-
  γίβι Ιντος τριβν ημερών άπό τής δημοκρασίας τη έγγράφω εϊϊο-
  ιτοιήσιι τοθ προέίρου τής έπιτροπής πρός τούς δημοσίους ταμίας
  ή ϊιιυΐυντάς τδν χαταστημάτων «ν οΓς κατετίθηεαν'
  "Αρθρον 7. Ό έργολάβος ύπόχεΐται είς τάς διατάζεις τού περί
  δτ-μοπρίιιών καί εκτελέσεως δημοσίαν έργων ϋπ' αριθ. 356
  Ν ομού.
  Άρδρον 8 Τα «ρακτικά τής δημοπρασίας ύπόκειντα1. εις την
  Ιγκρ σιν τοΰ ίκί τής Δημ. Άσφχλείας καί Δημοσίαν Έργων
  Δΐίΐ!ΐοΟν;ος Έχιτρόπου βστις ίχ·ι τό δικαίωμα, κατα τό δςκοΰν
  βϋτφ, »ά ίγκρίνη, ί) μή αΰτά χ<ι>ρίς ίκ τούτου ν' άποκτα ό
  τβλί'ϋτ«Τ·ς μειοδότης ουδέν κατά το3 δημοσίου διχαίωμα.
  Άρδρον 9. Τα δια,ράμματαό ιτροθιτολογισμός, τό τιμολόγιον
  καί οί 'όροι των βυμφωνιών εισίν ίχτεβιιμένβ είς τα γραφεια των
  ά Νομαρχίαν είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώ¬
  "Αρθρον 10. Τα κηρύχεια καί Ιξοδα τοϋ συνϊφθησομένου συμ-
  6ο>.αίου έπιβαρΰνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τί 22 Σεπτιμδρίου 1912.
  Ό επί τής Δημοσίας Άσφϊ>?ίας καί
  Δτμοσίων Εργων Διοικών'Εκίτροπος
  θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
  Άρ.,0. Πρωτ. 4676
  Α
  » Διεκπ. 3419
  Ο Κ11Ι ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟ11ΟΣ
  Διακηρύττειδτι:
  Έκτιθεται είς διαγωνισμόν με-ίδοτικής δημοκρατίας κα:α
  τα υπό τίς υπηρεσίας των Δημοσίων Έίγικν σννταχθέντα χαί
  Ιτ.'. τοΰ Διευθυντού των Δημοσίων ίργων ()ιωρηίιέντας Ορους
  σι>μφωνι(5ν τιμολόγιον χαί προϋπολογισμόν ή σκιρρόστρωσις τμή-
  ματθί τής οϊοθ Άγίου Νιχολαου Νιαπί εως.
  "Αρθ;»ν 1. Τα Ιργα προθπολογίζίντίΐ χατά την λιπτομερή"
  ίχτίμτσ:ν «Ίς τό πησόν των δραχ. 15,000 πίριλαμδανομίνου
  τοϊ -ιοσΐθ των δρ*λ· ^9 καί ί0/ιιβ »■' «προόπτουί δαπάνας έφ ώ
  ούϊεν ίιχΛίωμα ίχ*ι ο έργολάίος. Ή έκπτωσις γενήσιται ί*ί
  τοΤς έίθτόν είς άκεραίας μονάδας.
  "Αρδρον 2. Ή δημοκρασία ίνιργηθήσεται έν ταίς Ιίραις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί ΉραΛλείου καί έν τοίς Κατα-
  στήΐΜΐσι των ο'ιχείων Νομαρχιών ϊι' εγγράφων *«ί ισφραγισμΐνων
  κροσφορών υπό ίπιτροπής π?οεϊρεαομένης 6x0 των οικείω» Νο-
  μιρχών ή των άναπληρωτών αυτών των ο'ικείων' Ε'ιρηνοδικών
  καί ενός μηχανιχοΰ 4) των άνα«ληρ»των ΐύτβν ώς μιελών
  την 5 Νοεμβριού 1912 ημέραν Δευτέραν χαί ώραν 11—22 χ μ.
  Άρθρον 3. Πάσα προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας το3
  επιτηδεύματος το3 εργολάβου συμφώνως τω 81 ΙΝόμφ,ύπό τοϋ προ ·
  6λεπομίνου υπό το3 περί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως Αημβσΐων
  Ιργων Νόμου ιτιστοποιητικοθ καί υπο γραμματίου βεβαιοθντος την
  είς τι των δημοσίων ταμείων ή τής Τραπέζης Κρήτης χατάί)«»ΐν,
  λόγφ εγγυήσεως, είς χρήματα τ| όμολογίας τής Τραπέζης Κρή¬
  της κατά την επί τής ίκϊόσεώς των αξίαν ποσοθ δραχμών 75('.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαχτί
  συμμορΦθύμενοι πρός τάς δίΐτάξεις τοϋ χερί δημοπρασιών χαί
  έχτελίσεως δημοσίων Ιργων νόμου χαίλοιπούς τοί3 Κράτους.
  "Άρδρον 4. Ή δημοπρασία διεξάγεται δημοσίως. Ό εσφρα-
  γισμένος φάκελλος, έν φ είναι ίγχιχλιισμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται όμοΰ μετά των ίν τώ άνωτέρφ άρθρω μνησθέντων εγγράφων
  έντ^ς δευτέρου φαχέλλου, ίστις καρχδίδεται έσφραγιΐμένος ιίςτόν
  χρόΐδρον τής ίπιτροιής συιεδριαζοόσης. Ό πρίεδρος άριθμεϊ
  τοΰς φαχέλλους χβτά την τάξιν τής εγχειρίσεως των άχο^οόθως
  άκοσφρτγίζονται οί Ιξωτεριχοί φάχελλοΐ, ή δέ ιπιτροκή βημειοΤ
  ιφ' έχάστθϋ ίσωτεριχοθ φακέλλου περιχλείοντος την εκάστου «ροσ-
  φοράν τό δνομα αυτού χαί τόν αΰξοντ· αριθμόν τοθ έξωτερι-
  >ού φαχέλλου καί χαταγράφει ίν πρωτοκόλλω τα έμτιριε-
  χόμενα κατά τό αρθρσν 3 ίγγραφα. "Ειΐειτα οί έν τ^ αίθούστβ
  τής συνεδριάσεως παρευρισχ^μενοι άπονύροτται, ή 9ε «ττιτροτιή
  ίξελίγχουσα κατ' ίδιαν τα Ιγγραφα άποφασίζει κατ' δνομα τούς
  είς τόν διαγωνισμόν καραδεχτέους σημειοθσα τούς λ6γους δι1 ο&ς
  τυχόν Οί άχιχΧειί τι>α των μειοδοτών.
  Άρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί Ί προ-
  νφΐρά είναι άχαράίειΐτος καί έπιστρέφιτχι κρός τόν έπιίόν.α
  ταύτην χωρίς ν'ανοιχθή ό περικλείων αυτήν φάκελλσς.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποκαθίίταιχι
  έχ νέου δημοσία, ε δέ Πρόεδρος άποσφραγίζεΐ τα των προσφορών
  δελτία χατά την άριθμητικήν αυτών σειράν, καταχνρίζει τό πε¬
  ριεχόμενον αυτών έν τω κρωτοχόλλφ χαί άναχηρύννει ^(/>υ-
  ταΐον με.οΒότην τόν προσφερόμετον νά έχτελέΐα τό Ιργον είς τι.
  μην συμ^ερωτέραχ.
  Άν πλείονες των οιαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν
  βυμφερωτέραν προσφοράν, ή δημοχρασία έπαν?λαμ6άνεται χαί
  καρατεΐνεται επί δύο ώρας ό δι' έσφραγισμένων προσφορών ίια-
  γωνισμός μιταξύ των προσενεγκόντων τάς αύτάς συμφερωτέρας
  τιμάς. *Αν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άπόντες τότε έπαναλαμβϊνίται
  ή δημοπρασία καθ* όρισθησομέ»χ;ν υπό τής έπιτροιτής ημέραν,
  ήτις δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πεμπτην άπό τής πεώ-
  της ίημοπρασίας. Ή δευτίρα αύτη ίημοχρασία θά τ, (γκυρος
  μονον εάν ό είς των διαγωνιζομέιων κάμτ) Ικπτωσιν μεγαλει-
  τέραν τής γενομέν-ης χατά την χρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρθρον β. Είς τοΰς χατά ϊδν ϊιβ,ωνισμόν άποτυ/όντας
  έπισΐρέφονται τα λόγιρ εγγυήσεως κατατεθίντα χρτματ^, ή ό,.ο-
  λογιαι έντός τριών ήμιρών από τής δημοπρασίας τί) ίγγράφφ
  ε'ιδοιτοιήσει τοθ προέδρου τής έπιτροπής πρός τούς ίημοσίους
  ταμίας ή ϊιευθυ»τάς των χαταστημάτων έν είς κατετέθησαν.
  "Αρθρον 7. Ο έργολάβος ύιτοκειταπ ΐϊς τάς διατάξίΚ τοϋ
  περι δημοπρασιών χαί εκτελέσεως ΐημ^τίων Ιρ-'ων Ιι τ' αριθ.
  356 Νόμου.
  "Αρθρον Η. Τα πρακτικά τής οημοπρασίας ύπόχιιντΐι ιίς ιτ,ν
  Ιγχρισιχ τοϋ επί τής Δημ. Ασφαλείας χαι Δημ. Έργι,,ν Διοι-
  κούτος Έχιτροπου δστις έχει τό διχαίωμα, χατά το ϊοχίΰν αύιω,
  νά ϊγκρίν^, ί; μή αύτά, χωρίς έκ τούτου ν' άποχτα ό τεεικαίΐς
  μειοδοτης ουδέν χατά τοϋ Δημοσίου διχαίωμα.
  "Αρθρον 9. Ό προϋπολογισμόν, τ6 τιμΐΛθγιον χβί οί ίροι
  των συμφωνΐών εισίν έχτεθειμένα είς τα γραφεΤα των άνω Νο-
  μαρχιών ιϊ; την διάθείΐν των βουλομινυ,.ν νά λάίο>σι ·;νώσν
  αυτών.
  Άρθρον 10. Τα χηρύχεια χαί Ιξς,δα το3 βυναφθησομ£νου σ.μ-
  6ολα ου Ι,τι6αρύν:υσι τόν εργολάβον
  Έν Χανίοις τί 8 Ό*τω6ρίου 1912
  Ό επι τής Δημοσίας Άσφα/ ειας καί Δημο«ίων
  "Εργ(ι.ν Διοικων Έπίτροκος
  θ ΛΙΜΙΙΡΓΠ1Σ
  Ι
  4
  ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4675
  » Διεκπ. 3418
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΐΐΙΤΡΟΠυΣ
  Διακηρύττη £τι :
  Έ<τιΙεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημΐπρϊοίας χατά τα υπό τής ύ-ηρεαίας των Δημοσίων Έργων συνταχθή τας λαί υπό τ'.ϋ Διευθυντού των Δημθίίων Έργων θβωρηθεντα ϊιαγρυμ- ματα μβτά τοΰ προϋπολογισμού, συγγραφής υποχρεώσεων καί ΐ.Γο7..·(ί»ν ή κατβσχ,ευή αμαξιτής οδοί άπό 'Αλίκιανοΰ είς Βα- "Αρθρον 1. Τα ίργα προυΐΓθλυγίζονται κατά την λεπτομερή τίκ.ίμησιν είς τό ποσόν των ίραχμών 12000 περιλ.μβανθ[Λί'νρυ τού ττοσοϋ των 2ρα9μών 10,50 δι* άπροόπττθς δαπάνας, έφ* ών ουδέν δι> αίωμα Ιχει δ έργολα6ος
  Ή έκπτωσις γ·-νήσεται επί τοΤς εκατόν είς άκεραίας μονάδας.
  Άρθρον 2. 'Η δημοπρασία ένεργηςήσεται ίν τ»Τς ίδραις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καΐ ΐν τοίς Καταστή-
  μασι των οικείων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί έσφρανισμίνων
  προσφορών υπό ίπιτροπής προεδρευομΐνης υπο των οικείων Εί-
  ρηνοδιχών καί ενός μηχανικόν ή1 των άναπληρωτών σϊιτών
  ώς μελών την 5 Νοεμβριού 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  10-11 π.μ.
  "Άρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας
  τιϋ επιτηδεύματος τού έρ·/&λάβου συμφώνως -ω811ω Νόμφ
  υπο τοϋ προβλεπομένου υπό τοΰ περί δημοπρασίαν καί εκτε¬
  λέσεως ΔημεσΙων έργων Νομου πιστοποιητιχοΰ καί υπό γραμ¬
  μαί υ βϊβαιοΰντος την είς τι των δημοσίαν ταμείον γ) τής
  Τρατ'ζης Κρήτης, κατάθεσιν λό ω έγγυησ.ως είς χρήματα ή
  ό,Αολογία , τής Τραπέζης Κρήτης χατά την επί τής έκϊόσίώς των
  αξίαν ποσοΰ ϊρογμών 600.
  Εί, "Ον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωτ' μέρος καί άλλί-
  ϊΐποί ΐυμμορφούμενοι πρός τας διατάξεις τοΰ »ερί δημοπρα-
  ιιών ναί εκτελέσεως δημοσίων έργων νίμο %η λοιπού; τοΰ
  Κρατους
  Άρθρον 4. Ή δημο'ρασι» δ εξάγεται δημοσίοις. Ό έσφρα-
  γιαμένος φάκελλος, έν φ είναι ίγχ.·κλπσ ί*η ή «ρίίφορά, τίθεται
  όμο3 μί .ϊ των έν τω ανωτέρω άρθρο> μνηΐθίντων ι-γράφων ίν-
  ιός δε^τ:ρου φα>έλ"/ου, όστις παραδίδετα: έηφραγισμένίς ε'ς τόν
  ιτρ:»ϊΓον τής επιτραπή;, συνεϊριαζούσης Ο πρθίδρος άρΐθμ&ΐ
  τους φακέλλου, κατά την τάξιν τής ίγχειρισίως των ακολού¬
  θως άιτςσφ;αιιζονται οί έξωτβρι^-ϊ φβκίλλοι, ή δέ έιτιτρΐ"·»; ση
  μειι,Ι έφ' εκάστου ΐσωτεριχοθ φακέλλου περίΐι,λείοντυς την εκάστου
  πρςσφνράν τό όνομα αότοθ καί τόν αυξοντα αριθμόν τοΰ έξωτε
  ριχοΰ φχκέλλου χαΐ καταγράφεΐ έν πρω-οκολλω τα έμπΐρ -
  εχόμ*να κατά τό άρθρον 3 Ι^γραφα Έπειτ* οί έν τη αιθούση
  τής συνεδριάσεως παρβυ^ισ^όμενοι άποσύρονται, ή δβ έπιτροπή
  ές£λ!γχουσα κατ' ίδιαν τα Ι(·γραφα ΐποφαΐίζ^ι κατ' όνομα τοΰς
  «ις τόν διαγωνισμόν παραδίκτέου^ σημειο^σα υύς λόγους ίι'οΰ';
  τ^χον θ? άπίκλειε τίνα των μειοδοτών.
  Άρθρον 5. ΙΙαοα κατά παράβασιν των άρθρων 2, 3 κ?ί 4
  προοφ,ρα ιίναι άπαράδεκτος καί έπΐστρέφΐται πρό; τόν έτ.ιϊό.τα
  ταύτην χωρίς ν'ανοιχθή ό περικλειων αΰ.ήν φαχ«λ>ος.
  Μετα τόν ίλβγχον των εγγράφων ήσυνεϊρίασις άπικαθίσταται
  έχ νίΐυ ϊημοοΐα, ό ?έ προεορ^ς άποσφραγιζει τα των προΐφ ρών
  ίελτιοι χατα την άριθμητι ην αυτών σειράν, /αταχωμζει τ πε-
  ρΐοχ;μενον αυτών ιν τώ "ρωτςκολλψ και άναι*.ιι;ρ «ττ«( τε'ευταΓίν
  μειοϊότην τόν προσφ5ρ=μενον νβ εκτελέση το ίργ:ν εις τ μην
  συμφβρωτέραν.
  Άν πλείοντες των διαγωνιζςμίνων ήθελον προσφ^ρ»! τγ,ν αύττν
  συμ^^ω^ίραν προσφοράν, ή δημοπρασ α έ-ΐαναλϊμ6ά;εται αί
  ■^αρατεινεται επί δύο ώ,:ας ό δι' εσφραγισμέναι -:ρο·φο(-ών ϊι,-
  γω :σμίν. μετ-ϊξύ τ^ν π,3θσ*νεγκόνι;ων τάς αύτάς συμφιροΐίρας
  τι,»ος "Αν δέ ούτοι τ^,χάνωσιν άποντβς -ότε ίΛαναλαμδανϊ
  ται ή δημΐπρασία *ιθ' όρισθησΐμενην 6πό τής έτιτριπής ήμέρ .,
  ήτις 8έν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πεμπτην άτό τής -ςρώ-
  ττς Ϊ-; ςπρασίας. Ή δευτέρα αύτη ίη ιοπρασια θά ^ ίγκνρος
  μόν:ν ίαν ό είς τβν δΐαγωνιζομίνων κάμτ; Ιιιωτωσινμϊγαλειτίρϊν
  τίς γινομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 6. Είς τού. »ατά τόν 3ι»γων σμόν ά" ^χοντιIς ίπ,-
  στρέφονται τα λόγφ εγγυήσεως κατατεθέντβ χρήματα, ή όμολο-
  γίαι έντός τριών ήμ ρών αΐϊό τής δημοπρασίας τ·η εγγράφω »ί^ο-
  Γ.οιήσει τοΰ προέδρου τή<, έπιτρον^ς πρός τοΰς δημοσίους -αμίβς ή διευθυντάς των κβταστημάτων έν οΓς κατετέθησαν. "Λρ"ρον 7. Ό έργολαδος ύπόκϊΐταΐ είς τάς ϊιαταξεις τοΰ π«ρί δημοπρασίαν και εκτελέσεως δημοσίων ϊργων ΰπ' αριθ. 356 Νόμοΐ! Άρθρον 8 Τα πρακτικά τής δημ οΐίρασίας ύπόκειντοι είς την έγκρισιν τοΰ επί τής Δημ. Ασφαλείας καΐ Δημςβί»ν "Εργων Διοίΐιοϋντος Έπιτράπου δστις Ιχει τό ϊικαίωμα, κατάτό δοκοϋν αύτψ, νά έγκρίνγ) ι) μή αΰτά χωρΐς ϊκ τούτου ν* άποκτα ό τε· λευταΐος μειοδότης ούόέν κατά τβΰ Δημοσίου διχαίοιμα. "Αρθρον 9. Ό προϋτΐολογισμός, το τιμολόγιον καί οί 8ρ ι των συμφωνΐών εισίν έκτεθει^Λένα είς τα ΓραφεΤα των άνω Ν'.- μαρ-/{ών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. Άρθρον 10. Τα κηρόκεια κ»ί Ιξοδα το3 συναφθηϊομένοα συμβολαίου έπίβαρύνουσι τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τή 8 Όκτωίρίου 1912 Ό Επί τή; Δ-ημοτίας "Εργων χαΐ Δημοιίων Διοΐίών Έπίτροπος Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ . Πρωτ. 4693 3431 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΜΟΣΙϋΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ί ί | ϊ Ι * Έχτιθεσαι είς διαγωνισμόν μειοδοτικτς δημοκρατίας | τα υπό -.ής υπηρεσίας των Δ»,μοσίι»>ν "Εργων συνταχθίντα χοί
  Ι υπό τοϋ Διευθτντοί των Δημοείων ϊργων θεωρηθέντα ίιαγρ^μ-
  | ματα μιτά πρίΰπολογυμοΰ, συγγραφής υποχρεώσεων ν^ιτιμο
  ; λογίου ή κατασκευή άποβάθρας έν Ιεραπέτρα.
  ' Άρθρον 1 Τα Ιρ^α -κρ οθιολογίζονται κατά την λεπτομερΐ)
  ' εκτίμησιν εις τό ποσόν των δρ?χμων 15,000 περιλαμίανομένου
  ! τού ιτοσοΰ τώνδραχμων 269 δι' άπροόπτους δαπβναι; έφ'ώνού-
  I
  Ο6ν δικαιωμα έχει ό έργολάβο;. Ή έκπτωσις γενησεται επι τοίς
  , ίί.ατον είς άκεραίας μονάίαί.
  , "Αρΰριν 2 Η ϊημι^ρασια έ^ερ^ηθησϊται έν ταΤς ίδραις "Γ
  Νομών Χανίων, ΡίΘ^μν^ς καί Ήρο/λίίου καί έν τοίς Κατα
  Ι στήματι των οίκίίων Νομαρχιών δι' εγγράφων καΐ έσφραγιστων
  ; προσφορών υπο έπιτρίπής προεδρίυομεντ,ς ύτ.ο των οίκίΐων Νο-
  | μαρχών ή τ"ί>ν άναπληρωίών αυτών των οίχείαν Είρηνθδικών
  •λϊϊ έ ο, μηχανιχο^ ή ^ο5ν άναπληροηών αυτών ώς μελών τή ν
  5 Νο&μβρίου 1912 ημέραν Δεύτερον καΐ ώρβν 9—10 π. μ.
  ' Άρθρον 3 Πασά προσφορά θά συνοϊεύηται υπό τής αδείας
  1 ιοΰ «πιτηδεύμβτος τοΰ έργολάδου συμφώνως τω 811 Νομώ, υπό
  Ι τοΰ πρίδΛικομίνου υπό τού περι Δημοπρσσιών καί έκιελέσεος
  Δημοσίων Ιργων Νόμου πιστοκοιητικοθ, *αί υπό γραμματιου βε-
  ί^ιθϋντος την είς τιτών δημοοίων ταμϊίων ή τής Τ^απίζης Κρ-ητι ς
  καιάθεσιν Λογψ εγγυήσεως είς >ρήματ« ή όμολογίας τής
  ( πίζη; Κρήτης κα ά την 3χί τής ένδίσεώς των αξίαν ιιοσοϋ
  1 μών 750.
  Είς τ:, διαγωνισμόν δύνανται νάλάίωσι μερος καΐ α>
  σ^μ ορφου,^ϊνοι πρός τίς διατάξίΐς τοΰ περί δημοπραοιών ·
  ίημ,οσίων έργων νόμεκ και λοιπούς τοΰ Κρατους.
  φραγίζοντβ· ο! .ςωτίρικοι ςάΛε,.λο'., ή δέ έπιτροπη <-μ·ιοΐ «? Άαίίου έσωτερικοό φακελλου πεοικλείοντος την έκάστ-υ ρν *ορ»ν το 5νομα αύτοΰ >αί τόν αδςΌντα αριθμόν τοΰ ΐξα>τβροι-5
  φα-ε/λου Λαί κατβγράφίΐ έν πρωτοκόλλφ τα έμπεριεχόμενα κα'β
  το 'ρθρον 3 Ιγγραφα. Έπειτα οί έν τζ αιθούση τής συνεδριάσει
  ταρευρισΑ&μενοι άκοσύρονται, ή δέ έπιτρο*ή 'έξελέγχουσα κατ'
  ιίίαν τα Ιγγραφα ά-τοφα;ιζ.ι Αατ' δνομα τςϋς «Ίς τόν διαγωνυ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  417
  λ*ΐϊ τίνα .ών μ-ιοϊοτών.
  μόν ιταρϊδεκτί υς σ/)μειο3σα τους λόγους δι' ο5; τυχόν θά ά*ίκ- Ίδάντες κοί τό άρθρον 14 τοθ 356 Νόμου.
  τα σχΑΤΐ/.α πρ-χιτΐιιβι τής γενομένης μ.ί.ιοοοοιας
  1 Σεπτέμβριον 19 ι νώ πον τώ' έιτιτροπϊΐώ χΐ ινες
  ΐ)σαν πρός το3το κοί
  ^ιατασσομΐ/ την έπανάληψι- αυτής συμφώνως τοις δ·?οι< τής ίιαληφθείσης ΰπ' αριθ. "^/ϊββ1) ^ *· διακηρόξεως τής Άνωτ-.ρτς Διευθύνσεως τής Δημ. Άσφϊλϊιας καί Δημοσ. Έργων »αί τ;ΐς ϊιαταξεσι τοΰ 356 νόμου ένεργηθησθΜΐ^ην ενώπιον των διά τής ίιακηρΰςιως ταύτης ώρισμινων έπιτροπειών κα! έν τοίς «}-οιΊ Άρΰβνν ο Πάσα <ατα παράδοσιν των άρθρων 2 3 καί 4 προσ- και« την 1 φςροι »ϊ>αι ·*Γ.αρά3*>·ιος <*αί έπιστρέφεται πρός τον έπιδόνια ταύτην συνεστάθησ χωρίς ν' α^ι-, η ό πϊρο,λξΐων αυτήν φάχιλλος. Διατάσσ Μιΐα όν Ο.εγχον των εγγράφων ή συνεδρίασι; άποκαθίσ- χαται «λ. νέου 2ημ3ΐια, ό δί πρόείρος άποσφραγίζει τα των νοσφορών διλτια χατά την άριθμηοκήν αυτών σϊΐοάν καταχω- ρίζβι τό περιεχόμενον αυτών έν τώ πρωτολόλλφ καί άνακηρύττίΐ „ . . ,, _γ..γ___ τελευταίον μειοδότην τόν προσφερομεν νά έκτελέσχι τό Ιργον τόποι'ς την 5 Νοιμβ^ίΌυ' 1912 ημέραν Δευτέραν χαι ώρΐν εις τ'μην συμφερωτίραν. Αν Λλείονες των ί·αγωνΐζο,ιένων ήθελον πυοσφίρει την αυτήν συμφερώτερων «ροσφ.ι-άν ή δη,λοπρασία έ— ^ναλαμδά>'ται καί
  παρατείνεται επι δύο ώρας δ ίι' «σφραγισμένον πριτφορών δια-
  μεταξύ των προαενιγκόντω^ τάς αύτάς συ^φίρωτέρας
  τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχάνωσιν ά-:όντες τότβ έιιαναμαμίάνεΓαι ή
  ίηίΑοΐϊρασίχ καθ' δρισθησομένην υπο τής ίπιτροπής ημέραν ήτις
  δίν *ύναται νά υπερβή την ίεκάτην πέμπτην άπό τής πρώτης
  "ημοτ.ρζσίας. Η δευτέρα αίίτη δ/)μοπρασία θά ϋ^ ?γ*υρος μόνον
  ϊάν ό εις των διαγωνιζομένων /άμιτ) Ικπτωσιν μεγαλειτίραν τής
  γειομέντς κατα την πρώτην ίημοπραΐίαν.
  "Αρθρον 6. Είς τού; κατά τον διαγωνισμόν άποτυχόντας έπισ-
  τρίφονταί -Λ λόγφ ίγγυήσίω: χατατεθέντα χρτίματα, ή1 όμολογίαι
  έντό^ τριώ; ημερών άπί: τής ί/;μοπρασίας τί, έγγράφω είϊοπ«ιή-
  σε το; τροέδρου τής έ<5ΐτροπής πρός τούς δημοσίους ταμίας ή διειθυντας των κα;αστημάτων έν οίς κατε,.θησαν. "Αρ&ρςν 7. Ό εργολάβον ύπί-ειται εί τάς διάταξις τ^ύ περί δ()μοπρασών καί έΛτΐλέκως δηαοσιων ίργωνι ΰ*' άρΐ1*. 356 Ν ομού "Αρΰρζν 8. Τα πρακτιχά τής δηΐΑοπρασίας ύ~όκίΐνΐα! είς την έγχρ.σιν τού επί τής Δημοσίας Ασφαλείας χαί ΔημοιιΙ<*ν "ίίρ- γων Διο χοθντος Έπιτροιτου 6στις £χει τό ίιχ,αίωμα %ατα τ>·
  δοκοϋν αυτώ, να έγλρίντ, ή μή αΰτά, "χωρίς ίκ τούτου ν' ατο-
  κτ^ ό τε; ευταϊος μ*ιοίάτης ού3έν κατ» το3 Δημοσίου δι/.α^ωμα
  9. Τα διαγ^άμματβ ό πρςΰπολογισμός, τό τιμολό
  2—3 μ. μ. ΰπΌ τον δυον ό'τι τα πρακτικά τής διεξαχθησομίντ,;
  μειοδοσίας ύπόκει*ται εις την έγγρισιν τοΰ επί τής Δτ,μοοιοκ
  Άΐφαλείας καί Δημοσίαν Έργων Διοιχοϋντος Έκιτρόπο ι όσ-ΐς
  έχει τό ϊ<χαίωμ>α >αΐά τό δοκιϋν αυτώ νά έγκρίνη ή μν αύτα
  χοίρις ϊχ τοότθώ ν' άποκτα 6 τελιυ'αϊος μιιοίότης οϋϊέν κατ»
  το3 Δημοσίου νΐκαίωμα.
  Έ· Χανίοις τή 22 Σεπτεμίρίιυ 19)2.
  Ό 7ΐίτ?|ς Δημοσίας ΆαφαΑΐίϊς χαί τώ· Δτκ-οσΐων
  "Εργων Λιοιχών 'Κττίτοοπος
  (=). ΛΙΜΠΠΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3889
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟ1ΙΡΑΣΙΑΣ
  την έκιιίθ*θωσιν επί Ι'ξ ετη των
  1 τηνθέ<Ι»ν «Αει6άδ»α Άγνχάς» λειΐιόνων τοϋ Αημο 'ίου. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΟΙ Δΐακηρύττΐί 8τι: Έπιιδο ή Χ'τά τή' 9η* Ιουλίου 1912 γενίμίνη ίν τι»? ΐηΐλοιτρασ α τποσφορά ι* δραχμών 3251 υπο ταθ '1ωϊνν->υ
  Καδΐζάχη διά την ίκμ'σθωσιν τής ·ν Γα>οτα ΆγΓΐάί'ς τοΐ
  γιον καί οί δροΐ των συμφω^ώ. εισίν ^τίθιιμίνα εις ταγραφεΓβ ^μοσ|0ιί ,Λει6άί«ι« Άγυΐδς» εκρίθη άσύμφορος.
  των ανω ΝομαρχιώνεΊς την $ιαθ.σιν των βουλομένων να λάβωσι '
  γνώσιν α των.
  Άρθρον 10. Τα χηρυκεια καί εςοϊα τοΰ συναφθησομ:>ου
  συΐΑδολαίοι έπι6>ρ^νουσι τον εργολάβον.
  Έν Χανίοις τή 8 Ό*τω6ρίου 1912.
  "ι") επί τής Δημοσίας Άσφα)εας χαί Δημοσίων
  "Εργων ΔιοιΛών Έπίτροπος
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  πλ*ΐ5?οτική£
  Διά ταυτα
  τό όχό χρονολογίαν 9 Ίουλίο
  19' 2
  ι'ι- -;λίΐοδοτιχ»ίν δημοπρασίαν «κμισθώσ€·ος 'Ία1-
  τίριοζ ίν ϊχΐστ^ν των τμιημ/των των είρημίνοιν Λ»ι6αδείων, ϊιε
  ξα-θη>'μέ>ην έν τώ Νθίβργιοχω Κατ>στήματι Χανίοιν 7υμΐώ
  ■ νως τί"; 8ροις ■*■>! ?ιιτά;«7ι τή; ΰ*' άοιθ. 1903 τί)ί 30 Μαιου
  » έ. Ι. 8ΐϊ*ηρ6ξεως (Έφ. Κυ6εονήσεως φύλλον 48 τείνος Γ' ■)
  Αριθ. Πρωτ.
  » Διεκπ. 3424
  Ο ι-,
  III
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΠΤΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' δψιν :
  1) Την ΰπ' αριθ. 3β75/186ο *· ^· ίι»*ήρυ;ιν τ*^ Ανωτέρας Δ;
  εκθΰνπειος ττ;ς Δηιοσίας Ατελείας <αί Δημοΐ'ων •ζς ίξίτίθϊτο »ίς μιιοδίτικι,ν δημοιτρασίαν ή χ,ατασκε-ι»; τμήλΐ τος τής όδο3 Χα'έΐΕίς Άχρωτ»·ρίου Στέρναΐς. 2) Τα υπό των Νομαρ/.ίώ'ν Χανίων, Ρι·>υ^νης /.ιί Ίο%
  χλειου ύποδλτ,θίντα ήμΤν υπο χρ;ν;λ:γίϊν 11 Σ>πτεμ6ριου 19|2
  ιτρακ'.ι»α των έπιτ'θπειών αΤτινίς συνίστάθΓ,ΐ-ΐν πρ-ς ϊίΐςαγω-
  ττν -.ής μ·ιοδ-3ίας -ϊύΐης ές ώ^ δ ?*ν_·.αι 5:ι Ξ'ΐργΓ,θίίτη; τή;
  τερίή; ι >ογΐς μ?ιοδ·:σί~ς νομίμως
  ς ( ή φ
  υ ΐ9Ι2ήμίρανΣϊ66ατονκαί ώρανΐθ—
  των τμημάτων. ώ; ταύτα διαγράφοντ3ΐ έν
  * τοΰ ΜηχανιχοΙ Μ Ίωανν.διυ, συνταχθ?ντι χ?ί ιίς την
  , χίαν Χΐν «ν καταΐ
  ΙΙρΛται προιφοραί όρίζονται ώς
  ?('
  · ά6τ, ττ,
  ρή γ μ μ
  *»τέ) »σ'ν τής εργασίας τα->της δ ίργολά6ος Απόστολος Τζι
  νακης άντί ίξ τοίς εκατόν έτ.ί ίλα.το. τοϋ -3;0ι:/Λ3γυΒ=ντο
  ποσοθ δστις κϊί άνεκκ;ρ")(ί)η τε^ευταΓος υ*ρ:ϊότης υπο τής εχι
  τ^οττειτς ήτις συνεστήθη ίν τώ Νομώ Χανίων.
  3) Την υπό χρονολογίαν "20 Σίζτεμ6ρίυ 1 91 2 ϊήλωσιν
  έ'-,οΑβίου Χαραλάμπθϋς Ταιρ'νϊζνη νομιίμυι; χ.αί -αττθί
  χατϊ-ί') Γσαν ιι*τά ι ου άπαι-ουχίνου γρχμ·>βτΪ3υ παρΐχ,ϊτϊθη'ης
  δι' ής ίη)οΤ ό'τι προσφίρει πί τε τΐΓς ίχατόν ίΐί έλαττον τ^ί ίι-ό
  τοθ τίλ'υταίου μειοδότου προ-φερίεισης τι/ής ποος ανάληψιν
  τής τροκιιμένης εργασίας.
  Δρ.
  1) Διά τό ύτ' αριθ. 1
  9) Διά τό ύπ' αριθ. 2
  3) » » » » 3 .................. Β
  4) » » » » 4 .................. ·
  'Ρ,ν Χανίοις τή Ο Όχτωβρίου 11) 12.
  Ό Διοικων Έπί-ιρί-ις.
  Μ. Ρ Κ0ΤΝΔ0Π'"ί-
  800
  «00
  ΆίΐΟ. Πρι,
  Ό
  β Δ:εχπ. 25
  Δ Ι Α Κ Π Ρ Γ Ξ Ι
  Πρόεδροι; της ΈνοριακΛς
  Σ
  Δΐαχηρώττΐι ίτι
  Έΐτίθεντχι ·ίς φχνΐράν «λιιοίβτιχ ήν (χμΐαθωβιν τα
  ί ϊ ί ε/ιι 4ί
  .»β:ιι:μ«-
  χτημάτω» τα
  Ι 1912 άποφΐϊΐως «ύτής
  άριϊ 7
  18
  ή ρ ή
  τοΰς έ«ομένον< ίοι»ς ήτοι.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ) Τ* είς την έχμίϊθωσιν ΐχτιΦίμενα ·Ίχ·ιώιι·τ« -ής Ένορι-
  οΐ»ή: Έίτιτροπί'ΐς Κριτσχς ιΐνε ·λό>«λτ)Ρος ή έπιχβρπίβ των
  ίνοβι&χών χτημάτων.
  2 'Η ΙνοκΙ'ασις άρχεται ϊπό 1 Σ*χτεμ>6ρίΌι> !9Ι2 χαι λτί};εί
  την 31 Αύγβύβτου 1918.
  3) Ή είς τα δίνδρβ προξινουμίνη ζημ(α άνήχ«ι είς την
  'Ενοριΐχήν 'Ειτιτροπείαν Κειτσα; χ«! ούδ&ν δικαίω α εχιι έχ
  τούτγ·1ς 6 μΐσδωτής ήν Ιά εισπράττη ή Ένοριοιχή Επιτροπεία
  Κοιτσ« παρά των ζημιωτών.
  Ή {έ είς τέ δημητριακά ώς χα' είς τή' βο·χήν προξενουμένη
  ζτ,μία άνήχει τω μισθωτή.
  4) τί) μίσθωμα ίίλιι χαταβληθή είς δώδιχα (12) Ισ*ς δόσιις
  έξ' <ϋν ή μέν πρώτη βίλ«ι χβταδλτ,βή την τελευταίαν Μαρτίου 1913 ή Ιευτέρα την τελευταίαν Αΰγούστου 1913 ή τρίτη την τελ«υτο(αν Μαρτίου 1914 ή τ«τάρτ·η την τιλευταίαν Αύγούστβυ 1914 ή πέμτη την τελευταίαν Μαρτίου 1915 ή Ικτη την τελευ- τα'βν Αύγοΰστου 191οήίβδομη την τ»)ίυτ«(αν Μαρτίου 1916 ■τ. ο·(1ί·* την τελευταίαν Αύγοΰστου 19 6 ή ένάτη την τελευταίαν Μαρι-'ου 1917 ή 5βχάτη την τελευταίαν Αύγού·του 1917. ή &ν- οεχάτη την τελευταίαν Μαρτίου 1918 χ αι ή δωδεχάτη την τΐ- λΐοτ«'αν Αΰγούοτου 1918 Εάν {« ϊο'υις τι< ϊέν χαταβληθή »μπροθί·μως προσεγγίζουσα *)έ χχί τής άμέσως επομένης ού μόνον 6α χαθύσταεαι το<οφόρος πρΊς 9 ο)ο άλλαι ίά χηρύϊβεται χά) εχπτωτο; τοϋ διχαιώματος τ^υ τούτου χ αί Ιά «χυροϋται -^ μίεΐωμα οπίτε & δ) μι·6ωτής χαΐ ίγνυττιτή; αΰτοϋ ί« είνε δικίχρεοι —ρος την Ένοριαχήν 'Ευιτρο- πε'αν {ιά πα«αν τυχόν ζημίαν Ιχ τί|ςίν»χεν τούτων έπανχλ'ηφβη σομ/ν>ς πλιιοδοσίας ίπ! Ιλαττον τού άρχιχαΰ μισθώμΐτος χ<ώρ!' ά ενοσιν ουδέν ϊιχαίωμα ίχ ταϋ τυνόν πλεονάσμΒτος. 5) Ή 4χμ(αδωσις έν.ργηθήσίτΐΐι την 21 8]βρ(ου 1912 ημέραν Κυ,ΐίχή» χϊ! ώρκν 2 5 μ. μ ένώ*ιο< τ?,ς'Κνοριαχίίς Έπιτρο- Κ(ί«< Κειτβδς χ«1 έν τ-( *>ατεΓ« τής πβλιως Κριτσϊς Άλλ' ή
  χ'-ταχύρ«ησις αδτη 6ίλ*ι ιχαναλιιφ*^ ίίν (ντ^ς Ιξ (6) ήμιβών
  ίπλ της ημέρας τϊίς χατ3χ»εώιΐε»ς πρρφίρη τΐζ 6 β)ο επί πλέΌν
  τίς δ<>> τοϋ τελιυτβίου πλ»ιοδ ήτις ίβν μίν χρΐνη σομφίρουσχν
  ττ,ν μ,ίβίωσο θέλει συν τί ξη τ ό μισβωττίειον ϊγγρα·5ν έντβ< 15 ήμ«ε<7>ν τ,άν 8« χοίνη «σύμφορον ταύτην ιΐτβ την 1χμ(σβων.ν θέλει
  ίκανο/,άβγ) έντος 8 μερών ιΐτί βΐ ^ιχχΐ'.βισ^γ) τα διχαιώματχ
  αυτής χ«τά βοόλησιν πρός το «υμφέίθ; τής Ένοριαχής Έπιτρο-
  *ίί«ς.
  7) "Γϊ υ,ισθωτής δποχρεβϋται
  »') Νά ίΐτοϊώσγ) τα χτήματα χαΐ τα ίίνίρα βΐς την Ένοριβ
  χήν 'Κπι^ροτΐΐίβν ιΰθΰ; μιτά την λήζιν τής μΐ<ΐθ<ί»-ιως είς χο»/- λιτ^ίν νατβστασιν χαΐ ουχί είς ο!«ν χα·άστασΐ' εύρε* αϋτά όφ«'/ βι κροσέτι νά ά-οχσει χά! δίν τό άντιχαταβτίσγι έντθς το^ έπομένου
  Ιτους ΰπονρίοϋται είς την πληρωμήν τοΰ τε πλββίου τής τιμή;
  Τϋ5 έχχοιζοίίντοί η άποχοπένος δένδρου
  Η) Η ζημίβ ήτ·ς ηθιλί προέλθη »!ς χάρπιμα ή 3χβρπ« 5ίν-
  ίπβ ίξ' άνωτίρϊς βυνάμίιος έπιδαείνβι τρν χτήτορα νβόν >α6'?σο·
  ίφορα Τί,ν απώλειαν των δένϊων ή δέ ζημία ·ί)τις ηβιλε πρςί/,θη
  έχ τούτου είς τ&ν χαρπόν των 3ένδρ<»ν έπιβαρίνει τβν ίνοιχιαοτήν | χά! ουδέν διχαίωμα 1/ίΐ πρός άπαίτηβιν ΐποζημιώβεως ή έκ πΐυ- μοΰ δι' 5σα( ζηαίβς ήθιλο προέλϊτ) έξ «>ωτ*ρας δυνάμΐως.
  12) Ό μισθωτής όφείλει νά «ΙδοΚοι^ την 'Ενβρ'αχήν Έτ.τβο-
  πείαν Κριτσας περ! των εχίσΐοτι γιγνομένων ζημιών «ίς τε. -ά
  ημερ» χαί άγρ>α δίνδρβ Οπως αυτή λαμβάνη τα δέβντβ πρ ·υ>«χ-
  τιχά μίτρα.
  13) Διάνά γίνγ, τις δεχτός είς την πλειοδοσίαν όφείλει «')Ν«
  προσβγά-γι ^ξιόχρεων έγγτητήν ου το έξιΐίχριον ίά έγχρ^γι ή
  'Ε-ΊΐτροΧίία δστις ββ ΰπογράψγ; μετά τοΰ μισβωτβΰ τό μιβίωιή;ιον
  Ιγγρΐφιν χά! τα πρβκτιχά τήςπλει·δ·σίας καί 9ά ε?»ε συιυπίυί'υ-
  θυνΐς μ«τά τοΰ μισβωτοΰ πρός την Ένςριαχήι 'Ε7Γΐτρο*ί'α'.
  6) Ν* προββγάγγι πιβτοποιητιχον δπό ττΰ Ταμίου τ*ς Κοινο-
  τητ ς Κριτσα χαί δπο τοΰ Ταμίου τής Έϋοριβχής 'Εηιτρίπεί«< Κριτσας ίτι δίν δ·ιίλει $(ς τα δυ« τβΰτα ταμεϊα. Ή ττροι,γωγή δέ τ-.ιούτων πιβτοχοιητιχών δέν άπατεΐτβι βτβν εΙ*ι γνωστόν «ίς τα μέλη ττ,ς Έιιτροπί'ας Ιτι δέν είνε ό^ειλέτης των α·ω νο- μιχών------'—■ μιχών πρθίτώπων. γ) Νά εΐνβ «άτο/ος διπλ»σίας τοΰ μισθώματος περιουι «', «αί έχτίμησ'ν ςήί Δηυ,οτυτ,ς Έπΐτροσείβς τοΰ Δήμοι» Κρησα< (δηλ. Ιΐιστβποιητιχ^ν) χ«! έΑΐυθ/ρβς παντός προ*ωπι<ςΰ ή πραγματικόν βίρους. 14) Ί1 έν τω δνομαϊι τοΰ τε>«υτ«(ου πλειοδότου γενομένη *α-
  ταχυρωτκή πράξις ββ Ισχύγ) ώς Ιπίστμβν ·υμ,6ολαιογρ«φ χ6> ί'(ΤίΛ~
  φόν μέχρι τής αυ· τάξεως τοιούτου.
  15) Τα χηρύ»ίΐα χαι βυμβολαιογραφιχά Ιξοδα βπιβαρύνουΐΐ τί»
  μισθωίήν.
  16) "Εάν ή Ένοριακή 'ϊπιτρθΛίία χατά την βόνιαξιν τοϋ έτι-
  σή;;ου <νοιχιχβττ)ρΐου συμβολαιογραφιχοΰ ίγγράφου έζιυριι άλ/οος συμφιροτιχοϋς δπέρ τής Έποριαχή< Επιτροπείας διχαίοϊίται αυτή νά προσΛίστ| αΰτβΰς εί< τό επίσημον Ιγ ■/ωίζ νά φέρν) οϋδιμίβν αντίρησιν δ μισβωτής. Έ. Κρι-βγ τή <6 Σεκτεμβρΐου 1912. Ό Πρόίδρος τής Βνοριαχής Επιτροπείας Κρπσδς Ιερτίτς Ν*κ. Πάγκαλος ά! μ . μίαν (') χαΐ 3) ίι' εχάστην χυτρέαν λίμονέαν χ«1 ποο-^xα- δ:αχ. μία χά! ίίχοει λικτά (1, 20). ή άξΐα δέ θιλιι συμψη- βισθή «1ς την τ*λ·υταίαν 8<ίσιν τής μιβθώσΐως εάν δ) ε?ν: περισ- σοτέρί τή. τ«λευταί>; θέλϊΐ γίν/) βυθψηΐισμιο; χα'. είς την τ.ρο ε-
  λΐυτα'^ν ϊόσιν.
  8) Ό ένοιχιαττής ό^»ίλ«ι νά διοτττρή ιοΰ; υπάρ/ινταί τράφους
  ώ; χχί νά ϊιτισχιυάζγ) χβίιΐ(ΐ(ρΐι αύ;οϋς ίδ(α οίπάνη τοΰ ίνοι-
  ΰ
  9) Άπ«γοοίύετ«ι είς τ^ν ϊ.'^ι ιχβτήν .ι απιίθΎ] έντό; των
  «ίων ϊημτιτριαχοΰ; χ^προΰς βάμβαχβς χαί δλλα «Ιδη δυνά-
  κ.*.α νά δλίψωσι τα ϊένδρα ώεαΰτ» άπχγορεύεται νά χάμη χ»1
  ν» οββΒίζη τές έλ«ίας δγρας.
  10) Δέν 4χ,.τοίτ4τϊ· ι(? τί)ν ένο'χιΐτ ή' .% έ<· :ιζ·Ί ι χί- χα έν δί'δοο* «Γτι ήμερον ιΤτε αυριον άνίυ Έκ τοϋ ΈΟνικοΟ