928

Αριθμός τεύχους

487

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιου
  που α
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  •Αβΐ&·
  4-40
  ' Υηεύϋ·ν νος:
  ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  ,,,ΙΗΙΜΙΉ'··—"....."■""""""""""""""""""""""""""■ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΜΙΙ1ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ
  ΜΥΛΛΕΡ_ΚΑυνΐΠΡΟΠΕΡ
  »Α«ό τα πρακτικά τής δίκης των Γερμανών δη-
  αίων τής Κρήτης Μύλλερ καί Μπρόγιερ πού δή-
  Τα πάντ* γ.* τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  3ΕΡΙΙ ΚΡΗΤ1
  ΟΡΓΑΙΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2«
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 487
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΜ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΛΧ. 200
  ΜΙΙΙΙΗΜ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΠΙΙΙΙ ΙΜ
  II
  ΙΜΙΝΙ
  II
  ΜΙΜ1111ΙΙΙΜΙΙ ||| ΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙ
  ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  χάρις
  ρ ργιερ πού δη·
  !ΐββ6εύονται στίς Άθηναϊκές έφημερίδες, προκύ¬
  ψει ότι το θρασος καί η κυνικότητα, των χιτλκρι-
  φ **θαρμάτων έφθασε στό κατακόρυφο, ά
  βίήν άνεκττκότητα τού Δικαστηρίου.
  Αέν άφίνονται μόνο νά ύποβάλλουν άπερ&ορί-
  βτους ερωτήσε&ς στούς μάρτυρες άλλά τούς δίδεται
  ί)δυν*τότητα να αγορεύουν καί νά έμφανίζονται σάν
  (φίλέλληνες» νά ομιλουν γιά τόν άρχ'αίο Έλληνικό
  να
  καί για ελληνογερμαν&κή φιλία, καί ν»
  διεθνείς εγκληματίες τούς ήρωϊκούς πό-
  τής Κρήτης «ού πολέμηβαν κατά των άλεξι-
  τ
  Τό θλιβερό όμως θέαμα πού παρουσιάζει ή δί-
  κη ΐίχει κι' άλλη πλευρά.
  Μετά τόν μάρτυρα κατηγορίας κ. Μέν. Λυγνό
  κου άποκαλοΰβε τόν Οηριώδη Μύλλερ «Στρατηγέ
  μ,ου» κ*ί δέν... εγνώριζε άν οί Ουννοι εξετέλεσαν
  ηή Κρήτη καί γυναϊκες, ό μάρτυρας Γεώργιος
  Γχριδίκης, ό πολύς διερμηνέας τής Γερμανικής
  χχτοχής, μεταβλήθηκε σέ βυνήγορο τού κτήνους
  Μηρόγιερ καί προσπαθήση νά έλαφρύνει τή θέση
  τού έμ-φανίζοντάς τον «μαλακό».
  Ό Κρητικός λαός όμως, δέν ξεχνά τίς διατα-
  γές τοΰ «Φρουρίου Κρήτης» γ&ά το κάψιμο καί
  ιή χο,τεδάφιση των χωρίων, γιά τίς έκτβλέσεες πά-
  ιριωτών. Δέν ξεχνά τίς συλλήψεις τίς λεηλασίες, τή
  ΐεωρίχ τής «όμαδικής ευθυνής» πού έφήρμωσαν τα
  χιτλερικά καθάρματα πού δ&κάζονται τώρα στό Εί-
  δικό Αικαστήρ&ο Έγκληματιών πολέμου. Δέν ξε-
  χνά]τΙς όμαδικές δολοφονίες τής Βιάννου, τίς έκτε
  λέαετ,ς τού Ηρακλείου, τού Σάρχου, τής Γέργερης,
  ι»ί_ωκαρά, των Σκουρβούλων, τίς καταστροφές
  της Βιάννου, τού Μαγαρικαριοΰ, τού Τυμηακίου,
  :ών Ανωγείων, των Καμάρων, τοΰ Σωκαρά τους.
  Ά Κρήτη ίχει την έπιτακτική άξίωση νά τιμω-
  ρηδοθν οί Γερμανοί οήμιοί της. "Εχεε την άίΐαί-
  ιηΐηνά καταδικασθούν σέ Θάνατο οί αίμοσταγείς
  αρχιεγκληματίες πού ατό ό'νομα τού Χίτλερ ο&έ-
  Γ.ρ*ς*ν στό τόπο μας τα φασεστεκά έγκλήματα.
  Οί δικαατές τού Κΐδικοΰ Στρατοδικείου τής
  Άδήνχς πρέπει ν' άκούαουν τή φωνή αύτη Κρήτης.
  Κι' άν μερικοί μάρτυρες «κατηγορίας» δέν με·
  "έδωβιν τό κοινό αΐσθημα «τό Δικαστήριο, όμως
  οί Λικαατές δέν πρέπει νά παραβλέψουν την εύθύ-
  νηΐώνΓ&ρμανών Στρατηγών πού ήσαν Διοικητές
  ^ Κρήτης γιά τούς φόνους τίς λεηλασίες, τίς κα-
  ««ρρφές, τό κάψιμο των χωρίων, τίς συλλήψεις,
  'θύς έκτοπιαμούς, πού υπέστη ό Κρητικός λαός.
  Καί πρέπει να συναισθανθούν τό καθήκον πού
  υ «πέναντι τοΰ κρητικού λαού καί νά έκτελέ-
  ΐό χρέος τους.
  Η ΔΙΩΞΗ
  ΤΟΗΑΗΜΟΚΡΑΤίΚΟΝ
  ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ι% ΚΡΙΤΣΟΙΑΚ»
  Άγαπητή «'Ελεύθερη Κρήτη>.
  Ταξιδεύοντας γιά τό νησί τής
  έξ·ρ£ας μου, αισθάνομαι τή ψνχικη
  άνάγκη νά «τείλω τό πειο θΕρμό
  βυναγωνιστικό άπ·χαιρετιαμό βΐίς
  κομματικές όργανώσεις τοϋ ΑΚΕ,
  άπό τίς Νομαρχιακές Έπιτροπές ώς
  τό Παράρτημβ, καί ·' όλόκληρη τή
  Δημοκρατικη άγροτιά μ*ς πού άκο-
  λουθώντας σΐαβΐρά τίς γραμμές
  τοϋ ΑΚΕ, παλεύει γιά τή λευτεριά,
  τή Δημοκρατία, τή Δικαι·βύνη, καί
  νά τούς ίιαβεβαιώαω πώς σέ καμ
  μιά περίπτωβη καί μέ ·;τοιοδήποτε
  μέτρο τής σημερινής μονβρχοφασι-
  στικής τυραννίας όβο σκλη<ιό κι' άν είναι, δέν πρόκειται νά έγκαταλεί- ψα> ιόν άγώνα μας.
  Στό κυβερνητικαί έκτραχβιλισμό,
  ατή φασιστική βία καί τό ΐ·ομοκρα
  τικό δργιο, άντιτάξετε τή λα'ίκή
  Ιημοκρατική ένότητα κα'ι συμφι-
  λίωβη πού είναι τό πειά άποφασι
  στικό όπλο γιά νά έμποδίσαυμε
  την έπέκταση τοΰ εμφύλιον πολέ¬
  μου καί στή Κβήτη, γιά νά γκρεμί-
  σωμε τό σάπιο καί άνήθικο μετα-
  πολεμικό κράτος, γιά "νά δημιουργή
  σωμε μιά "Ελλάδι* Λεύτερη, Δημο-
  κραΐική, Λαοκρα^Γούμενη, τής δου-
  λειίς καί τής προόδου.
  Πρ'ιν κλείσω τίς γραμμές μου αύ-
  τές, αισθάνομαι την άνάγχη νά πώ
  δυά λόγια καί πρός έκβίνους πού
  μέ τίς ένέργειές τους βπρώχνουν
  στήν έπέκταση τοϋ έμφυλίου πολέ¬
  μου καί στήν Κρήτη. Καί γιά μέν
  τόν κ. Νομάρχη καί Γενικβ Διοι
  κητή, δέν έ'χω νά πίδ τίποτε. Αύτός
  είναι δ σκοπός τους κι* αύτές είναι
  οί διαταγές πού πέρνοιιν άπό τό
  Κράτος των δοβιλόγων μέ τό όποϊο
  εχουν συνηφασμένη τή τΰχη τους.
  Γιά τούς δικαστικβΰς δμως, πού
  τόσο άβασάνιβτα βάζουν την υπο
  γράφη τους κάτω άπο τούς έκτο^ι-
  Ομούς των δημοκρατικήν πολιτών
  καί έθνικών άκόμη ήρώαίν αίν τοϋ
  συν. Πβτράκη Κωοτή, δέν μπορώ νά
  μην έκφράβω την πικρία μου, γιατί
  δείχνει τόν κατήφορο πού πήρβ τβ
  αώμα των λειτουργών τής «Θέμι-
  δος» γιά τό όποϊο ένδιαφέρομαι
  ιδιαιτέρως λόγφ τοΰ έ.ττ.αγγίλματός
  μου. Άς είναι δμως βεβαιοί πώς ό
  λαός μας πού παρακολουθεΐ την
  ήθική αυτή κρίση πού πε^ά σήμε
  ρα ή δικαιοσΰνη, μέ τό νά ένισχυβι
  τή κομματική κραιπάλη τοΰ δοσί-
  λογου μοναρχοφασιστικοί κράτους,
  θ' άναλάβει την έξυγίανσή της σάν
  ΑΥΙΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΑΗΛΟΝ
  ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
  Ή δικαιολογία τοΰ Σέρ
  Τζών καΐ των Έλλήνων ύπο-
  τακτικών τού, πού άρνοθνται
  κάθε συζητήση γιά αυξήση
  εΐνε.^ δτι τό κρατικό Ταμεΐο
  εΐνε'άδιβ καί δτι άν δοθε'
  ή αυξήση πού ζητοϋν οί δή
  μόσιοι ύπάλληλοι (κατώτε
  ρος μισθός 300.000 καί άνώ
  τερος 600.000) θά ναυαγήσε
  ό προϋπολογισμός καί θά
  πέσει ή χώρα στό χάος τοθ
  πληθωρισμοϋ. Ό ύπουργός
  των Οίκονομικών κ. Χέλμης
  μάλιστα, συνδέει τίς αΰξή
  σεις των δημοσίων ύπαλλή
  λων μέ ένδεχόμενες αύξή
  σεις των άλλων ύπαλλήλων
  Τραπεζιτικών καΐ ίδιωτικών
  καί κατόπιν των έργατών κι
  έ'τσι βρΐσκει «λόγω πληθω-
  ρισμοθ» τό αϊτημα των δή
  μοσΐων ύπαλλήλων «β α σ ι
  κώςάπαράδεκτον»
  Θα άπαιτηθοϋν γιά την
  αυξήση των δημοσιουπαλλη
  λικών μισθών 600—700 δισε
  κατομμύρια δραχμές, ΐσως
  κάπως περισσότερα. Άλλά
  μέ τό ποσό αύτό θά γΐνε
  πληθωρισμός;
  Ή ύποκρισία>τής βρεττανι
  κης οίκονομικής άποσΐολής—
  καί κατά διαταγήν της, κα
  τοΟ ΈλληνικοΟ ύπουργείου
  των Οίκονομικών—είνε άπέ
  ραντη μέσα στό άντιλαϊκό
  πά·ος της. Θά πρέπει νά πα-
  νε οί δημόσιοι ύπάλληλοι δχ
  στόν κ. Χέλμη καΐ τόν κ
  Τσαλδάρη, άλλά στό σέρ
  άποκτήσει τή Λευτεριά τού
  τ-ήν 'Εθνικήΐου Άν«'|αρτησία. Κι
  4ς είναι βεβαιοί πώ; ή μερά αύει'],
  είναι πολύ πείό Λθντά άπ' διι φιιν-
  τάζονται.
  Μρ συν. χαιρετισμοΰς
  Νικόδημος Κριτσωτάκης
  (Γραμματέας τή; Ν. Ε τοϋ
  Α. Κ. Ε. "Ηρακλείου)
  ι τη Θέση μας
  Άβροφροσύνη;
  Φαίνεται πώς ή βυνεχιζόμβνη
  ν Αθηνά δίχη των Γερμανών
  τής Κρήτης Μύλλερ^| κα'ι
  °β μάςέπιφυλάσβει καιβάλλες
  ις έχ,τός άπό την προχθεσι
  . όπλων,
  ^«οι ίπό Άθηναίκή συνάδβλφο
  ότι, ό ουμΐτολίτης μ<*ζ κ. Λυγνός κατά την έξέτα- ΐον σάν μάρτυρα κατηγορίας "1 ·ιχη αύτη, δέν παράλειψβ νά ι τό οεβασμό τού πρός «τόν , , Γερμτινικό στρατό» καί ί- ^«ραγιά τα πρόσωπο τοϋ «στρα- Μύλλερ-.. Α ό μάρτυς προχώρει καί σέ οομπβράαματα ύποατηρί- ,*«ίσιό δικαστήριο, πώς άν οί "'"■*-' «ήθελαν» θά μποροϋααν τίς άνιαρτικές όμά- ολλα λόγια: Όταν τόν Αΰ- ™«ο τοϋ 44—γιά νά πάρουμε ε¬ «θίάδβιγμα—ποϋ 6 χιλιάδες «νοί μέ ουνοδεία πυροβϋλικοΰ ·να ΰδροπλάνο κατοπτβΰσεως, %ηαανοτών δρεινό δγκο τής "I- I '> «ιτό 4 έπαρχίες, ό σκοπός τους
  ναμή «διαλύσουν!> τίς άνταρ
  Π5, ομάδες πού βρίσκονταν έκεϊ.
  ■"Ίχβιρβτβρα..........
  . μια φορα
  • Πρόεδρος τής Κοινότητος
  '^ειών γιά νά έρεθ ζε καί
  >ομοκρατεΐ τούς «ύπηκόους
  ΐαΐρνει τό τουφέκι τού
  ηυροβολεΐ. "Αλλοτε πάλι
  διατελών» άρχΐζει
  . « ,γ—, καΐ τίς πρόκλησις
  »ων'ας στούς δρόμους τοΰ
  κου.
  των Βασίλειον
  διαμαρτυρήθη-
  νά παύσει
  όν
  μ
  κατάσταση,
  των
  ι«, ποΐ ρ α τό Τόν ταρΐ"
  λ'β^ή4ξεοπ(3<σει εναντίον τού ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τώ 3ο δεκαήμερο τοΟ 8)βρη συνεδρΐασε τδ γραψεϊο τής ΈττιτροττΓΐς διαμερίσματος Κρήτης τοΟ Α. Κ. Ε. για νά έξετασβι την κατασταση των άγροτών τοΟ νησιοθ καί τα καθήκοντα των Όργανώσε- ων τού Κόμματος. Στή συνεδρίκση αυτή πάρθη- κε ή τΐσρακΛτω άττόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ τοδ Γρα·είβι> τής Έηιτρβπής
  Διαμερίσματος Κρήτης τβδ
  Α. Κ. Ε.
  1) Μιά σειρά γεγονότα πεί-
  θουν «τι τόν τελευταΐο καιρό
  καταβάλλεται μια πειό έττίμονη
  προσττάθειο άπό τούς πραχτορες
  τού Μοναρχοφασισ,ιοΟ καί της
  Ίντέλιτζενς Σέρβις γιά τή μετα-
  φορά καί στή* Κρήτη τοθ έμφυ¬
  λίου πολέμου πού ξαπόλυσαν
  στήν αλλη Έλλάδα.
  Όργανώ^ουν δολοφονίές δΐΐως
  στΐς Ποταμιές Ηρακλείου καί
  στά Χανιά καί προσ.αθοον νά
  ένοχοτΐοιήσουν σ»ελέχη τού ΑΚΕ
  Μεταφέρου^ Κρήτες, στρα-
  τιώτες στήν Ήπειρωτική Ελλά-
  6α και φέρνουν στήν Κρήτη χι-τες
  στων
  διωγμώ των άγωνι-
  ΔημοκρβτΙας καΐ τοϋ
  λαου τής Γνρήτης·
  >1 προδότες καί έ-
  ΕΟόίεονται οί έθνικο! άγων,στές
  ΠΧοτσωτάκης. Πετράκης. Ρ°υ-
  ^υνάκης) Υΐ« νΛ έξυπηρετήσου^
  τα σνέδια τοθ άγγλικοθ Ιμττβρια--
  λΓσμοΟ νά μεταβίιλει την Κρήτη
  οέΤρααιωτική β^-ση καΐ άΓτοΐκία
  ° ΡΤό δίχτυ τής καταχθό,ιας
  στρατιωπκή ·άαη στήν Κρήτη.
  Στό Ίσνορικό Άκρωτήρι ύψώνουν
  άγγλικές σημαϊες καί τα αγγλικώ
  ηολεμικά κάνουν βυθομετρήσεις
  στή Σούδα.
  2) Οί άγρότες τής Κρήτη; πού
  τόσο ήρωϊκά πολέμησαν κιτϊ
  την κατάληψή καί την κττοχή
  τής Κρήτης, μένουν αστεν01 καί
  γυμνοί. "Ανά για βοηθεία άΐΐό
  τό Κράτος όργανώνεται ή λησ'ε1
  α των προϊοντων τ^υς, (βαρει*
  φορολογίτ κ^ΐ έξευτελιστικές τι-
  μές) οΊΐω; γίνεται τώρτ μέ τύ
  λαθι καί τ'ι χρασί κτλ. Πουλοθν
  τί τφοΐόντο τους ο' έξευτελιστι-
  κές τιμές καϊ ύτΐοχρεώνονται νά
  άγοράζουν πανάκριβί τα βιομη-
  χανικά ττροϊόνΐα. "Οτι δφισαν οί
  γερμανοίυ στό νησί ληστεύτη<ε ά- ■πό τοθς αγγλου". Τό Γραφεϊο τής 'Επιτρ. Διαμε- οίσμοτος τοθ ΑΚΕ καλεΐ τσ στε- λέχη καί τα μέλη τοΰ κόμματος έιί κεφαλής τής Λγροτιας τήί Κρήτης, νϊ όργανώσ^υν τούς ά γώνες γιά τή ζωή της, γιά τίς έ- λευθερίες της γιά την 'Εθνική Ά- νεξιρτησ[-χ. ΚαλεΓ τούς άγρότες τής Κρήτης να τπλιίψουν τΐτοφα σιστκα γι^νΐ έμτοδίσουν μιά νέα σκλαβια ('' γ λ«κή τούτη τή ((πρ ι) στήν Κρήτη, χ-ιαότερη άιό <άθε ττροηγούμΐινη. Ό λαός τής Κρήτη: ττρέτΐει ν ι ζήσει, Νά μεΐ νει ησύχως μονιΐσμΐνος συμψιλιω μένος. Καί μόνο ή συζήτησ ι ττού /ίνε- ται γιά στρίχτιωτικη βάση στό νησί είναι ^4Iταρ^δεχ^η βαρεία ττροσβολή "Η Κοήτη είναι, πρέπει νά μεί νει καί θά μεΐνβ' ΡΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤ1ΚΗ. Τό Γρκφβΐο Διαμ&ρίσματ·5 Κρήτης ΐτοΰ ΑΚΕ ..Ν ΛΡΟΡΟ III! .,Ι!ΒΕ!ΠΓ ΠΑ ΤΗΝ Κ1ΤΑ2Τ12Η ΪΤϋΜ ΕΑΛΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 9 (ίδ. τηλ)μα).— Ή εφημερίδα Ίσβέστια σέ άρθρο της σχετικό μέ την Έλληνική κατάσταση ζητεί την άποχώρηση των Βρεττα- νικών στρατευμάτων άπό την Έλλάδα άπόκαλύπτει δέ δή ό ίσχυριυμός περί ε¬ νάρξεως άπειλής κατά τής "Ελλάδος, αποβλέπει στό νά ποραμείνουν οί άγγλοι καί νά ύποστηριχθοθν οί μοναρ- χικοί στό έμφύλιο πόλεμο πού έξαπέλυσαν. Έν συνε- χεία, άφοϋ τονίζει δτι τό ση- καθεστώς έχρεωκόπη- σε εντελώς καί δτι κάθε κυ- βέρνηση χωρΐς τή σημδτοχή τοϋ ΕΑΝ βά είναι έπίσης άντιδημοτική δπως ή σημε- νή, καταλήγει μέ τό δτι, πρέπει ή γενική συνέλευση τοθ Ο Η Ε. ν· άποφασίσει την αποκατασταθή τής έθνι- κής κυρι,αρχίας τής Ελλά¬ δος Καί νά καταχυρώσει την ειρήνη στά Βαλκάνια, ΑΘΗΝΑ 9 — 0 στρατηγός Ρό- λιγκς βρίσκ Ται στή Μακίδον[α κοί έπιθεωρεί τίς Βρεττανικές καί 'Ελλη'ΐκές μονάδες. Τζών Νίξον. («Όταν μπορώ νά μιλήσω μέ τόν άψεντικό τί τούς θέλω τούς λακέδες!» λέει ό Γκόγκολ) καί νά τόν ρωτήσουν: 1) Τί 'ίδέα έχει γιά μιά αποφύγη τοθ πληθωρισμοΟ μέ έξαναγκασμό των βιομη- χάνων καί μεγαλεμπόρωννά δώσουν πίσω κάτι άπό τίς 600 έ"ως 700 χιλιάδες χρυσές λίοες πού πήραν σάν «πι- στώσεις» μέ γερή δραχμή μετά τό Δεκέμβρη καΐ τίς ξοφλοθν ιαέ τό τίποτα; Χω¬ ρία τίς άλλες «πιστώσεις», πού εΤχαν τιάρει επί γερμα- νίκης κατοχής άπό τόν Τσι1 ρονϊκο,καί τίς ξόφλησαν μέ... μιά δραχμή; 2) Ύπάρχουν 117 μεγάλε; έταιρίες (καί πρώτες μέσα σ' αύτές οί άγγλικές Πάουερ, Γεν. Έλλην. Έταιρία κλπ.), πού εΤχαν πάρει ώς τα 1940 δεκατέσσερα καί μισό δισε- κατομμύρια πρβπολεμικές δραχμές γιά πιστώαεις άπό τίς Τράπεζες (άπό τα χρή- ματα των καταθέσεων τοΟ λαοΰ). Μόνον αυτών άν γι νόταν ή άναπροσαρμογή μέ τή σημερινή τιμή τής χρυσής λίρας καΐ πλήρωναν Μ,να σχε τικό φόρο θά Ιβγαιναν δύο τρΐσεκατομμύρια, δηλαδή δι- πλδ καί τριπλά άπ' δσα χρει- άζονται γιά την αθξηση των δημοσιοϋΐχαλληλικών μισθών. Θά μποροθσε δχι μόνον νά καλυφθεΐ ή αυξήση αυτή άλ¬ λά καΐ νά γίνουν παραγωγι- κές τοποθετήσεις ώστε νά μπεΐ μπρός καΐ άνασογκρό- τηση δχι σάν δημαγωγική ά- πάτη άλλά σάν πραγματικό- τητα. Έτσι θά μποροϋσαν καί οί μισθωτοί νά βραϋν προϊόντα στήν άγορ,ά άνά- λογα μέ τίς αύξημένες άπο- δοχές τους. 3) Αύτοι πού εΤχαν συνάλ- λαγμα δεσμευμένο στό έξω· τερικό τό παίρνουν τώρα πί- οω πληρώνοντας μόνον £να γελοϊο φόρο. 'Υπολογίζεται δτι μόνον οί Παπαστραταΐοι ώφελήθηκαν άπ' αυτή την ύ- πόθεση 1.200.000 δολλάρια... Μιά σχετική «συμβουλή» ^τοθ σέρ Τζών Νίξον θά μιτοροθ- σε νά άποτελέσει πηγή κρα- τικοθ φορολογικοθ είσοδήμα- τος έκατοντάδων δισεκαιομ- μυρίων δραχμών. Άλλά τέ- τοιου ετίδους «άστεΐα» δέν τα κάνει ό σέρ Τζών. Θά μποροθσε νά προσθέ- σει κανένας σάν πηγές έσό- δων τοϋ προϋπολογισμοθ τή φορολογία των βιομηχανι κων κερδών (άνύπαρκτη σή μερά), τή φορολογία των με- γάλωνείσαγωγέων, πού που- λδνε μέ κέρδος 400—500 ο)ο κλπ. κλπ. Και'ι δέν Θά επρεπε οί δημόσιοι ύΐτάλληλοι νά ξεχάσουν νά οω ήσουν τό σέρ Τζών Νίξον πού έπρόβα- λε την κατηγορηματική άρ- νηση στήν αυξήση τοΟ μι- σθοθ των, γιατί &έν κάνει τή χειρονομΐα νά παραιτηθεϊ ά¬ πό τό τεράστιο βάρος τοΟ έλληνικοϋ λαοΟ, πού άποτε- λοϋν τα 14 δισεκατομμύρια τό μήνα γιά εξοδα των αγ¬ γλικών στρατευμάτων κατο- Γιατί δέν προβάλλει καί μιά κατηγορηματική άρνηση γιά τό ίλιγγΐώδΐς ποσό των 400 2ως 500 δισεκατομ- μ υ ρ Ι ω ν, πού έπιβαρύνε- ται ό ελληνικάς προϋτολογι- σμός γιά τή συντήρηση τοθ άστυνομικοθ κ«ί στρατιωτι- κοθ μηχανισμοθ τής άγγλι- κής κατοχής; Μήπως αύτά τα κάθε άλλο παρά παρα- γογικά κονδύλια δέν^ύποβο- ηθοθν τβν πληθωρισμό, πού τόσο έξορκίζει ό σέρ Τζών; (Άνκδημοβίευοη άπο τόν«Ρι- ζββ«άβτη»της 4—11 —1946.) οΓηνιμενεσ οϊαιτειεσ κανοιπρ0π0αεμ1κε- ΜίίΙίίΙΜΙ ί Α1ΙΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΟΝ 9 (ίδ. ύπ.) Τό Ρώυτερ ιίληροφορεΐται δτι ή Άμερικανική Κυβερνηση θά άνακαλέσει τόν πολιτικό της άντιπρόσωπο στήν Άλββνία. Ή άνάκληση όφβΐλεται «στήν άπροθυμία τής Άλβανικής Κυβερνήσεως νά έκτελέσει τίς ύποχρεώσεις τής Άλβα- νιας πβός τίς Ήνωμένες Πο- λιτεΐες πού εΤχαν άναληφθεΐ πρό τής Ίταλικής είσβολής». Γιά την εκτελέση τ<3ν «υ¬ ποχρεώσεων» αυτών εΤχε με· ταβεΐ στήν Άλβανΐα Άμερι¬ κανική άπο»τολή ή όποΐα δ¬ μως δέν έφερε κανένα άπο τέλεσμα. Μ ΤΜΗηϊ^ι^^^ίφηΑΜ ΑΘΗΝΑ (ίδ.|ύπ.) Ή Ό- μοσπονοία Τραπεζοϋπαλλη- λικών Όργάνώσεων μέ άνα· κο'ν,ιτή τ-ις καλεΐ τούς Τρα- π^ςαικους ύπαλλήλους νά βρίσκονται σέ έπΐφυλακή γιά καινουργιο άγώνα, ΰστερα άπό την άρνηση τής κυβέρ¬ νήσεως νά ίκανοποιήσει τα αίτήματά τους. ΗΠΡΟΤΑΣΗ Τ0ΧΤ1Τ0_ΠΑ_ ΤΗϋ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύπηρ.).— Μεταδίδεται άπό τή Ρωμη δ¬ τι κύριο θέμα τοθ Ιταλικού Τύπου είναι ή προσφορά τοθ Στρατάρχη ΤΪτο πού δόθηκε στόν άρχηγό τοθ Ιταλικού ΚομμουνΐστικοΟ Κόμματος Τολιάτι ό οποίος εΐχε με- ταβεΐ πρίν λίγες μέρες στό Βελιγράδι. Ό Στρατάρχης Τίτο έπρό- εινε νά λάβει ή Γιουγκο- σλαυία την Κορίτσια μέ άν- τάλλαγμα νά παραμεΐνει ή Τεργέστη στήν Ιταλία μέ αύτόνομο δμως καθεστώς. Ό άρχηγός τοϋ Σοσιαλι- στικοθ Κόμματος τής Ιταλί¬ ας εδήλωσε 8τι ή προσφορά πρέπει νά συζητηθεΐ. Το Ίταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα θά άρχίσει κσμπάνια γιά την άποδοχή τής προσ- φοράς τοΟ Στρατάρχη Τίτο Η ΚΕΗΤΡΙΚΗ ΤίΥ ΕίΟΡΠϊΐΐΒΟΥίΤτΐΤϊ Α Α Τ ΙΜ Α * /»Ρ> * χ (ι ■ . · ι
  ΑΔΗΝΑ 9 (Ιδ. τηλ)μα) Ή
  Κεντρική 'Επιτροπή τοθ ΕΑΜ
  καί οί άριστεροί φιλελεύθε-
  ροι μέ τηλεγράφημα τού στό
  Συμβούλιο των τεσσάρων,
  στήν Ν. "Υόρκη παρακαλοΰν
  δπως ίκανοποκτθοθν τα έ-
  θνικά μας δίκαια δπως έξε-
  τέθησαν στό ύπόμνημα αής
  31 Ιουλίου. Στό τηλεγράφη¬
  μα τονΐζεται δτι οί Έθνικές
  Βιεκδικήσεις θεωροϋ> ται όρ-
  γανικώς συνδεόμενες μέ την
  άποχώρηση των Βρεττανικόν
  στρατευμάτων άπό την Έλ¬
  λάδα, μέ τη, άνεξαρτησΐα
  καί άκεραιότητά της, καΐ την
  αναστηλώση των δημοκρα-
  τικών ελευθεριών.
  ) ΚΡΗΤΗ»
  «ΕΑΕΥ8ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  Χειμεβινός ΗΛΕΚΤΡΛ—Σήμερον
  Πβ·α·τάσεις άττό ωρα 6 μ. μ.
  Ιβν «'· ■{•ηνικος βτΐς Φλογβς»
  2ό·-«1λμ
  «Λαΐκοί Έκδικηταί.»
  ΣΙΜΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χβιμερινός
  Σήμερον &ρα 6 μ. μ. συνεχώς
  «Τό οημάδι τού Ζορό»
  Επί ττλέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς: ΧονΡρός—Λυγνός.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  *· βίασοί; Πσλ'-ιολόγου
  Σβμττοοξς Π. ΞυνοΟ —Σ. Μσ-
  λοίση. Π^ωταγωνίστρια Ήλέκ-
  Βλ
  χ.
  Εήι»ε#·ν Μΐγάλη Λαική άπογευμα
  τινή μέ Γενική είσοδο 15°0 .
  Τό Βράβυ ώρα 10. Ό Ρωσικός
  Κολοσσ·ς ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩΜΑ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Διανυκτερεϋον Φαρμακείον
  Λάμΐτρου Κανακάκη
  (Κέντρον)
  νέ ΜΙΝΩΑ
  ΩΡΑ
  Σήμεοο"
  6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενός κινηματογραφικός
  θρίαμβος. "ΕρωΐΕς, μίση, Ιττ-
  ττοτισμοΐ, περιπέτειαι.
  Ή ,'-ξέχαστη έποποιΐα
  ΤΟΣΗΜΑΔΙ
  ΤΟΥ ΖΟΡΟ
  Μέ τ·ϋς Τάϋρον Πάουερ
  ΛΙΝΤΑ ΝΤΑΡΝΕΛ
  Επί πλέον Νέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς:
  ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΥΓΝΟΙ
  ΝΛ ΓΙΑΤΙ Α£Η ΕΚ1ΙΔΟΝΤΑΙ
  ΜΕΡΙΚΕ! ΪΟΠΙΗΣ ΕΦΙΜΕΡΙΔΙΣ
  Άνακβίνωσις τού Σωματβίβυ
  έργατών ΤνπογράςρΜν.
  Κατόπιν τής εκδόσεως τής
  «Γνωστοποίησεως τώνκαθημε
  ρινών εφημερίδων» Ηρακλεί¬
  ου τό Σωματείον Τυπογρά-
  φων Ηρακλείου θέτει ύπ' δ-
  ψει τοό κοινοΰ τα παραχά-
  τω: Άπό τούς έκδότας εφη¬
  μερίδων δέν εζητήθη αύξησις
  70 ο)ο ώς άναληθώς (σχυρί-
  ζονται άλλά απλώς καί μό¬
  νον μετατροπή ιοθ ίσχύον·
  τος συστήματος τής κατ' άπο
  κοπήν εργασίας πού τα άπο
  τελέσματά της είναι όλέθρια
  διά τούς τυπογράφους έργα
  ζομένους κάτω άπό τίς σκλη
  ρότερες των συνθηκών έκτε
  θιμένοι συνεχώς στή φυματΐ
  ωση καΐ άλλας ασθενείας.
  ΆντΙ δέ απαντήσεως οί κ. κ.
  έργοδόται εκλεισαν τα τυπο'
  γραφεΐα τους.
  Μέ την γνωστοποίησΐντους
  λέγουν ότι πλήρωναν 22 χιλι
  άδες δρχ. τδ 6ωρον. Εμείς
  τούς δηλώνωμεν δτι θέλομεν
  μόνον 20.000 κατά έξάωρον
  εργασίαν.
  Αύτά διά την αλήθειαν
  (Άπό τό γραφεϊο τού Σωμα-
  τείου τυπογράφων).
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΜΑΧΗ ΣΤ9 ΒΕΑΕΣΤΙΗΟ ΜΕΤΛΞΤ ΑΜΤΑΡΤΡΗ -ΣΟΥΡΑΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 8 (Ίδ. ύπηρ) — καί σκότωσαν την Εΰρώπη
  Τό ύπουργεΐο Δημοσίας Τα
  ξεως άνακοΐνωσε χθές Οστε
  ρα άπό την καθιερωμένη έ
  πιλογή ίνα μόνο τηλεγρά
  φημα κατά τό όποΐο πιάσθη-
  καν στίς 2 τρ. μέσα στό Βό
  λο οί ... «συμμορΐται» Γ
  Πολυγάλακτος άπό τό Κε-
  ραμίδι καί Ηλ. Λιφούσης ά¬
  πό την Κερασιά.
  Δημοσιογραφΐκά τηλεγρα-
  φήματα παρουσιόζουν εντο-
  νη τή δράση των άνταρτΑν
  σέ δλη την ΰπσιθρο- Άπό
  την Κοζάνη άναφέρεται δτι
  ή κατάσταση στϊι; περιοχές
  των Γρεβενών καί Βοΐου
  είναι κρίσιμη. Οί άν-
  τάρτες είναι κύριοι τής κα¬
  ταστάσεως κα( στρατολο-
  γοθν νέους. Οί μοναρχικοί
  κάτοικοι έγκαταλεΐπουν τα
  χωρία τους καί καταφεύ-
  γουν στίς κωμοπόλεις.
  Άλλες δημοσΐογραφικές
  πληροφορΐες άναφέρουν τα
  εξής: Στό χωριό Σούρμενα
  (Σερρών) άντάρτες έκαψαν
  20 σπίτια €έθνικοφρόνων»
  Χρήστου καί τόν Μέν. Στε
  φανΐδη Μεταξύ των χωρίων
  Άγναστερή καί Σοτγί (πϊ-
  ριοχή Βελεστίνου—Βόλου)
  διεξάγεται μεγάλη μάχη με¬
  ταξύ άντσρτών καί μοναρ
  χικών συμμορΐτών.
  ΤΡΙΚΚΑΛΑ 8.— Χθές ώ¬
  ραν 12ην φορτηγόν στρατιω¬
  τικόν αυτοκίνητον μεταφέ-
  ρον στρατιωτικήν δύναμιν
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΙΜΟΥ
  ΣΤΗϋΑΓΓΛΙΚΗΖΟΙΙΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΕΡΜ4ΗΙΑΣ
  ΟΙΒΡΕΤΤΑΝΟΙΑ1ΥΜΑΤΟΓΗ ΗΑ ΑΓΙΟΣΓΗΛβϊΗ ΤΡΟΦΐΜλ
  ΑΘΗΝΑ 9 (ίδ. τηλ)μα). Ό Ι ατί φοβοϋνται επίθεση ΤΛ
  •κλήρος ό άγγλικός τύπος Γερμανών εναντίον τώ/.
  έκ Τρικκάλων
  προσέκρουσεν
  είς
  επί
  Βανιαν
  νάρκης
  είς τό Χωρίον Σωτήρα, έπα-
  θε σοβαράς βλάβας, έτραυ-
  ματίσθη είς στρατιώτης.
  Σημαντική δράση παρατη-
  ρήθηκε στήν περιοχή τής Κα
  τερίνης. Πολλοί άντάρτες μέ
  βαρύτατο όπλισμό καί δλ-
  μους έπετέθηκαν τό πρωί τής
  Κυριακής κατά τοθ λόχου
  χωροφυλακής πού έδρεύει
  στό χωριό Λόφος, 14 χιλμ. ά
  πό την ΚΙ "Υ
  λόκληρος ό άγγλικός
  στά χθεσινά τού φύλλα ά-
  •χολεΐται μέ τόν κΐνδυνο λι·
  μού πού άπειλεΐ τή Βρετ-
  τανική ζώνη στή Γερμανία.
  Ό στρατιωτικάς άρχηγός
  τής ζώνης, ζήτησε άπό την
  κυβέρνηση την άμεση απο¬
  στόλη τροφΐμων, διότι άλλως
  άπειλεΐται έξέγερση τοθ Γερ
  μανικοθ πληθυσμοθ. ΟΙ έφη-
  μερίδες ζητοΰν δπως κατευ-
  θυνθοθν στή Γερμανία δλα
  τα σιτοφορτία πού πλέουν
  πρός την Αγγλία.1 Ή κυβέρ¬
  νηση αδυνατεί νά πραγμα-
  τοποιήσει τούτο, γιατί ·ά
  εκθέσει σέ κίνδυνο τόν επι·
  σιτισμ* τοθ ΆγγλικοΟ λαοθ.
  Οί άρχές κατοχής στή Βρετ-
  τανική ζώνη άρχισαν ν* έξο
  πλίζουν τούς ύπαλλήλους γι-ι
  -. τθ
  κογενειών των δγγλων
  Ό κ. Μπέβερτσ ^
  στή* άγΛγΛική Βο
  σε δτι, ή|άγγλική Διο(κηση
  όποΐα στοιχΐζει έκατομμ012
  λΐρεςγιάνάσυντελέσεΓσΚ;
  οίκονομική άνασυγκόΐ
  ργ
  οίκονομική
  καί ήθική μεκπαΐδεοϊη
  Γερμανών, κατάφερε ν ά τού!
  στρέψει εναντίον "τής ·λ
  γλΐας. * Υ"
  Ή καταρεύση τής αννλ
  κης διοικήσεως στή Γερμανία
  έρχεται νά πιστοποιήση ν,/.
  μιά άκόμα φορά,;6τι ή -αΥ
  γλία αδυνατεί νά πσΐξει χ4'
  ρόλο τής παγκόσμιας ,,ενά
  λης δυνάμεως, καί δπου έτη
  χεΐρησε τοθτο, τό άποτίλε·
  σμα ήταν, καταστροφή Καί
  χάος.
  ι χωροφύλακες άπέκρουσαν
  την έπίθεση.
  ΣΗΜ.—Οί έφημ&ρίδες «Φω-
  νή τοΰ Λαού», ΐΈλεύθερη
  Κρήτη» καί «Έργάτης» όέχτη
  καν τα παραπάνω αίτήιιατα
  και γιά αύτό έκδίδονται.
  ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗ
  ΑΠ' ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΖΝΤΑΝΩΦ
  Ν ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΙ
  ΜΟΣΧΑ 8 (ίδιαΐτ. ύπηρ.)
  —Όλες οί Άγγλικές έφη-
  μερΐδες δημοσιεύουν σέ πε
  ΤΒ ΤΗΑΕΦΒΙΙΟ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΜΪΡΟΥ
  Γνωστυποιεΐται δτι τό τη-
  λέφωνο τού Εργατικόν1 Κέν-
  ΐρου λειτυυργεΐ καί πάλι στόν
  ϊρι#. 4.08.
  Εΐδοποιούνται οί κ. κ. εργο-
  δότβι κλπ. ότι δύνανται νά επι-
  κοινωνοϋν διά τυχόν ζητήματα
  μέ τα Έργατικά Σωματεΐα.
  Ή πυνέχεια τ·δ ρειτορτάζ
  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ»
  0ά (5πμβ3:ευ·εί στί> ψύλλο της
  Τρίτης λόγω πληβώρας υλης.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  'β συν. Γιάννης Χρονάκης έγ-
  κεττίατησβ τβ γραφείον τβι»
  στην ·<5ό Κόομων (Ντερμιτζί¬ δικα). ΧΡΥΣΑίΜΘΕΜΑ!! Καί άλλα λουλούδια πωλοϋν- ται παρά τοϋ ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΕΣΛΈΜΕ Περβόλα- (Παραπλεύρως Αγ. Άντρέα) Βρεβηκανί ά.ιό την κ. Ελένη Τερζάκη βυό Δελτία τροφίμων, Γε¬ ώργιον κα'ι Μαρίας Άλεξάκη. Μπο- ροΰν νά τα πάρουν άπό τό απίτι της. Επάνω φυλακές πλησίον Πυροσβ· Υπηρεσίας. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΪΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Τό γνωστό άπιστοΰργημα Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ Νέα Γαλλ'κή Εκδοσις) Δύο έποχές σέ μιά παράοτασΠ Λόγω τοΰ μ&γάλου μήκους τής ταινίας μόνον Μ 1 α Άπογβυματινη ωρα έ μ. μ· Βραδύνη ώρα 9.30 μ. μ. Ή ταινία θα τ>ρ:β.ΐλλεται
  μέχρι χής Κυρισκής
  Βασιλ. Κουγιουμτζής
  Όδβντίβιτρβς
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  ϊναντι Γεωρ>αντά 9—1 καί 3—7.
  Ήλέκτρα
  ΣΗΜΕΡΟΝ.
  Παραστάσες άπό ωρα 6 μ. μ.
  Έν« Πβλβμικό «ρόγραμμα
  Ιον
  Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ
  ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
  2ον
  ΪΟΒ- ΦΙΛΜ
  ΛΑΪΚΟΙ
  ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ
  Ζητεί τα « Χρημβτοχι
  φρός αγοράν Πληροφορίαι
  της
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται ότι άπό ..„
  μβταπροσεχοϋς Τετάρτης 13ης
  τρέχοντος θέλει άρχίσει είς τάς
  διαφόρους Έπιτροπάς έξακρι-
  βώσβως άπόρων ένορίας, ή ύ-
  ποβολή αιτήσεων έκ μέρους
  έκείνων οΐτινες θεωροϋν τούς
  εαυτούς των ώς απόρους χωρίς
  νά έχουν χαρακτηρισθή μέχρι
  τής στιγμής ώς τοιούτοι.
  Έκ π/»ραλλήλου θέλει άρχί¬
  σει παρ' άρμοδίου πρόσω.ΐου
  έλεγχος λεπτομερής προκειμέ-
  νηιι νά διαπιστωθη) κατά πό-
  ρΙ|ίλεπτες, Θέσεις περικοπές
  άπό τόν λόγο τοθ Ζντάνωφ.
  ΈπΙσης περικοπές τοθ λόγου
  μετέδωσε καί ό Ραδιοφωνι-
  κόςΣιαθμός τοθ Λονδίνου,
  —Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός
  τοθ ΠαρισιοΟ μετέδωσε έκ-
  τεταμένες περικοπές άπ' τόν
  λόγο τοθ Ζντάνωφ ύπογραμ
  μίζοντας Ιδιαιτέρα τα ση-
  μεϊαδτι ή Σοβιετική Ένωση
  θά άγωνισθεΐ γιά την όλο-
  κληρωτική εξάλειψη τοθ υπο-
  λεΐμματος τοθ φασισμοθ καί
  γιά μιά στα9ερί δημοκρατι-
  κή ειρήνη. "Οπως έπίσης καί
  τό σημείο δτι καμμία δύνα-
  μηστόν κόσμο δέν θά μπο-
  ρέσει νά έμοδίσει την υπό
  θέση μιδς σταθε~>ής είρήνης
  καί Ασφαλείας.
  —Ό Ραδιοφωνικός Σταθμβς
  τής Στοκχόλμης μετέδωσε
  έπίσης περικοπές άπ' τόν
  λόγο τοϋ Ζντάνωφ ύπο-
  γραμμίζοντας τό σημείο τοθ
  λόγου τουπού άναφέρει: δτι
  ή Σοβιετική "Ενωση δέν εί-
  νσι μόνη της στόν άγώνα
  υπέρ μιας στσθερής δημο¬
  κρατικής Είρήνης.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύπ.) Τρείς
  άνώτεροι ύπάλληλοι τής ΟΟν
  ρα σέ έπισ ολή τους πού δη-
  μοσΐεύεται στούς χθεσινούς
  «Τάϊμς>, γράφουν δτι ή έπι-
  σιτιβτική κατάσταση τής Γερ
  μανΐας αποτελεί μέρος τής
  ολης έπισιτιστικής καταστά¬
  σεως τής Εύρώπης.
  Στή περιοχή τής Αθήνας,
  γράφουν. παιδία ήλικίας 14
  έτών έχουν κατά έπτά, έκα-|
  τοστά τοθ μέτρου μικρότερο
  άνάστημα σέ σύγκρΐση μ8 χά
  παιδία τής ϊδιας ήλικίας Π00
  τού πολέμου.
  Οί «Τάϊμς > στό χθεσινό
  κύριο άρθρο τουςγράφουνδτι
  ή έπισιτι·τική κατάσταση τί)ς
  Εύρώπης θά βελτιωθεΐ άν οί
  διαπραγματεύσεις πού >(.
  νονται τώρα στή Ν*α Ύόρκη
  καταλήξουν σέ συμφωνίαγιά
  τα μέτρα πού πρέπει νά λη-
  φθοΰν.
  ΥΣΤΑΤΗΣΤΙΠνΙΗ
  ΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ!
  Ο ΤΣΑΑΑΑΡΙΣ ΕΚΟΙΑΖΕΙΤΙΗ
  ΑβΗΝΑ 9 (ίδιαΐτερο τηλε-1 κείται περί έκτοπίσεως, άλ·
  άΦΠΙΐα) ---Παπά τΙγ· ηηηη. . λΛ τλιιλΟ..Α------- ~---- ^
  Η ΣΙΜΕΡΙΝΙΔΙΑΛΕΞΠ
  ΤΡΥχ-Ρ. ΜΙΛΛΙΕΞ
  Στή πόλη ςισς βρ(σκεται αιτό
  χθές ό κ. Ροζέ Μι>λιέξ ύπιι)ΐή'-
  τοΰ ΓαλλικοΟ Ίνστιτβύτου Αθη¬
  νών, γιά νά κάμει δύο δια^ξεις.
  'Απόψε στίς 6 μ.μ. ΘΛ μιλ'ΐ,σει
  στό Ηινη^ατοθέατρο !«Ήλεκτρ3»
  έρ ρ
  ηκ μέ Γ·έμα. Ή άΐΐήχηση
  τοθ Έλλην κου άγώνα στή γαλ
  λική κοινή γνώμη» Λθριο τό άττό
  γεα ΐ 5 βύ λή λ
  ή ή γμη Λθρο
  γεμα ατΐς 5 μ μ. βύ μιλή»ει γ
  λικά οτήν ΑΤΘουσα τοθ Μουσεί
  ου μέ θέμα €*Η κίνηση τθν Ιδε
  Ον στή ΓαλλΙο».
  Ό κ. Μιλλιέξ εΤναι διακεκριμ
  μένος Γάλλος δισνοούμενος, νεο
  ελληνιστής, θρρμός καί είλικρι
  νής φίλος τοθ ΈλληνικοΟ λσοθ.
  Τό τελευταία βιβλίο τού «Στό
  σκολειό τοΰ έλληνικοΰ λαοθ» τΐού
  άναφίρεται στα χρόνιατ^Ο πό
  λέμου καί τής κατοχής, μάς Ιδει
  ξε πόσο κατα'όησε .τόν άγώνα
  μας καί πόσο ψυχικά δέθηκε μα
  ζ( μας.
  Οί "Ηρακλειωτες Ιά τιμήοουν
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9.-Άνεχώρησεχθές
  άπό τή Βρέμη γιά τό Λονδΐνο
  τό πρώτο υστερα άπό τή λήξη
  τοΰ πολέμου Γερμανικό άτμό-
  ολέμου Γερ
  πλοιο μέ ηληρωμα
  ρου Γΐρμανικό.
  ΠΑΡΙΣΙ 9 Ή
  άτμό
  έξ δλοκλή
  σον ύπάρχουν είς τούς πίνακας
  των άττόρων πρόσωπα κακώς
  περιληφθέντα είς τούς πίνα¬
  κας λόγω τοΰ ότι ταυτα δέν
  είναι άπορα προκειμένον νά
  Ιιαγραφώσιν έξ αυτών.
  Ηράκλειον 4—11—1946.
  (Έκ τής υπηρεσίας Κοινω-
  νικής Προνοίας).
  τόν καλά πύτό φίλο τής 'Ελλά-
  δας καί αξιο έκτΐρόΐωΐο τής ά
  ν-»-·*- ΓαλλΙας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ϊυνδβσμου Στρατιωτικών ©»-
  ματων Πολέμου 40-41
  Παρακαλούνται άπαντα τα
  μελη τοϋ Συνδέσμου νά πρ0-
  σκομίσουν τα βιβλιάρια συντά¬
  ξεως Ιντός δύο ημερών άπό
  σημερον, δια νά παραλάβουν
  την επικουρικήν μερίδα τρο¬
  φίμων.
  "Ο Πρόεδρος
  Γ. Κονταξάκης
  "Η Γεν. Γραμματεύς
  Δανάη Μουστακάκη
  ΑΦΙΧΘΗ ΑΙΜΑΑΙΣ
  Αφιχθη Δαμαλίς είς τό
  Νομιατρεΐον. Νά σπεύσουν
  οί γονεΐς νά δαμαλΐσουν τα
  βρέφη καί παιδία είς τό Πα-
  νάνειον Νοσοκομείον καί είς
  τό ιατρείον ΠΙΚΠΑ (πλησίον
  Πολυκλινικής;.
  Οί Πρόεδροι των Κοινο·
  τήτων καί οί ίατρβί νά ζητή-
  σουν τό συντομώτερον άπό
  τό Νομιατρεΐον δαμαλΐδα
  διά τόν δαμαλισμόν των κα-
  —'-ων.
  (Έκ τοθ ΝομιατρεΙου)
  Γΐρμανικό.
  ΠΑΡΙΣΙ 9— Ή Γαλλία επέδωκε
  σΓήν "Αγγλία καί στήν Άμερική
  διακοίνωση επί τού ίλέγχου τής
  Έβραίκής μεταναστεύσεως πού
  άπασχολϊΐ την Εϋρώπη,
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9.—Ή "Αγ/λική
  Κυβέρνηση έλαβε νέα μέτρα
  γιά την αντιμετωπίση τοθ προ-
  βλήματος τοθ έπισιτισμοθ στή
  Βρεττανική ζώνη κατοχής τής
  ΓερμανιΙσς.
  ΑΘΗΝΑ 9.-Άπέθανε χ9ές «
  Τεταρτοαυγουστιανός ύπουργός
  τοθ Τύπου θεόδωρος Νικολού-
  δηο.
  ΠΑΡΙΣΙ 9.—Συνήλθε χβές ή
  νέα 'Εθνοσυνέλευση τής Βουλγα
  τοίκων.
  Ε1ΙΒΙΑΛΟΜΕΝ1 ΜΕΤΡΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύπηρ.).—
  Ό άντιπρόβωπος τής Λευκο-
  ρωσΐας στόν Ο. Η. Ε. έπρό-
  τεινε στή Γενική Συνέλευση
  των Ήνωμένων Εθνών νά
  συστήσει σέ δλα τα μέλη
  τοθ 'ΟργανισμοΟ Ήνωμένων
  Εθνών νά διακόψουν τίς
  έμπορικές καί οίκονομικές
  σχέσεις μέ την Ισπανία τοθ
  Φράγκο. Στή πρόταση περι-
  λαμβάνεται ή διακοπή κάθε
  συγκοινωνΐας μέ την "Ισπα¬
  νία διά ξηράς, θαλάσσης καί
  αέρος καί τής ^τηλεγραφικής
  καίτηλεφωνΐκής έπικοινωνίας.
  Σήμερα θά συνέλθει ή ό-
  λομέλεια τής Γενικής Συνε
  λεύσεως.
  γράφημα). — Παρά τίς προη-
  γούμενες οηλώσεις τ·Ο ύ-
  πουργοθ τής Δικαιοσύνης,
  δτι επρόκειτο νά άρθοθν τα
  φασιστικά μέτρα τάξεως κα¬
  τά τή διάρκεια τής έφαρμο
  γής τής πολιτικής τοθ «κα
  τευνασμοθ», δπως κατ' έφη
  μισμόν άποκαλοθνοίκυβερνη
  τικοί τή νέα Χιτλερική άπά
  τη, υστερα άπό ώμή έπέμ
  βαση των Νόρτον καί Μάκ
  Βή, ή Κυβέρνηση ύπαναχώ
  ρησε.
  Έτσι χθές, ό Τσαλίάρης
  σέ έξαλο Οφος δήλωσε 8τ
  κατά τό διάστημα τής ίσχύ
  ος τοθ νόμου, τα στρατοδι*
  κεΐα θά έξακολουθήσουν νά
  λειτουργοθν, καθώς καί ο
  έπιτροπες ασφαλείας θά συ
  νεχίσουν τό έργον των έκτο
  πίσεων, δπως έπίσης δέ θά
  διακοποθν οί έκκαθαριστικές
  έπιχειρήσεις.
  Συνεχίζοντας
  ετόνισε δτι
  δέν προβλέπεται ελαττώση
  τοθ άριθμοθ των έξορίστων
  ουτε χαλάρωση τοθ ρυθμοθ
  των έκτοπΐσεων. Διέψευσε
  ακολούθως δτι ή χυβέρνηση
  σκέπτεται νά διακόψει την
  έξορΐα των αξιωματικών τοθ
  ΕΛΑΣ, δηλώσας δτι δέν πρό·
  λά... τοποθετήσεως. Σχετικά
  μέ τόν στρατηγό Σαράφη ό
  οποίος έχει άποστρατευθεϊ
  καί δέν άνήκει σήμερα στούς
  μονΐμους άξιωματικούς ό
  Γσαλδάρης όμολόγησε δτι ή
  περΐπτωση τής παρατάσεω;
  τής «τοποθετήσεως» τουεΐναι
  άνώμαλη συμπλήρωσε δμως,
  δτι αύτός είναι πάντως....
  άναρμόδιος.
  Οί^ κβταπληκτικές δηλώο«< τοΰ εξωφρενικόν πρωθυποντ γοϋ προκάλεσαν ζωηρή έντώκί η^ στβύς πολιτικούς κύκλον;. Ό Τσαλδάρης έπίβης άη«ν τωντας βέ ερωτήση «χετιχά μί τό βκάνίαλυ τής ύπουρνοποιη· σεως τβΰ δοσιλόγουΚακαρά, ε¬ ξήρε την πρβσωπικότητα τβΰ Κακαρά μέ θιρμά λόγια. Οί δή μοσιογβάφοι πού τοΰ έκαμαν την έρ·τηση, ξέσπασανσέ εΙ#ω νικίτατα σχόλια οταν είπε πώ{ δέν μπορεΐ νά είναι «οσίλογος δ Κακβράς άφοΰ είναι Ιλβνθβ- ρος. ΟΙ δοβίλογοι—πρόοθεοί .—είναι στίς φυλακές. "Οποίος ίΐναι έλβύθερος δέ μπορεΐ νά :ϊναι... δοσίλογος. "Αλλί υνβχκ,ε ό •ι «Ι β Κ«ίί· χ ρις άς *ίναι έ'νας δια-τρε*Γ| τήμων πυϋ έχϊΐ τή Βιέννη. β.τι ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Συνίίβμου Τεχν, αυλουργών Καλοΰνται τα μέλη τού Συν- δέσμου πού δούλεψαν πέρισυ στήν ξυλεία τής προσωρινής στεγάσεως, νά περνοϋν άπ' τό Έργατικό Κέντρβ "Ηρακλείου (κάθε βράδυ στίς 5) γιά νά έ- πΐΚθλλή/τηιιν ?·..««..'- —- ° πικολλήσουν ένσημα βλιάρια τοϋ Ι. Κ. Α. στα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 'ΓΑΜΟΥ Γνωστ ποιβΐται συμφώνως πρόςτόδρθρο 1369 τού Άστι- κου Κωδικος «τι ό Κων)τϊνΟς ι ε.ργδπουλος τοθ Εύσταθίου Ιϊ° «ης Περσεφόνης γεννηθείς ·ΗςΛ ^τιληνην «αί κάτοικον είς Ηράκλε όν καί ή Ειρήνη Τζιμ- ηλακάκη τοϋ Μιχ. καΐ'τής 'Αν- νας γεννηθεΐβα έΐς τό χωρίον 'χΡνεΡη καί κατοικοΰσα είς Ή- * βι· ΚΚ.λΤν· μέλλουσι ν* έλθουν 2—Ιταθθα °ν τελεσθΠσώμενον έν- ΑΗΜ4ΡΧ]ΚΕΙΕΚΑ0ΓΕΣ ,ΤΗ ΡΡΜ^ ΡΩΜΗ 9 (ίδ. ύπ.; Την έρ- χόμενη Κυριακή ό λαός τής Ρώμης θά έκλ#ξει γιά τγ ώτη φορα υστερα άπό τό 1923 τόν Δήμαρχο καί τό Δημοτι κα Συμβού/.ιο τής Ρώμης ύ ποψήφιοι Δήμαρχοι είναι άπο δέκα κόμματα. στή ΐολι Κυβ !ΐ(Χ| *αμι μέ 6 » «τή ι <υβΕ| μοι »ρόθ, τι ιδ ίμ Ό δ, ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύπηρ.)- Μεταδίδεται άπό τό Τσούγκ ΤΡ Σ?άτά Σέκ έταξε την κατά ϊχθροπραξιών στρατευμάτων . των σιρατευμάτων τής Κομμουνιστάς Κίνας. παύση μεταξύ τού "κα των των ΟΕΡΗΙ....... ΤΟΥ ΗϋΛΟΙΙΙΦ ίΙ! ΙΥΜΓΟΙ ΑΘΗΝΑ 9.- ΤηλβγραΦή- κ ματα άπό την Ούάσιγκτων ά Ι"εΐθ| ναφέρουν δτι έί,α'ρετικώς Ι κ ' θερμή ύποδοχή επεφυλάχθη Ιΐι, έκ μέρους των επισήμων σή- '"" Και Ι μρς ήμ μερον είς τόν κ. ΜολόΐωΦ Ι πισκεφ9έντα την Ούάσιγκτον διά νά παραστή είς ΐήν έιΐί τή έπετείφ τής Ρωσικής Έησ νασΐάσεως τελετήν τής Σο- βιετικής Πρεσβείας. Ις,ίς τόν σταθμόν τόν ύΐΚ· θ ό ύ ν|]ν 4ρ Οί ί ' κ< ς μ ν χνη δεχθή ό ύπουργός των '£· β* λ(ϋ Ά * ί}* τα Ιχνη "' β* λ(ϋν χή ργς ξωτερικών κ. Άτσεσον, δβίβ φΐλι· οποίος διεβίβασε τούς κοθς χαιρετισμούς τοθ δρου Τροθμαν ώς καί τή επιθυμίαν τού, νά ΐδει τ* κ. Μολότωφ τό άπόγε είς τόν Λευκόν Οίκον.